Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 24. května 2007 - Štrasburk
Společná organizace zemědělských trhů *
 Společná organizace trhu s obilovinami *
 Ověřování pověřovacích listin pana Beniamina Donniciho
 Nigérie
 Mezinárodní obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)
 Uvádění znalostí do praxe: široce založená inovační strategie pro EU
 Boj proti organizované trestné činnosti
 Kašmír: současná situace a budoucí perspektivy
 Estonsko
 Případ stanice "Radio Caracas TV" ve Venezuele
 Lidská práva v Sýrii
 Lidská práva v Súdánu

Společná organizace zemědělských trhů *
PDF 574kWORD 278k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2007 o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (KOM(2006)0822 – C6-0045/2007 – 2006/0269(CNS))
P6_TA(2007)0207A6-0171/2007

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0822)(1),

-   s ohledem na články 36 a 37 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0045/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0171/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES odpovídajícím způsobem změnila;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 6
(6)  Zjednodušení by nemělo vést ke zpochybnění politických rozhodnutí přijatých v průběhu let v rámci SZP. Toto nařízení by proto mělo být v zásadě krokem k technickému zjednodušení. Neměly by se jím rušit ani měnit stávající nástroje, pokud nejsou již zastaralé, nadbytečné nebo by neměly být vzhledem ke své povaze projednávány na úrovni Rady, ani by se jím neměly zavádět nové nástroje a opatření.
(6)  Zjednodušení by nemělo vést ke zpochybnění politických rozhodnutí přijatých v průběhu let v rámci SZP. Toto nařízení by proto mělo být výlučně krokem k technickému zjednodušení. Neměly by se jím rušit ani měnit stávající nástroje, pokud by neměly být vzhledem ke své čistě technické povaze projednávány na úrovni Rady, ani by se jím neměly zavádět nové nástroje a opatření.
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 7
(7)  Vzhledem k těmto okolnostem by toto nařízení nemělo zahrnovat ty části společných organizací trhu, které jsou předmětem přezkumů politik. To se týká zejména některých částí odvětví ovoce a zeleniny, banánů a vína. Předpisy obsažené v příslušných nařízeních (EHS) č. 404/93, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1493/1999 by proto měly být do tohoto nařízení začleněny, pouze pokud se jich samých netýkají politické reformy.
(7)  Vzhledem k těmto okolnostem by toto nařízení nemělo zahrnovat ty části společných organizací trhu, které jsou předmětem přezkumů politik a které by měly být do tohoto nařízení začleněny teprve po ukončení probíhajících reforem.
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 9
(9)  Společné organizace trhu v odvětví obilovin, cukru, sušených krmiv, osiva, oliv, lnu a konopí, banánů, vína, mléka a mléčných výrobků a bource morušového stanoví hospodářské roky většinou podle biologických produkčních cyklů každého z těchto produktů. Pro společné organizace trhu v odvětví ovoce a zeleniny a produktů z nich zpracovaných má Komise pravomoc stanovit hospodářské roky, neboť produkční cykly těchto produktů se do značné míry liší a v některých případech není nutné hospodářský rok stanovit. Hospodářské roky stanovené v uvedených odvětvích a pravomoc Komise stanovit hospodářské roky v odvětví ovoce a zeleniny a produktů z nich zpracovaných by proto měly být začleněny do tohoto nařízení.
(9)  Společné organizace trhu v odvětví obilovin, cukru, sušených krmiv, osiva, oliv, lnu a konopí, banánů, vína, mléka a mléčných výrobků a bource morušového stanoví hospodářské roky většinou podle biologických produkčních cyklů každého z těchto produktů.
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 11a (nový)
(11a)  Mezioborové organizace vytvořené z podnětu organizací hospodářských subjektů a zastupující významnou část různých oborových kategorií dotyčného odvětví mohou přispět k lepšímu zohlednění skutečností trhu, napomoci vývoji ekonomického chování s cílem zlepšit znalosti v oblasti organizování produkce, prezentace produktů a jejich uvádění na trh. Jelikož činnosti těchto mezioborových organizací obecně přispívají k uskutečňování cílů článku 33 Smlouvy, a zejména cílů stanovených tímto nařízením, nezpochybňuje toto nařízení existenci a fungování tohoto typu organizací v členských státech.
Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 20
(20)  Podle základních nařízení pro odvětví hovězího a telecího masa, vepřového masa a skopového a kozího masa byly stanoveny stupnice Společenství pro třídění jatečně upravených těl. Tyto režimy mají zásadní význam pro zaznamenávání cen a uplatňování intervenčních opatření v odvětví hovězího, telecího a vepřového masa. Navíc se díky nim daří zlepšovat průhlednost trhu. Tyto režimy třídění jatečních těl by měly být zachovány. Vzhledem k jejich technické povaze se zdá být vhodné pověřit Komisi nezbytnými pravomocemi k přijímání příslušných pravidel na základě kritérií, která tvoří osnovu stávajících režimů.
(20)  Podle základních nařízení pro odvětví hovězího a telecího masa, vepřového masa a skopového a kozího masa byly stanoveny stupnice Společenství pro třídění jatečně upravených těl. Tyto režimy mají zásadní význam pro zaznamenávání cen v odvětví hovězího a telecího, skopového a vepřového masa a uplatňování intervenčních opatření v odvětví hovězího, telecího a vepřového masa. Navíc se díky nim daří zlepšovat průhlednost trhu. Tyto režimy třídění jatečních těl by měly být zachovány. Třídění jatečně upravených těl dospělého skotu a ovcí by mělo být prováděno na základě zmasilosti a stupně protučnělosti. Kombinované použití těchto dvou hledisek umožní zařazení jatečně upravených těl do tříd. Takto roztříděná těla by měla být označena. S cílem zajistit jednotné používání tohoto nařízení ve Společenství je nezbytné provádět ověřování na místě kontrolním výborem Společenství.
Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 25
(25)  K zajištění spravedlivé vyváženosti práv a povinností cukrovarnických podniků a pěstitelů cukrové řepy jsou třeba specifické nástroje. Proto by standardní ustanovení upravující smluvní vztahy mezi odběrateli a prodejci cukrové řepy obsažená doposud ve společné organizaci trhu s cukrem měla být převedena do tohoto nařízení. Podrobné podmínky byly dosud stanoveny ve společné organizaci trhu s cukrem v příloze II nařízení (ES) č. 318/2006. Vzhledem k vysoce technické povaze těchto ustanovení by bylo vhodnější zabývat se těmito otázkami na úrovni Komise.
(25)  Aby byla zajištěna spravedlivá vyváženost práv a povinností cukrovarnických podniků a pěstitelů cukrové řepy, jsou třeba specifické nástroje. Je proto třeba vypracovat rámcová ustanovení upravující smluvní vztahy mezi odběrateli a prodejci cukrové řepy. Vzhledem k rozmanitosti přírodních, hospodářských a technických podmínek je obtížné sjednotit podmínky nákupu cukrové řepy v celém Společenství. Existují již mezioborové dohody mezi sdruženími pěstitelů cukrové řepy a cukrovarnickými podniky. Z toho důvodu by se rámcová ustanovení měla omezit na stanovení minimálních záruk, jež jsou pro pěstitele cukrové řepy a cukrovarnictví nezbytné pro dobré fungování cukrovarnického odvětví, a zároveň je třeba umožnit výjimky z některých pravidel v rámci mezioborové dohody.
Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 26
(26)  S ohledem na rozmanitost přírodních, hospodářských a technických poměrů je obtížné stanovit pro celé Společenství jednotné podmínky nákupu cukrové řepy. Mezioborové dohody mezi sdruženími pěstitelů cukrové řepy a cukrovarnickými podniky již existují. Rámcová ustanovení by proto měla pouze stanovit minimální záruky požadované jak pěstiteli cukrové řepy, tak cukrovarnickým průmyslem k zajištění řádné činnosti trhu s cukrem s možností odchýlit se od některých pravidel v rámci mezioborových dohod.
vypouští se
Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 35
(35)  V souladu s účelem tohoto nařízení by struktura mléčné kvóty měla odpovídat struktuře ustanovení kvóty na cukr. Proto by se pravidla pro mléko neměla nadále odvozovat od povinnosti platit doplňkovou dávku v případě, že dojde k překročení vnitrostátního referenčního množství, nýbrž od stanovení vnitrostátních kvót, které v případě překročení vyžadují vybírání poplatku z přebytku.
(35)  V souladu s účelem tohoto nařízení by režimy řízení produkce v odvětví mléka a režimy týkající se odvětví cukru měly být sdruženy do jednoho oddílu. Proto by se měl v odvětví mléka výraz vnitrostátní referenční množství nahradit výrazem vnitrostátní kvóty, které v případě překročení vyžadují vybírání poplatku.
Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 35a (nový)
(35a)  Hlavním účelem režimu mléčných kvót je snížit nerovnováhu mezi nabídkou mléka a mléčných výrobků a poptávkou po nich, snížit z toho vyplývající strukturální přebytky, a dospět tak k lepší tržní rovnováze. Je tedy třeba v tomto režimu pokračovat dalších po sobě jdoucích sedm období v délce dvanácti měsíců počínaje 1. dubnem 2008. Dále je třeba, aby zůstala zachována metoda přijatá v roce 1984 spočívající v zavedení poplatku ze sebraného nebo přímo prodaného mléka nad stanovenou kvótu.
Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 95
(95)  Toto nařízení pověřuje Komisi pravomocemi, které v minulosti náležely Radě pro přijetí hlasovacím postupem podle článku 37 Smlouvy. Tyto akty Rady by měly zůstat v platnosti, dokud Komise nepřijme příslušná ustanovení založená na pravomocích svěřených jí tímto nařízením. Aby v takových případech nemohla platit dvě souběžná ustanovení přijatá Radou a zároveň Komisí, měla by Komise mít právo takové akty Rady zrušit.
(95)  Toto nařízení pověřuje Komisi pravomocemi, které v minulosti náležely Radě, pro přijetí technických ustanovení hlasovacím postupem podle článku 37 Smlouvy. Tyto akty Rady by měly zůstat v platnosti, dokud Komise nepřijme příslušná technická ustanovení založená na pravomocích svěřených jí tímto nařízením. Aby v takových případech nemohla platit dvě souběžná ustanovení přijatá Radou a zároveň Komisí, měla by Komise mít právo takové akty Rady zrušit. Veškerá politická ustanovení by měla přijímat Rada na základě článku 37 Smlouvy po konzultaci s Evropským parlamentem.
Pozměňovací návrh 11
Čl. 1 odst. 1 bod i)
i)ovoce a zeleniny, část IX přílohy I (dále jen "odvětví ovoce a zeleniny")
vypouští se
Pozměňovací návrh 12
Čl. 1 odst. 1 písm. j)
j) výrobků z ovoce a zeleniny, část X přílohy I (dále jen "odvětví výrobků z ovoce a zeleniny")
vypouští se
Pozměňovací návrh 13
Čl. 1 odst. 1 písm. l)
l) chmelu, část XII přílohy I (dále jen "odvětví chmelu")
vypouští se
Pozměňovací návrh 14
Čl. 1 odst. 2
Pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny, a vína, použijí se pouze následující ustanovení tohoto nařízení:
vypouští se
a) články 3 a 4;
b) část IV;
c) článek 183;
d) článek 184;
e) článek 185;
f) článek 188 a první odstavec článku 189;
g) písmeno a) článku 195.
Pozměňovací návrh 15
Čl. 2 odst. 2 písm. ba) a bb) (nová)
ba) "referenční cenou" se rozumí základní cena;
bb) "intervenční cenou" se rozumí cena, za níž se uskutečňuje intervence.
Pozměňovací návrh 16
Čl. 3 odst. 1 písm. d)
d) od 1. srpna do 31. července následujícího roku pro odvětví vína;
vypouští se
Pozměňovací návrh 17
Čl. 3 odst. 2
2.  Komise případně stanoví hospodářské roky pro produkty z odvětví ovoce a zeleniny a produktů z nich zpracovaných.
vypouští se
Pozměňovací návrh 18
Čl. 9 písm. fa) (nové)
fa) vepřové maso.
Pozměňovací návrh 19
Článek 39
1.  Komise stanoví stupnici Společenství pro třídění jatečně upravených těl, včetně pravidel pro zaznamenávání cen některých produktů členskými státy, pro tato odvětví:
1.  Stupnice Společenství pro třídění jatečně upravených těl, včetně pravidel pro zaznamenávání cen některých produktů členskými státy, se stanoví pro tato odvětví:
a) hovězího a telecího masa, pokud jde o dospělé kusy skotu;
a) hovězího a telecího masa, pokud jde o dospělé kusy skotu;
b) vepřového masa;
b) vepřového masa;
c) skopového a kozího masa.
c) skopového a kozího masa.
2.  Při stanovení stupnice Společenství uvedené v odstavci 1, se Komise řídí zejména těmito měřítky:
2.  Při stanovení stupnice Společenství uvedené v odstavci 1 jsou brána v úvahu zejména tato měřítka:
a) u jatečně upravených těl dospělého skotu stupnice třídí jatečně upravená těla na základě zmasilosti a stupně protučnělosti, a umožňuje tak rozdělení jatečně upravených těl do tříd a označování roztříděných jatečně upravených těl;
a) u jatečně upravených těl dospělého skotu stupnice třídí jatečně upravená těla na základě zmasilosti a stupně protučnělosti, a umožňuje tak rozdělení jatečně upravených těl do tříd a označování roztříděných jatečně upravených těl;
b) u jatečně upravených těl prasat stupnice třídí jatečně upravená těla na základě obsahu libového masa v poměru k jejich hmotnosti, používá princip přímého zjišťování procenta libového masa na základě objektivního měření a stanoví rozdělení jatečně upravených těl do tříd a jejich označování;
b) u jatečně upravených těl prasat stupnice třídí jatečně upravená těla na základě obsahu libového masa v poměru k jejich hmotnosti, používá princip přímého zjišťování procenta libového masa na základě objektivního měření a stanoví rozdělení jatečně upravených těl do tříd a jejich označování;
c) u jatečně upravených těl ovcí a koz stupnice třídí jatečně upravená těla na základě zmasilosti a stupně protučnělosti, a umožňuje tak rozdělení jatečně upravených těl do tříd a označování roztříděných jatečně upravených těl;
c) u jatečně upravených těl ovcí a koz stupnice třídí jatečně upravená těla na základě zmasilosti a stupně protučnělosti, a umožňuje tak rozdělení jatečně upravených těl do tříd a označování roztříděných jatečně upravených těl;
U jatečně upravených těl lehkých jehňat mohou být použita jiná měřítka, zejména hmotnost, barva masa a barva tuku.
U jatečně upravených těl lehkých jehňat mohou být použita jiná měřítka, zejména hmotnost, barva masa a barva tuku.
2a.  Aby bylo zaručeno jednotné uplatňování tohoto nařízení ve Společenství, provádí kontrolní výbor Společenství kontroly na místě.
Pozměňovací návrh 20
Čl. 41 odst. 1 druhý pododstavec písm. fa) (nové)
fa) včelařství.
Pozměňovací návrh 21
Čl. 47 odst. 1
1.  Mezioborové dohody a smlouvy o dodání musí být v souladu s odstavcem 3 a s podmínkami nákupu stanovenými Komisí, a zejména s podmínkami koupě, dodání, převzetí a platby.
1.  Mezioborové dohody a smlouvy o dodání musí být v souladu s odstavcem 3 a s podmínkami nákupu stanovenými v příloze IIa, a zejména s podmínkami koupě, dodání, převzetí a platby cukrové řepy.
Pozměňovací návrh 22
Čl. 50 návětí a písmeno -a) (nové)
Komise může k tomuto oddílu přijmout prováděcí pravidla, a zejména:
Komise může k tomuto oddílu přijmout prováděcí pravidla, a zejména následující položky:
–a) změny přílohy IIa;
Pozměňovací návrh 23
Čl. 51 návětí
S cílem podpořit činnost profesních a mezioborových organizací, která by usnadnila přizpůsobení nabídky požadavkům trhu, s výjimkou případů týkajících se stažení produktů z trhu, může Komise pro odvětví živých rostlin, hovězího a telecího masa, vepřového masa, skopového a kozího masa, vajec a drůbeže přijmout následující opatření:
S cílem podpořit činnost profesních a mezioborových organizací, která by usnadnila přizpůsobení nabídky požadavkům trhu, s výjimkou případů týkajících se stažení produktů z trhu, může Komise pro odvětví živých rostlin, mléka a mléčných výrobků, hovězího a telecího masa, vepřového masa, skopového a kozího masa, vajec a drůbeže přijmout následující opatření:
Pozměňovací návrh 24
Čl. 51 písm.da) (nové)
da) opatření umožňující lepší zaměření chovu.
Pozměňovací návrh 25
Čl. 52 odst. 2a (nový)
2a.  Toto nařízení se použije, aniž je dotčeno použití nařízení Rady (ES) č. 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu1.
_________________
1 Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 941/2005 (Úř. věst. L 159, 22.6.2005, s. 1).
Pozměňovací návrh 27
Čl. 118 první pododstavec návětí
Členské státy uznají mezioborové organizace, které:
S výhradou ustanovení specifických pro určité výrobní odvětví a aniž je dotčeno uznání podobných organizací pro produkty, jichž se tento článek netýká, členské státy uznají v souladu se svými vlastními podmínkami mezioborové organizace, které:
Pozměňovací návrh 28
Čl. 118 první pododstavec písm. a)
a) sdružuje zástupce hospodářských činností spojených s produkcí, zpracováním produktů nebo obchodem s nimi v těchto odvětvích:
a) sdružuje organizace zastupující hospodářské činnosti spojené s produkcí, zpracováním produktů, jakož i obchodem s nimi nebo zpracováním produktů určitého odvětví.
i) odvětví oliv;
ii) odvětví tabáku;
Pozměňovací návrh 29
Čl. 118 první pododstavec písm. c) návětí
c) sledují určitý cíl, zejména za účelem:
c) sledují určitý cíl, zejména za možným účelem:
Pozměňovací návrh 30
Čl. 118 první pododstavec písm. c) bod i)
i) koncentrace a koordinace dodávek a uvádění produktů svých členů na trh;
i) koncentrace a koordinace dodávek a uvádění dotyčných produktů na trh;
Pozměňovací návrh 31
Čl. 118 první pododstavec písm. c) bod ii)
ii) společného přizpůsobení produkce a zpracování požadavkům trhu a zdokonalení produktu;
ii) společného přizpůsobení produkce nebo zpracování požadavkům trhu a zdokonalení produktu;
Pozměňovací návrh 32
Čl. 118 první pododstavec písm. c) bod iv)
iv) výzkumu zaměřeného na udržitelné metody produkce a rozvoj trhu.
iv) výzkumy a pokusy zaměřené na nové udržitelné metody produkce a průzkumy o vývoji trhu.
Pozměňovací návrh 33
Čl. 118 první pododstavec písm. c) bod iva) (nový)
iva) podpory inovace, zlepšení jakosti, rozmanitosti, bezpečnosti produktů, ochrany životního prostředí, biologické rozmanitosti;
Pozměňovací návrh 34
Čl. 118 první pododstavec písm. c) bod ivb) (nový)
ivb) zajištění informovanosti o produktu po celý produkční cyklus a cyklus uvedení na trh, jakož i podporu produktu.
Pozměňovací návrh 35
Čl. 118 pododstavec 2a (nový)
Mezioborové organizace mohou žádat orgány, které je uznaly, aby pravidla, dohody a postupy přijaté v jejich rámci byly povinné pro všechny subjekty, které vykonávají činnosti související s dotyčným produktem nebo skupinou produktů.
Pozměňovací návrh 36
Čl. 124
1.  Aniž jsou dotčeny případy, v nichž jsou dovozní licence v souladu s tímto nařízením požadovány, může Komise pro dovoz jednoho nebo více produktů z následujících odvětví do Společenství stanovit povinnost předložit dovozní licenci:
1.  Pro odvětví obilovin, cukru, rýže, lnu a konopí, mléka, hovězího a telecího masa (pro produkty uvedené v příloze I část XV písm. a) a odvětví oliv (pro produkty kódů NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 a 1522 00 39) je každý dovoz do Společenství podmíněn předložením dovozní licence.
a) obilovin,
Výjimka může být nicméně povolena:
b) rýže,
a) pro produkty z obilovin, které významně neovlivňují situaci v zásobování tohoto trhu,
c) cukru,
b) pokud řízení určitého dovozu cukru nebo rýže nevyžaduje dovozní licenci.
d) osiva,
e) oliv, pokud jde o produkty kódů KN 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 a 1522 00 39,
f) lnu a konopí, pokud jde o konopí,
g) banánů,
h) živých rostlin,
i) hovězího a telecího masa,
j) mléka a mléčných výrobků,
k) vepřového masa,
l) skopového a kozího masa,
m) vajec,
n) drůbeže,
o) ethanolu.
1a.  Pro ostatní odvětví a produkty, aniž by byly dotčeny případy, kdy toto nařízení vyžaduje dovozní licenci, má Komise možnost podmínit dovozy do Společenství předložením dovozní licence.
Pozměňovací návrh 37
Čl. 135 odst. 2
2.  Dodatečné clo není uloženo, pokud nehrozí nebezpečí, že dovoz naruší trh Společenství, nebo pokud by účinky neodpovídaly stanovenému cíli.
2.  Rada ověří, zda dodatečné dovozní clo nenaruší trh Společenství nebo zda jeho účinky odpovídají stanovenému cíli.
Pozměňovací návrh 38
Čl. 187 pododstavec 1a) (nový)
Komise se při stanovování těchto pravidel řídí zásadou efektivity nákladů a zaručuje členským státům, že tato pravidla nezpůsobí abnormální zvýšení rozpočtových nákladů.
Pozměňovací návrh 39
Čl. 187 pododstavec 2a) (nový)
Řízení předcházející uvalení sankcí dodržují právo na účinné odvolání a právo na spravedlivý proces ve smyslu Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950.
Pozměňovací návrh 40
Čl. 188 odst. 1
1.  Komisi je nápomocen Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů (dále jen "výbor").
1.  Komisi je nápomocen, v závislosti na dotyčných trzích, Řídící výbor pro maso, mléčné výrobky, živé rostliny nebo trvalé plodiny.
1a.  Komise prostřednictvím vhodných postupů a dostatečného financování zaručuje, že odborníci určení členskými státy mají vysokou profesní úroveň.
Pozměňovací návrh 41
Čl. 188 odst. 1b (nový)
1b.  Nejpozději dva roky po přijetí tohoto nařízení vyhodnotí Komise zkušenosti s řídícími výbory a skupinami rezortních odborníků a předloží Evropskému parlamentu a Radě v této věci zprávu spolu s připomínkami členských států.
Pozměňovací návrh 42
Čl. 188 odst. 1 c (nový)
1c.  Ustanovení čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES se vztahuje ke schůzím Řídících výborů.
Pozměňovací návrh 43
Čl. 188 odst. 3
3.  Výbor přijme svůj jednací řád
3.  Výbory přijmou své jednací řády.
Pozměňovací návrh 44
Čl. 195 odst. 1 písm. a)
a) nařízení (EHS) č. 234/68, (EHS) č. 827/68, (EHS) č. 2517/69, (EHS) č. 2728/75, (EHS) č. 2729/75, (EHS) č. 2759/75, (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75, (EHS) č. 1055/77, (EHS) č. 2931/79, (EHS) č. 1358/80, (EHS) č. 3730/87, (EHS) č. 4088/87, (EHS) č. 2075/92, (EHS) č. 2077/92, (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 2529/2001, (ES) č. 670/2003, (ES) č. 797/2004 a (ES) č. 1952/2005 od 1. ledna 2008
a) nařízení (EHS) č. 234/68, (EHS) č. 827/68, (EHS) č. 2728/75, (EHS) č. 2729/75, (EHS) č. 2759/75, (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75, (EHS) č. 1055/77, (EHS) č. 2931/79, (EHS) č. 1358/80, (EHS) č. 3730/87, (EHS) č. 4088/87, (EHS) č. 2075/92, (EHS) č. 2077/92, (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 2529/2001, (ES) č. 670/2003, (ES) č. 797/2004 a (ES) č. 1952/2005 od 1. ledna 2008
Pozměňovací návrh 45
Čl. 198 odst. 2 písm. e)
e) v odvětví vína, a pokud jde článek 191, od 1. srpna 2008;
vypouští se
Pozměňovací návrh 46
Příloha I část IX

Znění navržené Komisí

Část IX: Ovoce a zelenina

Co se týče ovoce a zeleniny, toto nařízení se vztahuje na produkty uvedené v následující tabulce:

Kód KN

Popis zboží

0702 00 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

0703

Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená

0704

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené

0705

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené

0706

Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené

0707 00

Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené

0708

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

ex 0709

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená, s výjimkou zeleniny podpoložek 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 a 0709 90 60

ex 0802

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané, s výjimkou arekových (betelových) ořechů a kola ořechů podpoložky 0802 90 20

0803 00 11

Banány plantejny čerstvé

ex 0803 00 90

Banány plantejny sušené

0804 20 10

Fíky čerstvé

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avokádo

0804 50 00

Kvajávy, manga a mangostany

0805

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené

0806 10 10

Stolní hrozny, čerstvé

0807

Melouny (včetně melounů vodních) a papáje, čerstvé

0808

Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé

0809

Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé

0810

Ostatní ovoce, čerstvé

0813 50 31

0813 50 39

Směsi výhradně ze sušených ořechů čísel 0801 a 0802

1212 99 30

Rohovník

Pozměňovací návrh Parlamentu

vypouští se

Pozměňovací návrh 47
Příloha I část X

Znění navržené Komisí

Část X: Produkty zpracované z ovoce a zeleniny

Co se týče produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, toto nařízení se vztahuje na produkty uvedené v následující tabulce:

Kód KN

Popis zboží

a)

ex 0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená, s výjimkou kukuřice cukrové podpoložky 0710 40 00, oliv podpoložky 0710 80 10 a plodů rodu Capsicum nebo Pimenta podpoložky 0710 80 59

ex 0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání, s výjimkou oliv položky 0711 20, plodů rodu Capsicum nebo Pimenta podpoložky 0711 90 10 a kukuřice cukrové podpoložky 0711 90 30

ex 0712

Zelenina sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná, s výjimkou dehydratovaných brambor uměle vysušených teplem a nezpůsobilých k lidskému požívání zařazených do podpoložky ex 0712 90 05, kukuřice cukrové podpoložek ex 0712 90 11 a 0712 90 19 a oliv podpoložky ex 0712 90 90

0804 20 90

Sušené fíky

0806 20

Sušené vinné hrozny

ex 0811

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, s výjimkou zmrazených banánů podpoložky ex 0811 90 95

ex 0812

Ovoce a ořechy prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání, s výjimkou banánů podpoložky ex 0812 90 98

ex 0813

Ovoce sušené, jiné než čísel 0801 až 0806; směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly s výjimkou směsí výhradně z ořechů čísel 0801 a 0802 podpoložek 0813 50 31 a 0813 50 39

0814 00 00

Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně melounů vodních), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích

0904 20 10

Sušená sladká paprika, nedrcená ani nemletá

b)

ex 0811

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

ex 1302 20

Pektinové látky a pektináty

ex 2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové, kromě:

– plodů rodu Capsicum, jiných než sladkých paprikových lusků podpoložky 2001 90 20

– kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata) podpoložky 2001 90 30

– jam, batátů (sladkých brambor) a podobných jedlých části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více podpoložky 2001 90 40

– palmových jader podpoložky 2001 90 60

– oliv podpoložky 2001 90 65

– listů révy vinné, chmelových výhonků a jiných jedlých částí rostlin podpoložky ex 2001 90 99

2002

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové

2003

Houby a lanýže, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové

ex 2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006, kromě kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata) podpoložky ex 2004 90 10, oliv podpoložky ex 2004 90 30 a brambor upravených nebo konzervovaných ve formě mouky, krupice nebo vloček podpoložky 2004 10 91

ex 2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená, jiná než produkty čísla 2006, s výjimkou oliv položky 2005 70, kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata) podpoložky 2005 80 00 a plodů rodu Capsicum jiných než sladké paprikové lusky podpoložky 2005 99 10 a brambor upravených nebo konzervovaných ve formě mouky, krupice nebo vloček podpoložky 2005 20 10

ex 2006 00

Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním), s výjimkou banánů konzervovaných cukrem čísel ex 2006 00 38 a ex 2006 00 99

ex 2007

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, s výjimkou:

– homogenizovaných přípravků z banánů položky ex 2007 10

– džemů, želé, marmelád, protlaků (pyré) nebo past z banánů podpoložek ex 2007 99 39, ex 2007 99 57 a ex 2007 99 98

ex 2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté, s výjimkou:

– arašídového másla podpoložky 2008 11 10

– palmových jader podpoložky 2008 91 00

– kukuřice podpoložky 2008 99 85

– jamů, batátů (sladkých brambor) a podobných jedlých částí rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více podpoložky 2008 99 91

– listů révy vinné, chmelových výhonků a jiných jedlých částí rostlin podpoložky ex 2008 99 99

– směsí banánů jinak upravených nebo konzervovaných podpoložek ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 a ex 2008 92 98

– banánů jinak upravených nebo konzervovaných podpoložek ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 a ex 2008 99 99

ex 2009

Ovocné šťávy (s výjimkou hroznové šťávy a vinného moštu položek 2009 61 a 2009 69 a banánové šťávy položky 2009 80) a zeleninové šťávy, nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Pozměňovací návrh Parlamentu

vypouští se

Pozměňovací návrh 48
Příloha I část XII

Znění navržené Komisí

Část XII: Víno

Co se týče vína, toto nařízení se vztahuje na produkty uvedené v následující tabulce:

Kód KN

Popis zboží

a)

2009 61

2009 69

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu)

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

Ostatní vinné mošty, jiné než částečně kvašené nebo s kvašením zastaveným jinak než přidáním alkoholu

b)

ex 2204

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009, mimo ostatní vinný mošt podpoložek 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 a 2204 30 98

c)

0806 10 90

Vinné hrozny, čerstvé, jiné než stolní hrozny

2209 00 11

2209 00 19

Vinný ocet

d)

2206 00 10

Matolinové víno

2307 00 11

2307 00 19

Vinný kal

2308 00 11

2308 00 19

Výlisky z hroznů (matoliny)

Pozměňovací návrh Parlamentu

vypouští se

Pozměňovací návrh 49
Příloha IIa (nová)

Pozměňovací návrh Parlamentu

PŘÍLOHA IIa

PODMÍNKY NÁKUPU CUKROVÉ ŘEPY

BOD I

Pro účely tohoto nařízení se "smluvními stranami " rozumějí

a) cukrovarnické podniky (dále jen "výrobci")

a

b) prodejci cukrové řepy (dále jen "prodejci").

BOD II

1. Smlouvy o dodání se uzavírají písemně na konkrétní množství cukrové řepy podléhající kvótám.

2. Ve smlouvách o dodání musí být uvedeno, zda a za jakých podmínek lze cukrovou řepu dodávat nad stanovené množství.

BOD III

1. Ve smlouvách o dodání jsou uvedeny nákupní ceny za množství cukrové řepy s tím, že se rozlišuje, zda množství cukru vyrobené z této cukrové řepy:

a) podléhá kvótám

b) nepodléhá kvótám

V případě množství cukru podle písmene a) nesmějí být tyto ceny nižší než minimální cena cukrové řepy stanovená v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 318/2006.

2. Ve smlouvách o dodání je stanovena cukernatost řepy. Součástí smluv je převodní tabulka uvádějící různé stupně cukernatosti a faktory pro převádění množství dodané cukrové řepy na množství odpovídající cukernatosti stanovené ve smlouvě o dodání.

Tabulka je sestavena na základě výtěžnosti odpovídající různé cukernatosti.

3. Pokud prodejce podepsal s výrobcem smlouvu o dodání cukrové řepy určené na výrobu cukru podléhajícímu kvótám, považují se veškeré dodávky tohoto prodejce převedené podle odstavce 2 tohoto bodu za dodávky určené k výrobě cukru podléhajícímu kvótám, a to až do okamžiku, kdy je dosaženo množství cukrové řepy stanovené ve smlouvě o dodání.

4. Vyrábějí-li výrobci cukr v množství menším, než je množství cukrové řepy podléhající kvótám, na které před zasetím podepsali smlouvy o dodání, rozdělí množství cukrové řepy odpovídající dodatečné produkci až do výše svých kvót mezi prodejce, s nimiž před zasetím podepsali smlouvy o dodání cukrové řepy určené k výrobě cukru podléhajícímu kvótám.

Mezioborové dohody se mohou od tohoto ustanovení odchýlit.

BOD IV

1. Smlouvy o dodání obsahují ustanovení o časovém rozvržení a obvyklé dodací lhůtě cukrové řepy.

2. Ustanovení odstavce 1 jsou ustanovení platná pro předchozí hospodářský rok s ohledem na skutečnou výši produkce; mezioborové dohody se od nich mohou odchýlit.

BOD V

1. Ve smlouvách o dodání jsou stanovena sběrná místa pro cukrovou řepu.

2. Pokud prodejci a výrobci již podepsali smlouvu o dodání na předchozí hospodářský rok, zůstávají sběrná místa, která určili jako místa pro dodávky během uvedeného hospodářského roku, v platnosti.

Mezioborové dohody se mohou od tohoto ustanovení odchýlit.

3. Smlouva o dodání stanoví, že náklady spojené s nakládkou a dopravou ze sběrných míst hradí výrobce, není-li ve zvláštních dohodách uzavřených před předchozím hospodářským rokem na základě místních pravidel nebo zvyklostí stanoveno jinak.

4. V Dánsku, Řecku, Španělsku, Irsku, Portugalsku, Finsku a Spojeném království, kde se u cukrové řepy používá cena s dodáním do závodu, však smlouvy o dodání ukládají výrobcům povinnost podílet se na úhradě nákladů spojených s nakládkou a dopravou a stanoví příslušné procentní sazby nebo částky.

BOD VI

1. Smlouvy o dodáních stanoví místa převzetí cukrové řepy.

2. Pokud prodejci a výrobci již podepsali smlouvu o dodání na předchozí hospodářský rok, zůstávají místa převzetí, na kterých se dohodli pro dodávky během uvedeného hospodářského roku, v platnosti. Mezioborové dohody se mohou od tohoto ustanovení odchýlit.

BOD VII

1. Smlouvy o dodání stanoví, že cukernatost se určuje pomocí polarimetrické metody. Vzorek řepy se odebírá při převzetí.

2. Mezioborové dohody mohou stanovit odběr vzorků v jiné fázi. V tom případě stanoví smlouva o dodání korekci na vyrovnání případného poklesu cukernatosti v době mezi převzetím cukrové řepy a odebráním vzorku.

BOD VIII

Smlouvy o dodání stanoví, že pro určení hrubé hmotnosti, táry a cukernatosti se použije některý z těchto postupů:

a) určení provedou společně výrobce a profesní organizace pěstitelů cukrové řepy, stanoví-li tak mezioborová dohoda;

b) určení provede výrobce pod dohledem profesní organizace pěstitelů cukrové řepy;

c) určení provede výrobce pod dohledem odborníka uznaného příslušným členským státem, uhradí-li prodejce náklady s tím spojené.

BOD IX

1. Ve vztahu k celkovému množství dodané cukrové řepy ukládají smlouvy o dodání výrobci jednu nebo více z těchto povinností:

a) bezplatně vrátit prodejci čerstvé řízky z celkové dodávky cukrové řepy, a to k převzetí v závodě;

b) bezplatně vrátit prodejci část těchto řízků, lisovaných, sušených nebo sušených a melasovaných, a to k převzetí v závodě;

c) vrátit prodejci řízky, lisované nebo sušené, a to k převzetí v závodě; v tomto případě může výrobce požadovat, aby prodejce uhradil náklady na lisování či sušení;

d) zaplatit prodejci náhradu s ohledem na odbytové možnosti dotyčných řízků.

Jsou-li části celkového množství dodané cukrové řepy určeny k jiným účelům, uloží smlouva o dodání více než jednu z povinností uvedených v prvním pododstavci.

2. Mezioborové dohody mohou stanovit, že řízky mají být dodávány v jiné fázi, než jak je uvedeno v odst. 1 písm. a), b) a c).

BOD X

1. Smlouvy o dodání stanoví lhůty pro případnou úhradu záloh a pro úhradu kupní ceny za cukrovou řepu.

2. Lhůty uvedené v odstavci 1 jsou lhůty platné v předchozím hospodářském roce. Mezioborové dohody se mohou od tohoto ustanovení odchýlit.

BOD XI

Stanoví-li smlouvy o dodání pravidla týkající se oblastí, které upravuje tato příloha, nebo obsahují-li ustanovení upravující jiné oblasti, nesmějí být ustanovení a účinky těchto smluv v rozporu s touto přílohou.

BOD XII

1. Mezioborové dohody obsahují rozhodčí doložky.

2. Stanoví-li mezioborové dohody na úrovni Společenství, na regionální nebo místní úrovni pravidla týkající se oblastí, které upravuje toto nařízení, nebo obsahují-li ustanovení upravující jiné oblasti, nesmějí být ustanovení a účinky těchto dohod nebo ustanovení v rozporu s touto přílohou.

3. Dohody uvedené v odstavci 2 stanoví zejména:

a) pravidla, podle nichž se mezi jednotlivé prodejce rozdělí množství cukrové řepy, která se výrobce rozhodne koupit před zasetím, na výrobu cukru v rámci kvóty;

b) pravidla pro rozdělení podle bodu III odst. 4;

c) převodní tabulku podle bodu III odst. 2;

d) pravidla pro výběr a dodávku osiva jednotlivých odrůd cukrové řepy, která má být vypěstována;

e) minimální cukernatost cukrové řepy, která má být dodána;

f) požadavek, aby před stanovením data pro zahájení dodávek cukrové řepy proběhly konzultace mezi výrobcem a zástupci prodejců;

g) vyplácení prémií prodejcům za předčasné nebo pozdní dodávky;

h) podrobné údaje o:

i) části řízků podle bodu IX odst. 1 písm. b),

ii) nákladech podle bodu IX odst. 1 písm. c),

iii) náhradě podle bodu IX odst. 1 písm. d);

i) odvoz řízků prodejcem;

j) aniž jsou dotčena ustanovení týkající se minimální ceny cukrové řepy podléhající kvótám stanovená v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 318/2006 pravidel, podle kterých mají být případné rozdíly mezi referenční cenou a skutečnou prodejní cenou cukru rozděleny mezi výrobce a prodejce.

BOD XIII

Pokud neexistují mezioborové dohody stanovující, jak mají být mezi prodejce rozdělena množství cukrové řepy určené na výrobu cukru v rámci kvót, která výrobce nabízí koupit před zasetím, může příslušný členský stát sám stanovit pravidla pro takové rozdělení.

Prodejcům, kteří cukrovou řepu tradičně prodávají družstvům, mohou tato pravidla rovněž poskytnout dodavatelská práva, která by neměli, kdyby byli členy těchto družstev.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


Společná organizace trhu s obilovinami *
PDF 289kWORD 49k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2007 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1784/2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (KOM(2006)0755 – C6-0044/2007 – 2006/0256(CNS))
P6_TA(2007)0208A6-0141/2007

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0755)(1),

-   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0044/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0141/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 6
(6)  Je proto nezbytné přijmout vhodná opatření, aby se zajistilo řádné fungování trhu Společenství s obilovinami. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a odbytištím pro pěstitele na trhu se ukončení intervenčního režimu pro kukuřici, stanoveného nařízením (ES) č. 1784/2003, jeví jako nejvhodnější opatření pro dosažení tohoto cíle.
(6)  Je proto nezbytné přijmout vhodná opatření, aby se zajistilo řádné fungování trhu Společenství s obilovinami. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by měly být roční nákupy v rámci intervenčního režimu pro kukuřici, stanoveného nařízením (ES) č. 1784/2003, množstevně omezeny.
Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 BOD 2
Čl. 5 odst. 1 (nařízení (ES) č. 1784/2003)
2.  V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
"1. Intervenční agentury určené členskými státy nakoupí pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen nebo čirok, jež byly sklizeny ve Společenství a jsou jim nabízeny, za předpokladu, že nabídky odpovídají stanoveným podmínkám, zejména pokud jde o jakost a množství."
vypouští se
Pozměňovací návrh 3 a 4
ČL. 1 BOD 2A (nový)
Čl. 5 odst. 1 pododstavce 1a a 1b (nové) (nařízení (ES) č. 1784/2003)
2a.  V čl. 5 odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které zní:
"Odchylně od pravidel uvedených v prvním pododstavci roční intervenční nákupy kukuřice nepřesáhnou:
– 2 miliony tun v hospodářském roce 2007/2008,
– 1 milion tun v hospodářském roce 2008/09,
– 0 tun v hospodářském roce 2009/2010.
Komise předloží do 31. prosince 2008 zprávu, která posoudí vývoj trhu s kukuřicí, hospodářskou situaci tohoto odvětví a zrušení nebo prodloužení intervence, a případně předloží nové legislativní návrhy."

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


Ověřování pověřovacích listin pana Beniamina Donniciho
PDF 277kWORD 54k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. května 2007 o ověřování pověřovacích listin pana Beniamina Donniciho (2007/2121(REG))
P6_TA(2007)0209A6-0198/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na akt ze dne 20. září 1976 o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (1),

-   s ohledem na články 3, 4 a 9 a přílohu I jednacího řádu,

-   s ohledem na úřední sdělení příslušeného italského státního orgánu ohledně zvolení pana Beniamina Donniciho poslancem Evropského parlamentu,

-   s ohledem na stížnost pana Achilla Occhetta obdrženou dne 25. března 2007, v níž pan Occhetto zpochybnil platnost zvolení pana Beniamina Donniciho poslancem Evropského parlamentu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0198/2007),

A.   vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 1 a 2 aktu ze dne 20. září 1976 stanoví funkce neslučitelné s mandátem poslance Evropského parlamentu,

B.   vzhledem k tomu, že podle článku 9 a přílohy I jednacího řádu jsou poslanci Evropského parlamentu povinni vyplnit podrobné prohlášení o svých profesních činnostech nebo jiných placených funkcích či činnostech,

C.   vzhledem k tomu, že se v čl. 3. odst. 5 jednacího řádu se uvádí, že "pokud je poslanec jmenován v důsledku odstoupení kandidátů ze stejného seznamu, výbor příslušný pro ověřování pověřovacích listin zajistí, aby odstoupení proběhlo v souladu s duchem a literou aktu ze dne 20. září 1976 a čl. 4 odst. 3 tohoto jednacího řádu",

D.   vzhledem k tomu, že vnitrostátní ustanovení týkající se procesu voleb do Evropského parlamentu musejí být v souladu se základními principy právního systému Společenství, primárním právem Společenství a duchem a literou Aktu z roku 1976; vzhledem k tomu, že z tohoto důvodu příslušné státní legislativní, správní a soudní orgány při uplatňování anebo interpretaci vnitrostátních ustanovení o procesu voleb do Evropského parlamentu nemohou řádně nepřihlédnout k zásadám volebního práva Společenství;

E.   vzhledem k tomu, že soulad rozhodnutí pana Achilla Occhetta odstoupit z voleb s literou a s duchem aktu ze dne 20. září 1976 musí být posouzen s ohledem na článek 6 tohoto aktu, v němž stojí: "poslanci Evropského parlamentu (…) nejsou vázáni žádnými pokyny a jejich mandát není vázaný" a že svoboda a nezávislost poslanců je skutečně klíčovou zásadou,

F.   vzhledem k tomu, že ve statutu poslanců (jenž má vstoupit v platnost od roku 2009) se v čl. 2 odst. 1 uvádí, že "poslanci se rozhodují svobodně a nezávisle";. Rovněž v odstavci 2, který je bezesporu založen na odstavci 1, se uvádí, že "jakákoli dohoda o odstoupení od mandátu před uplynutím nebo na konci volebního období je neplatná",

G.   vzhledem k tomu, že taková ustanovení statutu poslanců jsou pouze vysvětlením zásad svobody a nezávislosti, které jsou již obsaženy v Aktu z roku 1976 a že statut poslanců je výslovně potvrzuje v zájmu Evropského parlamentu a jeho poslanců,

H.   vzhledem k tomu, že Statut poslanců Evropského parlamentu, který však vstoupí v platnost až po začátku dalšího volebního období v roce 2009, je na základě toho, v jaké fázi se nachází stávající právní systém Společenství, nástrojem primárního práva, který schválil Evropský parlament po bezvýhradném schválení ze strany Rady a který byl řádně uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie,

I.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament a vnitrostátní orgány odpovědné za uplatňování anebo interpretaci vnitrostátních ustanovení týkajících se procesu voleb do Evropského parlamentu musejí řádně přihlédnout k principům a ustanovením Statutu poslanců a v souladu se zásadou loajální spolupráce ustavenou v článku 10 Smlouvy o ES se musejí mj. zdržet realizace opatření či ustanovení, která jsou zjevně v rozporu s tímto statutem,

J.   vzhledem k tomu, že zásady a ustanovení Statutu poslanců jsou beze sporu součástí principů, o nichž se hovoří v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, na nichž je Evropská unie založena (včetně principu demokracie a právního státu) a které musejí být dodržovány coby obecné zásady práva Společenství,

K.   vzhledem k tomu, že do právní působnosti článku 6 Aktu z roku 1976 spadají kandidáti, kteří jsou oficiálně uvedeni na seznamech zvolených osob, což je v zájmu Evropského parlamentu, protože takoví kandidáti se výhledově mohou stát poslanci Parlamentu,

L.   vzhledem k tomu, že odstoupení předložené panem Achillem Occhettem je výsledkem vůle podmíněné dohodou, která byla uzavřena před jmenováním poslanců zvolených ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 12. a 13. června 2004 s jinou osobou seznamu "Società civile DI PIETRO-OCCHETTO", a že je třeba proto takové odstoupení považovat za neslučitelné s literou a duchem aktu z roku 1976, a tedy za neplatné,

M.   vzhledem k tomu, že neplatnost odstoupení pana Achille Occhetta podkopává faktický a právní základ pro zachování mandátu jeho nástupce Beniamina Donniciho,

N.   vzhledem k tomu, že regionální soud Lazia (soud prvního stupně), ve svém rozsudku ze dne 21. července 2006 rozhodl, že to, že se pan Ochetto vzdal svého zvolení neznamená, že se vzdává svého místa v konečném pořadí kandidátů, protože respektování vůle lidu přikazuje, aby volební výsledky byly považovány za definitivní a neměnitelné, a že to nemá žádný vliv při rozhodování o eventuálním nahrazování kandidátů v případě neslučitelnosti, ztráty občanských práv, nezpůsobilosti nebo rezignace oprávněných osob na jmenování nebo funkci; kandidát, který se svého zvolení do funkce vzdal, má tedy po prověření všech předpokladů pro nahrazení právo své prohlášení o odstoupení stáhnout, a vrátit se tak do funkce, kterou lze nahrazením znovu získat,

O.   vzhledem k tomu, že státní rada definitivním rozsudkem, který se stal součástí judikatury, zrušila jmenování Achilla Occhetta poslancem Evropského parlamentu,

P.   vzhledem k tomu, že podle článku 12 Aktu z roku 1976 pověřovací listiny svých poslanců zvolených na základě všeobecného volebního práva ověřuje Evropský parlament a žádný jiný orgán EU; vzhledem k tomu, že toto nezadatelné právo Evropského parlamentu nelze zpochybňovat a už vůbec ne zrušit na základě rozhodnutí přijatého vnitrostátními úřady, které tak jasně porušily příslušná pravidla a zásady práva Společenství, i když toto rozhodnutí bylo nakonec přijato nejvyšším soudním orgánem příslušného členského státu, což byl případ rozhodnutí italské státní rady, který se zde řeší; vzhledem k tomu, že Soudní dvůr v judikatuře potvrdil platnost tohoto nezadatelného práva, a to i vůči konečným vnitrostátním rozhodnutím učiněným v rozporu s právem Společenství, stanovil nicméně odpovědnost státu,

Q.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament může legitimně odmítnout platnost mandátu pana Beniamina Donniciho a zároveň ignorovat rozhodnutí italského soudce, protože je v rozporu s duchem a literou aktu z roku 1976, čímž bude zároveň zachován mandát pana Achilla Occhetta,

1.   prohlašuje za neplatný mandát poslance Evropského parlamentu pana Beniamina Donniciho, jehož zvolení oznámil příslušný vnitrostátní orgán;

2.   potvrzuje platnost mandátu pana Achilla Occhetta;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí příslušným vnitrostátním orgánům Italské republiky a pánům Beniaminu Donnicimu a Achillovi Occhettovi.

(1) Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 5. Akt naposledy pozměněný rozhodnutím 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).


Nigérie
PDF 293kWORD 63k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2007 o nedávných volbách v Nigérii
P6_TA(2007)0210B6-0201/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na předčasné výsledky a závěry ze strany mise EU pro sledování průběhu voleb vyslané do Federativní republiky Nigérie vyhlášené dne 23. dubna 2007,

-   s ohledem na vyhlášené zásady týkající se mezinárodního sledování voleb a na kodex chování pro mezinárodní volební pozorovatele, které si OSN připomněla dne 27. října 2005,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. dubna 2000 o volební pomoci a pozorování voleb ze strany EU (KOM(2000)0191),

-   s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že státní a federální volby v Nigérii, které se konaly v roce 2007, nesplnily základní mezinárodní a regionální normy pro demokratické volby a nelze je považovat za důvěryhodné, svobodné a spravedlivé,

B.   vzhledem k tomu, že tyto volby nesplnily neděje a očekávání Nigérijského lidu, který se ochotně účastnil volebního procesu a často volil za velmi obtížných okolností, čímž prokázal své pevné odhodlání hlasovat a využít svého demokratického práva navzdory dlouhodobé atmosféře volební nejistoty a obav,

C.   vzhledem k tomu, že mise EU pro sledování průběhu voleb došla k závěru, že tyto volby měly řadu závažných nedostatků z důvodu špatné organizace, nedostatečné transparentnosti, rozsáhlých procesních chyb, potvrzených závažných podvodů, a to zejména v průběhu verifikace výsledků a odebrání volebního práva v různých fázích tohoto procesu a z důvodu nedostatku rovných podmínek v případě kandidátů,

D.   vzhledem k tomu, že se Nigérijská vláda a volební úředníci předem aktivně smluvili na spáchání podvodu a násilností či alespoň ignorovali případy porušování lidských práv, kterých se dopustili zastánci vládnoucí strany a ostatní, místo aby zajistili základní právo voličů svobodně volit,

E.   vzhledem k tomu, že v den konání státních voleb se volební místnosti otevřely velmi pozdě nebo nebyly otevřeny vůbec, nebyly dostatečně vybaveny materiálem a neměly dostatek volebních úředníků, z nichž většina nebyla patřičně proškolena,

F.   vzhledem k tomu, že z důvodu nedostatku hlasovacích kabin a nevhodné dispozice volebních místností často docházelo k tomu, že voliči nemohli hlasovat tajně, příslušné postupy nebyly správně dodržovány, nezávislá kontrola byla částečně omezena vyskytly se i případy neplnoletých voličů,

G.   vzhledem k tomu, že pozorovatelé EU hlásili nesrovnalosti při sčítání a verifikaci hlasů, včetně případů narušení voleb, opominutí sečíst hlasy a rozporuplných výsledků a že výsledky z volebních místností nebyly veřejně vyvěšeny na žádné úrovni vedení voleb v celé zemi,

H.   vzhledem k tomu, že tyto problémy vedly k násilnostem, které v době kolem státních voleb dne 14. dubna 2007 skončily smrtí nejméně 50 osob a minimálně stejného počtu zraněných, přičemž k polovině těchto úmrtí došlo v oblasti delty Nigéru, a dále k chaosu, mj. k tomu, že skupiny výtržníků neoprávněně odnesly řadu volebních uren,

I.   vzhledem k tomu, že mezi volbami dne 14. a 21. dubna 2007 bylo možné napravit některé nedostatky a politické strany a policie mohly přijmout konkrétní opatření k vytvoření mírumilovného a stabilního prostředí,

J.   vzhledem k tomu, že v den, kdy se konaly federální volby, byli pozorovatelé EU svědky stejného typu nedostatků jako dne 14. dubna 2007, totiž ucpání volebních uren, pozměňování oficiálních formulářů s výsledky, krádeží důvěrných volebních materiálů, koupě hlasů a hlasování neplnoletých osob,

K.   vzhledem k tomu, že konečné výsledky byly v obou případech přesvědčivým vítězstvím vládnoucí Lidově-demokratické strany (PDP), přičemž v některých případech pro PDP hlasovalo 100 % zúčastněných voličů,

L.   vzhledem k tomu, že politické strany, občanská společnost a hromadné sdělovací prostředky vyjádřily závažné znepokojení nad průběhem voleb,

M.   vzhledem k tomu, že Přechodně ustavená monitorovací skupina, což je největší pozorovatelská organizace v Nigérii, žádala o opakování prezidentských voleb,

N.   vzhledem k tomu, že Nezávislá národní volební komise (INEC) se na volby nepřipravila dobře a nevzbudila důvěru mezi stranami zainteresovanými na volbách, pokud jde o její schopnosti a nestrannost,

O.   vzhledem k tomu, že v přípravných fázích voleb byla odhalena pochybení, pokud jde o základní spravedlnost vůči opozici, transparentnost, registraci voličů a dodržování právního státu, kdy se prezident Olusegun Obasanjo snažil o vyloučení některých kandidátů,

P.   vzhledem k tomu, že v době vlády prezidenta Obasanja bylo dosaženo pozoruhodných výsledků a podpory demokracie v celé Africe, v současné době však je zapotřebí upevnit tyto pozitivní kroky a zasadit se o svobodné a spravedlivé volby, které by proběhly v souladu s mezinárodními normami,

Q.   vzhledem k tomu, že mezi kandidáty a v řadách vedení voleb je i nadále velmi malý počet žen,

R.   vzhledem k tomu, že všeobecné volby představovaly pro tuto zemi příležitost k tomu, aby mohla vůbec poprvé zažít svobodný přechod od jedné civilní vlády k druhé, čímž by došlo k upevnění demokracie,

S.   vzhledem k tomu, že tyto volby byly vůbec nejrozsáhlejší volby, které se kdy v Africe konaly, jelikož Nigérie má 140 milionů obyvatel, kteří tvoří přibližně 250 etnických skupin žijících v 36 státech, z nichž má každý vlastního guvernéra a legislativu, a 64 milionů registrovaných voličů,

T.   vzhledem k tomu, že transparentnost a věrohodnost voleb mají silný vliv na mezinárodní postavení Nigérie a dále na kvalitu bilaterálních vztahů a hospodářskou spolupráci,

U.   vzhledem k tomu, že úspěšné a věrohodné volby vyžadují také bezprostřední a proaktivní angažovanost na národní, regionální i širší mezinárodní úrovni, která by volby ochránila před násilnostmi a manipulací,

V.   vzhledem k tomu, že nehledě na profesionální práci, kterou mise EU pro sledování průběhu voleb odvedla při všeobecném budování důvěry voličů tím, že upozorňovala na nesrovnalosti, odrazovala od páchání podvodů a poskytovala doporučení týkající se zdokonalování volebního procesu, došlo k narušení důvěryhodnosti EU díky nedostatečně důsledné povolební politice, pokud jde o řešení problematiky nevydařených voleb,

W.   vzhledem k rovnováze stability v Nigérii,

1.   žádá o naléhavou nápravu ze strany příslušných orgánů a zainteresovaných stran, aby mohly být znovu vytvořeny podmínky pro konání věrohodných a transparentních voleb v Nigérii;

2.   naléhavě žádá Nigérijské orgány, aby okamžitě, důkladně a transparentně vyšetřily volební nesrovnalosti, přijaly okamžitá opatření k nápravě této situace a volali k odpovědnosti ty, kteří se těchto nesrovnalostí dopustili;

3.   žádá, aby byla přijata konkrétní opatření na zajištění skutečně nezávislého vedení voleb, které by bylo schopno zorganizovat svobodné a spravedlivé volby;

4.   potvrzuje, že Nigérijský lid má právo na nové věrohodné volby, které by se konaly pod dohledem skutečně nezávislé a výkonné INEC; zdůrazňuje, že INEC v současnosti není schopna plnit organizační a logistické úkoly, které před ní stojí;

5.   lituje, že volební zákon z roku 2006 stále není schopen plnit základní požadavky na transparentnost, zejména pokud jde o ověřování a zveřejňování výsledků, a žádá, aby byl novelizován;

6.   podotýká, že k přehodnocení volebního procesu a předložení návrhů na nové a věrohodné volby by mohl být vytvořen výbor, který by se skládal z poslanců Sněmovny reprezentantů a Senátu, kteří by patřili ke všem stranám;

7.   lituje, že volby nelze považovat za věrohodné, a to nehledě na lepší atmosféru, při níž byla v průběhu kampaně široce dodržována svoboda projevu a svoboda shromažďování, přičemž soudy obecně plnily pozitivní nezávislou roli a obyvatelé byli plně oddáni demokracii;

8.   velmi lituje, že nehledě na opatření vlády ohledně masivního nasazení policie, armády a státní bezpečnostní služby vedly volby v průběhu nepokojů, které se s nimi pojily, k úmrtí minimálně 200 lidí, včetně kandidátů a policistů, a to dokonce před tím, než se začaly sčítat hlasy, a někdy dokonce před samotným hlasováním;

9.   vyzývá Nigérijské orgány, INEC a politické strany, aby prošetřily všechny případy násilí a vedly pachatele těchto násilností k odpovědnosti;

10.   odsuzuje atmosféru beztrestnosti pro případy narušování voleb, imunitu, které se těší výkonná moc, a praxi, kdy jsou najímáni výtržníci k páchání volebního násilí, a žádá, aby byla v této oblasti přijata konkrétní opatření;

11.   žádá Nigérijskou vládu, aby nezasahovala v případech zpochybnění volebního procesu soudní cestou, a opoziční politické strany, aby využily soudního řízení pro případ voleb, zdržely se používání násilí a podpořily zprostředkování nových věrohodných voleb ze strany Africké unie - Hospodářského společenství západoafrických států (AU–ECOWAS), aby bylo možné najít řešení dramatické povolební situace;

12.   vítá mechanizmy, které vytvořil odvolací soud za účelem zjednodušení a zajištění včasného rozhodování ve věci povolebních peticí, lituje však toho, že poškozené opoziční strany, které podaly petice k tribunálu pro volební petice, dva týdny po prezidentských volbách stále ještě čekají na zahájení řízení;

13.   žádá o účinné zajištění dalekosáhlých občanských práv a instruktáže o volbách a zdůrazňuje, že je potřeba se zabývat otázkou rozsáhlé negramotnosti, která je příčinou toho, že Nigérijský lid nemá přístup k tisku, a je také hlavním důvodem omezené účasti ve volbách, především mezi ženami;

14.   podporuje závěry mise EU pro sledování průběhu voleb;

15.   žádá Komisi, aby Radě a Evropskému parlamentu předložila promyšlený a důvěryhodný návrh týkající se povolební politiky EU s ohledem na svobodu výběru v případě obyvatel určitých zemí, a vyjadřuje obavy, že současná "ničím nerušená" politika je škodlivá a maří důvěryhodnost misí EU pro sledování průběhu voleb;

16.   zdůrazňuje, že pomoc EU Nigérii by neměla být federálním a státním subjektům poskytována do doby konání nových věrohodných voleb; poukazuje na to, že tyto prostředky musejí být ku prospěchu Nigérijského lidu, a měly by se proto použít k zajištění dobrého vládnutí, demokratizace, vzdělávání voličů a základních sociálních služeb v rámci obcí, a to zejména prostřednictvím organizací občanské společnosti;

17.   žádá Komisi a její delegaci v Nigérii, aby zajistily, že se vláda nebude angažovat ve výběru projektů či v realizaci financování v rámci nástroje EU pro demokracii a lidská práva, který byl navržen právě tak, aby fungoval bez souhlasu přijímající země;

18.   naléhavě žádá federální vládu, aby bojovala proti často se vyskytujícím případům korupce, násilí a beztrestnosti, které ve velké části země, zejména na státní a místní úrovni, vedly k podkopání řádného vládnutí a k tomu, že většina obyvatel Nigérie stále žije v chudobě a nedostává se jí základních zdravotnických a vzdělávacích služeb; dále žádá, aby byla dodržována lidská práva;

19.   vyzývá Nigérijské orgány, aby zahájily jednání s místními obyvateli o budoucnosti oblasti delty Nigéru, zejména o jeho sociálním, hospodářském a environmentálním rozvoji;

20.   podotýká, že dosažení rozvojových cílů tisíciletí je klíčovým aspektem demokracie a přispívá k dokonalejší sociální spravedlnosti a k hospodářskému rozvoji;

21.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě Nigérie, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU, předsedovi komise a výkonného výboru Africké unie a Komisi a Radě ministrů Hospodářského společenství západoafrických států.


Mezinárodní obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)
PDF 237kWORD 67k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2007 o strategických cílech EU pro 14. konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 3. až 15. června 2007 v Haagu
P6_TA(2007)0211B6-0200/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na 14. konferenci smluvních stran (COP 14) Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 3.–15. června 2007 v nizozemském Haagu,

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že CITES je v současné době nejrozsáhlejší celosvětovou dohodou o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, která má zabránit nadměrnému využívání živočišných a rostlinných druhů ve volné přírodě v mezinárodním obchodě a kterou podepsalo 171 zemí, včetně 27 členských států Evropské unie,

B.   vzhledem k tomu, že lidská spotřeba přírodních zdrojů, ničení biotopů, změna klimatu, nadměrné využívání živočišných a rostlinných druhů a nelegální obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami jsou hlavními příčinami ochuzování biologické rozmanitosti na Zemi,

C.   vzhledem k tomu, že vědci ve svých zprávách předpovídají, že v důsledku změny klimatu se ještě více zhorší úbytek biologické rozmanitosti a situace ohrožených druhů,

D.   vzhledem k tomu, že k zamezení  pytláctví a nelegálnímu mezinárodnímu obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin byla a zůstává nepostradatelnou informovanost ve spotřebitelských zemích,

E.   vzhledem k tomu, že nelegální obchod narušuje celosvětový program udržitelnosti životního prostředí a rozvoje,

F.   vzhledem k tomu, že strategie udržitelného rozvoje EU poskytuje rámec pro odpovědné a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji,

G.   vzhledem k tomu, že výsledkem semináře Koordinace prosazování právních předpisů v obchodě s volně žijícími organizmy v EU, který se uskutečnil za britského předsednictví od 25. do 27. října 2005, byl široce podporovaný návrh akčního plánu Evropské unie pro boj proti nelegálnímu obchodu s volně žijícími organizmy (2006-2010),

H.   vzhledem k tomu, že CITES má doplňkovou roli k organizaci OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a jiným mezinárodním orgánům v oblasti ochrany mořských druhů, které mohou být ohroženy mezinárodním obchodem,

I.   vzhledem k tomu, že Mezinárodní velrybářská komise (IWC), uznávaná CITES jako orgán, který je oprávněn regulovat ochranu velryb a hospodaření s velrybími populacemi, vyhlásila celosvětové moratorium na komerční lov velryb,

J.   vzhledem k tomu, že Japonsko v pracovním dokumentu č. 51 na 14. konferenci smluvních stran (COP14 Doc 51) navrhlo, aby všichni kytovci v příloze I, kteří spadají pod správu IWC, byli zahrnuti do pravidelné revize příloh, aby usnesení CITES (RC.11.4) stanovující vztah mezi IWC a CITES bylo změněno a aby IWC poskytl k seznamu druhů velryb podle CITES vědecké údaje a doporučení,

K.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 7. července 2005 o provádění akčního plánu Společenství pro lesní právo, správu a obchodní výměnu (FLEGT)(1) vyjádřil své zklamání nad "mimořádně pomalým pokrokem" v procesu vymáhání práva, správy a obchodu v lesnictví (FLEGT); vzhledem k tomu, že neexistují povinná a komplexní nařízení zakazující dovoz nelegálně a neudržitelně vytěženého dřeva do EU, a proto jsou iniciativy CITES na regulaci mezinárodního obchodu se dřevem nezbytné,

L.   vzhledem k tomu, že na 12. konferenci smluvních stran (COP 12) bylo v rozporu s doporučením Evropského parlamentu přijato rozhodnutí, aby byl Botswaně, Namibii a Jižní Africe za určitých podmínek povolen jednorázový prodej státních zásob slonoviny, a vzhledem k tomu, že podmínky pro obchod stanovené v tomto rozhodnutí nebyly stále splněny,

M.   vzhledem k tomu, že se množství zabavené nelegálně držené slonoviny v období od 13. konference smluvních stran výrazně zvýšilo a odpovídá podle odhadu nejméně 20 000 zabitým slonům ročně; vzhledem k tomu, že další otevírání trhu se slonovinou by mělo pro již tak ztenčenou a roztroušenou populaci slonů v ostatních zemích Afriky a Asie neblahé důsledky,

N.   vzhledem k tomu, že Úmluva o ochraně migrujících druhů volně žijících živočichů zařadila žraloka bílého do přílohy I a II k této úmluvě, že Austrálie uvedla v roce 2001 tento druh v příloze III úmluvy CITES, a to s výhradami Norska a Japonska, a že Světový svaz ochrany přírody (IUCN) uvádí od roku 1996 tento druh jako "zranitelný'v červené knize ohrožených druhů,

O.   vzhledem k tomu, že ohrožení asijských populací velkých kočkovitých šelem se stále zvyšuje a pokrok v přijímání rozhodných opatření k zastavení poklesu stavu tygrů a ostatních velkých kočkovitých šelem je neuspokojivý,

P.   vzhledem k tomu, že v květnu 2005 byly zavedeny univerzální požadavky na označování kaviáru s cílem regulovat obchod s kaviárem,

Q.   vzhledem k tomu, že ochrana druhů musí i nadále zůstat důvodem opravňujícím k rozhodnutí o zápisu na seznam a že případné dopady na obživu lidí by měly být zohledněny při provádění těchto rozhodnutí,

R.   vzhledem k tomu, že EU nic nebrání v tom, aby přijala přísnější vnitřní opatření pro dovoz volně žijících zvířat vycházející z cílů ochrany druhů a jiných důvodů, např. požadavků týkajících se dobrých životních podmínek zvířat,

1.   vyzývá Komisi a členské státy, aby využily zásady obezřetnosti jako základní zásady při přijímání rozhodnutí o pracovních dokumentech a podávání návrhů a vzaly rovněž v úvahu zásadu "uživatel platí", přístup chránící ekosystémy a tradiční zásady ochrany přírody;

2.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že žádná rozhodnutí zaměřená na posílení koordinace mezi CITES a jinými úmluvami týkajícími se biologické rozmanitosti nenaruší povahu CITES jako dohody o celosvětové ochraně nebo její přísná ochranná opatření;

3.   je rozhodně proti používání tajných hlasování a je zklamán, že stálý výbor CITES nepodal návrhy na vyloučení možnosti použití tajného hlasování v procesu rozhodování o úmluvě;

4.   vítá návrhy Keni a Mali vyhlásit dvacetileté moratorium na veškerý obchod se slonovinou, které podporuje Togo a Ghana, a prohlášení z Akkry, které vyzývá k zákazu obchodu se slonovinou a podepsali je zástupci 19 afrických států;

5.   připomíná, že navrhované moratorium nebude mít vliv na rozhodnutí přijaté na 12. konferenci smluvních stran, které za určitých podmínek povoluje jednorázový prodej zásob slonoviny v majetku vlád Botswany, Namibie a Jižní Afriky;

6.   zdůrazňuje, že přijetí návrhů Keni a Mali by poskytlo čas na zlepšení systému MIKE (monitorování nelegálního vybíjení slonů) a umožnilo by mezinárodnímu společenství změnit zaměření diskuse z obchodu se slonovinou na skutečné hrozby pro slony a jejich přirozené prostředí;

7.   naléhavě žádá, aby vlády afrických zemí ve spolupráci s nevládními organizacemi v plné míře splnily rozhodnutí přijaté na 13. konferenci smluvních stran (COP 13) o provedení akčního plánu pro kontrolu obchodu s africkou slonovinou, včetně požadavků na podávání zpráv;

8.   vyzývá Komisi, aby podpořila snahy o zlepšení monitorování ochrany tygrů, např. nalezením mezer v právních předpisech, problémů při jejich provádění a nedostatků v jejich prosazování a v kapacitách;

9.   vyzývá Komisi, aby předložila zprávu o pokroku v plnění požadavků na označování kaviáru, podněcovala k zavedení systému označování ostatní klíčové producentské spotřebitelské státy v Evropě, Severní Americe a Asii a aby posílila proces stanovení trvale udržitelných vývozních kvót vycházející z nejspolehlivějších a nejnovějších vědeckých poznatků;

10.   naléhá na EU, aby na konferenci smluvních stran podpořila tyto návrhy:

   - přeřazení Nycticebus spp. (outloňů) z přílohy I úmluvy CITES do přílohy II,
   - odmítnutí odstranit z přílohy II úmluvy CITES Lynx rufus (rysa červeného) z důvodů problému podobného vzhledu s rysem ostrovidem (Lynx lynx) a rysem pardálovým (Lynx pardinus),
   - zařazení dvou druhů žraloků Lamna nasus (žraloka sleďového) a Squalus acanthias (ostrouna obecného) do přílohy II úmluvy CITES, které navrhlo Německo jménem členských států,
   - zařazení Pristidae spp. (pilounů), kteří jsou všichni uvedeni v seznamu IUCN jako kriticky ohrožení, do přílohy I úmluvy CITES,
   - zařazení Anguilla Anguilla (úhoře říčního) do přílohy II úmluvy CITES, které navrhlo Německo jménem členských států,
   - zařazení Pterapogon kauderni (parmovce skvělého) do přílohy II úmluvy CITES,
   - zařazení taxonů tropických stromů "brazilwood" (Caesahpinia echinata), "rosewood" (Dalbergia retusa, Dalbergia granadillo a Dalbergia stevensonii) a cedru (Cedrela spp) do přílohy II úmluvy CITES,
   - zařazení Lycaon pictus (psa hyenového) do přílohy II úmluvy CITES,
   - pracovní dokument o dodržování a prosazování předpisů, který předložilo Německo jménem členských států,
   - pracovní dokument o internetovém obchodě s exempláři zařazenými na seznam CITES, které předložilo Německo jménem členských států,
   - čtyři návrhy Alžírska zařadit Cervus elaphus barbarus (jelena lesního berberského), Gazella cuivieri (gazelu atlaskou), Gazella dorcas (gazelu dorkas), Gazella leptoceros (gazelu pískovou) do přílohy I úmluvy CITES,
   - pracovní dokument o obchodu s tradičními léčivými přípravky, který předložila Austrálie,
   - návrh Keni a Mali vyhlásit dvacetileté moratorium na veškerý obchod se slonovinou;

11.   naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby odmítly:

   - pracovní dokument č. 51 COP 14 o kytovcích předložený Japonskem,
   - vývozní kvóty Diceros bicornis (nosorožce dvourohého) pro Namibii a Jižní Afriku,
   - nahrazení všech stávajících anotací k seznamům sloních populací Botswany, Namibie, Jižní Afriky a Zimbabwe v příloze II úmluvy CITES, které by umožnilo stanovení ročních vývozních kvót pro obchod se surovou slonovinou,
   - změnu anotace k seznamu sloní populace Botswany v příloze II úmluvy CITES, která by umožnila stanovení ročních vývozních kvót pro obchod se surovou slonovinou, pro obchod se živými zvířaty pro komerční účely, pro obchod s koženým zbožím pro komerční účely, pro obchod s kůžemi pro komerční účely a pro obchod s loveckými trofejemi pro nekomerční účely,
   - návrh na rozšíření obchodu s vlnou Vicugna vicugna (lamy vikuni) na devět populací v Bolívii, protože některé z těchto populací jsou velmi malé,
   - návrh na přeřazení brazilské populace Melanosuchus niger (kajmana černého) z přílohy I úmluvy CITES do přílohy II,
   - návrh na snížení zařazení levharta skvrnitého (Panthera pardus) do přílohy II CITES a na zvýšení vývozní kvóty pro lovecké trofeje z Mozambiku;

12.   je si vědom toho, že CITES může k obživě chudých nejlépe přispět tím, že zajistí plnění a prosazování úmluvy a zabrání neregulovanému a nelegálnímu obchodu, a vyzývá proto Komisi a členské státy, aby stáhly z programu dokument č. 14 (COP 14 Doc.14) "CITES a obživa";

13.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzívnily mezinárodní spolupráci při plnění úmluvy CITES vytvořením strategie se stanovenými prioritami s cílem usnadnit její plnění, poskytováním dalších podnětů a finanční podpory, zejména na školení a technickou pomoc při určování druhů a při opatřeních ke kontrole dodržování úmluvy;

14.   připomíná, že Evropská unie je jedním z největších odbytišť pro nelegální obchod se zvířaty a rostlinami z volné přírody a že dodržování právních předpisů se v členských státech různí, a vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily koordinaci úsilí k prosazování právních předpisů EU týkajících se obchodování s těmito zvířaty a rostlinami;

15.   naléhá na ty strany úmluvy CITES, které tak dosud neučinily, aby ratifikovaly Gaboronský dodatek, což by umožnilo Evropskému společenství stát se smluvní stranou CITES;

16.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, smluvním stranám CITES a sekretariátu CITES.

(1) Úř. věst. C 157 E, 6.7.2006, s. 482.


Uvádění znalostí do praxe: široce založená inovační strategie pro EU
PDF 351kWORD 156k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2007 o uvádění znalostí do praxe - široce založená inovační strategie pro EU (2006/2274(INI))
P6_TA(2007)0212A6-0159/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise nazvané "Uvádění znalostí do praxe: široce založená inovační strategie pro EU" (KOM(2006)0502),

-   s ohledem na sdělení Komise nazvané "Investovat do výzkumu: akční plán pro Evropu" (KOM(2003)0226),

-   s ohledem na sdělení Komise o provádění lisabonského programu Společenství nazvané "Více výzkumu a inovací – investice ve prospěch růstu a zaměstnanosti: společný přístup" (KOM(2005)0488) a na související pracovní dokumenty Komise (SEK(2005)1253 a SEK(2005)1289),

-   s ohledem na zprávu nazvanou "Vytvoření Evropy inovací" ("Ahova zpráva"), kterou vypracovala skupina nezávislých odborníků pro výzkum, vývoj a inovaci dne 20. ledna 2006 po vrcholné schůzce v Hampton Court, která se konala dne 27. října 2005,

-   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000, které si kladou za cíl učinit z Unie nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku na světě, a na závěry předsednictví ze zasedání Evropských rad v Bruselu ve dnech 22. a 23. března 2005 a ve dnech 23. a 24. března 2006,

-   s ohledem na závěry z 2769. zasedání Rady pro konkurenceschopnost ze dne 4. prosince 2006,

-   s ohledem na sdělení Komise jarnímu zasedání Evropské rady nazvané "Společně k růstu a zaměstnanosti – nový začátek lisabonské strategie" (KOM(2005)0024),

-   s ohledem na sdělení Komise nazvané "Společné akce pro růst a zaměstnanost: Lisabonský program Společenství" (KOM(2005)0330),

-   s ohledem na sdělení Komise nazvané "Provádění lisabonského programu Společenství: Financování růstu malých a středních podniků – evropský přínos" (KOM(2006)0349),

-   s ohledem na národní reformní programy (NRP) předložené členskými státy, zprávy členských států z podzimu 2006 o provádění jejich NRP a hodnocení provádění těchto NRP ze strany Komise v její výroční zprávě o pokroku (KOM(2006)0816),

-   s ohledem na doporučení Rady 2005/601/ES ze dne 12. července 2005, týkající se hlavních směrů hospodářských politik členských států a Společenství (2005–2008)(1) a rozhodnutí Rady 2005/600/ES ze dne 12. července 2005 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států(2), které společně tvoří "integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost",

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)(3),

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013)(4),

-   s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut (KOM(2006)0604),

-   s ohledem na návrh nařízení Rady o patentu Společenství (KOM(2000)0412) a na jeho znění revidované předsednictvím,

-   s ohledem na rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací(5) a na sdělení Komise nazvané "Cesta k účinnějšímu využívání daňových pobídek pro VaV" (KOM(2006)0728),

-   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný "Zpráva o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2006" (SEK(2006)1467) a na sdělení Komise nazvané "Hospodářské reformy a konkurenceschopnost: hlavní poselství zprávy o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2006" (KOM(2006)0697),

-   s ohledem na evropskou tabulku inovačních ukazatelů 2006, která jednoznačně dokazuje, že Spojené státy a Japonsko nadále v dané oblasti předstihují EU,

-   s ohledem na dokument "Perspektivy OECD ve vědě, technologii a průmyslu v roce 2006",

-   s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2006 o provádění lisabonského programu Společenství: více výzkumu a inovací – investice ve prospěch růstu a zaměstnanosti: společný přístup(6),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. října 2006 o budoucí patentové politice v Evropě(7),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2006 o příspěvku pro jarní zasedání Evropské rady 2006 ohledně lisabonské strategie(8),

-   s ohledem na zprávu skupiny odborníků z července 2004 nazvanou "Improving institutions for the transfer of technology from science to enterprise" (Zdokonalení institucí za účelem přenosu technologií ze světa vědy do světa podniků),

-   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru, které přijal z vlastní iniciativy pod názvem "Investice do znalostí a inovace" (CESE 40/2007, INT/325),

-   s ohledem na iniciativu i2010, a zejména na sdělení Komise nazvané "Akční plán eGovernment v rámci iniciativy i2010 – urychlování zavádění elektronické veřejné správy v Evropě ve prospěch všech" (KOM(2006)0173),

-   s ohledem na pracovní dokument Komise o inovacích ve službách z listopadu 2006,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2007 o přispění budoucí regionální politiky k inovační schopnosti Evropské unie(9),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro právní záležitosti (A6-0159/2007),

A.   vzhledem ke stavu vývoje Lisabonské strategie a v jeho důsledku k významu ještě rozsáhlejší inovační strategie vzhledem k celosvětové hospodářské soutěži,

B.   vzhledem k tomu, že rozmanitost prostřednictvím inovací je jednou z cest, kterými se EU může vyrovnat s výzvami globalizace,

C.   vzhledem k tomu, že by měly být ve větší míře jak předávány výsledky v akademické oblasti, zejména malým a středním podnikům, tak i zpřístupňovány výsledky výzkumu, zejména v případě inovací se sociálním rozměrem, a vzhledem k tomu, že by měla být věnována pozornost geografickému soustředění platforem inovace tak, aby docházelo k využití dovedností a rozmanitosti, které v jednotlivých regionech EU existují,

D.   vzhledem k tomu, že jsou nedostatečně využívány rozsáhlé specializované vědecké poznatky shromážděné ve výzkumných střediscích v EU,

E.   vzhledem k tomu, že prostředí v oblasti podpory inovací není konkurenceschopné a dostatečně transparentní a neexistují zde rovné podmínky pro všechny účastníky, kteří vyvíjejí inovační činnosti, včetně malých inovačních společností a center technologických inovací,

F.   vzhledem k tomu, že konvenční přístup ke stimulaci inovací, v němž se spojuje pokrok techniky a síla poptávky, není sám osobě dostatečný a musí být zároveň podporován příznivými podmínkami na trhu, aby došlo k vytvoření takového právního prostředí, které vede k inovaci,

G.   vzhledem k tomu, že dobře fungující vnitřní trh, podporovaný směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu(10), vytváří příznivé prostředí pro inovaci prostřednictvím intenzivnější hospodářské soutěže v rozsáhlejším a stabilnějším hospodářském prostoru, který vede k vynakládání větších investic a podporuje mobilitu pracovních sil,

H.   vzhledem k tomu, že i nadále přetrvávají překážky, které brání volnému pohybu zboží, služeb a pracovní síly na jednotném trhu, a připravují tak evropské podniky o úspory z rozsahu nezbytné k tomu, aby mohly těžit z investic do výzkumu a inovací,

I.   vzhledem k tomu, že prvořadý cíl inovace spočívá v posílení konkurenceschopnosti EU a ve zlepšení kvality života jejích občanů,

J.   vzhledem k tomu, že zásada špičkové kvality, která je vhodná především při podpoře vědeckého výzkumu nejvyšší priority, brzdí zdravou konkurenci v oblasti podpory inovací a vylučuje menší účastníky (inovační společnosti, technologická a inovační centra, výzkumná střediska) z programů podpory,

K.   vzhledem k tomu, že inovace také umožňuje zachování tradičních odvětví,

L.   vzhledem k úloze, kterou hraje inovace ve vytváření sociálních modelů v členských státech,

M.   vzhledem k tomu, že inovace může přispět k integraci sociálních skupin, například zdravotně postižených osob,

N.   vzhledem k tomu, že zboží, služby a procesy představují nedostatečně využitý inovační potenciál EU,

O.   vzhledem k významu, jaký má institucionální podpora pro procesy správy znalostí v oblasti inovací a autorských práv,

P.   vzhledem k financování inovační politiky a ke stále se zvyšujícímu významu veřejných zakázek a partnerství veřejného a soukromého sektoru,

Q.   vzhledem k tomu, že vzdělávání, včetně interdisciplinární výuky přesahující jednotlivé oblasti tradiční vědy, představuje podmínku inovace a že by inovace měla být nedílnou součástí vzdělávacích programů na všech úrovních výuky,

R.   vzhledem k tomu, že celoživotní vzdělávání může přispět k rozvoji znalostí v oblasti inovací a že podpora informační společnosti pomáhá čelit marginalizaci na trhu práce,

S.   vzhledem k tomu, že zavedení evropských norem a předpisů v oblasti kvality, pokud jde o rané stadium vývoje produktů a služeb nové generace, by mohlo podnítit inovace,

T.   vzhledem k tomu, že sedmý rámcový program by měl podpořit zavedení posíleného a rozšířeného evropského výzkumného prostoru, zaměřujícího se na konkrétní úkoly,

U.   vzhledem k tomu, že definice inovace v příručce OECD "OSLO Manual" byla široce interpretována a že se v orgánech Společenství stává normou,

1.   vítá návrh Komise na zahájení nové iniciativy na podporu rozhodujících trhů s cílem zjednodušit zavádění nových inovačních produktů a služeb na trh v oblastech, v nichž může EU zaujímat vedoucí místo na celosvětové úrovni; je toho názoru, že nová iniciativa týkající se rozhodujících trhů, která by se měla zaměřit zejména na tvorbu nových inovativních produktů a služeb a jejich uvádění na trh, musí být zahájena zejména v těch oblastech, v nichž je potenciálně vysoká poptávka, a současně je třeba zajistit, aby méně rozvinuté regiony nezůstávaly pozadu;

2.   upozorňuje na to, že při koncipování politik na podporu inovace je důležité zaměřit se na inovaci v širším smyslu, aby do nich bylo zahrnuto jak odvětví služeb, včetně cestovního ruchu, tak i inovace netechnologického charakteru, tj. inovace v oblastech marketingu a organizace; plně schvaluje závěry zasedání Rady pro konkurenceschopnost ze dne 4. prosince 2006 vyzývající Komisi, aby navrhla hlavní politické směry ohledně inovací, jež se budou týkat služeb a inovací netechnologického charakteru, a vyzývá Komisi, aby do diskuse zapojila především organizace zastupující malé podniky a domácký průmysl;

3.   poukazuje na to, že přes zvláštní roli, kterou malé a střední podniky, uskupení a spolupráce mezi organizacemi, podniky, univerzitami a výzkumnými centry hrají při vytváření a uplatňování inovačních řešení, včetně málo a středně vyspělých technologických odvětví, chybí systematická veřejná podpora za transparentních podmínek; podporuje však nový rámec státní podpory pro výzkum, vývoj a inovace, který uvádí seznam konkrétních opatření podporujících inovační činnosti malých a středních podniků;

4.   naléhavě žádá členské státy, aby oživily evropské podniky a jejich inovační potenciál snížením byrokracie, čímž zvýší kvalitu regulace a zmenší administrativní zátěž; je pevně přesvědčen, že lepší právní úprava, zejména omezení nadbytečné právní zátěže malých a středních podniků, podnítí příznivé tržní podmínky a napomůže zavedení nových inovačních produktů a služeb na rozhodujících trzích a že to také zvýší důvěru spotřebitelů a podpoří takové iniciativy, jako je navržený program Eurostars;

5.   vítá zahájení široce založené inovační strategie pro malé podniky a mikropodniky, jejichž inovační potenciál, zejména pokud se týká technologií na nízké a střední úrovni a inovací netechnologického charakteru, dosud nebyl dostatečně rozpoznán a využit; avšak lituje, že výše uvedené sdělení Komise o uvádění znalostí do praxe nenavrhuje funkční opatření týkající se těchto podniků; proto vyzývá Komisi a Radu, aby začlenily jejich specifické rysy a potřeby do deseti priorit široce založené strategie, a naléhavě žádá Komisi, aby spolu s organizacemi zastupujícími tyto podniky předložila Radě a Parlamentu konkrétní program pro rozvoj inovací v širším smyslu, co se týče těchto podniků nebo jakékoliv jejich činnosti;

6.   zdůrazňuje význam vědy, technologie a inovace pro vzdělávání a kulturu; zdůrazňuje rovněž, že do vzdělávacích programů je nezbytné zavést činnosti a iniciativy navržené pro zvýšení zájmu mladých lidí o vědu a inovaci; je toho názoru, že pro vytvoření evropské znalostní společnosti, která pomůže evropským inovacím, musí být zvýšen počet a zlepšena kvalita kurzů celoživotního vzdělávání a podporováno používání informačních a komunikačních technologií (IKT);

7.   doporučuje, aby Komise a členské státy zhodnotily vytvoření skutečně evropského systému dalšího vzdělávání, který by mohl přispět k vybudování silnějšího evropského trhu práce;

8.   domnívá se, že je potřeba přijmout na úrovni EU, regionální i místní úrovni opatření pro to, aby se zvýšil počet absolventů vysokoškolského studia v oblastech vědy, techniky a technologie, a to zejména žen, a také vědeckých pracovníků v primárním výzkumu, zejména využitím zvláštního programu "Lidé" obsaženého v sedmém rámcovém programu, poskytováním stipendií a udělováním ocenění a jiných pobídek a povzbuzováním žen, aby zakládaly inovativní podniky, zejména prostřednictvím instruktážních projektů a dalších forem podpory;

9.   navrhuje zavést technologickou a vědeckou infrastrukturu, která je nezbytná pro vytváření inovačních řešení v existujících terciárních vzdělávacích zařízeních, aby byly zaručeny perspektivy rozvoje výzkumných středisek; připomíná význam financování vysoce kvalitní fyzické i technologické infrastruktury pro přilákání investic a usnadnění mobility pracovních sil;

10.   zdůrazňuje, že inovační proces vyžaduje odpovídající územní organizaci s novými modely vztahů mezi podniky, výzkumnými centry, vysokými školami (jako jsou seskupení (clusters), oblasti a platformy) a poukazuje na kladný účinek, který mohou mít inovace na organizační postupy; vyzývá členské státy, aby využívaly strukturálních fondů pro budování nové a posilování stávající technické infrastruktury pro rozvoj inovací ve formě center inovací, technických líhní a center výzkumu a vývoje v regionech s dostatečným inovačním a znalostním potenciálem; je toho názoru, že předpokladem tvorby inovativních kapacit v EU je bezplatný nebo levný přístup k širokopásmovému připojení, což poslouží podpoře znalostního podnikání; vítá snahy o podporu přenosu znalostí mezi vysokými školami a ostatními veřejnými výzkumnými institucemi a průmyslem;

11.   vyzývá členské státy, aby zvážily a zavedly daňové pobídky, které podnítí podniky k dalším investicím do výzkumu, vývoje a inovací, včetně strukturálního přezkoumání existujících mechanismů a pobídek, pokud to bude nutné;

12.   vyzývá členské státy, aby urychleně spolupracovaly na dokončení vnitřního trhu a hledaly politickou dohodu ohledně legislativních a nelegislativních opatření v oblastech, kde stále přetrvávají překážky omezující volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil a připravují podniky o možnost těžit z investic do inovací;

13.   zastává názor, že je nezbytné omezit překážky volného pohybu výrobních faktorů a zboží na vnitřním trhu, pokud to může pomoci zajistit snadnější přístup k rizikovému kapitálu, při zajištění mobility výzkumných pracovníků a technologicky inovačního zboží a služeb a zlepšení toku znalostí, což ve svém souhrnu přispívá k rozvoji skutečného evropského inovačního prostoru; zastává názor, že je zapotřebí lépe oceňovat užitečná inovační řešení speciálně pro odvětví služeb, a domnívá se, že pokračující odstraňování překážek volného pohybu zboží, služeb a kapitálu, svobody usazování a volného pohybu osob včetně pracovníků bude tuto inovaci stimulovat;

14.   bere na vědomí pozitivní důsledky existence evropských technologických platforem (ETP) a zapojení seskupení v rámci programu EUREKA do těchto platforem a vyzývá členské státy, aby tyto platformy podporovaly a vybízely k vytváření dalších sítí ETP; rovněž hodnotí jako pozitivní rozhodnutí Rady týkající se společných evropských technologických iniciativ, jako je navržená iniciativa Eurostars, v oblastech majících klíčový význam pro evropskou inovaci, které budou mít formu partnerství veřejného a soukromého sektoru;

15.   vyzývá členské státy, aby podle míry významu určily oblasti, jimž přikládají ve vztahu k inovacím zásadní význam, a to jak pro aplikovaný výzkum a technologie, tak pro činnosti netechnologického charakteru, například teorii řízení nebo administrativní organizaci, a aby kromě vlastních priorit podporovaly priority stanovené evropskými technologickými platformami pro oblast inovace;

16.   vyzývá Komisi, aby podpořila výměny osvědčených postupů a aby podněcovala zjišťování a výměnu poznatků plynoucích z nevhodných postupů, a to zejména s cílem podporovat lepší právní úpravu společných technických iniciativ založených na specializovaných partnerstvích veřejného a soukromého sektoru, což by stimulovalo rozvoj inovací i v méně rozvinutých regionech EU;

17.   upozorňuje Komisi a členské státy na skutečnost, že pokud bude vytvořen Evropský technologický institut (ETI), měl by usilovat o investice do vztahu mezi znalostními institucemi a podniky tak, že se zaměří na inovace, a kromě své role koordinátora v rámci znalostního trojúhelníku by měl pomoci zvýšit konkurenci v oblastech inovací, a být tak schopen významně přispět k uplatnění inovačního potenciálu Evropy v praxi;

18.   bere na vědomí vytvoření Evropské rady pro výzkum a žádá, aby inovace a rozsah praktického provádění vybraných projektů byly důležitými kritérii při volbě témat výzkumu;

19.   zdůrazňuje, že cílovou výši výdajů na výzkum a vývoj ve výši 3 % HDP, kterou navrhuje lisabonská strategie, považuje za minimální;

20.   chápe, že nejistoty, které jsou výzkumu a vývoji vlastní, snižují ochotu finančních trhů investovat do projektů výzkumu a vývoje; vítá návrh Komise zřídit finanční nástroj na sdílení rizik za účelem investic do vysoce rizikových projektů výzkumu a vývoje prostřednictvím půjček a záruk;

21.   bere na vědomí program pro konkurenceschopnost a inovace, který stanoví vhodné finanční nástroje, jakož i výše zmíněné sdělení Komise o financování růstu malých a středních podniků, které stanoví konkrétní opatření za účelem zvýšení investic rizikového kapitálu;

22.   zdůrazňuje, že přístup ke zdrojům pro malé a střední podniky, mikropodniky i podnikatele je zásadní pro zvýšení výzkumu a vývoje, rozvoj nových technologií a umístění inovačních řešení na trh; v tomto ohledu zdůrazňuje potřebu jak financování v raném stadiu, tak i dalšího financování, které bude trvat dostatečně dlouho; zdůrazňuje nicméně, že současný systém rizikového kapitálu nesplňuje potřeby financování inovací u cílové skupiny, zejména pokud se týká inovací netechnologického charakteru; vyzývá proto členské státy, aby využívaly veřejné fondy, včetně strukturálních fondů, pro zahájení tvorby fondů rizikového kapitálu ve formě partnerství veřejného a soukromého sektoru v regionech a oblastech, které mají inovační potenciál a spolehlivou znalostní základnu; dále naléhavě žádá Komisi, Evropskou investiční banku (EIB) a Evropský investiční fond (EIF), aby určily vhodné způsoby financování tím, že přizpůsobí rizikový kapitál nebo – pokud to bude nutné – navrhnou nové inovační nástroje financování;

23.   vyzývá členské státy a regionální a místní samosprávné celky, aby přijímaly inovační řešení neohrožující životní prostředí v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace, a rovněž upozorňuje na možnost využití finanční podpory určené malým a středním podnikům, např. v rámci programu JEREMIE; vyzývá Komisi, členské státy a regionální orgány, aby pro výzkum zaměřený na inovace využívaly obnovitelných zdrojů finanční podpory, například systém "inovačních voucherů"; vyzývá zúčastněné strany na regionální úrovni, aby experimentální, a tudíž riziková opatření zahrnuly do financování ze strukturálních fondů;

24.   vyzývá příslušné zúčastněné strany na regionální a místní úrovni, aby vytvořily příznivé podmínky pro to, aby se podpora inovace stala těžištěm operačních programů, a aby byl ze strukturálních fondů vyčleněn na investice do znalostí a inovací a dalšího vzdělávání významný podíl prostředků, což kromě jiných výhod přispěje k vytvoření pracovních míst, zlepšení zaměstnatelnosti, napomůže bojovat proti "odlivu mozků" a vylidňování některých oblastí; vyzývá také členské státy, aby toto úsilí podporovaly prostřednictvím veřejných investic do vysokoškolských institucí s cílem podporovat rozvoj talentovaných jedinců;

25.   žádá Komisi, aby vyhodnotila dosažené výsledky posouzením kvality, kvantity a finančních hledisek projektů a činností takovým způsobem, který časem povede ke zlepšení účinnosti budoucích kroků;

26.   očekává, že větší hospodářská soutěž vytvořená vnitřním trhem povzbudí společnosti, aby urychlily financování výzkumu a inovace; vyzývá společnosti, aby investovaly část svého zisku do výzkumu a technologického rozvoje;

27.   je toho názoru, že ekologické inovace hrají významnou roli při zlepšování energetické účinnosti, rozvoji dodávek čisté a bezpečné energie (včetně obnovitelných zdrojů energií a čisté energie z fosilních zdrojů) i při zlepšování evropské konkurenceschopnosti; je proto toho názoru, že se musí ekologickým inovacím dostat větší pozornosti v rámci evropského i každého vnitrostátního inovačního plánu a že by EU měla použít přístup "top runner";

28.   poukazuje na to, že města mohou hrát významnou roli při vypracovávání inovační strategie pro celý region a že se mohou chopit iniciativy, pokud jde o některé slibné záměry, jako je využití potenciálu tepelné modernizace a kombinované výroby tepla a elektřiny, nebo přicházet s jinými iniciativami, jako je vytváření vědeckých a technologických parků;

29.   poukazuje na těžkosti méně rozvinutých regionů se získáváním soukromého investičního kapitálu a vyzývá členské státy a zúčastněné strany na místní a regionální úrovni, aby více využívaly půjček od EIB a aby se v oblasti inovačních činností posílilo partnerství veřejného a soukromého sektoru, se zvláštním ohledem na osvědčené postupy a efektivní zhodnocení prostředků z veřejných zdrojů;

30.   zdůrazňuje potřebu posílení role podniků jako hlavní hybné síly inovace spíše než pouhých příjemců inovačních postupů a mechanismů;

31.   bere na vědomí iniciativu Europe Innova, která zaujímá dynamičtější přístup k tvorbě a podpoře inovačních podniků v odvětví služeb;

32.   vyzývá Komisi, aby podporovala využívání reformovaných sítí "EuroInfoCentres" a "Innovation Relay Centres" pro poskytování komplexních služeb na regionální úrovni pro všechny účastníky zapojené do inovačního procesu, zejména jednotlivé inovátory a malé inovační společnosti; vyzývá odvětvové a zprostředkovatelské organizace, jako jsou obchodní komory a jiná informační střediska, aby ve spolupráci s "EuroInfoCentres" a "Innovation Relay Centres" zavedly systém jednoho správního místa; dále vyzývá Komisi, aby podpořila úlohu, kterou zprostředkovatelské organizace zastupující malé a střední podniky hrají při rozvoji inovace a poskytování poradenství tím, že těmto poradním mechanismům zajistí podporu;

33.   naléhavě žádá členské státy, aby pokračovaly ve svém úsilí o snížení všech regionálních rozdílů, které brzdí vytvoření jednotného evropského vědeckého a technologického prostoru;

34.   má zato, že veřejné zakázky hrají strategickou roli v podpoře inovačních produktů a služeb, neboť se zaměřují na vytváření účinnějších a efektivnějších produktů a na poskytování racionálně organizovaných služeb, které nabízejí lepší zhodnocení vynaložených finančních prostředků; vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby při výběru nejlepších nabídek zohlednily skutečné inovace;

35.   vítá záměr Komise zveřejnit pokyny pro co nejúčinnější využití konsolidovaného právního rámce pro veřejné zakázky, který nejen podpoří hospodářskou soutěž, ale také zvýší pružnost pravidel, a tím podnítí inovační řešení a tvořivost;

36.   vyzývá Radu a Komisi, aby zdokonalily právní normy spojené s hospodářskými hledisky výzkumu a inovace, což poskytne lepší ochranu při prolínání procesů, technik nebo objevů v kontextu mezinárodní otevřenosti;

37.   poukazuje na to, že inovace ve službách hraje v hospodářství významnou roli a že se ochrana duševního vlastnictví týkajícího se služeb v Evropě často omezuje na obchodní tajemství; domnívá se, že pro menší podniky je obtížné a nákladné sjednávat a prosazovat dohody o ochraně důvěrnosti, což může bránit podnikům založeným na spolupráci a navyšování finančních prostředků;

38.   zdůrazňuje, že je třeba usilovat o snazší přetváření výsledků výzkumu v produkty, které lze uvádět na trh, a to zejména pro malé a střední podniky (přičemž je třeba dbát na to, aby nedošlo k utlumení základního výzkumu), a věří, že je nutný ucelenější přístup, který uvede do rovnováhy užší spolupráci mezi výzkumem a podnikatelským sektorem a zájmy spotřebitelů, občanské společnosti a hlediska životního prostředí a zahrne všechny místní aktéry (veřejné i soukromé); vítá skutečnost, že Komise plánuje přijmout sdělení o podpoře přenosu znalostí mezi vysokými školami a jinými veřejnými výzkumnými organizacemi a průmyslem;

39.   konstatuje, že rozumná a spolehlivá ochrana autorského práva a patentové systémy jsou zásadními prvky při budování inovační znalostní ekonomiky a společnosti; vyzývá Komisi a EIF, aby prozkoumaly možnosti poskytovat malým podnikům přiměřenou finanční podporu pro účely přihlašování patentů;

40.   vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy vypracovala alternativní a doplňková opatření k opatřením právní ochrany patentů, jež budou chránit autory a nově vznikající modely tvorby proti vydírání a porušování práv;

41.   vítá nedávné iniciativy Komise týkající se otevřeného přístupu s cílem podporovat šíření vědeckých znalostí;

42.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že společná pravidla týkající se patentovatelnosti odpovídají podmínkám, které v každém jednotlivém odvětví převládají;

43.   vyzývá Komisi a členské státy, aby v souvislosti s novým patentem Společenství navrhly postup pro vyloučení triviálních patentů a "spících" patentů;

44.   vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s evropskými organizacemi pro normalizaci zvýšila tempo evropské normalizace a zefektivnila používání norem, které již existují;

45.   je přesvědčen, že rychlejší stanovení interoperabilních evropských norem pomůže podpořit rozvoj rozhodujících trhů zejména v oblasti služeb a špičkových technologií a přispěje k jejich uplatnění na světové úrovni, a tím poskytne evropským podnikům výhodu nad jinými hráči na světovém trhu;

46.   vyzývá členské státy, aby podpořily hledání konsensu v oblasti evropských norem s ohledem na to, že v této oblasti je rychlé rozhodování stimulem pro řádné fungování vnitřního trhu, přeshraničního obchodu, a tudíž pro návratnost investic, které společnosti vynakládají na výzkum a inovace;

47.   vyzývá Komisi, aby podpořila nejen přijetí, ale také uplatňování evropských norem, zejména tím, že je bude sdělovat malým a středním podnikům jednoduchým způsobem; domnívá se, že příručky a výkladové postupy by měly být dostupné ve všech úředních jazycích EU;

48.   vítá spolupráci EU s celosvětovými regulačními orgány a očekává rychlé a účinné rozšiřování technických inovací prostřednictvím normalizace;

49.   zastává názor, že tříštění norem v celosvětovém měřítku není žádoucí; doporučuje, aby Komise, členské státy a různé evropské a mezinárodní orgány pro normalizaci zvážily přístup "mezinárodní má přednost", kdykoli to bude při vytváření nových norem možné;

50.   připomíná vymezení otevřených norem přijaté Komisí, podle kterého (i) norma je přijímána a uchovávána neziskovou organizací a k její průběžné úpravě dochází na základě otevřeného rozhodovacího postupu, který je k dispozici všem zúčastněným stranám; (ii) norma byla zveřejněna a dokument specifikující normu je dostupný bezplatně nebo za nominální poplatek; (iii) duševní vlastnictví – tzn. patenty, které jsou případně přítomny – normy (nebo její části) je neodvolatelně zpřístupněno bez licenčního poplatku;

51.   souhlasí s Komisí v tom, že "politika seskupení" je významnou součástí inovační politiky členských států, a vyzývá zúčastněné strany, zejména na regionální a místní úrovni, aby podporovaly tato seskupení i inovační a technologická centra jak v městských, tak i venkovských oblastech, aby bylo možno nastolit rovnováhu mezi jednotlivými regiony; vyzývá členské státy, aby na svých územích podpořily vytváření "znalostních regionů", "uskupení" a přeshraniční spolupráce v rámci celé EU a dále aby podporovaly spolupráci s odborníky ze třetích zemí; upozorňuje v této souvislosti na význam vytvoření řídících struktur, aby se zlepšila spolupráce různých stran zúčastněných v seskupeních, a požaduje, aby se tato seskupení zaměřila i na přeshraniční činnosti a aby využívala zejména zkušeností euroregionů, které mají vytvořené přeshraniční struktury a sociální sítě; věří, že v této souvislosti mohly být konzultovány a zapojeny seskupení a tematické sítě v rámci programu EUREKA;

52.   bere na vědomí iniciativu Výboru regionů ustanovit síť regionů v rámci interaktivní platformy místních společenství s cílem porovnávat a vyměňovat si zkušenosti nabyté při zavádění lisabonské strategie;

53.   vyzývá Komisi, aby monitorovala inovační proces v regionech a aby vypracovala společné inovační ukazatele pro celou EU, které budou lépe zachycovat snahu členských států a regionů týkající se inovací;

54.   naléhavě žádá členské státy, aby aktivně zviditelnily vědecký kariérní postup a současně podporovaly existující pobídky a ocenění, například Descartovu a Aristotelovu cenu a ceny pro mladé vědce, a nabízely atraktivní podmínky, aby tak Evropa přilákala nejlepší a nejinovativnější vědce;

55.   naléhavě žádá Komisi, členské státy a regionální orgány, aby zavedly a podpořily mezinárodní a evropské ceny za inovace;

56.   zastává názor, že k tomu, aby široká veřejnost přijala zboží a služby, jež výzkum přinesl, je zapotřebí vhodných nástrojů ochrany spotřebitele, jež zlepší míru důvěry a bezpečnosti;

57.   zdůrazňuje, že inovace je prostředkem ke zlepšení kvality života občanů EU, a není proto samoúčelná; v souladu s tím je toho názoru, že ačkoli hospodářská soutěž a liberalizace zboží a služeb přispívá k dosažení tohoto cíle ohledně inovací, musí je doprovázet monitorování a ustanovení na ochranu spotřebitele tam, kde je to odůvodněno veřejným zájmem;

58.   domnívá se, že by opatření v oblasti inovace měla být doprovázena informačními kampaněmi, a zdůrazňuje potřebu sdílení zkušeností získaných na základě již realizovaných projektů; zároveň doporučuje vyvodit důsledky z nesprávných postupů u neúspěšných projektů a varovat před podobnými chybami v jiných regionech EU;

59.   vyzývá Komisi, členské státy a regionální a místní orgány, aby zajistily všeobecný přístup k informacím a činnostem založeným na komunikačních technologiích, čímž se obecně usnadní elektronické vzdělávání (e-learning) a práce s informačními technologiemi (e-working);

60.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, a i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 28.
(2) Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 21.
(3) Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 15.
(5) Úř. věst. C 323, 30.12.2006, s. 1.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2006)0301.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2006)0416.
(8) Úř. věst. C 291 E, 30.11.2006, s. 321.
(9) Přijaté texty, P6_TA(2007)0184.
(10) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.


Boj proti organizované trestné činnosti
PDF 307kWORD 73k
Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 24. května 2007 k vývoji strategické koncepce boje proti organizované trestné činnosti (2006/2094(INI))
P6_TA(2007)0213A6-0152/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložil Bill Newton Dunn za skupinu ALDE k vývoji strategické koncepce boje proti organizované trestné činnosti (B6-0073/2006)

-   s ohledem na Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: "Vývoj strategické koncepce boje proti organizované trestné činnosti" (KOM(2005)0232),

-   s ohledem na čl. 114 odst. 3 a článek 90 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0152/2007),

A.   vzhledem k pokroku soudní a policejní spolupráce v otázce boje proti organizované trestné činnosti, která započala již před 30 lety,

B.   vzhledem k významnému pokroku, kterého bylo dosaženo v oblasti spolupráce mezi donucovacími a soudními orgány (jak je uvedeno ve výroční zprávě členských států, Europolu, Eurojustu a pracovní skupiny pro celní spolupráci (CCWG) za rok 2005), a vzhledem k tomu, že tato spolupráce je základním předpokladem každé účinné politiky na úrovni EU v oblasti boje proti organizované trestné činnosti,

C.   vzhledem k tomu, že toto úsilí, které vedlo k širší výměně informací a zintenzívnění činnosti v oblasti odborné přípravy orgánů, od nichž se vyžaduje vzájemná spolupráce, přineslo své výsledky a přispělo k překonání nedostatku vzájemné důvěry, jež je vždy hlavní překážkou jakékoli spolupráce v této oblasti,

D.   vzhledem k tomu, že všechny orgány a agentury EU podílející se na boji s organizovanou trestnou činností by měly plně respektovat občanské svobody a základní lidská práva státních příslušníků EU a třetích zemí, včetně nejvyšší možné úrovně ochrany údajů,

E.   vzhledem k tomu, že je v současné době možno dosáhnout dalšího pokroku v boji proti organizované trestné činnosti jedině tehdy, dojde-li k radikální změně v přístupu, který umožní vyřešit stále komplexnější vnitřní překážky a zároveň bude řešit stále větší výzvy nepřetržitě narůstajících překážek,

F.   vzhledem k tomu, že trestná činnost se v Evropě, která je otevřenější více než kdy předtím, úspěšně geograficky šíří a plně využívá výhod, které nabízejí nové možnosti cestování, výměny a komunikace, zatímco donucovací orgány se stále ještě potýkají s právními a administrativními omezeními, které ztěžují jejich každodenní činnost,

G.   vzhledem k tomu, že ze skupin organizované trestné činnosti se stávají stále složitější a strukturovanější obchodní organizace schopné pronikat na ekonomické a finanční trhy a zneužívat je za účelem vytvoření zákonného ekonomického zázemí, do kterého směřují nezákonně získané příjmy, často prostřednictvím důmyslných transakcí spočívajících v praní špinavých peněz,

H.   vzhledem k tomu, že jedním z hlavních nástrojů používaných skupinami organizované trestné činnosti je zřizování nebo nabytí společností, často s využitím tzv. ,,prázdných" společností, v odvětvích, ve kterých cirkuluje mimořádně velké množství peněz,

I.   vzhledem k tomu, že prosazování práva není samo o sobě dostačujícím prostředkem pro boj proti organizované trestné činnosti a musí jej doprovázet důkladná analýza způsobů šíření tohoto jevu a schopnosti organizací mafiánského typu získávat významné postavení zejména v oblastech, kde jsou sociální struktury slabé,

J.   vzhledem k tomu, že opatření v rámci boje proti organizované trestné činnosti by měla být podpořena důkladným prozkoumáním schopnosti hromadit kapitál a propojení vzájemných vztahů mezi zákonnými a nezákonnými ekonomickými aktivitami na celosvětové úrovni, a přijetím opatření zabraňujících infiltraci organizované trestné činnosti do veřejné správy a vytváření vazeb s institucemi, masovými organizacemi a politickými představiteli,

K.   vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost funguje tak, že si zajistí, aby byla mlčky tolerována, a ovládá určité území prostřednictvím nezákonné činnosti,

L.   vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost je schopna nabídnout teroristickým organizacím příležitosti k tomu, aby při nezákonném obchodu využívaly jejích vlastních obchodních cest a vytvářely tak nezákonné zisky pro potřeby teroristických aktivit,

M.   vzhledem k tomu, že boj proti organizované trestné činnosti je soubojem s časem a bojem o prostor, a proto je nezbytně nutné přizpůsobit dostupné prostředky a nástroje a současně zajistit schopnost předvídat, která vychází především z řádného a maximálního využívání potenciálních zpravodajských zdrojů,

N.   vzhledem k tomu, že pouze proaktivní politika umožní proniknout do reality velmi důmyslné spolupráce mezi různými zločineckými skupinami umožní s pomocí preventivní politiky, která zapojuje do spolupráce nové činitele, ale zároveň vždy plně zohledňuje lidská práva, zbavit naši společnosti ohrožení, jež tyto organizace představují,

O.   vzhledem k tomu, že je obecně třeba zlepšit informovanost o kriminálních jevech a dát tyto informace k dispozici všem činitelům zapojeným do boje proti trestné činnosti,

P.   vzhledem k tomu, že podpora veřejnosti, která je obecně nedostatečně informována, je jednou z klíčových podmínek vítězství tohoto boje ve střednědobém a dlouhodobém horizontu,

Q.   vzhledem k tomu, že dostupné nástroje Společenství, jako jsou Europol a Eurojust, mohou plně vykonávat svou činnost pouze tehdy, až budou schopné jednat skutečně nezávisle, a vzhledem k tomu, že je tudíž naléhavě nutné, aby jim byly přiděleny finanční prostředky na to, aby mohly jednat svobodněji než v současné době, a zároveň je nutné zavést odpovídající parlamentní kontrolu, která by hodnotila prospěšnost a přínos jejich činnosti v oblasti bezpečnosti, jakož i úplné dodržování lidských práv, jak stanovuje Listina základních práv Evropské unie,

R.   vzhledem k tomu, je zajímavé povšimnout si skutečnosti, že díky posouzení hrozeb organizované trestné činnosti (OCTA)(1), které Europol vydal tento rok, mají členské státy k dispozici dynamickou analýzu, která jim pomůže stanovit strategické priority, a že tento první krok by měl být podnětem pro Radu, aby pokračovala ve snaze o vytvoření vhodné struktury pro oblasti, v níž budou sladěny stále velmi nesourodé prvky boje proti trestné činnosti, zejména prohloubením konceptu vnitřní bezpečnostní struktury, kterou započalo rakouské předsednictví, a praktickým rozvojem zásady interoperability; tyto dva prvky s využitím vymáhání práva založené na zpravodajských informacích by měly přispět k rozvoji nových synergií a k vymýcení jakékoli "parazitní soutěže" mezi analytickými nebo donucovacími subjekty na strategické, technické a provozní úrovni,

1.   dává Radě tato doporučení:

   a. vyzývá Radu, aby požádala všechny členské státy o ratifikaci Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (Palermská úmluva) a jejích protokolů o obchodování s lidmi a o nezákonném přepravování migrantů a aby tyto právní nástroje prosazovala;
   b. vyzývá Radu, aby povzbudila členské státy, aby nadále pevně podporovaly školící a výměnné programy mezi odpovědnými subjekty a orgány, které jsou zapojeny do boje proti organizované trestné činnosti, a vyzývá členské státy, aby na tyto programy – v rámci finančního výhledu a příslušného obecného programu, ale také v rámci položky ,,bezpečnost" sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj – vyčlenily dostatečné rozpočtové prostředky, jež by umožnily dosáhnout skutečné účinnosti školících a výměnných programů, a aby zpřístupnily osvědčené postupy také ostatním členským státům;
   c. připomíná Radě, že posílení nástrojů policejní a soudní spolupráce v současné době vyžaduje přizpůsobení vnitřních struktur třem hlavním požadavkům pro modelování postupů, plynulost přenosu informací informačními kanály a hlubší poznání jevu organizované trestné činnosti;
   d. vyzývá Radu, aby s cílem dosáhnout účinnějších opatření na úrovni EU zajistila vzájemné sbližování trestněprávních předpisů členských států v rámci těsné spolupráce, se zvláštním zřetelem na definice pojmů a trestných činů v oblasti organizované trestné činnosti a terorismu a sblížení trestních řízení členských států při plném zachování procesních záruk;
   e. navrhuje Radě, aby vyzvala členské státy, aby co nejdříve začaly ve větší míře využívat zvláštní vyšetřovací techniky a podporovat vytváření společných vyšetřovacích týmů, jak stanoví rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o využití společných vyšetřovacích týmů(2), které členské státy z velké části provedly do svých vnitrostátních předpisů(3) , a aby systematicky zahrnovaly hledisko spolupráce v terénu do různých příruček "osvědčených postupů", které slouží jako pracovní rámec dotyčných subjektů;
   f. upozorňuje Radu a členské státy na skutečnost, že je nezbytné přijmout pravidla týkající se organizované trestné činnosti a terorismu proto, aby byla zajištěna zvláštní ochrana právního řádu a finančních zájmů Evropské unie;
   g. důrazně Radě připomíná, že je třeba zajistit větší plynulost výměny informací mezi činiteli zapojenými do boje proti trestné činnosti, což vyžaduje výrazný legislativní pokrok, jak v rámci konkrétních oblastí, jako např. získávání a přípustnost důkazů nebo finančních údajů určených k identifikaci a poté zabavení zisků z organizované trestné činnosti, tak v zásadních a dosud nedořešených otázkách, jako je zásada dostupnosti, která musí být jasně vymezena a musí zahrnovat záruky, především s ohledem na oblast ochrany osobních údajů v rámci třetího pilíře; v tomto směru naléhá na Radu, aby urychleně přijala návrh rámcové rozhodnutí (KOM(2005)0475) o ochraně údajů v rámci třetího pilíře a zohlednila přitom postoj přijaté téměř jednomyslně Parlamentem dne 27. září 2006(4);
   h. podotýká, že jak členské státy, tak orgány EU mohou při ochraně práv stanovených v Listině základních práv a při vyšetřování případů týkajících se spolupráce v oblasti vnitřních věcí a spravedlnosti využívat odborného poradenství a zkušeností nově zřízené Agentury pro základní práva; dále žádá Radu, aby případě potřeby obdobným způsobem a se zvláštním odkazem na článek 7 Smlouvy o Evropské unii využila této příležitosti a prosazovala ji také v případě členských států;
   i. vyzývá Radu, aby upozornila členské státy na potřebu posílit vyšetřovací strategie a přijmout účinná opatření, aby se boj proti organizované trestné činnosti systematicky zaměřoval na nelegálně nabyté ekonomické a finanční zdroje;
   j. s přihlédnutím k akčnímu plánu Komise o statistice v oblasti trestné činnosti a trestního soudnictví (KOM(2006)0437) vyzývá Radu, aby podpořila úsilí členských států zajistit lepší pochopení těchto kriminálních jevů pomocí zaměření rozvoje a propojení statistických nástrojů vytvořených v dynamickém rámci (jako je tomu již v případě OCTA) a na základě společných ukazatelů tak, aby šířené informace kromě přesného hodnocení organizované trestné činnosti byly srovnatelné a nabízely také strategie a doporučení, které by orgány mohly použít přímo na místě;
   k. vyzývá Radu, aby poskytla Europolu a Eurojustu větší nezávislost a přiznala jim pravomoci iniciativy v oblastech jejich působnosti, aby tyto orgány mohly přejít od své koordinační úlohy k vedení boje proti organizované trestné činnosti na evropské úrovni, a aby zároveň náležitě zohlednila potřebu odpovídajících vazeb s příslušnými vnitrostátními orgány tak, aby nenarušila činnost těchto orgánů nebo aby nedocházelo ke špatné koordinaci nebo duplicitě; zdůrazňuje, že takové rozšíření pravomocí musí doprovázet zavedení skutečné parlamentní kontroly, kterou může řádně provádět, z důvodu legitimity a účinnosti, pouze Parlament;
   l. vyzývá Radu, aby měla na paměti, že v oblasti prevence, která si zaslouží skutečnou pozornost, nesmí být opominuto žádné hledisko, především pokud jde o iniciativy usilující o účinnou ochranu nejen obětí, ale také svědků trestných činů tak, aby informační zdroje, které jsou nuceny mlčet, neboť je zločinecké organizace často vystavují neustálému nátlaku v podobě vydírání a násilí, byly schopny svobodně vypovídat;
   m. navrhuje Radě, aby uspořádala skutečnou celoevropskou diskusi o vhodnosti formálního statusu pro spolupracovníky pravedlnosti na evropské úrovni a o jeho slučitelnosti s našimi základními společnými hodnotami v oblasti respektování lidských práv a lidské důstojnosti s cílem určit optimální způsob vyhledávání informací vycházející z předem stanoveného a všemi uznávaného právního základu;
   n. je přesvědčen, že ve střednědobém a dlouhodobém výhledu je veřejná podpora jednou z podmínek úspěchu boje proti organizované trestné činnosti, a žádá proto Radu, aby vyzvala členské státy, aby více usilovaly o informování široké veřejnosti, pokud jde o úspěchy, kterých bylo dosaženo díky funkční spolupráci mezi jednotlivými donucovacími a soudními orgány, a především o přínosu nástrojů a aktérů Společenství, aby si veřejnost uvědomila přínos, jaký mají iniciativy EU v této oblasti, jež je pro občany životně důležitá;
   o. navrhuje Radě, aby plně zohlednila klíčová zjištění obsažená v pravidelných průzkumech Eurobarometru (jako např. v průzkum z března 2006 o organizované trestné činnosti a korupci(5)), jejichž účelem by mělo být posouzení názoru veřejnosti na úlohu, kterou hraje EU v této oblasti při dosahování žádaného pokroku na evropské úrovni;
   p. žádá proto Radu, aby základě Bílé knihy o výměně informací(6) přispěla k vypracování skutečné strategie, jejímž cílem bude uspořádání těchto informací a jejich poskytnutí široké veřejnosti, tedy strategie, do níž by mohla být úzce zapojena Evropská síť prevence kriminality, budou-li její pravomoci rozšířeny(7);
   q. doporučuje Radě, aby vyzvala členské státy k podpoře programů, především na místní úrovni, jejichž cílem je zlepšit informovanost veřejnosti o obchodování s lidmi, zejména ženami a dětmi, za účelem sexuálního nebo pracovního vykořisťování;
   r. naléhavě žádá Radu, aby v rámci politiky EU v oblasti boje proti organizované trestné činnosti uplatňovala proaktivní přístup k dohodám EU o spolupráci se třetími zeměmi a zároveň přijala přísný rámec, včetně závazných záruk v oblasti základních práv; v této souvislosti upozorňuje, že OCTA jasně ukázuje, že způsob, jak toho dosáhnout, je odsoudit oblasti činnosti a společnosti kriminálních skupin, jejichž geografické umístění bylo identifikováno;
   s. doporučuje Radě, aby s ohledem na skutečnost, že v některých zemích nacházejících se na vnějších hranicích EU stále převažuje u státní správy náchylnost k trestné činnosti, přijala zvláštní přístup v rámci nové iniciativy v oblasti transparentnosti a boje proti korupci, která bude mít za cíl strukturovat vztahy s nečlenskými zeměmi EU a zejména se zeměmi, které sousedí s EU;
   t. doporučuje Radě naléhat na členské státy, aby zachovávaly maximální bdělost, pokud jde o případné vazby mezi teroristickými organizacemi a skupinami organizované trestné činnosti, především v souvislosti s praním špinavých peněz a financováním terorismu;
   u. vyzývá dále Radu, aby brala náležitý zřetel na základní roli protiteroristického koordinátora EU, který je odpovědný za dohled nad protiteroristickými nástroji a zpravodajskou činností a za koordinaci v boji proti terorismu a sběr informací pocházejících od policie a bezpečnostních služeb v členských státech;
   v. vyzývá předsednictví Rady, aby se dále zabývalo oblastmi, které byly v zájmu vytvoření skutečné "struktury vnitřní bezpečnosti" poprvé řešeny v průběhu rakouského předsednictví, a věnovalo se jim více do hloubky;
   w. vyzývá Radu, aby učinila kroky cílené přednostně na zachycení pohybu kapitálu získaného transakcemi spočívajícími v praní špinavých peněz a na zabavování majetku získaného trestnou činností a aktivitami ve stylu mafie;
   x. vyzývá Radu, aby naléhala na všechny členské státy, které tak dosud neučinily, aby ratifikovaly Úmluvu OSN proti korupci;
   y. vyzývá Radu, aby v členských státech – především v oblastech, kde má organizovaná trestná činnost nejsilnější vliv na kulturu a společnost – podpořila ve vysoce rizikových školách a čtvrtích provádění projektů, jejichž smyslem je vychovávat občany k životu v souladu se zákonem, a prostřednictvím rozsáhlé vzdělávací kampaně tak bojovat proti organizované trestné činnosti;
   z. vyzývá Radu, aby monitorovala činnost správních a vládních orgánů volených na národní, regionální a místní úrovni, mezi jejichž členy se nacházejí politické osobnosti, proti kterým byla vznesena trestní obvinění za vazby s organizovanou trestnou činností nebo trestnou činností ve stylu mafie;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci rovněž Komisi.

(1) "Posouzení hrozeb organizované trestné činnosti " – znění k dispozici na: http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf
(2) Úř. věst. č. L 162, 20.6.2002, s. 1.
(3) Viz Zpráva Komise o provedení rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech (KOM (2004) 0858.
(4) Úř. věst. C 300 E, 9.12.2006, s. 231 a Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 263.
(5) http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245
(6) http://ec.europa.eu/communication_white_paper/doc/white_paper_cs.pdf
(7) www.eucpn.org: http://www.eucpn.org/keydocs/l_15320010608en00010003.pdf


Kašmír: současná situace a budoucí perspektivy
PDF 521kWORD 144k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2007 o Kašmíru: současná situace a budoucí perspektivy (2005/2242 (INI))
P6_TA(2007)0214A6-0158/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Džammú a Kašmíru, zejména na usnesení ze dne 29. září 2005 o vztazích EU–Indie: strategické partnerství(1), ze dne 17. listopadu 2005 o Kašmíru(2), ze dne 18. května 2006 o výroční zprávě o lidských právech ve světě za rok 2005 a politice EU v této oblasti(3) a ze dne 28. září 2006 o hospodářských a obchodních vztazích EU s Indií(4), a ze dne 22. dubna 2004 o situaci v Pákistánu(5),

-   s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o partnerství a rozvoji(6), jejíž uzavření Parlament schválil dne 22. dubna 2004(7).

-   s ohledem na všechny rezoluce, které Rada bezpečnosti OSN na toto téma přijala mezi lety 1948 a 1971(8),

-   s ohledem na obavy, které ohledně porušování lidských práv v Kašmíru vyjádřili zpravodajové a různé pracovní skupiny Rady OSN pro lidská práva a její předchůdkyně, Komise OSN pro lidská práva, a mezinárodní organizace pro lidská práva,

-   s ohledem na Smlouvu o vodách Indu z r. 1960,

-   s ohledem na zprávu o návštěvách ad hoc delegace Evropského parlamentu v Džammú a Kašmíru, kterou přijal Výbor pro zahraniční věci v listopadu 2004,

-   s ohledem na ničivé zemětřesení, které 8. října 2005 zasáhlo Džammú a Kašmír,

-   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění Organizace spojených národů A/RES/60/13 ze dne 14. listopadu 2005, která oceňuje vlády a obyvatele účastnící se zmírňování následků zemětřesení a rekonstrukčních prací,

-   s ohledem na návštěvu prezidenta Pákistánské islámské republiky Parvíze Mušarafa ve Výboru pro zahraniční věci dne 12. září 2006,

-   s ohledem na 7. summit EU–Indie, který se konal v Helsinkách dne 13. října 2006,

-   s ohledem na obnovené mírové úsilí v Kašmíru po vstupu dohody o příměří v platnost v roce 2003, po němž následoval slib prezidenta P. Mušarafa v lednu 2004, podle kterého nebude pákistánské území využíváno k přeshraničnímu terorismu, s ohledem na vizi budoucnosti, kterou vyjádřil předseda indické vlády Manmohan Singh a podle které "hranice nelze změnit, ale měly by ztratit svůj smysl", a s ohledem na další kolo mírových rozhovorů, které má začít 17. ledna 2007,

-   s ohledem na nedávno představený čtyřbodový plán prezidenta P. Mušarafa na řešení kašmírského konfliktu (žádná změna hranic Džammú a Kašmíru, volný pohyb osob přes linii příměří, rozvržená demilitarizace a samospráva se společným mechanismem dohledu se zastoupením Indie, Pákistánu a Kašmířanů) a na návrh předsedy vlády M. Singha týkající se komplexní smlouvy o míru, bezpečnosti a přátelství,

-   s ohledem na návštěvu indického ministra zahraničí Pranaba Mukerdžího v Pákistánu ve dnech 13.−14. ledna 2007, během níž byly podepsány čtyři dohody zaměřené na budování důvěry,

-   s ohledem na zprávu Mezinárodní krizové skupiny o Asii č. 125 ze dne 11. prosince 2006 a na zprávy o lidských právech, které vypracovaly organizace Amnesty International, Freedom House a Human Rights Watch a americké ministerstvo zahraničí,

-   s ohledem na návštěvy zpravodaje Parlamentu na obou stranách linie příměří v červnu 2006,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0158/2007),

A.   vzhledem k tomu, že jednotlivé části sporného území bývalého knížecího státu Džammú a Kašmír s celkovým počtem 13,4 milionu obyvatel jsou nyní pod správou Indické republiky, Pákistánské islámské republiky a Čínské lidové republiky,

B.   vzhledem k tomu, že velká část území Džammú a Kašmír, zejména oblasti Gilgit a Baltistan, trpí nesmírnou chudobou a zanedbaností, obrovskými nedostatky v základní gramotnosti obyvatel, v přístupu ke zdravotní péči, v demokratických strukturách a v právním řádu a soudnictví; a vzhledem k tomu, že celé území Džammú a Kašmír je postiženo mimořádným hospodářským úpadkem,

C.   vzhledem k tomu, že otázka vodních zdrojů je také faktorem vyostřujícím spor Pákistánu a Indie o Džammú a Kašmír a je významnou součástí jakéhokoliv konečného řešení,

D.   vzhledem k tomu, že Džammú a Kašmír jsou zdrojem sporů už téměř 60 let, které byly poznamenány ozbrojenými konflikty mezi Indií, Pákistánem a Čínou; vzhledem k tomu, že tyto konflikty si už údajně vyžádaly přes 80 000 lidských životů; vzhledem k tomu, že součástí konfliktů mezi Indií a Pákistánem je nyní i mezinárodní terorismus; a vzhledem k tomu, že Čína, Indie a Pákistán jsou jaderné mocnosti, ačkoliv Indie a Pákistán dosud nepodepsaly Smlouvu o nešíření jaderných zbraní,

E.   vzhledem k tomu, že existuje značné množství důkazů o tom, že po mnoho let Pákistán poskytoval kašmírským militantním skupinám výcvik, zbraně, finanční prostředky a útočiště a nečinil jejich příslušníky odpovědné za zvěrstva, kterých se dopustili na straně spravované Indií; vzhledem k tomu, že však podle zpráv indické vlády od 11. září 2001 infiltrace militantních skupin do Indií spravovaného Džammú a Kašmíru značně poklesla, vzhledem k tomu, že by vláda Pákistánu měla veškerou politiku infiltrace s konečnou platností ukončit,

F.   vzhledem k tomu, že na linii příměří je od listopadu 2003 klid zbraní a, i když byl několikrát porušen, nadále trvá,

G.   vzhledem k tomu, že klid zbraní umožnil Indii a Pákistánu zahájit probíhající dialog o území Džammú a Kašmír, v němž se nyní začíná objevovat určitý pokrok; vzhledem k tomu, že v rámci mírového procesu se v současné době provádí celá řada opatření na budování důvěry; a vzhledem k tomu, že obyvatelé Kašmíru se snaží využít výhod těchto opatření a opravdu je na místní úrovni provádí; vzhledem k tomu, že Kašmířané na čínské straně zůstávají mimo tento proces,

H.   vzhledem k tomu, že společné prohlášení Indie a Číny o Kašmíru ze dne 18. dubna 2005, které bylo vydáno na závěr návštěvy prezidenta P. Mušarafa v Indii, pomohlo posílit proces sbližování mezi těmito dvěma zeměmi, a to především tím, že zdůraznilo nezvratnost mírového procesu a zaměřilo se na nevojenské řešení kašmírského konfliktu,

I.   vzhledem k tomu, že hospodářský rozvoj je nezbytně nutný pro budování materiální a společenské infrastruktury a zvyšování výrobního potenciálu oblasti Džammú a Kašmíru; vzhledem k tomu, že společné prohlášení EU–Pákistán ze dne 8. února 2007 je dalším pozitivním krokem k posílení vztahů mezi těmito dvěma zeměmi, a vzhledem k tomu, že obě strany očekávají, že bude dosaženo pokroku v uplatňování dohody o spolupráci 3. generace s nadějí, že tak bude podpořen společensko-hospodářský rozvoj a prosperita Pákistánu; vzhledem k tomu, že EU a Pákistán znovu potvrdily své odhodlání urovnat spory mírovými prostředky v souladu s mezinárodním právem, bilaterálními dohodami a zásadami Charty OSN,

J.   vzhledem k tomu, že institucionálním základem současné rozsáhlé dohody o spolupráci 3. generace mezi ES a Indií, která je v platnosti od roku 1994, je společné politické prohlášení, jímž se ustanovila každoroční jednání na ministerské úrovni a otevřela brána k širokému politickému dialogu,

K.   vzhledem k tomu, že ráno dne 8. října 2005 zasáhlo zemětřesení o síle 7,6 stupně Richterovy stupnice – dosud nejničivější známé zemětřesení mezinárodního rozsahu – rozsáhlý pás území od Afghánistánu přes Pákistán a Indii, ale zdaleka nejvíce postihlo Džammú a Kašmír, přičemž mimořádné ztráty utrpěl Ázad Džammú a Kašmír (ADK) a pákistánská provincie Severozápadní hranice,

L.   vzhledem k tomu, že během několika minut si zemětřesení vyžádalo v ADK 75 000 obětí na životech, jejichž počet se později zvýšil na 88 000, a v Indií spravovaném Džammú a Kašmíru si vyžádalo 6 000 obětí, přičemž desetitisíce lidí byly zraněny a miliony ztratily svůj domov a zůstaly na pákistánské straně s minimálním zajištěním základních potřeb, bez stálého přístřeší, zaměstnání, zdravotní péče a možnosti vzdělávání; vzhledem k tomu, že desítky měst a vesnic byly částečně nebo zcela zničeny, zemědělství zdevastováno a životní prostředí kontaminováno; a vzhledem k tomu, že rozvoj byl významným způsobem zbrzděn,

M.   vzhledem k tomu, že ozbrojené síly obou států a opoziční ozbrojené skupiny ve sporu o Kašmír by měly dodržovat Ženevské úmluvy z roku 1949 a tradiční mezinárodní humanitární právo, které zakazuje útoky proti civilistům, a porušení těchto ustanovení představuje válečné zločiny, které jsou státy povinny trestně stíhat,

N.   vzhledem k tomu, že v posledních deseti letech zemřelo na ledovci Siačen více než 2 000 vojáků a že příměří v oblasti Siačen platné od listopadu 2005 je vítané,

Úvod

1.   zdůrazňuje, že Indie, Pákistán a Čína (které Pákistán postoupil v roce 1963 tzv. Trans-Karakoram Tract) jsou důležitými partnery EU, přičemž Indie se těší statutu strategického partnera EU; domnívá se, že vyřešení vleklého konfliktu podél linie příměří lze nejlépe dosáhnout společně, trvalým zapojením indické a pákistánské vlády a národů ze všech částí bývalého knížecího státu; přesto se domnívá, že EU má co nabídnout na základě svých dřívějších zkušeností s úspěšným řešením konfliktů týkajících se příslušníků různých etnických skupin, národností a náboženského vyznání; nabízí proto toto usnesení a případná setkání, která z něho mohou vzejít, jako součást společných zkušeností, z nichž se může EU rovněž poučit; znovu upozorňuje na důležitost trvalé podpory EU poskytované Indii i Pákistánu při uskutečňování mírového procesu z roku 2004;

2.   poukazuje na to, že Indie je největším sekulárním demokratickým státem na světě a že vyvinula demokratické struktury na všech úrovních, zatímco Pákistán stále ještě zcela nedodržuje zásady demokracie v ADK a musí podniknout kroky směrem k demokracii oblastech Gilgit a Baltistan; poukazuje na to, že obě země jsou jadernými mocnostmi, které nepodepsaly Smlouvu o nešíření jaderných zbraní; zdůrazňuje, že zatímco indická jaderná doktrína vychází ze zásady "nepoužít jaderné zbraně jako první", Pákistán takový závazek dosud neučinil; dále upozorňuje, že prezident P. Mušaraf nebyl schopen realizovat svůj závazek z roku 1999, podle kterého "ozbrojené síly nehodlají zůstat u moci déle, než je naprosto nezbytné k přípravě půdy pro rozkvět skutečné demokracie v Pákistánu";

3.   vyslovuje politování nad negativním sledem událostí, které vyvolalo odvolání nejvyššího soudce Iftichara Mohameda Čaudryho, a přestože uznává, že jeho odvolání ve skutečnosti otevřelo novou diskusi o demokracii, ústavnosti a úloze armády v Pákistánu, lituje nedávného propuknutí násilí; zdůrazňuje naléhavou potřebu bezpečného a nezávislého systému soudnictví, který by se zabýval situací pákistánského lidu a zejména obyvatel ADK a Gilgitu a Baltistanu;

4.   vyzývá zástupce vlád Indie i Pákistánu, aby využili příležitosti, kterou nabízí prohlášení předsedy vlády M. Singha a pákistánského prezidenta P. Mušarafa, k vydání nového impulsu pro zkoumání možností větší samosprávy, svobody pohybu, demilitarizace a mezivládní spolupráce v otázkách, jako je voda, cestovní ruch, obchod a životní prostředí, a k podpoře skutečného průlomu při hledání řešení sporu o Kašmír;

5.   poukazuje na to, že v důsledku zemětřesení se v oblasti ADK značně zhoršilo již tak mimořádně nedostatečné zajišťování základních potřeb tamních obyvatel a že se dramaticky se oslabil potenciál k budování institucí a kapacit; vyzývá Evropskou unii, aby Kašmířany v této souvislosti podporovala;

6.   naléhá na vlády Pákistánu a Indie, aby co nejrychleji vyřešily zásadní otázky týkající se oblastí ležících okolo řek a ovlivňující významné vodní zdroje a využití řek protékajících územím Džammú a K ašmír (řeky Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas a Sutlej), s odkazem na mechanismus stanovený ve Smlouvě o vodách Indu z r. 1960; zdůrazňuje však, že jako například v případě modernizace přehrady Mangla nebo stavby přehrady Baglihar musí hlavní prioritou zůstat uspokojování potřeb dotčených obyvatel v oblasti zemědělství, rybářství, chovu dobytka a jejich zásobování vodou, a žádá obě vlády, aby dříve, než příště přijmou rozhodnutí o jakémkoli dalším projektu stavby přehrady, vypracovaly celkové posouzení dopadů na životní prostředí a sociálních dopadů;

7.   vyjadřuje velké znepokojení nad negativními dopady tohoto dlouhého konfliktu na životní prostředí v Džammú a Kašmíru, které jsou natolik závažné, že hospodářská budoucnost Džammú a Kašmíru je ohrožena z důvodu závažné degradace půdy, znečištění ovzduší, znečištění řek, a zejména dlouholeté turistické atrakce jezera Dal, odlesňování a vymírání volně žijících živočichů;

8.   konstatuje význam vody, bezpečnosti a udržitelných a bezpečných dodávek energie pro stabilitu a růst regionu a v této souvislosti konstatuje význam rozvíjejících se projektů zavlažování a vodních elektráren; považuje za naprosto nezbytné, aby vlády Pákistánu a Indie pokračovaly ve svém konstruktivním dialogu a konzultovaly se zástupci Kašmířanů otázky týkající se oblastí ležících okolo řek a naléhavě je žádá, aby přijaly holistický přístup k vodním zdrojům, uznaly klíčové vazby mezi vodou, půdou, místními uživateli, životním prostředím a infrastrukturou;

9.   zdůrazňuje společné dědictví Indie a Pákistánu, jehož příkladem je stará kultura Džammú a Kašmíru; uznává a oceňuje pluralitní, mnohonárodnostní a náboženskou rozmanitost a sekulární tradice lidu Džammú a Kašmíru, které byly v indické části Džammú a Kašmíru zachovány;

10.   domnívá se, že respekt EU k regionální identitě a její snaha zajistit, aby se na vhodné správní úrovni přijímala vlastní rozhodnutí (tj. co nejblíže těm, jichž se tato rozhodnutí týkají), jsou významné pro touhy kašmírského lidu po vytvoření rozhodovacích struktur a po uznání jeho jedinečné kulturní identity;

Politická situace: snahy obyvatelstva

11.   chválí a podporuje Indii a Pákistán v rozvíjení mírových snah a vítá skutečnost, že dvoustranné rozhovory, které byly na tři měsíce pozastaveny po bombových útocích v Bombaji v červenci 2006, byly obnoveny; zdůrazňuje, že je třeba, aby tento region, EU a mezinárodní společenství podpořily současné dvoustranné rozhovory a aby se zintenzívnily diskuse ohledně vyřešení konfliktu s cílem vytvořit pro obyvatele Džammú a Kašmíru a jejich sousedy perspektivní budoucnost a nalézt řešení sporu o Kašmír, které bude přijatelné pro všechny strany;

12.   vyzývá Evropskou unii, aby podporovala zapojení místní občanské společnosti do mírového procesu, především pak posilovala projekty mezi občany, a prosazovala tak dialog a spolupráci mezi pákistánskými, indickými a kašmírskými nevládními organizacemi;

13.   nadšeně uvítal opatření na budování důvěry iniciované Indií a Pákistánem, kterým se daří do jisté míry snížit napětí a podezíravost na obou stranách a které umožnilo rodinám na obou stranách, aby se po letech odloučení opět sloučily; zdůrazňuje, že by vlády Indie a Pákistánu měly vynaložit větší úsilí na zajištění účasti Kašmířanů při řešení hlavních problémů;

14.   upozorňuje na to, že obyčejní Kašmířané nyní v důsledku humanitární situace po zemětřesení stále více pociťují přínos mírového procesu díky diskusím a politickému odhodlání indické i pákistánské vlády podpořit volný pohyb osob, zboží a služeb (i když zatím omezený) přes linii příměří; vyzývá k obnovenému úsilí o to, aby se všichni Kašmířané nezávisle na své politické příslušnosti mohli úzce zapojit do různých forem mírového procesu a opatření na budování důvěry;

15.  Zdůrazňuje, že v souvislosti s krizemi a konflikty posledních let se význam Organizace spojených národů zvýšil, nikoliv snížil, a že OSN zůstává důležitým fórem pro dialog a diplomacii; připomíná velké množství rezolucí, které Rada bezpečnosti OSN přijala o Kašmíru mezi lety 1948 a 1971 a které se snažily vyzvat indickou i pákistánskou vládu k tomu, aby přijaly v rámci svých pravomocí opatření pro zlepšení situace a které vyjadřovaly přesvědčení o tom, že v zájmu obyvatel Džammú a Kašmíru, Indie a Pákistánu bude nejlepší urovnat tento spor mírovou cestou; dochází k závěru, že vhledem k výše i níže zmíněným příkladů porušování ustanovení různých rezolucí Rady bezpečnosti OSN nebyly dosud splněny předpoklady pro vyhlášení referenda;

16.   opakovaně vyslovuje tvrzení, že podle článku 1.1 Mezinárodního paktu OSN o občanských a politických právech mají všechny národy právo na sebeurčení, na jehož základě mohou svobodně určovat svůj politický status a svobodně uskutečňovat svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj; opakovaně vyslovuje tvrzení, že podle článku 1.3 všechny smluvní strany paktu musí podporovat dodržování práva na sebeurčení a musí toto právo respektovat v souladu s ustanoveními Charty Organizace spojených národů; nicméně upozorňuje na to, že všechny rezoluce OSN o kašmírském konfliktu jasně uznávají pouze právo bývalého knížecího státu Džammú a Kašmír, aby se stal součástí Indie nebo Pákistánu; vítá v souvislosti se snahami o definitivní řešení kašmírského konfliktu, které by bylo pro celou oblast obrovským přínosem, nové myšlenky, jež se v současnosti zvažují v rámci společného dialogu a rozhovorů u indického kulatého stolu, (v této souvislosti vítá především znovuotevření dialogu indické vlády se skupinou All Parties Hurriyat Conference (APHC) a zejména návrhy, na jejichž základě by se hranice staly trvale nepodstatnými, byl by ustanoven systém samosprávy a učinila by se institucionální opatření pro společnou správu nebo správu na základě oboustranné spolupráce; vyzývá Indii i Pákistán, aby i nadále tyto možnosti zvažovaly při svých společných rozhovorech, i rozhovorech s Kašmířany na obou stranách linie příměří a v Gilgitu a Baltistanu;

17.   odsuzuje pokračující politickou a humanitární situaci ve všech čtyřech částech Džammú a Kašmíru; vítá ovšem společný mírový proces s cílem přiblížit se konečnému řešení situace v Kašmíru založenému na demokracii, zásadách právního státu a dodržování základních práv; podporuje metodu "druhé cesty" a širší dialog, kterého se účastní významné osobnosti, akademikové a další odborníci na tyto otázky ze všech částí Kašmíru a z Indie a Pákistánu, kteří přicházejí s praktickými návrhy užší spolupráce; blahopřeje Indii a Pákistánu k tomu, že tyto skupiny dala dohromady, a navrhuje, že EU nabídne praktickou podporu, kdekoliv ji k tomu obě strany v rámci společného mírového procesu vyzvou;

18.   vyjadřuje však politování nad tím, že Pákistán stále neplní své závazky týkající se zavedení smysluplných a zastupitelských demokratických struktur ADK; poukazuje zejména na to, že v pákistánském národním shromáždění nejsou stále zástupci Kašmíru a správa ADK se uskutečňuje prostřednictvím ministerstva pro záležitosti Kašmíru v Islámábádu, že Kašmírskou radu ovládají pákistánští úředníci a generální tajemník, hlavní policejní inspektor, hlavní auditor a tajemník pro finanční záležitosti pocházejí z Pákistánu; nesouhlasí s ustanovením prozatímní ústavy z roku 1974, které zakazuje jakoukoli politickou činnost, která není v souladu s doktrínou o Džammú a Kašmíru jako součásti Pákistánu, a v tomto smyslu zavazuje každého kandidáta na poslance parlamentu v ADK k podpisu prohlášení o loajalitě; je znepokojen tím, že oblast Gilgit-Baltistan nemá vůbec žádné demokratické zastoupení; dále upozorňuje na to, že nařízením pákistánské vlády (správa pozemků) o Džammú a Kašmíru z roku 1961 bylo převedeno území ovládané Pákistánem, jež připadlo dne 15. srpna 1947 státu Džammú a Kašmír, na federální vládu;

19.   velmi lituje přetrvávající rozporuplného postoje současné pákistánské vlády k etnické identitě Gilgitu a Baltistanu, který vede k tomu, že prohlášení prezidenta jsou v rozporu s oficiálními sděleními vlády; důrazně doporučuje, aby pákistánská vláda potvrdila a vykonala rozsudek Nejvyššího soudu Pákistánu ze dne 28. května 1999, který potvrzuje, že obyvatelé Gilgitu a Baltistanu tradičně náleží ke Kašmíru, a stanoví, že vláda by měla uplatňovat jejich základní lidská práva, demokratické svobody a přístup ke spravedlnosti;

20.   je si vědom toho, že se Pákistán nachází v obzvláště složité situaci a je vystaven tlaku z mnoha stran; nicméně:

   - vyjadřuje hluboké politování nad tím, že nedostatek politické vůle k řešení otázek týkajících se zajištění základních potřeb, politické účasti a právního státu v ADK vedl k tomu, že se zde ženy ocitly po zemětřesení v zoufalé situaci;
   - připomíná podpis dohody o spolupráci 3. generace mezi ES a Pákistánem z roku 2001, jejíž článek 1 jako základní prvek obsahuje dodržování lidských práv a demokratických zásad, a naléhavě žádá EU, aby v rámci svých možností podnikla vše k zajištění dodržování těchto zásad při provádění dohody; je znepokojen zejména tím, že obyvatelé Gilgitu a Baltistanu přímo podléhají vojenské vládě a nepožívají žádných demokratických práv;
   - poukazuje na schválení návrhu zákona o ochraně žen, který reformuje nařízení "hudúd" o cizoložství a znásilnění založená na právu šaría jako na pozitivní krok při zajišťování lepší ochrany ženských práv v Pákistánu a oceňuje závazek, který prezident Mušaraf a reformní členové parlamentu vyjádřili v souvislosti s prosazováním těchto změn i přes pokusy o jejich odvrácení; zdůrazňuje však, že je nadmíru jasné, že Pákistán musí pro splnění svých závazků na poli lidských práv učinit více;
   - vyjadřuje své trvající znepokojení nad těžkou situací všech menšin v tomto regionu;

21.   naléhavě žádá Pákistán, aby přehodnotil svou koncepci demokratické odpovědnosti a práv menšin a žen v ADK, která jsou jako všude jinde základem zlepšování podmínek obyvatel a odstraňování hrozby terorismu;

22.   vyjadřuje obavy ohledně nedostatku svobody projevu v ADK a zpráv o mučení a týrání, o diskriminaci uprchlíků z Indií spravovaného Džammú a Kašmíru a o korupci vládních úředníků a vyzývá pákistánskou vládu, aby zajistila, aby obyvatelé ADK mohli uplatňovat svá základní občanská a politická práva v prostředí bez nátlaku a strachu;

23.   dále vyzývá Pákistán, aby zajistil svobodné a spravedlivé volby v ADK, a to vzhledem k tomu, že všeobecné volby dne 11. července 2006 se vyznačovaly podvody a manipulováním s hlasy v rozsáhlém měřítku a vzhledem k tomu, že každému kandidátovi, který odmítl podpořit přistoupení Kašmíru k Pákistánu, byla znemožněna kandidatura; vyzývá rovněž Pákistán k tomu, aby poprvé uspořádal volby v oblasti Gilgit a Baltistan;

24.   naléhavě žádá vlády Pákistánu a Indie, aby také proměnily příměří, které v Siačenu trvá od roku 2003, v trvalou mírovou dohodu, protože na tomto nejvýše položeném bitevním poli na světě umírá každoročně více vojáků z klimatických důvodů než z důvodu ozbrojeného konfliktu;

25.   vyzývá Evropskou unii, aby podpořila Indii a Pákistán při vyjednávání o zóně úplného stažení vojsk v oblasti Siačen, aniž by bylo dotčeno postavení kterékoli strany, a to zejména nabídkou pomoci při zajištění monitorovacích technologií a ověřovacích postupů;

26.   vyzývá militantní ozbrojené skupiny, aby vyhlásily příměří, po kterém bude následovat proces odzbrojení, demobilizace a reintegrace; vyzývá vlády Pákistánu a Indie, aby takové příměří usnadnily;

27.   vyzývá pákistánskou vládu, aby zrušila militantní internetové stránky a časopisy; navrhuje, aby pákistánská a indická vláda zvážily zavedení zákona proti nenávistným projevům;

28.   poukazuje na to, že Indií spravovaný Džammú a Kašmír má podle článku 370 indické ústavy zvláštní postavení, které této oblasti poskytuje větší autonomii než jiným státům unie; je potěšen nedávnými snahami v Indií spravovaném Džammú a Kašmíru, jejichž cílem je posílení demokracie (o čemž svědčí 75% účast v nedávných místních volbách), a snahou předsedy vlády M. Singha znovu zahájit dialog se skupinou APHC; upozorňuje však na přetrvávající nedostatky v uplatňování lidských práv a přímé demokracie, jak dokládá například skutečnost, že všichni kandidáti na úřad v Džammú a Kašmíru (stejně jako v jiných státech) musí písemně přísahat věrnost ústavě státu Džammú a Kašmír, která stvrzuje celistvost Indie; vyzývá Národní komisi pro lidská práva (NHRC) Indie, aby plně uplatňovala svůj mandát, pokud jde o jakékoli podezření z násilí nebo důkazy o něm, a získala ještě větší důvěryhodnost, vyzývá NHRC, aby napravila situaci, kdy v její správní radě chybí odborníci na lidská práva; doufá, že pokrok v této oblasti se zvýší a že nové zákony týkající se dětské práce a násilí na ženách přinesou příznivé výsledky; se znepokojením konstatuje, že mnoho Kašmířanů je zadržováno bez řádného soudního procesu;

29.   odsuzuje zdokumentované případy porušování lidských práv indickými ozbrojenými silami, obzvláště pokud zabíjení a znásilňování pokračuje v atmosféře beztrestnosti; se znepokojením konstatuje, že NHRC na základě svého statutu nemá žádné pravomoci vyšetřovat porušování lidských práv příslušníky indických ozbrojených složek; nicméně je povzbuzen respektovaným doporučením NHRC, aby armáda jmenovala vyšší důstojníky, kteří dostanou pověření dohlížet na dodržování základních lidských práv a zákonů ve svých vojenských jednotkách; všímá si, že se indická vláda v září 2005 zavázala, že porušování lidských práv nebude tolerovat; vyzývá dolní sněmovnu indického parlamentu Lok Sabha, aby zvážila úpravu zákona na ochranu lidských práv, která by NHRC umožnila nezávisle prošetřit údajná porušování tohoto zákona ze strany ozbrojených sil;

30.   zdůrazňuje nebezpečí zachování trestu smrti v tak složité politické situaci, jakou je spor o Kašmír, kde není zaručeno právo na spravedlivý soud; se znepokojením konstatuje, že jižní Asie má i nadále neuspokojivé výsledky, pokud jde o trest smrti, a vyslovuje hluboké politování na tím, že vlády Indie i Pákistánu jsou pro jeho zachování; vítá, že mezi nejvýznamnějšími zastánci jeho zrušení jsou prezident A. Kalam a nově jmenovaný vrchní soudce Nejvyššího soudu v Indii; vítá rezoluci Komise pro lidská práva OSN č. 2005/59 o otázce trestu smrti a znovu potvrzuje pokyny EU v oblasti lidských práv týkající se trestu smrti; naléhá na Indii a Pákistán, aby přistoupily k druhému opčnímu protokolu mezinárodního paktu o občanských a politických právech a k podobným regionálním nástrojům s cílem zavést moratorium na trest smrti a uskutečnit krok směrem k jeho úplnému zrušení;

31.   v této souvislosti vítá prohlášení předsedy vlády M Singha, který požaduje "nulovou toleranci k porušování lidských práv" v Kašmíru, a vyzývá indickou vládu, aby v Džammú a Kašmíru ukončila praxi zabíjení bez soudu, "mizení", mučení a svévolného zadržování;

32.   konstatuje, že obecná beztrestnost podporuje a zároveň usnadňuje další porušování lidských práv v zemi; vyzývá Indii a vládu státu Džammú a Kašmír ke zrušení všech právních ustanovení poskytujících faktickou imunitu členům ozbrojených sil a ke zřízení nezávislé a nestranné vyšetřovací komise pro závažná porušení mezinárodně uznávaných lidských práv a humanitárního práva indickými bezpečnostními silami, k nimž došlo od počátku konfliktu;

33.   naléhavě žádá vlády Indie a Pákistánu, aby umožnily mezinárodním organizacím pro lidská práva (např. Freedom House, Amnesty International a Human Rights Watch) okamžitý a neomezený přístup do všech částí bývalého knížecího státu za účelem prošetřování stavu lidských práv v této oblasti a vypracovávání pravidelných nezávislých zpráv na toto téma; naléhavě žádá obě vlády, aby se veřejně zavázaly, že s takovými mezinárodními organizacemi pro lidská práva budou plně spolupracovat;

34.   naléhavě vyzývá EU, aby zaujala pevný postoj v souvislosti s prosazováním doložky o demokracii a lidských právech jak ve svých dohodách s Indií, tak s Pákistánem, a to prostřednictvím úsilí o intenzivní politický dialog s oběma zeměmi o otázce lidských práv, a to i v Kašmíru, a zkoumáním možnosti zahájit s Pákistánem zvláštní dialog o lidských právech, jak je tomu již v případě Indie, a zřídit speciální podvýbory pro otázku lidských práv, které by jednaly s oběma zeměmi, jak je tomu i u některých jiných zemí;

35.   je si vědom obtížných životních podmínek mnoha skupin obyvatelstva, například násilně vysídlených panditů z Kašmírského údolí; naléhavě žádá, aby se přednostně řešila diskriminace, která je vůči nim a jiným skupinám uplatňována, a to především v zaměstnání; navrhuje, aby se tyto skupiny samy snažily získat větší práva vytvořením výborů svých zástupců, které si zvolí, a dbaly na to, aby v těchto výborech byly náležitě zastoupeny ženy a osoby mladší 25 let;

36.   navrhuje, aby Indie přehodnotila, do jaké míry lze považovat za úspěch to, že Ladákhu byl v roce 1993 přiznán status Rady autonomní oblasti; doufá, že obchodní cesta Kargil - Skardu může být obnovena v rámci procesu budování důvěry a že ke spojení Ladákhu se Severními oblastmi může dojít zřízením přechodů obdobných těm, které byly vytvořeny na jiných místech linie příměří;

37.   vítá zejména obecný nárůst v počtu víz vydaných na cesty mezi Indií a Pákistánem a znovuotevření autobusového spojení mezi Šrínagarem a Muzaffarábádem; konstatuje, že jeho využití je podle posledních statistik omezeno na méně než 400 osob na každé straně linie příměří; a vyzývá indické a pákistánské úřady, aby uvolnily omezení týkající se vydávání cestovních povolení;

38.   blahopřeje Indii k jejímu úsilí o podporu socioekonomického rozvoje Džammú a Kašmíru prostřednictvím zvláštních balíčků pro tento stát a k důrazu na tvorbu pracovních míst a opatření na podporu cestovního ruchu v Džammú a Kašmíru, a navrhuje zabývat se tím, jakým způsobem by mohlo (nadcházející) partnerství mezi EU a Indií napomáhat vytváření nových pracovních míst vyžadujících odbornou kvalifikaci, a to zejména pro ženy a mladé lidi; povzbuzuje Evropskou unii, aby podpořila iniciativy místních nevládních organizací na zřizování projektů budování kapacit pro ženy ve výrobě i marketingu; je přesvědčen, že Evropská unie by mohla řešit otázku rovných příležitostí zvýšením obchodu s produkty, které tradičně zajišťují živobytí ženám, například s textilními a řemeslnými výrobky, a usnadněním obchodu se službami v odvětvích zaměstnávajících ženy; doporučuje, aby hospodářské vztahy mezi Evropskou unií a Pákistánem byly posíleny obdobným způsobem;

39.   vyzývá Indii i Pákistán, aby zvážily úlohu, kterou může zvýšená bezpečnost a dodržování lidských práv hrát při úsilí o dosažení cílů vytváření pracovních míst a intenzivnějšího cestovního ruchu v celém Džammú a Kašmíru;

Boj s terorismem

40.   uznává, že bez ukončení terorismu nelze dosáhnout skutečného pokroku na cestě k politickému řešení nebo zlepšení hospodářské situace obyvatel v Džammú a Kašmíru; konstatuje, že přestože v posledních pěti letech došlo k trvalému poklesu počtu obětí teroristických útoků, způsobila činnost stále se měnících teroristických skupin se základnami v ADK, jako je Laškar-i-Taiba a Harakat ul-Mudžahedín, stovky úmrtí v Indií spravovaném Džammú a Kašmíru i mimo něj;

41.   odsuzuje doložené případy porušování lidských práv Pákistánem, včetně případů v Gilgitu a Baltistanu, kde údajně došlo k násilným nepokojům v roce 2004, a až příliš časté případy teroru a násilí, jichž se dopouštějí ozbrojené skupiny; vyzývá Pákistán, aby přehodnotil způsob, jakým v ADK a Gilgitu a Baltistanu přistupuje k základním právům svobody vyjadřování, sdružování a náboženského vyznání, a se znepokojením si všímá zpráv o údajném mučení a zadržování osob bez řádného soudního procesu, které přinášejí organizace pro ochranu lidských práv jako například Amnesty International; naléhavě žádá všechny zainteresované strany, aby učinily vše, co je v jejich silách, k odstranění tohoto násilí; vítá, že se Pákistán veřejně zavázal, že zastaví pronikání ozbrojených skupin, které operují mimo jím kontrolované území, přes hranici příměří, ale domnívá se, že k tomu musí Pákistán podniknout mnohem důraznější a účinnější opatření; vyzývá prezidenta P. Mušarafa k dalšímu rozhodnému a odhodlanému boji proti terorismu, který představuje, jak se všeobecně uznává, obrovský úkol; schvaluje a podporuje mnohostrannou a dvoustrannou pomoc členských států EU Pákistánu v boji proti terorismu a v jeho úsilí zlepšit život obyvatel ADK a Gilgitu a Baltistanu; kromě toho vyzývá vládu Pákistánu a členské státy EU, aby se intenzivněji snažily odhalovat a zadržovat potenciální teroristy, kteří do Pákistánu přicházejí z členských států EU; vítá nedávné zřízení společné komise, tzv. společného indicko-pákistánského mechanismu proti terorismu, který obě vlády ustanovily pro boj s terorismem a sdílení zpravodajských informací, a bere na vědomí, že první schůze této komise proběhla dne 6. března 2007 v Islámábádu;

42.   důrazně podporuje doporučení mezinárodní krizové skupiny ze dne 11. prosince 2006, aby Pákistán podnikl rozhodné kroky k odzbrojení militantních skupin v ADK a Gilgitu a Baltistanu, odzbrojil militantní skupiny, uzavřel výcvikové tábory teroristů, učinil přítrž náboru a výcviku teroristů na svém území a zastavil přísun peněz a zbraní pro Tálibán a jiné zahraniční či místní ozbrojené skupiny na pákistánském území;

43.   uznává a podporuje přání kašmírského lidu, aby se podstatně snížila vojenská přítomnost na obou stranách linie příměří; poukazuje však na to, že ke smysluplné demilitarizaci může dojít jen společně se zavedením skutečných opatření, která odstraní hrozbu pronikání ozbrojených skupin působících mimo Pákistán do Džammú a Kašmíru, a na základě procesu budování důvěry, který zahrnuje ukončení vzájemného obviňování, plné zprovoznění autobusového spojení mezi Šrínagarem a Muzaffarábádem, budování komunikačních a obchodních vazeb a zavedení dalších opatření definovaných v úzké spolupráci s kašmírským lidem na obou stranách; a upozorňuje na pozitivní dopad, který to bude mít na duševní zdraví a pocit bezpečí těchto osob, zvláště pak dětí a mladých lidí; zdůrazňuje, že pouze nová opatření směřující do budoucnosti mohou dát celému procesu pozitivní dynamiku;

44.   zdůrazňuje, že základním předpokladem pro nastolení ovzduší důvěry a dobré vůle v regionu je odstranění všech překážek, které brání Kašmířanům ve svobodném cestování po celém území států Džammú a Kašmír;

Opatření na budování důvěry

45.   s radostí vítá poslední známky obnoveného úsilí o řešení sporu o Kašmír ze strany pákistánské a indické vlády, které dokonce zahrnuje i značné politické posuny;

46.   vítá zejména opatření, která byla učiněna ke spojení rodin rozdělených linií příměří a která umožnila otevření pěti přechodů; je si vědom toho, že otvírání těchto míst na linii příměří probíhalo evidentně velmi pomalu a neodpovídalo naléhavosti situace na místě; přesto podporuje a očekává stále častější přechody hranic; přál by si, aby byly přechody umožněny všem občanům na obou stranách linie a doporučuje, aby Indie a Pákistán zavedly opatření, která by usnadnila veškeré cestování, ať už uvnitř bývalého knížecího státu nebo v mezinárodním rozsahu, pomocí zrychlených administrativních a konzulárních služeb;

47.   domnívá se, že je třeba zintenzívnit vzájemné výměny přes linii příměří na všech úrovních občanské společnosti a ve všech oblastech života; navrhuje, aby se vytvářely výměnné programy mezi právnickými sdruženími, školami a univerzitami, včetně společné univerzity, jejíž budovy by se nacházely na obou stranách demarkační linie; navrhuje, aby vojenští představitelé znepřátelených vojsk zahájili vzájemný dialog, což by umožnilo snížit podezíravost, kterou vůči sobě obě armády mají;

48.   vyzývá vlády India a Pákistánu, aby jedním z ústředních bodů svých společných činností a společných akčních plánů po celé linii příměří učinily obnovu a zachování životního prostředí v Džammú a Kašmíru, a naléhá na EU a členské státy, aby vyjádřily tomuto projektu plnou podporu;

49.   doporučuje, aby bylo zváženo zřízení společné indicko-pákistánské monitorovací jednotky pro sdílení údajů o povětrnostních podmínkách a seismické činnosti, která by zajistila včasné varování před přírodními katastrofami vznikajícími na jedné nebo druhé straně linie příměří;

50.   na politické úrovni doporučuje, aby byl vytvořen společný indicko-pákistánský parlamentní výbor na podporu intenzivnějších diskusí a dialogu mezi parlamenty; obdobně navrhuje vytvořit společné pracovní skupiny na úrovni místních vlád, které by se zabývaly otázkami obchodu a cestovního ruchu;

51.   vybízí společnosti EU, aby si uvědomily, jaký investiční a turistický potenciál všechny oblasti Kašmíru představují, zejména s ohledem na existenci vysoce motivované pracovní síly; navrhuje, že by evropské podniky mohly s místními společnostmi vytvořit podniky se společnou majetkovou účastí a že by se mohla vypracovat opatření na zajištění investic, aby se zvýšila důvěra investorů; vyzývá všechny strany, aby podpořily a usnadnily zastoupení svých obchodních komor na mezinárodních obchodních veletrzích v Evropské unii, aby zde mohly propagovat své výrobky určené k vývozu;

52.   dále podporuje výzvu, aby Pákistán rozvíjel lidské zdroje investicemi do terciárního školství, včetně škol odborné přípravy a vyšších technických škol v oblastech pod federální správou včetně oblastí Gilgit-Baltistan v Kašmíru;

53.   poukazuje na to, že Indie je jediný největší příjemce výhod v rámci všeobecného systému preferencí (GSP); naléhavě žádá Komisi, aby automaticky přehodnocovala program GSP+ a jiná příslušná obchodní opatření ihned po velkých přírodních katastrofách, jako je například zemětřesení; vítá, že se jihoasijské státy v rámci Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC) zavázaly, že budou podnikat účinné kroky směrem k tomu, aby se jihoasijská dohoda o volném obchodu stala politickou a ekonomickou realitou, díky níž se čtyři části Džammú a Kašmíru budou těšit těm největším výhodám, a vyzývá pákistánskou vládu, aby ukončila "systém pozitivního seznamu"; poukazuje na to, že ačkoli vzájemný obchod obou zemí zaznamenával v minulém desetiletí výkyvy, celkový objem oficiálního obchodu mezi Indií a Pákistánem se zvýšil ze 180 milionů USD v roce 1996 na 602 milionů USD v roce 2005, a vzhledem k tomu, že vysoký objem neformálního obchodu naznačuje latentní potenciál vzájemného obchodu, mohl by tento trend pokračovat a měl by být podporován;

54.   zdůrazňuje, že cestovní ruch skýtá obrovské možnosti ke stimulaci růstu místního hospodářství; vybízí proto vlády členských zemí EU, aby bedlivě sledovaly bezpečnostní situaci a mohly poskytovat těm, kdo chtějí cestovat do Džammú a Kašmíru, aktuální a koordinované informace a rady;

Důsledky zemětřesení z 8. října 2005

55.   naléhavě zdůrazňuje, že zemětřesení mělo obrovský dopad na život Kašmířanů na obou stranách linie příměří a že kritická humanitární situace oslabila již tak nedokonalou institucionální kapacitu v oblasti ADK a provincie Severozápadní hranice; zdůrazňuje, že pro tamní obyvatele je hlavní starostí každodenní boj o přežití;

56.   vyjadřuje politování nad tím, že kromě obrovských ztrát na životech utrpěla oblast ADK nevyčíslitelné materiální škody na infrastruktuře (nemocnice, školy, státní budovy, komunikace) a na základních, i když ještě málo stabilních, institucích a službách;

57.   je hluboce zarmoucen tím, že zemětřesení neúměrně zasáhlo děti: podle údajů UNICEF zahynulo 17 000 dětí; je nanejvýš znepokojen zprávami o obchodování s dětmi bezprostředně po katastrofě; a vyzývá pákistánskou vládu, aby se zvláštní pozorností řešila otázku práv a ochrany dětí v ADK a Gilgitu a Baltistanu a aby se zaměřila na účinnější řešení problému obchodování s dětmi;

58.   upozorňuje na nešťastný osud tří milionů vnitřně vysídlených osob (IDP) a osob, které trpí velkou a trvalou nouzí v důsledku zemětřesení; vzhledem k tomu, že neexistuje úmluva o právech vnitřně vysídlených osob, vítá Směrnice OSN, které poskytují základ pro humánní reakci na záludné ohrožení lidských práv v případě nuceného vysídlení ve vlastní zemi, a požaduje, aby všechny příslušné orgány, jež mají v Kašmíru své zájmy, tyto směrnice respektovaly; vyzývá pákistánskou vládu, aby co nejdříve učinila vše, co je v její pravomoci, pro přidělení půdy obyvatelům těch vesnic, které doslova zmizely v sesuvech půdy, aby tito lidé mohli znovu vybudovat své živobytí v rámci vesnic a vystavět si trvalá obydlí; důrazně doporučuje, aby se EU důsledně zaměřovala nejen na výše zmíněné směrnice, ale také na širší otázky demokracie, spravedlnosti a lidských práv ve všech čtyřech oblastech Kašmíru; poukazuje také na to, že uprchlické tábory, které se již dlouho nacházejí na obou stranách linie příměří, by měly být zrušeny a ochraně, potřebám a sociální integraci jejich obyvatel by měla být věnována náležitá pozornost a mělo by jim být povoleno vrátit se rychle domů nebo se trvale přesídlit; konstatuje, že mezinárodní společenství by v tomto ohledu mělo nabídnout svou pokračující pomoc;

59.   zdůrazňuje, že pohroma zasáhla oblast, která je oslabena konfliktem a terorismem a jejíž základní instituce a regionální stabilita jsou neustále poškozovány organizovaný, zločinem a také tím, že přes linii příměří pronikají sítě radikálních islamistů, které využívají tamního členitého terénu;

60.   je zděšen tím, že již zcela minimální základní životní podmínky, ve kterých obyvatelé ADK žili před zemětřesením (např. pokud jde o potraviny, vodu, přístřeší, hygienická zařízení, školy a sotva vyhovující zdravotní střediska) se zemětřesením výrazně zhoršily; vyzývá příslušné orgány, aby v situaci, kdy se miliony lidí nacházejí v nejvyšší nouzi, soustředily energii na boj proti korupci, která odvádí finanční pomoc jiným směrem, než k těm, kterým je určena, a také na znepokojující obvinění, že teroristické organizace zakázané Organizací spojených národů operují v zemětřesením postižené zóně v ADK; vyzývá Komisi, vlády členských států, indickou a pákistánskou vládu a humanitární organizace, aby se i nadále soustředily na základní potřeby obětí zemětřesení;

61.   poukazuje na to, že velikost a dopad zemětřesení byly daleko větší na pákistánské straně linie příměří, kde zničily celou část místní státní infrastruktury a nevyhnutelně zpozdily služby nutné k reakci na mimořádnou událost; blahopřeje vládám, armádám a místním obyvatelům na obou stranách linie příměří k jejich nadšení, odhodlání a snaze řešit četné problémy, které zemětřesení způsobilo;

Reakce na zemětřesení z 8. října 2005

62.   oceňuje, že reakce mezinárodního společenství, Indie a Pákistánu byla za daných okolností rychlá a pozitivní: mezi Indií a Pákistánem byl okamžitě navázán kontakt na nejvyšší úrovni; domácí a místní nevládní organizace zareagovaly správně a spolupracovaly s místními a ústředními orgány; plně uznává, že mezinárodní společenství a nevládní organizace projevily nebývalou solidaritu s oběťmi zemětřesení i s těmi, kteří tuto katastrofu přežili, a vítá uzavírání nových partnerství; doporučuje, aby Evropská unie příznivě posuzovala další žádosti o pomoc při rekonstrukci v oblastech postižených zemětřesením, a žádá Komisi, aby poskytla aktuální informace o žádostech, které již byly v této věci podány;

63.   s obavami konstatuje, že předběžné vyčíslení škod a potřeb, které vypracovaly Asijská rozvojová banka a Světová banka a ke kterému přispěla Komise, odhaduje celkové ztráty pracovních míst nebo živobytí v důsledku zemětřesení na 29 %, s dopadem na zhruba 1,64 milionu lidí, z nichž více než polovina je podle odhadu mladší 15 let; vítá projekt Komise s finanční dotací ve výši 50 milionů EUR nazvaný Podpora pro první obnovu a rekonstrukci Pákistánu; zdůrazňuje, že tento projekt by se měl v krátkodobém výhledu zaměřit na ochranu těch nejzranitelnějších, obnovu hospodářské činnosti v postižených oblastech včetně oživení malých podniků a náhrady ztraceného majetku v zemědělství a na tvorbu pracovních příležitostí pomocí programů vzdělávání a zvyšování kvalifikace; doporučuje, aby ve středně- a dlouhodobém výhledu opatření na obnovu a zajištění obživy zahrnovala mikrofinancování a zvyšování kvalifikace, a naléhavě žádá Komisi, aby tyto strategie dlouhodobě podporovala;

64.   s uspokojením konstatuje, že Komise uvolnila finanční prostředky na naléhavou pomoc obětem zemětřesení v ADK a v Pákistánu; naléhavě však žádá humanitárního komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc, aby přistoupil na žádost předsedy vlády ADK o uvolnění dalších finančních prostředků na obnovu a rekonstrukci, které budou vyžadovat dlouhou dobu na odstranění následků této lidské katastrofy;

65.   blahopřeje všem, kdo se zapojili do zjišťování a řešení zdravotních potřeb lidí, kteří přežili zemětřesení v táborech, v nichž nedošlo k velkému výskytu onemocnění způsobených kontaminovanou vodou, přestože po katastrofě vznikly problémy se zásobováním pitnou vodou a vhodným hygienickým zařízením; blahopřeje pákistánské vládě k tomu, že zajistila přístřeší a dodávky pro více než dva miliony vysídlených osob, aby tito lidé mohli přežít v zimě, a blahopřeje Indii, která nyní zajišťuje nová obydlí pro 30 000 osob, které na její straně linie příměří přišly o své domovy; je znepokojen zprávami o tisících lidí, kteří stále žijí ve stanech, jak zjistila návštěva parlamentní delegace SAARC v ADK ve dnech 15. až 22. prosince 2006;

66.   konstatuje, že během několika dní po katastrofě zřídil Pákistán federální komisi pro zmírnění následků zemětřesení, která koordinovala pátrací a záchranné práce a humanitární pomoc; vyjadřuje však politování nad tím, že Pákistán nebyl schopen přijmout nabídku Indie na poskytnutí helikoptér z důvodů národnosti pilotů, stejně jako nabídku společných záchranných prací na obou stranách linie příměří, zdravotnických záchranných týmů a opravy telekomunikačních zařízení, což vše mohlo významně přispět ke snížení počtu obětí; vyjadřuje proto politování nad tím, že zemětřesení se nestalo příležitostí k prokázání politické vůle upřednostnit humanitární potřeby obyvatel Kašmíru a překonat politické rozdíly;

67.   oceňuje, že velmi rychle přislíbily Pákistánu finanční pomoc sousední státy (Indie, Čína, Írán a Afghánistán) a z širšího okolí Turecko a Organizace islámské konference (OIC) a celé mezinárodní společenství; blahopřeje Evropské komisi, která již v Pákistánu působí, konkrétně GŘ Úřadu pro humanitární pomoc Evropského společenství (ECHO), k jeho okamžité a účinné reakci; podněcuje dárce, aby co nejrychleji splnili své původní sliby;

68.   blahopřeje Komisi zejména k jejímu dlouhodobému programu financování vytvořenému v reakci na zemětřesení, který nyní poskytl 48,6 milionu EUR a který je realizován ve spolupráci s nevládními organizacemi, Červeným křížem a agenturami OSN; vyzývá k dalším závazkům EU ve prospěch obnovy v Kašmíru;

69.   zdůrazňuje, že fondy pro obnovu by se měly výrazně zaměřovat na iniciativy na zachování zbývajících lesů, zejména zvýšením dostupnosti alternativních zdrojů paliva, opětovným zalesňováním, vzdělávacími programy v oblasti životního prostředí a případně prostřednictvím systémů kompenzace, které umožní vládě ADK poskytnout kompenzaci za ztrátu příjmů v důsledku omezení prodeje dřeva;

70.   lituje, že pákistánská vláda trvala na tom, aby byly z humanitární pomoci, kterou dodala Indie, před jejím rozdělením odstraněny všechny indické štítky;

71.   zdůrazňuje skutečnost, že počáteční váhavá reakce pákistánské armády vytvořila bezprostředně po katastrofě prostor k naléhavému poskytnutí pomoci, který využily ozbrojené organizace nacházející se na tomto území, např. Džamát-i-Islami a Džamát-úd-Dáva, přejmenovaná Lakšar-i-Tajaba (prohlášená za teroristickou organizaci, kterou z tohoto důvodu Mušarafova vláda v roce 2002 zakázala), které se velmi rychle staly skutečnými poskytovateli potravin, ubytování, školní výuky pro děti a sociální pomoci pro vdovy; je velmi znepokojen tím, že tato situace zvýšila důvěryhodnost těchto názorově polarizovaných skupin v očích místního obyvatelstva a ještě více oslabila možnosti skutečně demokratického zastoupení;

72.   naléhavě žádá indickou a pákistánskou vládu spolu s mezinárodním společenstvím, aby učinily vše, co je v jejich silách, pro zabezpečení ochrany a přísné sledování používání poskytnutých finančních prostředků;

73.   nadšeně vítá zásadní dohodu ze dne 2. května 2006 o oživení obchodu přes linii příměří mezi rozdělenými oblastmi Džammú a Kašmíru zahájením nákladní dopravy mezi Šrínagarem a Muzaffarábádem a zprovozněním druhé autobusové linky přes Kašmír, spojující Poonč v Džammú a Kašmíru s Rawalakotem v ADK; navrhuje vybudování silniční sítě mezi Džammú a Sialkotem a Gilgit-Baltistanem; rovněž navrhuje zavedení železničního spojení mezi Džammú a Šrínagarem a rekonstrukci silnice spojující obě města; vítá slib předsedy vlády M Singha ze dne 23. května 2006 vytvořit prostředí volnějšího obchodu a volnějšího pohybu s "měkkými hranicemi", aby vzniklo ovzduší vhodné pro řešení sporu v Kašmíru; podněcuje obě strany k rychlému zvýšení objemu oficiálních obchodních výměn; naléhavě žádá, aby byla rychle uzavřena dohoda o podmínkách silniční nákladní přepravy s důrazem na jejich maximální zjednodušení; navrhuje vypracování plánu rozvoje integrovaného trhu s několika zemědělskými zpracovatelskými jednotkami, chladírenskými řetězci, drobnými kontejnerovými službami a celními službami pro nákladní přepravu;

Závěry

74.   naléhavě žádá EU a její orgány, aby se postaraly o to, že obtížná situace obyvatel Džammú a Kašmíru nezmizí ze zorného pole a budou navrženy a realizovány programy pomoci a jiné podpory, jejichž záměrem bude dlouhodobá obnova a budování institucí;

75.   zdůrazňuje, že vlastní zkušenosti EU ukazují, že významného zlepšení vztahů mezi zeměmi lze dosáhnout zvýšením objemu bilaterálních obchodních toků; domnívá se, že v případě Džammú a Kašmíru je obchod přes linii příměří obzvláště důležitý pro stimulaci hospodářského růstu, rozvoj a uvolnění hospodářského potenciálu; doporučuje proto, aby byly upřednostněny projekty zaměřené na budování dopravních cest a infrastruktury;

76.   silně podporuje probíhající iniciativy politických vládnoucích struktur na obou stranách a na všech úrovních a vyzývá je, aby upřednostnily potřeby obyvatel Kašmíru jak z materiálního, tak z institucionálního hlediska, aby byla možná náprava jejich nevýhodného politického, ekonomického, sociálního a kulturního postavení obyvatel; doporučuje, aby byla EU připravena reagovat na požadavky kterékoli z vlád;

77.   oceňuje vynikající práci delegace Komise v Islámábádu a Novém Dillí;

78.   poukazuje na to, že přírodní katastrofy mohou někdy vytvořit politické podmínky pro mír, že příroda nezná hranic, a že obyvatelům Kašmíru lze naději na zlepšení jejich budoucnosti nabídnout pouze na základě společných udržitelných opatření Pákistánu a Indie;

o
o   o

79.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládám Indické republiky a Pákistánské islámské republiky, kompetentním orgánům a vládám Džammú a Kašmíru pod indickou a pákistánskou správou, vládě Čínské lidové republiky a Organizaci spojených národů.

(1) Úř. věst. C 227 E, 21.9.2006, s. 589.
(2) Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 469.
(3) Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 341.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2006)0388.
(5) Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 1040.
(6) Úř. věst. L 378, 23.12.2004, s. 22.
(7) Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 988.
(8) Seznam všech usnesení je k dispozici v příloze ke zprávě Výboru pro zahraniční věci A6-0158/2007 .


Estonsko
PDF 280kWORD 53k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2007 o Estonsku
P6_TA(2007)0215RC-B6-0205/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 2. května 2007 o situaci před estonským velvyslanectvím v Moskvě,

-   s ohledem na prohlášení, které v souvislosti se situací v Estonsku přednesl předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering, a na diskusi, která na plenárním zasedání proběhla dne 9. května 2007,

-   s ohledem na četná prohlášení, která na podporu Estonska vydala Rada, Komise a vlády členských států,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že v hlavním městě Estonska a v některých částech severovýchodního Estonska probíhaly po dvě noci mezi 26. a 28. dubnem 2007 protestní demonstrace proti plánu estonské vlády přemístit sovětský pomník osvoboditelů Tallinnu z centra estonské metropole na hřbitov estonských obranných sil vzdálený několik kilometrů, které vedly k násilnostem, jež propukly ve chvíli, kdy demonstranti napadli policii, a vyústily v rozsáhlé drancování v centru Tallinnu,

B.   vzhledem k tomu, že podle očitých svědků použila policie síly jen v extrémních případech a že estonský ochránce veřejných práv neshledal v jejím jednání žádné pochybení,

C.   vzhledem k tomu, že estonská vláda předem oznámila vládě Ruské federace důvody svého rozhodnutí přemístit památník, nabídla jí, že s ní bude při přemísťování památníku spolupracovat, a zároveň vyzvala představitele Ruska, aby se zúčastnili exhumace, což ruské orgány odmítly,

D.   vzhledem k tomu, že exhumace proběhly přesně podle mezinárodních standardů a norem důstojného zacházení, a vzhledem k tomu, že pomník byl znovu slavnostně odhalen na vojenském hřbitově za účasti představitelů protihitlerovské koalice,

E.   vzhledem k tomu, že k organizaci násilných demonstrací a porušování zákona a pořádku aktivně přispěly síly umístěné mimo Estonsko,

F.   vzhledem k tomu, že v Rusku bylo vydáno několik prohlášení na vysoké úrovni, včetně oficiálního prohlášení delegace Státní dumy, která na své návštěvě Tallinnu vyzvala estonskou vládu k odstoupení,

G.   vzhledem k tomu, že předseda vlády Estonska Andrus Ansip prohlásil, že tyto události jsou dobře koordinovaným a zjevným vměšováním se do estonských vnitřních záležitostí,

H.   vzhledem k tomu, že bezprostředně po nepokojích v Tallinnu blokovali po dobu jednoho týdne nepřátelští demonstranti z ruské provládní mládežnické organizace Naši normální chod estonského velvyslanectví v Moskvě, a v důsledku toho došlo k fyzickým útokům na estonskou velvyslankyni a švédského velvyslance, vyhrožování zničením budovy velvyslanectví, stržení estonské vlajky na půdě estonského velvyslanectví a označení Estonska za "fašistickou" zemi,

I.   vzhledem k tomu, že byly pořádány systematické počítačové útoky zejména mimo Estonsko, s cílem zablokovat oficiální komunikační linky a webové stránky estonské veřejné správy, vzhledem k tomu, že tyto útoky pocházejí z IP adres ruské veřejné správy, a vzhledem k tomu, že intenzivní propagandistické výpady, které burcují k ozbrojenému odporu a dalšímu násilí, jsou i nadále šířeny přes internet a formou krátkých textových zpráv,

J.   vzhledem k tomu, že jen několik dní po událostech v Tallinnu byla zavedena rozsáhlá omezení na dovoz estonského zboží do Ruska, že ruské společnosti pozastavily smlouvy s estonskými firmami, že dodávky energií do Estonska byly ohroženy a železniční spojení mezi Estonskem a Petrohradem bude s účinností od konce června 2007 přerušeno,

K.   vzhledem k tomu, že ruské orgány, včetně delegace Státní dumy, bohužel odmítly zahájit s estonskými orgány dialog, a odmítly dokonce i účast na společné tiskové konferenci na ministerstvu zahraničních věcí,

L.   vzhledem k tomu, že metropolita moskevské ortodoxní církve v Estonsku Kornelius uvedl, že neexistují žádné důvody pro konflikt mezi komunitami a nechápe, proč by měly být nepokoje prezentovány jako konflikt mezi estonsky a rusky mluvícími komunitami,

M.   vzhledem k tomu, že tyto události byly dále podněcovány dezinformacemi, které s cílem vyprovokovat další protestní akce šířila ruská média,

N.   vzhledem k tomu, že se demonstrací a rabování zúčastnila jen zanedbatelná část etnicky ruského obyvatelstva a že značné množství policistů pocházejících z ruského prostředí své povinnosti bezchybně zvládlo, a vzhledem k tomu, že převážná většina dotazovaných souhlasila s jednáním estonské vlády,

O.   vzhledem k tomu, že Estonsko má jako nezávislý členský stát EU a NATO svrchované právo zhodnotit tragické období svých novodobých dějin, které zahájila ztráta nezávislosti na základě paktu Hitlera se Stalinem z roku 1939 a které skončilo až v roce 1991,

P.   vzhledem k tomu, že sovětská okupace a anexe pobaltských států nebyla nikdy západními demokraciemi uznána za právoplatnou,

Q.   vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 12. května 2005 k šedesátému výročí konce druhé světové války v Evropě dne 8. května 1945(1) dospěl Evropský parlament k závěru, že "pro některé národy znamenal konec druhé světové války obnovení tyranie uvalené stalinistickým Sovětským svazem" a blahopřál středoevropským a východoevropským zemím k tomu, že se staly svobodnými "po tolika desetiletích sovětské nadvlády nebo okupace...",

R.   vzhledem k tomu, že právní nástupce Sovětského svazu, tj. Ruská federace, je jediným, kdo dosud odmítá uznat, že začlenění pobaltských států do Sovětského svazu bylo nezákonné,

1.   vyjadřuje svou podporu a solidaritu demokraticky zvolené estonské vládě v jejích snahách o zabezpečení pořádku, stability a dodržování zásad právního státu pro všechny osoby žijící v Estonsku;

2.   považuje útoky zaměřené na jeden z nejmenších členských států EU za zkoušku solidarity Evropské unie;

3.   považuje za nepřijatelné různé pokusy ruských orgánů vměšovat se do vnitřních záležitostí Estonska;

4.   je znepokojen nedostatečnou ochranou, kterou estonskému velvyslanectví v Moskvě poskytují ruské orgány, a fyzickými útoky demonstrantů z organizace Naši na estonskou velvyslankyni; vyzývá ruskou vládu, aby bez výjimky dodržovala Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích z roku 1961;

5.   odsuzuje pokusy Ruska o využívání hospodářského tlaku na Estonsko jako nástroje zahraniční politiky a vyzývá ruskou vládu, aby mezi oběma státy obnovila řádné hospodářské vztahy;

6.   připomíná ruským orgánům, že nevybíravá a otevřeně nepřátelská rétorika, kterou ruské orgány vůči Estonsku používají, ostře kontrastuje se zásadami mezinárodního jednání a bude mít dopad na vztahy mezi Ruskem a EU jako takové;

7.   vyzývá Komisi a všechny členské státy, aby se podílely na rozborech počítačových útoků na estonské webové stránky a aby předložily studii o tom, jak lze takovým útokům a hrozbám čelit na úrovni EU, a vyzývá Rusko, aby při těchto šetřeních plně spolupracovalo;

8.   vyzývá ruskou vládu, aby se zúčastnila dialogu s demokratickými státy východní a střední Evropy a otevřeně a nezaujatě s nimi diskutovala o dějinách 20. století a o zločinech proti lidskosti včetně zločinů spáchaných během totalitního komunistického režimu;

9.   vítá prohlášení estonského prezidenta Toomase Hendrika Ilvese, v němž zdůraznil, že všichni lidé, kteří přišli do Estonska v době sovětské éry a kteří nyní žijí v Estonské republice, jsou, stejně jako jejich děti a vnuci, Estonci, že všichni Estonci, ať už jsou jakéhokoliv původu, mají z minulého století svou vlastní a velmi bolestnou zkušenost s tím, co obnáší život během tří po sobě jdoucích okupačních režimů, a že je nutné, abychom byli schopni vnímat a pochopit tragédii ostatních, a připomenul, že v této souvislosti je nutné posílit dialog uvnitř Estonska, a překonat tak existující rozpory mezi různými komunitami a vytvořit nové příležitosti pro integraci zejména rusky hovořících Estonců;

10.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, a vládě a parlamentu Ruské federace.

(1) Úř. věst. C 92E, 20.4.2006, s. 392.


Případ stanice "Radio Caracas TV" ve Venezuele
PDF 201kWORD 39k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2007 o případu stanice "Radio Caracas TV" ve Venezuele
P6_TA(2007)0216RC-B6-0206/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že pluralita sdělovacích prostředků a svoboda vyjadřování představují základní pilíř demokracie,

B.   vzhledem k tomu, že svoboda sdělovacích prostředků má pro demokracii a dodržování základních svobod ústřední význam, neboť hraje zásadní roli při prosazování svobody vyjadřování názorů a myšlenek a přispívá k efektivní účasti jednotlivců na demokratických procesech,

C.   vzhledem k riziku, že neobnovení vysílací licence soukromé audiovizuální skupiny Radio Caracas Televisión (RCTV), která vyprší dne 27. května 2007, odsoudí tento sdělovací prostředek, jenž zaměstnává 3 000 zaměstnanců, k zániku,

D.   vzhledem k tomu, že neobnovení licence tohoto audiovizuálního sdělovacího prostředku, který je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších ve Venezuele, zamezí velké části veřejnosti v přístupu k pluralitním informacím a je v rozporu s právem tisku hrát roli mocenské protiváhy,

E.   vzhledem k tomu, že venezuelský prezident Hugo Chávez oznámil, že neobnoví vysílací licenci stanici RCTV, a že tato licence vyprší dne 27. května 2007,

F.   vzhledem k tomu, že stanice RCTV je podle prohlášení venezuelské vlády jediným sdělovacím prostředkem, kterého se opatření neobnovení licence dotkne,

G.   vzhledem k tomu, že články 57 a 58 venezuelské ústavy zaručují svobodu vyjadřování, komunikace a informací,

H.   vzhledem k tomu, že Venezuela podepsala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Americkou úmluvu o lidských právech,

I.   vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud Venezuely, projednávající žalobu stanice RCTV, nedodržel zákonnou lhůtu pro rozhodnutí,

J.   vzhledem k tomu, že postoj, který je vedení stanice RCTV vytýkán, musí vést, pokud příslušné orgány usoudí, že je to nezbytné, k běžnému soudnímu řízení,

K.   vzhledem k tomu, že oznámení tohoto rozhodnutí, jež zveřejnila dne 28. prosince 2006 hlava státu osobně, vytváří znepokojivý precedens pro svobodu vyjadřování v této zemi,

1.   připomíná venezuelské vládě, že musí dodržovat a zasazovat se o dodržování svobody vyjadřování, svobody přesvědčení a svobody tisku, k čemuž ji zavazuje její vlastní ústava a Meziamerická demokratická charta, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Americká úmluva o lidských právech, jež podepsala;

2.   žádá venezuelskou vládu, aby jménem zásady nestrannosti státu zaručila všem sdělovacím prostředkům, veřejným i soukromým, rovné právní zacházení, nezávislé na veškerých politických nebo ideologických ohledech;

3.   vyzývá k dialogu mezi vládou a soukromými sdělovacími prostředky ve Venezuele a vyjadřuje velké politování nad tím, že venezuelské orgány vůbec nejsou k dialogu ochotny, a to ani obecně, ani v konkrétním případě stanice RCTV;

4.   žádá proto příslušné delegace a výbory Evropského parlamentu, aby se touto otázkou začaly zabývat;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států, parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika, parlamentu Mercosuru a vládě Bolívarské republiky Venezuela.


Lidská práva v Sýrii
PDF 209kWORD 49k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2007 o Sýrii
P6_TA(2007)0217RC-B6-0212/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na Všeobecnou deklaraci OSN o lidských právech z roku 1948,

-   s ohledem na čl. 11 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii, který stanoví podporu dodržování lidských práv jako cíl společné zahraniční a bezpečnostní politiky a článek 177 Smlouvy o založení Evropských společenství,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii a Blízkém východě a na své usnesení ze dne 26. října 2006 obsahující doporučení Radě o uzavření evropsko-středomořské dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé(1),

-   s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 14. května 2007 o odsouzení intelektuála Michela Kila a politického aktivisty Mahmúda ´Issy v Sýrii,

-   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který Sýrie ratifikovala dne 21. dubna 1969,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv je základní součástí evropsko-středomořského partnerství, která je jasně uvedena v evropsko-středomořské dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé, která stále čeká na své definitivní schválení,

B.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament a jeho předseda již několikrát intervenovali za propuštění aktivistů v oblasti lidských práv, politiků a poslanců zadržovaných v syrských vězeních,

C.   vzhledem k tomu, že Michel Kilo, militantní prodemokratický spisovatel, který byl zadržen dne 14. května 2006 především za svůj postoj k Bejrútsko-damašské deklaraci, a Mahmúd Issa byli dne 13. května 2007 odsouzeni ke tříletému vězení,

D.   vzhledem k tomu, že Sulejmán Aš-Šammar, vedoucí člen Demokratické národní obce, a Chalíl Husajn, vedoucí kanceláře pro styk s veřejností organizace Kurd Future Trend, byli odsouzeni k deseti letům vězení za "oslabování národní morálky" a "spiknutí s cizí zemí",

E.   vzhledem k tomu, že Fajek El-Mir a Aref Dalila, členové různých organizací na ochranu lidských práv v Sýrii, jsou již šest let zadržováni v samovazbě,

F.   vzhledem k tomu, že syrské bezpečnostní síly zadržely dne 8. listopadu 2005 Kamála Al-Labwáního, lékaře a spoluzakladatele Demokratického liberálního shromáždění, při návratu z cesty po Evropě, Spojených státech a Egyptě, a nyní ho na základě politicky motivovaných obvinění odsoudily k 12 letům káznice s nucenými pracemi,

G.   vzhledem k tomu, že Anwar Al-Bunní, zakládající člen Syrské organizace na ochranu lidských práv a právník specializující se na otázky lidských práv, byl zadržen v ulicích Damašku krátce předtím, než se ujal úřadu ředitele střediska pro lidská práva financovaného Evropskou unií v roce 2006 a nyní byl odsouzen k pěti letům vězení za "šíření nepravdivých informací, které škodí státu",

1.   vyjadřuje své hluboké znepokojení nad nedávnými rozsudky proti politickým vězňům a aktivistům v oblasti lidských práv v Sýrii, které postihují všechny politické tendence opozice;

2.   je velmi znepokojen omezeními a obviněními proti Mahmúdovi ´Issovi, Fajeku El-Mirovi, Arefu Dalilovi, Kamálu Al-Labwánímu, Anwaru Al-Bunnímu, Michelu Kilovi, Sulejmánovi Aš-Šammarovi a Chalílu Husajnovi za to, že se snažili uplatnit svá demokratická práva a angažovali se v mírových aktivitách;

3.   naléhavě žádá syrské úřady, aby přísně dodržovaly mezinárodní právo v oblasti lidských práv, a zejména Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, a také Úmluvu o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, které Sýrie ratifikovala v roce 1969, resp. v roce 2004;

4.   vyzývá Sýrii, aby respektovala svobodu názoru a právo na spravedlivý soudní proces;

5.   naléhavě žádá syrské úřady, aby vzaly na vědomí obavy Výboru OSN pro lidská práva a aby

   a) zajistily, aby se s výše uvedenými zadržovanými osobami dobře zacházelo a aby nebyly mučeny nebo aby se s nimi jinak špatně nezacházelo;
   b) zajistily, aby zadržované nebo uvězněné osoby měly rychlý a pravidelný přístup ke svým právníkům, lékařům a rodinám;

6.   naléhavě žádá příslušné syrské úřady, aby zrušily výše uvedené rozhodnutí soudu, stáhly obvinění, které řeší vojenský soud v Damašku, a aby osvobodily všechny výše uvedené vězně svědomí a politické vězně;

7.   vyzývá k odvolání stavu nouze v Sýrii, který byl vyhlášen před 40 lety;

8.   vyzývá zejména orgány Společenství, aby poskytly veškerou nezbytnou podporu aktivistům syrské občanské společnosti prostřednictvím nástroje pro evropské sousedství a partnerství (ENPI) a nově schváleného evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) mj. tím, že neprodleně realizuje tzv. ad hoc opatření určená pro ochránce lidských práv;

9.   žádá Sýrii, která by mohla hrát důležitou úlohu při podporování míru v regionu, aby zlepšila a podporovala dodržování lidských práv a svobody projevu v zemi;

10.   vyzývá Sýrii, aby po ukončení vyšetřovací mise vedené komisařem nezávislé vyšetřovací komise OSN, soudcem Brammertzem, v Libanonu podpořila zřízení trestního tribunálu mezinárodního charakteru;

11.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě a parlamentu Syrské arabské republiky.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2006)0459.


Lidská práva v Súdánu
PDF 270kWORD 45k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2007 o lidských právech v Súdánu
P6_TA(2007)0218RC-B6-0208/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že trestní soud v provincii Managil, státě Gazira, v centrálním Sudánu kterému předsedal soudce Hatim Abdarrahmán Muhammad Hasan, odsoudil ve dnech 13. února 2007 a 6. března 2007 k smrti ukamenováním Sadíu Idrís Fadúlovou (22 let, příslušnice kmene Tama, Dárfúr) a Amúnu Abdalláh Daldúmovou (23 let, příslušnice kmene Tama, Dárfúr) za spáchání cizoložství,

B.   vzhledem k tomu, že kamenování je krutým a nelidským trestem a že přísné trestání cizoložství porušuje základní lidská práva a mezinárodní povinnosti, ke kterým se Súdánská republika zavázala,

C.   vzhledem k tomu, že se Sadía Idrís Fadúlová i Amún Abdalláh Daldúmová proti rozsudku odvolaly,

D.   vzhledem k tomu, že podle dopisu zaslaného velvyslanectvím Súdánské republiky v Bruselu soud rozsudky smrti zrušil, protože se paní Fadúlové i paní Daldúmové nedostalo před trestním soudem "nezbytné právní obhajoby", a případ přezkoumá "s ohledem na právní připomínky odvolacího soudu",

E.   vzhledem k tomu, že trestní soud v Nyale v jižním Dárfúru odsoudil dne 3. května 2007 k trestu smrti oběšením Abdelrhmana Zakariu Muhammada a Ahmeda Abdulláha Suleimana (oba 16 let) za trestný čin vraždy a loupeže,

F.   vzhledem k tomu, že Súdán ratifikoval Úmluvu OSN o právech dítěte, v jejímž rámci se vláda zavázala nevykonávat popravy na osobách mladší osmnácti let,

G.   vzhledem k tomu, že súdánská vláda je signatářem Dohody, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří na straně jedné, a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 2000(1) (dohoda z Cotonou) a spolupráce EU se zeměmi AKT je založena na dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu,

H.   vzhledem k tomu, že Súdánská republika je signatářem doložky o lidských právech k dohodě z Cotonou a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,

I.   vzhledem k tomu, že Africká charta lidských práv a práv národů, kterou Súdánská republika ratifikovala, zahrnuje ustanovení chránící právo na život a zakazující mučení a kruté, nelidské nebo ponižující trestání a zacházení, ale vzhledem k tomu, že trest smrti, bičování, amputace a jiné tělesné tresty jsou stále za některé trestné činy vykonávány,

J.   vzhledem k tomu, že dne 14. března 2007 oznámila Komise, že Súdánu poskytne další humanitární pomoc v hodnotě 45 milionů EUR (celková částka v roce 2007 tak zatím dosahuje hodnoty 85 milionů EUR), a demonstrovala tak závazek EU vůči súdánskému lidu,

1.   vítá zrušení trestů smrti, pokud je soud potvrdí, a vyzývá súdánskou vládu, aby Sadíi Idrís Fadúlové a Amúně Abdalláh Daldúmové zaručila tělesnou a duševní nedotknutelnost;

2.   vyzývá súdánskou vládu, aby zrušila trest smrti pro Abdelrahmána Zakariu Muhammada a Ahmeda Abdulláha Suleimana a zaručila jim tělesnou a duševní nedotknutelnost;

3.   důrazně připomíná súdánské vládě, že odsuzování dětských pachatelů k trestu smrti je zakázáno mezinárodním právem;

4.   vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby:

   a) při svém jednání se súdánskými orgány odsoudily používání trestů smrti, bičování a jiných tělesných, krutých nebo ponižujících trestů, prosazovaly právo na život a zákaz mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího trestání a zacházení a prosazovaly práva žen, včetně práva žen a dívek nebýt vystavovány diskriminaci a násilí v souladu s mezinárodními právními předpisy a normami; a
   b) při svém jednání se súdánskými orgány prosazovaly dodržování lidských práv a základních svobod včetně dodržování vnitrostátních právních předpisů a mezinárodních norem týkajících se lidských práv, jako je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož smluvní stranou je Súdán od roku 1986, Úmluva OSN o právech dítěte, jejíž smluvní stranou je Súdán od roku 1990, a článek 96 (doložka o lidských právech) dohody z Cotonou, kterou súdánská vláda podepsala v roce 2005;

5.   vyzývá súdánskou vládu, aby odpovídajícím způsobem revidovala svůj soudní systém a ratifikovala Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkající se zrušení trestu smrti;

6.   vyzývá súdánskou vládu, aby přistoupila k Protokolu Africké charty lidských práv a práv národů o právech žen v Africe a k protokolu Soudního dvora Africké unie, které byly přijaty v mozambickém Maputu dne 11. července 2003;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, generálním tajemníkům OSN a Africké unie a súdánské vládě.

(1) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

Právní upozornění - Ochrana soukromí