Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0820(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0465/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0465/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0549

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 257kWORD 34k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες
Σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (δημοσιονομικός κανονισμός) *
P6_TA(2007)0549A6-0465/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (14320/2007 – C6-0411/2007 – 2007/0820(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (14320/2007),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2007)0364),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο279 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0411/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0465/2007),

1.   εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1, Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1)
(2) ΕΕ L 297, 15.11.2003, σ. 1

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου