Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0172(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0452/2007

Ingediende teksten :

A6-0452/2007

Debatten :

PV 28/11/2007 - 23
CRE 28/11/2007 - 23

Stemmingen :

PV 29/11/2007 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0550

Aangenomen teksten
PDF 239kWORD 82k
Donderdag 29 november 2007 - Brussel
Macrofinanciële bijstand aan Libanon *
P6_TA(2007)0550A6-0452/2007

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 november 2007 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van communautaire macrofinanciële bijstand aan Libanon (COM(2007)0476 – C6-0290/2007 – 2007/0172(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0476),

–   gelet op artikel 308 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0290/2007),

–   gelet op artikel 51 en artikel 83, lid 7 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken en de Begrotingscommissie (A6-0452/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen,

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
Amendement 1
Overweging -1 (nieuw)
(-1) Het is in het belang van de Europese Unie dat de soevereiniteit, territoriale integriteit en onafhankelijkheid van Libanon worden geschraagd, het land wordt bevrijd van buitenlandse inmenging en de legitieme en democratische regering wordt versterkt.
Amendement 2
Overweging -1 bis (nieuw)
(-1 bis) De Europese Unie en de lidstaten spelen een prominente rol in de nieuwe missie (United Nations Interim Force in Lebanon) en hebben zich vastgelegd op de volledige uitvoering van Resolutie 1701 (2006) van de VN-Veiligheidsraad, met het oog op stabilisering van de regio en een duurzame oplossing van de oorzaken achter het conflict van zomer 2006 in Zuid-Libanon.
Amendement 3
Overweging 1 bis (nieuw)
(1 bis)  Het is in het belang van Libanon een juist evenwicht te vinden tussen post-conflict-uitgaven, wederopbouw, buitensporige schuldenlast en sociale behoeften, met bijzondere aandacht voor de sector onderwijs en scholing en de armoedebestrijding.
Amendement 4
Overweging 2
(2)  Libanon enerzijds en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten anderzijds hebben een associatieovereenkomst ondertekend die op 1 april 2006 in werking is getreden.
(2)  Libanon enerzijds en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten anderzijds hebben in het kader van het euromediterrane partnerschap een associatieovereenkomst ondertekend die op 1 april 2006 in werking is getreden.
Amendement 5
Overweging 4
(4)  De betrekkingen tussen Libanon en de Europese Unie ontwikkelen zich binnen het kader van het Europees nabuurschapsbeleid, dat naar verwachting tot een verdergaande economische integratie zal leiden. De EU en Libanon hebben overeenstemming bereikt over een actieplan in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid, waarin de prioriteiten op middellange termijn voor de betrekkingen tussen de EU en Libanon en voor de daarmee samenhangende beleidsterreinen worden aangegeven.
(4)  De betrekkingen tussen Libanon en de Europese Unie ontwikkelen zich ook binnen het kader van het Europees nabuurschapsbeleid (ENP), dat onder meer een verdergaande economische integratie ten doel heeft. De EU en Libanon hebben in dit kader in januari 2007 overeenstemming bereikt over een actieplan, waarin de prioriteiten op middellange termijn voor hun betrekkingen en voor de daarmee samenhangende beleidsterreinen worden aangegeven.
Amendement 6
Overweging 4 bis (nieuw)
(4 bis)  Met name de vaststelling van dat actieplan op 19 januari 2007 heeft aanzienlijk bijgedragen aan de stabilisering van het land bijgedragen.
Amendement 7
Overweging 4 ter (nieuw)
(4 ter)  De in dit besluit beoogde buitengewone macrofinanciële bijstand is met name dringend noodzakelijk omdat de middelen uit hoofde van het Europees nabuurschaps- en partnerschapsbeleidsinstrument voor sectorale hervormingen Libanon pas vanaf 2009 ter beschikking zullen staan. De geplande buitengewone macrofinanciële bijstand vormt wat dat betreft een overbrugging, omdat deze beschikbaar is voor de periode 2007-2009 en rechtstreeks van invloed is op de betalingsbalans van Libanon. In een memorandum van overeenstemming moeten derhalve bepalingen worden opgenomen ter waarborging van de complementariteit van beide acties.
Amendement 8
Overweging 4 ter (nieuw)
(4 ter)  De macrofinanciële gevolgen van de oorlog van 2006 voor de economie van Libanon en de schadelijke effecten van de voortdurende politieke crisis voor het chronisch zwakke en kwetsbare institutionele bestel van het land maken het des te noodzakelijker dat internationale financiële bijstand wordt verleend, zoals voor een deel is gebeurd door de Internationale Conferentie voor steun aan Libanon (Parijs III) in januari 2007. Daarom moet de in dit besluit beoogde macrofinanciële bijstand als onderdeel van het engagement van de Europese Unie voor Libanon onverwijld ten uitvoer worden gelegd.
Amendement 9
Overweging 8 bis (nieuw)
(8 bis)  De gevolgen van het conflict zomer 2006 met Israël en de gecumuleerde gevolgen van het vroegere economische beleid hebben tot een ernstige economische en financiële crisis geleid die tot snel optreden noopte.
Amendement 10
Overweging 8 ter (nieuw)
(8 ter)  De macrofinanciële bijstand van de Europese Unie mag zich niet beperken tot aanvulling op de programma's en middelen van de Bretton Woods instellingen, maar moet een toegevoegde waarde van de betrokkenheid van de Europese Unie waarborgen.
Amendement 11
Overweging 8 quater (nieuw)
(8 quater)  De Gemeenschap moet ervoor zorgen dat de macrofinanciële bijstand van de EU juridisch en materieel verenigbaar is met het extern optreden en het relevante beleid van de Gemeenschap op andere terreinen. Bij het formuleren van beleid, waaronder het memorandum van overeenstemming en de gift- en de leningovereenkomst, en de uitvoering daarvan, moet de samenhang verzekerd blijven.
Amendement 12
Overweging 8 quinquies (nieuw)
(8 quinquies)  De Gemeenschap moet ook ervoor zorgen dat de macrofinanciële bijstand van de EU een buitengewoon karakter behoudt, beperkt blijft in de tijd, en een aanvulling vormt op de steun van de Bretton Woods-instellingen, bilaterale donoren en schuldeisers van de Club van Parijs, zal afhangen van de vervulling van een aantal vereisten, waaronder politieke voorwaarden, en zorgvuldig zal worden gevolgd en geëvalueerd ter voorkoming van fraude en financiële onregelmatigheden.
Amendement 13
Overweging 9
(9)  De vrijgave van de communautaire financiële bijstand laat de bevoegdheden van de begrotingsautoriteit onverlet.
(9)  Deze financiële bijstand mag alleen worden geboden wanneer vaststaat dat de met de Libanese autoriteiten overeen te komen voorwaarden naar tevredenheid zijn nageleefd. De voorwaarden waaronder de tranches van de buitengewone bijstand mogen worden uitbetaald, moeten worden vastgelegd in het memorandum van overeenstemming en de gift- en leningovereenkomst, en dienen de realisering te omvatten van specifieke doelstellingen op de volgende gebieden: meer transparantie en houdbaarder overheidsfinanciën, toepassing van macro-economische en budgettaire prioriteiten, en volledige naleving van internationale normen op het gebied van democratie en mensenrechten en de fundamentele rechtsbeginselen. Werkelijke vooruitgang met de realisering van deze doelstellingen dient de basis te zijn voor uitbetaling van de tranches. De vrijgave van de communautaire financiële bijstand laat de bevoegdheden van de begrotingsautoriteit onverlet.
Amendement 14
Overweging 9 bis (nieuw)
(9 bis)  De krachtige financiële en politieke steun van de Europese Unie moet afhangen van de succesvolle wederopbouw van een Libanese staat die de volle soevereiniteit kan uitoefenen over zijn gehele grondgebied, verbetering van de economische en sociale situatie en versterking van het democratiseringsproces in het land.
Amendement 15
Overweging 10
(10)  De bijstand moet worden beheerd door de Commissie, in overleg met het Economisch en Financieel Comité,
(10)  De bijstand moet worden beheerd door de Commissie, in overleg met het Economisch en Financieel Comité en het Europees Parlement,
Amendement 16
Artikel 1, lid 1, alinea 1
1.  De Gemeenschap stelt Libanon 80 miljoen EUR aan financiële bijstand beschikbaar om het land te helpen bij de wederopbouw na de oorlog en bij de totstandbrenging van een duurzaam economisch herstel en daarmee de financiële druk te verlichten die de tenuitvoerlegging van het economische programma van de regering met zich brengt.
1.  De Gemeenschap stelt Libanon 80 miljoen EUR aan buitengewone financiële bijstand beschikbaar om het land te helpen bij de wederopbouw na de oorlog en bij de totstandbrenging van een duurzaam economisch herstel en daarmee de financiële druk te verlichten die de tenuitvoerlegging van het economische programma van de regering met zich brengt en verdere verslechtering in de Libanese handels- en betalingsbalans te voorkomen.
Amendement 17
Artikel 1, lid 2
2.  De communautaire financiële bijstand wordt door de Commissie in overleg met het Economisch en Financieel Comité beheerd op een wijze die in overeenstemming is met de overeenkomsten en afspraken tussen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Libanon.
2.  De communautaire financiële bijstand wordt door de Commissie in overleg met het Economisch en Financieel Comité beheerd op een wijze die in overeenstemming is met de overeenkomsten en afspraken tussen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Libanon. De Commissie houdt het Europees Parlement regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen in het Economisch en Financieel Comité, onder verschaffing van de desbetreffende documentatie.
Amendement 18
Artikel 1, lid 3
3.  De communautaire financiële bijstand wordt voor twee jaar beschikbaar gesteld, met ingang van de eerste dag na de inwerkingtreding van dit besluit. Indien de omstandigheden daartoe nopen, kan de Commissie evenwel, na raadpleging van het Economisch en Financieel Comité, besluiten de beschikbaarheidsperiode met maximaal één jaar te verlengen.
3.  De communautaire financiële bijstand wordt voor twee jaar beschikbaar gesteld, met ingang van de eerste dag na de inwerkingtreding van dit besluit.
Amendement 19
Artikel 2, lid 1
1.  De Commissie wordt hierbij gemachtigd om, na overleg met het Economisch en Financieel Comité, met de autoriteiten van Libanon overeenstemming te bereiken over de aan de financiële bijstand te verbinden financiële en economische beleidsvoorwaarden, die in een memorandum van overeenstemming en in een gift- en een leningovereenkomst worden vastgelegd. Deze voorwaarden stroken met de in artikel 1, lid 2, bedoelde overeenkomsten en afspraken.
1.  De Commissie wordt hierbij gemachtigd om, na overleg met het Economisch en Financieel Comité en het Europees Parlement, met de autoriteiten van Libanon overeenstemming te bereiken over de aan de financiële bijstand te verbinden financiële en economische beleidsvoorwaarden, die in een memorandum van overeenstemming en in een gift- en een leningovereenkomst worden vastgelegd. Deze voorwaarden stroken met de in artikel 1, lid 2, bedoelde overeenkomsten en afspraken. Het memorandum van overeenstemming en de gift- en leningovereenkomst worden onverwijld aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd. Tot de in dit lid bedoelde voorwaarden behoort de realisering van specifieke doelstellingen op de volgende gebieden: meer transparantie en houdbaarder overheidsfinanciën, toepassing van macro-economische en budgettaire prioriteiten, en volledige naleving van internationale normen op het gebied van democratie en mensenrechten en de fundamentele rechtsbeginselen. Deze voorwaarden dienen ook te zijn gericht op het bevorderen van de tenuitvoerlegging van economisch en sociaal beleid ter zake van armoedebestrijding, onderwijs en gezondheid. Werkelijke voortgang in de realisering van deze doelstellingen dient de basis te zijn voor uitbetaling van de tranches van de beoogde macrofinanciële bijstand. Omwille van de transparantie en de verantwoording worden de voorwaarden voor de macrofinanciële steun van de Europese Unie openbaar gemaakt.
Amendement 20
Artikel 2, lid 2
2.  Tijdens de tenuitvoerlegging van de communautaire financiële bijstand controleert de Commissie de deugdelijkheid van de voor deze bijstand relevante financiële en administratieve procedures en interne en externe controlemechanismen van Libanon.
2.  Tijdens de tenuitvoerlegging van de communautaire financiële bijstand controleert de Commissie zorgvuldig de deugdelijkheid van de voor deze bijstand relevante financiële en administratieve procedures en interne en externe controlemechanismen van Libanon.
Amendement 21
Artikel 2, lid 3
3.  De Commissie onderzoekt periodiek of het economische beleid van Libanon verenigbaar is met de doelstellingen van deze bijstand en of op bevredigende wijze aan de daaraan verbonden financiële en economische beleidsvoorwaarden is voldaan. Daarbij zal de Commissie haar werkzaamheden hecht coördineren met de werkzaamheden van de Bretton Woods-instellingen en, zo nodig, van het Economisch en Financieel Comité.
3.  De Commissie onderzoekt periodiek of het economische beleid van Libanon verenigbaar is met de doelstellingen van deze bijstand en of op bevredigende wijze aan de daaraan verbonden financiële en economische beleidsvoorwaarden is voldaan. Daarbij zal de Commissie haar werkzaamheden hecht coördineren met de werkzaamheden van de Bretton Woods-instellingen en, zo nodig, van het Economisch en Financieel Comité en het Europees Parlement.
Amendement 22
Artikel 2, lid 3 bis (nieuw)
3 bis.  Na inkennisstelling van het Europees Parlement en de Raad kan de Commissie de toekenning van de in dit besluit beoogde buitengewone macrofinanciële bijstand aanpassen aan politieke ontwikkelingen in Libanon, waarbij zij steeds voor ogen moet houden dat het belangrijk is de stabiliteit van het land te versterken en te voorkomen dat de binnenlandse crisis verder verslechtert.
Amendement 23
Artikel 2 bis (nieuw)
Artikel 2 bis
De Commissie kan, na het Europees Parlement en de Raad te hebben geïnformeerd, deze buitengewone macrofinanciële bijstand opschorten wanneer het door een verslechterende politieke situatie in Libanon de facto onmogelijk wordt de doelstellingen ervan te realiseren, ofwel in geval van een ernstige inbreuk op internationale normen ter zake van democratie en mensenrechten en de fundamentele rechtsbeginselen.
Amendement 24
Artikel 3, lid 1
1.  De Commissie stelt in maximaal drie tranches communautaire financiële bijstand ter beschikking van Libanon.
1.  De Commissie stelt in drie tranches communautaire financiële bijstand ter beschikking van Libanon.
Amendement 25
Artikel 3, lid 4
4.  De middelen worden overgemaakt aan de centrale bank van Libanon en zijn uitsluitend bedoeld om te voorzien in Libanons financieringsbehoefte.
4.  De middelen worden overgemaakt aan de centrale bank van Libanon en zijn uitsluitend bedoeld om te voorzien in Libanons financieringsbehoefte. Zij worden geboekt onder de rubriek "Buitengewone financiële bijstand van de Europese Unie".
Amendement 26
Artikel 4
De communautaire financiële bijstand wordt ten uitvoer gelegd overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen en de uitvoeringsvoorschriften daarvan. In het bijzonder wordt in het memorandum van overeenstemming en in de gift- en de leningovereenkomst met de autoriteiten van Libanon bepaald dat Libanon maatregelen vaststelt om fraude, corruptie en andere onregelmatigheden in verband met de bijstand te voorkomen en te bestrijden. Tevens wordt bepaald dat de Commissie, met inbegrip van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF), het recht heeft controles ter plaatse te verrichten en dat de Rekenkamer het recht heeft om, eventueel ter plaatse, audits te verrichten.
De communautaire financiële bijstand wordt ten uitvoer gelegd overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen en de uitvoeringsvoorschriften daarvan. In het bijzonder wordt in het memorandum van overeenstemming en in de gift- en de leningovereenkomst met de autoriteiten van Libanon bepaald dat Libanon specifieke maatregelen vaststelt om fraude, corruptie en andere onregelmatigheden in verband met de bijstand te voorkomen en te bestrijden. Tevens wordt met het oog op meer transparantie bij beheer en uitbetaling van de middelen bepaald dat de Commissie, met inbegrip van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF), het recht heeft controles ter plaatse te verrichten en dat de Rekenkamer en onafhankelijke accountants, met toestemming van de betrokken actoren, het recht hebben om, eventueel ter plaatse, audits te verrichten.
Amendement 27
Artikel 5
Uiterlijk op 31 augustus van elk jaar doet de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag toekomen over de uitvoering van dit besluit in het voorgaande jaar. In dit verslag wordt het verband aangegeven tussen de in artikel 2, lid 1, bedoelde beleidsvoorwaarden, de actuele economische en budgettaire prestaties van Libanon en het besluit van de Commissie om de bijstandstranches vrij te geven.
Uiterlijk op 31 augustus van elk jaar doet de Commissie aan de terzake bevoegde commissies van het Europees Parlement en de Raad een verslag toekomen over de uitvoering van dit besluit in het voorgaande jaar. In dit verslag wordt het verband aangegeven tussen de in artikel 2, lid 1, bedoelde beleidsvoorwaarden, de actuele economische en budgettaire prestaties van Libanon en het besluit van de Commissie om de bijstandstranches vrij te geven.
Amendement 28
Artikel 5 bis (nieuw)
Artikel 5 bis
Uiterlijk twee jaar na het verstrijken van de uitvoeringstermijn met betrekking tot de in dit besluit geregelde bijstand legt de Commissie een ex post evaluatieverslag aan het Europees Parlement en de Raad voor.
Amendement 29
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie en geldt daarna voor een periode van twee jaar.
Juridische mededeling - Privacybeleid