Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0304(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0402/2007

Predložena besedila :

A6-0402/2007

Razprave :

PV 12/11/2007 - 21
CRE 12/11/2007 - 21

Glasovanja :

PV 13/11/2007 - 7.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0505

Sprejeta besedila
PDF 492kWORD 184k
Torek, 13. november 2007 - Strasbourg
Sprememba Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti ***I
P6_TA(2007)0505A6-0402/2007
Resolucija
 Prečiščeno besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. novembra 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (KOM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0818),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0011/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za promet in turizem (A6-0402/2007),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 13. novembra 2007 z namenom sprejetja Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti
P6_TC1-COD(2006)0304

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije║,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti║(4) je vzpostavila sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, da bi pospešila zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na stroškovno in ekonomsko učinkovit način.

(2)  Temeljni cilj Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, ki je bila v imenu Evropske skupnosti odobrena s Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja(5), je doseči ustalitev koncentracije toplogrednih plinov v ozračju na ravni, ki bo preprečila nevarno antropogeno poseganje v podnebni sistem. Skupnost je večkrat poudarila, da za izpolnitev tega cilja povečanje svetovne letne povprečne temperature površja ne sme preseči predindustrijske ravni za več kot 2 °C. Nedavne znanstvene raziskave kažejo, da bo za ohranjanje uresničljivosti tega dolgoročnega cilja glede temperature ║ potrebno, da se svetovne emisije toplogrednih plinov v dveh desetletjih ustalijo in se nato zmanjšajo za najmanj 15 % ali celo za 50 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Ravni količinskega zmanjševanja emisij, ki jih bodo morale države izpolnjevati od leta 2013, če želijo doseči cilj ustalitve koncentracij toplogrednih plinov, v mednarodnem procesu o podnebnih spremembah še niso določene. Ker mora biti ta direktiva v skladu s prispevkom EU k dolgoročnemu cilju v zvezi s temperaturo, je treba načine in podlago za dodelitev pravic letalskim prevoznikom na podlagi te direktive prilagajati znanstvenemu in političnemu razvoju na mednarodni ravni.

(3)  Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja zahteva, da vse pogodbenice oblikujejo in izvajajo državne in, kjer je to potrebno, tudi regionalne programe za ublažitev podnebnih sprememb.

(4)  Kjotski protokol, ki je bil odobren z Odločbo Sveta 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti(6) od razvitih držav zahteva, da si v okviru Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) prizadevajo za omejevanje ali zmanjševanje emisij toplogrednih plinov iz letalstva, ki jih ne ureja Montrealski protokol.

(5)  Čeprav Skupnost ni pogodbenica Čikaške konvencije iz leta 1944, so vse njene države članice pogodbenice navedene konvencije in hkrati članice ICAO ter podpirajo dejavnosti na področju razvoja tržno zasnovanih instrumentov, pri čemer sodelujejo z ostalimi državami na svetovni ravni. Na šestem zasedanju Odbora ICAO za letalstvo in varstvo okolja leta 2004 je bilo sklenjeno, da sistem trgovanja z emisijami iz letalstva, ki temelji na novem pravnem instrumentu pod okriljem ICAO, kaže, da ni dovolj učinkovit, zato se ga preneha izvajati. Zato Resolucija 35-5 Skupščine ICAO ne predlaga novega pravnega instrumenta, ampak namesto tega podpira "nadaljnji razvoj sistema za odprto trgovanje z emisijami v mednarodnem letalstvu" in možnost za države, da emisije iz mednarodnega letalstva vključijo v sisteme trgovanja z emisijami.

(6)  Šesti okoljski akcijski program Skupnosti, ustanovljen s Sklepom št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta(7), je za Skupnost predvidel, da opredeli in sprejme posebne ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz letalstva, če organizacija ICAO takega ukrepa ne bo sprejela do leta 2002. V svojih sklepnih ugotovitvah, sprejetih oktobra 2002, decembra 2003 in oktobra 2004, je Svet večkrat pozval Komisijo, da predlaga ukrepe za zmanjšanje vpliva mednarodnega zračnega prometa na podnebne spremembe.

(7)  Politike in ukrepe je treba izvajati na ravni držav članic in Skupnosti v vseh gospodarskih sektorjih Evropske unije, ne le v industriji in energetskih sektorjih, saj se bodo emisije le na ta način ustrezno znatno zmanjšale. Če bo vpliv letalskega sektorja na podnebne spremembe še naprej naraščal s sedanjo stopnjo, bi bistveno oslabil dosežena zmanjšanja drugih sektorjev za boj proti podnebnim spremembam.

(8)  Komisija mora do leta 2009 izvesti študijo izvedljivosti o možnosti določitve emisijskih standardov za motorje zrakoplovov za pomoč pri zmanjšanju emisij zrakoplovov.

(9)  V sporočilu z dne 27. septembra 2005(8) je Komisija sprejela strategijo za zmanjšanje vpliva letalstva na podnebje. Strategija kot del celovitega svežnja ukrepov predlaga vključitev letalstva v sistem Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov in kot del druge faze Evropskega programa za podnebne spremembe zagotovila ustanovitev delovne skupine za letalstvo, ki bi bila sestavljena iz več interesnih skupin in bi preučila načine za vključitev letalstva v sistem Skupnosti. Svet je decembra 2005 v svojih sklepnih ugotovitvah potrdil, da je z gospodarskega in okoljskega vidika vključitev letalskega sektorja v sistem Skupnosti najboljši način za napredovanje, in pozval Komisijo, da do konca leta 2006 predloži zakonodajni predlog. Evropski parlament v resoluciji z dne 4. julija 2006(9) ugotavlja, da lahko trgovanje z emisijami predstavlja del obsežnega svežnja ukrepov za obravnavo vplivov letalstva na podnebje, če je ukrep ustrezno načrtovan.

(10)  Poleg gospodarskih instrumentov obstaja tudi v tehnoloških in podjetniških izboljšavah znaten potencial za zmanjšanje emisij, ki ga je treba izkoristiti v večji meri kot doslej.

(11)  Z učinkovitejšim upravljanjem zračnega prometa bi se lahko poraba goriva znižala tudi za do 12 %, kar bi prispevalo k zmanjšanju emisij CO2. Zato je treba čim hitreje in čim bolj učinkovito izvesti pobudo za enotno evropsko nebo in projekt SESAR. Predvsem je naloga držav članic in Skupnosti, da v tesnem sodelovanju z zadevnimi uporabniki zračnega prostora hitro in odločno vzpostavijo funkcionalne bloke zračnega prostora, koncepte prožnih blokov zračnega prostora in prožno uporabo zračnega prostora. V tem pogledu je treba podpreti tudi pobudo AIRE (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions), ki sta jo sprejeli Evropska unija in Zvezna uprava za letalstvo ZDA.

(12)  Raziskave in tehnologija so ključ do inovacij in nadaljnjih zmanjšanj emisij v letalstvu. Izdelovalce letal in motorjev ter proizvajalce goriv se poziva k raziskovanju in izvajanju sprememb na njihovih področjih, ki bodo bistveno prispevali k zmanjšanju vplivov letalstva na podnebje. Skupnost bo še nadalje podpirala skupno tehnološko pobudo "Čisto nebo" iz sedmega okvirnega programa za raziskave, ki stremi k bistvenemu zmanjšanju vplivov zračnega prometa na okolje. Skupnost mora še naprej odločno podpirati delo Svetovalnega sveta za raziskovanje na področju aeronavtike v Evropi (ACARE) in zlasti njegovo agendo strateškega raziskovanja, katere cilj je, da bi se v zračnem prometu do leta 2020 emisije ogljikovega dioksida na potniški kilometer zmanjšale za 50 %, emisije dušikovega oksida pa za 80 %.

(13)  Subvencioniranje letališč z vidika emisij toplogrednih plinov v nekaterih primerih daje napačne spodbude. Zato mora Komisija v celoti spoštovati obstoječo zakonodajo o konkurenci.

(14)  Cilj te direktive je zmanjšati prispevek letalstva k svetovnim podnebnim spremembam z vključitvijo emisij iz dejavnosti letalstva v sistem Skupnosti.

(15)  Letalski prevozniki imajo najbolj neposreden nadzor nad vrsto zrakoplovov v uporabi in načinom letenja, zato morajo biti odgovorni za izpolnjevanje obveznosti, ki jih predpisuje ta direktiva. Prevoznika se lahko prepozna z oznako ICAO ali kakršno koli drugo priznano oznako, ki se uporablja za prepoznavanje leta. Če identiteta prevoznika ni znana, se kot letalski prevoznik razume lastnik zrakoplova, razen če dokaže, da je bil upravljavec nekdo drug.

(16)  Treba je zagotoviti enake konkurenčne pogoje med letališči in med letalskimi prevozniki. Zato morajo biti mednarodni leti v Evropsko unijo in iz nje ter leti znotraj Evropske unije že od začetka vključeni v sistem Skupnosti.

(17)  Od leta 2011 ▌morajo biti vključene emisije iz vseh dohodnih letov na letališča in odhodnih letov z letališč Skupnosti. ▌Če tretja država sprejme ukrepe za zmanjšanje vplivov na podnebje zaradi letov iz zadevne države na letališče Skupnosti in so ti ukrepi najmanj enaki zahtevam te direktive, je treba spremeniti področje uporabe sistema Skupnosti in izključiti ▌lete ▌iz zadevne države. Podnebne spremembe so globalni pojav, ki zahteva globalne rešitve. Skupnost meni, da je ta direktiva pomemben prvi korak. Države, ki niso članice EU, so povabljene, da s svojimi idejami sodelujejo v razpravi z namenom nadaljnjega razvoja tega političnega instrumenta. Da se zagotovi upoštevanje glasu tretjih držav, mora biti Komisija pred in med izvajanjem te direktive v stalnem stiku z njimi. Če se Evropska unija s tretjo državo dogovori o skupnem sistemu, ki ima vsaj enake pozitivne učinke na okolje kot ta direktiva, lahko Komisija predlaga spremembo te direktive. Komisija lahko v vsakem primeru predlaga, da dohodni leti iz tretjih držav niso vključeni v sistem, če ima tretja država sama delujoč sistem, ki ima vsaj enake koristi za okolje kot ta direktiva.

(18)  Letalstvo vpliva na svetovno podnebje z izpusti ogljikovega dioksida, dušikovih oksidov, vodnih hlapov ter sulfatnih in sajastih delcev. Medvladni forum o podnebnih spremembah je ocenil, da je skupni vpliv letalstva trenutno približno dva- do štirikrat večji kot učinek emisij ogljikovega dioksida v preteklosti. Nedavne raziskave Skupnosti so pokazale, da bi lahko bil skupni vpliv letalstva približno dvakrat večji od vpliva samega ogljikovega dioksida. Vendar nobena od teh predvidevanj ne upošteva zelo negotovih učinkov oblakov cirusov. V skladu s členom 174(2) Pogodbe mora okoljska politika Skupnosti temeljiti na previdnostnem načelu, zato je treba vse vplive letalstva reševati v čim širšem obsegu. Organi, pristojni za upravljanje zračnega prometa, morajo sprejeti učinkovite ukrepe za preprečevanje nastajanja kondenzacijskih sledi in oblakov cirusov s spremembo vzorcev letenja, in sicer tako, da leti ne bi več vključevali območij, na katerih je zaradi specifičnih atmosferskih pogojev predviden nastanek takšnih oblakov. Poleg tega morajo ti organi odločno spodbujati raziskave o nastajanju kondenzacijskih sledi in oblakov cirusov, vključno z učinkovitimi ukrepi za zajezitev (npr. gorivo, motorji, upravljanje zračnega prometa), ki nimajo škodljivih posledic za druge okoljske cilje. Dokler Komisija ne bo predlagala druge zakonodaje, ki bo posebej obravnavala problem emisij dušikovega oksida v letalstvu, je treba za vsako tono izpuščenega CO2 uporabiti količnik.

(19)  Za dopolnitev te direktive so potrebni še drugi ukrepi. Zato je treba ustanoviti študijske skupine, ki bodo preučile druge načine ukrepanja.

(20)  Za preprečitev izkrivljanja konkurence je treba določiti usklajeno metodo dodeljevanja. Da se novim letalskim prevoznikom zagotovi dostop na trg, bo delež pravic dodeljen z licitiranjem v skladu s pravili, ki jih bo pripravila Komisija. Letalskim prevoznikom, ki prenehajo delovati, se morajo pravice izdajati do konca obdobja, za katerega so jim že bile dodeljene brezplačne pravice.

(21)  Kljub dejstvu, da je prehod na alternativne (obnovljive) vire energije za letalske prevoznike težak, mora letalski sektor doseči znatno zmanjšanje emisij, ki ustreza splošnemu cilju EU za zmanjšanje emisij za 20 ali 30 % v primerjavi z letom 1990. Za vsako ciljno obdobje v sistemu Skupnosti, ki bo vključevalo letalstvo, bo, v odvisnosti od uporabljenega referenčnega obdobja za ciljno obdobje v letalstvu, cilj za letalstvo postavljen glede na povprečna prizadevanja, ki so zahtevana v vseh drugih sektorjih z omejenimi viri v vseh državah članicah.

(22)  Letalstvo prispeva k skupnemu vplivu človekovih dejavnosti na podnebne spremembe║. Iztržek licitiranja pravic je treba uporabiti za zajezitev emisij toplogrednih plinov in za prilagoditev na vplive podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, zlasti v državah v razvoju, ter financiranje raziskav in razvoja za zajezitev in prilagoditev. Za zmanjšanje bremena državljanov je treba prihodke, ustvarjene z licitiranjem, uporabiti tudi za znižanje davkov in dajatev na okolju prijazne prevozne načine, kot so vlaki in avtobusi. Treba jih je uporabiti tudi za kritje upravičenih stroškov držav članic pri izvajanju te direktive. Države članice lahko prihodke uporabijo tudi za zmanjšanje ali odpravo težav v najbolj oddaljenih regijah v zvezi z dostopnostjo in konkurenčnostjo ter težav obveznosti javne službe v zvezi z izvajanjem te direktive. Države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem.

(23)  Za povečanje stroškovne učinkovitosti sistema morajo imeti letalski prevozniki možnost uporabe pravic, ki so bile izdane za naprave v drugih sektorjih, zajetih v sistem trgovanja z emisijami, kot tudi enote potrjenega zmanjšanja emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij (ERU) iz projektnih dejavnosti, da bodo lahko izpolnili obveznosti predaje pravic▌.

(24)  Zaradi obstoječega sistema trgovanja z emisijami so energetsko intenzivne industrijske panoge zaradi visokih cen CO2 že pod pritiskom. Dejansko obstaja nevarnost prepuščanja ogljika, če bo v sistem vključen še en pomemben sektor, ki mora pridobiti dovoljenje za emisije toplogrednih plinov. Da bi preprečili prepuščanje ogljika iz energetsko intenzivnih panog, kot so industrija cementa, apna in jekla, bo Komisija preučila različne možnosti, kot so na primer sektorski cilji ali prilagoditev mejnih davkov, ter do konca leta 2008 objavila poročilo o načinu reševanja tega vprašanja.

(25)  Za zmanjšanje upravnega bremena letalskih prevoznikov mora biti za vsakega letalskega prevoznika odgovorna ena država članica. Države članice morajo zagotoviti, da letalski prevozniki, ki jim je bila izdana operativna licenca v navedeni državi, ali letalski prevozniki brez operativne licence ali iz tretjih držav, katerih emisije v izhodiščnem letu so večinoma pripisane navedeni državi članici, ravnajo v skladu z zahtevami te direktive.

(26)  Zaradi ohranitve celovitosti računovodskega sistema za sistem Skupnosti je treba pravice, dodeljene letalskemu sektorju, zaradi dejstva, da emisije iz mednarodnega letalstva še niso vključene v obveznosti držav članic iz Kjotskega protokola, uporabljati le za izpolnitev obveznosti letalskih prevoznikov, da predajo pravice iz te direktive. Vendar morajo letalski prevozniki imeti možnost pravice, dodeljene letalskemu sektorju║, preko upravljalca registra zamenjati za pravice, ki jih lahko uporabljajo vsi prevozniki v sistemu.

(27)  Da se zagotovi enako obravnavanje letalskih prevoznikov, morajo države članice upoštevati usklajena pravila za upravljanje letalskih prevoznikov, za katere so odgovorne, v skladu s posebnimi smernicami, ki jih bo izdelala Komisija.

(28)  Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) lahko poseduje podatke, ki bi lahko državam članicam ali Komisiji pomagale pri izpolnitvi obveznosti iz te direktive.

(29)  Določbe sistema Skupnosti v zvezi z nadzorom, poročanjem in preverjanjem emisij ter sankcij, ki veljajo za upravljavce, veljajo tudi za letalske prevoznike.

(30)  Ta direktiva ne preprečuje državam članicam ohranjanja ali uvajanja dodatne ter vzporedne politike in ukrepov, ki obravnavajo celoten vpliv letalskega sektorja na podnebne spremembe.

(31)  Ukrepe, ki so potrebni za izvajanje te direktive, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(10).

(32)  Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov za licitiranje pravic, ki jih ni treba dodeliti brezplačno, in za spremenjanje letalske dejavnosti iz Priloge I, če tretja država uvede ukrepe za zmanjšanje vpliva letalstva na podnebne spremembe. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spremenjanju nebistvenih določb te direktive med drugim z dodajanjem ║novih nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(33)  Ker cilja predlaganega ukrepa ni mogoče zadovoljivo doseči s posamičnim ukrepanjem držav članic in ga je torej glede na obseg in učinke tega ukrepa laže doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

(34)  Direktivo 2003/87/ES je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2003/87/ES

Direktiva 2003/87/ES se spremeni:

(1)  Pred člen 1 se vstavi naslednji naslov za poglavje I:

"

Poglavje I

Splošne določbe

"

(2)  Člen 3 se spremeni:

   a) v točki (b) se doda: "ali izpust plinov iz Priloge I iz plovila, ki izvaja letalsko dejavnost iz navedene Priloge I";
   b) točka (f) se nadomesti z naslednjo:"
   f) "upravljavec" pomeni vsako osebo, ki upravlja ali nadzira nepremično napravo, ali kadar je to predvideno z nacionalno zakonodajo, vsakogar, komur je bila dodeljena odločilna gospodarska pristojnost za tehnično obratovanje nepremične naprave;";
"
   ( c) dodajo se naslednje točke:"
   o) "(o) "letalski prevoznik" pomeni osebo ali subjekt z oznako ICAO, ki upravlja plovilo med izvajanjem letalske dejavnosti iz Priloge I ali, če oznaka ICAO ni znana, imetnika spričevala letalskega prevoznika ali lastnika plovila. To zahteva usklajene določbe v nacionalnih letalskih registrih držav članic za zagotovitev, da bosta letalski prevoznik in lastnik plovila vedno identificirana, kadar bo mogoče, kot to izhaja iz konvencije iz Cape Towna o mednarodni udeležbi pri mobilni opremi;
   p) "novi udeleženec" pomeni katerokoli osebo ali upravljavca, ki opravlja letalsko dejavnost, navedeno v Prilogi I, in ki ni zaprosil za dodelitev pravic v skladu s členom 3d. Novi udeleženec ne sme biti niti delno niti v celoti v lasti letalskega prevoznika, ki je vložil prošnjo za dodelitev pravic;

(  q) "država članica upravljavka" pomeni državo članico, ki je odgovorna za upravljanje sistema v zvezi z letalskim prevoznikom v skladu s členom 18a;
   ( r) "dodeljene emisije iz letalstva" pomeni emisije iz vseh letov, ki spadajo med letalske dejavnosti iz Priloge I, tj. odhodnih letov iz države članice ali dohodnih letov v državo članico iz tretje države;
   ( s) "emisije iz letalstva v preteklosti" pomeni povprečje letnih emisij v koledarskih letih 2004, 2005 in 2006 iz zrakoplovov, ki izvajajo letalske dejavnosti iz Priloge I;
   t) "pravice do emisij iz letalstva" pomeni pravice, ki se dodelijo letalskim prevoznikom na začetku vsakega obdobja pogajanj;
"

(3)  Za členom 3 se vstavijo poglavje II in naslov poglavja III ter člen 3e:

"

Poglavje II

Letalstvo

Člen 3a

Področje uporabe poglavja II

Določbe tega poglavja se uporabljajo za dodeljevanje in izdajo pravic v zvezi z letalskimi dejavnostmi iz Priloge I.

Člen 3b

Skupna količina pravic za letalstvo

1.  Skupna dodeljena količina pravic za letalske prevoznike je enaka 90 % vsote emisij v preteklosti za vsako leto.

2.  Glede na to, ali bo za ciljno raven ogljikovega dioksida po letu 2012 izbrano znižanje za 30 % ali 20 % glede na raven iz leta 1990, Komisija zmanjša skupno dodeljeno količino pravic za letalske prevoznike v nadaljnjih obdobjih po členu 11(2) v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(2a). Ta prilagoditev navzdol bo zagotovila mehanizem za zagotovitev ohranjanja okoljske učinkovitosti sistema. Oblikuje se določba za nadaljnja zmanjšanja skupne dodeljene količine pravic.

3.  V šestih mesecih po začetku veljavnosti te direktive se Komisija odloči o preteklih emisijah iz letalstva na podlagi najboljših razpoložljivih podatkov.

Člen 3c

Metoda dodeljevanja pravic za letalstvo

1.  Od leta 2011 naprej se 25 % pravic licitira. ▌

2.  V prihodnjih obdobjih se bo odstotek za licitiranje iz odstavka 1 povečal v skladu z najvišjo ravnijo licitiranja v drugih sektorjih.

3.  Komisija sprejme uredbo s podrobnimi določbami za licitiranje║, ki ga opravljajo države članice, glede pravic, ki jih ni treba izdati brezplačno v skladu z odstavkoma 1 in 2. Število pravic, ki jih bo v vsakem obdobju za licitiranje dodelila vsaka država članica, je sorazmerno z njenim deležem vseh emisij iz letalstva, ki so bile dodeljene vsem državam članicam v referenčnem letu in ki so jih te sporočile na podlagi člena 14(3) in preverile na podlagi člena 15. Za obdobje iz člena 11(2) je referenčno leto 2010 in za vsako nadaljnje obdobje iz člena 11(2) je referenčno leto koledarsko leto, ki se konča štiriindvajset mesecev pred začetkom obdobja, na katerega se nanaša licitiranje.

Navedena uredba, katere namen je spremeniti oziroma dopolniti nebistvene elemente te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom z nadzorom iz člena 23(2a).

4.  Komisija sprejme uredbo, ki vsebuje podrobne določbe o vzpostavitvi evropske rezerve pravic. Odstotek pravic, ki je namenjen za rezervo v korist morebitnim novim letalskim prevoznikom, v vsakem obdobju določi Komisija ob upoštevanju študij tržnih napovedi, ki jih izdajo ustrezni organi.

5.  Prihodki, ustvarjeni z licitiranjem pravic▌, se uporabijo za zajezitev emisij toplogrednih plinov in prilagoditev na vplive podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, zlasti državah v razvoju, ter za financiranje raziskav in razvoja zajezitve, zlasti v letalskem sektorju, in prilagoditev. Za zmanjšanje bremena državljanov se prihodke, ustvarjene pri licitiranju, uporabi tudi za znižanje davkov in dajatev na podnebju prijazne prevozne načine, kot so vlaki in avtobusi. Lahko se jih uporabi tudi za kritje upravičenih stroškov držav članic pri izvajanju te direktive. Države članice lahko prihodke uporabijo tudi za zmanjšanje ali celo odpravo problemov z dostopnostjo in konkurenčnostjo najbolj oddaljenih regij in problemov z obveznostmi iz opravljanja javnih storitev, ki so povezane z izvajanjem te direktive. Države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, sprejetih na podlagi tega odstavka.

6.  Podatki, predloženi Komisiji na podlagi te direktive, držav članic ne razrešujejo ║ obveznosti obveščanja iz člena 88(3) Pogodbe.

Člen 3d

Dodeljevanje in izdaja pravic letalskim prevoznikom

1.  Za vsako obdobje iz člena 11(2) lahko vsak letalski prevoznik zahteva dodelitev pravic, ki se dodelijo brezplačno v skladu z odstavkom 3c. Zahtevek lahko vloži tako, da pristojnemu organu v državi članici upravljavki predloži preverjene podatke o tonskih kilometrih za letalske dejavnosti iz Priloge I, ki jih je navedeni prevoznik opravil v koledarskem letu, ki se konča 24 mesecev pred začetkom obdobja, na katerega se ta nanaša, v skladu s Prilogo IV in Prilogo V. Zahtevki se morajo vložiti najmanj enaindvajset mesecev pred začetkom obdobja, na katerega se nanašajo.

2.  Najmanj osemnajst mesecev pred začetkom obdobja, na katerega se zahtevek nanaša, država članica pri Komisiji vloži zahtevke, ki jih je prejela v skladu z odstavkom 1.

3.  Najpozneje petnajst mesecev pred začetkom vsakega obdobja iz člena 11(2) Komisija določi:

   a) skupno dodeljeno količino pravic za to obdobje v skladu s členom 3b;
  

   ( b) referenčno vrednost za brezplačno dodelitev pravic letalskim prevoznikom, ki so vložili zahtevke pri Komisiji v skladu z odstavkom 2.

Merilo iz točke (b) se izračuna tako, da se število brezplačno dodeljenih pravic║ deli z vsoto tonskih kilometrov iz zahtevka, vloženega pri Komisiji v skladu z odstavkom 2.

4.  V treh mesecih od dneva, ko Komisija sprejme odločitev iz odstavka 3, vsaka država upravljavka izračuna in objavi:

   a) skupno število dodeljenih pravic za obdobje za vsakega letalskega prevoznika, ki je vložil zahtevek pri Komisiji v skladu z odstavkom 2, ki se izračuna tako, da se tonske kilometre iz zahtevka pomnoži z referenčno vrednost v skladu s točko (b) odstavka 3; in
   b) dodelitev pravic vsakemu letalskemu prevozniku za vsako leto, ki se določi tako, da se skupno dodeljeno število pravic za obdobje, ki se izračuna pod točko (a), deli s številom let v obdobju, v katerem letalski prevoznik opravlja letalsko dejavnost iz Priloge I.

5.  Do 28. februarja 2011 in do 28. februarja v vsakem naslednjem letu pristojni organ države članice upravljavke izda vsakemu letalskemu prevozniku število pravic, dodeljenih navedenemu letalskemu prevozniku za navedeno leto.

6.  Komisija izvaja ukrepe v zvezi z dodeljevanjem pravic za sprejetje določb za nove udeležence v letalstvu.

"Novi udeleženci v letalstvu" pomeni letalskega prevoznika, ki mu je bila prvič po začetku obdobja iz člena 11(2) izdano spričevalo letalskega prevoznika in je dejansko začel delovati v tem obdobju.

7.  V primeru združitve ali prevzema med letalskimi prevozniki v določenem obdobju količina pravic, ki jim je dodeljena ali so jo pridobili, pripada novemu podjetju. V primeru, da prevoznik preneha s svojimi dejavnostmi, država članica pripadajoče količine pravic prenese na sekundarni trg pravic. Ob pričetku naslednjega leta se del pravic, ki ostane razpoložljiv, ob upoštevanju splošnega poteka zmanjševanja odobrenih pravic v celoti da na licitacijo.

8.  Na podlagi izkušenj iz obdobja 2010–2012 Komisija pripravi predlog o tistem delu pravic do emisij, ki jih letalski sektor sme kupiti na sekundarnem trgu večjih sistemov pravic do emisij.

Poglavje III

Nepremične naprave

Člen 3e

Področje uporabe poglavja III

Določbe tega poglavja se uporabljajo za dovoljenja za emisije toplogrednih plinov ter dodeljevanje in izdajo pravic v zvezi z dejavnostmi iz Priloge I, ki niso letalske dejavnosti.

"

(4)  Točka (a) iz člena 5 se nadomesti z naslednjo:

"
   a) naprave ali zrakoplova in njene/njegove dejavnosti, vključno z uporabljeno tehnologijo;
"

(5)  V členu 6(2)(e) se za besedo "pravic" vstavijo besede ", ki niso pravice, izdane na podlagi poglavja II,".

(6)  Za člen 11 se vstavi naslednji naslov za poglavje IV:

"

Poglavje IV

Določbe, ki veljajo za letalstvo in nepremične naprave

"

(7)  V člen 11a se doda naslednji odstavek 1a:

"

1a.   Ob upoštevanju odstavka 3 države članice med vsakim obdobjem iz člena 11(2) dovolijo vsem letalskim prevoznikom, da uporabljajo pravice, izdane na podlagi poglavja III, CER in ERU iz projektnih dejavnosti do odstotka pravic, ki jih morajo predati na podlagi člena 12(2a); ta odstotek je povprečje odstotkov, ki jih določijo države članice za uporabo CER in ERU za določeno obdobje v skladu z odstavkom 1.

Komisija ta odstotek objavi najmanj šest mesecev pred začetkom vsakega obdobja iz člena 11(2).

Odstotek CER in ERU, ki se uporablja v zvezi z letalskimi dejavnostmi, je treba pregledati hkrati z njegovo uporabo v drugih sektorjih kot del pregleda sistema trgovanja z emisijami.

"

(8)  V členu 11b(2) se beseda "naprav" nadomesti z besedo "dejavnosti".

(9)  Člen 12 se spremeni:

   a) v odstavku 2 se za besedo "namene" vstavijo besede "izpolnjevanja obveznosti letalskega prevoznika po odstavku 2a";
   b) vstavijo se naslednji odstavki 2a do 2g:"
2a.   Države članice upravljavke v skladu s členom 15 preverijo, da vsi letalski prevozniki vsako leto do 30. aprila predajo število pravic, ki je enako skupni količini emisij iz letalskih dejavnosti v predhodnem koledarskem letu, ki so na seznamu v Prilogi I in ki jih letalski prevoznik izvaja. Države članice zagotovijo, da se pravice, predane v skladu s tem odstavkom, nato odpravijo.
2b.  Če ni ukrepov Skupnosti za spodbujanje zmanjšanja izpustov dušikovih oksidov iz zrakoplovov, ki izvajajo letalsko dejavnost iz Priloge I, in za zagotavljanje iste ambiciozne ravni v zvezi z varstvom okolja, kot je v tej direktivi, se količina ogljikovega dioksida, ki jo letalski prevoznik lahko oddaja, ker mu to dovoljuje pravica, ki ni pravica za emisije iz letalstva, ali CER ali ERU za namene odstavka 2a in z odstopanjem od člena 3(a) deli s faktorjem vpliva 2.
2c.  Letalski prevozniki, ki za namene odstavka 2a želijo predati pravice, ki niso pravice za emisije iz letalstva, morajo vsako leto državi članici upravljavki predložiti preverjene podatke o tonskih kilometrih za letalske dejavnosti iz Priloge I, ki so bile opravljene v tem koledarskem letu.
2d.  Komisija na podlagi podatkov, ki se predložijo na podlagi določb iz člena 3, določi kazalnik učinkovitosti za vse letalske prevoznike, ki se izračuna tako, da se vse emisije letalskih prevoznikov delijo z vsoto podatkov o tonskih kilometrih. Komisija na podlagi tega kazalnika učinkovitosti iz prvega leta, ko so podatki na voljo, objavi ciljni kazalnik učinkovitosti za leta 2010, 2015 in 2020 na podlagi zmanjšanja emisij glede na opravljene tonske kilometre (RTK) 3,5 % na leto, ki upošteva prostovoljni cilj 3,5-odstotnega izboljšanja učinkovitosti porabe goriva zrakoplovov na leto do leta 2020.
2e.  Tisti letalski prevozniki, ki imajo za dano leto višjo vrednost kazalnika učinkovitosti od vrednosti ciljnega kazalnika učinkovitosti, ki ga Komisija izračuna za to leto, morajo za izpolnitev določb iz odstavka 2a predati le pravice za emisije iz letalstva."

2f.  Ob upoštevanju obljube letalskih prevoznikov, da bodo povečali učinkovitost motorjev zrakoplovov za 50 % do leta 2020, Komisija Evropskemu parlamentu leta 2010 in 2015 poroča o napredku za dosego tega cilja.

2g.  Takoj ko bo na voljo dovolj znanstvenih dokazov, se predlaga ustrezen količnik za upoštevanje učinkov oblakov cirusov, ki jih povzroča letalska dejavnost.";

   c) v odstavku 3 se za besedo "pravic" vstavijo besede ", ki niso pravice, izdane na podlagi poglavja II,

(10)  V členu 13(3) se "členom 12(3)" nadomesti s "členom 12(2a) ali (3)".

(11)  Člen 14 se spremeni:

  a) v odstavku 1:
   i) se za "te dejavnosti" vstavijo besede "in podatkih o tonskih kilometrih za dejavnosti za namene zahtevka iz člena 3d";
   ii) besede "do 30. septembra 2003" se črtajo; in
  b) v odstavku 3:
   i) se beseda "naprave" nadomesti z "ali letalski prevoznik";
   ii) besede "iz te naprave v vsakem koledarskem letu" se nadomestijo z "v vsakem koledarskem letu iz te naprave ali od 1. januarja 2010 iz zrakoplova, ki ga upravlja".

(12)  Člen 15 se spremeni:

  a) v prvem odstavku:
   i) se beseda "upravljavci" nadomesti z "upravljavci in letalski prevozniki";
   ii) za "Priloge V" se vstavijo besede "in vsemi podrobnimi določbami, ki jih sprejme Komisija v skladu s tem odstavkom";
  b) v drugem odstavku:
   i) se beseda "upravljavec" nadomesti z "upravljavci in letalski prevozniki";
   ii) za "Priloge V" se vstavijo besede "in vsemi podrobnimi določbami, ki jih sprejme Komisija v skladu s tem odstavkom"; in
   c) za drugi odstavek se doda naslednji odstavek:"
Komisija lahko v skladu z regulativnim postopkom iz člena 23(2) sprejme podrobne določbe za preverjanje poročil, ki jih predložijo letalski prevozniki na podlagi člena 14(3), in zahtevkov iz člena 3d."

(13)  Člen 16 se spremeni:

   a) v odstavku 1 se črtajo besede "najpozneje do 31. decembra 2003";
  b) v odstavku 2:
   i) beseda "upravljavcev" se nadomesti z "upravljavcev in letalskih prevoznikov";
   ii) besede "členom 12(3)" se nadomestijo z besedama "to direktivo"; in
  c) v odstavku 3:
   i) beseda "upravljavec" se nadomesti z "upravljavec in letalski prevoznik";
   ii) v drugem stavku se črtajo besede "izpuščeno iz naprave,".

(14)  Vstavita se naslednja člena 18a in 18b:

"

Člen 18a

Država članica upravljavka

1.  Država članica upravljavka letalskega prevoznika je:

   a) v primeru letalskega prevoznika z veljavno operativno licenco, ki jo je odobrila država članica v skladu z določbami iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2407/92 z dne 23. julija 1992 o licenciranju letalskih prevoznikov*, država članica, ki je odobrila operativno licenco zadevnemu letalskemu prevozniku, in
   b) v vseh drugih primerih država članica z največjimi ocenjenimi dodeljenimi emisijami iz letalstva, ki jih je opravil zadevni letalski prevoznik v izhodiščnem letu.

2.  Na podlagi najboljših podatkov, ki so na voljo, Komisija:

   a) do 1. februarja 2009 objavi seznam letalskih prevoznikov, ki so na ali po 1. januarju 2006 izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I ║, v katerem za vsakega letalskega prevoznika v skladu z odstavkom 1 navede državo članico upravljavko; in
   b) do 1. februarja v vsakem naslednjem letu posodobi seznam letalskih prevoznikov, ki so naknadno izvajali letalske dejavnosti s seznama iz Priloge I.

3.  V odstavku 1 pomeni "izhodiščno leto" v zvezi z upravljavcem, ki je začel delovati v Skupnosti po 1. januarju 2006, ║prvo koledarsko leto delovanja; v vseh ostalih primerih ║koledarsko leto, ki se začne 1. januarja 2006.

4.  Za zagotovitev enake obravnave letalskih prevoznikov Komisija sprejme posebne smernice za uskladitev upravljanja letalskih prevoznikov, ki ga izvajajo države članice upravljavke.

Člen 18b

Pomoč Eurocontrola

Pri opravljanju svojih dolžnosti iz člena 3b(3) in člena 18a lahko Komisija za pomoč zaprosi organizacijo Eurocontrol in določi nepristransko organizacijo, kateri letalski prevozniki neposredno predložijo podatke.

__________

* UL L 240, 24.8.1992, str. 1.

"

(15)  V člen 23 se doda naslednji odstavek 2a:

"

2a.   Pri sklicevanju na ta odstavek veljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

"

(16)  Vstavi se naslednji člen 25a:

"

Člen 25a

Ukrepi tretjih držav za zmanjšanje vpliva letalstva na podnebne spremembe

Če tretja država sprejme ukrepe za zmanjšanje vplivov zrakoplovov ▌na podnebne spremembe, in so ti ukrepi najmanj enaki zahtevam iz te direktive, Komisija to direktivo spremeni, da se preprečijo dvojna plačila in zagotovi enaka obravnava.

Navedena sprememba, ki je namenjena spreminjanjuu nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom z nadzorom iz člena 23(2a).

"

(17)  Člen 28 se spremeni:

   a) v odstavku 3(b) se za besedo "pravic" vstavijo besede ", ki niso pravice, izdane na podlagi poglavja II,"; in
   b) v odstavku 4 se za besedo "pravic" vstavijo besede ", ki niso pravice, izdane na podlagi poglavja II,".

(18)  Naslednji naslov se doda za členom 30:

"

Poglavje V

Končne določbe

"

(19)  Priloge I, IV in V se spremenijo v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Prenos

1.  Države članice najpozneje v ...(11) sprejmejo zakone, predpise in upravne določbe, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj predložijo besedila teh predpisov ter primerjalno tabelo predpisov in te direktive.

Ko države članice sprejmejo navedene predpise, se sklicujejo na to direktivo ali pa takšno sklicevanje navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice predložijo Komisiji besedilo glavnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga zajema ta direktiva. Komisija o njih obvesti države članice.

3.  Če se tretje države ali skupine teh držav dogovorijo z Evropsko unijo o skupnem sistemu trgovanja z emisijami, ki je vsaj tako koristen za okolje kot sistem iz te direktive, lahko Komisija predlaga spremembo te direktive, da jo prilagodi pravilom skupnega sistema.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ║, ║

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C 175, 27.7.2007, str. 47.
(2) UL C 305, 15.12.2007, str. 15.
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. novembra 2007.
(4) UL L 275, 25.10.2003, str. 32. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/101/ES (UL L 338, 13.11.2004, str. 18).
(5) UL L 33, 7.2.1994, str. 11. Popravljena različica v UL L 146, 11.6.1994, str. 27.
(6) UL L 130, 15.5.2002, str. 1.
(7) UL L 242, 10.9.2002, str. 1.
(8) KOM(2005)0459.
(9) UL C 303, 13.12.2006, str. 119.
(10) UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).
(11)* 12 mesecih od datuma začetka veljavnosti te direktive.


PRILOGA

Priloge I, IV in V k Direktivi 2003/87/ES se spremenijo:

(1)  Priloga I se spremeni:

   a) naslov se nadomesti z naslednjim:"
VRSTE DEJAVNOSTI, ZA KATERE SE UPORABLJA TA DIREKTIVA"
   b) za odstavkom 2 se doda naslednji odstavek:"
▌Od 1. januarja 2011 bodo v letalsko dejavnost vključeni vsi leti, ki vzletajo ali pristajajo na letališču, ki se nahaja na ozemlju države članice, za katero velja Pogodba, ob upoštevanju posebnega položaja letov med zelo oddaljenimi območji in evropskimi celinskimi območji."
   c) doda se naslednja vrsta dejavnosti:

"Letalstvo
Leti zrakoplovov, ki priletijo na letališče, ki je na ozemlju države članice, na katerem velja Pogodba, ali z njega vzletijo.
Ta dejavnost ne vključuje:

(a) vojaških letov z vojaškimi zrakoplovi, poletov carinskih in policijskih služb, iskalnih in reševalnih letov ali letov za zdravniško pomoč ali pomoč ob naravnih nesrečah, vključno z gašenjem požarov, ki jih odobri ustrezen pristojni organ;
(b) letov v humanitarne namene na podlagi mandata Združenih narodov ali njihovih pomožnih organizacij in letov nujne medicinske pomoči, če so jih letalskemu prevozniku naročili (npr. Združeni narodi) ali če ima potrebno uradno dovoljenje (licenco za lete nujne medicinske pomoči v spričevalu letalskega prevoznika);

(c) letov, ki se zaključijo na istem letališču, na katerem je letalo vzletelo in med katerimi ni bilo vmesnih postankov;
(d) letov za usposabljanje izključno za namene pridobitve licence ali ocenjevanja letalskega osebja v pilotski kabini, kadar je to utemeljeno z ustreznim zaznamkom v načrtu leta, če let ni namenjen prevozu potnikov in/ali tovora▌;
(e) letov, ki se izvajajo izključno za namene znanstvenih raziskav ali za namene preverjanja, preizkušanja, usposobitve in certificiranja letal, opreme ali postopkov upravljanja zračnega prometa v zraku ali na tleh; prevažanja novih letal kot tudi letov za prevažanje, ki jih izvede lastnik zrakopolova ali se izvedejo v njegovem imenu zaradi nenadnega predčasnega prenehanja, napake, ponovnega prevzema v posest ali podobnih primerov v zvezi z lizingom, zakupom ali podobno ureditvijo; in
(f) letov, ki se izvajajo z zrakoplovi s potrjeno največjo vzletno maso, manjšo od 20 000 kg, pod pogojem, da prevozniki teh letal sodelujejo v programu izravnavanja, ki deluje v skladu s strogimi merili in ki mora biti odprt za zunanji nadzor (primerljivimi z zlatim standardom).

Ogljikov dioksid"

(2)  Priloga IV se spremeni:

a)   za naslovom se doda naslednji naslov:

"

DEL A – Nadzor in poročanje o emisijah iz nepremičnih naprav

"

b)   doda se naslednji del B:

"

DEL B – Nadzor in poročanje o emisijah iz letalskih dejavnosti

Nadzor emisij ogljikovega dioksida

Emisije se nadzorujejo z izračunom po naslednji formuli:

poraba goriva x faktor emisije

V porabo goriva je vključeno tudi gorivo, ki ga porabi pomožni motor. Dejanska poraba goriva za vsak let se uporabi, kadar je mogoče, in se izračuna s formulo:

količina goriva v rezervoarjih zrakoplovov po koncu polnjenja z gorivom za zadevni let – količina goriva v rezervoarjih zrakoplovov po koncu polnjenja z gorivom za naslednji let + polnjenje z gorivom za zadevni naslednji let

Če podatki o dejanski porabi goriva niso na voljo, se na podlagi najboljših podatkov, ki so na voljo, za ocenjevanje podatkov o dejanski porabi goriva uporabi standardizirana usklajena metoda.

Uporabijo se privzeti faktorji emisij IPCC iz Smernic za popis IPCC 2006 in dopolnila teh smernic, razen če so faktorji emisije, posebni za dejavnost, ki izhajajo iz neodvisnih akreditiranih laboratorijev, ki uporabljajo analitične metode, natančnejši. Faktor emisije za biomaso je nič.

Za vsak let in vsako gorivo se izdela poseben izračun.

Poročanje o emisijah

Vsak letalski prevoznik v svoje poročilo na podlagi člena 14(3) vključi naslednje podatke:

A.  Podatke za identifikacijo prevoznika, ki vključujejo:

   ime upravljavca,

   njegovo državo članico upravljavko,

   njegov naslov, vključno s poštno številko in državo, in če je drugačen, tudi njegov kontaktni naslov v državi članici upravljavki,
   registrske številke zrakoplovov in vrste zrakoplovov, ki se uporabljajo za izvajanje letalskih dejavnosti iz Priloge I, s katerimi se ukvarja letalski prevoznik, v obdobju, ki ga zajema poročilo,
   število spričevala in organ izdaje spričevala in operativne licence letalskega prevoznika, pod katerim so bile letalske dejavnosti zadevnega letalskega prevoznika iz Priloge I izvedene,
   naslov, telefon, faks in elektronski naslov kontaktne osebe in
   ime lastnika zrakoplova.

B.  Za vsako vrsto goriva, za katerega se izračunavajo emisije:

   porabo goriva,
   faktor emisije,
   skupne emisije iz vseh opravljenih letov v obdobju, ki ga zajema poročilo in ki so del letalskih dejavnosti iz Priloge I, s katerimi se ukvarja letalski prevoznik,
   skupne emisije iz:
   vseh opravljenih letov zrakoplovov, ki v obdobju, ki ga zajema poročilo, spadajo med letalske dejavnosti zadevnega letalskega prevoznik iz Priloge I ter ki so vzleteli z letališč na ozemlju države članice in pristali na letališču, ki je na ozemlju iste države članice;
   vseh drugih opravljenih letov, ki so v obdobju, ki ga zajema poročilo, del letalskih dejavnosti iz Priloge I, s katerimi se ukvarja letalski prevoznik;
   skupne emisije iz vseh opravljenih letov zrakoplovov, ki so v obdobju, ki ga zajema poročilo, del letalskih dejavnosti iz Priloge I, s katerimi se ukvarja letalski prevoznik, ter:
   so vzleteli iz katere koli države članice in
   pristali v kateri koli državi članici iz tretje države;
   negotovost.

Nadzor nad podatki o tonskih kilometrih za namen člena 3d

Za dodeljevanje pravic v skladu s členom 3d(1) se količina letalskih dejavnosti izračuna v tonskih kilometrih z naslednjo formulo:

tonski kilometri = razdalja x koristni tovor

kjer:

"razdalja" pomeni razdaljo velikega kroga med izhodiščnim in ciljnim letališčem in

"koristni tovor" pomeni skupno maso tovora, pošte in potnikov, ki jih prevaža.

Pri izračunu koristnega tovora:

   je število potnikov na zrakoplovu število potnikov razen članov posadke;
   letalski prevoznik lahko za zadevne lete za potnike in prijavljeno prtljago, ki je navedena v dokumentaciji o masi in ravnotežju, uporabi dejansko ali standardno maso ali pa privzeto vrednost za vsakega potnika in njegovo prijavljeno prtljago 100 kg.

Poročanje o podatkih o tonskih kilometrih za namen člena 3d

Vsak letalski prevoznik v svoj zahtevek na podlagi člena 3d(1) vključi naslednje podatke:

A.  Podatke za identifikacijo prevoznika, ki vključujejo:

   ime upravljavca,

   njegovo državo članico upravljavko,

   njegov naslov, vključno s poštno številko in državo, in če je drugačen, tudi njegov kontaktni naslov v državi članici upravljavki,
   registrske številke zrakoplovov in vrste zrakoplovov, ki se uporabljajo za izvajanje letalskih dejavnosti iz Priloge I, s katerimi se ukvarja letalski prevoznik, v obdobju, ki ga zajema poročilo,
   število spričevala in organ izdaje spričevala in operativne licence letalskega prevoznika, pod katerim so bile letalske dejavnosti zadevnega letalskega prevoznika iz Priloge I izvedene,
   naslov, telefon, faks in elektronski naslov kontaktne osebe in
   ime lastnika zrakoplova.

B.  Podatki o tonskih kilometrih:

   številke letov na obeh letališčih,
   število potniških kilometrov na obeh letališčih,
   število tonskih kilometrov na obeh letališčih,
   skupno število tonskih kilometrov za vse lete, opravljene med letom, ki jih zajema poročilo in ki spadajo med letalske dejavnosti iz Priloge I, s katerimi se ukvarja upravljavec.

"

(3)  Priloga V se spremeni:

a)   za naslovom se doda naslednji naslov:

"

DEL A – Preverjanje emisij iz nepremičnih naprav

"

b)   doda se naslednji del B:

"

DEL B – Preverjanje emisij iz letalskih dejavnosti

(13)  Splošna načela in metodologija iz te priloge se uporabijo za preverjanje poročil o emisijah iz letov, ki spadajo v letalske dejavnosti iz Priloge I.

V ta namen:

a)   v odstavku 3 se sklicevanje na upravljavca šteje za sklicevanje na letalskega prevoznika in v točki (c) sklicevanje na napravo za sklicevanje na zrakoplov, ki izvaja letalske dejavnosti iz poročila;

   b) v odstavku 5 se sklicevanje na napravo šteje za sklicevanje na letalskega prevoznika;
   c) v odstavku 6 se sklicevanje na dejavnosti, ki se izvajajo na napravi, šteje za sklicevanje na letalske dejavnosti iz poročila, ki jih izvaja letalski prevoznik;
   d) v odstavku 7 se sklicevanje na mesto naprave šteje za sklicevanje na mesta, ki jih letalski prevoznik uporablja za izvajanje letalskih dejavnosti iz poročila;
   e) v odstavkih 8 in 9 se sklicevanja na vire emisij v napravi štejejo za sklicevanja na zrakoplov, za katerega je letalski prevoznik odgovoren; in
   f) v odstavkih 10 in 12 se sklicevanji na upravljavca štejeta za sklicevanji na letalskega prevoznika.

Dodatne določbe za preverjanje poročil o emisijah iz letalstva

(14)  Preveritelj preveri zlasti:

   a) da so v letalski dejavnosti upoštevani vsi leti, navedeni v Prilogi I. Pri tej nalogi si preveritelj pomaga s časovnim razporedom in drugimi podatki o upraviteljevem prometu, vključno s podatki iz Eurocontrola, ki jih zahteva upravitelj;
   b) da se podatki o skupni porabi goriva in podatki o kupljenem ali kako drugače dobavljenem gorivu za zrakoplov, ki izvaja letalske dejavnost, na splošno med seboj ujemajo.

Skupnost in države članice zagotovijo, da so delovne metode, ki jih uporabi preveritelj, usklajene pred izvajanjem direktive in da se določbe direktive uporabljajo enotno.

Dodatne določbe za preverjanje podatkov o tonskih kilometrih, predloženih za namene člena 3d(1)

(15)  Splošna načela in metodologija za preverjanje poročil o emisijah iz člena 14(3), ki so določena v tej prilogi, se uporabijo, kadar je ustrezno, tudi za preverjanje podatkov o tonskih kilometrih.

(16)  Preveritelj preveri zlasti, ali se pri upraviteljevem zahtevku iz člena 3d(1) upoštevajo le leti, ki so se dejansko izvedli in ki spadajo med letalske dejavnosti, navedene v Prilogi I, za katere je letalski prevoznik odgovoren. Pri tej nalogi si preveritelj pomaga s podatki o upraviteljevem prometu, vključno s podatki iz Eurocontrola, ki jih zahteva upravitelj. Poleg tega preveritelj preveri, ali se koristni tovor, o katerem poroča upravitelj, ujema z zapisi o koristnem tovoru, ki jih ima upravitelj zaradi varnosti.

Skupnost in države članice zagotovijo, da so delovne metode, ki jih uporabi preveritelj, usklajene pred izvajanjem direktive in da se določbe direktive uporabljajo enotno.

"
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov