Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2019B(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0394/2007

Predkladané texty :

A6-0394/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 13
CRE 23/10/2007 - 13

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0474

Prijaté texty
PDF 440kWORD 155k
Štvrtok, 25. októbra 2007 - Štrasburg
Návrh všeobecného rozpočtu 2008 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX)
P6_TA(2007)0474A6-0394/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, oddiel I - Európsky parlament, oddiel II - Rada, oddiel IV - Súdny dvor, oddiel V - Dvor audítorov, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII - Výbor regiónov, oddiel VIII - európsky obudsman, oddiel IX - európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C6-0288/2007 – 2007/2019B(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

-   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu(4), a najmä na jej bod 26,

-   so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2008 – oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII a IX – a o predbežnom návrhu odhadov Európskeho parlamentu (oddiel I) pre rozpočtový postup na rok 2008(5),

-   so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júna 2007 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2008(6),

-   so zreteľom na predbežný návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, ktorý Komisia predložila 2. mája 2007 (SEK(2007)0500),

–   so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, ktorý Rada zostavila dňa 13. júla 2007 (C6-0288/2007),

–   so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre petície (A6-0394/2007),

A.   keďže rok 2008 je druhým rokom nového finančného rámca (2007 – 2013), pre ktorý bol strop okruhu 5 (administratívne výdavky) stanovený vo výške 7 457 000 000 EUR v bežných cenách;

B.   keďže v predbežnom návrhu rozpočtu (PNR) všetkých inštitúcií bola v rámci stropu okruhu 5 finančného rámca na rozpočtový rok 2008 ponechaná  rezerva vo výške 121 285 164 EUR;

C.   keďže v návrhu rozpočtu (NR) sa po rozhodnutí Rady uvádza rezerva vo výške 266 755 254 EUR v rámci stropu okruhu 5 na rok 2008;

Všeobecný rámec

1.   uznáva, že inštitúcie po prvom čítaní v Rade vyvinuli úsilie o zníženie niektorých svojich bežných výdavkov tak, aby ponechali zabezpečené svoje nevyhnutné potreby; domnieva sa, že tieto opatrenia prispeli k vytvoreniu takého rozpočtu pre daňovníkov EÚ, ako sa žiadalo v uznesení o usmerneniach; rozhodne vyzýva inštitúcie, aby pokračovali v tomto smerovaní s cieľom posilniť dôveru občanov v európske inštitúcie a v Európu;

2.   poznamenáva, že nárast prostriedkov presahujúci úroveň inflácie vo väčšine prípadov súvisí s výdavkami na budovy; vyjadruje obavy v súvislosti s podielom výdavkov na budovy v budúcich rokoch, pokiaľ s nimi inštitúcie nebudú dôkladne hospodáriť; vyzýva inštitúcie, aby pravidelne informovali rozpočtový orgán o vývoji svojich rôznych projektov v strednodobom horizonte a aby kontrolovali ich rozširovanie; požaduje, aby sa vzhľadom na vstup nového štatútu poslancov do platnosti v roku 2009 rozpočtovému orgánu najneskôr do 31. marca 2008 predložil aktualizovaný plán investícií do nehnuteľností na nasledujúce 3 roky, ktorý bude zároveň obsahovať informácie o nákladoch na renováciu;

3.   rozhodol sa preto obmedziť nárast rozpočtu na rok 2008 na 6,92 %; rozhodol sa ponechať rezervu v rámci stropu okruhu 5; odporúča zachovať na základe prehodnotenia osobitných požiadaviek a potrieb každej inštitúcie sumu 8 180 945 EUR zo sumy 22 127 359 EUR, o ktorú Rada znížila rozpočet ostatných inštitúcií (s výnimkou Komisie), to znamená zachovať 37 % tohto zníženia; domnieva sa, že tento prístup zodpovedá potrebám inštitúcií, pokiaľ ide o efektívnosť a zachovanie trvalej udržateľnosti ich rozpočtov;

4.   v súvislosti so všeobecne zdieľanými obavami o životné prostredie vyzýva všetky inštitúcie vrátane Komisie, aby spoločne s hostiteľskými členskými štátmi skúmali rôzne možnosti na dosiahnutie účinnejšieho systému verejnej dopravy vrátane interných informačných miest o mobilite, informácií na intranete o grafikonoch dopravy s cieľom podporovať zamestnancov európskych inštitúcií vo využívaní verejnej dopravy alebo bicyklov pri dodržaní bezpečnostných podmienok;

5.   oceňuje úsilie, ktoré Európsky parlament vyvinul za posledné dva roky pri uskutočňovaní presunu pracovných miest; s poľutovaním konštatuje, že mnohé ďalšie inštitúcie nevykonávajú efektívnu politiku presunu pracovných miest; očakáva, že v týchto inštitúciách sa presun pracovných miest v nasledujúcich rokoch stane integrálnou súčasťou procesu zostavovania rozpočtu;

6.   konštatuje, že Európsky parlament v roku 2006 od ostatných inštitúcií požadoval presnejšie informácie o plnení ich hlavných úloh a o nákladoch na ich plnenie s cieľom transparentnejšie zdôvodniť efektívnosť alebo neefektívnosť dodatočných prostriedkov; konštatuje, že veľmi málo inštitúcií poskytuje takéto správy týkajúce sa činností; požaduje, aby všetky príslušné inštitúcie poskytli tieto informácie každý rok do prvého septembrového týždňa;

Oddiel I – Európsky parlament
Všeobecné pripomienky

7.   pripomína, že rok 2008 je posledným celým rokom tohto funkčného obdobia a posledným rokom pred nadobudnutím účinnosti nového štatútu poslancov; domnieva sa, že túto skutočnosť treba zohľadniť so zreteľom na očakávané požiadavky týkajúce sa financovania;

8.   víta skutočnosť, že predsedníctvo po prvýkrát vo svojom opravnom liste predložilo nové požiadavky, ktoré sú nižšie ako strop 20 % okruhu 5 (a predstavujú 19,87 %), ktorý si samo stanovilo, aj keď navrhuje zvýšiť odhady o 45 600 000 EUR; berie do úvahy skutočnosť, že predsedníctvo plánuje spustiť viacero nových projektov, ktoré nie sú priamo spojené s hlavnými činnosťami Európskeho parlamentu; domnieva sa, že vzhľadom na nedostatočnú pružnosť v administratívnom rozpočte by sa nové projekty mali rozvíjať a uskutočňovať obozretným spôsobom so zreteľom na obmedzenú dostupnosť finančných prostriedkov, ako aj na perspektívy od roku 2009; vyzýva administratívu a predsedníctvo, aby vnímali skutočné potreby a inštitúciu z administratívneho a politického hľadiska a aby hľadali spôsoby zníženia nákladov, ktoré sa v súčasnosti vynakladajú na vykonávané úlohy; opakovane zdôrazňuje, že sa týmto žiadnym spôsobom neobmedzuje právo Európskeho parlamentu plne využiť strop 20 % v roku 2008 a v nasledujúcich rokoch, ak to bude považované za potrebné a odôvodniteľné;

9.   navrhuje, aby sa pred zriadením Domu európskej histórie uskutočnila na úrovni expertov široká diskusia o histórii Európy a jej výklade;

10.   víta nový plán presunov navrhnutý generálnym tajomníkom, ktorý sa týka 58 pracovných miest; domnieva sa, že je to krok správnym smerom pri napĺňaní nových potrieb za súčasného udržania stability plánu stavu zamestnancov v budúcnosti; vyzýva generálneho tajomníka, aby pokračoval v tomto úsilí a pristúpil k ďalšej analýze s cieľom lepšie racionalizovať úlohy a zároveň udržať náklady externalizácie pod kontrolou;

11.   rozhodol sa v súlade s uvedeným uznesením zo 7. júna 2007 o odhadoch Európskeho parlamentu na rok 2008 znížiť mnohé rozpočtové riadky, najmä tie, ktoré sa ukázali byť v roku 2006 nadhodnotené; konštatuje, že kapitoly 10 a 12 a hlava 4 nie sú týmito zníženiami dotknuté;

12.   uznáva, že nové návrhy boli predložené neskoro, čo zabránilo rozhodnutiu pléna udržať rast na úrovni zodpovedajúcej miere inflácie, s výnimkou prípadov nových iniciatív, ktoré boli riadne odôvodnené; rozhodol sa stanoviť konečnú výšku rozpočtu Európskeho parlamentu na úrovni 1 452 517 167 EUR, čo zodpovedá 3,9-percentnému nárastu oproti rozpočtu na rok 2007 a 19,48 percentám okruhu 5;

13.   poznamenáva, že v tom období boli európske inštitúcie z rôznych dôvodov nútené kupovať alebo prenajímať nehnuteľnosti za ceny, ktoré boli na prvý pohľad vyššie ako trhové ceny; želá si, aby sa na medziinštitucionálnej úrovni ďalej zisťovalo, ako možno zlepšiť podmienky týkajúce sa verejného obstarávania zo strany inštitúcií EÚ týkajúcich sa nákupu alebo prenájmu budov a práce na budovách, najmä s cieľom znížiť cenu za nákup alebo prenájom nehnuteľností, ako aj náklady na modernizáciu a s cieľom zabezpečiť flexibilitu potrebnú na zamedzenie vytvárania kartelov alebo monopolných situácií;

14.   potvrdzuje svoj záväzok zlepšovať tvorbu právnych predpisov ako prioritu pre hlavné činnosti Európskeho parlamentu a podporuje rozhodnutia prijaté v tomto smere; vyzýva generálneho tajomníka, aby pokračoval vo svojom úsilí posilniť odborné znalosti Európskeho parlamentu v oblasti zlepšovania tvorby právnych predpisov;

Posilnenie pomoci poslancom

15.   domnieva sa, že zachovanie jazykovej rôznorodosti poslancov Európskeho parlamentu je jednou z najdôležitejších úloh pre administratívu; v tejto súvislosti víta pilotný projekt, ktorého spustenie je naplánované na rok 2008 a ktorý má riešiť opakujúce sa požiadavky poslancov na jazykovú pomoc tak na individuálnej úrovni, ako aj počas neoficiálnych stretnutí spojených s ich zákonodarnou činnosťou;

16.   rozhodol sa preto obmedziť globálne pridelenie prostriedkov na pilotný projekt na sumu 4 000 000 EUR a zároveň presunúť sumu 2 000 000 EUR do rezervy, aby administratívu motivoval k tomu, aby sa efektívnejšia jazyková podpora poslancom počas oficiálnych schôdzí stala jej prioritou; táto rezerva vo výške 2 000 000 EUR nemá vplyv na pilotný projekt;

17.   znovu pripomína, že tlmočnícke služby a výdavky na schôdze by sa mali využívať čo najefektívnejšie; domnieva sa, že vybavenie všetkých rokovacích miestnostiach elektronickým hlasovacím systémom predstavuje spôsob, ako zlepšiť tlmočnícke služby;

18.   vyzýva predsedníctvo, aby pred prijatím akýchkoľvek ďalších rozhodnutí v týchto otázkach vykonalo konzultácie s politickými skupinami týkajúce sa vybavenia a reorganizácie rokovacích miestností WIC 100 a WIC 200 v Štrasburgu;

19.   pripomína, že účelom etického kódexu viacjazyčnosti je poskytnúť poslancom služby najvyššej kvality v rámci stropu aktuálnych rozpočtových prostriedkov; vyzýva administratívu, aby aktívnejšie presadzovala etický kódex viacjazyčnosti s cieľom predísť akýmkoľvek nedostatkom, nezodpovednému využívaniu alebo zneužívaniu jazykových služieb; ľutuje však nedostatok pružnosti pri prekladaní významných dokumentov v obzvlášť náročných obdobiach; vyzýva administratívu, aby vyvinula všetko úsilie na zabezpečenie vysokokvalitných prekladateľských služieb, čo je v súlade so špecifickými požiadavkami Európskeho parlamentu pokiaľ ide o kvalitu, termíny a dôvernosť, a na zabezpečenie vhodných prostriedkov a primeranej organizácie prekladateľských služieb, aby sa predišlo akýmkoľvek nedostatkom a následnému nárastu nákladov najmä v prípadoch, keď sú termíny pre rozhodnutia stanovené zmluvou;

20.   uznáva, že v súčasnej knižnici Európskeho parlamentu je potrebné a užitočné vytvoriť pre jednotlivých poslancov službu vypracovávania analýz, ktorá im bude poskytovať analytické dokumenty súvisiace s ich parlamentnou činnosťou;

21.   berie na vedomie návrh vytvoriť nový článok 3 2 3 pre "vzťahy s parlamentmi tretích krajín a podporu parlamentnej demokracie" s prostriedkami vo výške 360 000 EUR na rozlíšenie činností Európskeho parlamentu podľa geografickej oblasti; vyjadruje svoje znepokojenie nad počtom delegácií a zhromaždení v rozpočte Európskeho parlamentu, najmä v dôsledku toho, že ich finančný dosah nie je v rozpočte jasne určený, pretože zahŕňa nielen rozpočtové prostriedky v existujúcich položkách, ale aj súvisiace náklady na tlmočenie a technickú a logistickú podporu; žiada administratívu, aby predložila návrh na zlepšenie transparentnosti tohto druhu činnosti;

22.   domnieva sa, že predsedníctva Európskeho parlamentu a Rady by mali zohľadniť názor občanov EÚ týkajúci sa územného rozloženia činnosti Európskeho parlamentu medzi tri pracoviská a s tým súvisiace náklady a vplyv na životné prostredie;

23.   pokiaľ ide o parlamentnú výpomoc, vyzýva administratívu, aby posilnila systém vnútornej kontroly s cieľom zabezpečiť, aby bol proces prijímania asistentov poslancov jasný a transparentný a aby sa postupovalo v súlade s nariadeniami v daňovej a sociálnej oblasti (mzda a práva v oblasti sociálneho zabezpečenia atď.);

24.   vyzýva Komisiu, aby predložila nový návrh štatútu asistentov poslancov, ktorý poslancom garantuje potrebnú slobodu výberu a flexibilitu, pokiaľ ide na jednej strane o trvanie zmlúv a mzdy a na druhej strane o jednotnosť a bezpečnosť v oblasti daňového režimu, opatrení sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia pre asistentov;

Európske politické nadácie

25.   v tejto fáze rozpočtového postupu sa rozhodol vytvoriť novú položku (403 – "Príspevky európskym politickým nadáciám") so sumou 5 000 000 EUR v rezerve a so záznamom (p.m.), kým nebude prijatý právny základ pre financovanie európskych politických nadácií;

Program odborného vzdelávania Európskeho parlamentu

26.   víta činnosť sekretariátu zameranú na hodnotenie zavedenia programu odborného vzdelávania EP a vyzýva predsedníctvo, aby pokračovalo v realizácii potrebnej prípravnej činnosti s využitím piatich disponibilných pracovných miest; vyzýva administratívu, aby do postupov verejného obstarávania ako jedno z kritérií pre udelenie zákazky začlenila zamestnávanie učňov v spoločnostiach zúčastňujúcich sa verejných súťaží;

Za Európsky parlament ohľaduplný k životnému prostrediu

27.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že viac než päť rokov po začatí procesu EMAS v rozpočtovom postupe ešte stále neprebehla jeho registrácia a stále nie je známy jeho dosah na životné prostredie, ani úspory a investície súvisiace s jeho uplatňovaním; vyzýva administratívu, aby poskytla uvedené informácie, ktoré už boli vyžiadané v článku 37 uvedeného uznesenia z 29. marca 2007 a článku 31 uvedeného uznesenia zo 7. júna 2007, a aby ich predložila svojim príslušným výborom a ďalším orgánom; okrem toho požaduje, aby administratíva oznámila zníženie spotreby energie, ktoré malo byť výsledkom zníženia používania klimatizácie v letnom období, a aby predložila akčný plán týkajúci sa znižovania a kompenzovania emisií CO2 spôsobených činnosťou Európskeho parlamentu, najmä pokiaľ ide o cestovanie a budovy, a znižovanie spotreby vody, papiera a ďalších zdrojov; vyzýva v tejto súvislosti administratívu, aby predložila odborný posudok týkajúci sa možného využitia panelov z fotovoltaických článkov alebo solárnych panelov na vyrábanie energie na strechách a stenách budov Európskeho parlamentu;

28.   žiada administratívu, aby obnovila svoj automobilový park nákupom alebo prenájmom vozidiel, ktoré životné prostredie znečisťujú menej než tie súčasné, ako napríklad hybridných vozidiel, na základe predloženého príslušného akčného plánu, súčasťou ktorého bude finančný dosah takéhoto rozhodnutia;

29.   žiada administratívu, aby znížila počet služobných ciest zamestnancov a aby podporovala zamestnancov k využívaniu najekologickejších prostriedkov pri ich presunoch medzi tromi pracoviskami;

Informačná politika

30.   znovu opakuje svoje odhodlanie presadzovať rozhodnú informačnú politiku, ktorá by zahŕňala politické skupiny a bola blízka európskym občanom; domnieva sa, že toto možno dosiahnuť posilnením miestnych a regionálnych médií, urýchleným otvorením návštevníckeho centra v Bruseli a flexibilnejším využívaním skupín návštevníkov; v súvislosti s uvedeným pripomína, že vrátenie prostriedkov na základe skutočných nákladov v rámci stropu, ktorý treba definovať, zaručí úplnú transparentnosť programu; na tento účel vyzýva kvestorov, aby opätovne preskúmali súčasné pravidlá;

31.   vyzýva predsedníctvo, aby rozhodlo o programe nadchádzajúcej predvolebnej kampane, ktorý by zohľadňoval potrebu užšieho kontaktu medzi poslancami a občanmi EÚ; znova v tejto súvislosti pripomína úlohu informačných kancelárií, ako aj úlohu miestnych a regionálnych médií, pokiaľ ide o zvýšenie informovanosti občanov EÚ o činnostiach Európskeho parlamentu; vyzýva administratívu, aby posilnila činnosť v prospech lokálnych a regionálnych médií v externých kanceláriách vrátane zapojenia poslancov; očakáva v tejto súvislosti, že bude mať do decembra 2007 k dispozícii ich ročný pracovný program na rok 2008 , aby bolo možné v januári uvoľniť rezervu;

32.   vyzýva predsedníctvo Európskeho parlamentu, aby využívalo finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené na informácie, na poskytovanie rozličných informácií, ktoré okrem iného zabezpečujú potrebu parlamentných menšín v oblasti informovania verejnosti;

33.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rozpočtový orgán nedostáva dostatok informácií o pokroku, ktorý sa doteraz dosiahol v súvislosti s prototypom WebTV, a to najmä vzhľadom na to, že informačná politika vrátane WebTV sa považuje za prioritu roka 2008; prijíma rozhodnutie ponechať 9 000 000 EUR v rezerve na informácie a komunikáciu, kým prototyp nebude predložený rozpočtovému orgánu na schválenie;

34.   očakáva prototyp WebTV; pripomína, že podmienkou financovania tohto projektu, na ktorej sa už dohodlo v rámci minulého rozpočtového postupu a uznesením Európskeho parlamentu z 26. októbra 2006 o rozpočte na rok 2007 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII VIII(A) a VIII(B))(7), je schválenie prototypu;

Bezpečnosť

35.   súhlasí s názorom administratívy, že bezpečnosť je dôležitou otázkou; poznamenáva však, že administratíva nie je schopná uviesť presný počet osôb, ktoré sa nachádzajú v budovách Európskeho parlamentu, keďže niektoré z nich na otváranie dvier nepoužívajú preukazy; preto vyzýva administratívu, aby zabezpečila dodržiavanie pravidiel zo strany zamestnancov, a vyzýva kvestorov, aby prehodnotili používanie elektronických preukazov poslancami, čím sa umožní zavedenie rôznych nových prostriedkov, ako sú napríklad elektronické podpisy;

36.   zdôrazňuje skutočnosť, že bezpečnosť v okolí priestorov Európskeho parlamentu v Bruseli po ukončení zvyčajnej pracovnej doby poslancov a zamestnancov nie je dostatočne zaručená; vyzýva administratívu, aby naliehala na belgické orgány, aby túto situáciu zlepšili;

Plán stavu zamestnancov

37.   podporuje vytvorenie dvoch nových generálnych riaditeľstiev – GR pre tlmočenie a GR pre podporu technologickej inovácie; domnieva sa, že to prispeje k zlepšeniu služieb poskytovaných poslancom a rôznym oddeleniam administratívy;

38.   zastáva názor, že návrh týkajúci sa zamestnancov, ktorý predložil generálny tajomník a ktorý zahŕňa vytvorenie nových pracovných miest, ako aj miesta, ktoré sa majú presunúť, a viaceré zmeny a úpravy týkajúce sa pracovného zaradenia, odzrkadľuje úsilie Európskeho parlamentu obmedziť zvyšovanie v pláne stavu zamestnancov výhradne na nové projekty alebo osobitné kompetencie; konštatuje, že počet pracovných miest určených na presun dosahuje ročný cieľ 1 % stanovený v uznesení o odhadoch; žiada o pravidelné informácie o plnení plánu politiky presunu pracovných miest; okrem toho uznáva, že predložený návrh má na rozpočet na rok 2008 okrajový finančný dosah;

39.   preto rozhodol, že schváli tieto úpravy týkajúce sa plánu stavu zamestnancov, ktoré navrhol generálny tajomník v rámci tohto balíka:

   uvoľnenie prostriedkov z rezervy na vytvorenie 16 nových pracovných miest požadovaných v odhadoch; toto sa týka deviatich pracovných miest AD5 a siedmich pracovných miest AST3 vrátane jedného dočasného miesta na pozíciu šiesteho kvestora,
   zabezpečenie potrebných rozpočtových prostriedkov na vytvorenie piatich pracovných miest AD5 v súvislosti so zriadením analytickej služby v rámci knižnice a dvoch pracovných miest AD16 na vytvorenie nových generálnych riaditeľstiev,
   premena 35 pracovných miest AST (10 AST1, 10 AST2, 5 AST3, 5 AST4 a 5 AST5) na AD5, ktoré boli zapísané v rezerve,
   jedno povýšenie ad personam (z AD14 na AD15),
   premena 25 pracovných miest AST6 na AD5 a 1 pracovného miesta AST1 na AD5,
   opatrenia na zmenu 23 trvalých pracovných miest (2 AD12 na AD15, 11 AD12 na AD7, 4 AST11 na AST3, 3 AST11 na AST1 a 3 AST6 na AST1);

40.   rozhodol sa uvoľniť z rezervy prostriedky na 448 povýšení pre sekretariát Európskeho parlamentu, ktoré žiadala administratíva v súvislosti s článkom 6 služobného poriadku pre stálych a dočasných zamestnancov; pokiaľ ide o trvalé pracovné miesta, ide o premenu 2 AD13 na AD14, 45 AD12 na AD13, 25 AD11 na AD12; 10 AD7 na AD8, 3 AD6 na AD7, 165 AD5 na AD6, 50 AST7 na AST8, 65 AST4 na AST5, 65 AST1 na AST2, a pokiaľ ide o dočasných zamestnancov, 1 AD12 na AD13, 2 AD10 na AD11, 1 AST2 na AST3, 2 AST1 na AST2, 12 AST1 na AST3;

41.   podobne sa rozhodol, že potvrdí 74 povýšení, ktoré si vyžiadali politické skupiny: 1 AD12 na AD13, 6 AD11 na AD12, 4 AD10 na AD11, 2 AD9 na AD10, 4 AD8 na AD9, 3 AD7 na AD8, 7 AD6 na AD7, 8 AD5 na AD6, 3 AST10 na AST11, 9 AST8 na AST9, 9 AST7 na AST8, 3 AST6 na AST7, 2 AST5 na AST6, 2 AST4 na AST5, 1 AST3 na AST4, 2 AST2 na AST3, 8 AST1 na AST2;

42.   poukazuje na to, že vykonávanie demokratickej kontroly nad Komisiou je hlavnou úlohou Európskeho parlamentu, a žiada predsedníctvo a administratívu, aby na túto úlohu pridelili potrebné miesta pre postup vo výboroch (komitológiu) so zohľadnením nových úloh Parlamentu v oblasti zahraničných vecí a programov rozvojovej politiky; okrem toho zdôrazňuje význam posilnenia administratívnych kapacít Parlamentu v súvislosti s jeho novými právomocami v oblasti demokratickej kontroly nástrojov vonkajšej pomoci; preto žiada generálneho tajomníka, aby v roku 2008 pridelil jedného pracovníka triedy AD Výboru pre zahraničné veci a druhého Výboru pre rozvoj hneď, ako sa uvoľnia pracovné miesta v ktoromkoľvek z útvarov, ktoré boli definované ako tzv. negatívne priority;

43.   víta iniciatívu predsedníctva na ustanovenie usmernení na prijímanie do pracovného pomeru, v ktorých sú zohľadnené osoby so zdravotným postihnutím vrátane stážistov a/alebo dočasných zmluvných zamestnancov, ako uvádza kódex riadnych postupov na zamestnávanie postihnutých osôb; takisto víta iniciatívu administratívy, ktorá sa týka vzdelávacieho programu v prospech osôb so zdravotným postihnutím; zastáva názor, že na ich začlenenie do administratívy Európskeho parlamentu je potrebné, aby administratíva zvážila vymenovanie "koordinátora pre osoby so zdravotným postihnutím";

44.   rozhodol sa zahrnúť do rezervy 2 miesta v knižnici s cieľom motivovať administratívu k vytvoreniu komplexného interného systému riadenia znalostí;

Rôzne

45.   berie na vedomie návrh predsedníctva vyčleniť sumu 100 000 EUR Sacharovovej nadácii ako finančnú podporu určenú na činnosti v oblasti ľudských práv; plánuje overiť, či poskytnutie dotácie Sacharovovej nadácii v Moskve na základe rozhodnutia predsedníctva z 10. októbra 2007 v zásade súhlasiť s návrhom dohovoru, je v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä s ustanovením, ktoré umožňuje Európskemu parlamentu udeľovať granty na financovanie informačných aktivít (článok 108 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách);

Oddiel IV – Súdny dvor

46.   zdôrazňuje skutočnosť, že zvýšenie rozpočtu vyplýva najmä z odovzdania novej budovy Súdneho dvora (New Palais); nazdáva sa, že jeho finančný vplyv na rozpočet na rok 2008 je dosť podstatný, čo by malo zostať výnimkou; zdôrazňuje, že podľa viacročného finančného rámca bude rezerva v rámci okruhu 5 v roku 2009 obmedzená; následne vyzýva Súdny dvor, aby presadzoval dôkladné kontrolné postupy s cieľom obmedziť jeho rast v roku 2009;

47.   súhlasí so Súdnym dvorom, že jeho príspevok na prenájom/kúpu novej budovy sa zníži o 4 000 000 EUR prostredníctvom vyčlenenia tejto sumy už z rozpočtu na rok 2007;

48.   po dohode so Súdnym dvorom sa rozhodol, že zachová štandardné zníženie na úrovni 3,7 %; preto obnovil príslušné rozpočtové prostriedky;

49.   rozhodol o týchto opatreniach v súvislosti s plánom stavu zamestnancov:

   vytvorenie deviatich dočasných pracovných miest AD10 s cieľom posilniť kabinety generálnych advokátov a predsedu Súdu pre verejnú službu,
   vytvorenie jedného pracovného miesta AD5 na prijatie právnika s cieľom vyhovieť rastúcim požiadavkám na "ochranu údajov" a jedného pracovného miesta AST3 na vykonávanie medziinštitucionálneho projektu týkajúceho sa softvéru SAP;

50.   zvýšil rozpočtové prostriedky, ktoré v návrhu rozpočtu stanovila Rada, o sumu 3 102 000 EUR, čo predstavuje nárast o 8,03 % oproti rozpočtu na rok 2007;

Oddiel V – Dvor audítorov

51.   po dohode s Dvorom audítorov sa rozhodol, že zachová štandardné zníženie na úrovni 4,82%; preto obnovil príslušné rozpočtové prostriedky;

52.   rozhodol o týchto opatreniach v súvislosti s plánom stavu zamestnancov:

   vytvoriť 2 pracovné miesta AST1 v oddelení ľudských zdrojov v nadväznosti na rozhodnutie posilniť tento stav o dva roky,
   vytvoriť jedno pracovné miesto AD5 na vykonávanie nového projektu týkajúceho sa softvéru SAP a jedno pracovné miesto AD5 v súvislosti s plánom dokumentačných a zjednodušujúcich opatrení,
   znížiť zaradenie jedného dočasného pracovného miesta z AS12T na AD11T s cieľom obmedziť finančný vplyv opatrení v súvislosti s plánom stavu zamestnancov,
   premeniť jedno dočasné pracovné miesto AD12T na AD14T a tri trvalé pracovné miesta AST3 na AD5 v oddelení informačných technológií;

53.   obnovil rozpočtové prostriedky spojené s úpravami priestorov, ktoré si vyžadujú právne predpisy v oblasti zdravia a bezpečnosti Luxemburska, ako aj s renováciou zasadacej miestnosti Dvora audítorov; nazdáva sa, že tieto výdavky sú výnimočné a nemožno ich obnoviť v rozpočte na rok 2009;

54.   zvýšil rozpočtové prostriedky, ktoré v návrhu rozpočtu stanovila Rada, o sumu 3 261 204 EUR, čo predstavuje nárast o 9,65 % oproti rozpočtu na rok 2007;

Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov

55.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že v tejto fáze rozpočtového postupu nebol ani jeden z dvoch výborov schopný predložiť novú dohodu o spolupráci; pripomína rozhodnutie, ktoré prijal vo svojom uznesení zo 14. decembra 2006 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007, v znení zmien a doplnení Rady (všetky oddiely)(8), podľa ktorého očakával túto dohodu do júla 2007; následne sa rozhodol zapísať do rozpočtovej kapitoly 10 0 ("Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky") 10 % prostriedkov rozpočtu 2007 na náklady spoločnej služby; je pripravený uvoľniť rozpočtové prostriedky z rezervy, len čo sa uzavrie nová dohoda;

56.   potvrdzuje svoju vôľu, že chce zachovať túto dohodu o spolupráci, ktorá predstavuje príklad dobrej spolupráce medzi inštitúciami a zvyšuje efektívnosť oboch subjektov vďaka lepšej úrovni odborných znalostí pri plnení technických a logistických úloh a vďaka možnosti uľahčiť každodennú riadiacu činnosť kľúčových služieb;

Oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor

57.   po dohode s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom sa rozhodol, že zachová štandardné zníženie na úrovni 4 %;

58.   súhlasí s Radou v otázke žiadosti o povýšenie v rámci služobného postupu podľa článku 6 služobného poriadku a článkov 6, 9 a 10 jeho prílohy XIII; pripomína, že článok 47 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách umožňuje desaťpercentnú pružnosť plánu stavu zamestnancov pre prípad nepredvídaných okolností a nemal by sa využívať ako hlavný nástroj na povyšovanie zamestnancov;

59.   rozhodol sa vytvoriť päť nových trvalých pracovných miest (4 AD5 a 1 AST3);

60.   zvýšil rozpočtové prostriedky, ktoré v návrhu rozpočtu stanovila Rada, o sumu 546 178 EUR, čo predstavuje nárast o 1,82 % oproti rozpočtu na rok 2007;

Oddiel VII - Výbor regiónov

61.   po dohode s Výborom regiónov sa rozhodol, že zachová štandardné zníženie na úrovni 4 %; preto obnovil príslušné rozpočtové prostriedky;

62.   rozhodol o týchto opatreniach v súvislosti s plánom stavu zamestnancov:

   potvrdiť 15 pracovných miest AD v súvislosti so vstupom Bulharska a Rumunska do EÚ, ako rozhodla Rada vo svojom návrhu rozpočtu (1 AD9 a 14 AD5),
   vytvoriť ďalších 10 stálych pracovných miest AST v súvislosti so vstupom Rumunska a Bulharska do EÚ (5 AST3 a 5 AST1); je pripravený v budúcnosti preskúmať možnosť vytvorenia ďalších siedmych pracovných miest AST v súvislosti s týmto rozšírením,
   vytvoriť nové miesto riaditeľa prostredníctvom povýšenia existujúceho pracovného miesta AD14 na pracovné miesto AD15 na Oddelení komunikácie, tlače a protokolu;

63.   zvýšil rozpočtové prostriedky, ktoré v návrhu rozpočtu stanovila Rada, o sumu 1 054 962 EUR, čo predstavuje oproti rozpočtu na rok 2007 nárast o 6,12 % vrátane nákladov súvisiacich s rozšírením;

Oddiel VIII - európsky ombudsman

64.   na základe priorít určených európskym ombudsmanom zvýšil rozpočtové prostriedky, ktoré v návrhu rozpočtu stanovila Rada, o sumu 142 230 EUR, čo predstavuje nárast o 4,36 % oproti rozpočtu na rok 2007;

Oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

65.   súhlasí s Radou neuplatňovať štandardnú zrážku;

66.   rozhodol sa vytvoriť tieto požadované štyri pracovné miesta na dobu šesť mesiacov:

   potvrdiť tri pracovné miesta AD schválené Radou vo svojom návrhu rozpočtu (2 AD7 a 1 AD9),
   vytvoriť ešte jedno dodatočné pracovné miesto na stupni AST3 namiesto AST9;

67.   zvýšil rozpočtové prostriedky, ktoré v návrhu rozpočtu stanovila Rada, o sumu 83 058 EUR, aby sa udržala miera jeho rozvoja, čo predstavuje nárast o 7,10 % oproti rozpočtu na rok 2007;

o
o   o

68.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu so zmenami a doplneniami oddielov I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii a iným dotknutým inštitúciám a orgánom.

(1) Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2005/708/ES (Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2005, s. 24).
(5) Prijaté texty, P6_TA(2007)0099.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2007)0237.
(7) Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 415.
(8) Prijaté texty, P6_TA(2006)0570.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia