Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0172(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0452/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0452/2007

Συζήτηση :

PV 28/11/2007 - 23
CRE 28/11/2007 - 23

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0550

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 410kWORD 101k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες
Μακροοικονομική βοήθεια στον Λίβανο *
P6_TA(2007)0550A6-0452/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί χορήγησης κοινοτικής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στον Λίβανο (COM(2007)0476 – C6-0290/2007 –2007/0172(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0476),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0290/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0452/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1) Είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία του Λιβάνου, να απαλλάξει τη χώρα από τις ξένες παρεμβάσεις και να ενισχύσει τη νόμιμη και δημοκρατική κυβέρνησή της.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη -1α (νέα)
(-1α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στη νέα αποστολή της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο και έχουν δεσμευθεί υπέρ της πλήρους εφαρμογής της απόφασης 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη σταθεροποίηση της περιοχής και την εξεύρεση μακροπρόθεσμης λύσης στα αίτια που οδήγησαν στη σύρραξη κατά το θέρος του 2006 στον Λίβανο.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)
(1α) Είναι προς το συμφέρον του Λιβάνου να βρει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στις μετά τη σύρραξη δαπάνες, την ανοικοδόμηση, την υπερχρέωση και τις κοινωνικές ανάγκες, δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και στην καταπολέμηση της φτώχειας.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Ο Λίβανος, αφενός, και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, αφετέρου, υπέγραψαν συμφωνία σύνδεσης η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1ης Απριλίου 2006.
(2)  Στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, ο Λίβανος, αφενός, και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, αφετέρου, υπέγραψαν συμφωνία σύνδεσης η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1ης Απριλίου 2006.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Οι σχέσεις μεταξύ Λιβάνου και Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, που αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση. Η ΕΕ και ο Λίβανος συμφώνησαν ως προς ένα σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας το οποίο καθορίζει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για τις σχέσεις ΕΕ-Λιβάνου και τις συναφείς πολιτικές,
(4)  Οι σχέσεις μεταξύ Λιβάνου και Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσονται επίσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), οι στόχοι της οποίας περιλαμβάνουν την ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ και ο Λίβανος συμφώνησαν τον Ιανουάριο του 2007 ως προς σχέδιο δράσης το οποίο καθορίζει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για τις σχέσεις τους και τις συναφείς πολιτικές,
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)
(4α) Συγκεκριμένα, η έγκριση, στις 19 Ιανουαρίου 2007, του εν λόγω σχεδίου δράσης έχει συμβάλει σημαντικά στη σταθεροποίηση της χώρας.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 4β (νέα)
(4β) Η έκτακτη μακροοικονομική βοήθεια που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι ιδιαιτέρως επείγουσα, δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης για τομεακές μεταρρυθμίσεις θα είναι διαθέσιμα στο Λίβανο από το 2009 και κατόπιν. Η προγραμματισμένη έκτακτη μακροοικονομική βοήθεια καλύπτει αυτό το κενό, εφόσον είναι διαθέσιμη για την περίοδο 2007-2009 και έχει άμεσο αντίκτυπο στο ισοζύγιο πληρωμών του Λιβάνου. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στο Μνημόνιο Κατανόησης ώστε να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα των δύο δράσεων.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 4γ (νέα)
(4γ) Ο μακροοικονομικός αντίκτυπος του πολέμου του 2006 στην οικονομία του Λιβάνου και η επιζήμια επίδραση της παρατεταμένης πολιτικής κρίσης στο χρονίως ασθενές και εύθραυστο θεσμικό σύστημα της χώρας αυξάνουν την ανάγκη για διεθνή χρηματοδοτική βοήθεια, όπως εν μέρει προσέφερε η Διεθνής Διάσκεψη Δωρητών προς Υποστήριξη του Λιβάνου (3η Διάσκεψη των Παρισίων) του Ιανουαρίου 2007. Η μακροοικονομική βοήθεια που προβλέπει η παρούσα απόφαση θα πρέπει, επομένως, να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ως μέρος της δέσμευσης της Κοινότητας έναντι του Λιβάνου.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)
(8α) Ο αντίκτυπος της σύρραξης του θέρους του 2006 με το Ισραήλ και τα σωρευτικά αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής του παρελθόντος έχουν οδηγήσει σε σοβαρή οικονομική και δημοσιονομική κρίση, η οποία κατέστησε αναγκαία την επείγουσα ανάληψη δράσης.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 8β (νέα)
(8β) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει απλώς να συμπληρώνει τα προγράμματα και τους πόρους των οργανισμών του Bretton Woods, αλλά και να εξασφαλίζει την προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ.
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 8γ (νέα)
(8γ) Η Κοινότητα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ να συμπλέει νομικά και ουσιαστικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στους διάφορους τομείς της εξωτερικής δράσης και στις άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί συνέπεια στη διατύπωση της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του μνημονίου συμφωνίας, καθώς και της συμφωνίας επιχορήγησης και της εφαρμογής της.
Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 8δ (νέα)
(8δ) Η Κοινότητα πρέπει να διασφαλίσει ότι η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ θα είναι έκτακτη και χρονικά περιορισμένη, συμπληρωματική της συνδρομής που παρέχουν οι οργανισμοί του Bretton Woods, οι διμερείς δωρητές και οι πιστωτές της Λέσχης των Παρισίων, καθώς και συναρτημένη με την εκπλήρωση σαφώς προσδιορισμένων απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών προϋποθέσεων, και ότι θα υπόκειται σε προσεκτική παρακολούθηση και αξιολόγηση με στόχο την αποτροπή των κρουσμάτων απάτης και των χρηματοοικονομικών παρατυπιών.
Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η εκταμίευση της παρούσας μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής δεν θίγει τις εξουσίες της αρχής του προϋπολογισμού.
(9)  Η εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή πρέπει να χορηγηθεί μόνον εφόσον διαπιστωθεί η ικανοποιητική εκπλήρωση των όρων που θα έχουν συμφωνηθεί με τις λιβανικές αρχές. Οι όροι υπό τους οποίους θα μπορούν να εκταμιεύονται οι δόσεις της έκτακτης συνδρομής, και οι οποίοι θα πρέπει να διατυπωθούν στο μνημόνιο συμφωνίας και στη συμφωνία επιχορήγησης, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν εξειδικευμένους στόχους προς επίτευξη στους εξής τομείς: βελτίωση της διαφάνειας και ενίσχυση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών· εφαρμογή των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προτεραιοτήτων· και πλήρης συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων και με τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Η πραγματική πρόοδος στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για την εκταμίευση των δόσεων. Η εκταμίευση της παρούσας μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής δεν θίγει τις εξουσίες της αρχής του προϋπολογισμού.
Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)
(9α) Η ισχυρή χρηματοδοτική και πολιτική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξαρτάται από την επιτυχή ανασυγκρότηση του λιβανικού κράτους που θα μπορεί να ασκεί πλήρη κυριαρχία στο σύνολο της επικράτειάς του, από τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης και από την ενίσχυση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού στη χώρα.
Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η διαχείριση της παρούσας συνδρομής θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.
(10)  Η διαχείριση της παρούσας συνδρομής θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 16
Άρθρο 1, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
1.  Η Κοινότητα θα διαθέσει στο Λίβανο χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 80 εκατ. ευρώ κατ' ανώτατο όριο, με σκοπό τη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται από το Λίβανο σε εσωτερικό επίπεδο για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο και την επίτευξη μιας διατηρήσιμης ανάκαμψης της οικονομίας της, μετριάζοντας με τον τρόπο αυτόν τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ως προς την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος.
1.  Η Κοινότητα θα διαθέσει στο Λίβανο έκτακτη χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ κατ" ανώτατο όριο, με σκοπό τη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται από το Λίβανο σε εσωτερικό επίπεδο για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο και την επίτευξη διατηρήσιμης ανάκαμψης της οικονομίας της, μετριάζοντας με τον τρόπο αυτόν τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ως προς την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος και αποτρέποντας την περαιτέρω επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών του Λιβάνου.
Τροπολογία 17
Άρθρο 1, παράγραφος 2
2.  Τη διαχείριση της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας αναλαμβάνει η Επιτροπή σε συνεργασία με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και κατά τρόπο συνεπή προς τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και Λιβάνου.
2.  Τη διαχείριση της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας αναλαμβάνει η Επιτροπή σε συνεργασία με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και κατά τρόπο συνεπή προς τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και Λιβάνου. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εργασίες της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής και του διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα.
Τροπολογία 18
Άρθρο 1, παράγραφος 3
3.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας θα παραμείνει στη διάθεση του Λιβάνου επί δύο έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Ωστόσο, εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, να παρατείνει την περίοδο διάθεσης της συνδρομής κατά ένα έτος το πολύ.
3.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας θα παραμείνει στη διάθεση του Λιβάνου επί δύο έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 19
Άρθρο 2, παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συμφωνήσει με τις αρχές του Λιβάνου, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, τους όρους οικονομικής πολιτικής και χρηματοδότησης που συνδέονται με τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνδρομής. Οι εν λόγω όροι θα καθοριστούν σε ένα μνημόνιο συμφωνίας και σε συμφωνίες επιχορήγησης και δανειοδότησης. Οι όροι αυτοί πρέπει να είναι συνεπείς με τις συμφωνίες και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συμφωνήσει με τις αρχές του Λιβάνου, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους όρους οικονομικής πολιτικής και χρηματοδότησης που συνδέονται με τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνδρομής. Οι εν λόγω όροι θα καθοριστούν σε μνημόνιο συμφωνίας και σε συμφωνίες επιχορήγησης και δανειοδότησης. Οι όροι αυτοί πρέπει να είναι συνεπείς με τις συμφωνίες και τις ρυθμίσεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 1, παράγραφος 2. Το μνημόνιο συμφωνίας και οι συμφωνίες επιχορήγησης και δανειοδότησης υποβάλλονται πάραυτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι όροι της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνουν εξειδικευμένους στόχους στους ακόλουθους τομείς: βελτίωση της διαφάνειας και ενίσχυση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών· εφαρμογή των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προτεραιοτήτων· και πλήρης συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων και με τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Οι εν λόγω όροι αποβλέπουν επίσης στην ενίσχυση της εφαρμογής οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών εστιασμένων στην καταπολέμηση της φτώχειας, την εκπαίδευση και την υγεία. Η πραγματική πρόοδος στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων αποτελεί τη βάση για την εκταμίευση των δόσεων της σκοπούμενης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Για λόγους ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, οι όροι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιοποιούνται.
Τροπολογία 20
Άρθρο 2, παράγραφος 2
2.  Κατά την υλοποίηση της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή ελέγχει την ποιότητα του χρηματοπιστωτικού πλαισίου, των διοικητικών διαδικασιών και των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου του Λιβάνου που υπεισέρχονται στην υλοποίηση της παρούσας κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής.
2.  Κατά την υλοποίηση της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή ελέγχει προσεκτικά την ποιότητα του χρηματοπιστωτικού πλαισίου, των διοικητικών διαδικασιών και των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου του Λιβάνου που υπεισέρχονται στην υλοποίηση της παρούσας κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής.
Τροπολογία 21
Άρθρο 2, παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή θα ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα αν η οικονομική πολιτική του Λιβάνου είναι σύμφωνη με τους στόχους της παρούσας συνδρομής και αν πληρούνται ικανοποιητικά οι συμφωνηθέντες όροι όσον αφορά την οικονομική πολιτική και τη χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου η Επιτροπή θα έχει στενή συνεργασία με τα όργανα του Bretton Woods και, εφόσον απαιτείται, με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.
3.  Η Επιτροπή θα ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα αν η οικονομική πολιτική του Λιβάνου είναι σύμφωνη με τους στόχους της παρούσας συνδρομής και αν πληρούνται ικανοποιητικά οι συμφωνηθέντες όροι όσον αφορά την οικονομική πολιτική και τη χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου η Επιτροπή θα έχει στενή συνεργασία με τα όργανα του Bretton Woods και, εφόσον απαιτείται, με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 22
Άρθρο 2, παράγραφος 3α (νέα)
3a.  Η Επιτροπή, αφού ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δύναται να προσαρμόζει στις πολιτικές εξελίξεις του Λιβάνου την παροχή της έκτακτης μακροοικονομικής συνδρομής που προβλέπει η παρούσα απόφαση, έχοντας κατά νου ανά πάσα στιγμή ότι επιβάλλεται να ενισχυθεί η σταθερότητα της χώρας και να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η εσωτερική κρίση
Τροπολογία 23
Άρθρο 2α (νέο)
Άρθρο 2α
Η Επιτροπή, αφού προηγουμένως ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μπορεί να αναστείλει τη χορήγηση της εν λόγω έκτακτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής εάν τυχόν επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης στον Λίβανο καθιστά εκ των πραγμάτων ανέφικτη την επίτευξη των στόχων της συνδρομής, ή σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των διεθνών προτύπων δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών του κράτους δικαίου.
Τροπολογία 24
Άρθρο 3, παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή θα θέσει την κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή στη διάθεση του Λιβάνου σε τρεις δόσεις κατ' ανώτατο όριο.
1.  Η Επιτροπή θα θέσει την κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή στη διάθεση του Λιβάνου σε τρεις δόσεις.
Τροπολογία 25
Άρθρο 3, παράγραφος 4
4.  Τα κεφάλαια θα καταβληθούν στην Banque du Liban αποκλειστικά για τη στήριξη των χρηματοδοτικών αναγκών του Λιβάνου.
4.  Τα κεφάλαια θα καταβληθούν στην Banque du Liban αποκλειστικά για τη στήριξη των χρηματοδοτικών αναγκών του Λιβάνου και θα καταχωρισθούν υπό την ονομασία "Έκτακτη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση".
Τροπολογία 26
Άρθρο 4
Η παρούσα κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και τους κανόνες εφαρμογής του. Ειδικότερα, το μνημόνιο συμφωνίας και η συμφωνία επιχορήγησης/δανειοδότησης που θα συναφθούν με τις αρχές του Λιβάνου πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο Λίβανος θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιασδήποτε άλλης παρατυπίας σε σχέση με την παρούσα συνδρομή. Πρέπει επιπλέον να προβλέπει την πραγματοποίηση ελέγχων από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με τη μορφή επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά περίπτωση επιτόπιων.
Η παρούσα κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και τους κανόνες εφαρμογής του. Ειδικότερα, το μνημόνιο συμφωνίας και η συμφωνία επιχορήγησης/δανειοδότησης που θα συναφθούν με τις αρχές του Λιβάνου πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο Λίβανος θα εφαρμόσει ειδικά μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιασδήποτε άλλης παρατυπίας σε σχέση με την παρούσα συνδρομή. Για λόγους εξασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαχείριση και την εκταμίευση των πόρων, πρέπει επιπλέον να προβλέπει την πραγματοποίηση ελέγχων από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με τη μορφή επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και, κατόπιν συμφωνίας των ενδιαφερομένων, από ανεξάρτητους ελεγκτές, κατά περίπτωση επιτόπιων.
Τροπολογία 27
Άρθρο 5
Η Επιτροπή υποβάλλει κατ' έτος και έως τις 31 Αυγούστου, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που περιλαμβάνει αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας κατά το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση θα παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ των όρων πολιτικής που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, των τρεχουσών οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων του Λιβάνου, και της απόφασης της Επιτροπής να εκταμιεύσει τις δόσεις της συνδρομής.
Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους, έκθεση στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο, που περιλαμβάνει αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας κατά το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ των όρων πολιτικής που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, των τρεχουσών οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων του Λιβάνου, και της απόφασης της Επιτροπής να εκταμιεύσει τις δόσεις της συνδρομής.
Τροπολογία 28
Άρθρο 5α (νέο)
Άρθρο 5α
Το αργότερο δύο έτη από τη λήξη της περιόδου εφαρμογής που αφορά την σκοπούμενη με την παρούσα απόφαση συνδρομή, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.
Τροπολογία 29
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ισχυρή επί δυο έτη από την εν λόγω δημοσίευση.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου