Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0158(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0428/2007

Indgivne tekster :

A6-0428/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/11/2007 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0551

Vedtagne tekster
PDF 73kWORD 129k
Torsdag den 29. november 2007 - Bruxelles
Europæisk kontrolordre under procedurer forud for domsafsigelse *
P6_TA(2007)0551A6-0428/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. november 2007 om Rådets rammeafgørelse om den europæiske kontrolordre under procedurer forud for domsafsigelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (KOM(2006)0468 - C6-0328/2006 - 2006/0158(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag (KOM(2006)0468),

-   der henviser til EU-traktatens artikel 31, litra a og c, samt til artikel 34, stk. 2, litra b,

-   der henviser til EU-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0328/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0428/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   henleder Kommissionens opmærksomhed på nødvendigheden af at tilpasse den europæiske arrestordres procedurer for anholdelse og tilbageførsel, således at de omfatter alle tilfælde, hvor en mistænkt skal sendes tilbage til den stat, hvor retssagen skal foregå, efter overtrædelse af den europæiske kontrolordre;

4.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen;

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 5
(5)  For at undgå unødige omkostninger og besvær i tilknytning til transport af mistænkte med henblik på indledende afhøringer eller selve retssagen, bør medlemsstaterne kunne anvende videoforbindelser.
(5)  For at undgå unødige omkostninger og besvær i tilknytning til transport af mistænkte med henblik på indledende afhøringer eller selve retssagen, bør medlemsstaterne kunne anvende den procedure, der er omhandlet i artikel 10 i konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater1.
__________________
1 EFT C 197 af 12.7.2000, s. 1.
Ændring 2
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  I tilfælde af en overtrædelse af en europæisk kontrolordre kan den udstedende myndighed beslutte at udstede en europæisk arrestordre med henblik på at tilbageføre den mistænkte til den udstedende stat. I sådanne tilfælde, som udelukkende bør omfatte anvendelsen af nærværende rammeafgørelse, omfatter rammeafgørelse 2002/584/RIA alle lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke der kan udstedes en europæisk kontrolordre.
Ændring 3
Artikel 1, afsnit 1
Med denne rammeafgørelse indføres en europæisk kontrolordre og procedurerne forud for domsafsigelse for tilbageførsel mellem medlemsstaterne.
Med denne rammeafgørelse indføres en europæisk kontrolordre.
Ændring 4
Artikel 1, stk. 2
En europæisk kontrolordre er en retsafgørelse udstedt af en kompetent myndighed i en medlemsstat over for en mistænkt uden bopæl i landet med henblik på at føre personen tilbage til sin bopælsmedlemsstat på den betingelse, at vedkommende efterkommer kontrolforanstaltninger for at sikre retsforfølgningen og navnlig for at sikre, at personen vil kunne stilles for en domstol i den udstedende medlemsstat.
En europæisk kontrolordre er en retsafgørelse udstedt af en kompetent myndighed i en medlemsstat over for en mistænkt uden bopæl i landet med henblik på at føre personen tilbage til den medlemsstat, hvor den pågældende har sin lovlige og sædvanlige bopæl, eller til en anden medlemsstat, hvis den mistænkte anmoder herom, og hvis den pågældende medlemsstat har givet sit samtykke hertil, på den betingelse, at vedkommende efterkommer kontrolforanstaltninger for at sikre retsforfølgningen og navnlig for at sikre, at personen vil kunne stilles for en domstol i den udstedende medlemsstat.
Ændring 5
Artikel 3
Artikel 3
udgår
Forpligtelse til at fuldbyrde en europæisk kontrolordre
Medlemsstaterne fuldbyrder enhver europæisk kontrolordre på grundlag af princippet om gensidig anerkendelse og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne rammeafgørelse.
Ændring 6
Artikel 4 a (ny)
Artikel 4a
Omkostninger
1.  Omkostningerne i forbindelse med fuldbyrdelse af en europæisk kontrolordre på den fuldbyrdende stats territorium afholdes af den pågældende stat.
2.  Alle andre omkostninger afholdes af den udstedende stat.
Ændring 7
Artikel 5, stk. 1
1.  En europæisk kontrolordre kan udstedes af den udstedende myndighed, når denne har oplyst mistænkte om de vilkår, vedkommende pålægges i medfør af artikel 6 og om følgerne af overtrædelse heraf, navnlig sådanne følger, der er opstillet i artikel 17 og 18.
1.  Efter udstedelse af en europæisk kontrolordre oplyser den udstedende myndighed mistænkte på et sprog, som den pågældende forstår, om de vilkår, vedkommende pålægges i medfør af artikel 6 og om følgerne af overtrædelse heraf, navnlig sådanne følger, der er opstillet i artikel 17 og 18.
Ændring 8
Artikel 6, stk. 1, afsnit 2
Vanskeliggørelse af sagens forfølgning eller begåelse af strafbare handlinger kan udgøre en overtrædelse af den europæiske kontrolordre.
Vanskeliggørelse af sagens forfølgning eller begåelse af strafbare handlinger udgør en overtrædelse af den europæiske kontrolordre.
Ændring 9
Artikel 6, stk. 1, afsnit 3
Den udstedende myndighed kan undergive mistænkte et eller flere af følgende vilkår:
Den udstedende myndighed kan undergive mistænkte et eller flere af følgende vilkår:
a) deltage i indledende afhøringer i forbindelse med den eller de lovovertrædelser, som vedkommende er sigtet for, eller
a) deltage i indledende afhøringer i forbindelse med den eller de lovovertrædelser, som vedkommende er sigtet for, eller
b) ikke uden tilladelse tage ophold på angivne steder i den udstedende stat, eller
b) ikke uden tilladelse opholde sig på angivne steder eller områder i den udstedende stat eller den fuldbyrdende stat.
c) refundere udgifterne i forbindelse med tilbageførsel af vedkommende til en indledende afhøring eller til retssagen.
Ændring 10
Artikel 6, stk. 1, afsnit 3, litra c a (nyt)
ca) informere den fuldbyrdende myndighed om en eventuel adresseændring i den fuldbyrdende medlemsstat.
Ændring 11
Artikel 6, stk. 2, litra c
c) at deponere pas eller andre legitimationspapirer hos den fuldbyrdende myndighed
udgår
Ændring 12
Artikel 6, stk. 2, litra e
e) på nærmere angivne tidspunkter [at] befinde sig på den oplyste arbejdsplads i den fuldbyrdende stat
e) på nærmere angivne tidspunkter befinde sig på den oplyste arbejdsplads, det oplyste tjenestested osv. i den fuldbyrdende stat
Ændring 13
Artikel 6, stk. 2, litra g a (nyt)
ga) undgå kontakt med nærmere angivne personer eller genstande
Ændring 14
Artikel 6, stk. 2, litra h
h) [at] undergive sig en nærmere angiven lægebehandling.
h) undergive sig en nærmere angiven lægebehandling med den mistænktes samtykke.
Ændring 15
Artikel 6, stk. 2, litra h a (nyt)
ha) undergive sig elektronisk overvågning.
Ændring 16
Artikel 6, stk. 2 a (nyt)
2a.  Ved gennemførelsen af denne rammeafgørelse informerer hver medlemsstat Rådets Generalsekretariat om de forpligtelser, bortset fra de i stk. 1 og 2 omhandlede forpligtelser, som den er rede til at overvåge. Rådets Generalsekretariat sørger for, at samtlige medlemsstater og Kommissionen får adgang til oplysningerne.
Ændring 17
Artikel 6, stk. 3
3.  Alle vilkår, der pålægges af den udstedende myndighed i henhold til denne artikels stk. 1, 2 og 3, skal angives i den europæiske kontrolordre.
3.  Alle vilkår, der pålægges af den udstedende myndighed i henhold til denne artikels stk. 1 og 2, skal angives i den europæiske kontrolordre.
Ændring 19
Artikel 6, stk. 4, afsnit 1 a (nyt)
De i første afsnit omhandlede ændringer må kun være af teknisk art og må ikke indebære yderligere forpligtelser for den mistænkte.
Ændring 20
Artikel 8, stk. 1 a (nyt)
1a.  Efter anmodning fra den mistænkte fremsendes den europæiske kontrolordre til enhver anden medlemsstat, hvis kompetente myndighed accepterer en sådan fremsendelse.
Ændring 21
Artikel 10, stk. 1
1.  En ret, en dommer, en undersøgelsesdommer eller en offentlig anklager i modtagerstaten afslår at anerkende og fuldbyrde en europæisk kontrolordre, hvis det er klart, at straffesagen for den lovovertrædelse, for hvilken ordren er udstedt, vil stride imod ne bis in idem-princippet.
1.  Den kompetente myndighed i modtagerstaten afslår at anerkende og fuldbyrde en europæisk kontrolordre, hvis det er klart, at straffesagen for den lovovertrædelse, for hvilken ordren er udstedt, vil stride imod ne bis in idem-princippet.
Ændring 22
Artikel 10, stk. 2, indledning
2.  En ret, en dommer, en undersøgelsesdommer eller en offentlig anklager i modtagerstaten kan afslå at anerkende og fuldbyrde en europæisk kontrolordre af en eller flere af følgende grunde:
2.  Den kompetente myndighed i modtagerstaten kan afslå at anerkende og fuldbyrde en europæisk kontrolordre af en eller flere af følgende grunde:
Ændring 23
Artikel 12, stk. 1
1.  En ret, en dommer, en undersøgelsesdommer eller en offentlig anklager i modtagerstaten træffer hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest inden 5 dage fra modtagelsen af den europæiske kontrolordre afgørelse om enten at anerkende og fuldbyrde den eller at påberåbe grunde til at afslå anerkendelse og fuldbyrdelse. Den kompetente myndighed i modtagerstaten underretter den udstedende myndighed om afgørelsen på en hvilken som helst måde, der kan efterlade et skriftligt spor.
1.  Den kompetente myndighed i modtagerstaten træffer hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest inden 5 dage fra modtagelsen af den europæiske kontrolordre afgørelse om enten at anerkende og fuldbyrde den eller at påberåbe grunde til at afslå anerkendelse og fuldbyrdelse. Den kompetente myndighed i modtagerstaten underretter den udstedende myndighed om afgørelsen på en hvilken som helst måde, der kan efterlade et skriftligt spor.
Ændring 24
Artikel 12, stk. 3
3.  Når den europæiske kontrolordre er ufuldstændig, kan retten, dommeren, undersøgelsesdommeren eller den offentlige anklager i modtagerstaten udsætte afgørelsen om anerkendelse og fuldbyrdelse af ordren, indtil den er fuldstændiggjort af den udstedende myndighed.
3.  Når den europæiske kontrolordre er ufuldstændig, kan den kompetente myndighed i modtagerstaten udsætte afgørelsen om anerkendelse og fuldbyrdelse af ordren, indtil den er fuldstændiggjort af den udstedende myndighed.
Ændring 25
Artikel 12, stk. 4
4.  Hvis anerkendelsen og fuldbyrdelsen af den europæiske kontrolordre udsættes i overensstemmelse med stk. 3, fremsender retten, dommeren, undersøgelsesdommeren eller den offentlige anklager i modtagerstaten straks en rapport med de nærmere grunde for udsættelsen direkte til den udstedende myndighed på en hvilken som helst måde, der kan efterlade et skriftligt spor.
4.  Hvis anerkendelsen og fuldbyrdelsen af den europæiske kontrolordre udsættes i overensstemmelse med stk. 3, fremsender den kompetente myndighed i modtagerstaten straks en rapport med de nærmere grunde for udsættelsen direkte til den udstedende myndighed på en hvilken som helst måde, der kan efterlade et skriftligt spor.
Ændring 26
Artikel 12, stk. 4 a (nyt)
4a.  Den udstedende myndighed informerer den mistænkte om eventuelle udsættelser i forbindelse med anerkendelsen og fuldbyrdelsen af den europæiske kontrolordre.
Ændring 27
Artikel 13, stk. 4
4.  Mistænkte har ret til at blive hørt af den udstedende myndighed efter lovgivningen i den udstedende stat. Dette krav kan opfyldes ved brug af hensigtsmæssige video- eller telefonforbindelser med den udstedende myndighed (høring ved hjælp af video- eller telefonkonference). Den udstedende myndighed rådfører sig også med den fuldbyrdende myndighed om fornyet prøvelse af den europæiske kontrolordre.
4.  Mistænkte har ret til at blive hørt af den udstedende myndighed efter lovgivningen i den udstedende stat. Dette krav kan opfyldes i overensstemmelse med proceduren i artikel 10 i konventionen af 29. maj 2000 mellem den fuldbyrdende og den udstedende myndighed. Den udstedende myndighed rådfører sig også med den fuldbyrdende myndighed om fornyet prøvelse af den europæiske kontrolordre.
Ændring 28
Artikel 17, stk. 4
4.  Før der træffes afgørelse i henhold til stk. 1, har mistænkte ret til at blive hørt af den udstedende myndighed efter lovgivningen i den udstedende medlemsstat. Dette krav kan opfyldes ved brug af hensigtsmæssige video- eller telefonforbindelser mellem den fuldbyrdende og den udstedende myndighed (høring ved hjælp af video- eller telefonkonference). Den udstedende myndighed rådfører sig også med den fuldbyrdende myndighed.
4.  Før der træffes afgørelse i henhold til stk. 1, har mistænkte ret til at blive hørt af den udstedende myndighed efter lovgivningen i den udstedende medlemsstat. Dette krav kan opfyldes i overensstemmelse med proceduren i artikel 10 i konventionen af 29. maj 2000 mellem den fuldbyrdende og den udstedende myndighed. Den udstedende myndighed rådfører sig også med den fuldbyrdende myndighed.
Ændring 29
Artikel 18
Betingelser for anholdelse og tilbageførsel af mistænkte
Anholdelse og tilbageførsel af mistænkte
1.  Hvis den udstedende myndighed afgør, at mistænkte skal anholdes og føres tilbage til den udstedende stat, skal mistænkte høres af en retsmyndighed i den medlemsstat, på hvis område mistænkte anholdes.
1.  Hvis den udstedende myndighed afgør, at mistænkte skal anholdes og føres tilbage til den udstedende stat, skal den udstede en europæisk arrestordre i overensstemmelse med bestemmelserne i rammeafgørelse 2002/584/RIA.
2.  Hvis mistænkte giver sit samtykke til at blive tilbageført, fører den medlemsstat, på hvis område mistænkte anholdes, straks mistænkte tilbage til den udstedende stat.
2.   Uanset artikel 2, stk. 1, i den rammeafgørelse kan der i så tilfælde udstedes en europæisk arrestordre, og den mistænkte kan tilbageføres til den udstedende stat i forbindelse med alle de lovovertrædelser, for hvilke en europæisk kontrolordre kan udstedes.
3.  Hvis mistænkte ikke giver sit samtykke til at blive tilbageført, fører den medlemsstat, på hvis område mistænkte anholdes, straks mistænkte tilbage til den udstedende stat. Den kan kun afvise anholdelsen og tilbageførslen,
- hvis det er klart, at straffesagen for den lovovertrædelse, for hvilken ordren er udstedt, ville stride imod ne bis in idem-princippet
- hvis mistænkte allerede retsforfølges i den fuldbyrdende medlemsstat for det samme forhold som det, der ligger til grund for den europæiske kontrolordre
- hvis der er indtrådt forældelse med hensyn til strafferetlig forfølgning eller fuldbyrdelse af straf i henhold til lovgivningen i den fuldbyrdende medlemsstat, og denne medlemsstat har jurisdiktionskompetence i medfør af sin egen strafferet
- hvis afgørelsen om anholdelse og tilbageførelse af mistænkte vedrører nye forhold, der ikke er omfattet af den europæiske kontrolordre.
4.  Andre medlemsstater end den fuldbyrdende stat kan også afslå at anholde og tilbageføre mistænkte på grundlag af en eller flere af de grunde, der er opstillet i artikel 10.
Ændring 30
Artikel 20
Artikel 20
udgår
Frister for tilbageførsel
1.  Mistænkte tilbageføres til den udstedende stat i henhold til artikel 18 på en mellem de pågældende medlemsstater indbyrdes aftalt dato og under alle omstændigheder ikke senere end 3 dage efter anholdelsen.
2.  Tilbageførsel af mistænkte kan undtagelsesvis udsættes midlertidigt af tungtvejende humanitære grunde, f.eks. hvis der er vægtige grunde til at antage, at tilbageførslen klart ville bringe mistænktes liv eller helbred i fare. Den udstedende myndighed underrettes øjeblikkeligt om en sådan udsættelse og årsagerne hertil. Tilbageførslen af mistænkte sker så snart disse årsager er ophørt på en mellem de pågældende medlemsstater indbyrdes aftalt dato.
Ændring 31
Artikel 21
Artikel 21
udgår
Transit
1.  Hver medlemsstat tillader transit gennem sit område af en mistænkt, der tilbageføres i henhold til bestemmelserne i denne rammeafgørelse, forudsat at den har modtaget oplysning om:
a) identiteten og nationaliteten på den person, der er omfattet af en europæisk kontrolordre
b) eksistensen af en europæisk arrestordre
c) arten og den retlige klassificering af lovovertrædelsen
d) omstændighederne ved lovovertrædelsen, herunder tid og sted.
2.  Hver medlemsstat udpeger en myndighed, der er ansvarlig for at modtage transitanmodninger og de nødvendige dokumenter samt al anden officiel korrespondance vedrørende transitanmodninger. Medlemsstaterne meddeler Rådet hvilken myndighed, der er udpeget.
3.  Transitanmodningen og de i stk. 1 nævnte oplysninger kan meddeles den myndighed, der er udpeget i medfør af stk. 2, på en hvilken som helst måde, der kan efterlade et skriftligt spor. Transitmedlemsstaten meddeler sin afgørelse på samme måde.
4.  Denne rammeafgørelse finder ikke anvendelse på flyrejser uden planlagt mellemlanding. Finder der imidlertid i forbindelse med en sådan flyrejse en uforudset landing sted, giver den udstedende medlemsstat den myndighed, der er udpeget i medfør af stk. 2, de i stk. 1 nævnte oplysninger.
Ændring 32
Artikel 22, stk. 1 a (nyt)
Stk.  1 finder også anvendelse, når den europæiske kontrolordre i henhold til artikel 6, stk. 2, litra d) pålægger mistænkte en forpligtelse til ikke at fjerne sig fra sin bopæl eller ethvert andet opholdssted i hele det tidsrum, der er fastsat i kontrolordren.
Ændring 33
Titel, under artikel 22, kapitel 5 a (nyt)
KAPITEL 5a - DATABESKYTTELSE
Ændring 34
Artikel 22 a (ny)
Artikel 22a
Databeskyttelse
Ved behandling af personoplysninger i henhold til denne rammeafgørelse skal mindst følgende grundprincipper overholdes:
a) behandlingen af oplysninger skal være lovformelig, nødvendig og stå i et rimeligt forhold til formålet med indsamlingen og/eller den efterfølgende behandling heraf
b) oplysninger indsamles kun til nærmere fastsatte og lovformelige formål og viderebehandles på en måde, som er forenelig med sådanne formål
c) oplysningerne skal være nøjagtige og ajourførte
d) særlige kategorier af oplysninger vedrørende racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskab af partier eller fagforeninger, seksuel orientering eller sundhed må kun behandles, hvis dette er absolut nødvendigt, og under overholdelse af specifikke sikkerhedsforanstaltninger.
Ændring 35
Artikel 22 b (ny)
Artikel 22b
Den registreredes rettigheder
1.  Den registrerede underrettes om, at personoplysninger vedrørende den pågældende behandles.
En sådan underretning kan om nødvendigt forsinkes for ikke at skade det formål, der ligger til grund for behandlingen af oplysningerne.
2.  Den registrerede har ret til uden unødig forsinkelse at blive underrettet om, hvilke oplysninger der bliver behandlet, på et sprog, som vedkommende forstår, samt at korrigere og om nødvendigt slette oplysninger, der behandles i modstrid med de i artikel 22a omhandlede principper.
3.  Adgang til de i stk. 1 eller 2 omhandlede oplysninger kan nægtes eller forsinkes, hvis dette er strengt nødvendigt:
a) for at beskytte sikkerheden og den offentlige orden
b) for at forhindre en forbrydelse
c) for ikke at hindre efterforskning og retsforfølgelse af strafbare handlinger
d) for at beskytte tredjeparts rettigheder.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik