Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0172(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0452/2007

Indgivne tekster :

A6-0452/2007

Forhandlinger :

PV 28/11/2007 - 23
CRE 28/11/2007 - 23

Afstemninger :

PV 29/11/2007 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0550

Vedtagne tekster
PDF 56kWORD 94k
Torsdag den 29. november 2007 - Bruxelles
Makrofinansiel bistand til Libanon *
P6_TA(2007)0550A6-0452/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. november 2007 om forslag til Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand fra Fællesskabet til Libanon (KOM(2007)0476 - C6-0290/2007 - 2007/0172(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0476),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0290/2007)

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A6-0452/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2,

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning - 1 (ny)
(-1) Det er i Den Europæiske Unions interesse at styrke Libanons suverænitet, territoriale integritet og uafhængighed, gøre landet fri af indblanding udefra og styrke dets legitime og demokratiske regering.
Ændring 2
Betragtning - 1 a (ny)
(-1a) Den Europæiske Union og dens medlemsstater spiller en fremtrædende rolle i FN's nye fredsbevarende styrke i Libanon og har forpligtet sig til at arbejde for en fuld gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 1701 (2006) med henblik på at skabe stabilitet i området og finde frem til en langsigtet løsning på de problemer, der var årsag til konflikten i sommeren 2006 i Libanon.
Ændring 3
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Det er i Libanons interesse at finde den rigtige balance mellem postkonflikt-udgifter, genopbygning, en alt for stor gældsbyrde og sociale behov og samtidig lægge særlig vægt på sektoren for almen og faglig uddannelse og bekæmpelsen af fattigdom.
Ændring 4
Betragtning 2
(2)  Libanon på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side har undertegnet en associeringsaftale, som trådte i kraft den 1. april 2006.
(2)  Libanon på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side har, inden for rammerne af Euro-Middelhavs-partnerskabet, undertegnet en associeringsaftale, som trådte i kraft den 1. april 2006.
Ændring 5
Betragtning 4
(4)  Forbindelserne mellem Libanon og Den Europæiske Union er under udbygning inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik, som ventes at føre til større økonomisk integration. EU og Libanon er nået til enighed om en handlingsplan under den europæiske naboskabspolitik, hvori der er fastsat mellemsigtede prioriteter for forbindelserne mellem EU og Libanon og de hermed forbundne politikker.
(4)  Forbindelserne mellem Libanon og Den Europæiske Union er ligeledes under udbygning inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik, der bl.a. har til formål at styrke den økonomiske integration. EU og Libanon nåede i denne sammenhæng i januar 2007 til enighed om en handlingsplan, hvori der er fastsat mellemsigtede prioriteter for deres indbyrdes forbindelser og de hermed forbundne politikker.
Ændring 6
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  Vedtagelsen den 19. januar 2007 af denne handlingsplan har i særdeleshed ydet et betydeligt bidrag til stabilisering af landet.
Ændring 7
Betragtning 4 b (ny)
(4b)  Den i denne afgørelse planlagte ekstraordinære makrofinansielle bistand er så meget mere presserende nødvendig, da midlerne under det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument først vil være til rådighed for Libanon fra 2009. Den planlagte ekstraordinære makrofinansielle bistand lukker dette hul, idet den er til rådighed for perioden 2007-2009 og vil få øjeblikkelig virkning på Libanons betalingsbalance. Der bør derfor træffes bestemmelser i et aftalememorandum for at sikre komplementariteten mellem de to foranstaltninger.
Ændring 8
Betragtning 4 c (ny)
(4c)  De makrofinansielle konsekvenser af krigen i 2006 på Libanons økonomi og den langvarige politiske krises skadelige følger for landets kronisk svage og skrøbelige institutionelle system øger behovet for international finansiel bistand, der delvist er tilvejebragt med hjælp fra den internationale donorkonference om støtte til Libanon, der blev afholdt i januar 2007. Den makrofinansielle støtte i denne afgørelse bør derfor gennemføres snarest som en del af Fællesskabets forpligtelser over for Libanon.
Ændring 9
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  Konsekvenserne af konflikten med Israel i sommeren 2006 og de kumulative virkninger af de hidtidige økonomiske politikker har fremprovokeret en alvorlig økonomisk og finansiel krise, som har krævet øjeblikkelig respons.
Ændring 10
Betragtning 8 b (ny)
(8b)  Den Europæiske Unions makrofinansielle bistand bør ikke alene supplere programmer og ressourcer fra Bretton Woods-institutionerne, men også sikre, at EU's engagement skaber merværdi.
Ændring 11
Betragtning 8 c (ny)
(8c)  Fællesskabet bør sikre, at EU's makrofinansielle bistand juridisk og substantielt set er i overensstemmelse med de foranstaltninger, der træffes som led i de forskellige eksterne foranstaltninger og andre relevante fællesskabspolitikker. Der bør sikres konsistens ved fastlæggelsen af den politik, der skal føres, herunder også ved aftalememorandummet og gavebistandsaftalen samt gennemførelsen heraf.
Ændring 12
Betragtning 8 d (ny)
(8d)  Fællesskabet bør sikre, at EU's makrofinansielle bistand er ekstraordinær og tidsbegrænset og supplerer støtten fra Bretton Woods-institutionerne, bilaterale donorlande og kreditorerne i Paris-klubben, at den gøres betinget af opfyldelsen af klart definerede krav, herunder politiske forudsætninger, og at den underkastes grundig overvågning og evaluering for at forebygge svig og finansielle uregelmæssigheder.
Ændring 13
Betragtning 9
(9)  Tilrådighedsstillelsen af Fællesskabets finansielle bistand sker med forbehold af budgetmyndighedens bemyndigelse.
(9)  Den finansielle bistand bør først ydes, når det er godtgjort, at de betingelser, der skal indgås aftale om med de libanesiske myndigheder, er opfyldt på tilfredsstillende vis. Betingelserne for udbetaling af rater af den ekstraordinære bistand, som bør fastlægges i aftalememorandummet og gavebistandsaftalen, bør omfatte specifikke mål, som skal være opfyldt på følgende områder: øget gennemsigtighed og bæredygtighed i de offentlige finanser, anvendelse af makroøkonomiske og budgetmæssige prioriteringer og fuld overholdelse af de internationale normer for demokrati og menneskerettigheder samt de grundlæggende retsstatsprincipper. Reelle fremskridt med hensyn til opfyldelse af disse mål bør skabe grundlag for udbetaling af raterne. Tilrådighedsstillelsen af Fællesskabets finansielle bistand sker med forbehold af budgetmyndighedens bemyndigelse.
Ændring 14
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Den Europæiske Unions omfattende finansielle og politiske støtte bør gøres betinget af en vellykket genopbygning af en libanesisk stat, som er i stand til at udøve fuld suverænitet over hele landets territorium, en forbedring af den økonomiske og sociale situation og en styrkelse af demokratiseringsprocessen i landet.
Ændring 15
Betragtning 10
(10)  Denne bistand bør forvaltes af Kommissionen i samråd med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg -
(10)  Denne bistand bør forvaltes af Kommissionen i samråd med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og Europa-Parlamentet -
Ændring 16
Artikel 1, stk. 1, afsnit 1
1.  Fællesskabet stiller finansiel bistand på op til 80 mio. EUR til rådighed for Libanon med det formål at støtte myndighederne i deres bestræbelser på at genopbygge landet efter krigen og sikre et holdbart økonomiske opsving og derved mindske de finansielle begrænsninger, der knytter sig til gennemførelsen af regeringens økonomiske program.
1.  Fællesskabet stiller ekstraordinær finansiel bistand på op til 80 mio. EUR til rådighed for Libanon med det formål at støtte myndighederne i deres bestræbelser på at genopbygge landet efter krigen og sikre et holdbart økonomisk opsving og derved mindske de finansielle begrænsninger, der knytter sig til gennemførelsen af regeringens økonomiske program, og forhindre en yderligere forværring af Libanons handelsbalance og betalingsbalancens løbende poster.
Ændring 17
Artikel 1, stk. 2
2.  Fællesskabets finansielle bistand forvaltes af Kommissionen i samråd med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og på en måde, der er i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der er indgået mellem Den Internationale Valutafond og Libanon.
2.  Fællesskabets finansielle bistand forvaltes af Kommissionen i samråd med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og på en måde, der er i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der er indgået mellem Den Internationale Valutafond og Libanon. Kommissionen orienterer regelmæssigt Europa-Parlamentet om arbejdet i Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og forelægger det den relevante dokumentation.
Ændring 18
Artikel 1, stk. 3
3.  Fællesskabets finansielle bistand stilles til rådighed i to år fra den første dag efter denne afgørelses ikrafttræden. Hvis omstændighederne imidlertid gør det nødvendigt, kan Kommissionen efter at have hørt Det Økonomiske og Finansielle Udvalg beslutte at forlænge denne periode med maksimalt et år.
3.  Fællesskabets finansielle bistand stilles til rådighed i to år fra den første dag efter denne afgørelses ikrafttræden.
Ændring 19
Artikel 2, stk. 1
1.  Kommissionen bemyndiges til, efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, at aftale de økonomisk-politiske og finansielle betingelser knyttet til den finansielle bistand med de libanesiske myndigheder, og disse betingelser fastlægges i et aftalememorandum og en gavebistands- og låneaftale. Disse betingelser skal være i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der er nævnt i artikel 1, stk. 2.
1.  Kommissionen bemyndiges til, efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og Europa-Parlamentet, at aftale de økonomisk-politiske og finansielle betingelser knyttet til den finansielle bistand med de libanesiske myndigheder, og disse betingelser fastlægges i et aftalememorandum og en gavebistands- og låneaftale. Disse betingelser skal være i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der er nævnt i artikel 1, stk. 2. Aftalememorandummet og gavebistandsaftalen forelægges straks for Europa-Parlamentet og Rådet. Betingelserne omhandlet i dette stykke omfatter specifikke mål på følgende områder: øget gennemsigtighed og bæredygtighed i de offentlige finanser, anvendelse af makroøkonomiske og budgetmæssige prioriteringer og fuld overholdelse af de internationale normer for demokrati og menneskerettigheder samt de grundlæggende retsstatsprincipper. Disse betingelser har ligeledes til formål at fremme gennemførelsen af økonomiske og sociale politikker, der fokuserer på fattigdomsbekæmpelse, uddannelse og sundhed. Reelle fremskridt med hensyn til opfyldelse af ovennævnte mål skaber grundlag for udbetaling af rater af planlagte makrofinansielle bistand. For at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden offentliggøres betingelserne for Den Europæiske Unions makrofinansielle bistand.
Ændring 20
Artikel 2, stk. 2
2.  I forbindelse med tilrådighedsstillelsen af Fællesskabets finansielle bistand overvåger Kommissionen, om Libanon råder over fornuftige finansielle arrangementer, administrative procedurer samt interne og eksterne kontrolmekanismer, der er relevante for denne finansielle bistand fra Fællesskabet.
2.  I forbindelse med tilrådighedsstillelsen af Fællesskabets finansielle bistand overvåger Kommissionen grundigt, om Libanon råder over fornuftige finansielle arrangementer, administrative procedurer samt interne og eksterne kontrolmekanismer, der er relevante for denne finansielle bistand fra Fællesskabet.
Ændring 21
Artikel 2, stk. 3
3.  Kommissionen kontrollerer jævnligt, om den økonomiske politik i Libanon er i overensstemmelse med denne bistands målsætninger, og at de aftalte økonomisk-politiske og finansielle betingelser opfyldes på tilfredsstillende vis. I denne forbindelse arbejder Kommissionen snævert sammen med Bretton Woods-institutionerne og, når det er nødvendigt, Det Økonomiske og Finansielle Udvalg.
3.  Kommissionen kontrollerer jævnligt, om den økonomiske politik i Libanon er i overensstemmelse med denne bistands målsætninger, og at de aftalte økonomisk-politiske og finansielle betingelser opfyldes på tilfredsstillende vis. I denne forbindelse arbejder Kommissionen snævert sammen med Bretton Woods-institutionerne og, når det er nødvendigt, Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og Europa-Parlamentet.
Ændring 22
Artikel 2, stk. 3 a (nyt)
3a.  Kommissionen kan, efter at have underrettet Europa-Parlamentet og Rådet, tilpasse denne ekstraordinære makrofinansielle bistand, der følger af denne afgørelse, til den politiske udvikling i Libanon, idet der til enhver tid tages hensyn til, at det er vigtigt at styrke stabiliteten i landet og ikke yderligere forværre den interne krise.
Ændring 23
Artikel 2 a (ny)
Artikel 2a
Kommissionen kan, efter at have underrettet Europa-Parlamentet og Rådet, suspendere denne ekstraordinære makrofinansielle bistand, hvis en forværring i den politiske situation i Libanon de facto gør det umuligt at opfylde målene for bistanden, eller hvis der konstateres alvorlige overtrædelser af de internationale normer for demokrati og menneskerettigheder og af de grundlæggende retsstatsprincipper.
Ændring 24
Artikel 3, stk. 1
1.  Kommissionen stiller Fællesskabets finansielle bistand til rådighed for Libanon i maksimalt tre rater.
1.  Kommissionen stiller Fællesskabets finansielle bistand til rådighed for Libanon i tre rater.
Ændring 25
Artikel 3, stk. 4
4.  Midlerne udbetales til Libanons centralbank og er udelukkende bestemt til dækning af Libanons finansieringsbehov.
4.  Midlerne udbetales til Libanons centralbank og er udelukkende bestemt til dækning af Libanons finansieringsbehov og registreres som "Exceptionel finansiel bistand fra Den Europæiske Union".
Ændring 26
Artikel 4
Fællesskabets finansielle bistand gennemføres i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget samt gennemførelsesbestemmelserne hertil. Især gælder det, at det aftalememorandum og de gavebistands- og låneaftaler, der indgås med Libanons myndigheder, skal indeholde bestemmelse om, at Libanon skal træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med denne bistand. De giver også Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), ret til at udføre kontrol og inspektion på stedet, og de giver Revisionsretten ret til at udføre revision, eventuelt på stedet.
4.  Fællesskabets finansielle bistand gennemføres i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget samt gennemførelsesbestemmelserne hertil. Især gælder det, at det aftalememorandum og de gavebistands- og låneaftaler, der indgås med Libanons myndigheder, skal indeholde bestemmelse om, at Libanon skal træffe og gennemføre specifikke foranstaltninger for at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med denne bistand. For at sikre øget gennemsigtighed i forvaltningen og udbetalingen af midler giver de også Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), ret til at udføre kontrol og inspektion på stedet, og de giver Revisionsretten og, med de berørte parters godkendelse, uafhængige revisorer ret til at udføre revision, eventuelt på stedet.
Ændring 27
Artikel 5
Senest den 31. august hvert år forlægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet indeholdende en vurdering af gennemførelsen af denne afgørelse i det foregående år. I rapporten redegøres der for forbindelsen mellem de i artikel 2, stk. 1, nævnte politiske betingelser, Libanons aktuelle økonomiske og finanspolitiske resultater og Kommissionens beslutning om frigivelsen af de forskellige rater af bistanden.
Senest den 31. august hvert år forlægger Kommissionen en rapport for de relevante udvalg i Europa-Parlamentet og Rådet indeholdende en vurdering af gennemførelsen af denne afgørelse i det foregående år. I rapporten redegøres der for forbindelsen mellem de i artikel 2, stk. 1, nævnte politiske betingelser, Libanons aktuelle økonomiske og finanspolitiske resultater og Kommissionens beslutning om frigivelsen af de forskellige rater af bistanden.
Ændring 28
Artikel 5 a (ny)
Artikel 5a
Senest to år efter udløbet af gennemførelsesperioden for bistanden i henhold til denne afgørelse forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om den efterfølgende evaluering.
Ændring 29
Artikel 6
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og gælder i to år derefter.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik