Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0172(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0452/2007

Predkladané texty :

A6-0452/2007

Rozpravy :

PV 28/11/2007 - 23
CRE 28/11/2007 - 23

Hlasovanie :

PV 29/11/2007 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0550

Prijaté texty
PDF 423kWORD 99k
Štvrtok, 29. novembra 2007 - Brusel
Makrofinančná pomoc Libanonu *
P6_TA(2007)0550A6-0452/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Spoločenstva Libanonu (KOM(2007)0476 – C6-0290/2007 – 2007/0172(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0476),

–   so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0290/2007),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozpočet (A6-0452/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie - 1 (nové)
(-1) Je v záujme Európskej únie posilňovať suverenitu, územnú integritu a nezávislosť Libanonu, vymaniť krajinu spod cudzieho zasahovania a posilniť jej legitímnu a demokratickú vládu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie - 1 a (nové)
(-1a) Európska únia a jej členské štáty zohrávajú poprednú úlohu v novej misii dočasných mierových síl v Libanone UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) a zaviazali sa plne vykonať rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 (2006) s cieľom oblasť stabilizovať a nájsť dlhodobé riešenie príčin, ktoré viedli ku konfliktu v Libanone v lete 2006.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Je v záujme Libanonu nájsť správnu rovnováhu medzi výdavkami po skončení konfliktu, rekonštrukciou, nadmernou zadlženosťou a spoločenskými potrebami, a venovať pritom osobitnú pozornosť sektoru vzdelávania a boju proti chudobe.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 2
(2)  Libanon na jednej strane a Európske spoločenstvo a jeho členské štáty na strane druhej podpísali asociačnú dohodu, ktorá nadobudla platnosť 1. apríla 2006.
(2)  Libanon na jednej strane a Európske spoločenstvo a jeho členské štáty na strane druhej podpísali v rámci euro-stredomorského partnerstva dohodu o pridružení, ktorá nadobudla platnosť 1. apríla 2006.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 4
(4)  Vzťahy medzi Libanonom a Európskou úniou sa rozvíjajú v rámci európskej susedskej politiky, od ktorej sa očakáva, že povedie k hlbšej hospodárskej integrácii. EÚ a Libanon sa dohodli na akčnom pláne európskej susedskej politiky, v ktorom sa vymedzujú strednodobé priority vo vzťahoch EÚ a Libanonu a v príslušných politikách.
(4)  Vzťahy medzi Libanonom a Európskou úniou sa rozvíjajú aj v rámci európskej susedskej politiky (ESP), k cieľom ktorej aj patrí prehĺbenie hospodárskej integrácie. V tomto kontexte sa EÚ a Libanon sa dohodli v januári 2007 na akčnom pláne, v ktorom sa vymedzujú strednodobé priority v ich vzťahoch a v príslušných politikách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  K stabilizácii krajiny prispelo najmä schválenie uvedeného akčného plánu 19. januára 2007.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b)  Poskytnutie mimoriadnej makrofinančnej pomoci, ktorú predpokladá toto rozhodnutie osobitne naliehavé pretože prostriedky na odvetvové reformy poskytované v rámci nástroja európskej susedskej politiky a partnerstva bude mať Libanon k dispozícii až od roku 2009. Plánovaná mimoriadna makrofinančná pomoc túto medzeru vypĺňa, pretože sa poskytuje na obdobie rokov 2007-2009 a má okamžitý účinok na platobnú bilanciu Libanonu. V memorande o porozumení by sa preto mali uviesť ustanovenia, ktorými by sa zabezpečilo, že sa obe akcie budú vzájomne dopĺňať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 4 c (nové)
(4c)  Makrofinančný vplyv vojny z roku 2006 na hospodárstvo Libanonu a nepriaznivý vplyv dlhotrvajúcej politickej krízy na chronicky slabý a krehký inštitucionálny systém krajiny ešte viac zvýrazňuje potrebu medzinárodnej finančnej pomoci čiastočne ustanovenej Medzinárodnou konferenciou darcov na pomoc Libanonu z januára 2007 (Paríž III). Makrofinančná pomoc, ktorú predpokladá toto rozhodnutie by sa preto mala uskutočniť bez ďalšieho odkladu ako časť záväzku Spoločenstva voči Libanonu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Konflikt s Izraelom v lete 2006 a kumulatívny vplyv hospodárskych politík z minulosti vyvolali ťažkú hospodársku a finančnú krízu, ktorá si žiadala okamžitú akciu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)  Makrofinančná pomoc Európskej únie by nemala iba dopĺňať programy a zdroje z bretton-woodských inštitúcií, ale aj zabezpečovať pridanú hodnotu zo zapojenia Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 8 c (nové)
(8c)  Spoločenstvo by malo zabezpečiť, aby bola makrofinančná pomoc Európskej únie právne a vecne zosúladená s opatreniami prijatými v rôznych oblastiach vonkajšej pomoci a ostatných súvisiacich politikách Spoločenstva. Súlad by sa mal zabezpečiť pri formulovaní politiky, vrátane memoranda o porozumení, a dohody o udelení grantu a jej vykonávania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 8 d (nové)
(8d)  Spoločenstvo by sa malo tiež postarať o to, aby makrofinančná pomoc Európskej únie bola mimoriadna a časovo obmedzená, doplnková k pomoci, ktorú poskytujú bretton-woodské inštitúcie, dvojstranní darcovia a veritelia Parížskeho klubu, a tiež podmienená splnením jednoznačných požiadaviek vrátane politických podmienok a starostlivo kontrolovaná a hodnotená s cieľom predchádzať podvodom a finančným nezrovnalostiam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 9
(9)  Uvoľnením tejto finančnej pomoci Spoločenstva nie sú dotknuté právomoci rozpočtového orgánu.
(9)  Takáto finančná pomoc by sa mala poskytovať iba po tom, ako sa zistí, že podmienky, ktoré sa dohodli s libanonskými orgánmi, boli úspešne splnené. Podmienky uvoľnenia splátok mimoriadnej pomoci, ktoré sa stanovia v memorande o porozumení a v dohode o udelení grantu, by mali obsahovať konkrétne ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v týchto oblastiach: zlepšenie transparentnosti a zvýšenie udržateľnosti verejných financií; uplatňovanie makroekonomických a rozpočtových priorít; a plný súlad s medzinárodnými normami demokracie a ľudských práv a so základnými zásadami právneho štátu. Skutočný pokrok pri dosahovaní uvedených cieľov poskytne základ pre uvoľnenie splátok pomoci. Uvoľnením tejto finančnej pomoci Spoločenstva nie sú dotknuté právomoci rozpočtového orgánu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Podmienkou silnej finančnej a politickej podpory Európskej únie by malo byť úspešné znovuvybudovanie libanonského štátu, ktorý by na celom svojom území dokázal uplatňovať plnú suverenitu, a tiež zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie a posilnenie demokratického procesu v krajine.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 10
(10)  Túto pomoc by mala spravovať Komisia po porade s Hospodárskym a finančným výborom.
(10)  Pomoc by mala spravovať Komisia po porade s Európskym hospodárskym a finančným výborom a Európskym parlamentom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 1 odsek 1 pododsek 1
1.  Spoločenstvo poskytne Libanonu finančnú pomoc vo výške najviac 80 miliónov EUR s cieľom podporiť domáce snahy Libanonu o povojnovú obnovu a trvalo udržateľné oživenie hospodárstva a týmto spôsobom zmierniť finančné ťažkosti spojené s realizáciou vládneho hospodárskeho programu.
1.  Spoločenstvo poskytne Libanonu mimoriadnu finančnú pomoc vo výške najviac 80 miliónov EUR s cieľom podporiť domáce snahy Libanonu o povojnovú obnovu a trvalo udržateľné oživenie hospodárstva a týmto spôsobom zmierniť finančné ťažkosti spojené s realizáciou vládneho hospodárskeho programu a zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu obchodnej bilancie a bilancie bežného účtu Libanonu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 1 odsek 2
2.  Finančnú pomoc Spoločenstva bude spravovať Komisia po porade s Hospodárskym a finančným výborom a v súlade s dohodami alebo dohovormi dosiahnutými medzi Medzinárodným menovým fondom (MMF) a Libanonom.
2.  Finančnú pomoc Spoločenstva bude spravovať Komisia po porade s Hospodárskym a finančným výborom a v súlade s dohodami alebo dohovormi dosiahnutými medzi Medzinárodným menovým fondom (MMF) a Libanonom. Komisia bude pravidelne informovať Európsky parlament o postupoch Hospodárskeho a finančného výboru a poskytne mu relevantné dokumenty.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 1 odsek 3
3.  Finančná pomoc Spoločenstva bude k dispozícii na dva roky počnúc prvým dňom po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. Ak si to však vyžiadajú okolnosti, Komisia sa môže po porade s Hospodárskym a finančným výborom rozhodnúť predĺžiť obdobie možného čerpania najviac o jeden rok.
3.  Finančná pomoc Spoločenstva bude k dispozícii na dva roky počnúc prvým dňom po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 2 odsek 1
1.  Komisia je týmto splnomocnená dohodnúť s libanonskými orgánmi po porade s Hospodárskym a finančným výborom podmienky hospodárskej politiky a finančné podmienky, ktorým bude podliehať táto finančná pomoc, a ktoré sa majú ustanoviť v memorande o porozumení a v dohodách o grante/pôžičke. Tieto podmienky musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi uvedenými v článku 1 ods. 2.
1.  Komisia je týmto splnomocnená dohodnúť s libanonskými orgánmi po porade s Európskym hospodárskym a finančným výborom a Európskym parlamentom podmienky hospodárskej politiky a finančné podmienky, ktorým bude podliehať táto finančná pomoc, a ktoré sa majú ustanoviť v memorande o porozumení a v dohodách o grante/pôžičke. Tieto podmienky musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi uvedenými v článku 1 ods. 2. Memorandum o porozumení a dohoda o udelení grantu budú bezodkladne predložené Európskemu parlamentu a Rade. Súčasťou podmienok uvedených v tomto odseku sú špecifické ciele v nasledujúcich oblastiach: zlepšenie transparentnosti a zvýšenie udržateľnosti verejných financií; uplatňovanie makroekonomických a rozpočtových priorít; a plný súlad s medzinárodnými normami demokracie a ľudských práv a so základnými zásadami právneho štátu. Ich cieľom bude aj podporiť uskutočňovanie hospodárskych a sociálnych politík, ktoré sú zamerané na boj proti chudobe, na vzdelávanie a zdravie. Skutočný pokrok pri dosahovaní uvedených cieľov poskytne základ pre vyplácanie splátok predpokladanej makrofinančnej pomoci. Aby sa zvýšila transparentnosť a zodpovednosť, podmienky poskytovania makrofinančnej pomoci Európskej únie sa zverejnia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 2 odsek 2
2.  Počas realizácie finančnej pomoci Spoločenstva Komisia kontroluje riadny stav libanonských finančných opatrení, administratívnych postupov a vnútorných a vonkajších kontrolných mechanizmov, ktoré sú relevantné vzhľadom na túto finančnú pomoc Spoločenstva.
2.  Počas realizácie finančnej pomoci Spoločenstva Komisia dôkladne kontroluje riadny stav libanonských finančných opatrení, administratívnych postupov a vnútorných a vonkajších kontrolných mechanizmov, ktoré sú relevantné vzhľadom na túto finančnú pomoc Spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 2 odsek 3
3.  Komisia pravidelne overuje, či je hospodárska politika v Libanone v súlade s cieľmi tejto pomoci a či sa dohodnuté podmienky hospodárskej politiky a finančné podmienky uspokojivo plnia. Pri týchto kontrolách Komisia pracuje v úzkej koordinácii s bretton-woodskymi inštitúciami a v prípade potreby s Hospodárskym a finančným výborom.
3.  Komisia pravidelne overuje, či je hospodárska politika v Libanone v súlade s cieľmi tejto pomoci a či sa dohodnuté podmienky hospodárskej politiky a finančné podmienky uspokojivo plnia. Pri týchto kontrolách Komisia pracuje v úzkej koordinácii s bretton-woodskymi inštitúciami a v prípade potreby s Európskym hospodárskym a finančným výborom a s Európskym parlamentom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 2 odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia môže potom, ako informuje Európsky parlament a Radu, prispôsobiť poskytovanie mimoriadnej makrofinančnej pomoci, ktorú predpokladá toto rozhodnutie, politickému vývoju v Libanone, pričom bude mať neustále na pamäti, že je dôležité, aby sa podporovala stabilita krajiny a aby sa ďalej neprehlbovala vnútorná kríza.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 2 a (nový)
Článok 2a
Komisia môže po informovaní Európskeho parlamentu a Rady pozastaviť poskytovanie mimoriadnej makrofinančnej pomoci, ak je vzhľadom na zhoršenie politickej situácie v Libanone de facto nemožné plniť ciele tejto pomoci, alebo v prípade závažného porušenia medzinárodných demokratických noriem a noriem v oblasti ľudských práv a tiež základných zásad právneho štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 3 odsek 1
1.  Komisia poskytne Libanonu finančnú pomoc Spoločenstva najviac v troch splátkach.
1.  Komisia poskytne Libanonu finančnú pomoc Spoločenstva v troch splátkach.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 3 odsek 4
4.  Finančné prostriedky sa vyplatia Banque du Liban výhradne na pokrytie finančných potrieb Libanonu.
4.  Finančné prostriedky sa vyplatia Banque du Liban výhradne na pokrytie finančných potrieb Libanonu a  zaznamenajú pod názvom "Mimoriadna finančná pomoc Európskej únie".
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 4
Finančná pomoc Spoločenstva sa realizuje v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev a v súlade s jeho vykonávacími pravidlami. V memorande o porozumení a v dohodách s libanonskými orgánmi o poskytnutí grantu/pôžičky sa ustanovuje najmä povinnosť Libanonu prijať vhodné opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou. Ustanovujú sa v nich aj kontroly, ktoré vykoná Komisia, vrátane kontrol vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), s oprávnením vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste, ako aj audity, ktoré v prípade potreby vykoná na mieste Dvor audítorov.
Finančná pomoc Spoločenstva sa realizuje v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev a v súlade s jeho vykonávacími pravidlami. V memorande o porozumení a v dohodách s libanonskými orgánmi o poskytnutí grantu/pôžičky sa ustanovuje najmä povinnosť Libanonu vykonať osobitné opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou. Na zabezpečenie väčšej transparentnosti pri správe a výplate finančných prostriedkov sa v nich ustanovujú aj kontroly, ktoré vykoná Komisia, vrátane kontrol vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), s oprávnením vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste, ako aj audity, ktoré v prípade potreby vykoná na mieste Dvor audítorov a nezávislí audítori na základe súhlasu zainteresovaných subjektov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 5
Každoročne k 31. augustu predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá obsahuje hodnotenie vykonávania tohto rozhodnutia v predchádzajúcom roku. V tejto správe sa uvádza, ako sú prepojené politické podmienky stanovené v článku 2 ods. 1, priebežný stav hospodárstva a plnenie rozpočtu Libanonu a rozhodnutie Komisie uvoľniť splátky poskytnuté v rámci pomoci.
Každoročne k 31. augustu predloží Komisia relevantným výborom Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá obsahuje hodnotenie vykonávania tohto rozhodnutia v predchádzajúcom roku. V tejto správe sa uvádza, ako sú prepojené politické podmienky stanovené v článku 2 ods. 1, priebežný stav hospodárstva a plnenie rozpočtu Libanonu a rozhodnutie Komisie uvoľniť splátky poskytnuté v rámci pomoci.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 5 a (nový)
Článok 5a
Do dvoch rokov po uplynutí lehoty týkajúcej sa vykonávania pomoci stanovenej v tomto rozhodnutí predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu ex-post.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 6
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie a je platné na obdobie nasledujúcich dvoch rokov.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia