Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0304(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0402/2007

Predkladané texty :

A6-0402/2007

Rozpravy :

PV 12/11/2007 - 21
CRE 12/11/2007 - 21

Hlasovanie :

PV 13/11/2007 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0505

Prijaté texty
PDF 654kWORD 203k
Utorok, 13. novembra 2007 - Štrasburg
Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva ***I
P6_TA(2007)0505A6-0402/2007
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva (KOM(2006)0818 – C6-0011/2007 –2006/0304(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0818),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0011/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0402/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva
P6_TC1-COD(2006)0304

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie║,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy(3),

keďže:

(1)  Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve(4), sa vytvoril systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve na podporu znižovania emisií skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom.

(2)  Konečným cieľom Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, ktorý bol schválený v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 94/69/ES z 15. decembra 1993 o uzavretí Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy(5), je dosiahnuť stabilizáciu koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorá zabráni nebezpečnému antropogénnemu zasahovaniu do klimatického systému. Spoločenstvo opakovane potvrdilo, že na účely splnenia tohto cieľa by celkové ročné zvýšenie teploty zemského povrchu nemalo presiahnuť 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami. Najnovšie vedecké výskumy a práce naznačujú, že dodržanie tohto dlhodobého teplotného cieľa bude vyžadovať, aby sa globálne emisie skleníkových plynov, ktoré by mali počas dvoch desaťročí dosiahnuť maximum, podstatne znížili, a to rádovo najmenej o 15 % a možno až o 50 % v porovnaní s úrovňami roku 1990. Úroveň kvantifikovaného zníženia emisií, ku ktorému majú štáty pristúpiť od roku 2013 v záujme splnenia cieľa stabilizácie koncentrácií skleníkových plynov, nebola zatiaľ v rámci medzinárodného procesu v oblasti zmeny klímy stanovená. Zatiaľ čo táto smernica by mala byť v súlade s príspevkom EÚ k dlhodobému cieľu týkajúcemu sa teploty, metódy a základ na pridelenie kvót prevádzkovateľom lietadiel na základe tejto smernice po uvedenom dátume sa musia neustále skúmať vzhľadom na vedecký a politický vývoj na medzinárodnej úrovni.

(3)  Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy vyžaduje, aby všetky zmluvné strany vypracovali a zaviedli vnútroštátne a v prípade potreby aj regionálne programy obsahujúce opatrenia na zmiernenie zmeny klímy.

(4)  Podľa Kjótskeho protokolu, ktorý bol schválený rozhodnutím Rady 2002/358/ES z 25. apríla 2002, ktoré sa týka schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a spoločnom plnení záväzkov, ktoré z neho vyplývajú, v mene Európskeho spoločenstva(6), musia rozvinuté krajiny obmedziť alebo znížiť emisie skleníkových plynov z leteckej dopravy, na ktoré sa nevzťahuje Montrealský protokol v rámci Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ďalej len "ICAO").

(5)  Hoci Spoločenstvo nie je zmluvnou stranou Chicagského dohovoru z roku 1944, všetky členské štáty sú zmluvnými stranami uvedeného dohovoru a členmi ICAO a naďalej podporujú úsilie vo vývoji trhových nástrojov, pričom spolupracujú s inými štátmi na globálnej úrovni. Na šiestom zasadaní Výboru ICAO pre ochranu životného prostredia v letectve v roku 2004 sa dohodlo, že systém obchodovania s emisiami z leteckej dopravy založený na novom právnom nástroji pod záštitou ICAO sa javí ako nedostatočne príťažlivý na to, aby sa v ňom ďalej pokračovalo. V dôsledku toho rezolúcia 35-5 Valného zhromaždenia ICAO nenavrhuje nový právny nástroj, ale namiesto toho schvaľuje "ďalší rozvoj systému otvoreného obchodovania s emisiami pre medzinárodnú leteckú dopravu" a možnosť, aby štáty začlenili emisie z medzinárodnej leteckej dopravy do svojich systémov obchodovania s emisiami.

(6)  Podľa šiesteho environmentálneho akčného programu Spoločenstva ustanoveného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES(7) má Spoločenstvo identifikovať a prijať špecifické opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy, ak do roku 2002 nedôjde k dohode o týchto krokov v rámci ICAO. Rada vo svojich záveroch z októbra 2002, decembra 2003 a októbra 2004 opakovane vyzvala Komisiu, aby navrhla opatrenia na zníženie vplyvu medzinárodnej leteckej dopravy na zmenu klímy.

(7)  V záujme dosiahnutia potrebného podstatného zníženia by sa politiky a opatrenia mali vykonávať na úrovni členského štátu a na úrovni Spoločenstva nielen v sektore priemyslu a energetiky, ale vo všetkých sektoroch ekonomiky Spoločenstva. Ak by vplyv sektoru leteckej dopravy narastal súčasným tempom, významne by to oslabilo zníženie, ktoré pri boji so zmenou klímy dosiahli iné sektory.

(8)  Komisia by mala do roku 2009 vykonať štúdiu uskutočniteľnosti, týkajúcu sa možnosti stanovenia emisných noriem pre letecké motory, aby sa napomohlo zníženiu emisií z leteckej dopravy.

(9)  Komisia vo svojom oznámení z 27. septembra 2005(8) prijala stratégiu na zníženie klimatického vplyvu leteckej dopravy. Ako súčasť komplexného balíka opatrení stratégia navrhla začlenenie leteckej dopravy do systému Spoločenstva pre obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov a stanovila zostavenie multilaterálnej pracovnej skupiny pre leteckú dopravu ako súčasť Európskeho programu pre klimatické zmeny, aby posúdila spôsoby začlenenia leteckého sektoru do systému Spoločenstva. Vo svojich záveroch z decembra 2005 Rada uznala, že z ekonomického a environmentálneho hľadiska sa začlenenie sektoru leteckej dopravy do systému Spoločenstva javí ako najlepšie riešenie a odporučila Komisii, aby prijala legislatívny návrh do konca roku 2006. Európsky parlament vo svojej rezolúcii zo 4. júla 2006(9) uznal, že obchodovanie s emisiami má potenciál zohrať úlohu ako súčasť komplexného balíka opatrení zameraných na riešenie klimatického vplyvu leteckej dopravy, za predpokladu, že bude vhodne navrhnuté.

(10)  Okrem ekonomických nástrojov majú technické a prevádzkové zdokonalenia veľký potenciál v oblasti znižovania emisií, a preto je potrebné využívať ich viac ako doteraz.

(11)  Samotným efektívnejším riadením leteckej dopravy by sa mohla spotreba paliva znížiť až o 12 %, čím by sa prispelo k znižovaniu emisií CO2. Preto by sa mali čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vykonávať projekty Jednotné európske nebo a SESAR. Je predovšetkým úlohou členských štátov a Spoločenstva v úzkej spolupráci s príslušnými užívateľmi vzdušného priestoru bezodkladne a rozhodne vytvoriť funkčné bloky vzdušného priestoru, pružné bloky vzdušného priestoru a pružné využívanie vzdušného priestoru. Preto by sa mala podporiť iniciatíva AIRE (Atlantická iniciatíva interoperability pre zníženie emisií) uzatvorená medzi EÚ a Federálnym leteckým úradom USA.

(12)  Výskum a technológie sú kľúčom k inovácii a k dosiahnutiu ďalšieho zníženia emisií v oblasti leteckej dopravy. Výrobcovia lietadiel a motorov, ako aj výrobcovia pohonných látok sú vyzvaní, aby vo svojich príslušných oblastiach preskúmali a uskutočnili zmeny, ktoré významne prispejú k zníženiu vplyvu leteckej dopravy na podnebie. Spoločenstvo by mali v rámci 7. rámcového programu pre výskum (7. RP) aj naďalej podporovať spoločnú technologickú iniciatívu (STI) s názvom Čisté nebo, ktorej cieľom je výrazne znížiť vplyv leteckej dopravy na životné prostredie. Spoločenstvo by malo i naďalej poskytovať pevnú podporu činnosti ACARE (Poradnej rady pre aeronautický výskum v Európe) a konkrétnejšie jej strategickému výskumnému programu (SRA), ktorým sa stanovujú ciele zníženia emisií v leteckej doprave do roku 2020 o 50 % pre oxid uhličitý na osobokilometer a o 80 % pre oxidy dusíka.

(13)  Dotácie pre letiská sú nesprávnym stimulom, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov. Komisia preto musí plne rešpektovať platné právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže.

(14)  Cieľom tejto smernice je znížiť podiel sektoru leteckej dopravy na globálnej zmene klímy začlenením emisií z činností leteckej dopravy do systému Spoločenstva.

(15)  Prevádzkovatelia lietadiel majú najbezprostrednejšiu kontrolu nad typom lietadiel v prevádzke, ako aj nad spôsobom, akým sú riadené, a preto by mali byť zodpovední za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto smernice. Prevádzkovateľa možno identifikovať podľa používania identifikátora ICAO alebo akéhokoľvek iného uznaného identifikátora používaného pri identifikácii letu. Ak totožnosť prevádzkovateľa nie je známa, za prevádzkovateľa sa považuje majiteľ lietadla, pokiaľ nepreukáže, ktorá iná osoba je prevádzkovateľ.

(16)  Treba zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky letiská a prevádzkovateľov lietadiel. Preto by sa medzinárodné lety do Európskej únie a z nej, ako aj lety v rámci Európskej únie, mali zaradiť do systému Spoločenstva od začiatku.

(17)  Od roku 2011 ▌by sa emisie zo všetkých príletov na letiská Spoločenstva a zo všetkých odletov z letísk Spoločenstva mali začleniť do systému Spoločenstva. ▌V prípade, že tretia krajina zavedie opatrenia na zníženie vplyvu odletov z tejto krajiny pristávajúcich v Spoločenstve na zmenu klímy, ktoré prinajmenšom zodpovedajú požiadavkám tejto smernice, mal by sa zmeniť a doplniť rozsah systému Spoločenstva s cieľom vyňať lety z tejto krajiny. Zmena klímy je celosvetovým fenoménom, ktorý si vyžaduje globálne riešenia. Spoločenstvo považuje túto smernicu za dôležitý prvý krok. Krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, sú vyzvané k tomu, aby svojimi podnetmi prispeli do diskusie s cieľom ďalej rozvíjať tento politický nástroj. V záujme vypočutia názoru tretích strán by s nimi Komisia mala byť v neustálom kontakte pred aj v priebehu vykonávania tejto smernice. Ak sa Európska únia dohodne s treťou stranou na spoločnom systéme, ktorý má aspoň také pozitívne účinky na životné prostredie ako táto smernica, Komisia môže navrhnúť zmenu a doplnenie smernice. Komisia môže v každom prípade navrhnúť, aby sa tento systém nevzťahoval na prílety z tretích krajín, ak tretia krajina používa systém, ktorý predstavuje prinajmenšom rovnaký prínos pre životné prostredie ako táto smernica.

(18)  Letecká doprava má vplyv na globálnu klímu prostredníctvom vypúšťania oxidu uhličitého, oxidov dusíka, vodných pár a sulfátových a sadzových častíc. Medzivládna skupina odborníkov pre zmenu klímy odhadla, že celkový vplyv leteckej dopravy v súčasnosti je približne dvojnásobne až štvornásobne vyšší ako vplyv samotných emisií oxidu uhličitého z leteckej dopravy v minulosti. Nedávne výskumy Spoločenstva naznačujú, že celkový vplyv leteckej dopravy by mohol byť asi dvojnásobne vyšší ako vplyv oxidu uhličitého samotného. Ani jeden z týchto odhadov však nezohľadňuje veľmi neisté vplyvy cirrusových oblakov. V súlade s článkom 174 ods. 2 zmluvy musí byť environmentálna politika Spoločenstva založená na zásade obozretnosti, a preto by sa všetky vplyvy letectva mali riešiť v čo najväčšom rozsahu. Orgány zodpovedajúce za riadenie letovej prevádzky by mali prijímať účinné opatrenia na predchádzanie tvorbe kondenzačných stôp a cirrusových oblakov prostredníctvom zmien v schémach letu, predovšetkým zabezpečením toho, že lety nebudú prechádzať oblasťami, kde je vzhľadom na špecifické atmosférické podmienky možné predvídať tvorbu takýchto oblakov. Okrem toho by tieto orgány mali dôrazne podporovať výskum v oblasti vzniku kondenzačných stôp a cirrusových oblakov vrátane účinných opatrení na ich zmiernenie (napr. palivo, motory, riadenie letovej prevádzky), ktoré nemajú negatívny vplyv na ostatné ciele v oblasti životného prostredia. Kým Komisia nenavrhne ďalšie právne predpisy, ktoré budú konkrétne zamerané na problém emisií oxidov dusíka v leteckej doprave, každá vypustená tona CO2 sa vynásobí koeficientom.

(19)  Na doplnenie tejto smernice je potrebné uskutočňovať aj iné činnosti. Je potrebné vytvoriť expertné skupiny, ktoré budú skúmať iné spôsoby činnosti.

(20)  V záujme prevencie narušenia hospodárskej súťaže by sa mala stanoviť harmonizovaná metodika prideľovania kvót. Na zabezpečenie prístupu nových prevádzkovateľov lietadiel na trh by sa mal určitý podiel emisných kvót prideľovať prostredníctvom aukcie v súlade s pravidlami, ktoré vypracuje Komisia. Prevádzkovateľom lietadiel, ktorí zastavia činnosť, by sa mali naďalej vydávať kvóty až do konca obdobia, na ktoré už boli pridelené voľné kvóty.

(21)  Napriek skutočnosti, že pre prevádzkovateľov lietadiel je ťažké prejsť na alternatívne (obnoviteľné) zdroje energie, musí odvetvie leteckej dopravy aj tak dosiahnuť výrazné zníženie objemu emisií v súlade s celkovým cieľom EÚ znížiť emisie o 20 až 30 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Pre každé obdobie záväzkov na základe systému Spoločenstva, do ktorého by mala byť letecká doprava začlenená, a v závislosti od referenčného obdobia používaného pre leteckú dopravu v danom období záväzkov, by sa mal cieľ vytýčený pre leteckú dopravu stanoviť podľa priemerného úsilia vyžadovaného vo všetkých ostatných oblastiach pevných zdrojov vo všetkých členských štátoch.

(22)  Letecká doprava prispieva k celkovému vplyvu ľudskej činnosti na zmenu klímy. Výnosy z obchodovania s emisnými kvótami formou aukcie by sa mali využiť na zmiernenie vplyvov emisií skleníkových plynov a na adaptáciu vplyvom zmeny klímy v EÚ a tretích krajinách, najmä v rozvojových krajinách, ako aj na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a adaptáciu. Na čiastočné zníženie zaťaženia občanov by sa výnosy z obchodovania formou aukcie mali použiť aj na zníženie daní a poplatkov vzťahujúcich sa na ekologické druhy dopravy, ako napríklad železničnú a autobusovú dopravu. Mali by sa taktiež použiť na pokrytie odôvodnených výdavkov členských štátov vzniknutých pri uplatňovaní tejto smernice. Členské štáty môžu tieto výnosy použiť aj na zmiernenie či dokonca odstránenie problémov týkajúcich sa prístupnosti a konkurencieschopnosti, ktoré vzniknú najvzdialenejším regiónom, ako aj problémov týkajúcich sa záväzkov verejnej služby v súvislosti s vykonávaním tejto smernice. Členské štáty by mali Komisiu informovať o opatreniach prijatých v tejto súvislosti.

(23)  Prevádzkovatelia lietadiel by na zvýšenie nákladovej efektívnosti systému mali mať možnosť využívať kvóty vydané zariadeniam v iných sektoroch systému obchodovania s emisiami, certifikované zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) z projektových činností, aby splnili záväzok odovzdávať pridelené kvóty ▌.

(24)  V dôsledku aktuálneho systému obchodovania s emisiami sú už energeticky náročné odvetvia pod tlakom podstatne vysokých cien CO2. Existuje reálna hrozba úniku uhlíka, ak sa do systému začlení ďalšie významné odvetvie, ktoré bude musieť nakupovať povolenia na emisie. S cieľom zabrániť úniku uhlíka z energeticky náročných odvetví, ako je napríklad odvetvie výroby cementu, vápna alebo ocele, Komisia preskúma rôzne možnosti, ako sú odvetvové ciele alebo úprava hraničnej dane, a do konca roka 2008 zverejní správu o tom, ako pristupovať k tejto problematike.

(25)  V záujme zníženia administratívneho zaťaženia prevádzkovateľov lietadiel by za každého prevádzkovateľa lietadiel mal byť zodpovedný jeden členský štát. Členské štáty by mali byť povinné zabezpečiť, aby prevádzkovatelia lietadiel, ktorým bola vydaná prevádzková licencia v danom štáte, alebo prevádzkovatelia lietadiel bez licencie, alebo prevádzkovatelia z tretích krajín, ktorých emisie sa vo východiskovom roku pripočítavajú hlavne danému členskému štátu, dodržiavali požiadavky tejto smernice.

(26)  V záujme zachovania integrity účtovného systému používaného pre systém Spoločenstva s prihliadnutím na skutočnosť, že emisie z medzinárodnej leteckej dopravy zatiaľ nie sú začlenené do záväzkov členských štátov podľa Kjótskeho protokolu, emisné kvóty pridelené sektoru leteckej dopravy by sa mali využívať iba na plnenie záväzkov prevádzkovateľov lietadiel odovzdať emisné kvóty v súlade s touto smernicou. Prevádzkovatelia lietadiel by však mali mať možnosť vymeniť kvótu vydanú leteckému sektoru za kvótu, ktorú môžu použiť všetci prevádzkovatelia v systéme prostredníctvom svojho správcu registra.

(27)  Aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s prevádzkovateľmi lietadiel, členské štáty by mali dodržiavať harmonizované pravidlá správy prevádzkovateľov lietadiel spadajúcich do ich právomoci v súlade s osobitnými usmerneniami, ktoré vypracuje Komisia.

(28)  Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej dopravy (Eurocontrol) môže disponovať informáciami, ktoré by mohli pomôcť členským štátom alebo Komisii pri plnení ich záväzkov podľa tejto smernice.

(29)  Ustanovenia systému Spoločenstva týkajúce sa monitorovania, podávania správ a overovania emisií a pokút uplatniteľných na prevádzkovateľov by sa mali uplatňovať aj na prevádzkovateľov lietadiel.

(30)  Táto smernica by nemala žiadnemu členskému štátu brániť v tom, aby zachoval alebo zaviedol iné doplnkové alebo súbežné politiky alebo opatrenia, ktoré sa zaoberajú celkovým vplyvom odvetvia leteckej dopravy na zmeny klímy.

(31)  Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(10).

(32)  Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená prijímať opatrenia na obchodovanie formou aukcie s emisnými kvótami, ktoré sa nemusia vydávať bezplatne, a meniť a dopĺňať činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe I, ak tretia krajina zavedie opatrenia na zníženie vplyvu leteckej dopravy na zmenu klímy. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosťich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice a doplniť túto smernicu o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(33)  Keďže cieľ navrhovaného opatrenia nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty a môžu sa preto z dôvodu rozsahu a účinkov lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(34)  Smernica 2003/87/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 2003/87/ES

Smernica 2003/87/ES sa mení a dopĺňa takto:

1)  Za článok 1 sa vkladá tento nadpis kapitoly I:

"

Kapitola I

Všeobecné ustanovenia";

"

2)  Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

   a) do bodu b) sa dopĺňa tento text: "alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe I, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou
   b) písmeno f) sa nahrádza takto:"
   f) "prevádzkovateľ" je každá osoba, ktorá prevádzkuje alebo riadi stacionárne zariadenie alebo na ktorú, ak to ustanovujú vnútroštátne právne predpisy, boli prenesené rozhodujúce hospodárske právomoci, pokiaľ ide o technické fungovanie stacionárneho zariadenia;
"
   c) dopĺňajú sa tieto body:"
   o) "prevádzkovateľ lietadla" znamená osobu alebo subjekt identifikovaný na základe svojho kódu ICAO, ktorý prevádzkuje lietadlo v čase, keď vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe I alebo v prípade, keď kód ICAO nie je známy, držiteľa licencie leteckého prevádzkovateľa (AOC) alebo majiteľa lietadla. To si bude vyžadovať harmonizované opatrenie v národných leteckých registroch členských štátov, aby sa zabezpečilo, že v súlade s Dohovorom z Kapského Mesta o medzinárodných zaisťovacích právach na hnuteľné vybavenie je prevádzkovateľ lietadla, ako aj jeho vlastník identifikovaný vždy, keď je to možné;
   p) "nový účastník" je akákoľvek osoba alebo akýkoľvek prevádzkovateľ vykonávajúci leteckú činnosť uvedenú v prílohe I, ktorý nepožiadal o pridelenie emisných kvót v súlade s článkom 3d. Jeho čiastočným ani úplným vlastníkom by nemal byť prevádzkovateľ lietadiel, ktorý podal žiadosť o pridelenie emisných kvót;

q)   "riadiaci členský štát" znamená členský štát zodpovedný za správu systému s ohľadom na prevádzkovateľa lietadiel v súlade s článkom 18a;
   r) "započítané emisie z leteckej dopravy" znamenajú emisie zo všetkých letov spadajúcich pod letecké činnosti uvedené v prílohe I, ktoré odlietajú z členského štátu alebo prilietajú do členského štátu z tretej krajiny;
   s) "historické emisie z leteckej dopravy" znamenajú priemer ročných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005 a 2006 z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe I;
   t) "emisné kvóty pre leteckú dopravu" sú emisné kvóty pridelené prevádzkovateľom lietadiel na začiatku každého rokovacieho obdobia.";
"

3)  Za článok 3 sa vkladá kapitola II, nadpis kapitoly III a článok 3e:

"

"Kapitola II

Letecká doprava

Článok 3a

Rozsah pôsobnosti kapitoly II

Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú na prideľovanie a vydávanie kvót v súvislosti s činnosťami leteckej dopravy uvedenými v prílohe I.

Článok 3b

Celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu

1.  ▌Celkové množstvo kvót, ktoré majú byť pridelené prevádzkovateľom lietadiel, rovná 90% súčtu historických emisií vzhľadom na každý rok.

2.  V závislosti od toho, či sa na obdobie po roku 2012 zvolí cieľ zníženia emisií oxidu uhličitého v porovnaní s rokom 1990 o 30 % alebo o 20 %, Komisia zníži celkový počet kvót, ktoré majú byť pridelené prevádzkovateľom lietadiel v ďalších obdobiach v zmysle článku 11 ods. 2 v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 23 ods. 2a. Týmto prehodnotením sa vytvorí mechanizmus, ktorý zabezpečí udržanie environmentálnej účinnosti systému. Ustanovia sa ďalšie prehodnocovania celkovej výšky pridelených kvót.

3.  Komisia do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice rozhodne o historických emisiách z leteckej dopravy na základe najvhodnejších dostupných údajov.

Článok 3c

Metóda prideľovania kvót pre leteckú dopravu

1.  Od roku 2011 sa s 25 % kvót musí obchodovať formou aukcie. ▌

2.  Pre budúce obdobia sa v rámci percenta, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie, uvedené v odseku 1 zvýši podľa maximálnej úrovne obchodovania formou aukcie v iných odvetviach.

3.  Komisia prijme nariadenie obsahujúce podrobné ustanovenia platné pre členské štáty pri obchodovaní formou aukcie s kvótami, ktoré sa nemusia vydávať bezplatne v súlade s odsekmi 1 a 2. Počet kvót, s ktorými má každý členský štát obchodovať formou aukcie počas každého obdobia, je úmerný jeho podielu na celkových započítaných emisiách za všetky členské štáty za referenčný rok, o ktorom bola podaná správa v súlade s článkom 14 ods. 3 a overená v súlade s článkom 15. Za obdobie uvedené v článku 11 ods. 2 je referenčným rokom rok 2010 a za každé následné obdobie uvedené v článku 11 ods. 2 je referenčným rokom kalendárny rok, ktorý končí 24 mesiacov pred začatím obdobia, na ktoré sa obchodovanie vo forme aukcie vzťahuje.

Toto nariadenie, navrhnuté s cieľom zmeniť a doplniť menej zásadné prvky tejto smernice jej doplnením, sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 23 ods. 2a.

4.  Komisia prijme nariadenie, v ktorom sa budú uvádzať podrobné ustanovenia na vytvorenie európskej rezervy emisných kvót. Percento kvót, ktoré majú slúžiť ako rezerva určená pre prípadných nových prevádzkovateľov lietadiel v každom období, má určiť Komisia, pričom zohľadní štúdie prognóz trhu uverejnené príslušnými subjektmi.

5.  Príjmy pochádzajúce z obchodovania s kvótami formou aukcie ▌sa použijú na zmiernenie emisií skleníkových plynov a na adaptáciu vplyvom zmeny klímy v EÚ a tretích krajinách, najmä v rozvojových krajinách, a na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie, najmä v odvetví leteckej dopravy, a adaptáciu.Na čiastočné zníženie zaťaženia občanov sa príjmy z obchodovania formou aukcie použijú aj na zníženie daní a poplatkov vzťahujúcich sa na ekologické druhy dopravy, napríklad na železničnú a autobusovú dopravu. Môžu sa tiež použiť na pokrytie odôvodnených výdavkov členských štátov vzniknutých pri uplatňovaní tejto smernice. Členské štáty môžu tieto príjmy použiť aj na zmiernenie či dokonca odstránenie problémov týkajúcich sa dostupnosti a konkurencieschopnosti, ktoré vzniknú najvzdialenejším regiónom, ako aj problémov týkajúcich sa záväzkov verejnej služby v súvislosti s vykonávaním tejto smernice. Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach prijatých podľa tohto odseku.

6.  Informácie poskytnuté Komisii na základe tejto smernice nezbavujú členské štáty notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy.

Článok 3d

Prideľovanie a vydávanie kvót prevádzkovateľom lietadiel

1.  Každý prevádzkovateľ lietadiel môže pre každé obdobie uvedené v článku 11 ods. 2 požiadať o pridelenie kvót, ktoré sa majú prideliť bezplatne v súlade s článkom 3c. V žiadosti predloženej príslušnému orgánu riadiaceho členského štátu sa uvedú overené údaje o tonokilometroch týkajúce sa leteckých činností uvedených v prílohe I uskutočnených týmto prevádzkovateľom za kalendárny rok, ktorý sa končí 24 mesiacov pred začiatkom obdobia, na ktoré sa vzťahuje v súlade s prílohami IV a V. Každá žiadosť musí byť podaná najmenej 21 mesiacov pred začiatkom obdobia, na ktoré sa vzťahuje.

2.  Členské štáty najmenej 18 mesiacov pred začiatkom obdobia, na ktoré sa žiadosť vzťahuje, predložia žiadosti prijaté v súlade s odsekom 1 Komisii.

3.  Komisia najmenej 15 mesiacov pred začiatkom každého obdobia uvedeného v článku 11 ods. 2 rozhodne o:

   a) celkovom množstve kvót, ktoré majú byť pridelené na toto obdobie v súlade s článkom 3b;
  

   b) referenčnom bode, ktorý sa má použiť na bezplatné prideľovanie kvót prevádzkovateľom lietadiel, ktorých žiadosti boli predložené Komisii v súlade s odsekom 2.

Referenčný bod uvedený v písm. b) sa vypočíta tak, že počet bezplatne pridelených kvót sa vydelí súčtom tonokilometrov zahrnutých do žiadostí predložených Komisii v súlade s odsekom 2.

4.  Každý riadiaci členský štát do troch mesiacov od dátumu, kedy Komisia prijme rozhodnutie podľa odseku 3, vypočíta a uverejní:

   a) celkový prídel kvót na dané obdobie pridelený každému prevádzkovateľovi lietadiel, ktorý predložil žiadosť Komisii v súlade s odsekom 2. Referenčný bod sa vypočíta tak, že počet tonokilometrov zahrnutých do žiadosti sa vynásobí referenčným bodom uverejneným na základe odseku 3 písm. b); a;
   b) počet kvót pridelený každému prevádzkovateľovi lietadiel na každý rok, ktorý sa stanoví tak, že jeho celkový prídel kvót vypočítaný podľa bodu a) sa vydelí počtom rokov v danom období, v ktorom daný prevádzkovateľ lietadiel vykonáva letecké činnosti uvedené v prílohe I.

5.  Príslušný orgán riadiaceho členského štátu do 28. februára 2011 a do 28. februára v každom nasledujúcom roku vydá každému prevádzkovateľovi lietadiel počet kvót pre leteckú dopravu pridelených tomuto prevádzkovateľovi lietadiel na tento rok.

6.  Komisia vykoná opatrenia týkajúce sa prideľovania kvót tak, aby zabezpečila vstup nových účastníkov na trh leteckej dopravy.

"Nový účastník trhu leteckej dopravy" znamená prevádzkovateľa lietadiel, ktorému bola po prvýkrát vydaná licencia na prevádzku lietadla (AOC) po začatí obdobia uvedeného v článku 11 ods. 2 a ktorý skutočne začal prevádzku v tomto období.

7.  V prípade zlúčenia alebo splynutia alebo prevzatia týkajúceho sa niekoľkých leteckých prepravcov počas daného obdobia si nový subjekt ponechá emisné kvóty, ktoré mu boli pridelené alebo ktoré získal. V prípade, keď dopravca ukončí svoju činnosť, domovský štát presunie zodpovedajúce kvóty na druhotný trh s kvótami. Pri otvorení kampane sa v nasledujúcom roku nevyužitá časť kvót, vzhľadom na celkový rytmus znižovania povolených kvót, súhrnne ponúkne do aukcie.

8.  Na základe skúseností z obdobia rokov 2010 – 2012 Komisia vypracuje návrh týkajúci sa kvóty povolení na emisie, ktoré môže letecká doprava nakúpiť na druhotnom trhu rozsiahlejších systémov obchodovania s povoleniami na emisie.

Kapitola III

Stacionárne zariadenia

Článok 3e

Rozsah pôsobnosti kapitoly III

Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú na povolenia na emisie skleníkových plynov a prideľovanie a vydávanie kvót v súvislosti s činnosťami uvedenými v prílohe I okrem činností leteckej dopravy.";

"

4)  V článku 5 sa písmeno a) nahrádza takto:

"
   a) "a) zariadenia alebo lietadla a jeho činností vrátane používanej technológie;" ;
"

5)  V článku 6 ods. 2 písm. e) sa za slovo "kvóty" vkladajú slová "iné ako kvóty vydané podľa kapitoly II";

6)  Za článok 11 sa vkladá tento nadpis kapitoly IV:

"

"Kapitola IV

Ustanovenia uplatňujúce sa na leteckú dopravu a stacionárne zariadenia";

"

7)  Do článku 11a sa vkladá tento odsek:

"

1 bis.  "1a. S výhradou odseku 3 členské štáty počas každého obdobia uvedeného v článku 11 ods. 2 umožnia každému prevádzkovateľovi lietadiel využívať emisné kvóty vydané podľa kapitoly III, CER a ERU z projektových činností zodpovedajúce percentuálnemu podielu z počtu kvót, ktoré je povinný odovzdať v súlade s článkom 12 ods. 2a; tento percentuálny podiel predstavuje priemer percentuálnych podielov stanovených členskými štátmi na používanie CER a ERU počas daného obdobia v súlade odsekom 1.

Komisia uverejní tento percentuálny podiel najmenej šesť mesiacov pred začiatkom každého obdobia uvedeného v článku 11 ods. 2.

Podiel certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) použiteľných v súvislosti s leteckou dopravou sa bude hodnotiť spoločne s ich použitím v iných odvetviach v rámci hodnotenia systému obchodovania s emisnými kvótami.";

"

8)  V článku 11b ods. 2 sa slová "zo zariadení" nahrádza slovom "z činností";

9)  Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 2 sa za slová "s cieľom" vkladajú slová "splniť záväzky prevádzkovateľa lietadiel podľa odseku 2a alebo
   b) vkladajú sa tieto odseky 2a až 2g:"
2a.  Riadiace členské štáty zabezpečia, aby najneskôr do 30. apríla každého roku odovzdal každý prevádzkovateľ lietadiel množstvo kvót rovnajúce sa celkovým emisiám z leteckých činností uvedených v prílohe I počas prechádzajúceho kalendárneho roku, ktoré bolo overené v súlade s článkom 15. Členské štáty zabezpečia, aby boli tieto kvóty odovzdané v súlade s týmto odsekom následne zrušené.
2b.  Pokiaľ sa nezavedú opatrenia Spoločenstva, ktoré stimulujú zníženie emisií oxidov dusíka z lietadiel vykonávajúcich leteckú činnosť uvedenú v prílohe I a ktoré zaručujú rovnako vysokú úroveň ochrany životného prostredia ako táto smernica, na účely odseku 2a a odlišne od článku 3 písm. a) sa množstvo oxidu uhličitého, ktoré emisná kvóta iná ako letecká emisná kvóta, alebo CER či ERU povoľuje prevádzkovateľovi lietadiel vypúšťať, vydelí faktorom vplyvu 2.
2c.  Prevádzkovatelia lietadiel, ktorí chcú na účely odseku 2a odovzdať kvóty iné ako kvóty na emisie z leteckej dopravy, musia každý rok predložiť riadiacemu členskému štátu overené údaje o tonokilometroch z leteckých činností uvedených v prílohe I vykonaných v danom kalendárnom roku.
2d.  Na základe údajov, ktoré budú predložené podľa ustanovení článku 3, Komisia určí ukazovateľ účinnosti pre všetkých prevádzkovateľov lietadiel, ktorý sa vypočíta vydelením celkových emisií prevádzkovateľov lietadiel súčtom údajov o tonokilometroch. Na základe tohto ukazovateľa účinnosti pre prvý rok, za ktorý sú dostupné údaje, uverejní Komisia cieľový ukazovateľ účinnosti pre roky 2010, 2015 a 2020 na základe zníženia emisií o 3,5 % na jeden tržbový tonokilometer (RTK) ročne, čo zohľadňuje dobrovoľný cieľ 3,5 % ročného zvýšenia spaľovacej účinnosti lietadiel do roku 2020.
2e.  Prevádzkovatelia lietadiel, ktorí majú za daný rok ukazovateľ účinnosti s hodnotou vyššou ako cieľový ukazovateľ účinnosti vypočítaný Komisiou za daný rok, musia na splnenie ustanovení odseku 2a odovzdať iba letecké emisné kvóty."

2f.  So zreteľom na záväzok prevádzkovateľov zvýšiť účinnosť leteckých motorov o 50 % do roku 2020 Komisia predloží v roku 2010 a 2015 Európskemu parlamentu správu o pokroku dosiahnutom pri plnení tohto cieľa.

2g.  Hneď ako bude k dispozícii dostatok vedeckých dôkazov, navrhne sa vhodný koeficient, ktorý zohľadní vplyvy cirrusových oblakov spôsobených leteckou činnosťou.

   c) v odseku 3 sa za slovo "kvót" vkladajú slová "iných ako kvót vydaných podľa kapitoly II";

10)  V článku 13 ods. 3 sa slová "článku 12 ods. 3" nahrádzajú slovami "článku 12 ods. 2a alebo ods. 3";

11)  Článok 14 sa mení a dopĺňa takto:

  a) v odseku 1:
   i) za slová "týmto činnostiam" sa vkladajú slová "a údajom o tonokilometroch na účely uplatňovania podľa článku 3d";
   ii) a vypúšťajú sa slová "do 30. septembra 2003" a
  b) v odseku 3:
   i) slovo "zariadenia" sa nahrádza slovami "alebo prevádzkovateľ lietadiel";
   ii) slová "z daného zariadenia v každom kalendárnom roku" sa nahrádzajú slovami "zo zariadenia počas každého kalendárneho roka alebo od 1. januára 2010 z lietadla, ktoré prevádzkuje";

12)  Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

  a) v prvom odseku:
   i) slovo "prevádzkovateľov" sa nahrádza slovami "prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel";
   ii) za slová "prílohe V" sa vkladajú slová "a akýchkoľvek podrobných ustanoveniach, ktoré Komisia prijala v súlade s týmto odsekom";
  b) v druhom odseku:
   i) slovo "prevádzkovateľ, ktorého" sa nahrádza slovami "prevádzkovatelia a prevádzkovatelia lietadiel, ktorých";
   ii) za slová "prílohe V" sa vkladajú slová "a akýchkoľvek podrobných ustanoveniach, ktoré Komisia prijala v súlade s týmto odsekom"; a
   c) za druhý odsek sa vkladá tento odsek:"
Komisia môže prijať podrobné ustanovenia na účely overovania správ, ktoré predkladajú prevádzkovatelia lietadiel podľa článku 14 ods. 3 a žiadostí podľa článku 3d v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 23 ods. 2.";"

13)  Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 1 sa slová "najneskôr do 31. decembra 2003" vypúšťajú;
  b) v odseku 2:
   i) slovo "prevádzkovateľov" sa nahrádza slovami "prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel
   ii) slová "článku 12 ods. 3" sa nahrádzajú slovami "tejto smernice"; a
  c) v odseku 3:
   i) slovo "prevádzkovateľ" s nahrádza slovami "prevádzkovatelia a prevádzkovatelia lietadiel";
   ii) v druhej vete sa vypúšťa slovo "zariadením";

14)  Vkladajú sa články 18a a 18b, ktoré znejú:

"

Článok 18a

Riadiaci členský štát

1.  Riadiacim členským štátom vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadiel je:

   a) v prípade prevádzkovateľa lietadiel s platnou prevádzkovou licenciou, ktorú vydal členský štát v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o udeľovaní licencií leteckým prepravcom* ten členský štát, ktorý udelil prevádzkovú licenciu vo vzťahu k tomuto prevádzkovateľovi lietadiel; a
   b) vo všetkých ostatných prípadoch členský štát s najväčším odhadovaným započítaným množstvom emisií pre leteckú dopravu z letov, ktoré tento prevádzkovateľ lietadiel uskutočnil vo východiskovom roku.

2.  Komisia na základe najvhodnejších dostupných informácií:

   a) do 1. februára 2009 uverejní zoznam prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume, pričom uvedie riadiaci členský štát pre každého prevádzkovateľa lietadiel v súlade s odsekom 1 a
   b) do 1. februára v každom nasledujúcom roku aktualizuje tento zoznam s cieľom zaradiť do neho prevádzkovateľov lietadiel, ktorí následne vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I.

3.  Na účely odseku 1 "východiskový rok" znamená vo vzťahu k prevádzkovateľovi, ktorý začal s prevádzkou v Spoločenstve po 1. januári 2006, prvý kalendárny rok prevádzky; a vo všetkých ostatných prípadoch kalendárny rok začínajúci 1. januára 2006.

4.  Aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s prevádzkovateľmi lietadiel, Komisia prijme osobitné odporúčania na harmonizáciu správy prevádzkovateľov lietadiel riadiacimi členskými štátmi.

Článok 18b

Pomoc od Eurocontrolu

Komisia môže na účely vykonávania svojich povinností podľa článku 3b ods. 3 a článku 18a požiadať o pomoc Eurocontrol navrhne nestrannú organizáciu, ktorej bude letecká spoločnosť poskytovať údaje priamo.

_______________

* Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 1.";

"

15)  Do článku 23 sa vkladá tento odsek 2a:

"

2 bis.  "2a. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až ods. 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto rozhodnutia.";

"

16)  Vkladá sa tento článok 25a:

"

"Článok 25a

Opatrenia tretích krajín na zníženie vplyvov leteckej dopravy na zmenu klímy

V prípade, že tretia krajina zavedie opatrenia na zníženie vplyvu letov na zmenu klímy, ktoré prinajmenšom zodpovedajú požiadavkám tejto smernice, Komisia zmení a doplní túto smernicu s cieľom predísť dvojitému spoplatneniu a zabezpečiť rovnaký prístup.

Tieto zmeny a doplnenia, určené na zmenu a doplnenie menej zásadných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 23 ods. 2a.";

"

17)  Článok 28 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 3 písm. b) sa za slovo "kvót" vkladajú slová "iných ako kvót vydaných podľa kapitoly II" a
   b) v odseku 4 sa za slovo "kvót" vkladajú slová "iných ako kvót vydaných podľa kapitoly II";

18)  Za článok 30 sa vkladá tento nadpis:

"

"Kapitola V

Záverečné ustanovenia";

"

19)  Prílohy I, IV a V sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti právne predpisy, iné zákony a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr ...(11). Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

3.  Ak sa tretie krajiny, alebo skupiny takýchto krajín dohodnú s Európskou úniou na spoločnom systéme obchodovania s emisiami, ktorý bude mať prinajmenšom taký prínos pre životné prostredie ako systém stanovený v tejto smernici, môže Komisia navrhnúť zmenu a doplnenie tejto smernice na účely jej prispôsobenia pravidlám spoločného systému.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V ║

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 175, 27.7.2007, s. 47.
(2) Ú. v. EÚ C 305, 15.12.2007, s.15.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007.
(4) Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2004/101/ES (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 18).
(5) Ú. v. ES L 33, 7.2.1994, s. 11. Opravené v Ú. v. ES L 146, 11.6.1994, s. 27.
(6) Ú. v. ES L 130, 15.5.2002, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.
(8) KOM(2005)0459.
(9) Ú. v. EÚ C 303 E, 13.12.2006, s. 119.
(10) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
(11)* 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.


PRÍLOHA

Prílohy I, IV a V k smernici 2003/87/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1)  Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

   a) názov sa nahrádza takto: "
"KATEGÓRIE ČINNOSTÍ, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE SMERNICA"
   b) za odsek 2 sa pridáva tento odsek:"
▌Od 1. januára 2011 sa zahrnú všetky lety s príletom na letisko alebo s odletom z letiska, ktoré sa nachádza na území členského štátu, na ktorý sa uplatňuje zmluva, pričom sa zohľadní osobitná situácia letov medzi najvzdialenejšími regiónmi a európskym kontinentom."
   c) dopĺňa sa táto kategória činnosti:

"Letecká doprava
Lety s príletom na letisko alebo s odletom z letiska, ktoré sa nachádza na území členského štátu, na ktorý sa uplatňuje zmluva.
Táto činnosť nezahŕňa:

a) vojenské lety uskutočňované vojenskými lietadlami a lety colných a policajných orgánov a pátracie a záchranné lety ako aj lety lekárskej pomoci a lety v rámci pomoci pri katastrofách vrátane letov na boj proti požiarom, ktoré sú povolené príslušným orgánom;
b) lety na humanitárne účely z poverenia Organizácie spojených národov a jej podliehajúcich organizácií, ako aj lety záchrannej zdravotnej služby, pokiaľ má prevádzkovateľ lietadla zodpovedajúce poverenie (napr. zo strany OSN) resp. zodpovedajúce úradné povolenie (schválenie pre takéto lety záchrannej zdravotnej služby v rámci licencie prevádzkovateľa lietadla);

c) lety končiace na letisku, z ktorého lietadlo vzlietlo a počas ktorého nedošlo k medzipristátiu;
d) výcvikové lety uskutočňované výhradne na účely získania licencie alebo hodnotenia v prípade posádky v pilotnej kabíne, ak je to odôvodnené príslušnou poznámkou v letovom pláne, za predpokladu, že let neslúži na prepravu cestujúcich a/alebo nákladu▌;
e) lety uskutočňované výhradne na účel vedeckého výskumu a s cieľom kontroly,▌ skúšania, posúdenia spôsobilosti a certifikácie lietadiel, zariadení alebo postupov riadenia leteckej dopravy, či už letových alebo pozemných; prevoz nového lietadla, ako aj lety na účely prevozu lietadla vykonané vlastníkom lietadla alebo v jeho mene v dôsledku náhleho predčasného ukončenia zmluvy, neplnenia zmluvy, zmeny vlastníka alebo podobnej udalosti vo vzťahu k lízingu, nájmu alebo podobnej dohode;
f) lety uskutočňované lietadlami s overenou maximálnou štartovacou hmotnosťou menej ako 20 000 kg pod podmienkou, že prevádzkovatelia týchto lietadiel sú zapojení do systému kompenzácie emisií, ktorý sa riadi prísnymi kritériami a ktorý musí byť otvorený kontrole zvonka (porovnateľnej so "zlatým štandardom").

Oxid uhličitý"

2)  Príloha IV sa mení a dopĺňa takto:

a)   za názov sa vkladá tento nadpis:

"

ČASŤ A – Monitorovanie a podávanie správ o emisiách zo stacionárnych zariadení

"

b)   vkladá sa táto časť B:

"

ČASŤ B – Monitorovanie a podávanie správ o emisiách z činností leteckej dopravy

Monitorovanie emisií oxidu uhličitého

Emisie sa monitorujú výpočtom. Emisie sa vypočítavajú pomocou vzorca:

[spotreba paliva x emisný faktor]

Spotreba paliva zahŕňa palivo spotrebované núdzovým zdrojom. Skutočná spotreba paliva pre každý let sa používa v každom možnom prípade a vypočítava sa pomocou vzorca:

[množstvo paliva, ktoré obsahujú palivové nádrže lietadla pri ukončení tankovania paliva pre let – množstvo paliva, ktoré obsahujú palivové nádrže lietadla pri ukončení tankovania paliva pre nasledujúci let + palivo natankované pre tento nasledujúci let]

Ak údaje o skutočnej spotrebe paliva nie sú k dispozícii, na odhad údajov o spotrebe paliva sa na základe najvhodnejších dostupných informácií použije štandardná stupňovitá metóda.

Použijú sa štandardné emisné faktory IPKZ prevzaté z Usmernení IPKZ pre inventarizáciu emisií skleníkových plynov na rok 2006 alebo z následných aktualizácií týchto usmernení, pokiaľ emisné faktory špecifické pre danú činnosť odvodené nezávislými akreditovanými laboratóriami, ktoré používajú všeobecne prijaté analytické metódy, nebudú presnejšie. Emisný faktor pre biomasu je nula.

Pre každý let a pre každé palivo sa urobí samostatný výpočet.

Podávanie správ o emisiách

Každý prevádzkovateľ lietadiel zahrnie do svojej správy tieto informácie podľa článku 14 ods. 3:

A.  Údaje na identifikáciu prevádzkovateľa, vrátane:

   názvu prevádzkovateľa;

–   jeho riadiaceho členského štátu;

   jeho adresy, vrátane PSČ a krajiny a ak sú odlišné, jeho kontaktnej adresy v riadiacom členskom štáte;
   registračných čísel lietadiel a typov lietadiel používaných v období, na ktoré sa vzťahuje správa, na vykonávanie činností leteckej dopravy uvedených v prílohe I, na účely ktorých je prevádzkovateľom lietadiel;
   čísla certifikátu leteckého operátora a prevádzkovej licencie, na základe ktorej boli vykonávané činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe I, na účely ktorých je prevádzkovateľom lietadiel a názvu orgánu, ktorý ich vydal;
   adresy, telefónneho a faxového čísla a e-mailu kontaktnej osoby; a
   názvu vlastníka lietadla.

B.  Pre každý typ paliva, pre ktorý sa vypočítavajú emisie:

   spotrebu paliva;
   emisný faktor;
   celkové súhrnné emisie zo všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré spadajú pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe I, na účely ktorých je prevádzkovateľom lietadiel;
   súhrnné emisie zo:
   všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré spadajú pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe I, na účely ktorých je prevádzkovateľom lietadiel a ktorých odlet sa uskutočnil z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu a prílet na letisko nachádzajúce sa na území toho istého členského štátu;
   všetkých ostatných letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré spadajú pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe I, na účely ktorých je prevádzkovateľom lietadiel;
   súhrnné emisie zo všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré spadajú pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe I, na účely ktorých je prevádzkovateľom lietadiel, ktorý:
   odletel z každého členského štátu a
   priletel do každého členského štátu z tretej krajiny;
   neistotu.

Monitorovanie údajov o tonokilometroch na účely článku 3d

Na účely podávania žiadostí o pridelenie emisných kvót pre leteckú dopravu v súlade s článkom 3d ods. 1 sa rozsah činnosti v leteckej doprave vypočíta v tonokilometroch pomocou tohto vzorca:

[tonokilometre = vzdialenosť x užitočné zaťaženie]

kde:

"vzdialenosť" znamená vzdialenosť po ortodróme medzi letiskom odletu a letiskom príletu a

"užitočné zaťaženie" znamená celkovú hmotnosť prepravovaného nákladu, pošty a cestujúcich.

Na účely výpočtu užitočného zaťaženia:

   počet cestujúcich je počet osôb na palube okrem posádky;
   prevádzkovateľ lietadiel sa môže rozhodnúť, či uplatní skutočnú alebo štandardnú hmotnosť cestujúcich a podanej batožiny zahrnutú do dokumentácie o hmotnosti a váhe pre príslušný let alebo štandardnú hodnotu 100 kg pre každého cestujúceho a jeho podanú batožinu.

Podávanie správ o údajoch o tonokilometroch na účely článku 3d

Každý prevádzkovateľ lietadiel zahrnie do svojej správy tieto informácie podľa článku 3d ods. 1:

A.  Údaje na identifikáciu prevádzkovateľa, vrátane:

   názvu prevádzkovateľa;

–   jeho riadiaceho členského štátu;

   jeho adresy, vrátane PSČ a krajiny a ak sú odlišné, jeho kontaktnej adresy v riadiacom členskom štáte;
   registračných čísel lietadiel a typov lietadiel používaných v období, na ktoré sa vzťahuje správa, na vykonávanie činností leteckej dopravy uvedených v prílohe I, na účely ktorých je prevádzkovateľom lietadiel;
   čísla certifikátu leteckého operátora a prevádzkovej licencie, na základe ktorej boli vykonávané činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe I, na účely ktorých je prevádzkovateľom lietadiel a názvu orgánu, ktorý ich vydal;
   adresy, telefónneho a faxového čísla a e-mailu kontaktnej osoby; a
   názvu vlastníka lietadla.

B.  Údaje o tonokilometroch:

   Počet letov podľa dvojíc letísk;
   Počet osobokilometrov podľa dvojíc letísk;
   Počet tonokilometrov podľa dvojíc letísk;
   Celkový počet tonokilometrov pre všetky lety uskutočnené počas roka, na ktorý sa vzťahuje správa, spadajúcich pod letecké činnosti uvedené v prílohe I, pre ktoré je prevádzkovateľom.

"

3)  Príloha V sa mení a dopĺňa takto:

a)   za názov sa vkladá tento nadpis:

"

ČASŤ A – Overovanie emisií zo stacionárnych zariadení

"

b)   vkladá sa táto časť B:

"

ČASŤ B – Overovanie emisií z činností leteckej dopravy

(13)  Na overovanie správ o emisiách z letov spadajúcich pod činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I sa uplatňujú všeobecné zásady a metodika stanovená v tejto prílohe.

Na tento účel:

a)   v odseku 3 sa odkaz na prevádzkovateľa považuje za odkaz na prevádzkovateľa lietadiel a v písmene c) sa odkaz na zariadenie považuje za odkaz na lietadlo používané na vykonávanie činností leteckej dopravy zahrnutých do správy;

   b) v odseku 5 sa odkaz na zariadenie považuje za odkaz na prevádzkovateľa lietadiel;
   c) v odseku 6 sa odkaz na činnosti vykonávané v zariadení považuje za odkaz na činnosti leteckej dopravy zahrnuté do správy, ktoré vykonáva prevádzkovateľ lietadiel;
   d) v odseku 7 sa odkaz na prevádzkáreň zariadenia považuje za odkaz na priestory, ktoré používa prevádzkovateľ lietadiel na vykonávanie činností leteckej dopravy zahrnutých do správy;
   e) v odsekoch 8 a 9 sa odkazy na zdroje emisií skleníkových plynov v zariadení považujú za odkaz na lietadlo, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ lietadiel; a
   f) v odsekoch 10 a 12 sa odkazy na prevádzkovateľov považujú za odkazy na prevádzkovateľov lietadiel.

Dodatočné ustanovenia o overovaní správ o emisiách z leteckej dopravy

(14)  Overovateľ sa najmä presvedčí, či:

   a) sa zohľadnili všetky lety spadajúce pod činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I. Pri plnení svojej úlohy si overovateľ pomáha údajmi z letového poriadku a inými údajmi o premávke prevádzkovateľa vrátane údajov z Eurocontrolu, ktoré si prevádzkovateľ vyžiadal;
   b) je celková zhoda medzi údajmi o súhrnnej spotrebe paliva a údajmi o palive, ktoré bolo zakúpené alebo inak dodané do lietadla vykonávajúceho činnosť leteckej dopravy.

Spoločenstvo a členské štáty zabezpečia, aby pracovné metódy, ktoré použije overovateľ, boli pred vykonaním smernice zosúladené a aby sa jej ustanovenia uplatňovali na jednotnom základe.

Dodatočné ustanovenia o overovaní údajov o tonokilometroch predkladaných na účely článku 3d ods. 1

(15)  Všeobecné zásady a metodika overovania správ o emisiách podľa článku 14 ods. 3 stanovené v tejto prílohe sa, ak je to vhodné, uplatňujú podobným spôsobom aj na overovanie údajov o tonokilometroch leteckej dopravy.

(16)  Overovateľ sa predovšetkým presvedčí, že iba lety, ktoré boli skutočne vykonané a ktoré spadajú pod činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I, za ktorú je prevádzkovateľ lietadiel zodpovedný, sa brali do úvahy v žiadosti tohto prevádzkovateľa podľa článku 3d ods. 1. Pri plnení svojej úlohy si overovateľ pomáha údajmi z letového poriadku a inými údajmi o premávke prevádzkovateľa vrátane údajov z Eurocontrolu, ktoré si prevádzkovateľ vyžiadal. Okrem toho sa overovateľ presvedčí, či užitočné zaťaženie vykazované prevádzkovateľom zodpovedá záznamom o užitočnom zaťažení, ktoré vedie tento prevádzkovateľ na účely bezpečnosti.

Spoločenstvo a členské štáty zabezpečia, aby pracovné metódy, ktoré použije overovateľ, boli pred vykonaním smernice zosúladené a aby sa jej ustanovenia uplatňovali jednotne.

"
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia