Indeks 
Teksty przyjęte
Środa, 23 maja 2007 r. - Strasburg
Pomoc finansowa Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych ***II
 Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej ***I
 Umowa o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy WE-Meksyk *
 Wpływ i konsekwencje wyłączenia usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym
 Skutki i konsekwencje polityki strukturalnej dla spójności UE
 Pomoc UE na rzecz handlu
 Umowy o partnerstwie gospodarczym
 Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa w roku 2005
 Godna praca dla wszystkich

Pomoc finansowa Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych ***II
PDF 197kWORD 34k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego określenia ogólnych zasad przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (17032/2/2006 – C6-0101/2007 – 2004/0154(COD))
P6_TA(2007)0198A6-0169/2007

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (17032/2/2006 – C6-0101/2007)(1),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0475),

–   uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2006)0245),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Budżetową (A6-0169/2007),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko;

2.   stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4.   zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zapewnienia, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 103 E z 8.5.2007, str. 26.
(2) Dz.U. C 272 E z 9.11.2006, str. 404.


Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej ***I
PDF 279kWORD 69k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komórkowej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))
P6_TA(2007)0199A6-0155/2007

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0382)(1),

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0244/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Kultury i Edukacji (A6-0155/2007),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 maja 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …. /2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komórkowej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej

P6_TC1-COD(2006)0133


(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, rozporządzenia(WE) nr 717/2007.)

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


Umowa o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy WE-Meksyk *
PDF 199kWORD 41k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (16522/2006 – COM(2006)0777 – C6-0077/2007 – 2006/0259(CNS))
P6_TA(2007)0200A6-0138/2007

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2006)0777)(1),

–   uwzględniając decyzję Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (16522/2006),

–   uwzględniając art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 133 ust. 1, art. 133 ust. 5 oraz art. 181 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdania pierwsze i drugie Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0077/2007),

–   uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej;

–   uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 35 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0138/2007),

1.   zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie protokołu;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Odniesienie 1
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 133 ust. 1, art. 133 ust. 5 oraz art. 181 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie pierwsze i drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 133 ust. 1, art. 133 ust. 5 oraz art. 181 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie pierwsze i drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi,

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


Wpływ i konsekwencje wyłączenia usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym
PDF 327kWORD 103k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wpływu i konsekwencji wyłączenia usług zdrowotnych z zakresu zastosowania dyrektywy w sprawie usług na rynku wewnętrznym (2006/2275(INI))
P6_TA(2007)0201A6-0173/2007

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 16, 49, 50 oraz art. 95 ust. 1 i art. 152 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 35 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

–   uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ("Trybunał Sprawiedliwości") z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie C-120/95, Decker(1), z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie C-158/96, Kohll(2), z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie C-157/99, Geraets-Smits i Peerbooms(3), z dnia 12 lipca 2001 r. C-368/98, Vanbraekel e.a.(4), z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie C-326/00, IKA(5), z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie C-385/99, Müller-Fauré i van Riet(6), z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-56/01, Inizan(7), z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie C-8/02, Leichtle(8), oraz z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie C-372/04, Watts(9),

–   uwzględniając dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym(10), a w szczególności zaś art. 2 ust. 2 lit. f) oraz jej punkty preambuły 22 i 23,

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 września 2006 r. zatytułowany "Konsultacje z zakresu działań wspólnotowych w dziedzinie usług zdrowotnych" (SEC(2006)1195/4),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie mobilności pacjentów i rozwoju służby zdrowia w Unii Europejskiej(11),

–   uwzględniając konkluzje Rady w sprawie wspólnych wartości i zasad systemów opieki zdrowotnej Unii Europejskiej(12),

–   uwzględniając art. 152 ust. 5 Traktatu statuujący zasadę pomocniczości w dziedzinie zdrowia publicznego, a także rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie(13) oraz rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego(14),

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0173/2007),

A.   mając na uwadze, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za organizację, zarządzanie, logistykę i finansowanie systemów opieki zdrowotnej oraz fakt, że zakres tych działań jest różny w poszczególnych państwach członkowskich,

B.   mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości wydał pewną liczbę orzeczeń dotyczących spraw takich, jak dotęp do opieki zdrowotnej, ustalanie kryteriów stosowanych w procedurach uprzedniego zezwolenia lub przy zwrocie kosztów, które zezwają obywatelom UE na swobodne przemieszczanie się w celu korzystania z opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim,

C.   mając na uwadze, że w wymienionych powyżej konkluzjach w sprawie w sprawie wspólnych wartości i zasad systemów opieki zdrowotnej Unii Europejskiej Rada przyjęła oświadczenie dwudziestu pięciu ministrów zdrowia Unii Europejskiej w sprawie wspólnych wartości i zasad, które są podstawą europejskich systemów opieki zdrowotnej,

Zasady ogólne

1.   jest zdania, że transgraniczna mobilność pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej wzrośnie w przyszłości, co zapewni pacjentom szerszy wybór; wyraża przekonanie, że niezależnie od poziomu dochodów i miejsca zamieszkania, wszystkim obywatelom europejskim należy zapewnić równy dostęp do opieki zdrowotnej, w przystępnej cenie i w odpowiednim czasie, w poszanowaniu zasad uniwersalności, jakości, bezpieczeństwa, ciągłości, solidarności, przyczyniając się w ten sposób do spójności społecznej i terytorialnej UE, przy jednoczesnym zagwarantowaniu trwałości finansowej krajowych systemów opieki zdrowotnej; jest zdania, że przy zachowaniu zgodności z tymi zasadami mobilność pacjentów i pracowników może przyczynić się do poprawy dostępności i jakości opieki zdrowotnej;

2.   wskazuje na niedostateczne promowanie usług opieki zdrowotnej w państwach członkowskich, co pociąga za sobą ograniczenie praw pacjentów;

3.   przypomina, że państwa członkowskie, które wprowadziły w życie istniejące orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości nie doświadczyły poważnego wzrostu kosztów opieki zdrowotnej w wyniku zwiększonej mobilności pacjentów;

4.   bierze pod uwagę, że państwa członkowskie mogą tylko wtedy wprowadzić system uprzedniego zezwolenia, jeżeli zostanie udowodnione, że przemieszczanie się pacjentów między państwami członkowskimi ma negatywny wpływ na równowagę finansową krajowych budżetów zdrowia; wzywa państwa członkowskie do zwrócenia uwagi na możliwość wprowadzenia okresu próbnego, podczas którego uprzednie zezwolenie nie będzie wymagane;

5.   podkreśla, że mobilność pacjentów i pracowników służby zdrowia nie powinna być usprawiedliwieniem braku inwestycji państwa członkowskiego we własny system opieki zdrowotnej;

6.   podkreśla, że dostęp do opieki transgranicznej jest niezbędny w celu zapewnienia swobody przemieszczania się obywateli we Wspólnocie oraz że przyczynia się do wzrostu zatrudnienia i konkurencyjności w państwach członkowskich;

7.   podkreśla potrzebę ograniczenia biurokracji związanej zarówno z korzystaniem z transgranicznych usług zdrowotnych, jak i z ich świadczeniem;

8.   zwraca uwagę, że w celu ograniczenia biurokracji związanej z korzystaniem z transgranicznych usług zdrowotnych konieczne jest usprawnienie elektronicznych systemów identyfikacji pacjentów i wniosków pacjentów o zwrot kosztów;

9.   zwraca się do Komisji o zachęcanie państw członkowskich do aktywnego wspierania wprowadzania elektronicznej opieki zdrowotnej i telemedycyny;

10.   przypomina, że państwa członkowskie zachowują, w poszanowaniu postanowień Traktatu, główną odpowiedzialność za zapewnienie swym obywatelom skutecznej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej; podkreśla, że w związku z tym powinny być zdolne do korzystania z odpowiednich narzędzi regulacyjnych na poziomie UE, a także na poziomie wielostronnym i dwustronnym, do zarządzania krajowymi systemami opieki zdrowotnej oraz organami służby zdrowia oraz że wykonując swoje uprawnienia, muszą zawsze przestrzegać postanowień traktatów i zasady pomocniczości;

11.   podkreśla, że zasady zawarte w traktacie, w tym szczegółowe postanowienia dotyczące usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, a także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, mają zastosowanie do usług zdrowotnych oraz zaznacza, że świadczeniodawcy usług zdrowotnych są w pełni uprawnieni do tworzenia i świadczenia usług w dowolnym państwie członkowskim. zgodnie z przepisami prawa krajowego i UE; podkreśla jednocześnie, że pacjenci mają pełne prawo do starania się o opiekę zdrowotną w każdym państwie członkowskim;

12.   zauważa, że chociaż systemy opieki zdrowotnej nie znajdują się w zakresie kompetencji Wspólnoty, kwestie z nimi związane, takie jak dostęp do lekarstw i terapii medycznych, informacje o pacjentach, a także swoboda działalności firm ubezpieczeniowych i przedstawicieli zawodów medycznych, mają charakter transgraniczny; zauważa, że kwestiami tymi powinna się zająć Unia;

13.   przypomina, że pacjenci winni w każdym przypadku dysponować równym dostępem do właściwego leczenia świadczonego w jak najbardziej bezpośredniej bliskości ich miejsca zamieszkania oraz w używanym przez nich języku; uważa, że dyrektywa Rady 89/105/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. dotycząca przejrzystości środków regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych(15) powinna być stosowana w bardziej optymalny sposób w celu szybszego wprowadzania na rynek lekarstw, wspierania innowacji w dziedzinie leków i bezpieczeństwa leków oraz większego promowania korzystania ze scentralizowanych procedur dopuszczania do obrotu;

14.   podkreśla, że państwa członkowskie powinny leczyć osoby zamieszkałe w innym państwie członkowskim na równorzędnych zasadach w odniesieniu do dostępu do usług zdrowotnych, niezależnie od tego czy osoby te są pacjentami prywatnymi, czy publicznymi;

15.   podkreśla, że pacjenci powinni mieć dostęp do informacji na temat tego, który podmiot świadczący usługi zdrowotne uzyskał międzynarodowe zezwolenie oraz że podmioty świadczące usługi zdrowotne posiadające zezwolenie powinny, niezależnie od tego, gdzie mają siedzibę w UE, zapewniać bezpieczną opiekę zdrowotną w oparciu o wymierne międzynarodowe wskaźniki jakości;

16.   utrzymuje, że każda inicjatywa polityczna związana z usługami zdrowotnymi powinna podlegać, w jak największym stopniu, parlamentarnemu stanowieniu prawa, a nie być prowadzona ad hoc poprzez orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości;

17.   uważa, że w chwili obecnej prawa i bezpieczeństwo pacjentów nie są gwarantowane podczas transgranicznego świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz że istnieje niepewność prawna odnośnie do mechanizmu zwrotu kosztów, obowiązku dzielenia się informacjami przez krajowe organy regulacyjne, zasady należytej staranności zarówno na początkowym etapie leczenia, jak i w trakcie jego kontynuacji i przepisów dotyczących zarządzania ryzykiem w przypadku pacjentów prywatnych;

Definicje

18.   domaga się jasnej definicji usług zdrowotnych tak aby można było wyjaśnić i dokonać jasnego rozgraniczenia zakresu zastosowania przyszłego prawodawstwa w tej dziedzinie; zwraca się o wyjaśnienie, które elementy systemów opieki zdrowotnej mają znaczenie w tym kontekście;

19.   zauważa, że usługi zdrowotne służą celom porównywalnym z innymi usługami społecznymi użyteczności publicznej, ponieważ ich podstawą jest zasada solidarności, stanowią one często element krajowych systemów ochrony socjalnej, koncentrują się wokół osoby ludzkiej, gwarantują obywatelom możliwość korzystania z ich praw podstawowych i wysoki poziom ochrony socjalnej oraz wzmacniają spójność społeczną i terytorialną;

20.   jest zdania, że wszelkie działania podejmowane przez Wspólnotę w zakresie usług zdrowotnych powinny być zgodne z jej działaniami w zakresie usług społecznych użyteczności publicznej;

21.   wzywa do tego, aby wszelkie dalsze objaśnienia konceptów wykorzystywanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości nie naruszały równowagi wytyczonej przez Trybunał Sprawiedliwości pomiędzy prerogatywami państw członkowskich w dziedzinie zdrowia publicznego i prawami indywidualnych pacjentów; przypomina w związku z tym, że w odniesieniu do koncepcji "rozsądnego terminu" Trybunał Sprawiedliwości wskazał wyraźnie, iż pojęcie to powinno być zdefiniowane wyłącznie w świetle oceny sytuacji zdrowotnej pacjenta i że w tej ocenie względy ekonomiczne nie powinny odgrywać żadnej roli;

22.   wzywa do dokładniejszego opisania pojęć takich jak "rozsądny termin" oraz do zdefiniowania świadczeń szpitalnych i pozaszpitalnych;

23.   podkreśla, że w odniesieniu do usług szpitalnych świadczonych w innym państwie członkowskim procedura udzielania zezwoleń musi stanowić dla pacjentów gwarancję chroniącą ich przed arbitralnymi decyzjami podejmowanymi przez ich władze krajowe; podkreśla, że w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się pacjentów bez uszczerbku dla celów planowania państw członkowskich należy zdefiniować szczegółowo leczenie szpitalne, w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, jako leczenie, które może być świadczone tylko w ramach infrastruktury szpitalnej, a nie np. w gabinecie lekarskim lub w domu pacjenta; podkreśla w szczególności, że każda odmowa udzielenia zezwolenia musi być otwarta wobec zakwestionowania w postępowaniach sądowych lub quasi-sądowych oraz że w celu oceny sytuacji zdrowotnej każdego pacjenta należy zasięgnąć w pełni obiektywnej i bezstronnej rady niezależnych ekspertów;

Mobilność pacjentów

24.   odnotowuje zwiększającą się różnorodność mobilności oraz różne przyczyny mobilności pacjentów kierowanych za granicę przez krajowe służby zdrowia oraz pacjentów korzystających z leczenia za granicą na własne życzenie, turystów zapadających na choroby, pracowników migrujących, studentów, emerytów oraz innych osób zamieszkujących w państwie członkowskim innym niż ich kraj pochodzenia lub też w regionach przygranicznych i podkreśla, że różnice te powinny być uwzględniane przy definiowaniu polityki;

25.   podkreśla, że należy wprowadzić rozróżnienie, z jednej strony, transgranicznych usług opieki zdrowotnej tzn. usytuowanych po obydwu stronach wspólnej granicy dwóch państw członkowskich w celu utrzymania i zapewnienia pacjentom wysokiej jakości dostępu i świadczeń, z drugiej strony, usług zdrowotnych o charakterze międzynarodowym w Unii Europejskiej, które powinny zapewnić opiekę zdrowotną w leczeniu chorób rzadkich lub pojedynczych przypadków lub wymagających rzadkich i niezwykle drogich technologii (referencyjne ośrodki opieki zdrowotnej) lub zapewniających dostęp do opieki zdrowotnej, której dane państwo członkowskie lub przyjmujące nie może w danej chwil zapewnić;

26.   wzywa Komisję do zapewnienia rocznych danych statystycznych dotyczących każdego państwa członkowskiego odnoszących się do mobilności pacjentów i liczby przypadków odmowy zwrotu kosztów, a także ich powodów;

27.   uznając, że polityka ochrony zdrowia wchodzi przede wszystkim w zakres kompetencji państw członkowskich oraz podkreślając konieczność zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej w kraju pochodzenia pacjenta, przyjmuje jednak z zadowoleniem inicjatywę Komisji polegającą na rozpoczęciu konsultacji w sprawie najlepszych form działań wspólnotowych mających na celu stworzenie bezpiecznych, wysokiej jakości i skutecznych ram dotyczących transgranicznych aspektów opieki zdrowotnej oraz wzywa Komisję do wystąpienia z konkretnymi wnioskami w celu wsparcia i kontrolowania postępów w tym obszarze;

28.   zauważa, że znaczna liczba pacjentów z szeregu państw członkowskich nie jest w stanie uzyskać w rozsądnym terminie niezbędnego leczenia medycznego w swym kraju z powodu długości list oczekujących i zauważa, że z tego względu pacjenci zależni są od leczenia za granicą;

Zwiększenie zakresu informacji dostępnych dla pacjentów

29.   stwierdza istnienie utrudnień związanych z dostępem pacjentów do jasnych i precyzyjnych informacji dotyczących usług zdrowotnych, szczególnie w odniesieniu do transgranicznej opieki zdrowotnej, a także złożoność stosowanych procedur; zauważa, że utrudnienia te, powstające nie tylko w wyniku barier językowych, zwiększają potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów;

30.   uważa, że UE powinna odegrać znaczącą rolę w poprawie dostępu pacjentów do informacji o dostępie do transgranicznej opieki zdrowotnej;

31.   zauważa, że efektywne i przejrzyste udostępnianie i wymiana informacji w zakresie zdrowia stanowią bardzo istotny warunek zapewnienia spójności i utrzymania wysokiej jakości opieki zdrowotnej w przypadku korzystania z usług zdrowotnych w różnych państwach członkowskich;

32.   jest zdania, że należy dać pacjentom prawa wyboru korzystania z opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim, jeżeli wybór ten pozwala im na poddanie się odpowiedniemu leczeniu, po udzieleniu im pełnych informacji na temat warunków oraz wstępnych warunków dostępu oraz na temat skutków takiego wyboru; uważa, że zgodnie z powyższym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, uprzednie zezwolenie na hospitalizacją powinno być łatwe do otrzymania, rozpatrywane natychmiast i oceniane na podstawie obiektywnych i neutralnych kryteriów; odmowa udzielenia zezwolenie powinna być usprawiedliwiona obiektywnymi przyczynami, które muszą być sprawdzone w przejrzysty sposób i uzasadnione, a wszelka odmowa powinna być poparta opinią niezależnych ekspertów;

33.   nawołuje do przyjęcia europejskiej karty praw pacjenta opartej na kartach istniejących w państwach członkowskich oraz na analizach przeprowadzonych przez organizacje pozarządowe;

Zwrot kosztów

34.   zwraca uwagę na istniejące różnice pomiędzy systemami opieki zdrowotnej w państwach członkowskich i dezorientujące ramy prawne regulujące zwrot kosztów; domaga się kodyfikacji istniejącego orzecznictwa w sprawie zwrotu kosztów za transgraniczną opiekę zdrowotną w celu zapewnienia właściwego stosowania orzecznictwa przez państwa członkowskie i poprawy informacji dla pacjentów, krajowych systemów ubezpieczeń i personelu świadczącego usługi, bez mnożenia kłopotliwych przeszkód biurokratycznych dla państw członkowskich;

35.   wzywa Komisję, aby zachęcała wszystkie państwa członkowskie do stosowania istniejących procedur w odniesieniu do zwrotu kosztów za transgraniczną opiekę zdrowotną; uważa, że Komisja powinna mieć możliwość pociągania do odpowiedzialności państw członkowskich, które temu uchybiają;

36.   wzywa do wprowadzenia europejskiego systemu referencyjnego dotyczącego zwrotu kosztów w celu umożliwienia obywatelom dokonania porównania i najbardziej im odpowiadającego wyboru leczenia;

37.   wzywa do zbadania sposobów aktywnego wspierania i promowania prac zmierzających do upowszechnienia stosowania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EHIC) ze standaryzowanym zbiorem danych o pacjencie w celu uproszczenia procedur obowiązujących obywateli europejskich korzystających z opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim; jest zdania, że posiadacze EHIC muszą sami decydować, jakie dane zostaną w niej zapisane; wzywa do przyjęcia europejskich wskaźników zdrowia w celu jak najefektywniejszego wykorzystania tego systemu; uważa, że ze względu na bezpieczeństwo pacjentów sprawą kluczową jest zachęcanie organów krajowych do wymiany informacji dotyczących rejestracji i spraw dyscyplinarnych związanych z podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne działającymi poza granicami swych krajów; uważa, że należy rozszerzyć EHIC w celu włączenia doń systemu międzynarodowej wymiany danych dotyczących sytuacji ubezpieczeniowej pacjenta;

38.   wzywa państwa członkowskie do zapewnienia, że podmioty świadczące usługi zdrowotne umieszczą wyraźnie widoczny symbol pokazujący w podobny sposób, jak w przypadku kart kredytowych w hotelach, restauracjach itd., że EHIC pacjenta jest akceptowana w danym państwie członkowskim, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/2004; domaga się wysokiego stopnia ochrony danych pacjentów w odniesieniu do transgranicznej współpracy w zakresie usług zdrowotnych w celu zagwarantowania poufności danych medycznych o charakterze sensytywnym;

Mobilność pracowników służby zdrowia

39.   przypomina, że dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych(16) nie wypełnia wszystkich istniejących na poziomie UE luk prawnych związanych z wolnym przepływem personelu służby zdrowia, szczególnie w zakresie szkolenia ustawicznego, swobody przedsiębiorczości oraz zagwarantowania aktualnego poziomu kompetencji pracowników opieki zdrowotnej; podkreśla, że wszelkie przyszłe uregulowania w tej dziedzinie powinny znacznie ułatwić świadczenie transgranicznych usług zdrowotnych i podejmowanie działalności przez usługodawców z innych państw członkowskich;

40.   zauważa, że chociaż w UE ma miejsce wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych, to jednak wciąż brak jest jednolitych standardów jakości w odniesieniu do treści szkolenia zawodowego oraz sposobu wykonywania danych zawodów i/lub przepisów gwarantujących takie standardy;

41.   podkreśla, że w art. 35 Karty Praw Podstawowych zapisano, iż obowiązkiem Unii Europejskiej jest zagwarantowanie wysokiego poziomu opieki zdrowotnej, w związku z powyższym zwraca uwagę, że jakość usług zdrowotnych i zdolność sektora do utrzymywania pracowników zależą od jakości pracy i warunków pracy pracowników służby zdrowia, w tym czasu przeznaczonego na odpoczynek i możliwości szkolenia; zauważa ponadto, że towarzyszące środki, takie jak kontrole jakości, szkolenia i korzystanie z nowych technologii informacyjnych powinny zapewnić pacjentom najlepszą możliwą opiekę zdrowotną;

42.   uważa, że bardzo ważne jest, by podmioty świadczące usługi zdrowotne, które mają bezpośredni kontakt z pacjentami, posiadały adekwatną znajomość języka obowiązującego w przyjmującym państwie członkowskim;

43.   zwraca się do Komisji o utworzenie mechanizmu zbierania danych i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi organizmami krajowymi na temat świadczeniodawców opieki zdrowotnej, a także o ustanowienie europejskiej karty umożliwiającej dostęp do informacji o kompetencjach tych pracowników opieki zdrowotnej oraz udostępnienie tych informacji pacjentom, a także o stworzenie dla usługodawców wiarygodnego systemu informacji w zakresie zdrowia, wraz ze zobowiązaniem organów krajowych do wymiany takich informacji;

44.   wzywa Komisję, w związku ze wzrostem mobilności zawodowej w Europie, do nałożenia na władze krajowe obowiązku wymiany informacji o rejestracji i środkach dyscyplinarnych związanych z pracownikami służby zdrowia w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentów;

45.   z zadowoleniem przyjmuje prace wykonane w ramach inicjatywy "Health Professionals Crossing Borders" jako dobry przykład bliskiej współpracy multilateralnej pomiędzy organami regulacyjnymi opieki zdrowotnej państw członkowskich;

46.   podkreśla potrzebę lepszego informowania pracowników służby zdrowia o ich prawie do mobilności w UE za pomocą wykorzystywania istniejących narzędzi ustanowionych przez Komisję, takich jak np. Eures (europejskie służby zatrudnienia);

Odpowiedzialność prawna

47.   podkreśla, że mobilność pacjentów wymaga zabezpieczeń w postaci jednoczesnych i jasnych przepisów regulujących odpowiedzialność za świadczenie transgranicznych usług zdrowotnych i wynikającej z tego potrzeby ułatwienia dostępu do mechanizmów dochodzenia roszczeń i wymiaru sprawiedliwości, szczególnie jeżeli poszczególne etapy leczenia odbywają się w więcej niż jednym kraju;

48.   zwraca uwagę, że połączenie obecnych przepisów międzynarodowego prawa prywatnego dotyczącego właściwości sądów i prawa właściwego z szeregiem instrumentów wspólnotowych prowadzi do skomplikowanej i trudnej sieci systemów odpowiedzialności prawnej, która nie sprzyja ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości, co w odniesieniu do usług zdrowotnych stanowi kwestię wzbudzającą szczególne zaniepokojenie i która ma charakter zarówno prywatny, jak i indywidualny; ponadto pacjent, który dochodzi zadośćuczynienia jest zarówno bezbronny, jak i sam musi występować przeciwko instytucji lub stowarzyszeniu zawodowemu;

49.   podkreśla w związku z powyższym konieczność zapewnienia pewności prawnej na rzecz pacjentów i personelu służby zdrowia; wzywa do uściślenia zasad związanych z odpowiedzialnością zawodową w przypadkach zaistnienia szkód oraz ustanowienia obowiązkowego ubezpieczenia wszystkich pracowników służby zdrowia od odpowiedzialności, przy czym koszt wspomnianych ubezpieczeń powinien kształtować się na rozsądnym poziomie;

50.   podkreśla konieczność wzmocnienia ochrony pacjentów poprzez wymaganie od pracowników służby zdrowia zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej; zauważa jednak, że zarówno środki gwarantujące takie ubezpieczenie, jak i definicja pracowników służby zdrowia zostaną ustalone w każdym państwie członkowskim przez stosownego ubezpieczyciela lub inne struktury zabezpieczenia finansowego;

51.   zaznacza, że świadczenia zdrowotne wymagają często ciągłości opieki lekarskiej; wzywa do uściślenia zasad związanych z rozłożeniem odpowiedzialności pomiędzy świadczeniodawcami opieki zdrowotnej na poszczególnych etapach takiego leczenia, w celu zapewnienia ciągłości opieki; podkreśla, że telemedycyna i elektroniczna opieka zdrowotna rozwijają się na tak wielką skalą, że potrzebne jest ustalenie nowych zasad postępowania w dziedzinie ochrony socjalnej, finansowania oraz dostępu to takiej opieki;

Współpraca między państwami członkowskimi

52.   uważa, że bliższa współpraca między systemami służby zdrowia na szczeblu lokalnym, regionalnym, międzyrządowym i europejskim powinna umożliwić odpowiednie leczenie w innym państwie członkowskim, wyższą jakość usług, co przyczyniłoby się do wzrostu zaufania obywateli;

53.   zwraca uwagę na to, że dzięki współpracy transgranicznej zainteresowanych podmiotów można znaleźć praktyczne rozwiązania, o czym świadczy przykład Euroregis;

54.   oczekuje od państw członkowskich podjęcia współpracy transgranicznej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, aby poszczególne systemy zdrowotne wymagały mniejszych nakładów finansowych bez uszczerbku dla swojej skuteczności;

55.   wzywa Komisję do wyznaczenia norm technicznych, a rządy państw członkowskich do udzielenia aktywnego poparcia idei wprowadzenia interoperacyjnych przejrzystych systemów informacyjnych pozwalających na skuteczną wymianę i wzajemne udostępnianie informacji w zakresie zdrowia przez podmioty świadczące usługi zdrowotne w różnych państwach członkowskich;

56.   wspiera rozwój sieci ośrodków referencyjnych, w tym elektronicznych centrów referencyjnych zajmujących się niektórymi rzadkimi, specyficznymi i przewlekłymi chorobami oraz wymianę wiedzy między państwami członkowskimi na temat najlepszych metod leczenia i organizacji systemów opieki zdrowotnej; zwraca się wobec tego do Komisji o przyznanie znacznych środków na optymizację transgranicznej współpracy administracyjnej;

57.   uważa, że UE może odgrywać istotną rolę w poprawie dostępności informacji dla pacjentów na temat mobilności transgranicznej, w tym poprzez promowanie europejskich wskaźników zdrowia;

58.   uznaje, że istnieje zapotrzebowanie na odpowiedniej jakości uregulowane transgraniczne usługi zdrowotne i farmaceutyczne oraz na współpracę i wymianę doświadczeń naukowych i technologicznych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych; podkreśla jednak, że z sondaży wynika, że większość ludzi wolałaby mieć dostęp do wysokiej jakości leczenia w pobliżu swego miejsca zamieszkania; uznaje, że Komisja, w celu znalezienia jak najbardziej dostosowanego rozwiązania legislacyjnego, powinna uprzednio przeprowadzić wyczerpującą analizę, z jednej strony rzeczywistych potrzeb dotyczących mobilności pacjentów, z drugiej strony na temat pacjentów, których ona dotyczy, jednocześnie przeprowadzając ocenę wpływu takiej mobilności na systemy opieki zdrowotnej;

59.   ze względu na istniejące różnice oczekuje od państw członkowskich uregulowania w oparciu o zasadę wzajemności m.in. kwestii dotyczących dostępu, jakości opieki medycznej oraz kontroli kosztów;

60.   uważa, że otwarta metoda koordynacji stanowi jeden z odpowiednich instrumentów, za pomocą których można doprowadzić do bliższej współpracy wśród państw członkowskich;

61.   pragnie rozwoju dwustronnych i wielostronnych umów między państwami członkowskimi, regionami i władzami lokalnymi oraz między podmiotami sektora opieki zdrowotnej, oraz jest zdania, że stanowiłoby to bodziec dla wspólnego wykorzystania środków materialnych i ludzkich w obszarach przygranicznych, a szczególnie w obszarach o wysokiej liczbie osób przyjeżdżających na krótki okres oraz stymulowałoby wymianę umiejętności i wiedzy;

62.   wzywa do tworzenia i stosowania pojedynczego punktu kontaktowego w oparciu o już istniejące instrumenty wspólnotowe, zgodnie ze specyfiką organizacji poszczególnych systemów opieki zdrowotnej, w celu zagwarantowanie dostępu do obiektywnych i niezależnych informacji dla pacjentów, pracowników opieki zdrowotnej, instytucji opieki zdrowotnej oraz właściwych organów; uważa, że pracownicy służby zdrowia mogą pomagać pacjentom w poszukiwaniu takich informacji;

63.   zachęca Komisję do wykorzystania wszystkich istniejących instrumentów, takich jak Solvit i procedury w sprawie naruszenia przepisów, do udzielenia wsparcia pacjentom, którym odmówiono zwrotu kosztów (za opiekę pozaszpitalną) lub zezwolenia (na opiekę szpitalną) pomimo spełnienia warunków ustalonych w orzecznictwie;

64.   zachęca Komisję do kontynuowania gromadzenia danych z państw członkowskich i do dalszej analizy tendencji i wyzwań w obliczu transgranicznej mobilności pacjentów i pracowników służby zdrowia;

Wnioski

65.   wzywa Komisję do nasilenia polityki wszczynania postępowań w przypadkach naruszenia prawa UE w celu zagwarantowania, że wszystkie państwa członkowskie stosują się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i że wszyscy europejscy pacjenci, niezależnie od kraju pochodzenia, mogą korzystać z praw przyznanych im w traktacie;

66.   zwraca się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi i Radzie wniosku dotyczącego odpowiedniego instrumentu mającego na celu, w szczególności, kodyfikację orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości;

67.   wzywa Komisję do przedstawienia wniosku uwzględniającego niniejszą rezolucję oraz orzecznictwo ETS dotyczące praw pacjentów europejskich; wzywa do zagwarantowania pacjentom możliwie najszerszego dostępu do usług opieki zdrowotnej w całej Europie, a także do zagwarantowania świadczeniodawcom usług zdrowotnych swobody świadczenia usług oraz swobody przedsiębiorczości;

68.   skoro wniosek Komisji, aby dyrektywa 2006/123/WE obejmowała także zagadnienia ochrony zdrowia, nie został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę, nalega, że konieczne są dalsze działania w celu zapewnienia praw już przysługujących; w związku z tym wzywa Komisję, jako strażnika traktatów, do zagwarantowania ochrony tych praw;

69.   uważa przede wszystkim, że nowe europejskie ramy regulacyjne w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej powinny polepszyć dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w przypadku choroby, przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i zwiększenia możliwości wyboru dla wszystkich pacjentów w Unii Europejskiej, nie przyczyniając się jednocześnie do nierówności w wynikach leczenia;

o
o   o

70.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1) Zb. orz. 1998, I-1831.
(2) Zb. orz. 1998, I-1931.
(3) Zb. orz. 2001, I-5473.
(4) Zb. orz. 2001, I-5363.
(5) Zb. orz. 2003, I-1703.
(6) Zb. orz. 2003, I-4509.
(7) Zb. orz. 2003, I-12403.
(8) Zb. orz. 2004, I-2641.
(9) Zb. orz. 2006, I-4325.
(10) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, str. 36.
(11) Dz.U. C 124 E z 25.5.2006, str. 543.
(12) Dz.U. C 146 z 22.6.2006, str. 1.
(13) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2.
(14) Dz.U. L 166 z 30.4.2004, str. 1.
(15) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 8.
(16) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 22.


Skutki i konsekwencje polityki strukturalnej dla spójności UE
PDF 225kWORD 69k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie skutków i konsekwencji polityki strukturalnej dla spójności Unii Europejskiej (2006/2181(INI))
P6_TA(2007)0202A6-0150/2007

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekty agendy terytorialnej Unii Europejskiej dotyczącej zagospodarowania przestrzennego oraz Karty Lipskiej w sprawie Europejskich Miast Zrównoważonych,

–   uwzględniając sprawozdanie grupy niezależnych ekspertów ds. badań, rozwoju i innowacji z dnia 20 stycznia 2006 r., dotyczące tworzenia innowacyjnej Europy (tzw. sprawozdanie Aho), sporządzone po nieformalnym posiedzeniu szefów rządów i państw w Hampton Court,

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 czerwca 2006 r., zatytułowany "Strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia a reforma europejskiej polityki spójności – Czwarte sprawozdanie okresowe na temat spójności" (COM(2006)0281),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie drugiego sprawozdania Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie spójności gospodarczej i społecznej(1),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 września 2005 r. w sprawie znaczenia spójności terytorialnej w rozwoju regionalnym(2),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie znaczenia pomocy publicznej jako narzędzia rozwoju regionalnego(3),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności(4),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności(5),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie delokalizacji w kontekście rozwoju regionalnego(6),

–   uwzględniając decyzję Rady 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności(7),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie budżetu na 2007 r.: sprawozdanie Komisji w sprawie rocznej strategii politycznej(8),

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji Budżetowej (A6-0150/2007),

A.   mając na uwadze niezaprzeczalny pozytywny wpływ polityk spójności na sferę społeczną, gospodarczą, terytorialną oraz na podniesienie jakości zarządzania na szczeblu lokalnym i regionalnym;

B.   mając na uwadze, że wspomniany pozytywny wpływ nie jest jednakowy we wszystkich regionach, celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie zaleceń zmierzających do maksymalizacji tego wpływu w kolejnym okresie programowania na lata 2007-2013;

C.   mając na uwadze opracowywane obecnie projekty ww. agendy terytorialnej Unii Europejskiej i Karty Lipskiej , których przyjęcie zaplanowano na nieformalne spotkanie ministerialne poświęcone rozwojowi miast i spójności terytorialnej, które odbędzie się w Lipsku w dniach 24 i 25 maja 2007 r.;

D.   mając na uwadze, że do zwiększenia wpływu funduszy strukturalnych na spójność Unii Europejskiej niezbędny jest większy udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w działaniach z zakresu badań naukowych, rozwoju i innowacyjności (z ang. R+D+I) oraz w dziedzinie dostępności usług R+D+I w publicznych instytucjach badawczych;

E.   mając na uwadze, że zgodnie ze wspomnianym czwartym sprawozdaniem okresowym na temat spójności w latach 1995-2005 w trzynastu krajach objętych Funduszem Spójności, wzrost PKB na jednego mieszkańca wyniósł 3,6% rocznie, a zatem był wyższy niż w UE-15, gdzie wyniósł średnio 2,2% rocznie;

F.   mając na uwadze, że każde euro wydane w UE na politykę spójności generuje średnio wydatek kolejnych 0,90 EUR w regionach słabiej rozwiniętych (cel nr 1) i 3,00 EUR w regionach przechodzących restrukturyzację (cel nr 2);

G.   mając na uwadze, że swobodna gra sił rynkowych nie wystarcza do osiągnięcia spójności, którą chcieli uzyskać założyciele Unii Europejskiej, i że spójność wymaga interwencji publicznych umożliwiających przywrócenie równowagi między regionami;

H.   mając na uwadze, że polityka strukturalna odgrywa ważną rolę we wzmacnianiu spójności terytorialnej i powinna być dostosowana do nowych wyzwań terytorialnych powstających w UE, takich jak starzenie się społeczeństwa, zmiany na rynku rolnym, kwestie imigracyjne, energetyczne i zmiany klimatyczne;

I.   mając na uwadze, że "policentryzm" to motyw przewodni europejskiej strategii terytorialnej, który należy uwzględniać na etapie realizacji nowej polityki spójności;

J.   mając na uwadze konieczność większego wyeksponowania polityki spójności;

K.   mając na uwadze konieczność zapewnienia, że przedsiębiorstwa otrzymujące finansowanie wspólnotowe nie będą przenosiły swojej działalności przez określony długi okres, oraz że w przeciwnym przypadku zostaną one wyłączone ze współfinansowania, a także, że nakaże się im zwrot otrzymanej pomocy w przypadku jej nieodpowiedniego wykorzystania,

1.   podkreśla kluczową rolę polityki spójności we wspieraniu rynku wewnętrznego dzięki wymianie handlowej i miejscom pracy powstającym w związku z opracowywaniem i realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską;

2.   podkreśla znaczenie tworzenia zintegrowanej i trwałej polityki strukturalnej spójnie łączącej działania prowadzone w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z pozostałymi dziedzinami polityki wspólnotowej; nalega, aby koncepcja takiej zintegrowanej polityki stanowiła przedmiot działań informacyjnych i szkoleniowych, w celu upowszechnienia i wykorzystania tej koncepcji przez wszystkie zainteresowane podmioty, a w szczególności przez podmioty działające w terenie;

3.   podkreśla, że aby unikać wykluczenia społecznego Komisja, państwa członkowskie władze regionalne i lokalne na etapie realizacji nowej polityki spójności powinny przywiązywać szczególną wagę do osiągania celów włączanych przekrojowo do wszystkich dziedzin polityki i do wszystkich działań;

4.   ponownie zwraca się o nieprzyznawanie pomocy publicznej w nowych miejscach działalności przedsiębiorstwom, które otrzymały pomoc publiczną i dokonały delokalizacji w obrębie UE oraz o wyłączenie ich z funduszy strukturalnych i pomocy krajowej przez okres siedmiu lat od daty delokalizacji;

5.   zwraca się do Komisji o zbadanie, jakiego rodzaju polityka publiczna państw członkowskich i regionów sprzyja konwergencji, i o sporządzenie komunikatu w tej sprawie w celu zbadania, czy możliwe jest powiązanie przyznawania środków przyszłej polityki spójności z dobrą krajową polityką rozwoju, określaną przy pomocy wskaźników ilościowych, by w ten sposób zwiększyć skuteczność polityki spójności;

6.   uważa, że Komisja i państwa członkowskie powinny zwiększyć wkład Europejskiego Funduszu Społecznego we wdrażanie europejskiej strategii zatrudnienia poprzez wzmocnienie ich wzajemnych powiązań, oraz że taka poprawa powinna natychmiast uwidocznić się za pomocą odpowiednich wskaźników w celu promowania równości szans;

7.   zobowiązuje Komisję do poszukiwania nowych sposobów łączenia poszczególnych dziedzin polityki i narzędzi strukturalnych z innymi dziedzinami polityki i środkami wspólnotowymi ukierunkowanymi na zwiększanie synergii w dziedzinie wspierania konkurencyjności, badań naukowych i trwałej innowacyjności w oparciu o prace międzywydziałowego zespołu zadaniowego Komisji poświęcone tym dziedzinom;

8.   zaleca, by regiony i państwa członkowskie ustalały w programach operacyjnych cele ilościowe w zakresie R+D+I;

9.   zachęca Radę i Komisję do zbadania wykonalności proponowanego we wspomnianym sprawozdaniu Aho zobowiązania do przeznaczania co najmniej 20% funduszy strukturalnych na wspieranie R+D+I poczynając od najbliższego okresu programowania oraz do skoncentrowania się nie tylko na największych projektach i biegunach doskonałości, ale do traktowania z uwagą również mniejszych projektów w mniej uprzywilejowanych regionach, w szczególności przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju regionalnego;

10.   proponuje, by Rada i Komisja wspierały utworzenie funkcji inicjatora technologicznego na szczeblu lokalnym i regionalnym przy wykorzystaniu dostępnych środków, takich jak sieć europejskich ośrodków informacyjnych (Euro Info Centres) i ośrodków przekazu innowacji (Innovation Relay Centres), finansowanego z funduszy strukturalnych i powiązanego z projektami regionalnymi, parkami technologicznymi, klasterami i sieciami, dynamizującego i ułatwiającego innowacyjność przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, poprzez dostęp do pomocy i programów europejskich;

11.   przyjmuje z zadowoleniem opracowanie ww. projektów agendy terytorialnej UE i Karty Lipskiej, podkreśla jednak w tym kontekście, że oba dokumenty powinny dokładniej definiować sposób określania działań na rzecz realizacji celów wymienionych w obu dokumentach strategicznych oraz udział państw członkowskich; stanowczo nalega, w kontekście ww. nieformalnego spotkania ministrów w Lipsku w dniach 24-25 maja 2007 r., aby państwa członkowskie przyjęły formalne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich;

12.   uważa, że ocena długoterminowych i wielopłaszczyznowych skutków wydatkowania funduszy strukturalnych jest niezbędna do opracowania przyszłych aktów prawnych i do prawidłowego zarządzania budżetem w omawianej dziedzinie;

13.   proponuje instytucjom Unii Europejskiej i państwom członkowskim, aby wspierały dobre praktyki i oceniały wpływ wspólnotowych strategii politycznych na spójność przy pomocy odpowiednich wskaźników poprzez przyznanie Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Planowania Przestrzennego (ESPON) niezbędnych i uprawnień i środków, by mogła działać jako prawdziwe obserwatorium wpływu polityki strukturalnej na spójność;

14.   zwraca się do Komisji, aby sprawdziła również jaki jest wpływ terytorialny przydziału środków (ang. "earmarking"), w szczególności, aby oceniła czy przeznaczenie środków europejskich na cele wynikające ze strategii lizbońskiej jest faktycznie korzystne dla zrównoważonego i spójnego rozwoju regionalnego;

15.   wzywa Komisję, państwa członkowskie, regiony i władze lokalne, w szczególności regiony objęte celem konwergencji, do priorytetowego traktowania środków zapobiegających zaburzeniom równowagi terytorialnej, a sprzyjających dla zintegrowanego rozwoju i tworzenia obszarów policentrycznych;

16.   nalega, by Komisja, państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne przeanalizowały, jakie instrumenty są najwłaściwsze do osiągnięcia równowagi terytorialnej między obszarami miejskimi i wiejskimi, przy jednoczesnym zapewnieniu komplementarności rozwoju wiejskiego i regionalnego, wspieraniu zintegrowanego strategicznego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich w powiązaniu z ich obszarami podmiejskimi i otaczającymi je obszarami wiejskimi ("zagłębia życia") oraz przy wspieraniu wymiany dobrych praktyk, zwłaszcza w ramach sieci terytorialnych i branżowych, w celu lepszego zarządzania funduszami, mianowicie w ramach "Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast" w Brukseli;

17.   wzywa Komisję, państwa członkowskie i regiony do większego wykorzystania funduszy strukturalnych, celem pobudzenia niezależnego, zrównoważonego rozwoju regionów emigracyjnych oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom wynikającym ze zmian demograficznych;

18.   wzywa Komisję, państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do wspierania udziału polityki spójności w realizacji nowej strategii zrównoważonego rozwoju, działającej w dużym stopniu dzięki odnawialnym źródłom energii i posiadającej system transportowy skuteczniej wykorzystujący możliwości łączenia różnych rodzajów transportu, a także stosującej "ponowne wykorzystanie" i recykling;

19.   sugeruje, aby Komisja, państwa członkowskie i regiony oraz władze lokalne wspierały i pobudzały na obszarach wiejskich działalność gospodarczą związaną z rozwojem nowych technologii, niewymagającą geograficznej bliskości dużych ośrodków miejskich;

20.   podkreśla znaczenie współpracy transgranicznej i transnarodowej w polityce spójności oraz wzywa organy zarządzające do wspierania współpracy transnarodowej i międzyregionalnej poprzez tworzenie różnego rodzaju terytorialnych i branżowych sieci współpracy, jak również poprzez przepływ doświadczeń i dobrych praktyk na szczeblu regionalnym i lokalnym w ramach inicjatywy "Regiony na rzecz zmian gospodarczych";

21.   wzywa do używania, oprócz PKB na jednego mieszkańca, innych wskaźników terytorialnych pozwalających na mierzenie spójności, jak na przykład poziom zatrudnienia i jakość miejsc pracy, oraz stopień rozbieżności PKB w sąsiadujących regionach, wskaźnik decentralizacji i dostępności, obecność infrastruktury i sieci transportowej, poziom aktywności w zakresie badań naukowych i innowacji, oświaty i szkoleń, dywersyfikacja produkcji na danym obszarze;

22.   zachęca Komisję do wspólnej z Eurostatem debaty nad zastosowaniem nowych ilościowych i jakościowych wskaźników spójności, w ramach oceny średniookresowej nowej polityki spójności w 2009 r.;

23.   zachęca Komisję, by zbadała efekt dźwigni funduszy strukturalnych w odniesieniu do przyciągania inwestycji prywatnych w ramach nowej polityki spójności i podkreśliła konieczność współpracy między sektorem publicznym i prywatnym;

24.   sugeruje, by Komisja pozyskała dokładniejsze informacje na temat jakości i trwałości miejsc pracy tworzonych przy pomocy funduszy strukturalnych;

25.   zwraca uwagę Komisji na fakt, że niedostatek zdolności administracyjnych może być poważną przeszkodą dla maksymalizacji wpływu polityki spójności, i w związku z tym wzywa Komisję do rozwinięcia narzędzia, jakim są trójstronne umowy i porozumienia oraz do kontynuowania procesu zwiększania zdolności administracyjnych na etapie wdrażania nowej polityki spójności, między innymi poprzez utworzenie sieci akredytowanych instruktorów, aby zapewnić spójność działań szkoleniowych i informacyjnych organów zarządzających danego państwa członkowskiego, w szczególności na szczeblu regionalnym i lokalnym;

26.   podkreśla znaczenie zasady partnerstwa we wdrażaniu polityki spójności, zasady przewidującej pełne poinformowanie partnerów, odnotowanie ich stanowiska w dokumentach oceny oraz zapewnienie szkolenia niezbędnego do wykonywania ich zadań;

27.   zachęca Komisję do zbadania w ramach rozporządzenia wykonawczego(9) środków mających na celu wyeksponowanie działań strukturalnych, nie tylko w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych, lecz także projektów na mniejszą skalę, do ściślejszego nadzoru stosowania obowiązkowych środków reklamowania projektów wspieranych z funduszy strukturalnych oraz do nakładania sankcji na państwa członkowskie, które naruszą te zasady; zwraca się do organów zarządzających do włączenie parlamentarzystów europejskich do działań komunikacyjnych związanych z realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych;

28.   ponieważ projekty finansowane przez Unię Europejską świadczą o bliskości i solidarności Europy podkreśla, że władze regionalne i państwa członkowskie muszą przestrzegać i podporządkować się określonym w ww. rozporządzeniu wykonawczym środkom przeznaczonym na eksponowanie działań strukturalnych, a także zwiększać wysiłki w celu informowania obywateli o  wynikach wspólnotowej polityki spójności, uwydatniając jej praktyczne implikacje dla obywateli;

29.   uważa, że istnieje konieczność prowadzenia dalszych badań pozwalających na opracowanie różnych scenariuszy dotyczących finansowania polityki spójności UE w przyszlości; w związku z tym jest zdania, że należy porównać wpływ stosowania różnych najważniejszych instrumentów finansowych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, pierwszego filaru wspólnej polityki rolnej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na rozwój Unii złożonej z dwudziestu siedmiu państw członkowskich;

30.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich, Komitetowi Regionów oraz Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

(1) Dz.U. C 284 E z 21.11.2002, str. 329.
(2) Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, str. 509.
(3) Dz.U. C 286 E z 23.11.2006, str. 501.
(4) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 79.
(5) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.
(6) Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, str. 123.
(7) Dz.U. L 291 z 21.10.2006, str. 11.
(8) Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 357.
(9) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 371 z 27.12.2006, str. 1).


Pomoc UE na rzecz handlu
PDF 349kWORD 142k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie pomocy UE na rzecz handlu (2006/2236(INI))
P6_TA(2007)0203A6-0088/2007

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoją rezolucje z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie posiedzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Katarze(1), z dnia 3 września 2002 r. w sprawie handlu i rozwoju dla zlikwidowania ubóstwa(2), z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie głodu na świecie i eliminowania barier w handlu z najbiedniejszymi krajami(3), z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie zwiększania potencjału w krajach rozwijających się(4), z dnia 4 września 2003 r. w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie handlu i rozwoju - pomoc krajom rozwijającym się w czerpaniu korzyści z handlu(5), z dnia 25 września 2003 r. w sprawie Piątej Konferencji Ministerialnej WTO w Cancún(6), z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie działań zwalczających głód i ubóstwo(7), z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie oceny realizacji Programu Rozwoju z Ad-Dauha po wejściu w życie decyzji Rady Generalnej WTO z dnia 1 sierpnia 2004 r.(8), z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie światowego apelu o działania na rzecz walki z ubóstwem(9), z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowań do Szóstej Konferencji Ministerialnej WTO w Hongkongu(10), z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie oceny rundy negocjacji z Ad-Dauha po Konferencji Ministerialnej WTO w Hongkongu(11), z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie handlu i ubóstwa: projektowanie polityki handlowej z myślą o maksymalizacji przyczyniania się handlu do walki z ubóstwem(12), z dnia 6 lipca 2006 w sprawie sprawiedliwego handlu i rozwoju(13) i z dnia 7 września 2006 r. w sprawie zawieszenia negocjacji dotyczących agendy rozwoju z Ad-Dauha (DDA)(14),

–   uwzględniając komunikaty Komisji, "Przyspieszenie postępów w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju- Wkład Unii Europejskiej" (COM(2005)0132); "Przyspieszenie tempa realizacji Milenijnych Celów Rozwoju - finansowanie rozwoju i efektywność pomocy" (COM(2005)0133); "Spójność polityki na rzecz rozwoju - Przyspieszanie postępu w osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju" (COM(2005)0134); "Finansowanie na rzecz rozwoju i skuteczności pomocy – Wyzwania w zakresie intensyfikacji pomocy UE 2006-2010" (COM(2006)0085)" oraz "Udzielanie pomocy przez UE - więcej, lepiej i szybciej" (COM(2006)0087),

–   uwzględniając wspólną deklarację Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie polityki rozwoju Unii Europejskiej "Konsensus europejski"(15),

–   uwzględniając konkluzje Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych z dnia 12 grudnia 2005 r. i 16-17 października 2006 r.,

–   uwzględniając deklarację ministerialną z Ad-Dauhy(16) z Czwartej Konferencji Ministerialnej WTO, przyjętą dnia 14 listopada 2001 r.,

–   uwzględniając deklarację ministerialną z Szóstej Konferencji Ministerialnej WTO, przyjętą dnia 18 grudnia 2005 r. w Hongkongu(17),

–   uwzględniając Deklarację Milenijną ONZ z dnia 8 września 2000 r.(18), określającą milenijne cele rozwoju jako ustanowione wspólnie przez społeczność międzynarodową kryteria eliminacji ubóstwa,

–   uwzględniając "Milenijne cele rozwoju - sprawozdanie za 2005 r." Organizacji Narodów Zjednoczonych,

–   uwzględniając sprawozdanie zespołu zadaniowego ds. projektu milenijnego ONZ,

–   uwzględniając komunikat wydany dnia 8 lipca 2005 r. przez grupę G8 w Gleneagles,

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rozwoju (A6-0088/2007),

A.   mając na uwadze, że zrównoważony oparty na zasadach wielostronny system handlowy ma kluczowe znaczenie dla zdolności krajów rozwijających się do uczestniczenia w handlu międzynarodowym i czerpania z niego korzyści,

B.   mając na uwadze, że pomimo rozwoju w ostatnich latach dwustronnych bezcłowych i bezkontyngentowych systemów dostępu produktów do rynku, (z czego największym tego typu systemem jest wspólnotowa inicjatywa "Wszystko oprócz broni"), przez ostatnie 40 lat udział krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym handlu zmniejszył się z 1,9% do niespełna 1%,

C.   mając na uwadze, że wzrost gospodarczy i włączenie krajów rozwijających się do światowej gospodarki stanowi główny warunek dla osiągnięcia celu, jakim jest likwidacja ubóstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju i kontynuowania milenijnych celów rozwoju,

D.   mając na uwadze, że pokój oraz wspólne i powszechne wartości poszanowania i promowania praw człowieka, podstawowych wolności, dobrego zarządzania, demokratyzacji i praworządności mają kluczowe znaczenie dla krajów rozwijających się zarówno w celu zmniejszenia ubóstwa, jak i odniesienia korzyści czerpanych z większych możliwości handlowych,

E.   mając na uwadze, że jak zaznaczono w "Europejskim konsensusie w sprawie rozwoju", Wspólnota, w oparciu o własne doświadczenia i wyłączną władzę w zakresie handlu, ma przewagę komparatywną w udzielaniu wsparcia krajom partnerskim celem włączenia handlu w krajowe strategie rozwoju oraz we wspieraniu współpracy regionalnej,

F.   mając na uwadze, że w deklaracji Szóstej. Konferencji Ministerialnej WTO w Hong Kongu stwierdza się, że "Pomoc na rzecz handlu powinna mieć na celu pomoc krajom rozwijającym się, w szczególności krajom najsłabiej rozwiniętym, w budowaniu możliwości podażowych i infrastruktury związanej z handlem, których potrzebują do wdrażania i korzystania z porozumień WTO oraz ogólnie do rozwoju handlu,

G.   mając na uwadze, że globalizacja jest trwającym procesem, którego nie można zatrzymać i który niesie ze sobą możliwości i wyzwania, ale także ryzyko marginalizacji krajów w szczególności krajów najuboższych, jak również marginalizacji najbardziej narażonych grup w tych krajach, zwłaszcza, tam gdzie różnica w dochodach w tych krajach i pomiędzy nimi pozostaje spora i gdzie coraz więcej osób żyje w ubóstwie,

Uzasadnienie pomocy na rzecz handlu i jej trzy fundamenty: lepszy dostęp do rynku, rozsądna polityka wewnętrzna oraz większa i skuteczniejsza pomoc na rzecz handlu

1.   podkreśla, że otwarcie handlu jest jednym z najbardziej skutecznych czynników napędzających wzrost gospodarczy - co jest niezbędne dla zmniejszenia ubóstwa i promowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia uwzględniającego najuboższych - jak również znaczącym katalizatorem dla zrównoważonego rozwoju na świecie;

2.   kładzie jednak nacisk na fakt, że samo otwarcie handlu jest niewystarczającym warunkiem dla wykorzystania handlu dla rozwoju i zmniejszania ubóstwa, co stanowi złożony i wielowymiarowy problem, dla którego nie istnieją proste rozwiązania;

3.   podkreśla, że w wielu krajach rozwijających się "kryjące się za granicami" polityki wewnętrzne i pozostawiający wiele do życzenia klimat gospodarczo-inwestycyjny stanowią potężne utrudnienia dla zdolności czerpania korzyści z większych możliwości oferowanych przez handel; zauważa w związku z tym, że wzrost gospodarczy i handel nie mogą doprowadzić do zmniejszenia ubóstwa bez towarzyszących im polityk wewnętrznych obejmujących redystrybucję i politykę socjalną i rzeczywistego zwiększenia zdolności do dobrego zarządzania;

4.   uważa, że bez postępów w zarządzaniu wszelkie inne reformy mogą mieć jedynie ograniczony wpływ; podkreśla, że podstawą rozwoju są państwa skuteczne czyli te, które potrafią promować i chronić prawa człowieka i świadczyć usługi swoim obywatelom oraz zapewnić klimat korzystny dla przedsiębiorczości i wzrostu; uważa, że o ile poprawa w zarządzaniu wraz z demokracją należą przede wszystkim do obowiązków danego kraju, pomoc na rzecz handlu może być wykorzystana zarówno do wsparcia dobrego zarządzania jak i do niedopuszczenia do jego podważania poprzez wspieranie kompleksowych krajowych strategii na rzecz budowania zdolności i zwiększania uczestnictwa oraz wzmacniania instytucji zwiększających przejrzystość i odpowiedzialność;

5.   uważa, że odpowiedzialność jest obustronna oraz że zasady trwałości ekologicznej, ochrony praw społecznych i praw człowieka oraz dobre zarządzanie mają jednakowe zastosowanie zarówno do krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się i muszą w związku z tym być włączane do podejścia UE do pomocy na rzecz handlu;

6.   stwierdza, że aby kraje rozwijające się zrealizowały swój potencjał w dziedzinie liberalizacji handlu, uważnie przeprowadzone otwarcie ich rynków musi być uzupełnione zarówno gruntownymi reformami polityki wewnętrznej, jak i sprawiedliwym międzynarodowym systemem handlowym obejmującym znaczne zwiększenie pomocy na rzecz handlu i większą jej skuteczność;

7.   podkreśla, że pomoc na rzecz handlu nie stanowi panaceum, ale jest rzeczywiście konieczna zarówno dla czerpania potencjalnych korzyści z handlu międzynarodowego, jak i zmniejszenia ewentualnych kosztów; uważa, że, aby pomoc na rzecz handlu można uznać za sukces, producenci i handlowcy w krajach otrzymujących pomoc muszą doświadczyć bezpośrednich korzyści gospodarczych;

8.   zauważa, że handel oraz zdolność produkcyjna były w pewnym stopniu zaniedbane w programach pomocowych przez ostatnie 10-15 lat na korzyść podkreślenia podstawowych wysiłków bezpośrednio ukierunkowanych na zmniejszenie ubóstwa, które nie zawsze są najbardziej skutecznym środkiem do osiągnięcia znaczącego zmniejszenia ubóstwa w perspektywie długoterminowej; wyraża w związku z tym przekonanie, że inicjatywy związane z pomocą na rzecz handlu oferują wyjątkową możliwość pracy ponad wzajemnym brakiem zaufania pomiędzy pomocą i handlem; uważa w związku z tym, że celem przywrócenia równowagi i znalezienia zrównoważonych wzorców produkcji w perspektywie długoterminowej, które mogą przyczyniać się do zmniejszenia ubóstwa, konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na włączenie handlu w strategie rozwojowe;

9.   zauważa, że rozwój nie dotyczy jedynie rozwoju gospodarczego, ale również rozwoju w dziedzinach takich jak: zdrowie, edukacja, prawa człowieka, ochrona środowiska i wolność polityczna; uważa jednakże, że te ostatnie nie mogą być zapewnione przy braku rozwoju gospodarczego, który generuje konieczne środki;

10.   z zadowoleniem przyjmuje, że pomoc na rzecz handlu może być instrumentem rozwoju zdolności państw rozwijających się do rozpoczęcia procesu integracji gospodarczej południe-południe, którego jak dotąd brakowało;

11.   wzywa UE do wypełnienia zobowiązań podjętych wobec krajów najsłabiej rozwiniętych podczas rundy z Ad-Dauha poprzez zaprogramowanie "pakietu rozwoju" oraz zniesienie do 2013 r. rolnych subsydiów wywozowych; podkreśla, że UE musi wezwać innych członków Światowej Organizacji Handlu także do wypełnienia ich zobowiązań wobec krajów najsłabiej rozwiniętych;

Wspólna strategia europejska w sprawie pomocy na rzecz handlu w 2007 roku

12.   z zadowoleniem przyjmuje i gorąco wspiera odzwierciedlony w konkluzjach Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych UE, która odbyła się w dniach 16 i 17 października 2006 r. wyłaniający się konsensus, zgodnie z którym większa i bardziej skuteczna pomoc na rzecz handlu jest konieczna w celu umożliwienia wszystkim krajom rozwijającym się, a w szczególności krajom najsłabiej rozwiniętym, lepszego włączenia się do wielostronnego, opartego na zasadach systemu handlowego oraz do bardziej skutecznego wykorzystywania handlu w promowaniu nadrzędnego celu wyeliminowania ubóstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju;

13.   uważa za sprawę najwyższej wagi odpowiednie włączenie Parlamentu, za przykładem "Europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju", w przygotowanie i przyjęcie wspólnej strategii europejskiej w sprawie pomocy na rzecz handlu w 2007 roku;

14.   zauważa, że Wspólna strategia europejska w sprawie pomocy na rzecz handlu w 2007 roku powinna: po pierwsze ustanowić ogólne zasady dla pomocy UE na rzecz handlu; po drugie ustalić program pracy ze szczegółowymi zaleceniami dla UE w celu osiągnięcia i ostatecznie podwyższenia celu 2 miliardów EUR dla wsparcia dla handlu do 2010 r. i dostarczania skuteczniejszej pomocy na rzecz handlu; po trzecie ustalić zasady dla koordynacji i rzeczywistego wdrażania na różnych poziomach pomocy na rzecz handlu zgodnie z zaleceniami grupy zadaniowej WTO oraz, wreszcie, określić mechanizmy zwiększania przejrzystości, monitorowania i kontroli;

Zakres i definicja pomocy na rzecz handlu

15.   zauważa, że jedna z najbardziej konfliktowych kwestii związanych z pomocą na rzecz handlu odnosi się do samej definicji pojęcia, ponieważ termin ten jest używany do określenia niezwykle szerokiej gamy środków pomocy związanych z handlem świadczonych krajom rozwijającym się;

16.   przypomina, że jak zostało zdefiniowane przez OECD oraz jej Komitet Pomocy Rozwojowej (DAC) i zaznaczone w agendzie rozwoju z Ad-Dauha w zakresie budowania zdolności handlowych (TCBDB), pomoc związana z handlem obejmuje tradycyjnie dwie podstawowe kategorie: "politykę handlową i prawodawstwo" oraz "rozwój handlu", z czego ten ostatni jest interpretowany jako obejmujący pomoc dla sektora prywatnego oraz w mniejszym stopniu ograniczenia w zakresie podaży, jak również pewną pomoc dostosowawczą;

17.   podkreśla jednak, że grupa zadaniowa WTO ds. pomocy na rzecz handlu dodała trzy kolejne kategorie do dwóch już istniejących: dostosowanie handlowe, infrastruktura handlowa oraz zdolność produkcyjna;

18.   zauważa, że ponieważ te trzy kategorie pomocy na rzecz handlu pokrywają się częściowo z dwiema istniejącymi (przez co mogą być nierozróżnialne od ogólnej współpracy na rzecz rozwoju) nie mogą stanowić części ilościowych celów i zobowiązań ze strony Komisji i podejmowanych przez państwa członkowskie, dopóki nie istnieje międzynarodowy konsensus co do ich definicji, bowiem ten "szerszy" obszar pomocy na rzecz handlu mógłby być źródłem niejasnych sprawozdań i podwójnego naliczania;

19.   wyraża jednak przekonanie, że dodatkowe trzy kategorie zaproponowane w szerokiej i ambitnej definicji grupy zadaniowej WTO ds. pomocy na rzecz handlu są przydatne dla odzwierciedlenia szerokich potrzeb handlowych krajów rozwijających się i dlatego powinny być wykorzystywane w krajowych strategiach rozwoju i eliminowania ubóstwa w celu promowania rzeczywistego objęcia wszystkich odpowiednich priorytetów związanych z handlem; uważa, że głównym wyzwaniem i szansą jest obecnie rozwój spójnego zestawu narzędzi działających razem w celu ukierunkowania wsparcia pomagającego krajom rozwijającym się zaangażować się w bardziej korzystny handel i promowanie tym samym wzrostu gospodarczego i zmniejszenia ubóstwa oraz napędzanie rozwoju;

20.   zaleca utworzenie całościowego procesu na szczeblu krajowym ze wsparciem odpowiedniej struktury instytucjonalnej skupiającej agencje wewnętrzne, właściwe ministerstwa, w tym ministerstwa handlu (które tradycyjnie miały jedynie ograniczony wpływ na rozwój polityki), parlamentarzystów, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, darczyńców i sektor prywatny, proces taki stanowiłby punkt wyjściowy dla określenia rzeczywistych potrzeb i priorytetów pomocy na rzecz handlu oraz służyłaby wymianie informacji i dialogowi politycznemu;

21.   zauważa, że inicjatywy pomocy na rzecz handlu powinny poświęcać więcej uwagi kluczowym wydarzeniom w sektorze prywatnym, w szczególności MŚP, związkom zawodowym i społeczeństwu obywatelskiemu, zarówno przy identyfikacji potrzeb, jak i przy wdrażaniu pomocy tak, aby umożliwić pomocy na rzecz handlu ułatwienie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw oraz skuteczne tworzenie godnych miejsc pracy; w tym kontekście podkreśla potrzebę przeznaczenia części finansowania pomocy na rzecz handlu na sprawiedliwy handel, zgodnie z ust. 19 swojej ww. rezolucji w sprawie sprawiedliwego handlu i rozwoju;

Poza zakresem, w ramach istoty problemu: znaczenie szerszego programu pomocy na rzecz handlu

22.   podkreśla, że niezależnie od podania precyzyjnej definicji pomocy na rzecz handlu, UE musi znacząco rozszerzyć program pomocy na rzecz handlu;

Dostosowanie handlowe

23.   zauważa, że chociaż dostosowanie handlowe nie jest wyraźnie zawarte w wyżej wspomnianych deklaracjach konferencji ministerialnej WTO w Hongkongu, to powinno zostać dodane jako ważny element szerszego programu pomocy na rzecz handlu; przypomina w związku z tym, że Zespół ds. Projektu Milenijnego ONZ w sprawie handlu zaproponował tymczasowy "fundusz pomocy na rzecz handlu", podczas gdy Komisarz UE ds. handlu zaproponował (w dniu 4 lutego 2005 r.) ustanowienie specjalnego funduszu dostosowawczego do rynków, aby "pomóc biednym krajom w bardziej skutecznym prowadzeniu handlu oraz zmniejszyć społeczne koszty dostosowania";

24.   zauważa, że koszty dostosowania handlowego obejmują szeroki zakres kwestii, przy czym głównie, po pierwsze, koszty ograniczania preferencji, które dotykają zwłaszcza krajów zależnych od eksportu tekstyliów i produktów rolnych; po drugie utratę dochodów związanych z cłami oraz po trzecie koszty wynikające z podwyżek cen żywności, które prawdopodobnie dotkną kraje importerów żywności netto, a najbardziej ucierpią na tym najbiedniejsze grupy ludności;

25.   podkreśla, że dodatkowe koszty doprowadzenia do zgodności z wymogami dotyczącymi standardów produktów, w tym środkami sanitarnymi i fitosanitarnymi, oraz koszty wdrożenia porozumień WTO, takich jak TRIMS (Porozumienie w sprawie środków dotyczących inwestycji związanych z handlem), TRIPs (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej) oraz Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), które wymagają wyrafinowanych zmian polityki i prawodawstwa, są często uznawane za koszty dostosowawcze, ale podkreśla również, że pokrywają się one z kategorią pomocy na rzecz handlu "polityka i przepisy handlowe"; zauważa, że koszty związane z czynnikami produkcji, takimi jak zdolność do zarządzania krótkoterminowym bezrobociem i przekwalifikowaniem są również uznawane przez niektórych ekspertów za koszty dostosowawcze związane z handlem;

26.   zauważa, że wsparcie dla bilansu płatniczego jest ogólnym narzędziem polityki rozwoju, które może i powinno być używane odnośnie do kosztów dostosowawczych;

27.   podkreśla, że koszty dostosowawcze są szczególnie ważne w kontekście europejskich porozumień o partnerstwie gospodarczym (EPA);

28.   zdaje sobie sprawę z rosnących obaw w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) z powodu metod dostarczania, skuteczności i jakości udzielanego przez Wspólnotę Europejską wsparcia dla pomocy na rzecz handlu do wspierania programów dostosowania gospodarczego;

29.   podkreśla, że nie należy pojmować dostosowania handlowego jako zwyczajnej rekompensaty za ograniczanie preferencji czy szerszych skutków liberalizacji, ale jako mechanizm ułatwiający trudne przejście do bardziej liberalnego klimatu;

30.   wyraża przekonanie, że pomoc przy dostosowaniu do wstrząsów handlowych jest niezbędna dla ułatwienia akceptacji handlu cechującego się większą swobodą, ponieważ przy braku jakiejkolwiek pomocy przy dostosowaniu i sieci zabezpieczeń społecznych, liberalizacja spotka się z oporem, bądź zostanie skierowana w odwrotnym kierunku niż powinna; uważa, że zdolność UE do finansowania i wdrożenia pomocy na rzecz handlu w tym zakresie będzie wymagać o wiele większego zrozumienia procesów dostosowawczych, przez które przechodzą pracownicy, firmy i rządy wskutek doświadczenia liberalizacji handlu w krajach rozwijających się;

31.   zauważa, że mechanizm integracji handlowej (MIH) Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) opracowany w 2004 roku, aby pomóc krajom doświadczającym trudności związanych z bilansem płatniczym w radzeniu sobie ze skutkami liberalizacji handlu, podlega zwykłym uwarunkowaniom polityki, warunkom pożyczania MFW, może zatem być nieodpowiedni dla krajów, które już są wysoko zadłużone i/lub nie życzą sobie programu MFW; z zaniepokojeniem zauważa, że jest to jedyny dostępny specjalny mechanizm wielostronny do dostosowań związanych z handlem oraz że jak dotąd zastosowały go jednie trzy kraje: Bangladesz, Republika Dominikańska i Republika Madagaskaru;

32.   zaleca by Komisja i państwa członkowskie, przy braku nowych wielostronnych mechanizmów w celu uwzględnienia kosztów dostosowania handlowego: po pierwsze zbadały zakres, wydajność i skuteczność obecnego wsparcia, szczególnie przeprowadzając ocenę ilościową – zarówno opisową jak i analityczną – wpływu tego wsparcia; zaleca aby Komisja zastosowała spójną metodologię, aby ocenić, jak poszczególne projekty wsparły handel i rozwój gospodarczy, aby wspomóc dostosowanie handlowe i ponadto opracować, w ramach wspólnej europejskiej strategii w sprawie pomocy na rzecz handlu w 2007 r., szczegółowe zalecenia w tym zakresie; po drugie promowały nowy MIH proponowany przez międzynarodowe instytucje finansowe, ambitniejszy zarówno jeżeli chodzi o finansowanie, jak i mogący być stosowany na szerszą skalę, a także po trzecie rozwijały, w ramach swych programów krajowych i regionalnych, konkretne inicjatywy w dziedzinie kosztów dostosowania, szczególnie takich jak np. ograniczanie preferencji, które muszą zostać ustalone głównie pomiędzy beneficjentami i przyznającymi preferencje, jak również tych, które nie są odpowiednio uwzględnione przez mechanizm integracji handlowej MFW;

33.   wzywa Komisję do jednoznacznego ustalenia linii budżetowych, które mogłyby być wykorzystane na pomoc związaną z dostosowaniem do rynków oraz do przeprowadzenia w związku z tym oceny ewentualnych niedociągnięć bieżącej struktury budżetu UE;

34.   podkreśla znaczenie świadczenia pomocy w zakresie infrastruktury jako ważnego czynnika konsolidującego rynki krajowe i regionalne i stymulującego wzrost będący wynikiem wywozu;

Infrastruktura

35.   wzywa Komisję, państwa członkowskie i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) do przedstawienia jasnego przeglądu obecnej pomocy i planowanych inicjatyw, zawierających wyraźną część dotyczącą infrastruktury handlowej; w związku z tym proponuje bardziej ambitną interwencję odnośnie części przypadającej EBI w ramach planu wieloletniego w celu finansowania infrastruktur w sektorach takich jak drogi, kolej, technologie informacyjne i komunikacyjne, lotniska i porty morskie;

36.   nalega, by Komisja przedstawiła szczegółowe propozycje dotyczące sposobu uwzględnienia zaleceń przedstawionych przez WTO ds. pomocy na rzecz handlu w dziedzinach, które mogą wykraczać poza ściśle określony zakres pomocy UE na rzecz handlu, w szczególności: wspierania zdolności produkcyjnych, infrastruktury handlowej i wyzwań w zakresie dostosowania wynikających z liberalizacji handlu;

Inne kwestie
Integracja regionalna i handel południe-południe

37.   wyraża przekonanie, że regionalne porozumienia handlowe pomiędzy krajami rozwijającymi się lub krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się są skutecznym środkiem zapewniającym udział w światowej gospodarce krajów rozwijających się;

38.   uznaje znaczącą wartość inicjatyw południe-południe, które w oparciu o wspólne doświadczenia rozpowszechniają najlepsze praktyki wśród ułatwień handlowych oraz oczekuje, że we wspólnej strategii europejskiej w zakresie pomocy na rzecz handlu na 2007 r. zostaną zaproponowane szczegółowe kroki do wsparcia takich inicjatyw;

39.   podkreśla, że integracja regionalna i integracja południe-południe są potencjalnie silnym narzędziem pobudzającym rozwój handlu, ponieważ mogą one zwiększyć wydajność i konkurencyjność, umożliwić oszczędności skali, stworzyć atrakcyjne otoczenie dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich, zapewnić większą siłę negocjacji, jak również przyczynić się do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa;

40.   zauważa, że potrzeby w zakresie regionalnej lub transgranicznej pomocy na rzecz handlu są często nieskutecznie poruszane w praktykach opartych o planowanie krajowe; w związku z tym wzywa Komisję, państwa członkowskie i międzynarodowe instytucje finansowe do zaproponowania konkretnych zaleceń na rzecz poprawy istniejących mechanizmów w zakresie potrzeb regionalnej i transgranicznej pomocy na rzecz handlu, w tym mechanizmów konkretnie związanych z integracją regionalną;

Rolnictwo

41.   zauważa, że rolnictwo nadal pozostaje podstawowym źródłem dochodów i zatrudnienia w większości krajów rozwijających się i dlatego podkreśla rolę pomocy na rzecz handlu we wspieraniu krajów rozwijających się w podejmowaniu wyzwań stawianych przez sektor rolniczy, w szczególności wyzwań odnośnie do towarów takich jak cukier, banany i bawełna;

Usługi

42.   uważa, że do chwili obecnej UE przeznaczyła stosunkowo bardzo niewiele pomocy związanej z handlem na sferę usług, co jest niespójne ze znaczeniem usług w handlu światowym; w związku z tym podkreśla, że nakierowanie funduszy oficjalnej pomocy rozwojowej i pomocy na rzecz handlu na obszar usług jest niezbędne dla zwiększenia potencjału krajów rozwijających się oraz uregulowania ich sektora usług oraz usług eksportowych, jak również dla spełnienia właściwych ograniczeń regulacyjnych i innych barier związanych z usługami w krajach OECD; podkreśla również konieczność zapewnienia krajom rozwijającym się funduszy oraz wiedzy prawnej i technicznej, aby umożliwić im obronę ich interesów gospodarczych na szczeblu międzynarodowym;

Praca i normy w zakresie ochrony środowiska

43.   podkreśla, że specyficzna pomoc związana z wprowadzaniem przepisów w celu uzyskania rzeczywistej zgodności z podstawowymi normami pracy określonymi w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, jak również odpowiednie i skuteczne przepisy w zakresie ochrony środowiska, są konieczną częścią składową programu pomocy na rzecz handlu;

Promowanie sprawiedliwego handlu

44.   wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na inicjatywy, które najlepiej promują zmniejszanie ubóstwa i zrównoważony rozwój, w tym projekty związane ze sprawiedliwym handlem i inicjatywy ułatwiające uczestnictwo kobiet w świecie pracy;

45.   podkreśla, że w kontekście budowania zdolności produkcyjnych pomoc na rzecz handlu powinna wspierać wysiłki zmierzające do zaangażowania w handel małych i poszkodowanych producentów, wspierać tworzenie stowarzyszeń producentów i struktur ich reprezentujących, ułatwiać dostęp do finansowania handlu oraz umożliwiać bezpośrednie kontakty producentów z konsumentami, ponieważ stanowi to najlepsze praktyki w dotychczasowych inicjatywach na rzecz sprawiedliwego handlu;

46.   wyraża przekonanie, że utworzeniu zdolności handlowych objętych zakresem pomocy na rzecz handlu muszą towarzyszyć bardziej skuteczne wysiłki na rzecz zapewnienia godnego wynagrodzenia dla producentów; przypomina w związku z tym znaczenie uczestnictwa producentów w ustalaniu cen, jak przewidziano w kompendium umowy z Kotonu;

Zasady pomocy UE na rzecz handlu

47.   podkreśla, że wspólna europejska strategia w sprawie pomocy na rzecz handlu z 2007 r. , zgodnie z Deklaracją paryską OECD, powinna opierać się na następujących zasadach ogólnych:

   W kwestii przesłanek i zakresu geograficznego
   a) pomoc na rzecz handlu nie jest panaceum w przypadku rozwoju, ale jest rzeczywiście koniecznym uzupełnieniem liberalizacji handlu i reform polityki wewnętrznej przeprowadzanych przez same kraje rozwijające się i właściwe instrumenty elastyczności WTO;
   b) sukces pomocy na rzecz handlu zależy od rzeczywistej integracji strategii handlu i rozwoju,
   c) pomoc na rzecz handlu powinna priorytetowo traktować kraje najsłabiej rozwinięte i najbardziej podatne na zagrożenia kraje rozwijające się,
   W kwestii Agendy Rozwoju z Ad-Dauha
   d) pomoc na rzecz handlu nie jest substytutem negocjacji DDA i korzyści rozwojowych, jakie wynikną z lepszego dostępu do rynków; pomoc na rzecz handlu stanowi cenne i konieczne uzupełnienie, które powinno przyczyniać się do rozwojowego wymiaru DDA, pomagając krajom rozwijającym się, a w szczególności krajom najsłabiej rozwiniętym, we wdrażaniu porozumień WTO i korzystaniu z nich, a szerzej pomagając im w rozwoju handlu; pomoc na rzecz handlu nie jest częścią przedsięwzięcia DDA i jest konieczna sama w sobie, niezależnie od postępów rundy z Ad-Dauha,
   e) zwiększona i bardziej skuteczna pomoc na rzecz handlu powinna być sprawnie wdrażana niezależnie od wniosków rundy z Ad-Dauha,
   f) pomoc na rzecz handlu nie może być zależna od wyniku negocjacji lub wykorzystana jako rekompensata braku dostępu do rynku,
   W kwestii zobowiązania do większej pomocy na rzecz handlu i jej wdrażania
   g) większa pomoc na rzecz handlu musi być proporcjonalna do wymiaru rozpoznanych wyzwań, przewidywalna, stabilna i uzupełniająca, ale nie zastępcza, w stosunku do istniejącej pomocy dla rozwoju,
   h) większa spójność z różnymi obszarami działań zewnętrznych, w szczególności z polityką handlu i rozwoju, jak również większa komplementarność i lepsza harmonizacja, ujednolicenie i koordynacja procedur, zarówno pomiędzy UE i jej państwami członkowskimi, jak i w stosunkach z darczyńcami i pomiędzy nimi, mają podstawowe znaczenia dla zapewnienia spójności i skuteczności pomocy na rzecz handlu;
   i) kluczowe jest zaangażowanie kraju: pomoc na rzecz handlu musi być ukierunkowana na beneficjenta oraz zaprojektowana i wdrażana jako integralna część strategii gospodarczych i rozwojowych krajów rozwijających się oraz musi reagować na potrzeby prywatnego sektora i społeczeństwa obywatelskiego, w tym ruchu na rzecz sprawiedliwego handlu,
   j) pomoc na rzecz handlu musi być prowadzona zgodnie ze zróżnicowanym podejściem dostosowanym do kontekstu i konkretnych potrzeb rozwojowych, tak aby państwa lub regiony otrzymujące pomoc, a w szczególności sektor prywatne i społeczeństwo obywatelskie, miały zapewnioną specjalną, dostosowaną do ich potrzeb pomoc, opartą na ich własnych potrzebach, strategiach, priorytetach i zasobach,
   k) w świetle powtarzającego się problemu braku własnej oceny potrzeb w krajach rozwijających się wynikającego w niektórych przypadkach z braku zdolności, pomoc na rzecz handlu powinna wspierać kraje rozwijające się w zarządzaniu, projektowaniu i wdrażaniu polityki handlowej jako integralna część ich własnych strategii gospodarczych i rozwojowych; pomoc na rzecz handlu powinna być także opracowana pod kątem konkretnych wyzwań związanych z rozwojem, określonych przez beneficjentów i powinna być ściśle ujednolicana z priorytetami, procedurami i systemami danego kraju,
   l) zasadniczą kwestią pomocy na rzecz handlu i skuteczności pomocy jest terminowość i przewidywalność udzielanego finansowania; zgodnie z zasadami deklaracji paryskiej, kraje otrzymujące pomoc powinny korzystać ze znaczącej, wieloletniej i przewidywalnej pomocy; pomoc na rzecz handlu powinna być dostarczana terminowo, aby sprostać zarówno krótko- jak i długoterminowym priorytetom, a w idealnym przypadku powinna być spójna z cyklem programowym danego kraju lub regionu;

Zwiększanie pomocy na rzecz handlu

48.   przypomina, że na konferencji ministerialnej w Hongkongu UE i jej państwa członkowskie wspólnie zobowiązały się do zwiększenia zbiorowej pomocy na rzecz handlu do 2 miliardów EUR; zauważa, że to zobowiązanie powinno podlegać kontroli na ich podstawie tradycyjnych unijnych kategorii pomocy handlowej, tj. polityka handlowa i prawodawstwo oraz rozwój handlu, określonych przez OECD/DAC i zarejestrowanych w bazie danych DAC/WTO DDA;

49.   przyznaje jednak, że jeśli takie zobowiązanie ma wyłącznie odnosić się do pomocy dla handlu, istnieje ryzyko, że dostępne środki zostaną ukierunkowane na poboczne aspekty pomocy na rzecz handlu w dążeniu do zrealizowania tego celu, co może zapobiec oparciu pomocy na rzecz handlu na rzeczywistym zapotrzebowaniu w tych przypadkach, w których kraje i regiony infrastrukturze i dostosowaniom ukierunkowanym na handel nadały priorytetowe znaczenie; wzywa Komisję do wyjścia naprzeciw tej kwestii we wspólnej strategii;

50.   przypomina, że UE podjęła zobowiązanie do zwiększenia ogólnej oficjalnej pomocy rozwojowej do 0,56% PKB do 2010 r., co stanowi dodatkową pomoc w wysokości 20 miliardów euro oraz zauważa, że dodatkowe finansowanie pomocy na rzecz handlu powinno być szeroko dostępne w ramach tej podwyżki i nie odbywać się kosztem innych priorytetów rozwojowych;

51.   podkreśla, że ponieważ pakiet pomocy na rzecz handlu powinien stanowić uzupełnienie istniejącej pomocy na cele rozwoju, nowe deklaracje pomocy na rzecz handlu nie powinny prowadzić do przesunięcia środków już przeznaczonych na inne inicjatywy w dziedzinie rozwoju, takie jak przedsięwzięcia z zakresu zdrowia i nauki, które posiadają ogromne znaczenie dla budowy silnej gospodarki;

52.   wzywa UE i jej państwa członkowskie do niezwłocznej pełnej realizacji ich zobowiązań w zakresie pomocy na rzecz handlu zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w niniejszej rezolucji;

53.   wzywa Komisję do wytłumaczenia w konkretnym programie roboczym planowanego sposobu realizacji obietnicy zwiększenia bieżącego i planowanego finansowania wspólnotowego celem zwiększenia pomocy na rzecz handlu z aktualnie średnio 850 milionów EUR rocznie do 1 miliarda EUR rocznie; zauważa w związku z tym, że komplementarność pomocy na rzecz handlu powinna zostać osiągnięta w odniesieniu do ustalonego poziomu, jak na przykład średnia z lat 2002-2004;

54.   podkreśla, że zobowiązanie opiewające na 1 miliard EUR zarówno ze strony Komisji, jak i państw członkowskich powinno zostać wykonane bez uciekania się do przemianowywania na pomoc na rzecz handlu pomocy wcześniej zakwalifikowanej jako pomoc dla infrastruktur lub podwójnego liczenia przez państwa członkowskie pomocy dwustronnej i wkładu do pomocy zewnętrznej UE;

55.   wzywa głównych donatorów międzynarodowych do wyjaśnienia dokładnego charakteru i zakresu złożonych przez nich obietnic;

56.   wzywa Komisję do szczegółowego wyjaśnienia pojedynczych środków koniecznych dla zapewnienia, że uwzględnienie handlu w planowaniu dialogu z krajami i regionami otrzymującymi pomoc faktycznie doprowadzi do dostarczenia zwiększonej obiecanej pomocy;

57.   przyjmuje do wiadomości trudności budżetowe, przed jakimi staje Komisja przy przeznaczaniu funduszy na cele wielostronne; wzywa Komisję do jasnego określenia potrzeb dla finansowania przekrojowych inicjatyw pomocowych związanych z handlem, w tym inicjatyw dwustronnych, regionalnych i wielostronnych, takich jak zintegrowane ramy; podkreśla w związku z tym, że zaproponował nową linię budżetową, włączoną już do budżetu UE na 2007 r. w celu finansowania wielostronnych programów i inicjatyw w dziedzinie pomocy związanej z handlem oferujących wartość dodaną do programów geograficznych Wspólnoty; podkreśla, że nowa linia budżetowa daje mu większą kontrolę nad wydatkami związanymi z wielostronnymi programami i inicjatywami w zakresie pomocy na rzecz handlu, zwiększając w ten sposób widoczność i przejrzystość tego typu wydatków; zwraca się do Komisji o jak najszybsze przeprowadzenie oceny funduszy w zakresie horyzontalnych inicjatyw związanych z pomocą na rzecz handlu, w tym zintegrowanych ram;

Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA)

58.   wyraża przekonanie, że odpowiednie wsparcie dla dostosowań związanych z EPA i towarzyszących im środków odegra podstawowe znaczenie w określeniu zdolności krajów i regionów AKP do realizowania potencjalnych zysków płynących ze zobowiązań i reform związanych z EPA; ponadto wyraża przekonanie, że pomoc na rzecz handlu dla krajów AKP stanowi konieczne uzupełnienie, aby kraje te mogły w pełni wykorzystać możliwości wynikające z międzynarodowego systemu wymian handlowych;

59.   przyjmuje do wiadomości zobowiązanie, zgodnie z którym znaczna część zadeklarowanego przez UE i państwa członkowskie zwiększenia związanej z handlem pomocy do 2 mld EUR w 2010 r. zostanie przyznana państwom AKP; jednakże zauważa z niepokojem, że jedynie zbiorowy wkład państw członkowskich jest rozumiany jako dodatkowy wkład do Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR); ubolewa, iż aspekty operacyjne wsparcia dla rozwoju przeznaczonego na EPA, a w związku z tym konsekwencje decyzji w sprawie tych umów, pozostają nieokreślone oraz nalega by Rada i Komisja jak najszybciej i przed zakończeniem negocjacji EPA wyraźnie określiły wymiar tego wkładu państw członkowskich i jego charakter budżetowy, ze szczególnym odniesieniem do kwestii związanych z dostępną wysokością pomocy i jej zakresem, mechanizmami jej świadczenia, powiązaniami i współdziałaniem z 10. programem EFR oraz do procesu łączenia pomocy na rzecz handlu z negocjacjami w sprawie EPA i jego wdrażania;

60.   wzywa do dokonania przeglądu istniejących programów państw członkowskich w zakresie zmian wynikających z EPA, tak aby określić najbardziej efektywne mechanizmy dostarczania skutecznego wsparcia przy dokonywaniu dostosowań związanych z EPA;

61.   podkreśla pilny charakter sprostania ww. wyzwaniom związanym ze sprawnym dostarczaniem skutecznego wsparcia dla pomocy na rzecz handlu dla krajów AKP, które już są zaangażowane w handel na zasadach preferencyjnych z UE (np. Botswana, Lesoto, Namibia i Suazi będące w połowie drogi do zniesienia ceł w handlu z UE);

Zintegrowane ramy

62.   z zadowoleniem przyjmuje zalecenia grupy zadaniowej ds. zintegrowanych ram w kontekście zobowiązań podjętych przez konferencję ministerialną WTO w roku 2005 w sprawie stosowania wzmocnionych ram zintegrowanych do 31 grudnia 2006 r., i nalega, by darczyńcy, a UE w szczególności, wyraźnie określili swoje zobowiązania, tak by wzmocnione zintegrowane ramy mogły być finansowane natychmiast, odpowiednio i w sposób przewidywalny oraz by mogły zostać jak najszybciej wdrożone;

63.   przypomina, że wzmocnione zintegrowane ramy powinny stać się kluczowym narzędziem udzielania pomocy krajom najsłabiej rozwiniętym w określaniu potrzeb w zakresie handlu poprzez badania diagnostyczne nad integracją handlu, i także stać się znaczącym bodźcem wsparcia krajów najsłabiej rozwiniętych we włączaniu handlu do krajowych planów rozwoju oraz w zwiększaniu zdolności do formułowania, negocjowania i wdrażania polityki handlowej;

64.   zauważa, że kwota 400 milionów USD jako indykatywne koszty wzmocnionych zintegrowanych ram oparta na udziale 40 krajów najsłabiej rozwiniętych przez okres 5 lat wyniosłaby średnio 1-2 miliona USD rocznie dla każdego kraju, co poprawi sytuację, jeżeli pomoc zostanie skutecznie wdrożona, choć jest to dalekie od rozwiązania bieżących wyzwań;

65.   wzywa do lepszej koordynacji i większej spójności wśród różnych darczyńców, które odzwierciedlają sprawdzone kompetencje agencji zajmujących się dostarczaniem efektywnej i wysokiej jakości pomocy w różnych obszarach pomocy na rzecz handlu, a także do większej przejrzystości w odniesieniu do wsparcia udzielanego w ramach pomocy związanej z handlem; nalega w związku z tym na włączenie do zintegrowanych ram pełnoprawnej reprezentacji społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego;

66.   odnotowuje ambitny program działania skupiającej wiele agencji spontanicznej grupy konsultatywnej "pomoc na rzecz handlu"; ubolewa jednak nad brakiem zaangażowania w ten proces sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawicieli krajów rozwijających się;

67.   podkreśla, że przejrzystość świadczenia pomocy i skuteczny nadzór oraz ocena mają podstawowe znaczenie dla budowania zaufania w krajach rozwijających się oraz dla ciągłej poprawy jakości pomocy;

68.   wzywa Komisję do rozwinięcia wymiernych kryteriów oceny skuteczności pomocy na rzecz handlu;

69.   odnotowuje decyzję Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych UE, że pomoc na rzecz handlu EPA obejmie jedynie politykę handlową i przepisy prawne oraz działania na rzecz rozwoju handlu; wzywa Radę i Komisję do wyjaśnienia sposobu poruszania kwestii innych potrzeb wynikających z EPA, takich jak infrastruktura związana z handlem, tworzenie zdolności produkcyjnej i dostosowania handlowe; uważa, że Rada i Komisja powinny następnie rozważyć najbardziej odpowiednie mechanizmy świadczenia różnych rodzajów pomocy związanych z EPA;

70.   zauważa, że kobiety odnoszą mniejsze korzyści z możliwości oferowanych przez liberalizację handlu i globalizację, a jednocześnie niekorzystne konsekwencje tych zjawisk dotykają je w większym stopniu, dlatego wzywa UE, aby w programach pomocy związanych z handlem zwróciła szczególną uwagę na zapewnienie kobietom większych możliwości uczestnictwa w handlu, szczególnie w handlu międzynarodowym;

Monitoring, ocena, przegląd oraz rola Parlamentu w odniesieniu do kontroli i nadzoru

71.   wyraża przekonanie, że OECD/DAC powinno monitorować ogólny program pomocy na rzecz handlu, dla zapewnienia maksymalnej przejrzystości w zarządzaniu pomocą i decydowaniu o jej przeznaczeniu; ale zgadza się z zaleceniami grupy zadaniowej WTO dotyczącymi włączenia pomocy na rzecz handlu do przeglądów polityki handlowej darczyńców i beneficjentów przeprowadzanych przez WTO;

72.   ponownie stwierdza, że Komisja powinna przeanalizować postępy we wdrażaniu działań podjętych w dziedzinie pomocy na rzecz handlu oraz przedkładać co dwa lata Parlamentowi i Radzie sprawozdanie (począwszy od 2008 r.) na temat wdrażania i osiągniętych wyników, a także, w miarę możliwości, w sprawie głównych rezultatów i rezultatów wsparcia w ramach pomocy na rzecz handlu;

73.   wyraźnie żąda, aby półroczne sprawozdania zawierały konkretne informacje odnoszące się do dotychczasowych środków finansowanych, ewentualnie wraz z wynikami kontroli i ocen, zaangażowania partnerów oraz realizacji obietnic i zobowiązań i płatności budżetowych w rozbiciu na kraje, regiony oraz kategorie pomocy; wzywa, aby sprawozdania zawierały także ocenę postępów poczynionych we włączaniu handlu do planowania pomocy oraz wyniki osiągnięte dzięki tej pomocy, przy zastosowaniu, o ile to możliwe, konkretnych i wymiernych wskaźników ich roli w realizacji celów pomocy na rzecz handlu;

74.   podkreśla, że najpóźniej do 31 grudnia 2010 r. Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie drugie sprawozdanie oceniające realizację i osiągnięte wyniki pomocy na rzecz handlu ewentualnie, w razie konieczności wraz z propozycją zwiększenia budżetu pomocy na rzecz handlu oraz wprowadzenia koniecznych zmian do strategii pomocy na rzecz rozwoju i jej wdrożenia;

o
o   o

75.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, jak również Radzie AKP-UE oraz Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE.

(1) Dz.U. C 177 E z 25.7.2002, str. 290.
(2) Dz.U. C 272 E z 13.11.2003, str. 277.
(3) Dz.U. C 39 E z 13.2.2004, str. 79.
(4) Dz.U. C 67 E z 17.3.2004, str. 255.
(5) Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, str. 435.
(6) Dz.U. C 77 E z 26.3.2004, str. 393.
(7) Dz.U. C 304 E z 1.12.2005, str. 383.
(8) Dz.U. C 92 E z 20.4.2006, str. 397.
(9) Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, str. 397.
(10) Dz.U. C 285 E z 22.11.2006, str. 126.
(11) Dz.U. C 293 E z 2.12.2006, str. 155.
(12) Dz.U. C 298 E z 8.12. 2006, str. 261.
(13) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0320.
(14) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0350.
(15) Dz.U. C 46 z 24.2.2006, str. 1.
(16) WT/MIN(01)/DEC/1.
(17) WT/MIN(05)/DEC.
(18) A/RES/55/2.


Umowy o partnerstwie gospodarczym
PDF 226kWORD 102k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym (2005/2246 (INI))
P6_TA(2007)0204A6-0084/2007

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie spotkania Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Katarze(1), z dnia 25 września 2003 r. w sprawie Piątej Konferencji Ministerialnej WTO w Cancún(2), z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie oceny realizacji Programu Rozwoju z Ad-Dauhy po wejściu w życie decyzji Rady Generalnej WTO z dnia 1 sierpnia 2004 r.(3), z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie Światowego Apelu o Działania na rzecz Walki z Ubóstwem(4), z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowań do Szóstej Konferencji Ministerialnej WTO w Hongkongu(5), z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym (EPA)(6), z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie oceny rundy negocjacji z Ad-Dauhy po Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Hongkongu(7), z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie handlu i ubóstwa: projektowanie polityki handlowej z myślą o maksymalizacji przyczyniania się handlu do walki z ubóstwem(8) oraz z dnia 7 września 2006 r. w sprawie zawieszenia negocjacji dotyczących agendy rozwoju z Ad-Dauhy (DDA)(9),

–   uwzględniając przyjętą na Barbadosie rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przeglądu negocjacji w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym (EPA),

–   uwzględniając deklarację z Kapsztadu, przyjętą jednomyślnie w dniu 21 marca 2002 r. przez Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE, w której wzywa się do wyznaczenia kryteriów oceny rozwoju, na podstawie których ocenia się przebieg oraz wyniki negocjacji handlowych między UE a krajami AKP,

-   uwzględniając deklarację z dorocznej sesji Konferencji Parlamentarnej w sprawie WTO z 2006 r. przyjętą w dniu 2 grudnia 2006 r. w Genewie,

-   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych(10),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych(11),

–   uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu 23 czerwca 2000 roku (umowa z Kotonu),

–   uwzględniając konkluzje Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych z 10 i 11 kwietnia 2006 r. oraz 16 i 17 października 2006 r. oraz konkluzje Rady Europejskiej z 15 i 16 czerwca 2006 r.,

–   uwzględniając wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej dotyczące strategii rozwoju Unii Europejskiej "Europejski konsensus" (Europejski konsensus w sprawie rozwoju) podpisany 20 grudnia 2005 r.(12),

–   uwzględniając dokument roboczy służb Komisji zatytułowany "Aspekty handlu i rozwoju w negocjacjach dotyczących umów o partnerstwie gospodarczym" (SEC(2005)1459),

–   uwzględniając art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT),

–   uwzględniając deklarację ministerialną z czwartej sesji Konferencji Ministerialnej WTO, przyjętą w dniu 14 listopada 2001 r. w Ad-Dausze,

–   uwzględniając decyzję Rady Generalnej WTO z dnia 1 sierpnia 2004 r.,

–   uwzględniając deklarację ministerialną z szóstej sesji Konferencji Ministerialnej WTO, przyjętą w dniu 18 grudnia 2005 r. w Hongkongu,

–   uwzględniając raport i zalecenia opracowane przez Zespół ds. Pomocy na rzecz Handlu, przyjęte przez Radę Generalną WTO w dniu 10 października 2006 r.,

–   uwzględniając raport Sutherlanda na temat przyszłości WTO,

–   uwzględniając deklarację milenijną Narodów Zjednoczonych z dnia 8 września 2000 r., określającą milenijne cele rozwoju jako ustanowione wspólnie przez wspólnotę międzynarodową kryteria zwalczania ubóstwa,

–   uwzględniając ustalenia Światowego Szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) z 2005 r.,

–   uwzględniając raport sporządzony przez Zespół ds. Projektu Milenijnego ONZ pod kierownictwem prof. Jeffreya Sachsa, zatytułowany "Inwestowanie w rozwój: praktyczny plan realizacji milenijnych celów rozwoju",

–   uwzględniając komunikat z Gleneagles, wydany w dniu 8 lipca 2005 r. przez grupę G8 w Gleneagles,

–   uwzględniając sprawozdanie Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) – Kraje najsłabiej rozwinięte w 2006 r.: rozwój zdolności produkcyjnych,

–   uwzględniając raport gospodarczy dotyczący Afryki w 2004 roku zatytułowany "Odblokowanie potencjału handlowego Afryki", sporządzony przez Komisję Gospodarczą ONZ ds. Afryki,

–   uwzględniając wytyczne AKP dotyczące negocjacji umów o partnerstwie gospodarczym, przyjęte przez Radę Ministrów AKP w dniu 27 czerwca 2002 r. w Punta Cana (Republika Dominikańska) oraz decyzję w sprawie negocjacji umów o partnerstwie gospodarczym oraz udziału w międzynarodowym handlu przyjętą podczas 3. szczytu szefów państw i  rządów AKP w dniu 19 lipca 2002 r. w Nadi (Fidżi),

–   uwzględniając deklarację 4. szczytu szefów państw i rządów AKP, który odbył się w dniach 23-24 czerwca 2004 r. w Maputo w Mozambiku, w odniesieniu do aspektów rozwoju gospodarczego,

–   uwzględniając deklarację z 81. sesji Rady Ministrów AKP, która odbyła się w Brukseli w dniach 21-22 czerwca 2005 r.,

–   uwzględniając decyzję nr 2/LXXXIII/06 podjętą podczas 83. sesji Rady Ministrów AKP, która odbyła się w Port Moresby (Papua Nowa Gwinea) w dniach 28-31 maja 2006 r.,

–   uwzględniając deklarację wydaną podczas 5. szczytu szefów państw i rządów AKP w Chartumie (Sudan) w dniu 8 grudnia 2006 r.,

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0084/2007),

A.   mając na uwadze, że obecne stosunki handlowe UE z krajami AKP – zapewniające im jednostronny dostęp na preferencyjnych zasadach do rynków UE – są niezgodne z zasadami WTO,

B.   mając na uwadze, że umowa z Kotonu określa porozumienie stron dotyczące wprowadzenia nowych ustaleń handlowych zgodnych z zasadami WTO przy stopniowej likwidacji barier handlowych pomiędzy stronami i wspieraniu współpracy we wszelkich dziedzinach związanych z handlem i z rozwojem,

C.   mając na uwadze, że negocjacje w sześciu regionach postępują w różnym tempie, co rodzi obawy, że nie we wszystkich regionach zostaną zakończone do końca 2007 r.,

D.   mając na uwadze, że istnieje powszechna obawa, iż negocjacje nie są tak zaawansowane, jak powinny na obecnym etapie procesu negocjacyjnego,

E.   mając na uwadze, że istotnym powodem opóźnienia jest fakt, że żadna ze stron nie przedkładała propozycji ani nie odpowiadała na nie w sposób terminowy,

F.   mając na uwadze, że kolejne oficjalne odroczenie żądań ze strony WTO wymagałoby wielu ustępstw politycznych i byłoby trudne do uzyskania,

G.   mając na uwadze, że w wielu krajach AKP informacje dotyczące procesu zawierania umów o partnerstwie gospodarczym są niepokojąco skąpe, a zaangażowanie w ten proces na szczeblu krajowym – niewielkie,

H.   mając na uwadze, że brak postępów w negocjacjach w sprawie agendy rozwoju z Ad-Dauhy na forum WTO utrudnia negocjacje w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym,

I.   mając na uwadze, że obie strony uzgodniły, iż "aspekt rozwoju" będzie najważniejszym elementem umów o partnerstwie gospodarczym, lecz negocjatorzy jak dotąd nie osiągnęli porozumienia co do wspólnej definicji tego pojęcia,

J.   mając na uwadze istotność promowania przez umowy o partnerstwie gospodarczym trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zmniejszania ubóstwa w krajach AKP,

K.   mając na uwadze, że w coraz bardziej zglobalizowanym świecie stopniowa likwidacja preferencji jest nieunikniona,

L.   mając na uwadze, że inicjatywa "Wszystko oprócz broni" jak dotąd nie spowodowała znacznego zwiększenia eksportu z krajów najsłabiej rozwiniętych do UE; mając na uwadze, że wskazuje to, iż samo zwolnienie z ceł i kontyngentów nie poprawia konkurencyjności biednych krajów,

M.   mając na uwadze, że bardziej zrównoważone stosunki dwustronne pomiędzy UE a krajami AKP powinny wzmóc konkurencyjność tych krajów, lecz mogą zaszkodzić niekonkurencyjnym gałęziom przemysłu, słabo zmodernizowanemu i słabo zróżnicowanemu rolnictwu oraz mało stabilnym gospodarkom,

N.   mając na uwadze, że konfiguracje umów o partnerstwie gospodarczym nie zawsze nawiązują do istniejących regionalnych porozumień o integracji gospodarczej, działając tym samym wbrew priorytetowemu celowi umocnienia integracji regionalnej w krajach AKP,

O.   mając na uwadze, że rolnictwo jest motorem rozwoju większości krajów AKP i że aby umowy o partnerstwie gospodarczym mogły stać się narzędziem wspierającym rozwój, muszą zmierzyć się z trudnościami, z którymi boryka się sektor rolnictwa w krajach AKP,

P.   mając na uwadze, że ustanowienie prawdziwego rynku regionalnego stanowi podstawowy warunek powodzenia we wdrażaniu umów o partnerstwie gospodarczym; mając na uwadze, że prawdziwa integracja regionalna stanowi zasadniczy warunek społeczno-gospodarczego rozwoju krajów AKP, jak stwierdzono w umowie z Kotonu,

Q.   mając na uwadze, że pobudzenie handlu między regionami, będące celem umów o partnerstwie gospodarczym, jest utrudnione ze względu na niski poziom infrastruktury międzyregionalnej oraz wielość pozataryfowych barier handlowych,

R.   mając na uwadze, że niewypełnienie zadań powierzonych Regionalnym Zespołom Przygotowawczym spowolniło negocjacje i wzbudziło wątpliwości co do skuteczności przyszłych mechanizmów monitorowania realizacji umów o partnerstwie gospodarczym,

S.   mając na uwadze, że brak danych potrzebnych do analizy gospodarek krajów AKP niezwykle utrudnił przeprowadzenie pełnej oceny wpływu umów o partnerstwie gospodarczym,

T.   mając na uwadze, że ulepszonym regułom handlowym musi towarzyszyć zwiększenie poparcia dla związanej z handlem pomocy,

U.   mając na uwadze, że celem programu "Pomoc na rzecz handlu" jest wspieranie zdolności krajów rozwijających się do wykorzystywania nowych możliwości handlowych,

V.   mając na uwadze, że należy znaleźć rozwiązanie dla problemu kosztów dostosowania związanych z przygotowaniem do liberalizacji, wymaganej w ramach umów o partnerstwie gospodarczym, i z jej wdrożeniem,

W.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 37 ust. 4 umowy z Kotonu należy przeprowadzić formalny i kompleksowy przegląd postanowień przewidzianych w odniesieniu do wszystkich państw w celu zagwarantowania, że przygotowania lub negocjacje nie będą wymagały przedłużenia przewidzianego terminu; mając na uwadze, że przegląd ten powinien prowadzić do surowej oceny trwających negocjacji w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym;

1.   uważa, że EPA należy konstruować jako narzędzia służące do pobudzania rozwoju i że muszą one przyczynić się do coraz szybszego wzrostu gospodarczego, integracji regionalnej oraz ograniczenia ubóstwa;

2.   potwierdza swój pogląd, zgodnie z którym odpowiednio zaprojektowane EPA są szansą na ożywienie stosunków handlowych na płaszczyźnie AKP-UE, na wsparcie różnorodności gospodarczej strefy AKP oraz integracji regionalnej, a także na ograniczenie ubóstwa w krajach AKP;

3.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju; podkreśla, że Europejski konsensus w sprawie rozwoju (deklaracja w sprawie polityki rozwoju), w szczególności ust. 36, zawiera wskazówki dla negocjatorów umów o partnerstwie gospodarczym; wzywa zatem Komisję do przestrzegania zasad asymetrii i elastyczności;

4.   uważa za istotne, aby państwa AKP oraz UE w pełni przyjęły niezbędną odpowiedzialność w celu zagwarantowania krajom AKP prawa do rozwoju i dobrobytu; wzywa rządy AKP, aby wdrożyły zasady dobrego zarządzania, wykorzystując m.in. pomoc techniczną przewidzianą w ramach instrumentu "Pomoc na rzecz handlu";

5.   przypomina, że z końcem negocjacji umów o partnerstwie gospodarczym żaden kraj AKP nie powinien znaleźć się po 2007 r. w mniej korzystnej sytuacji handlowej niż w ramach obecnych ustaleń;

6.   wyraża zaniepokojenie powolnym tempem negocjacji oraz wynikającym z niego brakiem rzeczywistych postępów, gdyż wiele istotnych kwestii wciąż wymaga przedyskutowania i uzgodnienia;

7.   apeluje do negocjatorów, aby nie pracowali pod nadmierną presją lub w pośpiechu przy tak złożonych i niezmiernie ważnych negocjacjach; wzywa Komisję do okazania większej elastyczności wobec problemów krajów AKP;

8.   wzywa Komisję, aby nie wywierała niepotrzebnej presji, a w przypadku gdyby negocjacje nie zostały zakończone do dnia 1 stycznia 2008 r., aby dołożyła starań dla zagwarantowania na szczeblu WTO, że w trakcie ostatecznego uzgadniania warunków nie nastąpi wstrzymanie obecnego eksportu z krajów AKP do UE;

9.   apeluje o większą przejrzystość w odniesieniu do postępu oraz przedmiotu negocjacji; wzywa wszystkie strony do zasięgnięcia opinii parlamentarzystów oraz innych zainteresowanych podmiotów w krajach AKP i UE przy negocjowaniu umów o partnerstwie gospodarczym, celem osiągnięcia ich właściwego wdrożenia;

10.   wzywa Komisję do dołożenia wszelkich starań, aby sfinalizować negocjacje w sprawie agendy rozwoju z Ad-Dauhy oraz zagwarantować, że umowy o liberalizacji będą przyczyniać się do rozwoju krajów biednych;

11.   jest przekonany, że umowy o partnerstwie gospodarczym powinny stanowić uzupełnienie umowy w sprawie agendy rozwoju z Ad-Dauhy, nie zaś alternatywę dla niej, oraz że prorozwojowy kształt tych umów może stać się pierwszym krokiem w kierunku skoncentrowanej na rozwoju umowy wielostronnej;

12.   uznaje, że preferencyjny dostęp do rynków nie okazał się wystarczającym narzędziem, które samo z siebie zagwarantowałby rozwój krajów AKP, i podkreśla, że dla osiągnięcia tego celu konieczne jest wprowadzenie środków towarzyszących, pozwalających na wzmocnienie konkurencyjności tych krajów;

13.   wzywa do zapewnienia krajom AKP w ramach umów o partnerstwie gospodarczym całkowicie bezcłowego i bezkontyngentowego dostępu do rynku, a także prostszych, bardziej liberalnych i elastycznych reguł pochodzenia niż w przypadku inicjatywy "Wszystko oprócz broni", z uwzględnieniem różnic w poziomie rozwoju przemysłowego miedzy UE a krajami AKP, a także między poszczególnymi krajami AKP;

14.   wzywa do zapewnienia stopniowego i elastycznego tempa, harmonogramu i zakresu liberalizacji w celu wzmocnienia regionalnej integracji w krajach AKP i ich konkurencyjności oraz do zapewnienia priorytetowego potraktowania celów rozwoju, tak by unikać szkodliwego oddziaływania na społeczeństwo, zwłaszcza na kobiety;

15.   wzywa do pełnego uwzględnienia w negocjacjach EPA z krajami AKP specyficznej sytuacji regionów i obszarów zamorskich państw członkowskich, zwłaszcza regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 299 ust. 2 Traktatu WE;

16.   apeluje do krajów AKP o rozwiązanie problemu członkostwa w grupach regionalnych pokrywających się swoim zasięgiem;

17.   wzywa negocjatorów do opracowania strategii zróżnicowania, modernizacji i pobudzania konkurencyjności krajów AKP – szczególnie w dziedzinie rolnictwa – wykraczającej tym samym poza dostęp do rynków;

18.   uznaje, że możliwe do realizacji mechanizmy ochronne, które pozwoliłyby regionom AKP odpierać przypadki gwałtownego wzrostu importu z UE, mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla produktów rolnych;

19.   wzywa UE do propagowania sprawiedliwego handlu i innych środków poprawy warunków małych i marginalizowanych producentów oraz ubogich pracowników;

20.   przypomina negocjatorom, że w strategiach poprawy konkurencyjności w rolnictwie krajów AKP należy odpowiednio uwzględnić bezpieczeństwo żywności;

21.   podkreśla, że kluczową sprawą jest zagwarantowanie państwom AKP zachowania prawa do ochrony niektórych newralgicznych produktów;

22.   przyznaje, że oceny trwałego wpływu nie miały znaczącego oddziaływania na negocjacje i wzywa Komisję do wyjaśnienia i zweryfikowania związku pomiędzy oceną trwałego wpływu a stanowiskami negocjacyjnymi, tak aby zapewnić zainteresowanym środowiskom możliwość wypowiedzenia się;

23.   wzywa do ustanowienia odpowiedniego i przejrzystego mechanizmu monitorowania – z jasno określoną rolą i zakresem wpływu – zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym, w celu śledzenia wpływu EPA przy większej odpowiedzialności ze strony krajów AKP oraz szerokich konsultacjach ze zainteresowanymi środowiskami;

24.   wzywa Radę i Komisję do wyraźnego określenia, w jakim zakresie finansowanie "aspektu rozwoju" w ramach EPA będzie możliwe poza ramami 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR);

25.   z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych z dnia 16 października 2006 r., zgodnie z którymi "znaczna część zobowiązania Wspólnoty i państw członkowskich dotyczącego zwiększenia do roku 2010 ich pomocy związanej z handlem do 2 mld EUR powinna zostać przeznaczona dla krajów AKP", choć wyraża ubolewanie, że nie chodzi o całą kwotę "niezależną od zasobów EFR", a ponadto apeluje do Komisji i do państw członkowskich o szczegółowe określenie warunków tego zobowiązania, aby zapewnić, że pomoc ta nie jest uzależniona od wyniku negocjacji w sprawie EPA, oraz zmierzać do znacznego podniesienia środków dostępnych w ramach pomocy dla handlu, jako że rośnie zapotrzebowanie krajów AKP;

26.   wyraża poparcie dla skierowanego do Komisji i państw członkowskich wezwania Rady dotyczącego wsparcia jako natychmiastowego priorytetu realizacji "zobowiązań do przeprowadzenia reform związanych z EPA" oraz wzywa do podjęcia konkretnych zobowiązań przed zakończeniem negocjacji w sprawie EPA, które to zobowiązania miałyby charakter szczegółowy, wymierny i ściśle powiązany z EPA, odnosząc się z jednej strony do pomocy związanej z handlem, a z drugiej – do kosztów dostosowawczych wynikających z tych umów;

27.   wzywa do skoordynowania i powiązania wsparcia w ramach EPA z wielostronnymi, wzmocnionymi i zintegrowanymi ramami "Pomocy na rzecz handlu";

28.   domaga się, by zgodnie z zasadami deklaracji paryskiej w sprawie skuteczności pomocy udzielanie pomocy było m.in. uwarunkowane zapotrzebowaniem na pomoc; wzywa zatem kraje AKP do przedstawienia – w razie konieczności przy odpowiednim wsparciu ze strony UE – szczegółowych, skalkulowanych pod względem kosztowym wniosków dotyczących sposobów realizacji i przeznaczenia dodatkowych funduszy powiązanych z umowami o partnerstwie gospodarczym, szczególnie w odniesieniu do: ram regulacyjnych, środków ochronnych, ułatwień handlowych, wsparcia w zapewnieniu zgodności z międzynarodowymi normami sanitarnymi i fitosanitarnymi oraz normami w zakresie własności intelektualnej, a także struktury mechanizmu monitorowania EPA;

29.   zwraca się do Komisji o zapewnienie tym krajom AKP, które o to poproszą, dodatkowego wsparcia technicznego w negocjacjach handlowych;

30.   wzywa Komisję do zapewnienia tym krajom AKP, które o to poproszą, pomocy w zakresie wprowadzania programów reform podatkowych;

31.   zwraca uwagę na niską ściągalność podatków w wielu krajach AKP i wzywa do udzielenia dodatkowego wsparcia na rzecz reform systemu podatkowego oraz środków zapobiegających uchylaniu się od zobowiązań podatkowych, w ramach strategii zmniejszenia skutków utraty przychodów z należności celnych; niepokoi się także wpływem obniżających się przychodów z ceł na budżet krajów AKP, co może pociągać za sobą cięcia wydatków publicznych w kluczowych sektorach, takich jak edukacja i służba zdrowia; wzywa UE do ustanowienia mechanizmów kompensujących niezbędnych do zapobieżenia skutkom tej sytuacji;

32.   przypomina, że gospodarki krajów AKP są często zdominowane przez wytwarzanie produktów podstawowych, i wzywa UE do opracowania skuteczniejszych narzędzi wsparcia na rzecz dostosowania i dywersyfikacji produkcji oraz rozwoju przetwórstwa i MŚP w krajach AKP;

33.   ze zrozumieniem przyjmuje niechęć krajów AKP do dwustronnego negocjowania tzw. kwestii singapurskich, które zostały usunięte z negocjacji wielostronnych, i uznaje, że ocena korzyści w zakresie rozwoju płynących z odpowiednich umów związanych z tymi kwestiami należy do regionalnych grup AKP; przypomina, że 77 biednych krajów sprzeciwiło się włączeniu negocjacji w sprawie kwestii singapurskich do agendy rozwoju z Ad-Dauhy;

34.   uważa, że odpowiednio sporządzone umowy dotyczące inwestycji, konkurencji i zamówień publicznych, wprowadzone w wiarygodnym otoczeniu regulacyjnym, mogłyby przyczynić się do realizacji wspólnych celów w zakresie dobrego zarządzania i przejrzystości, stwarzając środowisko, które umożliwiłoby intensyfikację partnerstw prywatno-publicznych, zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju kluczowej infrastruktury;

35.   wyraża rozczarowanie faktem, że związana z przeglądem możliwość włączenia parlamentarzystów oraz innych osób zainteresowanych nie została dotychczas w pełni wykorzystana; jest przekonany, że włączenie podstawowych podmiotów pozapaństwowych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego nadałoby kluczowy, praktyczny wymiar temu procesowi;

36.   uznaje zakres społecznej i ekologicznej odpowiedzialności zagranicznych przedsiębiorstw i inwestorów wobec społeczności i społeczeństw, w których inwestują; wierzy, że należy zachęcać do bezpośrednich kontaktów biznesowych oraz inwestycyjnych i ułatwiać ich zawieranie w celu maksymalizacji korzyści społecznych z pogłębionej liberalizacji;

37.   apeluje do Komisji oraz krajów AKP o wykorzystanie przeglądu EPA jako szansy na otwarte przedyskutowanie przeszkód utrudniających zakończenie negocjacji oraz na przedstawienie szczegółowych propozycji ich pokonania;

38.   przypomina przedstawiane na różnych forach wnioski krajów AKP o stworzenie alternatywy dla EPA, lecz zwraca uwagę na brak oficjalnych wniosków ze strony AKP zgodnie z art. 37 ust. 6 umowy z Kotonu;

39.   zgodnie z art. 37 ust. 6 umowy z Kotonu zwraca się do Komisji o rozpatrzenie możliwości zaoferowania krajom AKP, które nie należą do grupy krajów najsłabiej rozwiniętych, a nie są w stanie przystąpić do EPA, alternatywnych ram wymiany handlowej, odpowiadających ich obecnej sytuacji, a zarazem zgodnych z zasadami WTO;

40.   zwraca się do Komisji o przedłożenie wniosków dotyczących ukierunkowanych na rozwój rozwiązań alternatywnych oferujących szersze możliwości niż tylko dostęp do rynków, wzorem inicjatywy "Wszystko oprócz broni" oraz szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (GSP+);

41.   wzywa Komisję do popularyzowania standardów społecznych i godziwej pracy przy negocjacjach handlowych EPA;

42.   wzywa Komisję do wyjaśnienia skutków decyzji o nieprzystąpieniu do EPA w zakresie "Pomocy na rzecz handlu" i związanego z omawianymi umowami wsparcia dla krajów, które decyzję tę podejmą;

43.   wzywa Komisję i Radę do uproszczenia i ograniczenia biurokratycznych obciążeń związanych z wymogami EFR oraz do poprawy systemu prowadzonych w krajach AKP szkoleń dotyczących procedur EFR, tak aby zmaksymalizować poziom wykorzystania dostępnych zasobów;

44.   przypomina, że dwustronne negocjacje dotyczące handlu usługami powinny powstrzymać się od wywierania nacisku na kraje AKP, aby dokonały jakiejkolwiek liberalizacji podstawowych usług publicznych, odbywać się z poszanowaniem prawa krajów do swobodnego regulowania usług publicznych i zwraca się do obu stron o uznanie, że solidne ramy regulacyjne stanowią podstawowy element każdego procesu liberalizacji;

45.   wzywa UE do wyłączenia z EPA postanowień dotyczących praw własności intelektualnej, które stanowią dodatkowe bariery dla udostępniania podstawowych leków oraz do wykorzystania ram EPA do pomocy krajom AKP we wdrażaniu zasad elastyczności przewidzianych przez deklarację z Ad-Dauhy; wskazuje na fakt, że zgodnie z deklaracją z Ad-Dauhy z 2001 r. w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego, UE postanowiła uznać służbę zdrowia za kwestię nadrzędną w stosunku do swoich interesów handlowych;

46.   podkreśla, że regionalny aspekt EPA jest podstawowym czynnikiem pobudzającym handel nie tylko między Północą a Południem, ale także między samymi regionami Południa; uważa, że ze strony Europy poświęca się temu aspektowi niewystarczającą uwagę i że osiągnięcie przyzwoitej integracji wewnątrzregionalnej może okazać się jeszcze ważniejsze niż inicjowanie nowego programu integracji międzyregionalnej;

47.   wzywa do opracowania systemu rozstrzygania sporów dotyczących EPA, który byłby na tyle prosty i tani, aby umożliwić szybką interwencję w przypadku, gdy strony nie wywiążą się ze swych zobowiązań;

48.   wzywa do przedłożenia odpowiednich propozycji w odpowiedzi na obawy krajów AKP dotyczące IV sposobu świadczenia usług w układzie GATS;

49.   zaleca Komisji, aby zapewniła, że międzynarodowy program dotyczący godnych warunków pracy i wdrożenie podstawowych standardów pracy staną się stałym elementem negocjacji handlowych i partnerstw strategicznych; wzywa Komisję do zapewnienia wdrożenia art. 50 umowy z Kotonu, który zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące handlu i standardów pracy oraz potwierdza zobowiązania stron w zakresie podstawowych standardów pracy;

50.   uznaje, że restrykcyjne normy fitosanitarne oraz inne normy UE w zakresie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego mogą utrudnić eksport z krajów AKP, zwłaszcza eksport produktów rolnych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do udzielenia krajom AKP wsparcia w zróżnicowaniu odpowiednich programów, aby zgodność z tymi normami została osiągnięta o czasie;

51.   wzywa Komisję do przejęcia inicjatywy i zmobilizowania międzynarodowego wsparcia dla przeglądu i sprecyzowania art. XXIV układu GATT w odniesieniu do umów o wolnym handlu pomiędzy stronami o niejednakowym poziomie rozwoju;

52.   wzywa Komisję do prowadzenia – w trakcie negocjacji i po ich zakończeniu – regularnych analiz społecznych skutków EPA dla najbardziej narażonych grup, w tym młodzieży i kobiet w krajach AKP;

53.   uznaje znaczenie nadzoru parlamentarnego dla zapewnienia dobrego zarządzania, odpowiedzialności i przejrzystości;

54.   wzywa do stworzenia wspólnej komisji parlamentarnej ds. handlu i rozwoju nadzorującej umowy o partnerstwie gospodarczym, w ramach Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, a nie jako dodatkowej instytucji – której zadaniem byłoby publiczne monitorowanie i weryfikowanie wpływu EPA na handel i rozwój oraz opracowanie mechanizmów zapewniających rozliczalność, a także regularna sprawozdawczość w zakresie przyczyniania się umów o partnerstwie gospodarczym do zrównoważonego rozwoju;

55.   wzywa Komisję do przeprowadzania regularnych konsultacji z parlamentami krajowymi państw AKP w celu ułatwienia im kontroli procedury, a ponadto zaleca dalsze regularne śledzenie sytuacji przez właściwą komisję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego oraz posłów europejskich i posłów z krajów AKP podczas sesji plenarnych;

56.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i państw członkowskich i krajów AKP, Radzie AKP-UE oraz Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE.

(1) Dz.U. C 177 E z 25.7.2002, str. 290.
(2) Dz.U. C 77 E z 26.3.2004, str. 393.
(3) Dz.U. C 92 E z 20.4.2006, str. 397.
(4) Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, str. 397.
(5) Dz.U. C 285 E z 22.11.2006, str. 126.
(6) Dz.U. C 292 E z 1.12.2006, str. 121.
(7) Dz.U. C 293 E z 2.12.2006, str. 155.
(8) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, str. 261.
(9) Dz.U. C 305 E z 14.12.2006, str. 244.
(10) Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, str. 145.
(11) Dz.U. L 169 z 30.6.2005, str. 1.
(12) Dz.U. C 46 z 24.2.2006, str. 1.


Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa w roku 2005
PDF 444kWORD 150k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów WPZiB, w tym konsekwencji finansowych dla budżetu ogólnego Unii Europejskiej – 2005 r. (2006/2217(INI))
P6_TA(2007)0205A6-0130/2007

Parlament Europejski,

–   uwzględniając roczne sprawozdanie Rady (10314/1/2006),

–   uwzględniając art. 21 Traktatu UE,

–   uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (Traktat Konstytucyjny) podpisany w Rzymie dnia 29 października 2004 r.,

–   uwzględniając europejską strategię bezpieczeństwa (ESB) przyjętą przez Radę Europejską dnia 12 grudnia 2003 r.,

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej(1), a w szczególności jego punkt 40,

–   uwzględniając swoją decyzję z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącą zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(2),

–   uwzględniając konkluzje Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 16-17 czerwca 2005 r., w szczególności zaś jej deklarację w sprawie ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, a także konkluzje Prezydencji Rady Europejskiej z posiedzeń w dniach 15-16 czerwca i 14-15 grudnia 2006 r.,

–   uwzględniając konkluzje Prezydencji Rady Europejskiej z posiedzenia w Brukseli w dniach 15-16 grudnia 2005 r. w sprawie perspektywy finansowej na lata 2007-2013,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy(3),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - 2004 r.(4),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie wdrożenia europejskiej strategii bezpieczeństwa w kontekście europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBO)(5),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie kolejnych kroków dotyczących okresu refleksji i analiz na temat przyszłości Europy(6) oraz wyniki wspólnego posiedzenia parlamentarnego pod hasłem "Przyszłość Europy: od refleksji do działania", które odbyło się w dniach 4-5 grudnia 2006 r. w Brukseli,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie nowego instrumentu finansowego na rzecz rozwoju w związku z Milenijnymi Celami Rozwoju(7),

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 15 czerwca 2006 r.(8) i 13 grudnia 2006 r.(9) w sprawie szczytów UE-Rosja,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie poprawy stosunków UE-USA w ramach porozumienia o partnerstwie transatlantyckim(10) oraz w sprawie transatlantyckich stosunków gospodarczych między UE i Stanami Zjednoczonymi(11),

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 23 października 2003 r. w sprawie pokoju i godności na Bliskim Wschodzie(12) oraz z dnia 7 września 2006 r. w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie(13),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 września 2006 r. w sprawie stosunków między Unią Europejską a Chinami(14),

–   uwzględniając konkluzje Prezydencji z Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. "UE i Afryka: ku partnerstwu strategicznemu";

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2005 r. dotyczącą przeglądu traktatu o nierozprzestrzenianiu broni masowej zagłady - broń nuklearna w Korei Północnej i w Iranie(15) stwierdzającą, że UE będzie przestrzegać zasady czegoś za coś (no say, no pay) w kontaktach z Półwyspem Koreańskim;

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej(16),

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania na temat praw człowieka na świecie w 2005 r. i polityki UE w tej dziedzinie(17) oraz z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w umowach zawieranych przez Unię Europejską(18),

   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie aspektów instytucjonalnych zdolności Unii Europejskiej do integracji nowych państw członkowskich(19),

   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie strategii poszerzenia i głównych wyzwań w latach 2006-2007(20),

–   uwzględniając art. 112 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Budżetowej(A6-0130/2007),

A.   mając na uwadze, że w oczekiwaniu na zmianę stosowanego przez Radę podejścia a posteriori, polegającego na ograniczeniu się do przedstawiania opisowej listy działań w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) realizowanych w poprzednich latach zamiast uprzedniej konsultacji z Parlamentem zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej, będzie ono od tej pory korygowane za pośrednictwem konstruktywnej wykładni pkt 42 i 43 nowego porozumienia instytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.(21),

B.   mając na uwadze, że Rada powinna raz na zawsze zastąpić tę praktykę rzeczywistymi konsultacjami z Parlamentem w celu zapewnienia realnego wpływu opinii Parlamentu na wybory dokonywane w odniesieniu do następnego roku,

C.   mając na uwadze, że w następstwie piątego rozszerzenia UE 18 państw członkowskich ratyfikowało Traktat Konstytucyjny, lecz proces pełnej ratyfikacji i wejścia w życie traktatu powinien być kontynuowany, aby zapewnić gotowość Unii do sprostania globalnym zobowiązaniom, zagrożeniom i wyzwaniom współczesnego świata,

D.   mając na uwadze, że postanowienia Traktatu Konstytucyjnego dotyczące stosunków zewnętrznych nie zostały podważone w trakcie procesu ratyfikacji, w związku z czym WPZiB może odgrywać ważną rolę w umacnianiu zaufania do Unii w społeczeństwie,

E.   mając na uwadze, że działania zewnętrzne Unii jako całości, a w szczególności w ramach WPZiB, powinny uwzględniać interesy samej Unii, szczególnie zbliżenie każdego kraju trzeciego i regionu do europejskiego modelu i europejskich wartości, a także fakt, że Unia staje się ważnym czynnikiem geopolitycznym na arenie światowej jako polityczna, gospodarcza, społeczna i ekologiczna, oddana sprawie pokoju unia państw i narodów kierujących się zasadami demokracji, prawa i sprawiedliwości społecznej i w związku z tym potrzebuje silnych i godnych zaufania partnerów polityczno-gospodarczych,

F.   mając na uwadze, skuteczność i wiarygodność wspólnej polityki zagranicznej została ostatnio podważona wetem zastosowanym przez niektóre państwa członkowskie w kwestiach bilateralnych i wbrew wysiłkom innych państw na rzecz osiągnięcia kompromisu; mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny działać bezstronnie i powstrzymywać się od korzystania z prawa weta i ograniczać je do wysokiej wagi spraw o znaczeniu krajowym,

G.   mając na uwadze, że budowanie i umacnianie demokracji, państwa prawa oraz poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności nadal stanowią główne cele WPZiB, która w tym zakresie powinna koncentrować się przede wszystkim na integracji gospodarczej, dyplomacji, cywilnym zapobieganiu konfliktom i zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi,

H.   mając na uwadze, że wiarygodność WPZiB oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO) wymaga przyznania im dodatkowych środków współmiernych do ich ambitnych celów,

I.   mając na uwadze, że finansowanie operacji wojskowych przez Unię Europejską pozostaje poza zakresem demokratycznej kontroli parlamentów krajowych, jak również Parlamentu Europejskiego,

Ratyfikacja Traktatu Konstytucyjnego jako główny aspekt i podstawowy wybór WPZiB na 2007 r.

1.   uważa, że bez Traktatu Konstytucyjnego Unia Europejska nie może stworzyć polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, która choćby po części była zdolna sprostać najważniejszym wyzwaniom, takim jak globalizacja, państwa w stanie rozpadu i rozpadające się, migracja transgraniczna, terroryzm międzynarodowy, uzależnienie energetyczne i zmiany klimatyczne; jest zdania, że skuteczność WPZiB zakłada stworzenie niezbędnych zasobów i zdolności w celu zachowania bezpieczeństwa, niepodległości i integralności Unii i jej państw członkowskich; w tym kontekście przypomina o szerokim poparciu we wszystkich państwach członkowskich dla idei, zgodnie z którą Unia powinna odgrywać większą rolę w świecie, ponieważ według obywateli państwa członkowskie nie są już w stanie pełnić jej w pojedynkę; podkreśla potrzebę uczynienia z finalizacji Traktatu Konstytucyjnego jednego z głównych priorytetów obecnej i przyszłych Prezydencji UE;

2.   uważa, że konieczne jest powołanie urzędu Ministra Spraw Zagranicznych i że niezbędne jest, by był on jednocześnie członkiem Komisji oraz przewodniczącym rady ministrów spraw zagranicznych w celu zapewnienia WPZiB ciągłości i spójności, a także by Europa mogła przemawiać jednym głosem;

3.   w związku z tym wyraża pogląd, że stworzeniu nowego stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych UE powinno towarzyszyć szczere zobowiązanie się państw członkowskich do określenia i realizacji prawdziwej i skutecznej wspólnej polityki zagranicznej odzwierciedlającej ogólne poglądy Unii Europejskiej;

4.   stwierdza, że klauzula o pomocy, współpraca strukturalna, europejska służba działań zewnętrznych czy wspólna osobowość prawna stanowią przykłady pilnych i niezbędnych zmian w Traktacie Konstytucyjnym;

5.   wskazuje że polityczny i społeczny konsens w sprawie dalszej integracji polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa stanowi solidną podstawę postępu w sprawie konstytucji;

6.   ponownie i zdecydowanie wzywa głowy państw i szefów rządów do ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego do końca 2008 r., co nie tylko jest warunkiem wstępnym dalszych rozszerzeń, ale też umożliwi Unii skuteczniejsze, bardziej przejrzyste i demokratyczne funkcjonowanie zarówno w działaniach zewnętrznych, jak również w dziedzinie WPZiB i EPBiO;

Poprawa skuteczności, spójności i dostrzegalności WPZiB

7.   z zadowoleniem przyjmuje powołanie Europejskiej Agencji Obrony, opracowanie koncepcji grup bojowych, stworzenie europejskiej polityki sąsiedztwa, zastosowanie klauzuli solidarności w celu przeciwdziałania zagrożeniom lub atakom terrorystycznym oraz ustalenie cywilnych celów operacyjnych, zespołów reakcji cywilnej i partnerstwa dla pokoju w ramach instrumentu stabilności; wzywa Komisję do ustanowienia cywilnego korpusu pokojowego, czego Parlament domagał się w kilku rezolucjach;

8.   uważa, że byłoby lepiej, gdyby Rada i Komisja wykorzystały swoje możliwości proceduralne i organizacyjne, wzmacniając jednocześnie powiązania między pierwszym i drugim filarem, poprzez:

   a) składanie wspólnych wniosków wysokiego przedstawiciela dotyczących WPZiB oraz Komisji dla Rady dotyczących zarówno WPZiB, jak i działań zewnętrznych;
   b) regularne wspólne posiedzenia grupy komisarzy ds. stosunków zewnętrznych, Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB oraz delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego w celu lepszej oceny i koordynacji strategicznych priorytetów,
   c) regularne wspólne posiedzenia grup roboczych Rady i COREPER-u, Komisji i sprawozdawców Parlamentu w celu lepszego zrozumienia stanowiska każdej ze stron,
   d) częste korzystanie z mechanizmu niewielkich grup UE, powołanych po raz pierwszy w celu rozwiązania kwestii politycznych związanych z Somalią w 2004 r., który to mechanizm wzmacnia relacje instytucjonalne i stanowi łącznik między Wysokim Przedstawicielem ds. WPZiB, Radą, Komisją, państwem sprawującym przewodnictwo UE oraz chętnymi do współpracy państwami członkowskimi; podkreśla jednak, że mechanizm ten jest szczególnie przydatny w rozwiązywaniu kwestii z zakresu polityki zagranicznej, które nie wywołują poważnych nieporozumień między państwami członkowskimi, a jednocześnie pozostają istotne dla części tych państw;
   e) nieograniczoną wymianę informacji, sprawozdań i analiz sporządzanych przez służby, delegacje, specjalne przedstawicielstwa, ambasady itp. UE i jej instytucji, a także państw członkowskich,
   f) poprawę współpracy pomiędzy dyrekcjami ds. stosunków zewnętrznych wszystkich trzech instytucji europejskich poprzez ułatwienie organizowania regularnych spotkań roboczych i wymiany na najwyższym i średnim szczeblu, w tym wymiany europejskich urzędników odpowiedzialnych za kwestie stosunków zewnętrznych,
   g) zachęcanie do dialogu i rozpoczęcie procedur zmierzających do powołania akademii dyplomatycznej UE;
   h) zachęcanie Komisji do przekształcania podlegających jej przedstawicielstw w "ambasady" Unii;
   i) automatyczne mianowanie szefa przedstawicielstwa UE w kraju trzecim specjalnym przedstawicielem Unii ds. tego kraju, podobnie jak w przypadku Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (BJRM);
   j) poprawę współdziałania pomiędzy 127 delegacjami i przedstawicielstwami WE z jednej strony a innymi instytucjami i delegacjami Unii, ministerstwami spraw zagranicznych państw członkowskich oraz ich ambasadami z drugiej poprzez regularne kontakty i spotkania, zapewnienie praktycznego wsparcia i organizację wymiany personelu dyplomatycznego i urzędników państw członkowskich w ramach odpowiednich instytucji na zasadzie wzajemności;

9.   wzywa UE i jej państwa członkowskie zasiadające w Radzie Bezpieczeństwa ONZ do konsultacji z pozostałymi państwami członkowskimi i uwzględnienia ich wskazówek oraz do dążenia do prowadzenia skoordynowanych działań w Radzie Bezpieczeństwa odpowiadających najszerzej reprezentowanym europejskim poglądom;

10.   wzywa ponadto państwa członkowskie Unii Europejskiej, które są jednocześnie członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, do poprawy wzajemnej koordynacji w jej ramach w celu zwiększenia skuteczności działań UE na arenie międzynarodowej oraz do podjęcia w niedalekiej przyszłości decyzji o wspólnym europejskim członkostwie w Radzie Bezpieczeństwa;

11.   wyraża pogląd, że bez wprowadzenia w sprawach dotyczących WPZiB podejmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów, zostanie poważnie osłabia spójność, skuteczność i widoczność zewnętrznych działań Unii;

12.   jest zdania, że można zrobić więcej dla wzmocnienia dialogu politycznego z krajami trzecimi i innymi regionami, zwłaszcza z głównymi partnerami, a także w celu przyjęcia bardziej aktywnej postawy w stosunkach z organizacjami międzynarodowymi; uważa, że wykorzystanie sieci przedstawicielstw Komisji mogłoby być bardziej elastyczne i dynamiczne;

13.   wskazuje na potrzebę intensyfikacji dialogu politycznego z krajami trzecimi szczególnie w zakresie praw człowieka; uważa również, że instytucje Wspólnoty i państwa członkowskie muszą zapewnić, że członkowie ich delegacji są świadomi zatwierdzonych przez Radę wytycznych w dziedzinie praw człowieka, wykorzystują je i działają zgodnie z nimi;

14.   przypomina w tym kontekście o znaczącej roli, jaką może odegrać działalność dyplomatyczna Parlamentu jako dodatkowe narzędzie stosunków Unii z krajami trzecimi i innymi regionami; wzywa Radę i Komisję do ustanowienia bliższych kontaktów opartych na współpracy z trzema ważnymi zgromadzeniami międzyparlamentarnymi (Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE, Euro-śródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne, Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne), które odgrywają istotną rolę i skupiają parlamentarzystów z całego świata, wzmacniając w ten sposób legitymację demokratyczną oraz stanowiąc cenne fora wymiany myśli politycznej w ramach ogólnego dialogu; zobowiązuje w związku z tym przedmiotowo właściwe organy Parlamentu do koordynacji i wzmocnienia wsparcia administracyjnego dla wymienionych zgromadzeń międzyparlamentarnych;

15.   uważa, że w celu rozwiązania aktualnego problemu braku spójności oraz zapełnienia obecnej luki między możliwościami a oczekiwaniami, Unia powinna wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia w zakresie działań zewnętrznych, takie jak strategie w dziedzinie handlu, pomocy, polityki zagranicznej i EPBiO, a także zewnętrzny wymiar polityki w zakresie ochrony środowiska, badań, transportu, rolnictwa, rybołówstwa i spraw wewnętrznych;

Zalecenia dotyczące różnych kwestii tematycznych na 2007 r.

16.   nalega, aby w celu zapewnienia dobrobytu i bezpieczeństwa potraktować priorytetowo ograniczoną liczbę dziedzin, które są ściślej powiązane z pragnieniami i obawami obywateli europejskich oraz ich oczekiwaniami w odniesieniu do roli, jaką Unia powinna odgrywać w zakresie stosunków międzynarodowych - takich jak skonsolidowana demokracja, bezpieczeństwo obywateli i zwalczanie organizacji terrorystycznych, zarządzanie ruchami migracyjnymi, dialog międzykulturowy, bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatyczne, kontrola zbrojeń i rozbrojenie, nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia oraz wkład UE w ograniczanie ubóstwa i realizację Milenijnych Celów Rozwoju (MCR) oraz w rozwój społeczny;

17.   podkreśla potrzebę wdrożenia wszystkich aspektów międzynarodowego systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej, czynnych wysiłków na rzecz utrzymania istniejącego systemu kontroli broni i rozbrojenia, a zwłaszcza na rzecz konsekwentnego wdrażania i kompleksowego monitorowania konwencji o broni chemicznej, powszechnego stosowania układu o zakazie stosowania min lądowych (traktat ottawski) oraz wejścia w życie Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową (CTBT), a także rozpoczęcia negocjacji w sprawie nowych układów rozbrojeniowych dotyczących m.in. broni ręcznej i dalszych redukcji broni konwencjonalnej i jądrowej w Europie;

18.   wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział niechęć Rosji do dalszego udziału w Traktacie o siłach konwencjonalnych w Europie z 1990 r.; wyraża opinię, że jest to nieadekwatna odpowiedź na plany dotyczące systemu antyrakietowego; zwraca się o wznowienie w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie dialogu politycznego dotyczącego bezpieczeństwa, kwestii kontroli broni i rozbrojenia;

19.   wzywa Komisję do skoncentrowania się w ramach tych priorytetowych dziedzin na instrumentach i strategiach politycznych, handlowych, gospodarczych i finansowych dostępnych w ramach pierwszego filaru obowiązujących traktatów, aby lepiej służyć realizacji celów Unii w dziedzinie stosunków międzynarodowych; uważa, że większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych, również w obszarze WPZiB, byłaby korzystna dla działań zewnętrznych UE;

20.   potwierdza potrzebę aktualizacji ESB, przy zachowaniu jej dwoistego podejścia cywilno-wojskowego oraz najistotniejszych koncepcji zapobiegania konfliktom i efektywnego multilateralizmu oraz przy uwzględnieniu bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatycznych, jak również zapobiegania rozprzestrzenianiu się ubóstwa na świecie jako największych zagrożeń dla bezpieczeństwa UE; uważa, że należy uwzględnić zwłaszcza związek między bezpieczeństwem a rozwojem oraz szczególne znaczenie kwestii społeczno-gospodarczych;

21.   stwierdza, że terroryzm jest jednym z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa UE, jednak walczyć z nim należy bez naruszania powszechnych zasad demokracji, państwa prawa, praw człowieka, podstawowych wolności i ich ochrony, w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi oraz zgodnie ze strategią wyznaczoną przez ONZ;

22.   raz jeszcze przypomina, że choć walka z terroryzmem stanowi kluczową część działań zewnętrznych UE, to jednak poszanowanie wolności obywatelskich musi pozostać priorytetem UE; uważa, że należy zrobić o wiele więcej na bazie prawa międzynarodowego i Karty ONZ dla wzmocnienia międzynarodowej współpracy w walce z terroryzmem;

23.   podkreśla istotny wymiar polityki zagranicznej, jakim są kwestie bezpieczeństwa energetycznego, w tym uzależnienie Unii od dostaw energii i innych zasobów strategicznych pochodzących z krajów i regionów, które są w coraz większym stopniu niestabilne, a także kwestia dostępu do źródeł alternatywnych i rozwoju tych źródeł; odrzuca stosowanie ograniczeń dostaw energii jako instrumentu politycznego i podkreśla potrzebę solidarności państw członkowskich UE w kwestii polityki energetycznej; jest zdania, że należy podjąć wszelkie starania, aby zmniejszyć to uzależnienie; podkreśla potrzebę ukierunkowania polityki zagranicznej UE na wspólną strategię i wsparcia przez nią poszczególnych projektów służących dywersyfikacji dostaw energii;

24.   podkreśla głębokie zainteresowanie Unii Europejskiej wzmocnieniem globalnego sprawowania rządów, instytucji międzynarodowych i wartości prawa międzynarodowego; nalega na zachowanie fundamentalnej roli ONZ w globalnym sprawowaniu rządów; potwierdza potrzebę włączenia Chin i Indii, jako wschodzących potęg, a także Rosji, w zakres odpowiedzialności za stan rządów na szczeblu ogólnoświatowym i za rozwiązania związane z ogólnoświatowymi wyzwaniami, jak również niezastąpioną rolę, jaką w tym kontekście powinni wspólnie odgrywać partnerzy transatlantyccy;

25.   podkreśla znaczenie dalszego rozwijania współpracy regionalnej w polityce zagranicznej UE, szczególnie w jej sąsiedztwie, poprzez zacieśnienie stosunków z rejonem Morza Czarnego oraz rozwój współpracy zarówno pomiędzy samymi sąsiadami jak i UE i jej sąsiadami w celu znalezienia rozwiązań regionalnych służących stabilności, rozwojowi i dobrobytowi;

26.   przypomina UE o naleganiu na jej partnerów, aby nadal rozwijali i konsolidowali demokrację, prawa człowieka i państwo prawa, ponieważ stanowią one podstawę światowego dobrobytu i bezpiecznego;

27.   w związku z tym wyraża zaniepokojenie pierwszą próbą broni przeciwsatelitarnej przeprowadzoną przez Chiny w styczniu 2007 roku; uważa to za oznakę eskalacji militaryzacji przestrzeni kosmicznej; wzywa Radę do podjęcia inicjatywy na szczeblu ONZ w celu rozpoczęcia międzynarodowych negocjacji w sprawie wprowadzenia międzynarodowego zakazu takiej broni;

28.   z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę podjętą przez Stany Zjednoczone w zakresie konsultacji i stałego informowania o tarczy antyrakietowej; wyraża zaniepokojenie oświadczeniami prezydenta Putina w odpowiedzi na planowane przez Stany Zjednoczone rozmieszczenie elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach; wzywa wszystkie zainteresowane strony do podjęcia dialogu; wzywa Stany Zjednoczone do zdwojenia wysiłków mających na celu poprawę procesu konsultacji i wyjaśnień dotyczących kwestii planowanego systemu ochrony antyrakietowej chroniącego przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony wschodzących mocarstw jądrowych, tak by NATO i UE mogły pozostać w jedności; domaga się dogłębnego omówienia tych propozycji, uwzględniając zapotrzebowanie na nie, ocenę zagrożenia oraz możliwość ustanowienia różnych obszarów bezpieczeństwa zarówno w UE, jak i w ramach NATO; podkreśla znaczenie omawiania kwestii systemu obrony rakietowej w ramach Rady NATO-Rosja;

29.   jest zdania, że należy podjąć aktywniejsze starania w ramach działań zewnętrznych, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się ubóstwa na świecie, walczyć z napiętnowaniem i dyskryminacją oraz zwalczać najgroźniejsze choroby; potwierdza znaczenie dalszego zaangażowania UE w realizację MCR;

30.   z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji i Rady na rzecz rozwiązania problemu nielegalnej imigracji i zamieszkiwania jako istotną część działań zewnętrznych UE w ramach jej stosunków zarówno z krajami pochodzenia, jak i krajami tranzytowymi; uważa, że współpraca na rzecz rozwoju powinna zajmować się problemami będącymi źródłem masowej emigracji i zakładać szersze zaangażowanie UE w rozwiązywanie konfliktów, aby zrealizować MCR, w szczególności z krajami afrykańskimi; wskazuje, że walka z nielegalną imigracją jest zadaniem systemu wymiaru sprawiedliwości i policji, a polityka UE musi zająć się również przyczynami leżącymi u podstaw nielegalnej imigracji; wskazuje, że walka z nielegalną imigracją jest zadaniem systemu wymiaru sprawiedliwości i policji wykluczającym wykorzystanie środków wojskowych i zasobów EPBiO;

31.   potwierdza wniosek przedstawiony w swojej wyżej wspomnianej rezolucji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w umowach zawieranych przez UE i wzywa Komisję i Radę do uwzględnienia zawartych w niej zaleceń w celu poprawy zarządzania wszelkiego rodzaju umowami, zawieranymi przez UE z licznymi krajami partnerskimi, których istotnym elementem są klauzule dotyczące demokracji; potwierdza zobowiązanie do zwalczania - między innymi poprzez wzmocnienie roli Międzynarodowego Trybunału Karnego - bezkarności osób winnych zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych poważnych pogwałceń praw człowieka;

32.   wzywa Radę i Komisję do wywiązania się ze swej odpowiedzialności i do niezwłocznego wdrożenia zaleceń zawartych w swojej rezolucji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów(22);

33.   podkreśla potrzebę skutecznego wdrożenia praw człowieka, klauzul dotyczących nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i przeciwdziałania terroryzmowi w porozumieniach z różnymi krajami trzecimi, oraz unikania jednostkowych zmian w celu zachowania spójności i skuteczności; wzywa Komisję do przedstawienia wniosków w ramach nowego instrumentu stabilności, instrumentu przygotowania do akcesji, europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa oraz instrumentu współpracy na rzecz rozwoju w celu zapewnienia w zakresie odpowiednich ram prawnych tych instrumentów, pomocy technicznej i finansowej dla krajów trzecich, aby wesprzeć je w wypełnianiu zobowiązań wynikających z powyższych klauzul; podkreśla konieczność wdrażania tych nowych instrumentów w sposób spójny z nowego instrumentu europejskiego na rzecz demokracji i praw człowieka i w stosunku do niej komplementarny;

Priorytety w zakresie obszarów geograficznych na 2007 r.

34.   zaleca podjęcie działań służących utrzymaniu rozszerzenia UE jako jej głównego celu w ramach kalendarza politycznego na 2007 r., który musi jednak odpowiadać zdolności UE do przyjmowania nowych członków (uwzględniając wpływ rozszerzenia na jej instytucje, jej zasoby finansowe oraz zdolność do realizowania jej politycznych celów), a także działań na rzecz wzmocnienia europejskiej polityki sąsiedztwa, w tym inicjatyw na rzecz wzmocnienia gospodarczych i politycznych kontaktów pomiędzy UE i krajami obszaru Morza Czarnego, ustabilizowania sytuacji na Bałkanach Zachodnich, włączając perspektywę przystąpienia do UE zgodnie z agendą z Salonik w celu wznowienia negocjacji z Serbią w sprawie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, wzmocnienia współpracy euro-śródziemnomorskiej, budowania szeroko zakrojonego partnerstwa z Rosją, obejmującego wyzwania międzynarodowe, kwestie handlu i energii, ale przede wszystkim kwestie praw człowieka i demokratyzacji; zaleca również działania służące zacieśnieniu stosunków z krajami Azji Środkowej;

35.   jest zdania, że do priorytetów polityki UE wobec Afganistanu w nadchodzących latach nadal należeć musi wspieranie solidarności narodowej, stabilizacji, pokoju oraz rozwoju gospodarczego i demokracji; opowiada się za odpowiednim i średnioterminowo planowanym finansowaniem tych zadań; w szczególności uważa za konieczne wspieranie przez UE tworzenia silnych narodowo-państwowych instytucji, rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego kraju, rozbrojenia prywatnych milicji oraz zwalczania uprawy narkotyków i handlu nimi;

36.   z zadowoleniem przyjmuje nową inicjatywę w sprawie Azji Centralnej przedstawioną przez niemiecką prezydencję, która może doprowadzić do skuteczniejszego i bardziej zaangażowanego podejścia polityki zagranicznej UE do tego regionu; jest zdania, że inicjatywa ta może rozwinąć niepowtarzalną i szeroką współpracę pomiędzy UE i krajami Azji Środkowej; wyraża opinię, że zwiększenie stabilności rozwoju gospodarczego, poprawa zarządzania i przestrzegania praw człowieka w tym regionie należy do żywotnych interesów UE;

37.   przypomina w świetle skutecznego multilateralizmu o potrzebie całościowego kontynuowania reformy ONZ ze szczególnym zwróceniem uwagi na reformę Rady Bezpieczeństwa ONZ; w związku z tym wita z zadowoleniem obiecujące wysiłki na rzecz reform podjęte przez przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ;

38.   jest zdania, że należy dołożyć wszelkich starań, aby przyczynić się do ustabilizowania sytuacji w Libanie i jednocześnie wzywa Komisję do zwiększenia kontroli wykorzystania finansowej pomocy unijnej w tym kraju; wzywa Radę do zwiększenia wysiłków w ramach kwartetu bliskowschodniego (UE, Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska i ONZ) zmierzających do pobudzenie negocjacji między Izraelem a Palestyną w celu osiągnięcia kompleksowego pokojowego rozwiązania, którego podstawą byłyby dwa bezpieczne i stabilne państwa; zaleca bardziej intensywne poparcie UE dla oświadczenia kwartetu (zobowiązanie do zaprzestania przemocy, uznanie Izraela oraz zaakceptowanie poprzednich porozumień i zobowiązań, w tym mapy drogowej); okazją do silniejszego zaangażowania UE w Palestynie może być stworzenie nowego rządu palestyńskiego jedności narodowej i uznanie dotychczasowych porozumień z Izraelem; niezależnie od tego granice z 1967 powinny zasadniczo zostać uznane przez rządy Izraela i Palestyny za granice pomiędzy dwoma niepodległymi, uznającymi się wzajemnie państwami; popiera również wezwanie kwartetu do dalszej pomocy międzynarodowej dla ludności palestyńskiej;

39.   zaleca ponadto podjęcie działań zmierzających z jednej strony do wzmocnienia transatlantyckich stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony do wsparcia procesów integracyjnych z Ameryką Łacińską, na równych zasadach, włączając w to walkę z terroryzmem przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka i prawa międzynarodowego, poprzez nowe porozumienie o partnerstwie transatlantyckim, zastępujące obecną nową agendę transatlantycką; sugeruje w tej kwestii ustalenie regularnego mechanizmu przeglądu tego porozumienia o partnerstwie transatlantyckim zbliżonego do mechanizmu przeglądu ESB, przy czym eksperci z UE i USA dokładaliby stałych starań w celu polepszenia partnerstwa transatlantyckiego w celu wykorzystania jego pełnego potencjału;

40.   zaleca też kontynuowanie negocjacji dotyczących umowy o partnerstwie z Chinami, pod warunkiem dokonania przez nie zdecydowanego postępu w dziedzinie praw człowieka i demokracji, zacieśnienie strategicznego partnerstwa z Indiami, wzmocnienie współpracy polityczno-gospodarczej z Japonią i krajami ASEAN, poszukując jednocześnie aktywnej roli UE w ostatecznym rozwiązaniu zagadnień na Półwyspie Koreańskim, która nie ogranicza się do kwestii finansowych;

41.   z naciskiem zaleca podjęcie zdecydowanych kroków w celu zaangażowania się we wdrażanie strategii UE-Afryka, poprzez wyjście poza zakres tradycyjnych strategii na rzecz rozwoju i pomocy w kontekście nadchodzącej prezydencji portugalskiej, która gościć będzie następne spotkanie na szczycie UE-Afryka, a także przyspieszenia procesów integracji regionów Ameryki Łacińskiej poprzez zawarcie umowy o stowarzyszeniu UE-Mercosur oraz rozpoczęcie negocjacji w sprawie podobnych umów z krajami Ameryki Środkowej i Wspólnotą Andyjską;

42.   podkreśla konieczność dania nowego bodźca procesowi barcelońskiemu w celu poprawy zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i demokratycznego zainteresowanych krajów;

43.   jest zdania, że w świetle zbliżającej decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie obszernej propozycji dotyczącej statusu Kosowa, UE musi być w pełni gotowa do wypełnienia nowych zadań i odpowiedzialności w tym regionie i dlatego powinna ogłosić jednolite i wspólne stanowisko w sprawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa zastępującej rezolucję 1244 (1990); ponadto wzywa Radę do podjęcia bardziej zdecydowanych i skutecznych działań w zakresie zamrożonych konfliktów na Południowym Kaukazie i w Naddniestrzu;

44.   nawiązuje do licznych rezolucji i sprawozdań dotyczących różnych obszarów geograficznych leżących w kręgu zainteresowań UE, ponieważ stanowią one cenny wkład w debatę na temat kierunków zmian polityki UE w stosunku do tych obszarów;

Parlamentarna kontrola WPZiB

45.   zwraca uwagę na sporządzone w sposób opisowy sprawozdanie roczne na temat działań w ramach WPZiB w 2005 r. przedłożone przez Radę w dniu 30 czerwca 2006 r.; potwierdza konieczność, aby Rada nie tylko informowała Parlament, lecz przede wszystkim w pełni włączyła go w główne aspekty i podstawowe wybory WPZiB w 2007 r.; wyraża ubolewanie z powodu faktu, że Rada po raz kolejny zignorowała prawo Parlamentu do wyrażenia swojej opinii ex ante na temat przyszłych aspektów i wyborów na 2006 r., przysługujące mu zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej oraz zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 6 maja 1999 r.;

46.   zwraca uwagę, że pomimo naruszenia przez Radę art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej zwrócenie się z tą sprawą do Trybunału Sprawiedliwości nie jest możliwe ze względów proceduralnych, ponieważ art. 46 Traktatu o Unii Europejskiej nie uwzględnia art. 21 w wyczerpującym wykazie przypadków, w których postanowienia Traktatu WE dotyczące wniesienia sprawy do Trybunału Sprawiedliwości mają również zastosowanie do WPZiB;

47.   wyraża jednak swoje rozczarowanie z powodu faktu, że Rada ograniczyła się jedynie do informowania Parlamentu o działaniach w zakresie WPZiB oraz przedkładania mu opisowego wykazu tych działań w poprzednim roku, o czym nawet sama Rada wspomina w preambułach sprawozdań rocznych, zamiast rzeczywistego zasięgania jego opinii na początku każdego roku na temat głównych aspektów i podstawowych wyborów przewidywanych na dany rok, w tym również skutków finansowych, zgodnie z art. 28 Traktatu UE, a następnie informowania Parlamentu o tym, czy i w jaki sposób jego wkład został uwzględniony, i podkreśla, że praktyka ta stanowi faktyczne naruszenie samej istoty art. 21;

48.   wzywa Radę do naprawienia tej sytuacji poprzez zastosowanie szerszej i bardziej elastycznej wykładni pkt 42 i 43 nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r., który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2007 r., tak aby zapewnić przestrzeganie prawa Parlamentu do corocznego wyrażenia opinii ex ante na temat przyszłych aspektów i wyborów WPZiB; podkreśla, że w obowiązujących traktatach nic nie wskazuje na to, aby termin "konsultowanie" miał inne znaczenie w wyżej wymienionym art. 21 niż jest to przyjęte w prawie UE;

49.   zwraca szczególną uwagę na pkt 42 i 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2006 r., dotyczące finansowania WPZiB oraz ustanawiające stały dialog między Radą a Parlamentem, który przy dorozumianej i elastycznej wykładni mógłby przyczynić się do prowadzenia prawdziwych konsultacji z właściwą przedmiotowo komisją; w tym kontekście uważa wymianę pism wyjaśniających pomiędzy przewodniczącą UE Finlandią a przewodniczącymi obu zaangażowanych komisji parlamentarnych za częściowe wypełnienie wymogu zasięgnięcia opinii Parlamentu;

50.   przestrzega przed stosowaniem zawężającej wykładni pkt 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2006 r., prowadzącej do sytuacji, w której obchodzi się prawo Parlamentu do uczestniczenia na początku każdego roku w rzeczywistych konsultacjach w sprawie głównych aspektów i podstawowych wyborów na dany rok zgodnie z art. 21 Traktatu UE;

51.   podkreśla swoją gotowość do przeprowadzenia na początku każdego roku dyskusji z Radą oraz Wysokim Przedstawicielem/Sekretarzem Generalnym Rady na temat głównych aspektów i podstawowych wyborów WPZiB na nadchodzący rok, ponieważ dyskusja ta stanowiłaby doskonałą okazję do zasięgnięcia opinii Parlamentu; ponadto za szczególnie pożyteczne dla kandydatów na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela/Sekretarza Generalnego uznaje przedstawienie przez nich ich programów Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego;

52.   zachęca zarówno Radę, jak i państwa członkowskie do dalszego wzmacniania parlamentarnej kontroli EPBiO poprzez zagwarantowanie istotnej roli Parlamentu Europejskiego dzięki wykorzystaniu mechanizmu usystematyzowanego dialogu przewidzianego w nowym porozumieniu międzyinstytucjonalnym oraz dzięki ściślejszej współpracy między Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi;

53.   podkreśla znaczenie znacznego zaangażowania Parlamentu w dyskusje nad międzynarodowymi porozumieniami i traktatami UE z krajami trzecimi i w proces ich negocjacji;

54.   proponuje podjęcie działań mających na celu wzmocnienie przede wszystkim parlamentarnej kontroli nad służbami wywiadowczymi i służbami bezpieczeństwa w odniesieniu do:

  a) stosunków między instytucjami a agencjami UE:
   poprzez przekazanie Parlamentowi Europejskiemu uprawnień do powoływania i odwoływania koordynatora ds. zwalczania terroryzmu oraz dyrektorów ośrodków sytuacyjnych (SitCent), ośrodka satelitarnego Unii Europejskiej oraz Eurojustu;
   poprzez dopilnowanie, by koordynator ds. zwalczania terroryzmu oraz dyrektorzy SitCen, ośrodka satelitarnego Unii Europejskiej i Eurojustu przedkładali Parlamentowi coroczne sprawozdania ze swoich działań i budżetu oraz poprzez dopilnowanie, by wszelkie zalecenia i uwagi Parlamentu były należycie uwzględniane;
  b) stosunków między państwami członkowskimi a instytucjami i agencjami UE:
   poprzez rozwój współpracy między Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w celu zapewnienia demokratycznej kontroli nad agencjami i organami wywiadowczymi UE, a także przejrzystości i bezpieczeństwa dla obywateli UE w odniesieniu do działań zarówno unijnych, jak i krajowych służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych;
   poprzez aktualizację porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej(23) w celu włączenia informacji sensytywnych do wszystkich działań w ramach WPZiB i zagwarantowania, że Parlament będzie w pełni informowany o wszelkich dostępnych danych dotyczących całego obszaru;
   poprzez poszerzenie składu i zwiększenie roli istniejącej komisji specjalnej Parlamentu Europejskiego, o której mowa w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 20 listopada 2002 r. dotyczącym dostępu do informacji poufnych Rady w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony(24), w celu umożliwienia sprawowania kontroli nad nowymi organami wywiadowczymi ustanowionymi na szczeblu UE (ośrodkiem satelitarnym Unii Europejskiej, SitCen, biurem koordynatora ds. zwalczania terroryzmu, Eurojustem oraz Sztabem Wojskowym Unii Europejskiej);
   poprzez przekazanie faktycznych uprawnień urzędowi europejskiego koordynatora ds. walki z terroryzmem w drodze zwiększenia jego kompetencji i poszerzenia mandatu;
  c) stosunków między UE a krajami trzecimi:
   poprzez włączenie się w wymianę informacji i najlepszych praktyk pomiędzy komisją specjalną Parlamentu a komisjami ds. wywiadu Kongresu Stanów Zjednoczonych,
   poprzez zwrócenie się do krajów trzecich, a w szczególności krajów kandydujących do przystąpienia lub stowarzyszonych, o uczestnictwo w wymianie dostępnych informacji sensytywnych lub materiałów służb wywiadowczych dotyczących WPZiB z ich odpowiednikami w UE za pośrednictwem parlamentu lub rządu danego kraju;

Finansowanie WPZiB/EPBiO

55.   uważa całkowitą kwotę 1 740 mln EUR przeznaczoną na WPZiB w latach 2007-2013 za niewystarczającą dla zrealizowania ambicji UE jako podmiotu działającego na arenie światowej, uznając jednocześnie, że uzgodnione na rok 2007 finansowanie WPZiB na poziomie 159,2 mln EUR stanowi ważny krok naprzód w stosunku do poprzednich przydziałów środków;

56.   z zadowoleniem przyjmuje ostateczne zakończenie negocjacji między Parlamentem a Radą, które doprowadziły do wzmocnienia rozdziału dotyczącego WPZiB i w ramach których uzgodniono, że w latach 2007-2013 na potrzeby WPZiB udostępni się co najmniej 1 740 mln EUR; przypomina, iż kwota ta będzie w rzeczywistości ponad trzykrotnie wyższa niż poziom finansowania w ramach starej perspektywy finansowej i właśnie z tego powodu potrzebne będą wzmocnione środki kontroli parlamentarnej, a także ściślejsza współpraca ze strony Rady;

57.   z zadowoleniem przyjmuje wyżej wspomniane porozumienie międzyinstytucjonalne z 2006 r., na mocy którego zwiększono przede wszystkim udział Parlamentu w procesie podejmowania decyzji w ramach WPZiB i umożliwiono szerszą demokratyczną kontrolę nad działaniami zewnętrznymi UE oraz finansowaniem WPZiB i skonsolidowano oraz poszerzono wcześniejsze postanowienia z zakresu WPZiB dotyczące regularnych konsultacji politycznych z Parlamentem;

58.   jest zdania, że rzetelną ocenę skutków finansowych dla budżetu UE utrudniał dotychczas brak proaktywnej polityki informacyjnej ze strony Rady, chociaż wspólne posiedzenia w tej sprawie odbywają się już od lat; uważa, że wraz z podpisaniem nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego nadeszła pora na wdrożenie tych postanowień, które są teraz w jasny sposób sformalizowane, z poszanowaniem zarówno ich treści, jak i przesłania;

59.   wyraża swoje ubolewanie z powodu wcześniejszej postawy Rady, która udostępniała istotne informacje finansowe dopiero po podjęciu ostatecznych decyzji, udaremniając tym samym osiągnięcie właściwego celu przyświecającego takiej czynności; z zadowoleniem wypowiada się jednak o pewnej poprawie, która w tym względzie nastąpiła, przede wszystkim w związku z nową misją w Kosowie, i oczekuje, że tego rodzaju postępy będą miały trwały charakter;

60.   w związku z tym zwraca szczególną uwagę na punkty 42 i 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2006 r.; podkreśla zwłaszcza potrzebę zasięgania przez Radę opinii Parlamentu w sprawie przyszłościowego dokumentu określającego główne aspekty i podstawowe wybory dokonywane w ramach WPZiB, w tym również ich skutki finansowe, do dnia 15 czerwca każdego roku, co w pełni odpowiada postanowieniom nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego; zaznacza, że uwzględni się ocenę działań rozpoczętych w roku ubiegłym i uważa, iż ogólnie rzecz biorąc mogłoby to stanowić podstawę znacznie sprawniejszej kontroli demokratycznej;

61.   wyraża ubolewanie, mając na uwadze obecnie już niewystarczające środki przyznane WPZiB na lata 2007-2013, że szczegółowy artykuł w rozdziale budżetowym dotyczącym WPZiB poświęcony specjalnym przedstawicielom Unii Europejskiej nie unika nadmiernego mnożenia tego rodzaju wysłanników, którzy z definicji powinni być powoływani wyłącznie w szczególnych przypadkach i nie powinni osłabiać roli przedstawicielstw Komisji w terenie;

62.   przypomina, że specjalni przedstawiciele UE są finansowani w ramach budżetu WPZiB oraz że wszystkie odnośne postanowienia zawarte w punkcie 42 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2006 r. mają również zastosowanie do finansowych skutków przedłużenia ich mandatów; jest zdania, iż istnieje potrzeba ustalenia kryteriów dotyczących powoływania i oceny specjalnych przedstawicieli UE, w tym również definicji i sensu ich zadań, długości mandatów, zasad koordynacji i komplementarności w stosunku do delegacji WE w ramach pierwszego filaru i oceny "wartości dodanej" wynikającej z ich działalności; wzywa Radę i Komisję do podjęcia współpracy w tym zakresie, również poprzez udostępnienie w odpowiednim czasie sprawozdań z oceny, zawierających istotne, obszerne i obiektywne informacje, za których sporządzenie odpowiada Wysoki Przedstawiciel do spraw WPZiB;

63.   wyraża szczególne zaniepokojenie faktem, iż prawie żaden parlament nie był dotychczas w stanie dokonać oceny działań mieszanych podejmowanych w ramach WPZiB i pociągających za sobą wydatki wynikające zarówno z działań o charakterze cywilnym, jak i działań mających skutki wojskowe lub obronne; zauważa, że wynika to z rozdrobnienia, które powoduje, iż z jednej strony parlamenty krajowe są informowane o wydatkach wojskowych i obronnych, a z drugiej strony Parlament posiada jedynie wiedzę na temat aspektów cywilnych; podkreśla, że owe łączone działania cywilne i wojskowe powinny być kontrolowane w pełnym zakresie i dlatego wzywa Radę i Komisję do podjęcia pełnej współpracy w celu wypracowania sposobu przedstawiania ogólnej sytuacji w zakresie tych misji i złożonej struktury ich finansowania;

64.   wyraża ubolewanie, że porozumienie międzyinstytucjonalne z 2006 r. nie zawiera wyraźnych przepisów dotyczących finansowania z budżetu Wspólnoty łącznych kosztów operacji wojskowych w ramach EPBiO, co zakończyłoby obecną praktykę sięgania do budżetu pomocniczego lub funduszu założycielskiego państw członkowskich;

65.   wyraża w związku z tym ubolewanie z powodu braku zmiany w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z 2006 r. obowiązujących zasad prowadzenia operacji w ramach EPBiO, takich jak zasada "samodzielnego finansowania swojego udziału przez poszczególne państwa" lub wszelkich doraźnych ustaleń, jak tzw. "mechanizm ATHENA"; przypomina, że ustalenia te utrwalają zwyczaj ponoszenia obciążeń finansowych przez te państwa członkowskie, które prowadzą najaktywniejsze działania w terenie, co utrudni ich przyszły udział w operacjach EPBiO i stworzy sytuację, której można byłoby łatwo uniknąć poprzez finansowanie tego rodzaju operacji z budżetu UE;

66.   wyraża swoje ubolewanie z powodu co najmniej jednego przypadku, w którym Rada pokryła pewne koszty w ramach międzyrządowego mechanizmu "ATHENA", chociaż Komisja jasno wyraziła swoją opinię, że wydatki te powinny zostać sfinansowane z budżetu UE; uważa, że Rada i Komisja mają obowiązek informowania Parlamentu i zasięgania jego opinii w przypadku wątpliwości i nie może zaakceptować jednostronnych decyzji Rady;

67.   zwraca się do Rady z prośbą o poinformowanie Parlamentu o nowych postanowieniach dotyczących mechanizmu "ATHENA", przyjętego w grudniu 2006 r.; jest zaskoczony faktem, iż Rada nie uznała za stosowne poinformować Parlamentu o tej sprawie podczas dwóch wspólnych posiedzeń, które odbyły się jesienią 2006 r., zwłaszcza że kwestia ta była przedmiotem dyskusji prowadzonych w pierwszej połowie ubiegłego roku;

68.   w związku z tym, w celu zapewnienia przejrzystości w wydatków na EPBO oraz wsparcia rozwoju wojskowego i cywilnego potencjału koniecznego do osiągnięcia celów ESB, wzywa do opracowania nowej metodologii budżetowej:

   a) w początkowej fazie, rozpoczynającej się w 2007 r. Rada powinna sporządzić dokument budżetowy odzwierciedlający zobowiązania państw członkowskich dotyczące realizacji cywilnego celu operacyjnego 2008 oraz wojskowego celu operacyjnego 2010;
   b) w drugiej fazie, państwa członkowskie powinny zobowiązać się wobec EPBO poprzez budżet "wirtualny", który byłby co roku omawiany wspólnie przez Parlament Europejski i parlamenty krajowe UE i w którym państwa zadeklarowałyby, na okres wieloletni, fundusze wymagane do sfinansowania wyposażenia i personelu niezbędnego dla misji EPBO, przez co wykazałyby kwoty, jakie są gotowe wyłożyć na EPBO i zapewniły większą przejrzystość w odniesieniu do wydatków wojskowych;
   c) ostateczne wspólne decyzje dotyczące racjonalizacji budżetu EPBiO oraz WPZiB, w tym także rozkład wydatków krajowych w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony na poziomie wspólnotowym, winny stanowić część zrewidowanego systemu finansowego UE na lata 2008 -2009;

69.   zauważa, że wszelkie przypadki niewykorzystania środków, zwłaszcza środki odzyskane, w ramach rozdziału poświęconego WPZiB są następnie traktowane przez Komisję w kategoriach "dochodów przeznaczonych na określony cel", zgodnie z terminologią stosowaną w rozporządzeniu finansowym, a środki te wracają do linii budżetowych w roku następnym; nie jest przekonany, iż jest to zgodne z postanowieniami rozporządzenia finansowego i zwraca się do Trybunału Obrachunkowego z prośbą o sprawdzenie tej kwestii.

o
o   o

70.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Sekretarzowi Generalnemu NATO oraz przewodniczącemu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

(1) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.
(2) Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 182.
(3) Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, str. 88.
(4) Dz.U. C 288 E z 25.11.2006, str. 59.
(5) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0495.
(6) Dz.U. C 300 E z 9.12.2006, str. 267.
(7) Dz.U. C 290 E z 29.11.2006, str. 396.
(8) Dz.U. C 300 E z 9.12.2006, str. 482.
(9) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0566
(10) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, str. 226.
(11) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, str. 235.
(12) Dz.U. C 82 E z 1.4.2004, str. 610.
(13) Dz.U. C 305 E z 14.12.2006, str. 240.
(14) Dz.U. C 305 E z 14.12.2006, str. 233.
(15) Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, str. 253.
(16) Dz.U. C 292 E z 1.12.2006, str. 112.
(17) Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 341.
(18) Dz.U. C 290 E z 29.11.2006, str. 107.
(19) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0569.
(20) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0568.
(21) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
(22) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0032.
(23) Dz.U. C 283 z 20.11.2002, str. 1.
(24) Dz.U. C 298 z 30.11.2002, str. 1.


Godna praca dla wszystkich
PDF 191kWORD 136k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2007 r w sprawie upowszechniania godnej pracy dla wszystkich (2006/2240(INI))
P6_TA(2007)0206A6-0068/2007

Parlament Europejski,

–   uwzględniając komunikat Komisji w sprawie upowszechniania godnej pracy dla wszystkich - wkład Unii w realizację programu godnej pracy na świecie (COM(2006)0249) (komunikat Komisji w sprawie godnej pracy),

–   uwzględniając dokument roboczy Komisji - załącznik do komunikatu Komisji w sprawie godnej pracy (SEC(2006)0643),

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego z dnia 17 stycznia 2007 r. na temat komunikatu Komisji w sprawie godnej pracy(1),

–   uwzględniając deklarację MOP dotyczącą podstawowych zasad i praw w pracy,

–   uwzględniając Europejską konwencję ochrony praw człowieka i podstawowych wolności,

–   uwzględniając konwencje MOP i podstawowe standardy pracy,

–   uwzględniając ustęp 47 rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wyników szczytu z 2005 r., który dotyczy godnej pracy i uczciwej globalizacji,

–   uwzględniając przyjęcie deklaracji ministerialnej Komisji Ekonomiczno Społecznej ONZ z dnia 5 lipca 2006 r. stwierdzającej, iż istnieje pilna potrzeba utworzenia na poziomie krajowymi i międzynarodowym środowiska prowadzącego do pełnego i produktywnego poziomu zatrudnienia i godnej pracy dla wszystkich, jako kluczowego elementu trwałego rozwoju,

–   uwzględniając raport Światowej Komisji ds. Społecznego Wymiaru Globalizacji z 24 lutego 2004 r., zatytułowany "Sprawiedliwa globalizacja: tworzenie możliwości dla wszystkich",

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Społeczny wymiar globalizacji – wkład polityki UE w rozszerzenie korzyści na wszystkich" (COM(2004)0383),

–   uwzględniając dokument roboczy Komisji zatytułowany: "Drugie roczne sprawozdanie w sprawie migracji i integracji" (SEC(2006)0892),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, zatytułowanego "Upowszechnianie podstawowych standardów pracy i usprawnianie polityki społecznej w kontekście globalizacji"(2),

–   uwzględniając wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w ramach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie polityki rozwojowej Unii Europejskiej: "Konsensus europejski"(3),

–   uwzględniając komunikat Komisji w sprawie programu tematycznego dotyczącego rozwoju ludzkiego i społecznego oraz perspektywy finansowej na lata 2007-2013, (COM(2006)0018) (komunikat Komisji w sprawie inwestowania w ludzi",

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2002 r. w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego zmian zachodzących na rynku pracy i społeczeństwie- nowa strategia Wspólnoty w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy 2002-2006(4),

–   uwzględniając raport Komisji Pracy i Polityki Społecznej organu zarządzającego MOP z marca 2004 r., zatytułowany "Aktualizacja wdrożenia programu pełnego rozwoju i związanych z nim aspektów polityki integracji",

–   uwzględniając dokument roboczy MOP zatytułowany "Aspekty prawne skutków przymusowej pracy w Europie" z kwietnia 2006 r.,

–   uwzględniając dokument roboczy MOP nr 58 zatytułowany "Godna praca, standardy i wskaźniki" z sierpnia 2005 r.,

–   uwzględniając badanie MOP zatytułowane "Deficyt godnej pracy- pomiar tendencji przy zastosowaniu wskaźników" z sierpnia 2006 r.,

–   uwzględniając notatkę MOP "Godna praca w krajowych ramach", przygotowany na seminarium MOP w sprawie globalnych celów i wyzwań krajowych z października 2004 r.,

–   uwzględniając art. 31 ust 1 Karty Praw Podstawowych UE, stanowiący, że "każdy pracownik ma prawo do warunków pracy, w których szanuje się jego zdrowie, bezpieczeństwo i godność",

–   uwzględniając art. 152 ust. 1 Traktatu WE stanowiący, że "przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Wspólnoty zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego",

–   uwzględniając art. 50 umowy o partnerstwie pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, która została podpisana w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r.(5) (porozumienie z Kotonu),

–   uwzględniając konkluzje Rady w sprawie godnej pracy dla wszystkich, przyjęte w Brukseli w dniu 1 grudnia 2006 r.,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju(6),

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie(7),

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie Komisji Rozwoju, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia i Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0068/2007),

A.   mając na uwadze, że pojęcie godnej pracy obejmuje o wiele szerszy zakres niż ochronę podstawowych standardów pracy; mając na uwadze, że obejmuje ono również wolny wybór produktywnego zatrudnienia, prawa w miejscu pracy, ochronę socjalną, dialog społeczny oraz włączenie problematyki płci w główny nurt wszystkich czterech filarów,

B.   mając na uwadze, że środki zmierzające do zapewnienia godnej pracy muszą być dostosowane do cech i możliwości każdego społeczeństwa oraz do poziomu jego rozwoju; mając na uwadze, że działania na rzecz promowania godnej pracy powinny obejmować pracowników zarówno w ramach gospodarki formalnej, jak i sektora nieformalnego, w tym osoby pracujące w rolnictwie, osoby samozatrudniające się, pracowników zatrudnionych na część etatu, pracowników czasowych i osoby pracujące w domach,

C.   mając na uwadze, że upowszechnianie godnej pracy dla wszystkich na wszystkich poziomach powinno być celem ogólnym, do czego wzywa Światowa Komisja ds. Społecznego Wymiaru Globalizacji, rezolucja ONZ w sprawie wyników szczytu z 2005 r., a także deklaracja ministerialna przyjęta przez Radę Społeczno-Gospodarczą ONZ w dniu 5 lipca 2006 r., mając na uwadze, że ten cel powinien również przyświecać działaniom na rzecz realizacji milenijnych celów rozwoju oraz zobowiązań światowego szczytu na rzecz rozwoju społecznego w Kopenhadze z 1995 r.,

D.   mając na uwadze, że obecnie zdarzają się przypadki lekceważenia i umniejszania roli godnej pracy w wyniku otwierania się nowych, tanich rynków pracy oraz związanej z tym próby wykorzystania taniej siły roboczej,

E.   mając na uwadze, że MOP jest organem odpowiedzialnym za określanie i negocjowanie międzynarodowych standardów pracy, a także za nadzorowanie ich obecności w prawie i stosowania w praktyce; mając na uwadze, że wzmocnienie współpracy między MOP i wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz pełne uczestnictwo MOP w pracach Światowej Organizacji Handlu (WTO) jest niezbędne, a także mając na uwadze, że UE reprezentująca 27 państw członkowskich ma ważne znaczenie i rolę do odegrania w tym zakresie, jak również w obszarze polityki społecznej,

F.   mając na uwadze, że krajowe programy MOP dotyczące godnej pracy i inne wysiłki podejmowane przez agencje międzynarodowe oraz ONZ, mające na celu podjęcie wyzwań związanych z pracą, przyczyniają się w szerszym kontekście do opracowania krajowych i regionalnych strategii rozwoju, zwalczania bezrobocia oraz zmniejszenia ubóstwa,

G.   mając na uwadze, że w latach 2000-2006 kwestie zatrudnienia, spójności społecznej i godnej pracy były pomijane w większości programów i badań w zakresie współpracy zewnętrznej,

H.   mając na uwadze, że godna praca staje się centralnym elementem stałej poprawy warunków pracy oraz walki z bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

I.   mając na uwadze, że standardy godnej pracy są często naruszane w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin, zatrudnienia poniżej kwalifikacji zawodowych, a także w kontekście gospodarki nieformalnej, działalności niezarejestrowanej i nielegalnej, w tym pracy przymusowej i wykonywanej przez dzieci,

J.   mając na uwadze, że sytuacje, w których naruszana jest zasada godnej pracy występują również w przypadku pracowników, które bardziej z konieczności niż z własnej woli wybrały pracę w niepełnym wymiarze godzin, a z których wiele otrzymuje wynagrodzenie niższe od płacy minimalnej,

K.   mając na uwadze, że poszanowanie różnorodności kulturowej, sprawiedliwa globalizacja, cel pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich, w tym osób niepełnosprawnych, kobiet, młodych i starszych pracowników, mniejszości rdzennych i kulturowych, migrantów, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób żyjących w rejonach zacofanych lub niekorzystnie położonych stanowią główne narzędzie do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

L.   mając na uwadze, że wszystkie podmioty międzynarodowe muszą pomóc w zwiększeniu możliwości osób starszych znalezienia i zachowania godnej pracy poprzez poprawę dostępu do programów kształcenia ustawicznego oraz przekwalifikowanie na inny rodzaj pracy, lub poprzez zapewnienie im odpowiednio wysokich świadczeń, opieki medycznej i innych odpowiednich świadczeń socjalnych; uznając ochronę społeczną za integralny element godnej pracy,

M.   mając na uwadze, że młodzi ludzie na całym świecie mają prawo do znalezienia godnej pracy; mając na uwadze, że działania w tym zakresie powinny uwzględniać cykl życiowy oraz podejście międzypokoleniowe; mając na uwadze, że długi okres bezrobocia na początku kariery zawodowej młodych ludzi może mieć niekorzystny wpływ na ich możliwości zatrudnienia, wynagrodzenie i dostęp do wysokiej jakości stanowisk,

N.   mając na uwadze, że w Europie wielu migrantów nie ma możliwości pracy w godnych warunkach,

O.   mając na uwadze, że w wielu częściach świata kobiety narażone są na ryzyko niesprawiedliwych warunków pracy i dlatego zasługują na szczególną uwagę w tym względzie;

P.   mając na uwadze, że systemy edukacyjne i szkoleniowe dostosowane do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy odgrywają kluczową rolę w przygotowywaniu młodzieży do uczestnictwa w rynku pracy poprzez pomoc w zwiększeniu ich możliwości znalezienia pracy godnej i lepszej jakości,

Q.   mając na uwadze, że uczenie się przez całe życie umożliwia wszystkim ludziom zdobycie umiejętności koniecznych do dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku pracy, przyczynia się do jego produktywności oraz ma udział, jako aktywni obywatele w społeczeństwie opartym na wiedzy,

R.   mając na uwadze, że wszystkie państwa członkowskie opracowały krajowe plany działań na rzecz zatrudnienia zgodnie z wytycznymi w tym zakresie opracowanymi podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie zatrudnienia, które miało miejsce w Luksemburgu w dniach 20 i 21 listopada 1997 r.,

S.   mając na uwadze, że europejska strategia na rzecz zatrudnienia oraz strategie ochrony socjalnej i włączenia społecznego zmierzają do określenia kierunku priorytetów polityki zatrudnienia i polityki w zakresie ochrony socjalnej i włączenia społecznego oraz zapewnienia ich koordynacji, do których państwa członkowskie powinny się zobowiązać na poziomie UE,

T.   mając na uwadze, że w zmienionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju, Rada Europejska w dniach 22 i 23 marca 2005 r. podkreśliła znaczenie rozwoju społecznie zrównoważonego życia zawodowego,

U.   mając na uwadze, że UE wyznaczyła sobie nowe cele strategiczne zgodnie ze strategią lizbońską, aby stać się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie, opartą na wiedzy, zdolną do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i utworzenia większej liczby i lepszych miejsc pracy, osiągnięcia spójności społecznej i wysokiego poziomu ochrony środowiska; mając na uwadze, że jak do tej pory nie widać jednak przewidywanych rezultatów,

V.   mając na uwadze, że, jak już wskazano w zintegrowanych wytycznych na rzecz rozwoju i zatrudnienia na lata 2005-2008 (COM(2005)0141), w celu zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej w sposób społecznie zrównoważony ważne jest, aby poprawić produktywność poprzez upowszechnianie godnej pracy i środowiska pracy wysokiej jakości, w tym zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, lepszej równowagi pomiędzy elastycznością i pewnością zatrudnienia, uczenie się przez całe życie, wzajemne zaufanie i uczestnictwo, jak również lepsze godzenie życia prywatnego i rodzinnego z zawodowym; mając na uwadze, że zwalczanie dyskryminacji płciowej i wszelkich innych form dyskryminacji oraz promowanie integracji społecznej grup najbardziej narażonych stanowią integralną część wysiłków na rzecz godnej pracy,

1.   uważa, że godna praca stanowi centralny element walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

2.   wyraża przekonanie, że Unia Europejska może mieć zasadniczy wpływ na upowszechnianie godnej pracy dla wszystkich zarówno poprzez swoją politykę wewnętrzną jak i zewnętrzną, stosując jej społeczne wartości i zasady, zwalczając formy dumpingu społecznego oraz podkreślając swoją rolę na poziomie międzynarodowym;

3.   podkreśla, że godna praca nie jest jedynie kwestią związaną z zatrudnieniem i ochroną socjalną, ale również z zarządzaniem, oraz że wdrożenie skutecznej polityki ukierunkowanej na godną pracę wymaga odpowiedzialnych instytucji, zobowiązania politycznego do właściwego zarządzania państwem oraz aktywnego i zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego;

4.   wzywa Radę i Komisję do uwzględnienia rozważań i zaleceń Światowej Komisji ds. Społecznego Wymiaru Globalizacji, rezolucji ONZ w sprawie wyników szczytu z 2005 r. oraz deklaracji ministerialnej, przyjętej przez Radę Społeczno-Gospodarczą ONZ w dniu 5 lipca 2006 r., oraz do włączenia perspektywy godnej pracy do wszystkich działań Unii Europejskiej i zachęcenia jej państw członkowskich do podobnych działań;

5.   podkreśla, że konieczne jest, aby firmy wielonarodowe w szczególności brały pod uwagę społeczny wymiar globalizacji i przestrzegały międzynarodowych standardów pracy oraz zasad godnej pracy we wszystkich działaniach na całym świecie;

6.   wzywa Komisję do praktycznej realizacji proponowanej strategii i kierunków na rzecz lepszej mobilizacji wewnętrznej i zewnętrznej polityki UE na rzecz upowszechniania programu na rzecz godnej pracy, w szczególności w zakresie rozwoju, pomocy zewnętrznej, rozszerzenia, polityki sąsiedztwa handlu, migracji oraz zewnętrznych stosunków dwustronnych i wielostronnych;

7.   wzywa, aby Rada i Komisja nie zrzekały się odpowiedzialności za wdrażanie systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP+), lecz aktywnie współpracowała z MOP przy zapewnianiu pełnej zgodności z warunkami porozumień oraz, w razie potrzeby, w wykorzystywaniu posiadanych przez nią uprawnień do unieważniania preferencji każdemu państwu, które nie przestrzega podstawowych praw socjalnych, pracowniczych oraz praw człowieka, w tym prawa do swobodnego zrzeszania się, lub innych głównych konwencji MOP i podstawowych standardów pracy;

8.   zwraca się do Komisji o wykazanie większej konsekwencji przy wdrażaniu GSP+ poprzez formułowanie zaleceń wobec rządów krajów-beneficjentów oraz o uruchomienie instrumentów kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzającym plan ogólnych preferencji taryfowych(8), a także, w razie potrzeby, zastosowania mechanizmów czasowego zawieszenia preferencji wobec państw, które nie przestrzegają swoich zobowiązań i łamią w poważny i systematyczny sposób podstawowe prawa socjalne, gwarantując jednocześnie, że anulowanie preferencji nie doprowadzi do ożywienia protekcjonizmu; wnioskuje ponadto o rozszerzenie nadzoru i zastosowania tych mechanizmów na resztę krajów beneficjentów GSP+, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę dzieci oraz pracę przymusową, której zniesienie jest głównym wyzwaniem dla MOP, zgodnie z raportem "Zniesienie pracy dzieci: cel w naszym zasięgu";

9.   wzywa państwa członkowskie, w następstwie zobowiązania Komisji wyrażonego w komunikacie w sprawie godnej pracy, do zwrócenia uwagi na społeczny wymiar godnej pracy w inicjatywach Komisji przy zawieraniu porozumień handlowych z krajami trzecimi;

10.   podkreśla, że program na rzecz godnej pracy obejmuje szereg uniwersalnych strategii niezwiązanych ze specyficznym modelem rozwoju, lecz powiązanych bezpośrednio z bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym podziałem wyprodukowanych dóbr, i że jest narzędziem dostosowującym rozwój do wartości i zasad działania i zarządzania łączących konkurencyjność gospodarczą ze sprawiedliwością społeczną;

11.   w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju wzywa Komisję do opracowania spójnego podejścia w odniesieniu do powiązań między polityką społeczną, polityką zatrudnienia a polityką ochrony środowiska, opartego na wolności i odpowiedzialności;

12.   podkreśla, że cel, jakim jest godna praca, wymaga spójnego i zintegrowanego pakietu działań w zakresie polityki gospodarczej i społecznej, ukierunkowanych na wspieranie produktywnych miejsc pracy o dobrej jakości; podkreśla, że program na rzecz godnej pracy zakłada przyjęcie polityki wykraczającej poza tradycyjną politykę wobec rynku pracy, która musi być wspierana ze strony polityki gospodarczej państw członkowskich;

13.   wzywa państwa członkowskie i przedsiębiorstwa do opracowania - we współpracy z partnerami społecznymi i w oparciu o prawo unijne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracowników - strategii prewencyjnych i wprowadzenia środków mających na celu ochronę macierzyństwa i poprawę warunków zdrowotnych i bezpieczeństwa pracy pracownic ciężarnych oraz pracownic, które niedawno urodziły dziecko lub karmią piersią;

14.   podkreśla konieczność poprawy przejrzystości rynków pracy tak, aby wszelkie formy zatrudnienia (na czas określony, na czas nieokreślony, na pełen etat, w niepełnym wymiarze godzin czy na godziny) były oficjalne i właściwie wynagradzane, przy pełnym poszanowaniu praw pracowników, podstawowych standardów pracy, dialogu społecznego, zasad ochrony socjalnej (w tym zdrowia i bezpieczeństwa pracy) oraz równouprawnienia płci;

15.   przypomina, że warunki zatrudnienia ludzi młodych, w tym stażystów, muszą szanować podstawowe prawa wszystkich pracowników oraz zasady godnej pracy;

16.   z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie godnej pracy i wzywa państwa członkowskie i kraje kandydujące do ratyfikowania i pełnego wdrożenia konwencji MOP, sklasyfikowanych przez MOP jako aktualne, w szczególności tych dotyczących godnej pracy; wyraża przekonanie, że należy wspierać wdrożenie konwencji MOP dotyczących godnej pracy w ramach polityki sąsiedztwa i polityki zewnętrznej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wsparcia MOP we wzmocnieniu systemu nadzoru i jego mechanizmów;

17.   zdecydowanie popiera podejście Komisji, mające na celu wspieranie inicjatyw dotyczących promowania wolności związków zawodowych i negocjacji zbiorowych, poprawy administracji, inspektoratów oraz innych organów zajmujących się ochroną socjalną, a także opracowania zintegrowanych strategii zapobiegawczych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy w ramach programów rozszerzenia i programów przedakcesyjnych;

18.   z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie inwestowania w ludzi, w kontekście "konsensusu europejskiego" (polityka UE w zakresie rozwoju), oraz znaczenie przypisywane temu programowi we wdrażaniu programu godnej pracy w krajach partnerskich UE;

19.   podkreśla, że art. 12 ust. 2 lit. d) pkt ii) rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 wzywa do wspierania programu na rzecz godnej pracy dla wszystkich jako uniwersalnego celu, do którego należy dążyć między innymi poprzez globalne i inne wielostronne inicjatywy zmierzające do wdrożenia podstawowych norm pracy MOP, ocenę wpływu handlu na godne warunki pracy, trwałe i adekwatne mechanizmy sprzyjające ich uczciwemu finansowaniu i skutecznemu funkcjonowaniu – a także szerszemu zakresowi – systemów ochrony socjalnej; podkreśla, że art. 5 ust. 2 lit c) rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 odwołuje się do godnej pracy jako dziedziny, na której należy się koncentrować; wzywa Komisję, aby czynnie stosowała te zasady w swojej polityce rozwoju; ponadto wzywa Komisję, aby w rocznych sprawozdaniach dotyczących polityki rozwoju i realizacji pomocy zewnętrznej systematycznie zdawała sprawę ze swych wysiłków na rzecz upowszechniania godnych warunków pracy;

20.   wzywa Komisję do zachęcania do poszanowania podstawowych standardów pracy MOP oraz celu godnej pracy w polityce handlowej członków WTO jako skuteczny zbiór zasad, uzupełnionych przez mechanizm sankcji dla partnerów, którzy nie dostosują się do takich standardów, w pełni wdrażając jednocześnie procedurę związaną z GSP+; zachęca Unię Europejską do rozważenia stworzenia mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie równoległego rozwoju handlu i godnej pracy na poziomie europejskim i międzynarodowym;

21.   apeluje, aby Komisja nie tylko wspierała dialog, jaki rozpoczęły międzynarodowe instytucje finansowe, MOP, ONZ oraz WTO na temat komplementarności i spójności ich polityki związanej ze wzrostem gospodarczym, inwestycjami, handlem i godną pracą, ale aby również uczestniczyła w tym dialogu tam, gdzie to możliwe;

22.   wzywa Komisję, aby przy przyznawaniu preferencji handlowych, na przykład w ramach paktu stabilności i wzrostu, brała pod uwagę wypełnianie przez kraje będące beneficjentami międzynarodowych standardów pracy, które są gwarantem godnej pracy, tak aby państwa niespełniające tych podstawowych standardów nie korzystały z preferencji handlowych Unii Europejskiej;

23.   podkreśla konieczność zwiększenia współpracy między WTO, UNCTAD, MOP i innymi organizacjami międzynarodowymi w odniesieniu do komplementarności ich polityk; uważa, że spójność prowadzonych działań jest konieczna do upowszechniania godnej pracy i zapewnienia wprowadzenia jej w czyn;proponuje przyznanie MOP statusu obserwatora w ramach WTO; zwraca się do parlamentów innych państw członkowskich WTO z prośbą o poparcie tego wniosku;

24.   zwraca się do Komisji, aby zaproponowała utworzenie w ramach WTO komitetu ds. handlu i godnej pracy na wzór komitetu ds. handlu i środowiska naturalnego;

25.   przypomina, że statut MOP pozwala jej na odwołanie się do sankcji handlowych wobec danego państwa w przypadku nieprzestrzegania międzynarodowych konwencji socjalnych i zwraca się do MOP o zobowiązanie się do przestrzegania decyzji WTO w imię spójności działań instytucji międzynarodowych;

26.   proponuje, by uprawomocnić przekazywanie przez MOP raportów ekspertów (amicus brief) panelom oraz organom apelacyjnym WTO w ewidentnych przypadkach, w których pogwałcenie międzynarodowych konwencji pracy stanowi sedno sporu oraz w których należy uwzględniać decyzje MOP;

27.   proponuje, by przewidziano możliwość odwołania się do MOP w przypadku, kiedy państwo członkowskie WTO uzna jakaś decyzję organu rozstrzygającego spory za kwestionującą decyzje MOP w sprawie poszanownia konwencji pracy, co zapewni spójność działania wspólnoty międzynarodowej w upowszechnianiu godnej pracy;

28.   wzywa UE, by z poszanowania międzynarodowych standardów pracy uczyniła jeden z obszarów negocjacji w sprawie osiągnięcia przez nowe państwa statusu członka WTO;

29.   wzywa Komisję, by z zastosowania się do podstawowych standardów pracy uczyniła niezbędny warunek swej polityki dokonywania zakupów oraz udzielania zamówień publicznych; apeluje do Komisji, by rozwinęła w tym celu działania polityczne i dostarczała pomocy w zakresie handlu, która umożliwiałaby również małym producentom w krajach rozwijających się zastosowanie się do tych standardów;

30.   podkreśla potrzebę dalszego rozwoju metodologii oceniania wpływu handlu i porozumień handlowych na upowszechnianie godnej pracy, w tym w światowych łańcuchach dostaw i strefach wolnego handlu, a także potrzebę zapewnienia skutecznego określenia terminów oraz zaostrzenia ocen wpływu handlu na zrównoważony rozwój;

31.   wzywa Komisję do uznania, a także włączenia do swych dwustronnych i wielostronnych negocjacji handlowych oraz SIA, rozsądnych wskaźników odnośnie liczby inspektorów pracy, sporządzonych w oparciu o rozmiar siły roboczej, zgodnie z definicją MOP: 1 inspektor na 10 000 pracowników w krajach uprzemysłowionych z gospodarką rynkową, 1 inspektor na 20 000 pracowników w gospodarkach przejściowych oraz 1 na 40 000 – w krajach słabiej rozwiniętych;

32.   wzywa Komisję do zapewnienia wdrożenia art. 50 umowy z Kotonu, który zawiera szczegółowe postanowienia w sprawie standardów handlu i pracy oraz potwierdza zobowiązania stron do poszanowania podstawowych standardów pracy;

33.   wzywa Komisję wraz z organami Narodów Zjednoczonych, organizacjami krajowymi i regionalnymi, partnerami społecznymi i innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego do lepszej koordynacji programów współpracy zewnętrznej na rzecz godnej pracy w ramach wdrażania programów krajowych MOP dotyczących godnej pracy lub innych podobnych planów działania i do zwiększenia wspólnych wysiłków na rzecz włączenia godnej pracy w strategie zwalczania ubóstwa, opracowania dotyczące strategii zmniejszania ubóstwa oraz strategie rozwoju, ponieważ mogą przynieść wartość dodaną do walki na rzecz godnej pracy dla wszystkich; w tym kontekście wzywa do ścisłych konsultacji z partnerami społecznymi i innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego;

34.   wzywa Unię Europejską do sfinansowania we współpracy z MOP programu rozwoju w zakresie godnej pracy, szczególnie w celu określenia najskuteczniejszych strategii upowszechniania godnej pracy;

35.   podkreśla, że dla postępu w zakresie godnej pracy kluczowe znaczenie w państwach członkowskich ma osiągnięcie celu polegającego na przeznaczaniu 0,7% PNB na pomoc dla krajów rozwijających się, biorąc pod uwagę, że wzrost i trwałe struktury społeczne stanowią warunek konieczny dla rozwoju godnej pracy, zwłaszcza w krajach rozwijających się;

36.   zachęca Komisję do realizowania zintegrowanego wielowymiarowego podejścia opierającego się na czterech filarach programu godnej pracy, obejmujących: wolny wybór produktywnego zatrudnienia, prawa w miejscu pracy, w tym podstawowe standardy pracy, ochronę społeczną i dialog społeczny oraz uwzględnianie kwestii płci we wszystkich filarach; zachęca państwa członkowskie do wzięcia pod uwagę wprowadzenia płacy minimalnej jako środka bezpieczeństwa, zapobiegającego wykorzystywaniu ludzi oraz ubóstwu mimo zatrudnienia;

37.   podkreśla znaczenie wspierania włączenia zatrudnienia i godnej pracy do strategii rozwojowych; wzywa do zamieszczenia dokładniejszej analizy zatrudnienia i innych aspektów godnej pracy w opracowaniach dotyczących strategii ograniczania ubóstwa, układów o partnerstwie gospodarczym, krajowych dokumentów strategicznych (CSP) i wieloletnich programów orientacyjnych (MIP); w tym kontekście podkreśla znaczenie konsultacji ze wszystkimi stosownymi stronami, w tym ze stowarzyszeniami pracodawców, związkami zawodowymi, pracownikami, jak również z sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim w szerokim tego słowa znaczeniu;

38.   wzywa do wzmocnienia roli i bardziej systematycznego włączenia ministerstw pracy, stowarzyszeń pracodawców i organizacji pracobiorców w proces tworzenia i realizacji strategii ograniczania ubóstwa, strategii krajowych i programów wieloletnich; uważa, że w tym celu należy zwiększyć ich współpracę z ministrami finansów i gospodarki oraz z odpowiednimi międzynarodowymi instytucjami finansowymi i gospodarczymi, takimi jak instytucje Bretton Woods, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz WTO; wzywa wszystkie strony do zagwarantowania, że krajowe dokumenty strategiczne są przygotowywane z dużym zaangażowaniem; wzywa Komisję do zwiększenia inwestycji w tworzenie technicznych i instytucjonalnych możliwości oraz do uproszczenia środków pozwalających na umieszczenie godnej pracy w krajowych dokumentach strategicznych;

39.   w szczególności podkreśla potrzebę prowadzenia przez państwa krajowych programów godnej pracy, lub podobnego planu działania przygotowanego z udziałem organizacji partnerów społecznych oraz innych stosownych zainteresowanych stron, aby osiągnąć cel godnej pracy dla wszystkich poprzez współpracę na rzecz rozwoju – łącznie z dialogiem politycznym na temat wpływu polityki gospodarczej i ładu gospodarczego na zatrudnienie, na temat środków wspierania budżetu i tworzenia możliwości rozwojowych, w szczególności w odniesieniu do instytucji – dobrze zharmonizowanych i cechujących się dobrą koordynacją działań Komisji, państw członkowskich i innych partnerów na rzecz rozwoju oraz odpowiednich podmiotów, w tym z MOP i innych agencji ONZ, jak również międzynarodowych instytucji finansowych;

40.   wzywa do dalszej walki z łamaniem praw człowieka i prawa pracy, przy możliwości wykluczenia przedsiębiorstw ponadnarodowych prowadzących działalność w krajach rozwijających się z udziału w przetargach publicznych finansowanych lub wspieranych przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie, jak również z gwarancji kredytów eksportowych udzielanych przez EBI i inne instytucje finansowe w przypadku naruszania tych praw; wzywa Komisję i państwa członkowskie do nałożenia obowiązku przestrzegania podstawowych norm pracy w porozumieniach dotyczących przetargów publicznych finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju lub przy użyciu innej pomocy wspólnotowej lub dwustronnej;

41.   wzywa państwa członkowskie o skoordynowanie większych wysiłków na rzecz rozwoju umiejętności w celu gromadzenia i dzielenia korzyści płynących z nowych technologii i innowacji; zauważa, że godną pracę osiąga się poprzez wzrost, inwestycje i rozwój przedsiębiorstwa wraz z odpowiedzialnością społeczną;

42.   w kontekście strategii lizbońskiej oraz zintegrowanych wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia (2005-2008) wzywa instytucje UE do stworzenia i promowania europejskiej kultury przedsiębiorczości ukierunkowanej na jednostki, a szczególnie na ludzi młodych, w celu utworzenia przedsiębiorstw o dużym wzroście oraz w celu skuteczniejszego osiągnięcia jednego z celów godnej pracy, tzn. tworzenia lepszych miejsc pracy i ich większej liczby;

43.   wzywa państwa członkowskie do spowodowania, by godna praca stała się priorytetem ich polityki społeczno-gospodarczej poprzez szczególne położenie nacisku na tworzenie miejsc pracy o dobrej jakości, poszanowanie podstawowych praw pracowników wszystkich kategorii, zwiększenie ochrony socjalnej oraz promowanie dialogu społecznego;

44.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do zachęcania do przyjmowania kodeksów postępowania jako dobrowolnych inicjatyw na poziomie przedsiębiorstw lub sektorów, odnoszących się do przepisów krajowych i standardów międzynarodowych, a także kodeksów postępowania OECD i MOP dla przedsiębiorstw wielonarodowych, oraz uzupełniających te przepisy i kodeksy;

45.   zdecydowanie zaleca, aby państwa członkowskie oraz Unia Europejska upowszechniały stosowanie dobrych praktyk korporacyjnej odpowiedzialności społecznej (CSR) przez wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na miejsce prowadzenia działalności, w celu utworzenia bezpiecznego, elastycznego i wysokiej jakości środowiska pracy; zachęca forum wielostronne i sojusz europejski na rzecz CSR do rozwijania inicjatyw, które promowałyby włączenie godnej pracy jako istotnego elementu społecznej odpowiedzialności korporacyjnej;

46.   wzywa państwa członkowskie i Komisję, jako pracodawców w krajach rozwijających się, do uwzględnienia zasady godnej pracy, zgodnie z zaleceniem 135 MOP (zalecenie dotyczące ustalania płacy minimalnej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się);

47.   z zadowoleniem przyjmuje działania ONZ na rzecz godnej pracy, takie jak inicjatywa Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka dotycząca dodatkowego sprawozdania na temat praw człowieka w korporacjach międzynarodowych;

48.   podkreśla wagę upowszechniania "Trójstronnej Deklaracji Zasad dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej", przyjętej przez MOP;

49.   zachęca przedsiębiorstwa do odpowiedzialnej i wolnej od dyskryminacji polityki zatrudnienia i rozwoju zawodowego w celu zwiększenia zatrudnienia kobiet i osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

50.   zaleca przedsiębiorstwom podjęcie inicjatyw mających na celu wsparcie liczniejszej partycypacji i reprezentacji kobiet w jednostkach biorących udział w dialogu społecznym, co jest strategicznym celem pojęcia godnej pracy;

51.   wzywa Komisję do zachęcenia, przy współudziale partnerów społecznych i Międzynarodowej Organizacji Pracy, kobiet-przedsiębiorców do zakładania i rozwoju firm wewnątrz i poza Unią Europejską w ramach polityki współpracy na rzecz rozwoju;

52.   wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania, że przedsiębiorstwa działające w Unii Europejskiej i poza nią będą dbać o lepszą wymianę informacji i konsultacje z przedstawicielami pracowników jako część trwającego szerszego dialogu społecznego, w ramach którego informuje się pracowników o szeregu kwestii związanych z ich zatrudnieniem i warunkami pracy oraz konsultuje się z nimi te zagadnienia; wzywa Komisję, państwa członkowskie oraz partnerów społecznych do uznania, że wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią niezbędne prawo człowieka;

53.   podkreśla znaczenie dialogu społecznego w przygotowaniu krajowych programów godnej pracy wdrażanych przez państwa członkowskie i wzywa je do przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji z partnerami społecznymi;

54.   podkreśla, że partnerzy społeczni mają kluczowe znaczenie dla powodzenia wdrożenia programu godnej pracy i dlatego powinni aktywnie uczestniczyć, przynajmniej jako konsultanci, we wprowadzaniu w życie inicjatyw na rzecz godnej pracy;

55.   z zadowoleniem przyjmuje negocjacje europejskich partnerów społecznych dotyczące porozumienia ramowego na temat prześladowania i przemocy w pracy jako przykład promowania godnej pracy w Europie; wzywa Komisję do zachęcenia partnerów społecznych do pomyślnego zakończenia tych negocjacji;

56.   podkreśla, że europejska agenda społeczna, strategia lizbońska (w tym krajowe programy reform) oraz intensyfikacja działań na rzecz ratyfikacji i stosowania międzynarodowych konwencji dotyczących pracy, sklasyfikowanych jako aktualne przez MOP, stanowią plan działań UE w zakresie godnej pracy;

57.   wzywa państwa członkowskie do skutecznego wdrożenia zapobiegawczych i ochronnych polityk i programów w celu zwiększenia liczby, jakości i kompetencji oraz uprawnień inspektoratów pracy zgodnie z przepisami wspólnotowymi, konwencjami MOP, tak aby egzekwowane były przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy; warunków pracy i innych przepisów socjalnych;

58.   zaleca ściślejszą współpracę dotyczącą rozwoju wymiany najlepszych praktyk między krajowymi służbami inspekcji pracy na szczeblu wspólnotowym celem przyczynienia się do upowszechniania godnej pracy; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia organom odpowiedzialnym za inspekcję pracy bardziej kompleksowych środków wspomagających je w wykonywaniu swoich zadań w celu zapewnienia, że istniejące prawo pracy w praktyce jest stosowane, a nie obchodzone;

59.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania, że istniejące prawo chroni również nowe formy pracy oraz do rozważenia nowych instrumentów prawnych, które można stosować w elastyczny sposób do nowych form pracy, tak aby zapewnić wszystkim pracownikom jednakowy poziom ochrony;

60.   uznaje znaczenie pracy sieci Youth Employment Network oraz forum MOP na rzecz godnej pracy jako sprawiedliwej wymiany, mechanizmów wsparcia i przeglądu; wzywa Komisję do wspierania rozwoju tych sieci w państwach partnerskich UE wraz z MOP, jako metody realizacji programu ogólnego zatrudnienia;

61.   wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania młodym ludziom edukacji, co stanowi skuteczną strategię uniknięcia wykluczenia społecznego i ubóstwa, a także do rozwijania zdolności młodych ludzi do bycia zatrudnionymi poprzez wykorzystanie istniejących mechanizmów takich jak sieć Euroguidance, która pomaga ludziom lepiej zrozumieć możliwości pracy w Europie; wzywa je również do wprowadzenia ułatwień odnośnie wejścia na rynek pracy i poprawienia dostępu do zatrudnienia poprzez programy orientacji zawodowej, zapewniając jednocześnie spójność z cyklem życia i podejściem międzypokoleniowym;

62.   wzywa państwa członkowskie do zwiększenia inwestycji w infrastrukturę konieczną dla technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz w edukację i szkolenie młodych ludzi przy udziale środków zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego;

63.   wzywa, aby państwa członkowskie przy realizacji polityki wspólnotowej upowszechniały i rozszerzały dostęp do możliwości uczenia się przez całe życie, także w odległych rejonach i na obszarach wiejskich oraz do przyjęcia specjalnych środków dostosowanych do realiów lokalnych celem zagwarantowania wszystkim obywatelom możliwości zatrudnienia w zmieniającym się środowisku pracy;

64.   wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiednich reform w swych systemach edukacji oraz do zagwarantowania wszystkim dostępu do wysokiej jakości edukacji;

65.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do włączenia kwestii płci oraz rozwoju do wszystkich obszarów polityki i programów promujących godną pracę oraz wzywa państwa członkowskie do zapewnienia równych szans dostępu do godnej pracy dla mężczyzn i kobiet, nie tylko z punktu widzenia dostępu do zatrudnienia lub awansu, lecz również w odniesieniu do poziomu wynagrodzenia;

66.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia wszelkich środków koniecznych do zagwarantowania możliwości godzenia życia prywatnego z zawodowym w celu zwiększenia uczestnictwa kobiet w rynku pracy oraz do zbadania i wyeliminowania powodów, które mogłyby podważać skuteczność takich środków;

67.   zaleca zbadanie środków mających na celu uatrakcyjnienia również tych zawodów, które są obecnie uznawane za uciążliwe czy o niskim prestiżu społecznym (pomoc domowa, opiekunki domowe, opieka nad osobami starszymi, itp.);

68.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do poprawy środków umożliwiających wszystkim pracownikom osiągnięcie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, pamiętając o tym, że długie godziny pracy, stres oraz niepewność zatrudnienia zagrażają życiu rodzinnemu, które stanowi istotny fundament naszego społeczeństwa;

69.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do współpracy z organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, organizacjami kobiecymi i sieciami organizacji na rzecz gospodarczego i społecznego wzmocnienia pozycji kobiet w krajach rozwijających się oraz promowania godnej pracy na wszystkich poziomach;

70.   z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę, ogłoszoną w komunikacie Komisji w sprawie godnej pracy, wspierającą działania na rzecz zwiększenia zaangażowania partnerów społecznych i innych podmiotów społecznych w zarządzaniu globalnym na wzór modelu konsultacji OECD;

71.   wzywa państwa członkowskie do przyjęcia krajowych strategii politycznych w celu promowania równych szans i sprawiedliwego traktowania pracowników niezależnie od ich wieku lub płci; wzywa państwa członkowskie do przyjęcia środków zapobiegających dyskryminacji kobiet i starszych pracowników;

72.   podkreśla, że upowszechnianie godnej pracy ma na celu ogólną poprawę warunków życia i pracy dla wszystkich i w tym względzie obejmuje wsparcie integracji sektora nieformalnego z głównym nurtem gospodarki;

73.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania i promowania inicjatyw i działań legislacyjnych i politycznych dotyczących niedyskryminowania niepełnosprawności oraz równych szans w kształceniu zawodowym oraz w miejscu pracy, w tym przystosowania miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych w krajach rozwijających się;

74.   wzywa Komisję do zachęcenia państw członkowskich do wykorzystania otwartej metody koordynacji w obszarze ochrony socjalnej w celu wypracowania wartości dodanej do różnych systemów społecznych; w związku z powyższym, zgodnie z odnowioną strategią lizbońską oraz mając na celu poprawę elastyczności i mobilności pracowników europejskich oraz spójność społeczną w UE uważa, że istnieje potrzeba większej harmonizacji systemów emerytalnych, głównie w odniesieniu do usług w sytuacji, gdy osoby pracowały w różnych państwach członkowskich, zwłaszcza, że stanowi to nie tylko poważną przeszkodę w swobodnym przemieszczaniu się pracowników, ale również utrudnienie dla jednolitego rynku usług finansowych;

75.   zwraca uwagę, że marginalizacja niektórych mniejszości ze względu na religię lub rasę stanowi przeszkodę w osiągnięciu godnej pracy dla wszystkich w UE, dlatego wzywa wszystkie państwa członkowskie, które tego jeszcze nie uczyniły, do zakończenia transpozycji dyrektywy Rady 2000/43/WE wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne(9);

76.   w ramach spójnego podejścia do międzynarodowej migracji pracowników z zadowoleniem przyjmuje wolę ratyfikacji przez państwa członkowskie międzynarodowej konwencji o ochronie praw wszystkich pracowników - migrantów i członków ich rodzin, a także konwencji MOP nr 97 i 143 ;

77.   wzywa państwa członkowskie do uzgodnienia wspólnej standardowej definicji pracy przymusowej i nadużycia słabszej pozycji celem zmniejszenia niejasności i stronniczości w decyzjach prawnych;

78.   zauważa, że niektórzy obywatele UE korzystający z prawa do swobodnego przemieszczania się narażeni są na niekorzystne warunki pracy i wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia polityki monitorującej doświadczenia migrantów wewnętrznych w UE na rynku pracy oraz do przyjęcia środków mających na celu wyeliminowanie wyzysku w pracy;

79.   wzywa Komisję i przedstawicielstwa Wspólnoty w krajach partnerskich do aktywnego promowania włączenia programu godnej pracy, krajowych programów godnej pracy oraz regionalnych programów godnej pracy do krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych, krajowych planów działania oraz innych instrumentów programowych w ramach unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju;

80.   z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący rozważenia rozszerzenia zakresu rozporządzenia (WE) nr 2110/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty(10), w odniesieniu do podstawowych standardów pracy, na umowy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju;

81.   wzywa Komisję do przyznania wystarczających środków na wprowadzenie w życie wniosków dotyczących promowania godnej pracy zawartych w swoim komunikacie w sprawie inwestowania w ludzi;

82.   z zadowoleniem przyjmuje znaczenie jakie komunikat Komisji w sprawie inwestowania w ludzi przywiązuje do wdrażania programu godnej pracy w krajach partnerskich UE; z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez ten program wyraźnego związku pomiędzy godną pracą a ochroną socjalną; wzywa Komisję do przeznaczenia wystarczającej ilości funduszy na realizację działań promujących godną pracę w ramach programu tematycznego "Inwestowanie w ludzi";

83.   z zadowoleniem przyjmuje nową zintegrowaną strategię na rzecz praw dziecka zapowiedzianą w komunikacie Komisji "W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka" (COM(2006)0367) oraz przypomina, że działania przeciw pracy dzieci jak określono w konwencjach MOP nr 138 i 182 o zwalczaniu pracy przymusowej muszą być włączone w główne nurty środków podejmowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym;

84.   wzywa państwa członkowskie do przyjęcia polityki opartej na wspólnych zasadach podstawowych w zakresie polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej;

85.   z zadowoleniem przyjmuje zamiar przygotowania przez Komisję sprawozdania z wykonania jej komunikatu w sprawie godnej pracy w roku 2008, które powinno zawierać analizę i ocenę ratyfikacji i stosowania przez państwa członkowskie konwencji MOP dotyczących zatrudnienia, zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony macierzyństwa i praw pracowników-migrantów; wzywa do zawarcia w tym sprawozdaniu programu działania na rzecz godnej pracy, obejmującego zarówno współpracę w ramach UE, jak i działań na szczeblu międzynarodowym;

86.   z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji na rzecz poprawy analizy i opracowania właściwych wskaźników odnoszących się do wprowadzenia w życie programu na rzecz godnej pracy;

87.   z zadowoleniem przyjmuje sugestie deklaracji ministerialnej przyjętej przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ w dniu 5 lipca 2006 r., aby prace nad programem na rzecz godnej pracy można było w pełni rozpocząć tak, aby osiągnąć wymierne rezultaty do roku 2015;

88.   wzywa Komisję do przedłożenia Parlamentowi szczegółowych danych pokazujących w jaki sposób odbywa się finansowanie godnej pracy oraz elementów z nią związanych w celu dokonania lepszej oceny zobowiązania politycznego;

89.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom oraz parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 93 z 27.4.2007, str. 38.
(2) Dz.U. C 271 E z 12.11.2003, str. 598.
(3) Dz.U. C 46 z 24.2.2006, str. 1.
(4) Dz.U. C 300 E z 11.12.2003, str. 290.
(5) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.
(6) Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41.
(7) Dz.U. L 386 z 29.12.2006, str. 1.
(8) Dz.U. L 169 z 30.6.2005, str. 1.
(9) Dz.U. L 180 z 19.7.2000, str. 22.
(10) Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności