Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0400/2007

Debatter :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Omröstningar :

PV 25/10/2007 - 7.9

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 124kWORD 46k
Torsdagen den 25 oktober 2007 - Strasbourg
Stigande priser på livsmedel
P6_TA(2007)0480RC-B6-0400/2007

Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2007 om stigande priser på foder och livsmedel

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 33 i EG-fördraget,

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 26 september 2007(1) om markuttag för 2008,

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Världsmarknadspriserna på spannmål har ökat dramatiskt de senaste månaderna, och de offentliga och privata spannmålslagren har sjunkit till den lägsta nivån på 40 år.

B.  Enligt de senaste prognoserna kommer spannmålsskörden i EU–27 under 2007 att bli ca 8 miljoner ton lägre än 2006.

C.  2006 uppgick skörden till endast 265,5 miljoner ton, vilket gör att endast en miljon ton kan användas för interventioner under 2007.

D.  Världsmarknadsutbudet av spannmål har påverkats av extrema väderförhållanden, särskilt torka och översvämningar, som förmodligen har samband med klimatförändringen.

E.  I de flesta av medlemsstaterna är det omöjligt att urskilja ett direkt och långsiktigt samband mellan prisökningarna på vissa produkter och efterfrågan på biobränslen. Det bör dock framhållas att i länder som t.ex. Förenta staterna har en aktiv politik för att främja majsodling för framställning av bioetanol ett direkt inflytande på foder- och livsmedelspriserna, vilket OECD har konstaterat.

F.  I OECD-undersökningen som publicerades i september 2007 om konsekvenserna av biobränsleproduktionen för den globala livsmedelssäkerheten och den biologiska mångfalden varnas för att konkurrensen om mark och resurser för livsmedels- och foderproduktion å ena sidan och för bränsle å andra sidan skulle kunna öka livsmedelspriserna till en nivå som skulle hota tillgången på livsmedel för de fattigaste människorna och regionerna.

G.  Den globala efterfrågan på livsmedel ökar snabbare än utbudet, inte minst p.g.a. att ökande inkomster i tillväxtekonomier som Indien och Kina tillsammans med växande befolkningar driver upp efterfrågan, särskilt på kött och mejeriprodukter, och således också på foder.

H.  Osäker livsmedelsförsörjning fortsätter att vara en realitet för mer än 854 miljoner människor, varav ca 820 miljoner lever i utvecklingsländerna.

I.  Detaljistpriserna på livsmedel har inte hållit samma takt som levnadskostnaderna, och producentpriserna har inte hållit samma takt som detaljistpriserna.

J.  I EU har de stora distributionskedjorna och ett fåtal stormarknadskedjor stor makt vid fastställandet av livsmedelspriserna. Denna koncentration är sådan att de kan sägas ha en dominerande ställning gentemot producenterna.

K.  De ökande kostnaderna för blandfoder driver upp produktionskostnaderna för boskapssektorn.

L.  Under de senaste femton åren har den gemensamma jordbrukspolitiken redan genomgått dramatiska förändringar p.g.a. pressen från det europeiska samhället och utvecklingen av dess ekonomi. Frikopplingen gör det möjligt för EU:s lantbrukare att svara på marknadens signaler.

M.  I artikel 33 i EG-fördraget fastslås att till målen för den gemensamma jordbrukspolitiken hör att trygga livsmedelsförsörjningen och att tillförsäkra konsumenterna tillgång till varor till skäliga priser.

Arealuttag

1.  Europaparlamentet välkomnar ministerrådets (jordbruk) beslut nyligen att anta kommissionens förslag om att skjuta upp kraven på arealuttag för 2008(2).

2.  Europaparlamentet noterar kommissionens beräkningar att detta beslut kommer att frigöra ca 2,9 miljoner ha för spannmålsproduktion och öka 2008 års skörd med ca 10 miljoner ton.

3.  Europaparlamentet beklagar att rådet inte antog parlamentets ändringsförslag med syftet att skjuta upp kraven på arealuttag även för 2009, och förväntar sig att denna fråga tas upp vid den nära förestående översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Produktion och återförsäljning av livsmedel

4.  Europaparlamentet noterar kommissionsledamot Fischer Boels kommentar nyligen att priserna på kött och köttprodukter kan öka med upp till 30 procent under 2008 på grund av ökande foderkostnader.

5.  Europaparlamentet noterar att de ökande mjölkpriserna under 2007 utgör en liten men synnerligen välbehövlig inkomstökning för mjölkbönderna, men att de är problematiska för konsumenterna och gör det svårare att införskaffa den mängd mjölkprodukter som behövs, t.ex. till skolor och sjukhus.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål tillfälligt öka mjölkkvoterna för att stabilisera priserna på den inre marknaden.

7.  Europaparlamentet noterar med oro att Europas fjäderfäproducenter måste betala 40-60 procent mer för foder än för ett år sedan, särskilt med tanke på att ca 60 procent av deras totala kostnader går till foder.

8.  Europaparlamentet understryker med kraft att kostnaden för råmaterial är en relativt liten komponent i totalkostnaden för många livsmedelprodukter, särskilt för bearbetade livsmedel, och att kostnaden för vete, t.o.m. efter ökningen nyligen av vetepriset, svarar för mindre än 10 procent av återförsäljningspriset för en limpa i Storbritannien och mindre än 5 procent för en baguette i Frankrike.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att analysera skillnaderna mellan producentpriserna och de priser som tas ut av stormarknadskedjorna. Kommissionen bör särskilt undersöka effekterna av koncentrationen inom detaljhandelssektorn, som främst är till nackdel för små producenter, små företag och konsumenterna, samt utnyttja alla åtgärder som enligt lagstiftningen står till buds om man skulle konstatera att det förekommer missbruk av dominerade ställning på marknaden.

10.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att godkänna direktutbetalningar till boskapsuppfödare i förskott, särskilt till dem som har drabbats av epidemier (t.ex. bluetongue), då de kan stå inför allvarliga likviditetsproblem på grund av ökade foderpriser.

Biobränslen

11.  Europaparlamentet betonar att endast en mycket liten del av EU:s spannmålsproduktion för närvarande utnyttjas för framställning av biobränsle och att endast 15 procent av odlingsarealen i EU skulle behöva tas i anspråk för att uppfylla EU:s biobränslemål 2020.

12.  Europaparlamentet konstaterar att den areal i EU som används för odling av energigrödor har blivit tio gånger större sedan 2004 och nu uppgår till 2,84 miljoner ha.

13.  Europaparlamentet betonar att biobränslen för närvarande är det enda alternativet till fossila bränslen som finns tillgängligt på marknaden i stor skala och, till skillnad från fossila bränslen, är förnybara och kan åstadkomma en väsentlig minskning av växthusgasutsläppen.

14.  Europaparlamentet noterar att när ett ton spannmål används i EU till framställning av bioetanol går upp till 40 procent tillbaka till djurfodersektorn i form av biprodukter.

15.  Europaparlamentet uppmanar inte desto mindre kommissionen och medlemsstaterna att göra mera för att främja användning och framställning av andra generationens bioenergi, som bl.a. utvinns ur gödsel och avfallsprodukter från jordbruket i stället för ur primära jordbruksprodukter.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en konsekvensbedömning för miljön och livsmedelssäkerheten som tar hänsyn till konkurrensen om mark och resurser mellan livsmedelsproduktion och växtbaserad bränsleproduktion, och som även omfattar konsekvenserna av klimatförändringen och eventuella åtgärder för att undvika ytterligare åderlåtning av resurserna till livsmedelsproduktionen.

Import och export

17.  Europaparlamentet noterar med allvarlig oro att kostnaden för blandfoder har ökat med 75 EUR per ton och fortsätter att öka på grund av en akut brist på spannmålsfoder, och att detta innebär en extra kostnad på 10 miljarder EUR för EU:s boskapssektor.

18.  Europaparlamentet noterar kommissionens tillkännagivande vid ministerrådets (jordbruk) möte i september 2007 att man har för avsikt att utarbeta ett förslag om att ta bort importavgifterna på spannmål 2008, som en åtgärd för att möta den svåra situationen i boskapssektorn, särskilt inom svinuppfödningen.

19.  Europaparlamentet påpekar att sådana beslut faktiskt kan försvaga EU:s förhandlingsposition i WTO-förhandlingarna om marknadstillträde.

20.  Europaparlamentet betonar att detta beslut inte bör utnyttjas som ett precedensfall för andra sektorer, t.ex. ris.

21.  Europaparlamentet förkastar varje försök att införa exportkvoter och avgifter för EU:s jordbruksprodukter.

22.  Europaparlamentet kräver att aktörer från tredjeländer ska underkastas samma strikta kontroller som EU:s producenter.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en inventering av möjliga åtgärder för utbudskontroll och livsmedelssäkerhet med hjälp av vilka man skulle kunna undvika framtida extrema variationer i foder- och livsmedelspriserna och den ohållbara konkurrensen mellan livsmedels- och bränsleproduktionen.

Den osäkra livsmedelsförsörjningen i världen

24.  Europaparlamentet uppmärksammar att minskade livsmedelslager globalt får allvarliga följder särskilt för utvecklingsländer med låga inkomster och livsmedelunderskott, med en totalkostnad för dessa länders spannmålsimport som förutspås öka väsentligt – till en rekordhöjd på 28 miljarder US-dollar 2007/2008, vilket är en ökning med ca 14 procent jämfört med förra årets redan höga nivå.

25.  Europaparlamentet noterar att utvecklingsländerna totalt kommer att spendera en rekordsumma på 52 miljarder US-dollar på spannmålsimport under 2007/2008.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant analysera effekterna av bristande tillgång på spannmål och oljeväxter för de känsligaste livsmedelsproducenterna och konsumenterna i EU och i tredjeländer, och föreslå instrument och åtgärder som kan förhindra störningar i livsmedelsförsörjningen och inflationseffekter av ytterligare prisökningar.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en fördjupad analys av trenderna på världsmarknaderna, inklusive den ökande efterfrågan på livsmedel i utvecklingsländerna, för att inom ramen för översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken överväga inrättandet av en permanent mekanism för att i framtiden garantera adekvat utbud på marknaderna.

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett hållbart jordbruk som kan bidra till väsentliga minskningar av växthusgasutsläppen och säkerställa att medlemsstaternas är självförsörjande med livsmedel.

o
o   o

29.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P6_TA(2007)0411.
(2) Rådets förordning (EG) nr 1107/2007 av den 26 september 2007 om undantag från förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare när det gäller arealuttag för år 2008 (EUT L 253, 28.9.2007, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy