Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0452/2007

Forhandlinger :

PV 15/11/2007 - 9.2
CRE 15/11/2007 - 9.2

Afstemninger :

PV 15/11/2007 - 10.2
CRE 15/11/2007 - 10.2

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 18kWORD 41k
Torsdag den 15. november 2007 - Strasbourg
Usbekistan
P6_TA(2007)0543RC-B6-0452/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2007 om Usbekistan

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sin tidligere beslutning af 26. oktober 2006 om Usbekistan(1),

-   der henviser til Kommissionens strategidokument for Centralasien (2007-2012),

-   der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 15.-16. oktober 2007,

-   der henviser til skrivelser af henholdsvis 15. maj 2007 og 3. juli 2007 fra Parlamentets formand, Hans-Gert Pöttering, til den usbekiske udenrigsminister,

-   der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side(2), som trådte i kraft den 1. juli 1999,

-   der henviser til menneskerettighedsklausulerne i ovennævnte aftale,

-   der henviser til rådsformandskabets udtalelser i 2005 og 2006 om menneskerettighedssituationen i Usbekistan,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) har indført og senere forlænget sanktioner mod Usbekistan efter begivenhederne i Andisjan i maj 2005,

B.   der henviser til, at Usbekistans regering ikke har opfyldt alle de betingelser, som Rådet fastsatte i forbindelse med indførelsen af disse sanktioner,

C.   der henviser til, at Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) på sit møde den 15.-16. oktober 2007 forlængede den våbenembargo, der blev vedtaget i Rådet fælles holdning 2006/787/FUSP(3), samt visumrestriktionerne for personer, der er opført på listen i bilaget til Rådets fælles holdning 2007/338/FUSP(4), med yderligere 12 måneder,

D.   der henviser til, at Rådet ved samme lejlighed ophævede visumforbuddet i en periode på seks måneder for de usbekiske embedsmænd, der står opført i bilaget til Rådets fælles holdning 2007/338/FUSP, for således at tilskynde de usbekiske myndigheder til at tage yderligere positive skridt til en forbedring af menneskerettighedssituationen,

E.   der henviser til, at de usbekiske myndigheder i løbet af 2007 har vist sig villige til at indgå i en dialog med EU, idet de har afholdt to runder med ekspertdiskussioner om begivenhederne i Andisjan samt en første runde af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Usbekistan,

1.   fastholder sin alvorlige bekymring over menneskerettighedssituationen i Usbekistan,

2.   fastholder vigtigheden af forbindelserne mellem EU og Usbekistan og anerkender Usbekistans fremtrædende rolle i Centralasien, men understreger, at disse forbindelser skal baseres på respekt for demokratiet, retsstatsprincipper og menneskerettigheder, som det tydeligt fremgår af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Usbekistan;

3.   understreger, at målrettede sanktioner indtil videre ikke har givet positive resultater; mener derfor, at det som motivation for de usbekiske myndigheder er rimeligt at ophæve visumforbuddet i en periode på seks måneder for de usbekiske embedsmænd, der står opført i bilaget til Rådets fælles holdning 2007/338/FUSP;

4.   opfordrer Det Europæiske Råd til at overvåge og efter seks måneder foretage en klar evaluering af konsekvenserne af denne foranstaltning for forbindelserne mellem EU og Usbekistan og eventuelt drage relevante konklusioner på grundlag heraf;

5.   glæder sig over de generelle fremskridt, der er sket i forbindelserne mellem EU og Usbekistan i løbet af 2007;

6.   bemærker især den vilje, de usbekiske myndigheder har vist til at gå ind i en dialog med EU, idet de har afholdt to runder med ekspertdiskussioner om begivenhederne i Andisjan samt en første runde af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Usbekistan,

7.   opfordrer de usbekiske myndigheder til at gøre yderligere fremskridt på menneskerettighedsområdet;

8.   opfordrer indtrængende de usbekiske myndigheder til fuldt ud at opfylde deres internationale forpligtelser hvad angår grundlæggende rettigheder, presse- og mediefrihed og retsstatsprincipperne;

9.   udtrykker sin bekymring over, at det usbekiske justitsministerium har nægtet officielt at anerkende Human Rights Watch, og opfordrer de usbekiske myndigheder til at tage denne beslutning op til fornyet overvejelse for at vise deres engagement i udviklingen af civilsamfundet i landet;

10.   opfordrer indtrængende den usbekiske regering til at løslade 15 usbekiske menneskerettighedsforkæmpere, da EU i sine eksterne politikker lægger stor vægt på beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, herunder gennem EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, der blev vedtaget den 14. juni 2004;

11.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU's særlige repræsentant for Centralasien, Usbekistans regering og parlament og FN's generalsekretær.

(1) EUT C 313 E af 20.12.2006, s. 466.
(2) EFT L 229 af 31.8.1999, s. 3.
(3) Rådets fælles holdning 2006/787/FUSP af 13. november 2006 om forlængelse af restriktive foranstaltninger over for Usbekistan (EUT L 318 af 17.11.2006, s. 43).
(4) Rådets fælles holdning 2007/338/FUSP af 14. maj 2007 om forlængelse af visse restriktive foranstaltninger over for Usbekistan (EUT L 128 af 16.5.2007, s. 50).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik