Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2019B(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0394/2007

Ingediende teksten :

A6-0394/2007

Debatten :

PV 23/10/2007 - 13
CRE 23/10/2007 - 13

Stemmingen :

PV 25/10/2007 - 7.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0474

Aangenomen teksten
PDF 331kWORD 78k
Donderdag 25 oktober 2007 - Straatsburg
Ontwerp van algemene begroting 2008 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX)
P6_TA(2007)0474A6-0394/2007

Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2007 over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling I – Europees Parlement, Afdeling II – Raad, Afdeling IV – Hof van Justitie, Afdeling V – Rekenkamer, Afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité, Afdeling VII – Comité van de Regio's, Afdeling VIII – Europese Ombudsman, Afdeling IX – Europese Toezichthouder voor de gegevensbescherming (C6-0288/2007 – 2007/2019B(BUD))

Het Europees Parlement,

–   gelet op artikel 272 van het EG-Verdrag,

–   gezien Besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen(1),

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(3),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure(4), met name punt 26 daarvan,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 maart 2007 over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2008 – Afdelingen II, IV, V, VI, VII, VIII en IX en over het voorontwerp van ramingen van het Europees Parlement (Afdeling I) voor de begrotingsprocedure 2008(5),

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 juni 2007 over de ramingen van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2008(6),

–   gezien het voorontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, gepresenteerd door de Commissie op 2 mei 2007 (SEC(2007)0500),

–   gezien het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, opgesteld door de Raad op 13 juli 2007 (C6-0288/2007),

–   gelet op artikel 69 en bijlage IV van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de adviezen van de Commissie internationale handel en de Commissie verzoekschriften (A6-0394/2007),

A.   overwegende dat 2008 het tweede jaar is van het nieuwe financiële kader (2007-2013), waarvoor het plafond van rubriek 5 (Administratieve uitgaven) is vastgesteld op 7 457 miljoen EUR tegen lopende prijzen,

B.   overwegende dat in het voorontwerp van begroting (VB) van alle instellingen voor het begrotingsjaar 2008 een marge van 121 285 164 EUR onder het plafond van rubriek 5 van het financiële kader is overgebleven,

C.   overwegende dat na het besluit van de Raad de in ontwerpbegroting (OB) voor 2008 een marge van 266 755 254 EUR onder het plafond van rubriek 5 is overgebleven,

Algemeen kader

1.   erkent dat de instellingen, na de eerste lezing van de Raad, hun best hebben gedaan om enkele van hun gewone uitgaven te verminderen om hun absolute behoeften in evenwicht te brengen; is van mening dat dit heeft bijgedragen tot een begroting voor de belastingbetaler van de EU zoals in de resolutie over de richtsnoeren is gevraagd; stimuleert de instellingen nadrukkelijk om in deze richting door te gaan teneinde het vertrouwen van de burgers in de Europese instellingen en in Europa te versterken;

2.   stelt vast dat de meeste verhogingen die boven het inflatiecijfer liggen het gevolg zijn van uitgaven voor gebouwen; spreekt met het oog op de komende jaren zijn bezorgdheid uit over het gewicht van de uitgaven in verband met gebouwen wanneer deze niet strikt door de instellingen worden beheerd; verzoekt de instellingen de begrotingsautoriteit regelmatig te informeren over de evolutie van hun verschillende projecten op middellange termijn en toezicht op hun uitbreiding te houden; vraagt dat, met het oog op de inwerkingtreding van het Statuut van de leden in 2009, uiterlijk op 31 maart 2008 een geactualiseerd vastgoedinvesteringsplan voor de komende drie jaar, met inbegrip van herstellingskosten, aan de begrotingsautoriteit wordt voorgelegd;

3.   heeft derhalve besloten de verhoging van de begroting 2008 tot 6,92% te beperken; besluit een marge open te laten onder het plafond van rubriek 5; beveelt aan 8 180 945 EUR van de door de Raad op de begroting van de andere instellingen (met uitzondering van de Commissie) aangebrachte verlaging van 22 127 359 EUR weer op te voeren, zodat na bestudering van de specifieke verzoeken en behoeften van elke instelling 37% weer opgenomen zou zijn; is van mening dat deze benadering beantwoordt aan de behoeften van de instellingen om het efficiënte en duurzame karakter van hun begrotingen in stand houden;

4.   verzoekt alle instellingen met inbegrip van de Commissie, met het oog op de algemene bezorgdheid ten aanzien van het milieu om samen met de lidstaten waar zij gevestigd zijn de verschillende mogelijkheden voor een doeltreffender plan voor het openbaar vervoer te onderzoeken, met inbegrip van interne informatiepunten inzake mobiliteit, informatie over dienstregelingen op het intranet (schrapping), om het personeel van de Europese instellingen te stimuleren gebruik te maken van het openbaar vervoer of om, onder veilige omstandigheden, te gaan fietsen;

5.   erkent de inspanningen die het Parlement de voorbije twee jaar heeft geleverd om een herschikkingsoperatie uit te voeren; betreurt dat vele andere instellingen geen efficiënt herschikkingsbeleid voeren; verwacht dat deze instellingen de herschikking in de komende jaren tot een integrerend deel van hun begroting maken;

6.   merkt op dat het Parlement in 2006 aan de andere instellingen meer precieze informatie had gevraagd over de effectiviteit en de kosten van hun kerntaken teneinde op meer transparante wijze aan te geven of de extra middelen al dan niet doeltreffend zijn; merkt op dat zeer weinig instellingen deze informatie over hun werkzaamheden mededelen; vraagt alle desbetreffende instellingen deze informatie ter beschikking te stellen tegen de eerste week van september van elk jaar;

Deel I – Europees Parlement
Algemene opmerkingen

7.   wijst erop dat 2008 het laatste volledige jaar is van deze zittingsperiode en het laatste jaar voor het van kracht worden van het nieuwe statuut van de leden; is van mening dat hiermee rekening zou moeten worden gehouden met het oog op de aanstaande financiële behoeften;

8.   is ingenomen met het feit dat het Bureau voor de eerste keer in zijn nota van wijzigingen nieuwe verzoeken heeft opgenomen die onder het zelf opgelegde plafond van 20% van rubriek 5 liggen (d.w.z. op 19,87%) maar die wel een verhoging van de ramingen met 45,6 miljoen EUR inhouden; neemt kennis van het feit dat het Bureau voornemens is een aantal nieuwe projecten te starten die niet rechtstreeks verband houden met de kernactiviteiten van het Parlement; is van mening dat met het oog op het gebrek aan flexibiliteit binnen de administratieve begroting, de ontwikkeling van nieuwe projecten op een voorzichtige wijze moet worden aangegaan, rekening houdend met de beperkte beschikbaarheid van financiële middelen en de perspectieven vanaf 2009; moedigt de administratie en het Bureau aan om na te denken over de werkelijke behoeften en over de invoering van administratieve en politieke voorwaarden alsmede te zoeken naar middelen om de huidige kosten van de lopende taken te verminderen; herhaalt dat het bovenstaande geen beperking vormt van het recht van het Parlement om in 2008 en de daaropvolgende jaren ten volle gebruik te maken van het plafond van 20% wanneer dit noodzakelijk en gerechtvaardigd wordt geacht;

9.   stelt voor dat op het niveau van deskundigen een breed debat wordt gevoerd over de geschiedenis van Europa en de interpretatie ervan voordat het Huis van de Europese geschiedenis wordt opgericht;

10.   is ingenomen met het nieuwe herindelingsplan van de secretaris-generaal, dat 58 posten betreft; is van mening dat dit een stap in de goede richting is om in te spelen op de nieuwe behoeften en op hetzelfde moment het organigram in de toekomst stabiel te houden; moedigt de secretaris-generaal aan om deze lijn voort te zetten en verdere analyses door te voeren om de taken beter te rationaliseren en tevens de kosten van uitbesteding onder controle te houden;

11.   besluit in overeenstemming met zijn vorenvermelde resolutie van 7 juni 2007 over de ramingen van het Parlement voor 2008 te bezuinigingen op een aantal begrotingslijnen, met name die welke overgefinancierd zijn gebleken in 2006; merkt op dat hoofdstukken 10 en 12 en titel 4 niet door deze bezuinigingen worden getroffen;

12.   erkent dat nieuwe voorstellen op een laat tijdstip zijn ingediend en het besluit van de plenaire vergadering hebben beïnvloed om niet boven een stijgingspercentage dat gelijk is aan het inflatiecijfer uit te komen, behalve wanneer nieuwe initiatieven behoorlijk werden onderbouwd; heeft besloten het definitieve niveau van de begroting van het Parlement vast te stellen op 1 452 517 167 EUR hetgeen overeenkomst met een verhoging van 3,9% ten opzichte van de begroting van 2007 en met 19,48% van rubriek 5;

13.   wijst erop dat de instellingen soms en voor verschillende redenen gedwongen waren gebouwen aan te kopen of te huren tegen prijzen die hoger leken te zijn dan de marktprijs; acht het wenselijk op interinstitutionele basis een diepgaander onderzoek in te stellen op welke wijze de voorwaarden bij openbare aanbestedingen voor de aankoop of huur van gebouwen of voor werkzaamheden aan de gebouwen door de Europese instellingen kunnen worden verbeterd, met name om de aankoop- of huurprijs van gebouwen en renovatiekosten te verlagen en te zorgen voor de nodige flexibiliteit om te voorkomen dat kartels of monopolies kunnen ontstaan;

14.   bevestigt zijn engagement voor betere regelgeving als prioriteit voor de kernactiviteiten van het Parlement en steunt de besluiten die in die richting worden genomen; spoort de secretaris-generaal ertoe aan zijn inspanningen voort te zetten om de bekwaamheid van het Parlement inzake betere regelgeving te versterken;

Versterking van de steun aan de leden

15.   is van mening dat het behoud van de meertaligheid van de leden van het Europees Parlement één van de belangrijkste uitdagingen is voor de administratie; is dan ook ingenomen met het project dat in 2008 moet worden gelanceerd om in te spelen op de herhaaldelijke verzoeken van leden om linguïstische steun, zowel op individueel niveau als tijdens niet-officiële vergaderingen die verband houden met hun wetgevingswerk;

16.   besluit derhalve de totale toewijzing voor het proefproject te beperken tot 4 miljoen EUR en tegelijkertijd 2 miljoen EUR in de reserve te plaatsen om de administratie ertoe aan te zetten voorrang te geven aan meer efficiënte linguïstische ondersteuning voor de leden tijdens officiële vergaderingen; deze reserve van 2 miljoen EUR laat het proefproject onverlet;

17.   herhaalt dat de vertolkingsdienst zo doeltreffend mogelijk moet worden ingezet en de middelen in verband met de vergaderingen zo efficiënt mogelijk moeten worden besteed; is van mening dat de apparatuur voor elektronische stemmingen in alle vergaderzalen een manier is om het gebruik van de vertolkingsfaciliteiten te verbeteren;

18.   verzoekt het Bureau de fracties te raadplegen over de uitrusting en de reorganisatie van de vergaderzalen WIC 100 en WIC 200 in Straatsburg alvorens een nieuw besluit te nemen over deze kwestie;

19.   wijst erop dat het doel van de gedragscode inzake meertaligheid is dat een optimale kwaliteitsservice aan de leden wordt geboden binnen het kader van de huidige kredieten; dringt er bij de administratie op aan dat zij de gedragscode inzake meertaligheid actiever toepast, teneinde tekortkomingen, onverantwoord gebruik of misbruik van de talendiensten te voorkomen; betreurt echter het gebrek aan flexibiliteit bij de vertaling van belangrijke documenten in een bijzonder moeilijke periode; dringt er bij de administratie op aan om een vertaaldienst van hoge kwaliteit te waarborgen die beantwoordt aan de specifieke vereisten van het Parlement op het gebied van kwaliteit, termijnen en vertrouwelijkheid, om te zorgen voor de passende middelen en een adequate organisatie van de vertaaldienst te verzekeren teneinde tekortkomingen en de daaruit voortvloeiende extra kosten te vermijden, met name wanneer termijnen voor besluiten in het Verdrag zijn vastgesteld;

20.  Erkent de noodzaak en het nut van de ontwikkeling binnen de bestaande bibliotheek van het Parlement van een analytische dienst voor de individuele leden die analytische documenten kan leveren in verband met hun parlementaire werkzaamheden;

21.   neemt kennis van het voorstel om een nieuw artikel 323 voor de "betrekkingen met parlementen van derde landen en steun voor de parlementaire democratie" te creëren met een bedrag van 360 000 EUR om de activiteiten van het Parlement naar geografische gebied te differentiëren; toont zich bezorgd over het aantal delegaties en assemblées ten laste van de begroting van het Parlement, met name als gevolg van het feit dat de financiële gevolgen daarvan niet duidelijk in de begroting zijn vastgelegd, omdat daaronder niet alleen de kredieten van de bestaande posten vallen maar ook de daarmee verband houdende kosten voor vertaling en technische en logistieke steun; verzoekt de administratie een voorstel te doen om de transparantie van dit soort activiteiten te verbeteren;

22.   is van mening dat de Voorzitters van het Parlement en de Raad rekening moeten houden met de opinie van de EU-burgers met betrekking tot de geografische spreiding van het Parlement tussen de drie werkplaatsen en de daarmee samenhangende kosten en gevolgen voor het milieu;

23.   verzoekt de administratie met betrekking tot de parlementaire bijstand het interne controlesysteem te versterken om te verzekeren dat de aanwerving van de medewerkers van de leden duidelijk en transparant verloopt, met de waarborg dat de fiscale en sociale regelgeving (salaris en socialezekerheidsrechten, enz.) gerespecteerd wordt;

24.   vraagt de Commissie dat zij een nieuw voorstel indient voor een statuut van de medewerkers, dat zorgt voor de nodige keuzevrijheid en flexibiliteit voor de leden op het gebied van contracten en salarissen enerzijds en voor uniformiteit en veiligheid op het gebied van de belastingregeling, socialezekerheidsregelingen en ziekteverzekering voor medewerkers anderzijds;

Europese politieke stichtingen

25.   heeft in deze fase van de begrotingsprocedure, in afwachting van de goedkeuring van de rechtsgrondslag voor de financiering van de Europese politieke stichtingen, besloten een nieuwe begrotingslijn in het leven te roepen (nr. 403 "Bijdragen aan de Europese politieke stichtingen") met 5 miljoen EUR in de reserve en voorzien van de vermelding "pro memorie" ("p.m.");

Stageprogramma van het Europees Parlement

26.   verwelkomt de inspanningen van het secretariaat om de invoering van een stageprogramma van het EP te evalueren en verzoekt het Bureau over te gaan tot de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden met de beschikbare vijf posten; vraagt de administratie dat zij bij haar aanbestedingsprocedures de tewerkstelling van stagiaires in de inschrijvende ondernemingen als gunningscriterium opneemt;

Naar een milieuvriendelijk Parlement

27.   betreurt dat meer dan vijf jaar na de start van het EMAS-proces in de begrotingsprocedure, de EMAS-registratie nog steeds niet wordt uitgevoerd en het effect daarvan voor het milieu, evenals de besparingen en de investeringen met betrekking tot de uitvoering ervan, nog steeds niet bekend zijn; verzoekt de administratie deze al eerder in zijn resolutie van 29 maart 2007 en in paragraaf 31 van zijn vorenvermelde resolutie van 7 juni 2007, gevraagde informatie te verstrekken en deze aan zijn desbetreffende commissies en andere organen voor te leggen; verzoekt de administratie bovendien verslag uit te brengen over de vermindering van het energieverbruik die voortgevloeid zou moeten zijn uit het lager gebruik van de airconditioning in de zomerperiode en een actieplan voor te leggen voor het verminderen en neutraliseren van de CO2-uitstoot als gevolg van de activiteiten van het Parlement, met name wat betreft reizen en gebouwen, alsook voor het verminderen van het gebruik van water, papier en andere bronnen; vraagt in dit verband de administratie dat zij een deskundigenrapport voorlegt over het mogelijk gebruik van fotovoltaïsche of zonnepanelen voor energieopwekking op de daken en muren van de gebouwen van het Parlement;

28.   verzoekt de Administratie haar autopark te vernieuwen door de aankoop of de huur van auto's die minder schadelijk zijn voor het milieu als tot dusverre, zoals hybridenauto's op grond van de presentatie van een actieplan ter zake, dat ook inzicht biedt in de financiële gevolgen van een dergelijk besluit;

29.   verzoekt de administratie het aantal dienstreizen van het personeel terug te dringen en het personeel te stimuleren voor hun verplaatsing tussen de drie arbeidsplaatsen de meest milieuvriendelijke vervoersmiddelen te gebruiken;

Voorlichtingsbeleid

30.   herhaalt dat het vastbesloten is over een sterk voorlichtingsbeleid te beschikken met inspraak van de fracties en dicht bij de Europese burgers; is van mening dat dit kan worden bereikt door een versterking van de lokale en regionale media, een snelle opening van het bezoekerscentrum in Brussel en een grotere flexibiliteit met betrekking tot de bezoekersgroepen; herinnert er voor het laatstgenoemde aan dat voor bezoekersgroepen de vergoeding die gebaseerd is op de werkelijke kosten binnen een vast te stellen plafond, zal zorgen voor volledige transparantie van het programma; verzoekt de Quaestoren met het oog hierop de huidige regels te herzien;

31.   dringt er bij het Bureau op aan een programma voor de aanstaande verkiezingscampagne vast te stellen waarin rekening wordt gehouden met de noodzaak van nauw contact tussen leden en EU-burgers; wijst in dit verband opnieuw op de rol van de voorlichtingsbureaus en van de lokale en regionale media, om het bewustzijn voor de parlementaire activiteiten bij de burgers van de EU te versterken; vraagt de administratie om de maatregelen ten behoeve van lokale en regionale media in de externe bureaus te versterken, onder meer via de deelname van de leden; verwacht in dit verband dat zij hun jaarprogramma voor 2008 tegen december 2007 voorleggen om de middelen uit de reserve in januari vrij te kunnen geven;

32.   vraagt het Bureau dat het de kredieten voor informatie gebruikt om gediversifieerde informatie te verstrekken welke ook beantwoordt aan de behoeften aan publieksvoorlichting van de parlementaire minderheden;

33.   betreurt dat er aan de begrotingsautoriteit geen informatie is voorgelegd over de vooruitgang die tot nu toe is geboekt met het prototype van het web-tv-kanaal, vooral omdat het voorlichtingsbeleid, met inbegrip van web-tv, als een prioriteit wordt beschouwd voor 2008; besluit 9 miljoen EUR in de reserve voor voorlichting en communicatie te houden totdat het prototype ter goedkeuring aan de begrotingsautoriteit is voorgelegd;

34.   wacht op het prototype van het web-tv-kanaal; herinnert eraan dat de voorwaarde die reeds was vastgelegd in de vorige begrotingsprocedure en in zijn resolutie van 26 oktober 2006 over de begroting 2007 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) en VIII(B))(7) inzake de financiering van het project, inhoudt dat het prototype moet worden goedgekeurd;

Beveiliging

35.   deelt de zorg van de administratie dat beveiliging een zeer belangrijke kwestie is; stelt echter vast dat de Administratie niet kan aangeven hoeveel personen zich precies in de lokaliteiten van het Parlement bevinden omdat sommigen hun badges niet gebruiken om het hek te openen; verzoekt de Administratie dan ook ervoor te zorgen dat het personeel de voorschriften naleeft en verzoekt de Quaestoren over het gebruik van elektronische badges door de leden na te denken, waardoor ook verschillende nieuwe faciliteiten kunnen worden uitgevoerd, zoals elektronische handtekeningen;

36.   onderstreept het feit dat de beveiliging van de lokaliteiten van het Parlement in Brussel na de gebruikelijke werktijden voor de leden en het personeel niet op bevredigende wijze gewaarborgd is; verzoekt de Administratie bij de Belgische autoriteiten op verbetering aan te dringen;

Organigram

37.   steunt de oprichting van twee nieuwe directoraten generaal voor vertolking en steun voor technologische innovatie; is van mening dat daardoor de dienstverlening aan de leden en de verschillende eenheden van de Administratie zal verbeteren;

38.   is van mening dat het door de secretaris-generaal gepresenteerde personeelsvoorstel met nieuwe posten, overplaatsingen en een aantal omzettingen en herschikkingen van posten, een afspiegeling is van het streven van het Parlement om de groei van zijn organigram strikt te beperken tot nieuwe projecten of specifieke bevoegdheden; stelt vast dat het aantal overplaatsingen het in de resolutie over de ramingen gestelde jaarlijks doel van 1% bereikt; verzoekt regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de uitvoering van het beleidsplan inzake overplaatsingen; erkent voorts dat het ingediende voorstel een marginaal financieel effect heeft op de begroting van 2008;

39.   heeft derhalve besloten de volgende, door de secretaris-generaal voorgestelde wijzigingen van het personeelsbestand goed te keuren:

   - vrijmaken van de reserve voor de creatie van 16, in de ramingen gevraagde nieuwe posten en de bijbehorende kredieten; het gaat om negen AD5 en zeven AST3 posten met inbegrip van één tijdelijke post voor de zesde quaestor,
   - de noodzakelijke middelen vrijmaken voor de creatie van vijf AD5 posten voor de analytische dienst in de bibliotheek en twee AD16 posten voor de creatie van de nieuwe directoraten-generaal,
   - omzetting van 35 AST-posten (10 AST1, 10 AST2, 5 AST3, 5 AST4 en 5 AST5) in AD5-posten, die in de reserve waren ondergebracht,
   - een ad personam bevordering (AD14 tot AD15),
   - omzetting van 25 AST6 in AD5 en 1 AST1 in AD5,
   - herindelingmaatregelen voor 23 vaste posten (2 AD12 in AD15, 11 AD12 in AD7, 4 AST11 in AST3, 3 AST11 in AST1 en 3 AST6 in AST1);

40.   heeft besloten van de reserve 448 door de administratie voor het secretariaat van het Parlement gevraagde opwaarderingen vrij te maken, in het kader van artikel 6 van het Statuut dat van toepassing is op vaste en tijdelijk aangestelde ambtenaren en de daarbij behorende kredieten; met betrekking tot de vaste personeelsleden gaat het om 2 AD13 tot AD14, 45 AD12 tot AD13, 25 AD11 tot AD12; 10 AD7 tot AD8, 3 AD6 tot AD7, 165 AD5 tot AD6, 50 AST7 tot AST8, 65 AST4 tot AST5, 65 AST1 tot AST2 en met betrekking tot het tijdelijk personeel 1 AD12 tot AD13, 2 AD10 tot AD11, 1 AST2 tot AST3, 2 AST1 tot AST2 en 12 AST1 tot AST3;

41.   heeft ook besloten de 74 door de fracties gevraagde opwaarderingen te bevestigen: 1 AD12 tot AD13, 6 AD11 tot AD12, 4 AD10 tot AD11, 2 AD9 tot AD10, 4 AD8 tot AD9, 3 AD7 tot AD8, 7 AD6 tot AD7, 8 AD5 tot AD6, 3 AST10 tot AST11, 9 AST8 tot AST9, 9 AST7 tot AST8, 3 AST6 tot AST7, 2 AST5 tot AST6, 2 AST4 tot AST5, 1 AST3 tot AST4, 2 AST2 tot AST3, en 8 AST1 tot AST2;

42.   wijst erop dat het uitvoeren van democratische controle op de Commissie een van de kerntaken van het Parlement is en vraagt het Bureau en de administratie dat zij de nodige comitologieposten vaststellen voor deze taak, rekening houdend met de nieuwe bevoegdheden van het Parlement op het gebied van buitenlandse zaken en programma's voor ontwikkelingsbeleid; benadrukt dat het belangrijk is de administratieve capaciteiten van het Parlement met betrekking tot zijn nieuwe bevoegdheden van democratische controle op de instrumenten voor buitenlandse hulp, te versterken; verzoekt derhalve de Secretaris-generaal in de loop van 2008 een herschikking van twee AD-posten door te voeren, één aan de Commissie buitenlandse zaken en één aan de Commissie ontwikkelingssamenwerking, zodra er vacante posten zijn op één van de afdelingen die zijn aangemerkt als "negatieve prioriteiten";

43.   verwelkomt het initiatief van het Bureau om richtsnoeren voor aanwerving op te stellen waarin rekening wordt gehouden met personen met een handicap, waaronder stagiaires en personeel met een interim- en/of tijdelijk contract, zoals neergelegd in de Gedragscode voor de tewerkstelling van personen met een handicap; verwelkomt ook het initiatief van de administratie inzake het opleidingsprogramma ten behoeve van personen met een handicap; is van mening dat de administratie moet overwegen een "coördinator voor personen met een handicap" aan te stellen om hun integratie in de administratie van het Parlement te vergemakkelijken;

44.   heeft besloten 2 posten voor de bibliotheek in de reserve te plaatsen om de administratie ertoe aan te zetten een bevattelijk intern kennisbeheersysteem te creëren;

Diversen

45.   neemt kennis van het voorstel van het Bureau om een subsidie van 100 000 EUR toe te kennen aan de Sacharov-stichting als steun voor mensenrechtenactiviteiten; stelt een onderzoek in om vast te stellen of de toekenning van een subsidie te geven aan de Sacharov-stichting in Moskou, als gevolg van het besluit van het Bureau van 10 oktober 2007 om in beginsel akkoord te gaan met de ontwerpovereenkomst, strookt met de bepalingen van het Financieel Reglement, met de name het recht van het Parlement om subsidie te geven ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten (artikel 108, lid 4 van het Financieel Reglement);

Afdeling IV – Hof van Justitie

46.   onderstreept het feit dat de verhoging van de begroting vooral het gevolg is van de oplevering van het nieuwe Paleis; is van mening dat de financiële gevolgen voor de begroting van 2008 zeer aanzienlijk zijn en een uitzondering moeten blijven; onderstreept dat overeenkomstig het meerjarig financieel kader de marge in rubriek 5 in 2009 beperkt zal zijn; verzoekt het Hof van Justitie derhalve een gedetailleerd en nauwkeurig onderzoek in te stellen om zijn groei in 2009 te beperken;

47.   gaat akkoord met het Hof van Justitie om zijn bijdrage aan de huurkoop voor het nieuwe Paleis met 4 miljoen EUR te verminderen, dankzij het feit dat dit bedrag is voorgeschoten op de begroting van 2007;

48.   heeft in overleg met het Hof van Justitie besloten de forfaitaire verlaging weer op 3,7% vast te stellen; heeft derhalve de desbetreffende kredieten weer ingeschreven;

49.   heeft een besluit genomen over de volgende maatregelen in verband met het organigram:

   - de creatie van negen tijdelijke AD10 posten ter versterking van de kabinetten van de advocaten-generaal en van de president van het gerecht voor ambtenarenzaken,
   - de creatie van één AD5 post voor de aanwerving van een jurist met het oog op de toenemende eisen op het gebied van "databescherming" en één AST3 voor de uitvoering van het interinstitutionele SAP-sofware project;

50.   heeft de door de Raad in de ontwerpbegroting beschikbaar gestelde kredieten met 3 102 000 EUR verhoogd, hetgeen een verhoging van 8,03% is ten opzichte van de begroting van 2007;

Afdeling V - Rekenkamer

51.   heeft in overleg met de Rekenkamer besloten de forfaitaire verlaging weer op 4,82% vast te stellen; heeft derhalve de desbetreffende kredieten weer ingeschreven;

52.   heeft een besluit genomen over de volgende maatregelen in verband met het organigram:

   - de creatie van 2 AST1 functies voor de afdeling human resources in verband met het besluit om dit over twee jaar te versterken,
   - de creatie van één AD5 post voor de uitvoering van het nieuwe SAP software project en een AD5 post voor het project documentatie en vereenvoudigingsmaatregelen,
   - een tijdelijke AD12T functie af te waarderen tot AD11T om de financiële gevolgen van de maatregelen in verband met het organigram te beperken,
   - één tijdelijke AD12T functie om te zetten in AD14T en drie vaste AST3 posten in AD5 in de IT-afdeling;

53.   heeft de kredieten in verband met de door de gezondheids- en veiligheidswetgeving van de staat Luxemburg voorgeschreven moderniseringswerkzaamheden en de renovatie van de vergaderzaal van de Rekenkamer weer ingeschreven; is van mening dat deze uitgaven een exceptioneel karakter hebben en op de begroting van 2009 niet meer zullen voorkomen;

54.   heeft de door de Raad in de ontwerpbegroting beschikbaar gestelde kredieten met 3 261 204 EUR verhoogd, hetgeen een verhoging van 9,65% ten opzichte van de begroting van 2007 vertegenwoordigt;

Europees Economisch en Sociaal Comité en Comité van de Regio's

55.   betreurt dat de beide comités in deze fase van de begrotingsprocedure hun nieuwe samenwerkingsovereenkomst nog niet hebben kunnen voorleggen; herinnert aan zijn besluit in zijn resolutie van 14 december 2006 over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, als gewijzigd door de Raad (alle afdelingen)(8) krachtens welk deze overeenkomst in juli 2007 werd verwacht; heeft dan ook besloten in Hoofdstuk 10 0 ("Voorzieningen") 10% van de middelen van de begroting van 2007 voor de uitgaven van de gezamenlijke dienst op te nemen; is bereid de kredieten vrij te maken van de reserve zodra de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is gesloten;

56.   bevestigt zijn bereidheid om deze samenwerkingsovereenkomst te handhaven, die een voorbeeld is van goede interinstitutionele samenwerking en de doeltreffendheid van beide instanties verhoogt, dankzij een betere expertise in logistieke en technische taken en die de mogelijkheid biedt dat kerndiensten worden ontlast van dagelijkse beheerstaken;

Afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité

57.   heeft in samenwerking met het Europees Economisch en Sociaal Comité besloten de forfaitaire verlaging op 4% te handhaven;

58.   onderschrijft het standpunt van de Raad inzake het verzoek om opwaarderingen ten behoeve van de carrièreontwikkeling op grond van artikel 6 van het Statuut en de artikelen 6, 9 en 10 van Bijlage XIII daarbij; herinnert eraan dat artikel 47, lid 1 van het Financieel Reglement een flexibele marge biedt van 10% van het organigram voor onvoorziene gebeurtenissen en dat deze niet mag worden gebruikt als belangrijkste instrument voor het opwaarderen van personeel;

59.   heeft besloten vijf nieuwe vaste posten te creëren (4 AD5 en 1 AST3);

60.   heeft de door de Raad in de ontwerpbegroting beschikbaar gestelde kredieten met 546 178 EUR verhoogd, hetgeen een verhoging van 1,82% ten opzichte van de begroting van 2007 vertegenwoordigt;

Afdeling VII – Comité van de Regio's

61.   heeft in overleg met het Comité van de regio's besloten de forfaitaire verlaging weer op 4% vast te stellen; heeft derhalve de desbetreffende kredieten weer ingeschreven;

62.   heeft een besluit genomen over de volgende maatregelen in verband met het organigram:

   - bevestiging van de 15 AD posten in verband met de uitbreiding met Bulgarije en Roemenië, zoals goedgekeurd door de Raad in zijn ontwerpbegroting (1 AD9 en 14 AD5),
   - de creatie van 10 extra vaste AST posten in verband met de uitbreiding met Roemenië en Bulgarije (5 AST3 en 5 AST1); is bereid de mogelijkheid te bestuderen om in de toekomst nog eens zeven AST posten in verband met deze uitbreiding te creëren,
   - de creatie van een nieuwe directeurspost door een beschikbare AD14 post op te waarderen tot een AD15 post voor de dienst communicatie, pers en protocol;

63.   heeft de door de Raad in de ontwerpbegroting beschikbaar gestelde kredieten met 1 054 962 EUR verhoogd, hetgeen, ten opzichte van de begroting 2007, een verhoging van 6,12% vertegenwoordigt, met inbegrip van de kosten in verband met de uitbreiding;

Afdeling VIII - Ombudsman

64.   heeft naar aanleiding van de door de Ombudsman gedefinieerde prioriteiten, de door de Raad in de ontwerpbegroting beschikbaar gestelde kredieten met 142 230 EUR verhoogd, hetgeen een verhoging van 4,36% ten opzichte van de begroting van 2007 vertegenwoordigt;

Afdeling IX – Europese toezichthouder voor gegevensbescherming

65.   is het eens met de Raad om geen forfaitaire verlaging toe te passen;

66.   heeft het volgende besluit genomen over de creatie van de voor zes maanden gevraagde vier posten:

   - bevestiging van de drie AD posten die door de Raad in zijn ontwerpbegroting zijn goedgekeurd (2 AD7 en 1 AD9),
   - de creatie van één extra post op AST3-niveau in plaats van AST9;

67.   heeft de door de Raad in de ontwerpbegroting beschikbaar gestelde kredieten met 83 058 EUR verhoogd om het niveau van ontwikkeling te handhaven, hetgeen een verhoging van 7,10% ten opzichte van de begroting 2007 vertegenwoordigt;

o
o   o

68.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, samen met de amendementen op de Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII en IX van het ontwerp van algemene begroting, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie alsmede aan de overige betrokken instellingen en de betrokken organen.

(1) PB L 253 van 7.10.2000, blz. 42.
(2) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 (PB L 390 van 30.12.2006, blz. 1).
(3) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(4) PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1. Akkoord laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2005/708/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 14.10.2005, blz. 24).
(5) Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0099.
(6) Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0237.
(7) PB C 313 E van 20.12.2006, blz. 415.
(8) Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0570.

Juridische mededeling - Privacybeleid