Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0462/2007

Viták :

PV 13/11/2007 - 20

Szavazatok :

PV 15/11/2007 - 5.6
CRE 15/11/2007 - 5.6

Elfogadott szövegek :


Elfogadott szövegek
PDF 215kWORD 55k
2007. november 15., Csütörtök - Strasbourg
A 2004/38/EK irányelv alkalmazása
P6_TA(2007)0534RC-B6-0462/2007

Az Európai Parlament 2007. november 15-i állásfoglalása az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazásáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2., 6., 13. és 29. cikkére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 61., 62. és 64. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának (alapjogi charta) 6., 19. és 45. cikkére,

–   tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelvre(1),

–   tekintettel az Európa Tanácsnak a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményére,

–   tekintettel a személyek szabad mozgásáról, a megkülönböztetés elleni küzdelemről és különösen a romák európai unióbeli helyzetéről szóló, 2005. április 28-i(2) állásfoglalásaira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel a személyek szabad mozgása az Unió polgárainak a szerződések és az alapjogi charta által elismert egyik alapvető és elidegeníthetetlen joga és az európai polgárság egyik alappillére,

B.   mivel ezért az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv mindamellett, hogy lehetővé teszi egy tagállam számára egy uniós polgár kiutasítását, ezt jól körülírt határok között engedélyezi az alapvető szabadságok biztosítása céljából,

C.   mivel a biztonsággal és szabadsággal kapcsolatos jogok alapjogok, valamint az Európai Unió célja, hogy polgárai számára magas fokú biztonságot nyújtson a szabadság, biztonság és jogérvényesülés térségeként;

D.   mivel a szervezett bűnözés és az emberkereskedelem országhatárokon átnyúló kihívások, és mivel az európai térségen belüli szabad mozgás a nyomozati és eljárási tevékenységek terén való európai szintű igazságügyi és rendőrségi együttműködés megerősítésén is alapul az Eurojust és az Europol támogatása mellett,

E.   mivel az Unióban az egymás mellett élés és a társadalmi integráció alapfeltétele valamennyi tagállam törvényeinek tiszteletben tartása, mivel mindenkinek tiszteletben kell tartania az Európai Unió jogszabályait és azon tagállam hatályos törvényeit, amelyben tartózkodik, mivel a büntetőjogi felelősség mindig személyes, mivel az uniós polgároknak – azonfelül, hogy élvezik a Szerződés által rájuk ruházott jogokat és szabadságokat alkalmazkodniuk kell az ezen jogok gyakorlásához kapcsolódó követelményekhez, különös hangsúlyt helyezve az EU és a fogadó tagállam jogszabályaira,

F.   mivel valamennyi nemzeti szabályozásnak tiszteletben kell tartania a 2004/38/EK irányelv elveit és rendelkezéseit,

G.   mivel a rasszizmus és az idegengyűlölet, illetve a diszkrimináció valamennyi formája elleni küzdelem részét képezi az Unió alapját alkotó elveknek,

H.   mivel a nemzeti alapon történő megkülönböztetésmentesség elvével összhangban valamennyi, egy tagállamban törvényesen és szabadon tartózkodó uniós állampolgárnak és családtagjainak az adott állam állampolgáraival egyenlő elbánásban kell részesülnie,

I.   mivel a romákkal szemben ma is tapasztalható diszkrimináció és visszaélés az Európai Unió területén, és mivel e kisebbség integrációja és társadalomba való beilleszkedése, továbbá védelme sajnos továbbra is teljesítetlen célkitűzés,

J.   mivel Rómában brutálisan megtámadtak és megöltek egy asszonyt, aminek elkövetésével egy román állampolgárságú személyt vádolnak,

K.   mivel ezt követően rasszista agresszióra került sor román állampolgárok ellen,

L.   elvárva a közszereplőktől, hogy tartózkodjanak az olyan nyilatkozatoktól, amelyek bizonyos csoportok megbélyegzésére bátoríthatnak,

M.   tekintettel az olasz és a román miniszterelnök közös kezdeményezésére, valamint a roma kisebbségről szóló, az Európai Bizottság elnökéhez intézett közös levelükre,

1.   fájdalmát fejezi ki Giovanna Reggiani meggyilkolása miatt, amely Rómában történt 2007. október 31-én, és részvétét fejezi ki családjának;

2.   ismételten hangsúlyozza a személyek szabad mozgásának értékét, ami az Unió egyik alapelve, az európai polgárság alkotóeleme és a belső piac kulcsfontosságú eleme;

3.   ismét megerősíti azt a célkitűzést, hogy az Unióban és a közösségeiben olyan térséget kell kialakítani, ahol mindenki szabadon, biztonságban és jogbiztonságban élhet;

4.   emlékeztet rá, hogy a 2004/38/EK irányelv jól körülhatárolt keretek között teszi lehetővé egy uniós polgár kiutasítását, és a következőket írja elő:

   a 27. cikk kimondja, hogy a tagállamok csak közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból korlátozhatják a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogot, és hogy ezek az okok nem szolgálhatnak gazdasági célokat; valamennyi intézkedésnek meg kell felelnie az arányosság elvének, és kizárólag az érintett egyén személyes magatartásán alapulhatnak, és általános megelőzési megfontoláson alapuló indokolások nem elfogadhatók;
   a 28. cikk kimondja, hogy a kiutasítási határozat meghozatala előtt értékelni kell az érintett személyes helyzetét, hogy mennyi ideje tartózkodott a fogadó állam területén, életkorát, egészségi állapotát, családi és gazdasági helyzetét, valamint társadalmi és kulturális integrációját a fogadó tagállamban;
   a 30. cikk kimondja, hogy a kiutasítási határozatról az érintett személyeket írásban értesítik oly módon, hogy megérthessék annak tartalmát, és a rájuk vonatkozó következtetéseket, valamint hogy értesíteni kell őket a határozat teljes és részletes indokolásáról, arról a bíróságról vagy közigazgatási hatóságról, amelyhez fellebbezést nyújthatnak be, a fellebbezésre nyitva álló határidőről, illetve adott esetben arról az időről, amelyen belül el kell hagyniuk a tagállam területét, és amely idő nem lehet egy hónapnál kevesebb;
   a 31. cikk kimondja, hogy az érintett személyek bírósági vagy közigazgatási jogorvoslatot kezdeményezhetnek a fogadó tagállamban a velük szemben hozott kiutasítási határozat megfellebbezésére, illetve kérhetik a határozat végrehajtásának felfüggesztését, amely kérelmet csak bizonyos kivételes esetekben lehet elutasítani;
   a 36. cikk kimondja, hogy a tagállamok által alkalmazott szankcióknak hatékonyaknak és arányosaknak kell lenniük;
   a (16) preambulumbekezdés és 14. cikk lehetővé teszi a kiutasítást, ha a polgár tartózkodása indokolatlan terhet jelent a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére, ugyanakkor kimondja, hogy az egyes eseteket alaposan és külön-külön kell megvizsgálni, és hogy ez a feltétel önmagában nem indokolhatja az automatikus kiutasítást;

5.   ismét megerősíti, hogy valamennyi nemzeti jogszabálynak szigorúan tiszteletben kell tartania ezeket a korlátozásokat és garanciákat, ideértve a kiutasítás elleni fellebbezés benyújtásának és a védekezéshez való jog gyakorlásának lehetőségét, és hogy a 2004/38/EK irányelvben meghatározott valamennyi kivételt szűk értelemben kell használni; emlékeztet, hogy a kollektív kiutasítást az alapjogi charta és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény is tiltja;

6.   üdvözli a román miniszterelnök olaszországi látogatását, illetve Romano Prodi és Călin Popescu-Tăriceanu közös nyilatkozatát; támogatja a két miniszterelnök felhívását, hogy az Európai Unió vállaljon kötelezettséget a leghátrányosabb helyzetben levő népesség társadalmi beilleszkedése és a tagállamok közötti együttműködés támogatására polgáraik mozgásának kezelése terén, továbbá nyújtson támogatást a strukturális alapok fejlesztési és szociális segélyprogramjai révén;

7.   felkéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtsa be a 2004/38/EK irányelv végrehajtásáról és tagállamok általi helyes átültetéséről szóló részletes jelentését és hogy az említett irányelv 39. cikkével összhangban a javaslatait;

8.   a Bizottság hatásköreinek sérelme nélkül megbízza illetékes parlamenti bizottságát, hogy a nemzeti parlamentekkel együttműködésben 2008. június 1-ig készítsen értékelést az irányelv átültetésével kapcsolatos problémákról oly módon, hogy kiemeli a legjobb gyakorlatokat, valamint azokat az intézkedéseket, amelyek az európai polgárok közötti diszkriminációhoz vezethetnek;

9.   felhívja a tagállamokat, hogy habozás nélkül és a lehető leggyorsabban erősítsék meg uniós szinten a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés eszközeit egyes határokon átnyúló jelenségek, mint a szervezett bűnözés és az emberkereskedelem elleni hatékony küzdelem biztosítása érdekében, az eljárási garanciák egységes keretének biztosítása mellett;

10.   elutasítja a kollektív felelősség elvét és határozottan megerősíti, hogy küzdeni kell a rasszizmus és az idegengyűlölet, valamint a nemzetiségen és az etnikai származáson alapuló diszkrimináció és megbélyegzés valamennyi formája ellen, amint azt az alapjogi chartája is kimondja;

11.   emlékezteti a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő egy, az EK-Szerződés 13. cikkében említett valamennyi diszkriminációfajta elleni horizontális irányelvre irányuló javaslatot, amint az a Bizottság 2008. évi jogalkotási és munkaprogramjában szerepel;

12.   úgy véli, hogy a romák jogainak védelme és integrációja az egész Európai Unió számára kihívás, és felkéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul dolgozzon ki globális stratégiát a romák társadalmi beilleszkedésére, felhasználva a rendelkezésre álló költségvetési tételt és a strukturális alapokat a nemzeti, regionális és helyi hatóságok által a romák társadalmi beilleszkedésének biztosítása érdekében kifejtett erőfeszítések támogatására;

13.   javasolja a romák társadalmi beilleszkedésével foglalkozó szervezetek hálózatának létrehozását, illetve a romák jogaival és kötelességeivel kapcsolatos tudatosság növelését célzó eszközök támogatását, beleértve a legjobb gyakorlatok cseréjét; úgy véli, hogy ennek érdekében rendkívül fontos az Európa Tanáccsal való szoros és strukturált együttműködés;

14.   úgy véli, hogy a Bizottság alelnökének, Franco Frattininek a súlyos római események kapcsán az olasz sajtónak tett közelmúltbeli nyilatkozatai ellentétesek a 2004/38/EK irányelv szellemével és betűjével, és felkéri, hogy az irányelv szellemiségét tartsa teljes mértékben tiszteletben;

15.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.

(1) HL L 158., 2004.4.30., 77. o.
(2) HL C 45. E, 2006.2.23., 129. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat