Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2126(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0325/2007

Predkladané texty :

A6-0325/2007

Rozpravy :

PV 24/10/2007 - 12
CRE 24/10/2007 - 12

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.11
CRE 25/10/2007 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0482

Prijaté texty
PDF 254kWORD 94k
Štvrtok, 25. októbra 2007 - Štrasburg
Vzťahy medzi EÚ a Srbskom
P6_TA(2007)0482A6-0325/2007

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 25. októbra 2007 o vzťahoch medzi Európskou úniou a Srbskom (2007/2126(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh odporúčania Rade, ktorý predložil Jelko Kacin v mene skupiny ALDE o vzťahoch medzi Európskou úniou a Srbskom (B6-0202/2007),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 29. septembra 2005 o obrane multietnickosti vo Vojvodine(1),

–   so zreteľom na záverečnú správu vyšetrovacej misie svojej ad hoc delegácie vo Vojvodine a v Belehrade z 2. marca 2005,

–   so zreteľom na založenie Republiky Srbskej, ako nástupníka štátu Srbska a Čiernej Hory po referende v Čiernej Hore 21. mája 2006, v ktorom bola vyjadrená podpora nezávislosti,

–   so zreteľom na novú srbskú ústavu, ktorá bola prijatá referendom 28. a 29. októbra 2006,

–   so zreteľom na správu Komisie z 8. novembra 2006 o pokroku Srbska v roku 2006 (SEC(2006)1389),

–   so zreteľom na pristúpenie Srbska k Partnerstvu NATO za mier 14. decembra 2006,

–   so zreteľom na výsledok srbských parlamentných volieb 21.januára 2007,

–   so zreteľom na rozsudok Medzinárodného súdneho dvora z 26. februára 2007 vo veci Bosna a Hercegovina/Srbsko a Čierna Hora,

–   so zreteľom na stanovisko Benátskej komisie Rady Európy č. 405/2006 k novej srbskej ústave zo dňa 19. marca 2007,

–   so zreteľom na vytvorenie novej vlády v Belehrade 15. mája 2007,

–   so zreteľom na päť kľúčových cieľov novej vlády Srbska predstavených 15. mája 2007,

–   so zreteľom na obnovenie rokovaní o stabilizačnej a asociačnej dohode medzi EÚ a Srbskom 13. júna 2007,

–   so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti z 12. februára a 18. júna 2007 o krajinách západného Balkánu,

–   so zreteľom na správu hlavnej prokurátorky Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) z 18. júna 2007 predloženú Bezpečnostnej rade OSN týkajúcu sa spolupráce Srbska s ICTY,

–   so zreteľom na výmenu názorov s hlavnou prokurátorkou ICTY na zasadnutí parlamentného Výboru pre zahraničné veci z 26. júna 2007,

–   so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Srbskom o riadnom vymáhaní vlastníckych práv pre dosiahnutie politickej, ako aj hospodárskej stability,

–   so zreteľom na článok 114 ods. 3 a článok 90 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A6-0325/2007),

A.   keďže budúcnosť Srbska je v Európskej únii,

B.   keďže Srbsko je dôležitým faktorom stability a prosperity v regióne a vyhliadka na členstvo v EÚ je jedným z najdôležitejších reformných podnetov,

C.   keďže Srbsko je signatárom Stredoeurópskeho združenia voľného obchodu (CEFTA) a nedávno ukončilo technické rokovania týkajúce sa stabilizačnej a asociačnej dohody; keďže vstup Srbska do WTO by mohol byť uzavretý pred rokom 2008,

D.   keďže sedemdesiat percent tých Srbov, ktorí volili, je za členstvo v EÚ, a dve tretiny občanov volili strany patriace k demokratickému táboru,

E.   keďže Srbsko má novú vládu, ktorá je proeurópska a proreformná,

F.   keďže Srbsko úspešne obnovilo rokovania o stabilizačnej a asociačnej dohode, mohlo by to byť ďalším príkladom pozitívnych zmien na západnom Balkáne ovplyvnených okrem iného aj EÚ,

G.   keďže bolo vyvinuté – a malo by pokračovať – skutočné úsilie s cieľom prekonať rozdielnosti a prístupy minulosti a podporovať európsku budúcnosť pre obyvateľov Srbska,

H.   keďže srbské hospodárstvo preukázalo silný rast v roku 2006 (približne 5,8 %) a rastúci objem zahraničných investícií; keďže však pretrvávajú pochybnosti týkajúce sa ďalej narastajúceho súčasného deficitu a vysokej miery nezamestnanosti (približne 20,9 % v roku 2006),

I.   keďže korupcia je naďalej vážnym problémom v Srbsku a keďže na stupnici vnímania korupcie za rok 2006 organizácie Transparency International dosiahla úroveň 3,0 (0 znamená vysokú mieru korupcie, 10 neprítomnosť korupcie),

J.   keďže dvaja zo šiestich podozrivých z vojnových zločincov na úteku, ktorých hľadá ICTY, boli nedávno zatknutí a prevezení do Haagu a zostávajú celkovo štyria vrátane Ratka Mladića a Radovana Karadžića,

K.   keďže srbská verejnosť nie je dostatočne informovaná o rozsahu zločinov spáchaných v nedávnych vojnách, najmä v Srebrenici,

L.   keďže vojny v Juhoslávii výrazne zmenili sociálnu štruktúru Srbska a vynútili si okrem iného rozsiahlu emigráciu politickej a intelektuálnej elity a záplavu utečencov a vysídlených osôb spolu s návratom veteránov traumatizovaných násilím z 90. rokov,

M.   keďže rozpad Juhoslávie mal zničujúce dôsledky, pretože došlo k stratám ľudských životov a k utrpeniu ľudí, a tak sa zmierenie etník stalo mimoriadne dôležitým faktorom v zabezpečení stability v regióne,

1.   verí, že Srbsko si zaslúži osobitné uznanie za mierové riešenie niekoľkých závažných problémov v posledných rokoch vrátane rozpadu Srbska a Čiernej Hory, za spravodlivé a slobodné parlamentné voľby a za vytvorenie novej proeurópskej vlády;

2.   víta obnovenie ukončenie technických rokovaní o stabilizačnej a asociačnej dohode medzi srbskou vládou a EÚ po ich trinásťmesačnom prerušení; podporuje obe strany, aby vykonali všetky potrebné opatrenia na to, aby zabránili technickým zdržaniam pred podpisom dohody, aby tak bolo možné podpísať dohodu do konca roka 2007; považuje podpis stabilizačnej a asociačnej dohody za dôležitý krok na ceste ku pristúpeniu do EÚ;

3.   víta želanie srbskej vlády spolupracovať s ICTY, čo otvára cestu ďalšej spolupráci s EÚ; ale trvá na tom, aby táto spolupráca v krátkom čase priniesla ďalšie výsledky;

4.   berie na vedomie informácie Carly Del Ponteovej, hlavnej žalobkyne ICTY, Rade EÚ pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy z 15. októbra 2007 v Luxemburgu; žiada Srbsko, aby v súvislosti s nadchádzajúcou návštevou Carly Del Ponteovej v Belehrade vyriešilo stále otvorené otázky, ktoré sa týkajú plnej spolupráce s ICTY; vyzýva Komisiu, aby po vyriešení uvedených otázok bezodkladne parafovala dohodu o stabilizácii a pridružení;

5.   blahoželá Srbsku k  nedávno dosiahnutému pokroku v spolupráci s ICTY, ktorý umožnil, aby boli obnovené rokovania o stabilizačnej a asociačnej dohode, a hlavnej prokurátorke ICTY Carle Del Ponteovej k pozitívnemu hodnoteniu týkajúcemu sa spolupráce Srbska s tribunálom; víta zatknutie Zdravka Tolimira a Vlastimira Đorđevića a ich prevoz do Haagu, prísľub predsedu vlády Koštunicu Carle Del Ponteovej, že "predpokladá viac zatknutí" (vrátane bosniansko-srbského generála Ratka Mladića) a vytvorenie nových štruktúr zameraných na sústredenie všetkých činností na zadržanie utečencov vrátane zlepšenia transparentnosti Rady národnej bezpečnosti; víta spoluprácu medzi orgánmi Srbska, Bosny a Hercegoviny a Čiernej Hory v oblasti uľahčenia nedávnych prevozov do Haagu;

6.   pripomína Srbsku, že podpísanie stabilizačnej a asociačnej dohody je podmienené úplnou spoluprácou s ICTY, ktorá by mala viesť k zatknutiu a prevozu všetkých zostávajúcich podozrivých, zatiaľ čo upozorňuje, že nedávne zatknutia dokázali, že srbské orgány sú schopné nájsť osoby podozrivé z vojnových zločinov; zdôrazňuje, že úplná spolupráca s tribunálom nie je len medzinárodnou povinnosťou, ale aj kľúčovým krokom k dosiahnutiu trvalého zmierenia v regióne; z tohto dôvodu vyzýva srbský parlament, aby splnil svoje záväzky vyplývajúce z hore uvedeného rozsudku ICTY a aby prijal vyhlásenie odsudzujúce genocídu v Srebrenici;

7.   verí, že vzhľadom na harmonogram týkajúci sa uzatvorenia ICTY, ktorý predpokladá ukončenie súdnych procesov do roku 2008, by bolo nevyhnutné predĺžiť mandát ICTY v prípadoch, kde obvinení vojnoví zločinci budú zatknutí po tomto dátume;

8.   konštatuje, že kompromisná dohoda uzavretá na zasadaní Európskej rady v Bruseli 21. a 22. júna 2007 pripravuje cestu k obnovenému právnemu základu pre EÚ do roku 2009,vytvára nevyhnutné inštitucionálne prostredie na ďalšie rozšírenie EÚ a umožnení EÚ a Srbsku na základe rozvoja a jeho zásluh viesť dynamicky prístupový proces;

9.   domnieva sa, že vyriešenie otázky štatútu Kosova bude znamenať konsolidáciu stability na západnom Balkáne a uľahčenie integrácie regiónu do EÚ;

10.   so spokojnosťou konštatuje, že Srbsko vykonalo významný pokrok v hospodárstve od roku 2000, s priemernou ročnou mierou rastu 5 %; berie však na vedomie, že podľa hodnotenia MMF táto skutočnosť neviedla ani k zníženiu chudoby, ani k poklesu vysokej miery nezamestnanosti (ktorá presahuje 20 %); domnieva sa, že riešenie týchto problémov je jednou z najdôležitejších úloh novej vlády; vyzýva preto srbskú vládu, aby sa pevnejšie zaviazla ku vytváraniu pracovných miest a zmierňovaniu chudoby, a aby prijala konkrétne opatrenia zamerané na vyrovnanejší hospodársky rozvoj všetkých regiónov v krajine, pričom by sa osobitná pozornosť mala venovať menej rozvinutým regiónom v juhovýchodnej a južnej časti krajiny;

11.   verí, že ďalší rozvoj administratívnych štruktúr a procesov môže zvýšiť dôveru v právny štát, posilniť trhové hospodárstvo a podporiť hospodársky rast v Srbsku; vyzýva srbské orgány, aby zlepšili hospodárske prostredie pre zahraničné investície a transparentnosť v obchodných vzťahoch;

12.   s potešením berie na vedomie, že Srbsko má novú ústavu, ktorá obsahuje pozitívne ustanovenia týkajúce sa ľudských práv; avšak konštatuje, že právny rámec na ochranu menšín treba naďalej zlepšovať; obáva sa problematických ustanovení týkajúcich sa okrem iného postupu vymenúvania, podporovania a odvolávania sudcov a prokurátorov a nedostatku primeranej verejnej diskusie alebo parlamentnej rozpravy počas procesu navrhovania; vyzýva srbské orgány, aby zvážili rozšírenie rozsahu územnej decentralizácie, konkrétne vo vzťahu s Vojvodinou

13.   zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby pomoc EÚ bola poskytnutá spôsobom, ktorý zohľadňuje súčasnú územnú a administratívnu štruktúru Srbska, etnické zloženie a tradičné hospodárske a kultúrne vzťahy na príslušných územiach, a to s plným zapojením miestnych a regionálnych orgánov; vyzýva Komisiu, Radu a svoje príslušné výbory, aby dôkladne monitorovali usporiadanie regiónov v Srbsku na úrovni NUTS 2;

14.   gratuluje Srbsku k zvýšeniu transparentnosti činností vlád a parlamentu a za dobré administratívne kapacity; blahoželá Srbsku k prijatiu zákona o rozpočte na rok 2007 a k zvoleniu ombudsmana a komisára pre verejné informácie, guvernéra Národnej banky Srbska a členov rady najvyššieho kontrolného orgánu; ľutuje, že nominovanie sudcov Ústavného súdu sa ešte nerealizovali;

15.   je pevne presvedčený, že kľúčovou otázkou v oblasti ľudských práv je hľadanie trvalých riešení situácie utečencov a osôb presídlených v rámci vlastnej krajiny, najmä preto, že v Srbsku stále žije veľké množstvo utečencov najmä z Chorvátska a čiastočne z Bosny a Hercegoviny a presídlených osôb z Kosova; hlboko ľutuje, že nebol splnený termín na urovnanie všetkých zostávajúcich otázok podľa Sarajevskej deklarácie o návrate utečencov a majetkových reparáciách, ktorú podpísalo 31. januára 2005 Chorvátsko, Bosna-Hercegovina a Srbsko-Čierna Hora a ktorý bol stanovený do konca roka 2006, a ľutuje tiež, že od tohto termínu sa v problematike pokročilo len minimálne;

16.   vyzýva preto srbskú vládu, aby vyvíjala úsilie na splnenie Sarajevskej deklarácie vrátane prijatia jasného právneho rámca, ktorý sa bude týkať okrem iného práva na návrat na miesto pôvodu a práva na majetkové odškodnenie; vyzýva EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby boli ak naďalej odhodlaní presadzovať práva utečencov a pokračovali v pomoci príslušným krajinám, vrátane vyčleňovania dostatočného objemu finančných prostriedkov na tento účel; zdôrazňuje, že integrácia alebo presídlenie vysídlených osôb a utečencov by nemali významne ovplyvniť etnickú rovnováhu oblasti alebo regiónu; v tejto súvislosti upozorňuje na Rámcový dohovor Rady Európy o ochrane menšín z 1. februára 1995;

17.   uznáva pokrok dosiahnutý v boji proti organizovanému zločinu a korupcii, ktorý nedávno viedol k mnohým významným zatknutiam, zatiaľ čo upozorňuje, že korupcia, najmä v polícii a súdnictve, zostáva vážnym problémom, a že úradné vyšetrovania korupcie často preukážu jej politickú motiváciu; poukazuje na to, že korupcia je hlavnou prekážkou prilákania väčších zahraničných investícií a vyzýva srbskú vládu, aby realizovala všeobecnú protikorupčnú stratégiu; považuje za nevyhnutné presadenie boja proti organizovanému zločinu;

18.   víta ukončenie prevodu kompetencií na ochranu štátnych hraníc z armády na políciu ako dôležitý krok smerom k dodržiavaniu noriem EÚ; nalieha na Radu a Komisiu, aby naďalej podporovali srbskú vládu pri vykonávaní základnej reformy polície, bezpečnostných služieb a armády vrátane opatrení určených na väčší dohľad občanov nad armádou; uvažuje o tom, že reforma polície by mala zohľadňovať nevyhnutnosť komunikácie policajných zložiek v jazyku menšiny v regiónoch, ktoré sú obývané veľkou menšinovou populáciou;

19.   verí, že presadzovanie právneho štátu a dôsledné vykonávanie právnych ustanovení musí byť jednou z najvyšších priorít vlády; víta doteraz prijaté opatrenia na reformu súdnictva, ale zdôrazňuje nevyhnutnosť v tomto procese pokračovať, predovšetkým vo vzťahu k rýchlosti priebehu súdnych konaní, ochrane svedkov, zabráneniu korupcie a nezávislosti sudcov; s poľutovaním konštatuje, že Ústavný súd nefunguje a poukazuje na skutočnosť, že to nevedie k rozvoju demokracie a demokratickým právnym predpisom v Srbsku;

20.   víta záver súdneho konania o vražde premiéra Zorana Đinđića a podporuje nedávnu iniciatívu osobitnej prokuratúry na odhalenie politických motívov v pozadí atentátu;

21.   víta prácu srbského prokurátora pre vojnové zločiny, ale ľutuje, že súdne konania o domácich vojnových zločinoch sú oslabené nedostatkom transparentnosti a politickej vôle na vypátranie reťazca zodpovedných veliteľov vydávajúcich rozkazy, ktorí stoja za bezprostrednými páchateľmi; je presvedčený, že tresty uložené srbským súdom pre vojnové zločiny štyrom členom polovojenskej skupiny Škorpióni za popravu šiestich moslimov zo Srebrenice nezodpovedali brutálnej povahe trestného činu; konštatuje, že srbský prezident vyjadril svoje verejné poľutovanie nad krátkym trvaním uložených trestov;

22.   je presvedčený, že občania Srbska majú nárok dozvedieť sa pravdu o politike vojny a skutkoch genocídy, ktoré boli spáchané v ich mene a poznať mená páchateľov vojnových zločinov; je presvedčený, že Srbsko musí čestne riešiť svoju nedávnu minulosť, aby mohlo pokročiť ďalej a zmieriť sa s minulosťou, čo je integrálnou súčasťou ceste k zmiereniu so susedmi, vyzýva vládu na opätovné otvorenie Výboru pre pravdu a zmierenie zriadeného v roku v neposlednom rade na podporu pozitívnej atmosféry v tých častiach krajiny, ktoré sú najviac postihnuté konfliktom medzi etnikami; ; nalieha na Komisiu, aby presadzovala iniciatívy umožňujúce osobné kontakty ľudí v regióne a na tento účel uvoľnila väčšiu časť financií;

23.   víta ospravedlnenie srbského prezidenta chorvátskym občanom za vojnové zločiny spáchané v mene Srbska počas nedávnej vojny; považuje toto ospravedlnenie za vyjadrenie veľkej politickej zrelosti a demokratického vedenia a za hmatateľný dôkaz toho, že súčasná vláda je odhodlaná viesť politiku priateľstva a spolupráce so susednými krajinami;

24.   domnieva sa, že zmierenie a spravodlivosť sú nevyhnutné pre stabilitu a rozvoj všetkých krajín v regióne a tiež pre ich integráciu do EÚ; vyzýva krajiny susediace so Srbskom, aby postupovali podľa tohto vzoru a odsúdili všetky prejavy etnickej netolerancie a rasizmu na svojom území;

25.   je presvedčený, že EÚ a jej členské štáty by mali iniciovať a podporovať programy zamerané na psychosociálne poradenstvo, hlavne, ale nie výhradne sústredené na ženy a deti traumatizované skúsenosťami pred vojnou a počas nej;

26.   víta nedávnu spoluprácu medzi Belehradom a Prištinou pri hľadaní nezvestných osôb z konfliktu v Kosove, najmä nedávne spoločné úsilie v oblasti Raška; vyzýva srbskú vládu, aby vydala verejnú správu k otázke Mačkatice;

27.   vyzýva Radu a Komisiu, aby vyčlenila dostatočné finančné zdroje pre Medzinárodnú komisiu pre nezvestné osoby (ICMP), aby tak umožnila organizácii ukončiť identifikáciu všetkých nezvestných osôb na území bývalej Juhoslávie do roku 2010; je presvedčený, že činnosť ICMP výrazne prispieva k procesu pravdy, spravodlivosti a zmierenia v regióne;

28.   konštatuje, že podľa prieskumu Strategickej marketingovej agentúry, ktorú si objednal Zväz študentov Srbska v roku 2004, až 70 % srbských študentov univerzít ešte nikdy necestovala do zahraničia; víta iniciatívy poskytnúť srbským študentom možnosti študovať v krajinách EÚ; vyzýva členské štáty, aby hľadali nové spôsoby podpory interakcie so srbským ľudom;

29.   berie na vedomie, že Srbsko členstvom v mnohých regionálnych iniciatívach, napríklad v Pakte stability, Rade pre regionálnu spoluprácu alebo účasťou na dohode CEFTA aktívne prispieva k regionálnej spolupráci a dobrým susedským vzťahom; vyzýva Srbsko, aby naďalej v regióne zohrávalo zodpovednú úlohu; zdôrazňuje, že najväčším záujmom Srbska je rozvoj a udržanie dobrých vzťahov s regionálnymi partnermi; zlepšenie efektívnej cezhraničnej spolupráce, úplné využitie potenciálu národnostných menšín v pohraničných oblastiach a aktívna účasť na dvojstranných, regionálnych a európskych infraštrukturálnych projektoch; ; znovu opakuje, že budúcnosť všetkých krajín v regióne leží v EÚ;

30.   nabáda srbskú vládu, aby podporila dobré susedské vzťahy tvoriacich Bosnu-Hercegovinu;

31.   vyzýva srbskú vládu, aby pokračovala v dialógu so svojimi juhovýchodnými európskymi susedmi v otázkach hraníc vzhľadom na to, že doposiaľ nebolo stanovené ohraničenie území medzi Srbskom a Chorvátskom a medzi Srbskom a Bosnou a Hercegovinou;

32.   chváli Srbsko za zlepšenie medzietnických vzťahov najmä vo Vojvodine; kde počet medzietnických incidentov klesol, hoci incidenty celkom nevymizli; vyzýva srbské orgány, aby prijali ďalšie opatrenia na podporu rozvoja národnostných menšín v multietnickej Vojvodine, na podporu mierového spolužitia medzi nimi a na zabezpečenie toho, aby polícia, súdnictvo a ďalšie štátne orgány pôsobili nestranne z hľadiska etnickej príslušnosti a aby sa vytvorila potrebná dôvera obyvateľstva voči uvedeným inštitúciám, na zabezpečenie, že etnické zloženie sa primerane odrazí v zložení pracovníkov týchto inštitúcií; vyzýva ďalej srbské orgány, aby pozorne riadili všetky potenciálne prílevy utečencov, aby tak neporušili etnickú, kultúrnu, náboženskú, hospodársku a politickú rovnováhu v regióne, čo umožní zabezpečiť ich úspešnú integráciu v multikultúrnom prostredí; zdôrazňuje, že programy na budovanie tolerancie medzi komunitami, najmä vo Vojvodine, sú mimoriadne dôležité; domnieva sa, že na tieto programy je potrebné aj financovanie EÚ;

33.   s potešením konštatuje, že albánske strany z údolia Preševo sa prvý raz zúčastnili nedávnych volieb, a že menšiny majú zastúpenie tak v zákonodarnej, ako aj vo výkonnej moci; domnieva sa, že situácia v oblasti Sandžak je naďalej znepokojivá, a vyzýva vládu na spoluprácu s miestnymi politickými činiteľmi s cieľom vypracovať politiku, ktorá by potlačila radikalizáciu a rozpory v komunite;

34.   víta vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2007 na projekty, ktoré sú priamo spojené s programom Desaťročie začleňovania Rómov; je však znepokojený, že všeobecne neexistuje systematický politický prístup k zlepšovaniu kvality života a životných podmienok Rómov vrátane vysídlených osôb a navrátilcov, a že diskriminácia rómskej komunity pretrváva;

35.   vyzýva srbskú vládu, aby v plnom rozsahu uplatňovala národné akčné plány na vykonávanie programu Desaťročia začleňovania Rómov, tak z finančného, ako aj z inštitucionálneho hľadiska, aby tak bolo možné vytvoriť praktické a trvalo udržateľné riešenia problémov rómskej komunity; pripomína Srbsku, že medzi priority európskeho partnerstva so Srbskom patrí prijatie rozsiahleho balíka antidiskriminačných právnych predpisov a trvalo udržateľná repatriácia Rómov, ktorí ešte stále žijú v táboroch;

36.   berie na vedomie zriadenie Agentúry pre ľudské práva, ktorá podlieha priamo predsedovi vlády a nahrádza bývalé ministerstvo ľudských a menšinových práv štátneho zväzku; vyzýva predsedu vlády, aby vykonával koherentnú a aktívnu menšinovú politiku a zabezpečil ochranu ľudských a menšinových práv ako prioritu programu vlády; víta skutočnosť, že nová srbská ústava vytvára ústavný základ národných rád etnických menšín, a vyzýva na prijatie nových právnych predpisov, ktoré budú lepším spôsobom upravovať štatút, prácu a voľby týchto rád; teší sa na tieto právne predpisy, ktoré zlepšia právny rámec ochrany práv menšín a integrácie všetkých národnostných menšín do štátnych štruktúr;

37.   víta prijatie všeobecnej národnej stratégie na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ale vyzýva Srbsku vládu, aby bola prísnejšia v prípadoch súdneho stíhania a zaručila, že priekupníkom budú udelené tresty odňatia slobody zodpovedajúce povahe trestného činu;

38.   je presvedčený, že transformácia srbského rozhlasu a televízie na verejnoprávnu inštitúciu predstavuje krok vpred, ale upozorňuje na nedostatočnú verejnú diskusiu o úpravách zákona o vysielaní a na nedostatky v postupe vymenúvania členov predstavenstva srbského rozhlasu a televízie; upozorňuje tiež ne nevyhnutnosť vypracovania plne demokratických pravidiel na udeľovanie vysielacích koncesií pre rozhlas a televíziu a hlavne na zabezpečenie možnosti odvolať sa proti rozhodnutiam koncesionárskeho orgánu; ľutuje nevhodný spôsob, akým republiková rada pre vysielanie prideľuje frekvencie; hlboko ľutuje, že sa nedosiahol pokrok vo vyšetrovaní prípadov zahŕňajúcich vraždy novinárov a odsudzuje nedávne pokusy o vraždu prominentného investigatívneho reportéra vojnových zločinov a organizovaného zločinu; požaduje, aby príslušné orgány našli páchateľov a dôkladne vyšetrili tento zločin;

39.   berie na vedomie existenciu dobre rozvinutého sektora mimovládnych organizácií a víta snahy orgánov o konzultáciu s občianskym sektorom, konkrétne osobitné vyhlásenie o spolupráci, ktoré podpísali Srbský úrad pre európsku integráciu a mimovládne organizácie a Rada pre vzťahy s občianskou spoločnosťou ktorú zriadil srbský prezident, a Rada pre zahraničnú politiku, ktorú zriadil minister zahraničných vecí, ako aj zaradenie zástupcov mimovládnych organizácií do štátnej Rady pre európsku integráciu, ktorej predsedá predseda vlády; vyzýva parlament, aby schválil právne predpisy na zlepšenie právneho stavu organizácií občianskej spoločnosti;

40.   odsudzuje verejné očierňovanie predstaviteľov občianskej spoločnosti, ktorí kritizujú vládu alebo upozorňujú na citlivé otázky, ako napríklad vojnové zločiny; vyjadruje poľutovanie nad nedávnou sériou politicky motivovaných útokov a upozorňuje na intenzívne šírenie nenávistných prejavov v médiách a politike, ktoré sa zameriavajú na aktivistov za ľudské práva, novinárov a politikov;

41.   víta podpísanie dohôd o zjednodušení vízového režimu a readmisii z 18. septembra 2007 a vyzýva Radu, aby zabezpečila ich nadobudnutie platnosti do konca roku 2007; víta prijatie zákona o cestovných dokladoch a poznamenáva, že zákony o azyle, štátnych hraniciach a cudzincoch sú v súčasnosti v schvaľovacom procese; vyzýva Radu, aby s podporou Komisie vypracovala konkrétny časový plán bezvízového styku a prijala podporné opatrenia na zlepšenie možností cestovania väčšej časti obyvateľstva a najmä mladých ľudí; kladie dôraz na význam mobility pre politický a hospodársky rozvoj Srbska, pretože mobilita dáva ľuďom možnosť získavať bezprostredné skúsenosti z EÚ a uľahčuje európsky integračný proces Srbska; požaduje vyššiu účasť na projektoch celoživotného vzdelávania a kultúrnej výmeny; vyzýva Radu, aby zvážila vytvorenie spoločného systému pre riadenie spracúvania žiadostí o pridelenie víz tak, aby sa odľahčili najvyťaženejšie konzuláty a aby sa zabezpečilo spracovanie žiadostí v primeraných lehotách;

42.   zastáva názor, že reforma vzdelávacieho systému nie je len nevyhnutná, ale je aj jedinou cestou k rozvoju nového systému hodnôt pre mladšie generácie v rámci súčasného demokratizačného procesu v Srbsku;

43.   vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby vyvinuli spoločné úsilie na zvýšenie viditeľnosti EÚ v Srbsku a nalieha na Komisiu, aby zabránila ďalšiemu oneskoreniu pri nábore zamestnancov do svojich zastupiteľských úradov vrátane odborníkov na riadenie prostriedkov nástroja predvstupovej pomoci;

44.   vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Podvýbor pre ľudské práva, aby pokračovali v dôkladnom sledovaní situácie vo Vojvodine pridŕžajúc sa záverov hore uvedenej správy vyšetrovacej misie svojej ad hoc delegácie vo Vojvodine;

45.   vyzýva srbské orgány, aby čo najskôr prijali zákony o reštitúcii v súlade s tými, ktoré sú v iných krajinách, ktoré zabezpečia odškodnenie skutočných nákladov v prípade potreby namiesto štátnych dlhopisov;

46.   vyzýva nové členské štáty, aby aktívne prispeli k priblíženiu sa Srbska k EÚ a umožnili Srbsku ťažiť zo svojich skúseností týkajúcich sa reforiem;

47.   vyzýva srbské orgány, aby pokračovali v aproximácii environmentálnych právnych predpisov a noriem EÚ a aby vykonávali a presadzovali prijaté právne predpisy;

48.   víta členstvo Srbska v Siedmom rámcovom programe v oblasti výskumu a technologického rozvoja; vyzýva Radu na zvýšenie počtu partnerských programov a programov technickej pomoci, najmä tých, ktoré sú zamerané na mladých ľudí;

49.   poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie postúpil Rade a pre informáciu Komisii, a vládam a parlamentom členských štátov a Srbska.

(1) Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 620.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia