Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0304(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0402/2007

Внесени текстове :

A6-0402/2007

Разисквания :

PV 12/11/2007 - 21
CRE 12/11/2007 - 21

Гласувания :

PV 13/11/2007 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0505

Приети текстове
PDF 550kWORD 215k
Вторник, 13 ноември 2007 г. - Страсбург
Включване на авиационни дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността ***I
P6_TA(2007)0505A6-0402/2007
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационни дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (COM(2006)0818-C6-0011/2007-2006/0304(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2006)0818),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0011/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и Комисията по транспорт и туризъм (A6-0402/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 ноември 2007 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационни дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността
P6_TC1-COD(2006)0304

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално на член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията║,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 в Договора(3),

като имат предвид, че:

(1)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността ║(4) създаде схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с цел да насърчи намаленията на емисиите на парникови газове по ефективен по отношение на разходите и икономически ефикасен начин.

(2)  Крайната цел на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, която е одобрена от името на Европейската общност с Решение 94/69/ЕО на Съвета от 15 декември 1993 г. относно сключването на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата(5), е да стабилизира концентрациите на парникови газове в атмосферата на такова ниво, което би предотвратило опасна, предизвикана от човека, намеса в климатичната система. Общността многократно заяви, че с оглед постигането на тази цел общото повишение на световната средногодишна температура на повърхността не трябва да е повече от 2°C в сравнение с нивата преди началото на индустриализацията. Наскоро проведени научни работа и изследвания показват, че поддържането на постижимост на тази дългосрочна цел ще изисква световните емисии на парникови газове да достигнат върха си в рамките на две десетилетия и това да се последва от значителни намаления от порядъка поне на 15 % и дори до 50 %, сравнено с нивата от 1990 г. Количествените измерения на намаленията, които държавите трябва да направят от 2013 г., за да се постигне целта за стабилизиране на концентрациите на парникови газове все още не са определени в международния процес за изменението на климата. Докато настоящата директива трябва да е в съответствие с приноса на ЕС за дългосрочната цел, свързана с температурата, методите и основата за разпределение на квоти на операторите на въздухоплавателни средства в съответствие с настоящата директива след тази дата следва да бъдат предмет на преразглеждане в светлината на научното и политическо развитие на международно равнище.

(3)  Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата изисква всички участници да формулират и приложат национални и, където е необходимо, регионални програми с мерки за намаляване на изменението на климата.

(4)  Протоколът от Киото, който е одобрен от Решение 2002/358/ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. за одобрение от името на Европейската общност на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и съвместното изпълнение на ангажиментите, произтичащи от нея(6), изисква развитите държави да се стремят към ограничаване или намаляване на емисиите от парникови газове от авиацията, необхванати от Монреалския протокол ║, като работят чрез Международната организация за гражданска авиация (ИКАО).

(5)  Общността не е договаряща държава по Чикагската конвенция от 1944 г., но всички държави-членки са договарящи държави по нея и са членове на ИКАО, и продължават да подкрепят работата за развитието на инструменти, основани на пазарното търсене и предлагане, като работят с другите държави в световен мащаб. На шестата среща на комитета на ИКАО за защита на околната среда от авиацията през 2004 г., се постигна съгласие, че специална система за търговия с емисии от авиацията, основана на нов законодателен инструмент под патронажа на ИКАО изглежда достатъчно непривлекателна, и че не следва да се продължава да се работи върху нея. В резултат Резолюция 35-5 на Събранието на ИКАО не предлага нов законодателен инструмент, а вместо това подкрепя "по-нататъшно развитие на система на отворена търговия с емисии за международната авиация" и възможността държавите да включат емисиите от международна авиация в техните схеми за търговия с емисии.

(6)  Шестата програма на Общността за действие в областта на околната среда, създадена с Решение 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7), предвижда Общността да идентифицира и предприеме конкретни действия за намаляване на емисиите на парникови газове от авиацията, ако до 2002 г. такова действие не се договори в рамките на ИКАО. В заключенията си от октомври 2002 г., декември 2003 г. и октомври 2004 г., Съветът многократно призова Комисията да предложи действие за намаляване на въздействието от международния въздушен транспорт върху изменението на климата.

(7)  С цел да се генерират необходимите значителни намаления, следва да се въведат на равнище държава-членка и равнище Общност политики и мерки във всички сектори на икономиката в Общността, а не само в промишления и енергийния сектори. Ако въздействието на сектора на авиацията върху изменението на климата продължи да расте със сегашния темп, това значително ще подкопае намаленията постигнати от другите сектори в борбата с изменението на климата.

(8)  За да допринесе за намаляване на емисиите от въздухоплавателните средства, Комисията следва до 2009 г. да извърши анализ на осъществимостта относно възможността за определяне на стандарти за емисиите от двигатели на въздухоплавателни средства.

(9)  В съобщението си от 27 септември 2005 г.(8) Комисията прие стратегия за намаляване на въздействието на авиацията върху климата. Като част от обширен пакет от мерки, стратегията предлага включването на авиацията в схемата на Общността за търговия с квоти за емисии на парникови газове и предвижда създаването на работна група за авиацията с участието на множество заинтересовани страни като част от втората фаза на европейската програма за изменението на климата, с цел разглеждането на пътища за включване на авиацията в схемата на Общността. В заключенията си от декември 2005 г. Съветът признава, че от икономическа и екологична гледна точка включването на сектора на авиацията в схемата на Общността изглежда най-добрия начин да се върви напред и призова Комисията да внесе законодателно предложение преди края на 2006 г. В резолюцията си от 4 юли 2006 г.(9) Европейският парламент признава, че търговията с емисии, има потенциал да бъде част от изчерпателен пакет от мерки за изправяне срещу въздействието от авиацията върху климата, ако е проектирана по подходящ начин.

(10)  Освен икономическите инструменти, значителен потенциал за намаляване на емисиите има в технологичните и операционни подобрения, които сега следва да бъдат засилени повече, отколкото в миналото.

(11)  По-ефективното управление на въздушния транспорт може само по себе си да намали с до 12 % количеството изразходвано гориво и по този начин да допринесе за намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Следователно, Единното европейско небе и проектът SESAR следва да се осъществят възможно най-скоро и най-ефективно. По-специално задача на държавите-членки и на Общността е, в тесни консултации със заинтересованите ползватели на въздушното пространство, бързо и стегнато да изградят функционални блокове във въздушното пространство и гъвкаво използване на въздушно пространство. В тази насока следва да се подкрепи инициативата AIRE (Атлантическа инициатива за взаимна съвместимост за намаляване на емисиите), договорена между ЕС и Федералната въздухоплавателна администрация на САЩ.

(12)  Научните изследвания и технологията са ключът към иновацията и към постигането на по-нататъшното намаляване на емисиите във въздушния транспорт. Производителите на въздухоплавателни средства и двигатели, както и производителите на горива се призовават настойчиво да изследват и въведат промени в своите области, които също биха намалили съществено въздействието на въздушния транспорт върху климата. Общността следва да продължи да оказва подкрепа за съвместната технологичната инициатива "Чисто небе" в Седмата рамкова програма, чиято цел е радикално да се подобри въздействието на въздушния транспорт върху околната среда. Общността следва да продължи силно да подкрепя работата на ACARE (Консултативен съвет за въздухоплавателно изследване в Европа) и по-специално на Стратегическата научноизследователска програма (СНП), която поставя като цел за емисиите от въздушния транспорт намаляване с 50 % за въглеродния двуокис на пътникокилометър и 80 % за азотен окис до 2020 г.

(13)  Субсидиите за летища в някои случаи дават неправилни стимули за емисиите на парникови газове. Следователно Комисията трябва изцяло да зачита действащото законодателство в областта на конкуренцията.

(14)  Целта на настоящата директива е да намали приносът на авиацията в изменението на климата в целия свят чрез включване на емисиите от авиационни дейности в схемата на Общността.

(15)  Операторите на въздухоплавателни средства имат най-прекия контрол върху типа въздухоплавателни средства в експлоатация и начина, по който те извършват полетите си, и поради това следва те да носят отговорността за спазване на задълженията, наложени от настоящата директива. Даден оператор може да бъде идентифициран чрез използване на обозначението по ИКАО или всяко друго признато обозначение, използвано за идентификационния номер на полета. Ако операторът не е известен, за оператор следва да се приеме собственикът на въздухоплавателното средство, освен ако той не докаже кой друг е операторът.

(16)  Между летищата и операторите на въздухоплавателни средства следва да бъдат осигурени равни условия на конкуренция. По тази причина международни полети към и от Европейския съюз и полети в границите на Европейския съюз следва да се включат от началото в схемата на Общността.

(17)  От 2011 г. ▌ следва да се включат емисиите от всички полети, пристигащи и заминаващи от летища в Общността. ▌ Ако трета страна приеме мерки за намаляване на въздействието върху климата от полети, заминаващи от тази държава към летище в Общността и които са най-малко еквивалентни на изискванията на настоящата директива, обхватът на схемата на Общността следва да се измени, за да изключи полетите от тази държава. Изменението на климата е световно явление, което изисква глобални решения. Общността счита настоящата директива за важна първа стъпка. Страните извън ЕС се приканват да дадат своя принос с идеи при разискванията за по-нататъшно разработване на този инструмент на политиката. За да бъдат отчетени идеите на трети страни, Комисията следва да бъде в постоянен контакт с тях и преди и по време на въвеждането в действие на настоящата директива. В случай, че Европейският съюз постигне съгласие с трета страна по обща схема, която има най-малко същото положително въздействие върху околната среда като настоящата директива, Комисията може да предложи изменение към нея. Във всеки случай Комисията може да предложи пристигащи полети от трети държави да не бъдат включвани в тази схема, ако третата държава разполага със система, която има най-малко същата полза за околната среда като настоящата директива.

(18)  Авиацията въздейства върху световния климат чрез изпускането на въглероден двуокис, азотни окиси, водни пари, сулфатни частици и частици сажди. Прогнозата на междуправителствената експертна група по изменението на климата е, че понастоящем общото въздействие от авиацията е от два до четири пъти по-голямо, отколкото само ефекта от емисиите ѝ досега на въглероден двуокис. Наскоро проведено от Общността изследване ║прогнозира, че общото въздействие от авиацията може да е около два пъти по-голямо от въздействието само от въглеродния двуокис. Трябва да се отбележи обаче, че нито една от тези прогнози не включва неизвестния до голяма степен ефект от перестите облаци. В съответствие с член 174, параграф 2 от Договора политиката на Общността за околната среда следва да се основава на принципа на предпазните мерки и по тази причина следва да се предприемат действия, във възможната степен, срещу всички въздействия от авиацията. Органите на управлението на въздушното движение следва да прилагат ефективни мерки, за да се избягва образуването на инверсионна следа и перести облаци чрез промяна в модела на полетите, по-специално като гарантират, че ще се избягва преминаване на полети през места, където поради специфични атмосферни условия се предвижда образуване на перести облаци. Освен това, те следва активно да насърчават научните изследвания във връзка с образуването на инверсионна следа и перести облаци, като включват ефективни мерки за намаляване (напр. по отношение на горивото, двигателите, управлението на въздушното движение), които не влияят отрицателно на другите екологични цели. В очакване на други законодателни актове, които да бъдат предложени от Комисията, отнасящи се по-конкретно до проблема с емисиите на азотни окиси от авиацията, следва да се използва коефициент на базата на всеки изпуснат в атмосферата тон въглероден двуокис.

(19)  В допълнение към настоящата директива са необходими други действия. Следователно следва да бъдат създадени групи за проучване на други начини за действие.

(20)  С цел да се избегне нарушаване на конкуренцията, трябва да се определи хармонизирана методология за разпределение на квотите. За да гарантира достъп до пазара на нови оператори на въздухоплавателни средства, част от квотите ще бъдат разпределени чрез състезателно наддаване в съответствие с правилата, които ще бъдат разработени от Комисията. Операторите на въздухоплавателни средства, които прекратяват дейността си, следва да продължат да получават квоти до края на периода, за който вече са били разпределени безплатни квоти.

(21)  Независимо от факта, че операторите на въздухоплавателни средства срещат трудности при преминаването към алтернативни (възобновяеми) енергийни източници, секторът на авиацията трябва да постигне значително намаляване на емисиите, което да съответства на набелязаното намаление на емисиите в целия ЕС с от 20 до 30 % в сравнение с равнищата, отчетени през 1990 г. За всеки период на поети задължения по схемата на Общността, в която авиацията предстои да бъде включена, в зависимост от референтния период, използван за авиацията през този период на поети задължения, целта за авиацията следва да се определи на базата на средното ниво на усилията, изисквани от всички други сектори със фиксирани източници на емисии във всички държави-членки.

(22)  Авиацията допринася за общото въздействие върху изменението на климата от човешки дейности. Постъпленията от състезателното наддаване за квоти следва да се използват за намаляване на емисиите на парникови газове и за адаптиране на въздействието върху изменението на климата в ЕС и трети държави, по-специално в развиващите се държави, както и за финансиране на изследователската и развойна дейност за намаляване и адаптиране. С цел да се намали до известна степен тежестта за гражданите, приходите, генерирани от състезателното наддаване, следва да бъдат използвани за намаляване на данъците и таксите за екологосъобразните транспортни средства като железници и автобуси. Те следва също така да се използват, за да покриват оправданите разходи на държавите-членки, произтичащи от администрирането на настоящата директива. Държавите-членки могат също така да използват приходите, за да намалят или дори да премахнат всякакви проблеми, свързани с достъпа и конкурентоспособността, възникващи в най-отдалечените региони както и проблеми, свързани с предоставянето на обществени услуги във връзка с прилагането на разпоредбите на настоящата директива. Държавите-членки следва да информират Комисията за мерките, предприети в тази връзка.

(23)  За да се увеличи ефективността на разходите в рамките на схемата, операторите на въздухоплавателни средства следва да могат да използват квоти, предоставени за инсталации в други сектори на схемата за търговия с емисии на ЕС, сертифицирани намаления на емисии (CER) и единици намаление на емисии(ERU) от дейностите по проекти ▌, за да покрият задълженията си за предаване на квоти.

(24)  В следствие на настоящата схема за търговия с емисии, енергоемката промишленост понася вече натиск от значително високите цени на въглероден двуокис. Съществува реална заплаха от изпускане на въглерод, ако друг значителен отрасъл е включен в схемата, които трябва да закупува разрешителни за емисии. За да се избегне изпускане на въглерод от енергоемката промишленост, като например отраслите, свързани с цимент, вар или стомана, Комисията ще разгледа различни възможности като например въвеждане на отраслови цели или гранично данъчно възстановяване и ще публикува доклад преди края на 2008 г. за начина, по който следва да се подходи към проблема.

(25)  С цел да се намали административната тежест върху операторите на въздухоплавателни средства, само по една държава-членка следва да отговаря за даден оператор. От държавите-членки следва да се изисква да гарантират, че операторите на въздухоплавателни средства, на които е издадена оперативна лицензия в тази държава или оператори на въздухоплавателни средства без лицензия или от трети държави, чиито емисии през дадена година за сравнение са в по-голямата си част разпределени на тази държава-членка, се съобразяват с изискванията на настоящата директива.

(26)  За да се поддържа целостта на отчетната система на схемата на Общността с оглед на факта, че емисии от международна авиация все още не са включени в ангажиментите на държавите-членки по Протокола от Киото, отпуснатите на сектора на авиацията квоти следва да се използват единствено за посрещане на задълженията на операторите на въздухоплавателни средства да предадат квоти съгласно настоящата директива. Все пак операторите на въздухоплавателни средства следва да могат за заменят чрез техния администратор регистър квота, издадена на сектора на авиацията за квота, която може да се използва от всички оператори в схемата.

(27)  За да се гарантира еднакво третиране на операторите на въздухоплавателни средства, държавите-членки следва да спазват хармонизираните правила за управление на операторите на въздухоплавателни средства, за които те отговарят, в съответствие със специфичните насоки, които предстои да бъдат разработени от Комисията.

(28)  Европейската организация за безопасност на въздушната навигация (Евроконтрол) е възможно да притежава информация, която да е от полза на държавите-членки или на Комисията при изпълнение на задълженията им по настоящата директива.

(29)  Разпоредбите на схемата на Общността относно мониторинг, докладване и проверка на емисиите и санкциите, приложими към операторите следва, да се прилагат и към операторите на въздухоплавателни средства.

(30)  Настоящата директива не следва да препятства държава-членка да запазва и установява други допълващи и паралелни политики или мерки за преодоляване на общото въздействие на сектора на авиацията върху изменението на климата.

31)   мерките,необходими за изпълнението на настоящата директива следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(10).

(32)  По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки за състезателно наддаване за квоти, за които не се изисква да бъдат издадени безплатно, и ║за изменение на авиационните дейности, изброени в приложение I, когато трета държава въвежда мерки за намаляване на въздействието на авиацията върху изменението на климата. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива║, и да я допълнят, чрез добавянето или изменението на нови несъществени елементи, ║те трябва да бъдат приети в съответствие с ║процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(33)  Доколкото целта на предложеното действие не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, ║и ║следователно, поради мащаба и последиците на предложеното действие, може да бъде по-добре постигната на общностно равнище║, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 на Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

34)   ║Директива 2003/87/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2003/87/ЕО

Директива 2003/87/ЕО се изменя, както следва:

(1)  Следното заглавие на глава I се създава преди член 1:

"

Глава I

Общи разпоредби

"

(2)  Член 3 се изменя, както следва:

   а) в точка б) се добавя следното: "или отделянето от въздухоплавателно средство, извършващо авиационна дейност, изброена в приложение I, на газовете, определени по отношение на тази дейност";
   б) точка е) се заменя със следното:"
   е) "оператор" означава всяко лице, което експлоатира или контролира стационарна инсталация или, когато това е предвидено в националното законодателство, на което са делегирани решаващи икономически правомощия във връзка с техническото функциониране на стационарна инсталация;
"
   в) добавят се следните букви:"
   о) "оператор на въздухоплавателно средство" означава лице или организация, идентифицирана с код по ИКАО, която експлоатира въздухоплавателно средство в момента, в който то изпълнява авиационна дейност, изброена в приложение I или ако кодът по ИКАО не е известен, притежателят на свидетелството за авиационен оператор (АОС) или собственикът на въздухоплавателното средство. Това ще изисква наличието на хармонизирана разпоредба в националните авиационни регистри на държавите-членки, за да се гарантира, че във всички случаи, в които това е възможно, се посочва оператора на въздухоплавателно средство, както и неговият собственик, съгласно Конвенцията от Кейптаун за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване;
   п) "нов участник" е всяко лице или оператор, който извършва въздухоплавателна дейност, изброена в Приложение І, и не е кандидатствал/о за разпределение на квоти в съответствие с член 3г. Този уастник не може нито частично, нито изцяло да е собственост на оператор на въздухоплавателни средства, който е подал заявление за разпределение на квоти;

р)   "администрираща държава-членка" означава държавата-членка, отговорна за администрирането на схемата по отношение на оператор на въздухоплавателно средство в съответствие с член 18а;
   с) "разпределени авиационни емисии" означава емисиите от всички полети, попадащи в авиационните дейности, изброени в приложение I, които заминават от държава-членка или пристигат в държава-членка от трета страна;
   т) "исторически авиационни емисии" означава средноаритметичната стойност от годишните емисии през календарните години 2004, 2005 и 2006 от въздухоплавателни средства, изпълняващи авиационна дейност, изброена в приложение I;
   у) "квоти за авиационни емисии" означава квоти, които се разпределят на операторите на въздухоплавателни средства в началото на всеки период на преговори.
"

(3)  Следната глава II и заглавие на глава III и член 3д се създават след член 3:

"

Глава II

Авиация

Член 3а

Приложно поле на глава II

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за разпределение и издаване на квоти по отношение на авиационни дейности изброени в приложение I.

Член 3б

Общо количество на квотите за авиацията

1.  ▌Общото количество квоти, които ще бъдат разпределени на операторите на въздухоплавателни средства е равно на 90 % от сумата на историческите авиационни емисии за всяка една година.

2.  В зависимост от набелязаното намаление от 30 % или 20 % на емисиите на въглероден двуокис след 2012 г. в сравнение с базисната 1990 г., Комисията намалява общото количество квоти, които ще бъдат разпределени на операторите на въздухоплавателни средства за бъдещи периоди съгласно член 11, параграф 2 в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 2а. Това преразглеждане в посока намаляване ще осигури механизъм, който да гарантира поддържането на ефективност на схемата от гледна точка на околната среда. Включва се разпоредба за последващи преразглеждания в посока намаляване на общото количество на разпределяните квоти.

3.  3. В рамките на шест месеца след влизането в сила на настоящата директива Комисията решава за историческите авиационни емисии въз основа на най-добрите налични данни.

Член 3в

Метод на разпределение на квотите за авиацията

1.  От 2011 г, 25 % от квотите се разпределят чрез състезателно наддаване.▌

2.  За по-нататъшни периоди процентът, който се определя за състезателно наддаване, посочен в параграф 1, се увеличава в съответствие с максималната степен на състезателно наддаване в другите сектори.

3.  Комисията приема регламент, съдържащ подробни разпоредби за състезателното наддаване, извършвано от държавите-членки, за квоти, за които не се изисква да бъдат издадени безплатно в съответствие с параграфи 1 и 2. Броят квоти, който ще бъде определен за състезателно наддаване за всеки период за всяка държава-членка е пропорционален на дела ѝ от общия брой разпределени авиационни емисии за всички държави-членки за съответстващата година, декларирани в съответствие с член 14, параграф 3 и проверени в съответствие с член 15. За периода, посочен в член 11, параграф 2, референтната година е 2010 г., а за всеки следващ период от член 11, параграф 2 референтната година е календарната година, завършваща 24 месеца преди началото на периода, за който се отнася състезателното наддаване.

Този регламент, предназначен да измени несъществени елементи от настоящата директива, ║чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф .

4.  Комисията приема Регламент, установяващ подробни разпоредби за създаването на Европейски резерв за квоти. Процентът на квоти, които да се запазват като резерв в полза на потенциални нови оператори на въздухоплавателни средства за всеки период се определят от Комисията, като вземат предвид проучвания на пазарните прогнози, направени от съответните организации.

5.  Приходите, получени от състезателното наддаване за квоти ▌, се използват за намаляване на емисиите на парникови газовеи за адаптиране към въздействията от изменението на климата в ЕС и в трети държави, особено в развиващи се държави, както и за финансиране на изследователска и развойна дейност с цел намаляване, по-конкретно в сектора на въздухоплаването, и адаптиране. С цел да се намали до известна степен бремето за гражданите, приходите, получени от състезателното наддаване за квоти, се използват също така за намаляване на данъците и таксите върху щадящи околната среда транспортни средства, като железници и автобуси. Те могат също така да се използват за покриване на оправдани разходи на държавите-членки по администриране на настоящата директива. Държавите-членки могат също така да използват тези приходи за намаляване или дори премахване на всякакви проблеми за най-отдалечените региони, които могат да възникват по отношение на достъпността и конкурентноспособността, и на проблеми във връзка със задължението за предоставяне на обществена услуга и с прилагането на настоящата директива. Държавите-членки информират Комисията за мерките, приети в съответствие с настоящия параграф.

6.  Информацията, предоставена на Комисията въз основа на настоящата директива не освобождава държавите-членки от задължението за информиране в съответствие с член 88, параграф 3 от Договора.

Член 3г

Разпределяне и издаване на квоти на оператори на въздухоплавателни средства

1.  За всеки период от член 11, параграф 2, всеки оператор на въздухоплавателно средство може да кандидатства за разпределението на квоти, които ще бъдат разпределени безплатно в съответствие с член 3в. Кандидатстването може да стане чрез подаване до компетентния орган в администриращата държава-членка на проверени данни за тонкилометрите от авиационни дейности, изброени в приложение I, извършени от този оператор за календарната година, приключваща двадесет и четири месеца преди началото на периода, за които се отнася, в съответствие с приложения IV и V. Всяко кандидатстване трябва да се направи поне двадесет и един месеца преди началото на периода, за който се отнася.

2.  Поне осемнадесет месеца преди началото на периода, за който кандидатстването се отнася, държавите-членки изпращат на Комисията получените, съгласно параграф 1 заявления.

3.  Най-малко петнадесет месеца преди началото на всеки период от член 11, параграф 2 Комисията взема решение за следното:

   а) общото количество квоти, които ще бъдат разпределени за този период в съответствие с член 3б;
  

   б) относителната стойност, която ще се използва при разпределението на безплатните квоти на операторите на въздухоплавателни средства, чиито заявления са изпратени на Комисията в съответствие с параграф 2.

Относителната стойност, посочена в буква б) се изчислява като се раздели броят квоти от буква б) на сумата от тонкилометрите, включени в заявленията, изпратени на Комисията в съответствие с параграф 2.

4.  В рамките на три месеца от датата, на която Комисията приема решение съгласно параграф 3, всяка администрираща държава-членка изчислява и публикува:

   а) общото разпределение на квоти за периода на всеки оператор на въздухоплавателно средство, чието заявление тя е изпратила на Комисията в съответствие с параграф 2, изчислено като се умножат тонкилометрите, включени в заявлението, с относителна стойност, публикувана съгласно буква б) към параграф 3; и║
   б) разпределението на квоти на всеки оператор на въздухоплавателно средство за всяка година, което се определя като се раздели общия брой на определените му квоти за периода, изчислен в буква а), на броя години в периода, за който този оператор на въздухоплавателно средство е изпълнявал авиационна дейност, изброена в приложение I.

5.  До 28 февруари 2011 г. и до 28 февруари на всяка следваща година, компетентният орган на администриращата държава-членка издава на всеки оператор на въздухоплавателно средство броя квоти, разпределени на този оператор на въздухоплавателно средство за тази година.

6.  Комисията прилага мерки по отношение на разпределението на квоти, за да вземе предвид нови участници в авиацията.

"Нов участник в авиацията" означава оператор на въздухоплавателно средство, на който е издаден сертификат на въздушен оператор (AOC) за първи път след началото на периода посочен в член 11, параграф 2 и който реално е започнал да извършва дейност през този период.

7.  В случай на сливане или поглъщане, в което участват няколко превозвачи за определен период, квотите, които са им разпределени или които те са придобили, се запазват от новото образувание. Ако даден превозвач прекрати дейността си, държавата-членка, към която той принадлежи, пуска съответните квоти на вторичния пазар за квоти. В началото на следващата година делът на квотите, който е все още в наличност, се разпределя изцяло чрез състезателно наддаване като се вземе предвид общия процент на намаление на разрешените квоти.

8.  Въз основа на придобития опит през периода 2010 г. - 2012 г. Комисията внася предложение за квотата на разрешителни на емисии, за които секторът на авиацията има разрешение за купуване на вторичния пазар за по-общи схеми за разрешителни на емисии.

Глава III

Стационарни инсталации

Член 3д

Приложно поле на глава III

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за разрешителните за емисии на парникови газове и за разпределението и издаването на квоти по отношение на дейностите, изброени в приложение I, различни от авиационни дейности.

"

(4)  Член 5, буква a) се заменя със следното:

"
   a) инсталацията или въздухоплавателното средство и нейната/неговата дейност, включително използваната технология;
"

(5)  В член 6, параграф 2, буква д) след "квоти" се добавят думите ", различни от квотите, издадени съгласно глава II, ".

(6)  Следното заглавие на глава IV се създава след член 11:

"

Глава IV

Разпоредби, приложими за авиацията и стационарните инсталации

"

(7)  В член 11а се създава следния параграф║:

"

1а.   При спазване на параграф 3, през всеки период посочен в член 11, параграф 2, държавите-членки позволяват на всеки оператор на въздухоплавателно средство да използва квоти, издадени съгласно глава III, CER и ERU от дейности по проекти до даден процент от количеството квоти, които се изисква да предаде в изпълнение на член 12, параграф 2а; този процент е средноаритметична стойност на процентите, посочени от държавите-членки за използването на CER и ERU за периода в съответствие с параграф 1.

Комисията публикува този процент най-малко шест месеца преди началото на всеки период от член 11, параграф 2.

Процентът на CER и ERU, използвани за въздухоплавателни дейности се преразглежда едновременно с тяхната употреба в други сектори, като част от преразглеждането на схемата за търговия с емисии.

"

(8)  В член 11б, параграф 2 думата "инсталации" се заменя с "дейности".

(9)  Член 12 се изменя, както следва:

   а) в параграф 2, след "цел" се добавят думите "изпълнение на задълженията на оператора на въздухоплавателно средство съгласно параграф 2а или";
   б) създават се следните параграфи 2а-2ж:"
2а.   Администриращите държави-членки гарантират, че най-късно до 30 април всяка година всеки оператор на въздухоплавателно средство предава количество квоти, равно на общите емисии през предходната календарна година от авиационни дейности, изброени в приложение I, за които той е операторът на въздухоплавателно средство, както е проверено в съответствие с член 15. Държавите-членки гарантират, че предадените в съответствие с настоящия параграф квоти впоследствие са заличени.
2б.   Доколкото няма мерки на Общността, които поощряват намаляването на изпускане на азотни окиси от въздухоплавателни средства, извършващи авиационна дейност, изброена в приложение I, и които осигуряват същото амбициозно ниво по отношение на защитата на околната среда, както настоящата директива, за целите на параграф 2a и чрез дерогация от разпоредбите на член 3, буква a), количеството въглероден двуокис, което дадена квота, различна от квотите за авиационни емисии, или CER или ERU, позволява на оператора на въздухоплавателно средство да емитира, се разделя на фактора на въздействие 2 (impact factor).
2в.   Всяка година от операторите на въздухоплавателни средства, които желаят да предадат квоти за целите на параграф 2a, различни от квоти за авиационни емисии, се изисква да представят на администриращата държава-членка проверени данни за тонкилометрите за авиационните дейности, изброени в приложение I, извършени през тази календарна година.
2г.   Въз основа на данните, които следва да се представят съгласно разпоредбите на член 3, Комисията определя показател за ефективност за всички оператори на въздухоплавателни средства, който се изчислява като се разделят общите емисии от операторите на въздухоплавателни средства на сбора от данните за тонкилометрите. Въз основа на този показател за ефективност за първата година, за която съществуват данни, Комисията публикува целеви показател за ефективност за 2010, 2015 и 2020 г. на основата на намаление на емисиите на приходи-тонкилометър (RTK) от 3,5 % годишно, което отчита доброволната цел за подобряване на ефективността на горивото на въздухоплавателните средства с 3,5 % годишно до 2020 г.
2д.   От операторите на въздухоплавателни средства, които през дадена година имат показател за ефективност, по-висок от целевия показател за ефективност, изчислен от Комисията за тази година, се изисква да предадат само квоти за авиационни емисии, за да спазят разпоредбите на параграф 2a."

2е.   Като има предвид обещанието на въздушните оператори да повишат ефективността на самолетните двигатели с 50 % през 2020 г., Комисията ще докладва на Европейския парламент през 2010 г. и 2015 г. относно постигнатия напредък за постигане на тази цел.

2ж.   Когато бъдат събрани достатъчно научни доказателства, ще бъде предложен подходящ коефициент, който да отчита ефекта от перестите облаци, причинени от авиационна дейност.

   в) в параграф 3, след "квоти" се добавят думите ", различни от квотите, издадени съгласно глава II,".

(10)  В член 13, параграф 3, "член 12, параграф 3" се заменя с "член 12, параграф 2а или 3".

(11)  Член 14 се изменя, както следва:

  а) в параграф 1:
   i) след "тези дейности" се добавят думите "и от данни за тонкилометрите за целите на прилагането на член 3г";
   ii) думите ", до 30 септември 2003 г." се заличават; и
  б) в параграф 3:
   i) думите "на инсталация" се заменят с "или оператор на въздухоплавателно средство";
   ii) думите "от тази инсталация за всяка календарна година" се заменят с "през всяка календарна година от инсталацията или от 1 януари 2010 г. от въздухоплавателното средство, което експлоатира".

(12)  Член 15 се изменя, както следва:

  а) в първия параграф:
   i) думата "оператори" се заменя с "оператори и оператори на въздухоплавателни средства";
   ii) след "приложение V" се добавят думите "и всички подробни разпоредби, приети от Комисията в съответствие с настоящия параграф";
  б) във втория параграф:
   i) думата "оператор" се заменя с "оператори и оператори на въздухоплавателни средства";
   ii) след "приложение V" се добавят думите "и всички подробни разпоредби, приети от Комисията в съответствие с настоящия параграф"; и
   в) след втория параграф, се добавя следният параграф:"
Комисията може да приеме подробни разпоредби за проверка на докладите, внесени от операторите на въздухоплавателни средства в изпълнение на член 14, параграф 3 и заявления съгласно член 3г в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 23, параграф 2."

(13)  Член 16 се изменя, както следва:

   а) в параграф 1 думите "най-късно до 31 декември 2003 г." се заличават;
  б) в параграф 2:
   i) думата "оператори" се заменя с "оператори и оператори на въздухоплавателни средства";
   ii) думите "член 12, параграф 3" се заменят с ║'настоящата директива"; и
  в) в параграф 3:
   i) думата "оператор" се заменя с "оператор или оператор на въздухоплавателно средство";
   ii) във второто изречение, думите "от тази инсталация" се заличават.

(14)  Създават се следните членове 18а и 18б:

"

Член 18а

Администрираща държава-членка

1.  Администриращата държава-членка по отношение на оператор на въздухоплавателно средство е:

   а) в случай на оператор на въздухоплавателно средство с валидна оперативна лицензия, издадена му от държава-членка в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи*, държавата-членка, която е издала оперативната лицензия на съответния оператор на въздухоплавателно средство; и
   б) във всички други случаи, държавата-членка с прогнозираните най-големи разпределени авиационни емисии от полети, проведени от този оператор на въздухоплавателно средство в базовата година.

2.  Въз основа на най-добрата налична информация Комисията:

   а) публикува до 1 февруари 2009 г. списък на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, изброена в приложение I на или след 1 януари 2006 г., като се посочва администриращата държава-членка за всеки оператор на въздухоплавателно средство в съответствие с параграф 1; и
   б) до 1 февруари на всяка следваща година осъвременява списъка, за да се включат операторите на въздухоплавателни средства, които в последствие са извършвали авиационна дейност, изброена в приложение I.

3.  За целите на параграф 1, "базова година" означава, при оператор на въздухоплавателно средство, започнал да извършва дейност в Общността след 1 януари 2006 г., първата календарна година на дейност; и във всички останали случаи календарната година, започваща на 1 януари 2006 г.

4.  С цел осигуряване на равно третиране на операторите на въздухоплавателни средства, Комисията приема специални насоки за хармонизиране на администрирането на тези оператори от администриращите държави-членки.

Член 18б

Помощ от Евроконтрол

За целите на изпълнение на задълженията си съгласно член 3б, параграф 3 и член 18а, Комисията може да поиска помощта на Евроконтрол и определя неутрална организация, на която авиолиниите пряко да предават информацията.

__________

* ОВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 1.

"

(15)  В член 23 се създава следния параграф║:

"

2а.   При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи 1-4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

"

(16)  Създава се следният член║:

"

Член 25а

Мерки, предприети от трети държави за намаляване на въздействието от авиацията върху изменението на климата

Когато трета държава приема мерки за намаляване на въздействието върху изменението на климата от полети ▌, които са най малко еквивалентни на изискванията на настоящата директива, Комисията изменя настоящата директива, за да се избегне двойното таксуване и да се гарантира равно третиране.

Това изменение, предназначено да измени елементи от настоящата директива, които не са с основно значение, се приема в съответствие с регулаторната процедура с обстойно изследване от член 23, параграф 2а.

"

(17)  Член 28 се изменя както следва:

   а) в параграф 3, буква б), след "квоти" се добавят думите " различни от квотите, издадени съгласно глава II,", и
   б) в параграф 4, след "квоти" се добавят думите ", различни от квотите, издадени съгласно глава II,".

(18)  След член 30 се създава следното заглавие на глава:

"

Глава V

Заключителни разпоредби

"

(19)  Приложения I, IV и V се изменят в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.  Държавите членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно ...(11). Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и ║таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива. Комисията информира държавите-членки за това.

3.  В случай, че трети държави или групи от такива държави постигнат съгласие с Европейския съюз за обща схема за търговия с емисии, която води най-малко до същата полза за околната среда като схемата по настоящата директива, Комисията може да предложи изменение към нея, за да я приспособи към правилата на общата схема.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в ║ на […] година.

За Европейския парламент: За Съвета:

Председател Председател

(1) ОВ C 175, 27.7.2007 г., стр. 47.
(2) ОВ C 305, 15.12.2007 г., стр. 15.
(3) Позиция на Европейския парламент от 13 ноември 2007 г.
(4) ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32. Директива, изменена с Директива 2004/101/EО (OВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 18).
(5) ОВ L 33, 7.2.1994 г., стр. 11. Поправена в ОВ L 146, 11.6.1994 г., стр. 27.
(6) ОВ L 130, 15.5.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.
(8) COM(2005)0459.
(9) ОВ C 303 E, 13.12.2006 г., стр. 119.
(10) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, както е изменено от Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).
(11)* 12 месеца след влизането в сила на настоящата директива.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, IV и V към Директива 2003/87/ЕО се изменят, както следва:

(1)  Приложение I се изменя, както следва:

   а) заглавието се заменя със следното:"
КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА"
   б) следният параграф се добавя след параграф 2:"
▌От 1 януари 2011 г. се включват всички полети, които пристигат или заминават от летище, разположено на територията на държава-членка, за която се прилага Договорът, като се отчита специфичното положение на полетите между крайно отдалечени региони и европейската континентална зона."
   в) добавя се следната категория дейност:

"Авиация
Полети, които пристигат или заминават от летище, разположено на територията на държава-членка, за която се прилага Договора.
Тази дейност не включва:

a) военни полети, изпълнявани от военни въздухоплавателни средства, както полети, изпълнявани от митнически и полицейски служби, полети с цел издирване и спасяване, както и за оказване на медицинска помощ и помощ при бедствия, включително борба с пожарите, разрешени от съответния компетентен орган;
б) полети с хуманитарни цели с мандат на ООН или на нейните подчинени организации, както и полети за оказване на спешна медицинска помощ, доколкото операторът на въздухоплавателното средство е получил инструкции за тяхното извършване (напр. от ООН), или притежава необходимото официално разрешение (разрешение за извършване на такива полети в рамките на сертификата на въздушен оператор (AOC));

в) полети, завършващи на летището, от което въздухоплавателното средство е излетяло и по време на които не са извършвани междинни кацания;
г) тренировъчни полети, проведени с единствената цел за получаване на свидетелство, или на степен, в случая на летателен екипаж, когато това е подкрепено от подходяща забележка в летателния план, при положение, че полетът не служи за транспортиране на пътници и/или товари ▌;
д) полети, проведени с единствената цел научноизследователска дейност и проверка, изпитване, квалифициране и сертифициране на въздухоплавателно средство, оборудване или процедури по управление на въздушното движение, независимо дали са въздушнопреносни или наземни; пренасяне на нови самолети, както и полети за пренасяне, извършени от собственика на въздухоплавателното средство или от негово име в резултат на внезапно предсрочно прекратяване на договор, на неизпълнение на договор, на повторно влизане във владение, или на подобен случай във връзка с лизинг, чартър или друго подобно споразумение; и
е) полети, проведени от въздухоплавателно средство с удостоверено максимално тегло при излитане по-малко от 20 000 кг., при условие че тези оператори на въздухоплавателни средства участват в производна схема, която действа съобразно строги критерии и която трябва да бъде отворена за външен контрол (съизмеримо със "Златния стандарт").

Въглероден двуокис"

(2)  Приложение IV се изменя както следва:

а)   след заглавието се създава следното заглавие║:

"

ЧАСТ А Мониторинг и докладване на емисиите от стационарни инсталации

"

б)   добавя се следната част Б:

"

ЧАСТ Б Мониторинг и докладване на емисиите от авиационни дейности

Мониторинг на емисиите от въглероден двуокис

Мониторингът на емисиите се извършва чрез изчисления. Емисиите се изчисляват, като се използва формулата:

Количеството изразходвано гориво x емисионен фактор

Количеството изразходвано гориво включва и горивото изразходвано от спомагателния енергиен агрегат. Когато е възможно, се използва действителното изразходвано гориво и се изчислява по следната формула:

Количеството гориво, съдържащо се в резервоарите на въздухоплавателното средство, когато зареждането с гориво за полета е завършило – количеството гориво, съдържащо се в резервоарите на въздухоплавателното средство, когато зареждането с гориво за следващия полет е завършило + количеството заредено гориво за този следващ полет.

Ако данните за действително изразходваното гориво не са налични, се използва стандартизиран стъпков метод за оценка на изразходваното гориво въз основа на най-добрата налична информация.

По подразбиране се използват коефициентите на емисии на междуправителствената експертна група по изменението на климата, взети от нейното ръководство за инвентаризация от 2006 г. или от последващите осъвременявания на това ръководство, освен ако от независими акредитирани лаборатории не са изведени по-точни, свързани със конкретната дейност, емисионни фактори, като са използвани признати аналитични методи. Емисионният фактор за биомаса е нула.

Отделно изчисление се прави за всеки полет и за всяко гориво.

Докладване на емисиите

Всеки оператор на въздухоплавателно средство включва следната информация в доклада си съгласно член 14, параграф 3:

А.   Данни, идентифициращи оператора включително:

   Име на оператора;

–  Администриращата го държава-членка;

   Адрес, включително пощенски код и страна, и адресът му за контакт в администриращата държава-членка, ако е различен;
   Регистрационните номера на въздухоплавателните средства и типовете въздухоплавателни средства, използвани през периода, обхванат от доклада за авиационни дейности, изброени в приложение I, за които той е операторът на въздухоплавателно средство;
   Номерът и издаващият орган на сертификата на въздушния оператор и оперативния лиценз, съгласно който са изпълнени авиационните дейности, изброени в приложение I, за които той е операторът на въздухоплавателно средство;
   Адрес, телефон, факс и адрес на електронната поща на лицето за контакти; и
   Име на собственика на въздухоплавателното средство.

Б.   За всеки тип гориво, за който се изчисляват емисиите:

   Изразходвано гориво;
   Емисионен фактор;
   Общите, емисии с натрупване от всички полети, извършени през обхванатия от доклада период, които попадат в авиационните дейности, изброени в приложение I, за които той е операторът на въздухоплавателно средство;
   Емисиите с натрупване от:
   всички проведени полети през обхванатия от доклада период, които попадат в авиационните дейности, изброени в приложение I, за които той е операторът на въздухоплавателно средство и които са заминали от летище, разположено на територията на държава-членка и пристигнали на летище на територията на същата държава-членка;
   всички други полети, извършени през обхванатия от доклада период, които попадат в авиационните дейности, изброени в приложение I, за които той е операторът на въздухоплавателно средство;
   Емисиите с натрупване от всички полети, изпълнени през обхванатия от доклада период, които попадат в авиационните дейности, изброени в приложение I, за които той е операторът на въздухоплавателно средство и които:
   са заминали от която и да е държава-членка; и
   са пристигнали в която и да е държава-членка от трета страна;
   Неточност.

Мониторинг на данните за тонкилометри за целите на член 3г.

За целите на кандидатстване за получаване на квоти в съответствие с член 3г, параграф 1, количеството авиационна дейност се изчислява в тонкилометри, като се използва следната формула:

тонкилометри = разстояние х полезен товар

където:

разстояние" означава разстоянието по най-късата дъга от земната сфера между летището на заминаване и летището на пристигане; и

"полезен товар" означава общото тегло на превозваните товари, поща и пътници.

За целите на изчислението на полезния товар:

   броят на пътниците е броят на лицата на борда, като се изключат членовете на екипажа;
   операторът на въздухоплавателно средство може да избере да приложи действителното или стандартното тегло за пътници и регистриран багаж, съдържащо се в документите за теглото и разпределението на товара за съответните полети, или стойност по подразбиране за всеки пътник и регистрирания му багаж от 100 кг.

Докладване на данните за тонкилометри за целите на член 3г

Всеки оператор на въздухоплавателно средство включва следната информация в заявлението си съгласно член 3г, параграф 1:

А.   Данни, идентифициращи оператора, включително:

   Име на оператора;

–  Администриращата го държава-членка;

   Адрес, включително пощенски код и страна, и адресът му за контакт в администриращата държава-членка, ако е различен;
   Регистрационните номера на въздухоплавателните средства и типовете въздухоплавателни средства, използвани през периода, обхванат от заявлението, за авиационни дейности, изброени в приложение I, за които той е операторът на въздухоплавателно средство;
   Номерът и издаващият орган на сертификата на въздушния оператор и оперативния лиценз, съгласно който авиационните дейности, изброени в приложение I, за който той е операторът на въздухоплавателно средство са изпълнени;
   Адрес, телефон, факс и адрес на електронната поща на лицето за контакти; и
   Име на собственика на въздухоплавателното средство.

Б.   Данни за тонкилометрите:

   Брой полети между всяка двойка летища;
   Брой пътникокилометри между всяка двойка летища;
   Брой тонкилометри между всяка двойка летища;
   Общо количество тонкилометри за всички полети, проведени през годината, за която се отнася доклада, и попадащи в авиационните дейности, изброени в приложение I, за които той е операторът.

"

(3)  Приложение V се изменя, както следва:

а)   след заглавието се създава следното заглавие║:

"

"ЧАСТ А Проверка на емисиите от стационарни инсталации

"

б)   добавя се следната част Б:

"

ЧАСТ Б Проверка на емисиите от авиационни дейности

(13)  Общите принципи и методология, определени в настоящото приложение, се прилагат за проверка на докладите за емисии от полети, попадащи в авиационните дейности, изброени в приложение I.

За целта:

а)   в параграф 3, позоваването на оператор се счита като позоваване на оператор на въздухоплавателно средство и в буква в) позоваването на инсталация се счита като позоваване на въздухоплавателното средство, използвано за провеждане на авиационни дейности, обхванати от доклада;

   б) в параграф 5, позоваването на инсталация се счита като позоваване на оператора на въздухоплавателно средство;
   в) в параграф 6, позоваването на дейности, извършени в инсталацията се счита като позоваване на авиационни дейности, обхванати от доклада и извършени от оператора на въздухоплавателно средство;
   г) в параграф 7, позоваването на обекта на инсталацията се счита като позоваване на обектите, използвани от оператора на въздухоплавателно средство за провеждане на авиационни дейности, обхванати от доклада;
   д) в параграф 8 и 9 позоваванията на източници на емисии в инсталацията се считат като позовавания на въздухоплавателни средства, за които е отговорен операторът на въздухоплавателно средство; и
   е) в параграфи 10 и 12 позоваванията на оператор се считат като позовавания на оператор на въздухоплавателно средство.

Допълнителни разпоредби за проверка на докладите за емисии от авиация

(14)  Проверяващият се уверява по-специално че:

   а) всички полети, попадащи в авиационните дейности, изброени в приложение I, са взети предвид. В изпълнението на тази задача проверяващият ще бъде подпомогнат от данни за разписанието и други данни за въздушното движение, осъществено от оператора, включително данни от Евроконтрол, поискани от оператора;
   б) съществува цялостна последователност между данните с натрупване за изразходваното гориво и данните за закупеното или доставено по друг начин гориво за въздухоплавателното средство, изпълняващо авиационната дейност.

Общността и държавите-членки гарантират, че работните методи, които проверяващият ще използва, са хармонизирани преди привеждането на директивата в изпълнение и че нейните разпоредби се прилагат на еднообразна основа.

Допълнителни разпоредби за проверката на данните за тонкилометрите, подадени за целите на член 3г, параграф 1

(15)  Общите принципи и методология за проверка на докладите за емисии съгласно член 14, параграф 3, определени с настоящото приложение, където е възможно се прилагат съответно и за проверка на данните от авиацията за тонкилометрите.

(16)  Проверяващият се уверява по-специално, че единствено полети, които действително са проведени и попадат в авиационните дейности, изброени в приложение I, и за които е отговорен операторът на въздухоплавателно средство, са взети предвид в заявлението на този оператор съгласно член 3г, параграф 1. В изпълнението на тази задача проверяващият ще бъде подпомогнат от данни за въздушното движение, осъществено от оператора, включително данни от Евроконтрол, поискани от оператора; В допълнение, проверяващият се уверява, че докладваният от оператора полезен товар отговаря на водените от оператора с цел безопасност отчети за полезния товар.

Общността и държавите-членки гарантират, че работните методи, които проверяващият ще използва, са хармонизирани преди привеждането на директивата в изпълнение и че нейните разпоредби се прилагат на еднообразна основа.

"
Правна информация - Политика за поверителност