Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0462/2007

Debates :

PV 13/11/2007 - 20

Balsojumi :

PV 15/11/2007 - 5.6
CRE 15/11/2007 - 5.6

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 348kWORD 53k
Ceturtdiena, 2007. gada 15. novembris - Strasbūra
Direktīvas 2004/38/EK piemērošana
P6_TA(2007)0534RC-B6-0462/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcija par to, kā piemērojama Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā

Eiropas Parlaments,

-   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2., 6., 13. un 29. pantu,

-   ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 61., 62. un 64. pantu,

-   ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6., 19. un 45. pantu ("Pamattiesību harta"),

-   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā(1),

-   ņemot vērā Eiropas Padomes Vispārējo Konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību,

-   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2005. gada 28. aprīļa rezolūcijas par personu brīvu pārvietošanos, diskriminācijas novēršanu un īpaši rezolūciju par romu stāvokli Eiropas Savienībā(2),

-   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.   tā kā personu brīva pārvietošanās ir viena no neatņemamām pamatbrīvībām, kas Savienības pilsoņiem paredzēta Līgumos, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un tā kā šī brīvība ir viens no ES pilsonības pamatprincipiem;

B.   tā kā Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties, kurā ir paredzēta iespēja dalībvalstij Savienības pilsoni izraidīt, šāda apsvēruma dēļ minētajai iespējai tomēr ir noteikti skaidri ierobežojumi, lai nodrošinātu pamatbrīvības;

C.   tā kā drošība un brīvība ir pamatbrīvības; tā kā Eiropas Savienības mērķis ir nodrošināt tās pilsoņiem augstu drošības līmeni brīvības, drošības un tiesiskuma telpā,

D.   tā kā organizētā noziedzība un cilvēku tirdzniecība ir transnacionāla mēroga problēmas un tā kā brīva pārvietošanās Eiropā ir atkarīga arī no tiesu iestāžu un policijas sadarbības izmeklēšanas un kriminālvajāšanas darbībās Eiropas līmenī ar Eurojust un Eiropola atbalstu;

E.   tā kā ikvienas dalībvalsts likumu ievērošana ir svarīgs nosacījums līdzāspastāvēšanai un sociālajai iekļaušanai Eiropas Savienībā; tā kā ikviena indivīda pienākums ir ievērot Eiropas Savienības tiesības un likumus, kas spēkā tajā dalībvalstī, kurā viņš atrodas; tā kā kriminālā atbildība vienmēr attiecas uz indivīdu, tā kā Savienības pilsoņi atsaucas ne vien uz tām tiesībām un brīvībām, ko tiem piešķir Līgums, tiem jāievēro formalitātes, kas izriet no šo tiesību izmantošanas, jo īpaši, ņemot vērā Eiropas tiesības vai uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktus;

F.   tā kā visos valstu tiesību aktos ir jāievēro Direktīvā 2004/38/EK noteiktie principi;

G.   tā ka visu veidu rasisma un ksenofobijas, kā arī visa veida diskriminācijas apkarošana ir viens no galvenajiem principiem, uz kuriem balstīta Eiropas Savienība;

H.   tā kā atbilstīgi principam, kas aizliedz diskrimināciju tautības dēļ, pret ikvienu Eiropas Savienības pilsoni un viņa ģimenes locekli, kas brīvi un legāli uzturas dalībvalstī, jābūt vienādai attieksmei kā pret tās valsts pilsoni;

I.   tā kā romi joprojām tiek diskriminēti, tie pakļauti ļaunprātībām Eiropas Savienības teritorijā, tā kā šīs minoritātes integrācija, sociālā iekļaušana un aizsardzība, diemžēl, vēl ir nesasniegti mērķi;

J.   tā kā Romā notikušajā varmācīgajā uzbrukumā kādai sievietei apsūdzēts kāds Rumānijas valstspiederīgais;

K.   tā kā pēc šā gadījuma pret Rumānijas pilsoņiem tika vērsta rasistiska agresija;

L.   tā kā no publiskām personām tiek sagaidīts, ka viņas atturas no paziņojumiem, kas varētu būt izprasti kā pamudinājums stigmatizēt dažas iedzīvotāju grupas;

M.   tā kā Rumānijas premjerministrs un Itālijas Padomes priekšsēdētājs nāca klajā ar kopēju iniciatīvu, kā arī nosūtīja Komisijas priekšsēdētājam kopīgu vēstuli par romu minoritātēm;

1.   pauž nožēlu par Giovanna Reggiani slepkavību Romā 2007. gada 31. oktobrī, kā arī izsaka dziļu līdzjūtību viņas ģimenei.

2.   vēlreiz apstiprina, ka personu pārvietošanās brīvība ir nozīmīgs Eiropas Savienības pamatprincips, ES pilsonības sastāvdaļa un iekšējā tirgus būtisks nosacījums;

3.   atkārtoti apstiprina mērķi Eiropas Savienību un kopienas veidot par telpu, kur katrs var dzīvot un kur nodrošināts augsts drošības, brīvības un tiesiskuma līmenis;

4.   atgādina, ka Direktīvā 2004/38/EK noteikts ļoti precīzs pamats Eiropas Savienības pilsoņa izraidīšanai, tajā konkrēti noteikts:

   - 27. pantā, ka dalībvalstis var ierobežot brīvu pārvietošanos un uzturēšanos tikai sabiedriskās kārtības, sabiedrības drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ un ka šādus apsvērumus neizmanto ekonomiskos nolūkos; ka ikvienam pasākumam jāatbilst proporcionalitātes principam un jāpamatojas tikai uz attiecīgā indivīda personisko darbību, bet nekādā gadījumā uz vispārējas profilakses apsvērumiem;
   - 28. pantā, ka pirms lēmuma par izraidīšanu pieņemšanas, nepieciešams novērtēt un ņemt vērā katras konkrētās personas individuālo stāvokli, jo īpaši to, cik ilgi attiecīgais indivīds ir uzturējies, viņa veselības stāvokli, ģimenes un ekonomisko stāvokli, viņa integrēšanos uzņemošajā dalībvalstī;
   - 30. pantā, ka visus izraidīšanas lēmumus rakstiski paziņo attiecīgajai personai, lai būtu saprotams to saturs un radītās sekas, ka attiecīgā persona tiek precīzi un plaši informēta par visiem izraidīšanas motīviem, par tiesu vai administratīvo iestādi, kurā attiecīgā persona var pārsūdzēt lēmumu, pārsūdzības termiņu un attiecīgā gadījumā laiku, kas personai atvēlēts, lai izceļotu no dalībvalsts teritorijas, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi;
   - 31. pantā, ka uzņēmējā dalībvalstī attiecīgajām personām jābūt piekļuvei juridiskajām un vajadzības gadījumā administratīvajām pārsūdzības procedūrām, lai pārsūdzētu vai pieprasītu izskatīt tiesā jebkādu lēmumu, kas pieņemts pret šīm personām, ka šīm personām vajadzības gadījumā ir tiesības iesniegt pieteikumu izdot pagaidu rīkojumu apturēt minētā lēmuma izpildi, šī prasība jāņem vērā, izņemot konkrētus gadījumus;
   - 36. pantā, ka noteiktajām sankcijām jābūt efektīvām un samērīgām;
   - sešpadsmitajā apsvērumā un 14. pantā noteikta izraidīšanas iespēja, ja pilsonis ir pārmērīgs slogs sociālās palīdzības sistēmai, taču vienlaicīgi apstiprināts, ka jāveic padziļināta pārbaude un ka nekādā gadījumā šis nosacījums nav pamats tūlītējai izraidīšanai;

5.   atkārtoti apstiprina, ka visos valstu tiesību aktos stingri jāievēro šie ierobežojumi un šīs garantijas, tostarp izraidīšanas pārsūdzības iespēja tiesā, kā arī aizsardzības tiesību izmantošana, ka visi Direktīvā 2004/38/EK noteiktie izņēmumi jāinterpretē ierobežoti; atgādina, ka Pamattiesību hartā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā ir aizliegta kolektīvā izraidīšana;

6.   pauž gandarījumu par Rumānijas premjerministra vizīti Itālijā un par Romano Prodi un Călin Tăriceanu kopīgo deklarāciju; atbalsta abu premjerministru aicinājumu Padomes priekšsēdētājam uzņemties saistības veicināt nelabvēlīgos apstākļos esošo iedzīvotāju sociālo integrāciju un dalībvalstu sadarbību attiecībā uz iedzīvotāju kustības pārvaldi, kā arī izmantojot tās sociālās palīdzības izveides programmas, kas iekļautas struktūrfondos;

7.   aicina Komisiju nekavējoties iesniegt pilnīgu novērtējumu par Direktīvas 2004/38/EK ieviešanu un pareizu transponēšanu dalībvalstīs, kā arī priekšlikumus atbilstīgi šīs direktīvas 39. pantam;

8.   neskarot Komisijas kompetenci, uzdod Parlamenta atbildīgajai komitejai līdz 2008. gada 1. jūnijam kopā ar valstu parlamentiem novērtēt šīs direktīvas transponēšanas problēmas, lai izceltu paraugpraksi, kā arī novērtēt pasākumus, kas varētu izraisīt Eiropas Savienības pilsoņu diskrimināciju;

9.   aicina dalībvalstis pārvarēt visas šaubas un pēc iespējas ātri uzsākt tiesu iestāžu un policijas sadarbības stiprināšanu krimināllietās Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu efektīvu pārnacionālas organizētās noziedzības un cilvēku tirdzniecības apkarošanu, vienlaikus nodrošinot vienotu pamatu procedurālām garantijām;

10.   noraida kolektīvās atbildības principu un vēlreiz stingri apstiprina, ka jācīnās, kā tiek pieprasīts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, pret jebkāda veida rasismu un ksenofobiju, kā arī pret jebkāda veida diskrimināciju un stigmatizāciju tautības un etniskās izcelsmes dēļ;

11.   atgādina Komisijai, ka steidzami jāiesniedz Komisijas 2008. gada likumdošanas un darba programmā paredzētais horizontālās direktīvas priekšlikums par visu EK līguma 13. pantā minēto diskriminācijas veidu novēršanu;

12.   uzskata, ka romu tiesību aizsardzība un viņu integrēšana ir visas Eiropas Savienības uzdevums, un aicina Komisiju neatliekami rīkoties, attīstot globālu romu sociālās iekļaušanas stratēģiju, jo īpaši izmantojot pieejamās budžeta pozīcijas, Integrācijas fondu, kā arī struktūrfondus valstu, reģionālo un vietējo iestāžu rīcības atbalstam, lai nodrošinātu romu sociālo iekļaušanu;

13.   mudina izveidot tādu organizāciju tīklu, kas nodarbojas ar romu sociālo integrāciju, kā arī uzlabot tos instrumentus, kuru mērķis ir apziņas veidošana attiecībā uz romu kopienas tiesībām un pienākumiem, tostarp apmaiņu ar paraugpraksi; uzskata šajā kontekstā, ka ir ļoti svarīga ir cieša un strukturēta sadarbība ar Eiropas Padomi;

14.   uzskata, ka nesenie Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Franco Frattini paziņojumi, ko viņš sniedza Itālijas presei pēc smagajiem notikumiem Romā, ir pretrunā Direktīvas 2004/38/EK burtam un garam ‐ tās direktīvas burtam un garam, kura viņam ir pilnībā jāievēro;

15.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.
(2) OV C 45 E, 23.02.2006., 129. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika