Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0172(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0452/2007

Teksty złożone :

A6-0452/2007

Debaty :

PV 28/11/2007 - 23
CRE 28/11/2007 - 23

Głosowanie :

PV 29/11/2007 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0550

Teksty przyjęte
PDF 342kWORD 96k
Czwartek, 29 listopada 2007 r. - Bruksela
Pomoc makrofinansowa dla Libanu *
P6_TA(2007)0550A6-0452/2007

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyznania Libanowi wspólnotowej pomocy makrofinansowej (COM(2007)0476 – C6-0290/2007 –2007/0172(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM (2007)0476),

–   uwzględniając art. 308 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0290/2007),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetowej (A6-0452/2007),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Punkt -1 preambuły (nowy)
(-1) W interesie Unii Europejskiej leży wzmocnienie suwerenności, terytorialnej integralności i niezależności Libanu, uwolnienie kraju od ingerencji z zewnątrz oraz wzmocnienie jego prawowitego i demokratycznego rządu.
Poprawka 2
Punkt -1 a preambuły (nowy)
(-1a) Unia Europejska i jej państwa członkowskie pełnią istotną rolę w nowej misji UNIFIL (Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie) i zobowiązały się do pełnego wdrożenia rezolucji 1701 (2006) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu ustabilizowania tego obszaru oraz znalezienia długoterminowego rozwiązania problemów, które w 2006 r. doprowadziły do konfliktu w południowym Libanie.
Poprawka 3
Punkt 1 a preambuły (nowy)
(1a)  W interesie Libanu leży odpowiednie wyważenie wydatków związanych z sytuacją po konflikcie, odbudową, nadmiernym zadłużeniem i potrzebami społecznymi, przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na sektor edukacji i szkolenia oraz na zwalczanie ubóstwa.
Poprawka 4
Punkt 2 preambuły
(2)  Liban, z jednej strony, oraz Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie, z drugiej strony, podpisały układ o stowarzyszeniu, który wszedł w życie dnia 1 kwietnia 2006 r.
(2)  W ramach partnerstwa eurośródziemnomorskiego, Liban, z jednej strony, oraz Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie, z drugiej strony, podpisały układ o stowarzyszeniu, który wszedł w życie dnia 1 kwietnia 2006 r.
Poprawka 5
Punkt 4 preambuły
(4)  Stosunki pomiędzy Libanem i Unią Europejską rozwijają się w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, która przewiduje doprowadzenie do głębszej integracji gospodarczej. UE i Liban uzgodniły w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa plan działania określający krótko- i średnioterminowe priorytety w stosunkach UE-Liban i związane z nimi działania polityczne.
(4)  Stosunki pomiędzy Libanem i Unią Europejską rozwijają się także w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), której cele obejmują pogłębienie integracji gospodarczej. W tym kontekście, w styczniu 2007 r. UE i Liban uzgodniły w ramach tej polityki plan działania określający krótko- i średnioterminowe priorytety we wzajemnych stosunkach i powiązanych działaniach politycznych.
Poprawka 6
Punkt 4 a preambuły (nowy)
(4a)  Do stabilizacji kraju znacznie przyczyniło się w szczególności przyjęcie w dniu 19 stycznia 2007 r. powyższego planu działania.
Poprawka 7
Punkt 4 b preambuły (nowy)
(4b)  Nadzwyczajna pomoc makrofinansowa przewidziana w niniejszej decyzji jest potrzebna tym pilniej, że fundusze na reformy strukturalne z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa będą udostępnione Libanowi dopiero począwszy od 2009 r. Planowana nadzwyczajna pomoc makrofinansowa wypełnia tę lukę, ponieważ będzie dostępna na lata 2007-2009 i będzie miała natychmiastowy skutek w odniesieniu do bilansu płatniczego Libanu. W protokole ustaleń należy zatem umieścić przepis gwarantujący komplementarność obydwu działań.
Poprawka 8
Punkt 4 c preambuły (nowy)
(4c)  Wpływ makrofinansowy wojny z 2006 r. na gospodarkę Libanu oraz szkodliwe skutki przedłużającego się kryzysu politycznego na nieodmiennie słaby i wrażliwy system instytucjonalny tego kraju zwiększają potrzebę międzynarodowej pomocy finansowej, udzielonej częściowo przez międzynarodową konferencję darczyńców na rzecz wsparcia Libanu, która odbyła się w styczniu 2007 r. (Paryż III). Pomoc makrofinansowa przewidziana w niniejszej decyzji powinna zostać wdrożona bez dalszej zwłoki jako część zobowiązania Wspólnoty wobec Libanu.
Poprawka 9
Punkt 8 a preambuły (nowy)
(8a)  Skutki konfliktu z Izraelem, który miał miejsce latem 2006 r., i łączne efekty prowadzonej w przeszłości polityki gospodarczej doprowadziły do poważnego kryzysu gospodarczego i finansowego, wymagającego podjęcia pilnych działań.
Poprawka 10
Punkt 8 b preambuły (nowy)
(8b)  Pomoc makrofinansowa Unii Europejskiej nie powinna być jedynie uzupełnieniem programów i środków od instytucji z Bretton Woods, lecz powinna być źródłem wartości dodanej zaangażowania UE.
Poprawka 11
Punkt 8 c preambuły (nowy)
(8c)  Wspólnota powinna zadbać o to, aby pomoc makrofinansowa UE była zgodna pod względem prawnym i merytorycznym ze środkami podejmowanymi w różnych obszarach działań zewnętrznych i innych odpowiednich strategii politycznych Wspólnoty. Zgodność należy zapewnić w trakcie opracowywania polityki, w tym w trakcie opracowywania treści protokołu ustaleń i umowy o dotację oraz w trakcie ich realizacji.
Poprawka 12
Punkt 8 d preambuły (nowy)
(8d)  Wspólnota powinna również zapewnić, aby pomoc makrofinansowa UE miała charakter nadzwyczajny i była ograniczona czasowo, stanowiąc uzupełnienie pomocy udzielonej przez instytucje z Bretton Woods, ofiarodawców dwustronnych i wierzycieli skupionych w Klubie Paryskim, a także była uzależniona od spełnienia jasno określonych wymogów, w tym wstępnych warunków politycznych, oraz podlegała uważnej kontroli i ocenie w celu zapobieżenia nadużyciom i nieprawidłowościom finansowym.
Poprawka 13
Punkt 9 preambuły
(9)  Udostępnienie pomocy finansowej Wspólnoty nie narusza uprawnień władzy budżetowej.
(9)  Takiej pomocy finansowej powinno się udzielić wyłącznie po stwierdzeniu, że warunki, które zostaną uzgodnione z władzami libańskimi, zostały w zadowalającym stopniu spełnione. Warunki wypłaty transz pomocy nadzwyczajnej powinny zostać określone w protokole ustaleń i umowie o dotację i powinny obejmować określenie konkretnych celów, które powinny być osiągnięte w następujących obszarach: poprawa przejrzystości i stabilności finansów publicznych, zastosowanie w praktyce priorytetów makroekonomicznych i budżetowych, a także przestrzeganie w pełni międzynarodowych norm w zakresie demokracji i praw człowieka oraz podstawowych zasad państwa prawa. Podstawą do wypłaty transz powinny być rzeczywiste postępy w osiąganiu powyższych celów. Udostępnienie pomocy finansowej Wspólnoty nie narusza uprawnień władzy budżetowej.
Poprawka 14
Punkt 9 a preambuły (nowy)
(9a)  Silne wsparcie finansowe i polityczne ze strony UE powinno zależeć od pomyślnej odbudowy państwa libańskiego, zdolnego do objęcia pełnego zwierzchnictwa nad całym swoim terytorium, od poprawy jego sytuacji gospodarczej i społecznej oraz od wzmocnienia procesu demokratyzacji w tym kraju.
Poprawka 15
Punkt 10 preambuły
(10)  Niniejsza pomoc powinna być zarządzana przez Komisję w porozumieniu z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym.
(10)  Niniejsza pomoc powinna być zarządzana przez Komisję w porozumieniu z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym i Parlamentem Europejskim.
Poprawka 16
Artykuł 1 ustęp 1 akapit pierwszy
1.  Wspólnota przyznaje Libanowi pomoc finansową w maksymalnej wysokości 80 mln EUR w celu wsparcia wewnętrznych starań Libanu na rzecz powojennej rekonstrukcji i stabilnej odbudowy gospodarczej, przyczyniając się w ten sposób do złagodzenia ograniczeń finansowych związanych z realizacją rządowego programu gospodarczego.
1.  Wspólnota przyznaje Libanowi nadzwyczajną pomoc finansową w maksymalnej wysokości 80 mln EUR w celu wsparcia wewnętrznych starań Libanu na rzecz powojennej rekonstrukcji i stabilnej odbudowy gospodarczej, przyczyniając się w ten sposób do złagodzenia ograniczeń finansowych związanych z realizacją rządowego programu gospodarczego oraz do uniknięcia dalszego pogorszenia się bilansu handlowego i rachunku bieżącego Libanu.
Poprawka 17
Artykuł 1 ustęp 2
2.  Pomocą finansową Wspólnoty zarządza Komisja w porozumieniu z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, w sposób zgodny z porozumieniami lub uzgodnieniami zawartymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Liban.
2.  Pomocą finansową Wspólnoty zarządza Komisja w porozumieniu z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, w sposób zgodny z porozumieniami lub uzgodnieniami zawartymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Liban. Komisja regularnie informuje Parlament Europejski o działaniach Komitetu Ekonomiczno-Finansowego i udostępnia mu odpowiednie dokumenty.
Poprawka 18
Artykuł 1 ustęp 3
3.  Pomoc finansowa Wspólnoty udostępniona będzie przez okres dwóch lat począwszy od pierwszego dnia po wejściu w życie niniejszej decyzji. Jednakże, jeżeli wymagają tego okoliczności, Komisja, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu dostępności pomocy o maksymalnie jeden rok.
3.  Pomoc finansowa Wspólnoty udostępniona będzie przez okres dwóch lat począwszy od pierwszego dnia po wejściu w życie niniejszej decyzji.
Poprawka 19
Artykuł 2 ustęp 1
1.  Komisja jest niniejszym upoważniona do uzgodnienia z władzami Libanu, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, polityki gospodarczej oraz warunków finansowych, którym podlega pomoc finansowa, a które określone zostaną w protokole ustaleń i umowach o dotacje i pożyczki. Warunki te muszą być zgodne z porozumieniami lub uzgodnieniami, o których mowa w art. 1 ust. 2.
1.  Komisja jest niniejszym upoważniona do uzgodnienia z władzami Libanu, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym i Parlamentem Europejskim, polityki gospodarczej oraz warunków finansowych, którym podlega pomoc finansowa, a które określone zostaną w protokole ustaleń i umowach o dotacje i pożyczki. Warunki te muszą być zgodne z porozumieniami lub uzgodnieniami, o których mowa w art. 1 ust. 2. Protokół ustaleń i umowę o dotację niezwłocznie przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Warunki, o których mowa w niniejszym ustępie, obejmują konkretne cele w następujących obszarach: poprawa przejrzystości i stabilności finansów publicznych, zastosowanie w praktyce priorytetów makroekonomicznych i budżetowych, a także przestrzeganie w pełni międzynarodowych norm w zakresie demokracji i praw człowieka oraz podstawowych zasad państwa prawa. Powyższe warunki również na celu zachęcanie do realizacji polityki gospodarczej i społecznej koncentrującej się na przeciwdziałaniu ubóstwu oraz wspieraniu edukacji i zdrowia. Podstawą do wypłaty transz przewidzianej pomocy makrofinansowej powinny być rzeczywiste postępy w osiąganiu powyższych celów. W celu uzyskania lepszej przejrzystości i odpowiedzialności warunki udzielenia pomocy makrofinansowej Unii Europejskiej podaje się do publicznej wiadmości.
Poprawka 20
Artykuł 2 ustęp 2
2.  W okresie realizacji pomocy finansowej Wspólnoty Komisja monitoruje prawidłowość regulacji finansowych Libanu, procedur administracyjnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów kontroli, które są istotne z punktu widzenia niniejszej pomocy finansowej Wspólnoty.
2.  W okresie realizacji pomocy finansowej Wspólnoty Komisja uważnie monitoruje prawidłowość regulacji finansowych Libanu, procedur administracyjnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów kontroli, które są istotne z punktu widzenia niniejszej pomocy finansowej Wspólnoty.
Poprawka 21
Artykuł 2 ustęp 3
3.  Komisja sprawdza w regularnych odstępach czasu, czy polityka gospodarcza Libanu jest zgodna z celami niniejszej pomocy oraz czy uzgodniona polityka gospodarcza i warunki finansowe są przestrzegane. Komisja działa w ścisłej współpracy z instytucjami z Bretton Woods i, jeżeli jest to wymagane, z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym.
3.  Komisja sprawdza w regularnych odstępach czasu, czy polityka gospodarcza Libanu jest zgodna z celami niniejszej pomocy oraz czy uzgodniona polityka gospodarcza i warunki finansowe są przestrzegane. Komisja działa w ścisłej współpracy z instytucjami z Bretton Woods i, jeżeli jest to wymagane, z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym i Parlamentem Europejskim.
Poprawka 22
Artykuł 2 ustęp 3 a (nowy)
3a.  Po poinformowaniu Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja może dostosować udzielenie wyjątkowej pomocy makrofinansowej przewidzianej w niniejszej decyzji do rozwoju sytuacji politycznej w Libanie, mając przez cały czas na względzie znaczenie poprawy stabilności kraju i niepogłębiania w dalszym stopniu kryzysu wewnętrznego.
Poprawka 23
Artykuł 2 a (nowy)
Artykuł 2a
Po poinformowaniu Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja może wstrzymać udzielanie niniejszej nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej, jeżeli pogorszenie sytuacji politycznej Libanu faktycznie uniemożliwia osiągnięcie celów pomocy lub jeżeli doszło do poważnego naruszenia międzynarodowych norm w zakresie demokracji i praw człowieka oraz podstawowych zasad państwa prawa.
Poprawka 24
Artykuł 3 ustęp 1
1.  Pomoc finansowa Wspólnoty jest udzielana Libanowi przez Komisję w maksymalnie trzech transzach.
1.  Pomoc finansowa Wspólnoty jest udzielana Libanowi przez Komisję w trzech transzach.
Poprawka 25
Artykuł 3 ustęp 4
4.  Fundusze są wypłacane Bankowi Libanu wyłącznie jako wsparcie finansowych potrzeb Libanu.
4.  Fundusze są wypłacane Bankowi Libanu wyłącznie jako wsparcie finansowych potrzeb Libanu i są rejestrowane w pozycji "Nadzwyczajna pomoc finansowa Unii Europejskiej".
Poprawka 26
Artykuł 4
Pomoc finansowa Wspólnoty jest realizowana zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia. W szczególności protokół ustaleń i umowa o dotację/pożyczkę z władzami Libanu przewidują podjęcie przez Liban stosownych środków w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji oraz wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z pomocą i zwalczania ich. Przewidują one także kontrole dokonywane przez Komisję, w tym Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), z prawem przeprowadzania inspekcji i kontroli na miejscu, a także kontrole dokonywane przez Trybunał Obrachunkowy, w stosownych przypadkach, przeprowadzane na miejscu.
Pomoc finansowa Wspólnoty jest realizowana zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia. W szczególności protokół ustaleń i umowa o dotację/pożyczkę z władzami Libanu przewidują wdrożenie przez Liban konkretnych środków w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji oraz wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z pomocą i zwalczania ich. W celu zapewnienia większej przejrzystości zarządzania i wydatkowania środków przewidują one także kontrole dokonywane przez Komisję, w tym Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), z prawem przeprowadzania inspekcji i kontroli na miejscu, a także kontrole dokonywane przez Trybunał Obrachunkowy i niezależnych audytorów za zgodą zaangażowanych stron, w stosownych przypadkach, przeprowadzane na miejscu.
Poprawka 27
Artykuł 5
Każdego roku do dnia 31 sierpnia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, które zawiera ocenę wykonania niniejszej decyzji za rok poprzedzający. Sprawozdanie wskazuje na powiązanie pomiędzy warunkami politycznymi ustalonymi w art. 2 ust. 1, następującej poprawy sytuacji gospodarczej i fiskalnej Libanu oraz decyzją Komisji dotyczącą wypłacenia transz pomocy.
Każdego roku do dnia 31 sierpnia Komisja przedkłada właściwym komisjom Parlamentu Europejskiego i Radzie sprawozdanie, które zawiera ocenę wykonania niniejszej decyzji za rok poprzedzający. Sprawozdanie wskazuje na powiązanie pomiędzy warunkami politycznymi ustalonymi w art. 2 ust. 1, następującej poprawy sytuacji gospodarczej i fiskalnej Libanu oraz decyzją Komisji dotyczącą wypłacenia transz pomocy.
Poprawka 28
Artykuł 5 a (nowy)
Artykuł 5a
Nie później niż dwa lata po zakończeniu okresu wdrażania pomocy, której dotyczy niniejsza decyzja, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny ex post.
Poprawka 29
Artykuł 6
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i obowiązuje przez okres dwóch lat od daty opublikowania.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności