Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0452/2007

Συζήτηση :

PV 15/11/2007 - 9.2
CRE 15/11/2007 - 9.2

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2007 - 10.2
CRE 15/11/2007 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 277kWORD 42k
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Ουζμπεκιστάν
P6_TA(2007)0543RC-B6-0452/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το Ουζμπεκιστάν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του για το Ουζμπεκιστάν της 26ης Οκτωβρίου 2006(1),

–   έχοντας υπόψη το Έγγραφο Στρατηγικής της Επιτροπής για την Κεντρική Ασία (2007-2012),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 15-16 Οκτωβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις επιστολές που απέστειλε ο Πρόεδρός του Hans-Gert Pöttering προς τον υπουργό εξωτερικών του Ουζμπεκιστάν στις 15 Μαΐου 2007 και στις 3 Ιουλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου(2), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999,

–   έχοντας υπόψη τις ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων της προαναφερθείσας συμφωνίας,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν το 2005 και το 2006,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων διατήρησε και επέκτεινε τις κυρώσεις στο Ουζμπεκιστάν κατόπιν των γεγονότων στο Andijan τον Μάιο του 2005,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν δεν έχει ικανοποιήσει όλους τους όρους που έθεσε το Συμβούλιο όταν επιβλήθηκαν οι κυρώσεις,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων κατά τη συνεδρίασή του στις 15-16 Οκτωβρίου 2007 ανανέωσε για περίοδο 12 μηνών το εμπάργκο όπλων που ορίζεται στην κοινή θέση 2006/787/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(3) και τους περιορισμούς χορήγησης θεωρήσεων διαβατηρίου για τα άτομα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της κοινής θέσης 2007/338/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(4),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, με την ίδια ευκαιρία, αποφάσισε να άρει την απαγόρευση χορήγησης θεώρησης διαβατηρίου σε ουζμπέκους αξιωματούχους, όπως εκτίθενται στο παράρτημα της κοινής θέσης 2007/338/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου επί έξι μήνες, προκειμένου να ενθαρρύνει τις ουζμπεκικές αρχές να πραγματοποιήσουν περαιτέρω θετικά βήματα για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουζμπεκικές αρχές έδειξαν, εντός του έτους 2007, την προθυμία τους να επιδοθούν σε διάλογο με την ΕΕ , δεδομένου ότι πραγματοποίησαν δύο γύρους συνομιλιών εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα γεγονότα του Andijan καθώς και έναν πρώτο γύρο του διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ ΕΕ και Ουζμπεκιστάν,

1.   επιβεβαιώνει τις σοβαρές ανησυχίες του σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν·

2.   επαναλαμβάνει τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο του Ουζμπεκιστάν στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας αλλά τονίζει ότι οι σχέσεις αυτές πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό για τις αρχές της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ορίζεται σαφώς στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν·

3.   επισημαίνει ότι η πολιτική στοχοθετημένων κυρώσεων δεν έχει δώσει θετικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής ·θεωρεί, κατά συνέπεια, δικαιολογημένο να ενθαρρυνθούν οι ουζμπεκικές αρχές με την άρση της απαγόρευσης θεώρησης για ουζμπέκους αξιωματούχους όπως εκτίθενται στο παράρτημα της κοινής θέσης 2007/338/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για περίοδο έξι μηνών·

4.   καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παρακολουθεί και να αξιολογήσει σαφώς ύστερα από έξι μήνες τις συνέπειες του εν λόγω μέτρου στις σχέσεις ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και τελικά να αντλήσει τα αντίστοιχα συμπεράσματα με βάση αυτή την αξιολόγηση·

5.   χαιρετίζει τη γενική πρόοδο που έχει σημειωθεί στις σχέσεις ΕΕ-Ουζμπεκιστάν κατά το έτος 2007·

6.   επισημαίνει ιδιαίτερα την προθυμία των ουζμπεκικών αρχών να επιδοθούν σε διάλογο με την ΕΕ, δεδομένου ότι πραγματοποίησαν δύο γύρους συνομιλιών εμπειρογνωμόνων για τα γεγονότα του Andijan καθώς και έναν πρώτο γύρο του διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ ΕΕ και Ουζμπεκιστάν·

7.   ενθαρρύνει τις ουζμπεκικές αρχές να πραγματοποιήσουν περαιτέρω προόδους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.   ζητεί επιμόνως από τις ουζμπεκικές αρχές να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας σχετικά με τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης καθώς και το κράτος δικαίου·

9.   εκφράζει την ανησυχία του για την άρνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Ουζμπεκιστάν να αναγνωρίσει επίσημα το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch Office) και καλεί τις ουζμπεκικές αρχές να επανεξετάσουν αυτή την απόφαση έτσι ώστε να δείξουν την προσήλωσή τους στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα·

10.   ζητεί επιμόνως από την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να απελευθερώσει τους 15 ουζμπέκους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναγάγει την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της, ιδίως μέσω των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εγκρίθηκαν στις 14 Ιουνίου 2004·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ουζμπεκιστάν καθώς και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 313 Ε, 20.12.2006, σ. 466.
(2) ΕΕ L 229, 31.8.1999, σ. 3.
(3) Κοινή θέση 2006/787/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2006 για την ανανέωση ορισμένων περιοριστικών μέτρων κατά του Ουζμπεκιστάν (ΕΕ L 318, 17.11.2006, σ. 43).
(4) Κοινή θέση 2007/338/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2007 για την ανανέωση ορισμένων περιοριστικών μέτρων κατά του Ουζμπεκιστάν (ΕΕ L 128, 16.5.2007, σ. 50).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου