Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0400/2007

Разисквания :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Гласувания :

PV 25/10/2007 - 7.9

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 364kWORD 63k
Четвъртък, 25 октомври 2007 г. - Страсбург
Повишаване на цените на фуражите и храните
P6_TA(2007)0480RC-B6-0400/2007

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно повишаване на цените на фуражите и храните

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 33 от Договора за създаване за ЕО,

–   като взе предвид своята позиция от 26 септември 2007 г(1). относно създаването на резерви за 2008 г.,

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че световните цени на зърното рязко се повишиха през последните месеци, а публичните и частните зърнени запаси спаднаха до най-ниското си равнище за 40 години;

Б.   като има предвид, че през 2007 г. според последните прогнози зърнената реколта в ЕС-27 ще бъде с около 8 милиона тона по-малко от тази от 2006 г.;

В.   като има предвид, че реколтата през 2006 г. беше едва 265,5 милиона тона, вследствие на което през 2007 г. само един милион тона бяха оставени в интервенционен склад;

Г.   като има предвид, че зърнените доставки бяха повлияни от тежки климатични условия, а именно суши и наводнения, които могат да се свържат с изменението на климата;

Д.   като има предвид, че в повечето държави-членки е невъзможно да се установи пряка и дългосрочна връзка между повишаването на цените на някои продукти и търсенето на биогорива, но независимо от това следва да се подчертае, че в страни като САЩ провеждането на активна политика на насърчаване на отглеждането на царевица за производство на биоетанол оказва пряко въздействие върху цените на фуражите и храните, и като има предвид, че това обстоятелство беше признато от Организацията за икономически сътрудничество и развитие (ОИСР);

Е.   като има предвид, че в проучването на ОИСР през м. септември 2007 г. относно въздействието на производството на биогорива върху световната сигурност на храните и биологичното разнообразие се предупреждава, че конкуренцията за земи и ресурси за производство на храни и фуражи, от една страна, и за горива, от друга страна, би могла да доведе до повишаване на цените на храните до такава степен, че да се застраши достъпът на най-бедните народи и региони до храни;

Ж.   като има предвид, че търсенето на храни нараства по-бързо от предлагането, не на последно място заради обстоятелството, че повишаването на доходите в страни с възникваща пазарна икономика като Индия и Китай, в съчетание с нарастващото по брой население, повишават търсенето, особено на месни и млечни продукти, а оттам и на фуражи;

З.   като има предвид, че несигурността на храните продължава да е реалност за над 854 милиона души, 820 милиона от които са в развиващия се свят;

И.   като има предвид, че цените на храните на дребно не съответстваха на цената на живота, а цените франко земеделското стопанство не съответстваха на цените на дребно;

Й.   като има предвид, че големи фирми за търговия на едро и малък брой големи търговци на дребно, осъществяващи стопанска дейност в ЕС, разполагат със значителна мощ да определят цените на храните, а концентрацията им е в степен, равносилна на доминиращо положение спрямо производителите;

К.   като има предвид, че повишаването на цените на смесените фуражи повишава производствените разходи в животновъдния отрасъл;

Л.   като има предвид, че през последните 15 години Общата селскостопанска политика (ОСП) вече претърпя драстична промяна в реакцията на натиска от страна на европейското общество и неговата развиваща се икономика, и като има предвид, че отделянето на помощите от производството предоставя на земеделските стопани възможност да реагират на пазарните сигнали;

М.   като има предвид, че член 33 от Договора гласи, че гарантирането на наличността на доставките и гарантирането, че доставките достигат до потребителите на разумни цени са цели на ОСП;

Необработване на земя

1.  Приветства неотдавнашното решение на Съвета на министрите на земеделието да приемат предложението на Комисията за суспендиране на задълженията за необработване на земеделска земя за 2008 г.(2);

2.  Отбелязва прогнозите на Комисията, че този ход ще освободи около 2,9 милиона хектара за зърнопроизводство и ще повиши реколтата през 2008 г. с около 10 милиона тона;

3.  Изразява съжаление по повод на обстоятелството, че Съветът не прие внесените от Парламента изменения, целящи суспендиране на създаването на резерви и за 2009 г., и очаква този въпрос да бъде отново обсъден по време на предстоящия преглед на ОСП;

Производство и продажба на дребно на храни

4.  Отбелязва неотдавнашния коментар на члена на Комисията Fischer Boel, че цените на месото и месните продукти биха могли да се повишат с до 30 % през 2008 г. заради повишените разходи за фураж;

5.  Отбелязва, че повишените цени на млякото през 2007 г. представляват малко, но спешно необходимо повишение на доходите за млекопроизводителите, но съставляват проблем за потребителите и затрудняват получаването на необходимите доставки на млечни продукти, например за училища и болници;

6.  Призовава Комисията спешно да предложи временно увеличаване на квотата за млечни продукти с оглед стабилизиране на цените на вътрешния пазар;

7.  Отбелязва със загриженост, че европейските птицепроизводители трябва да плащат 40 % - 60 % повече за фураж в сравнение с миналата година, особено като се има предвид, че фуражите съставляват около 60 % от общите им разходи;

8.  Силно подчертава, че разходите за суровини са относително незначителен компонент в общите разходи за производство на много хранителни продукти, особено преработени храни, и че, дори след неотдавнашните повишения на цените на пшеницата, разходите за пшеница възлизат на по-малко от 10 % от цената на дребно за един хляб в Обединеното кралство и по-малко от 5 % от цената на една "франзела" във Франция;

9.  Призовава Комисията и държавите-членки да анализират различията между цените франко земеделското стопанство и цените, които се определят от големите търговци на дребно; по-конкретно, Комисията следва да проучи последиците от концентрация в сектора на продажбите на дребно, главно онези, които поставят в неблагоприятно положение малките производители, малките предприятия и потребителите, и да използва всички законни средства, с които разполага, в случай че се установят злоупотреби с пазарна мощ;

10.  Настоятелно приканва Комисията да разреши авансови преки плащания на животновъдните стопани, особено на засегнатите от болестни епидемии (напр., син език), тъй като заради повишаването на цените на фуражите те могат да бъдат изправени пред сериозни проблеми, свързани с паричния поток;

Биогорива

11.  Подчертава, че много малка част от произведените в ЕС зърнени култури се използва понастоящем за производство на биогорива и че въпреки това изпълнението на целите на ЕС в областта на биогоривата до 2020 г. ще изисква използването само на 15 % от обработваемата земя в Съюза;

12.  Отбелязва, че от 2004 г. насам площта на обработваемата земя в ЕС, заета от енергийни култури, се е увеличила десет пъти, като е достигнала 2,84 милиона хектара;

13.  Подчертава, че понастоящем биогоривата са единствения заместител на изкопаемите горива, който е широко разпространен на пазара, и, за разлика от изкопаемите горива, е възобновяем и може да доведе до значително намаляване на емисиите на парникови газове;

14.  Отбелязва, че, когато в ЕС един тон зърнени култури се използва за производството на биоетанол, до 40 % от това количество се връща във фуражния отрасъл под формата на субпродукти;

15.  Въпреки това, призовава Комисията и държавите-членки да положат повече усилия за насърчаване на използването и производството на биоенергия от второ поколение, което включва преработване по-скоро на тор и отпадъчни продукти, отколкото на селскостопански суровини;

16.  Призовава Комисията да извърши оценка на въздействието върху околната среда и сигурността на храните, при която се взема предвид съществуващата конкуренция за земя и ресурси между производството на храни и на горива на растителна основа, и се изследва въздействието на изменението на климата и евентуалните мерки за предотвратяване на по-нататъшното намаляване на ресурсите за производство на храни;

Внос и износ

17.  Отбелязва със сериозна загриженост, че цената на смесените фуражи се е повишила със 75 EUR за тон и продължава да се покачва поради острата липса на зърно за фураж, като това представлява допълнителен разход от 10 милиарда EUR за животновъдството в ЕС;

18.  Отбелязва съобщението на Комисията, направено на заседанието на Съвета на министрите на земеделието от септември 2007 г. относно идеята за изработване на предложение за повишаване на вносните мита за зърнени храни през 2008 г., като изход от трудната ситуация в отрасъла на животновъдството, по-специално при производството на свинско месо;

19.  Посочва, че подобни решения могат на практика да отслабят преговорните позиции на ЕС във връзка с достъпа до пазарите в хода на преговорите в рамките на СТО;

20.  Подчертава, че подобно решение не следва да се превръща в прецедент за други отрасли, като производството на ориз;

21.  Отхвърля всякакви опити за налагане на квоти и тарифи за износ на селскостопански продукти от ЕС;

22.  Отправя искане оператори от трети страни да бъдат подлагани на същия строг контрол като производителите от ЕС;

23.  Призовава Комисията да извърши преглед на постигнатото във връзка с възможните мерки за управление на доставките и сигурността на храните, които биха могли да предотвратят допълнителни значителни колебания на цените на фуражите и храните и неустойчива конкуренция между производствата на храни и горива;

Глобална несигурност във връзка на храните

24.  Взема предвид, че намалените запаси на храни в световен мащаб имат особено сериозно въздействие върху страните от развиващия се свят с ниски доходи и дефицит на храни, като общите разходи на тези страни за внос на зърнени храни се очаква да нараснат значително - до най-високото равнище за всички времена в размер на 28 милиарда долара на САЩ през 2007/2008 г., което представлява приблизително покачване от 14 % в сравнение с миналогодишното достатъчно високо равнище;

25.  Отбелязва, че като цяло развиващите се страни ще изразходват рекордните 52 милиарда долара на САЩ за внос на зърнени храни през 2007/2008 г.;

26.  Призовава Комисията внимателно да анализира последиците от недостига на доставките на зърнени храни и маслодайни семена за най-уязвимите производители и потребители на храни в ЕС и трети страни, включително предложения за инструменти и мерки, които да предотвратят нарушения в доставките на храни и инфлационните въздействия на по-нататъшни увеличения на цените;

27.  Призовава Комисията да извърши задълбочен анализ на световните пазарни тенденции, в т. ч. на нарасналото търсене на храни в развиващите се страни, за да разгледа, в рамките на прегледа на общата селскостопанска политика (ОСП), въпроса за създаването на постоянни механизми за гарантиране на адекватни пазарни доставки в бъдеще;

28.  Призовава Европейската комисия да предприеме всички необходими мерки за гарантиране на устойчиво земеделие, способно да допринесе за осъществяването на значителни редукции на емисии на парникови газове, и за гарантиране на независимостта на държавите-членки по отношение на храните;

o
o   o

29.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P6_TA(2007)0411.
(2) Регламент (ЕО) № 1107/2007 от 26 септември 2007 г. на Съвета за дерогация от Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, по отношение на необработваните площи за 2008 г. (ОВ L 253, 28.9.2007 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност