Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0158(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0428/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0428/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0551

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 422kWORD 139k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης σε προδικαστικές διαδικασίες μεταξύ κρατών μελών *
P6_TA(2007)0551A6-0428/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης σε προδικαστικές διαδικασίες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2006)0468),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 31, παράγραφος 1, στοιχεία (α) και (γ) και το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο (β), της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0328/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0428/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   επισύρει την προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη προσαρμογής της διαδικασίας σύλληψης και παράδοσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ώστε να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας ύποπτος πρέπει να μεταφερθεί στο κράτος της δίκης μετά από παραβίαση του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης·

4.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Για να αποφεύγονται περιττά έξοδα και δυσκολίες σε σχέση με τη μεταφορά των υπόπτων με σκοπό τη διεξαγωγή προκαταρκτικών ακροάσεων ή της κυρίως δίκης, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στη μέθοδο της εικονοτηλεδιάσκεψης.
(5)  Για να αποφεύγονται περιττά έξοδα και δυσκολίες σε σχέση με τη μεταφορά των υπόπτων με σκοπό τη διεξαγωγή προκαταρκτικών ακροάσεων ή της κυρίως δίκης, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου 10 της Σύμβασης της 29ης Μαΐου 2000 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης1.
_____________
1 ΕΕ C 197, 12.7.2000, σ. 1
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6α) Σε περίπτωση παραβίασης του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης, η αρχή έκδοσης μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης με σκοπό τη μεταφορά του υπόπτου στο κράτος έκδοσης. Υπό αυτές τις περιστάσεις, που θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρώς στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου, η απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ, καλύπτει όλα τα αδικήματα σε σχέση με τα οποία μπορεί να εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης.
Τροπολογία 3
Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο
Με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο καθιερώνεται ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης και προδικαστικές διαδικασίες μεταφοράς μεταξύ κρατών μελών.
Με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο καθιερώνεται ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης.
Τροπολογία 4
Άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο
Το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης είναι δικαστική απόφαση που εκδίδεται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σε σχέση με έναν ύποπτο που κατοικεί μονίμως στην αλλοδαπή, με σκοπό να επιστρέψει το εν λόγω άτομο στο κράτος μέλος όπου διαμένει υπό τον όρο ότι συμμορφώνεται με μέτρα επιτήρησης, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η σωστή απονομή δικαιοσύνης και, ιδίως, να εξασφαλισθεί ότι ο ύποπτος θα βρίσκεται στη διάθεση των αρχών για τη διεξαγωγή δίκης στο κράτος μέλος της έκδοσης.
Το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης είναι δικαστική απόφαση που εκδίδεται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σε σχέση με έναν ύποπτο που κατοικεί μονίμως στην αλλοδαπή, με σκοπό να επιστρέψει το εν λόγω άτομο στο κράτος μέλος όπου νομίμως και συνήθως διαμένει ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, σε περίπτωση που το ζητεί ο ύποπτος και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος το επιτρέπει, υπό τον όρο ότι συμμορφώνεται με μέτρα επιτήρησης, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η σωστή απονομή δικαιοσύνης και, ιδίως, να εξασφαλισθεί ότι ο ύποπτος θα βρίσκεται στη διάθεση των αρχών για τη διεξαγωγή δίκης στο κράτος μέλος της έκδοσης.
Τροπολογία 5
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Υποχρέωση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης
Τα κράτη μέλη εκτελούν κάθε ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου.
Διαγράφεται
Τροπολογία 6
Άρθρο 4α (νέο)
Άρθρο 4α
Δαπάνες
1.  Το κράτος μέλος της εκτέλεσης επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης στην επικράτειά του.
2.  Το κράτος μέλος έκδοσης επιβαρύνεται με όλες τις υπόλοιπες δαπάνες.
Τροπολογία 7
Άρθρο 5, παράγραφος 1
1.  Η έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης από την αρμόδια αρχή επιτρέπεται μόνον αφού ο ύποπτος ενημερωθεί για τις τυχόν υποχρεώσεις που πρόκειται να επιβληθούν δυνάμει του άρθρου 6 και για τις σχετικές συνέπειες, ιδίως δε για εκείνες που καθορίζονται στα άρθρα 17 και 18.
1.  Μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον ύποπτο σε γλώσσα που κατανοεί για τις τυχόν υποχρεώσεις που πρόκειται να επιβληθούν δυνάμει του άρθρου 6 και για τις σχετικές συνέπειες, ιδίως δε για εκείνες που καθορίζονται στα άρθρα 17 και 18.
Τροπολογία 8
Άρθρο 6, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Η παρακώλυση του έργου της Δικαιοσύνης ή η τέλεση αξιόποινων πράξεων ενδέχεται να συνιστά παραβίαση του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης.
Η παρακώλυση του έργου της Δικαιοσύνης ή η τέλεση αξιόποινων πράξεων συνιστά παραβίαση του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης.
Τροπολογία 9
Άρθρο 6, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο
Η αρχή έκδοσης δύναται να επιβάλει στον ύποπτο μία ή περισσότερες από τις εξής υποχρεώσεις:
Η αρχή έκδοσης δύναται να επιβάλει στον ύποπτο μία ή περισσότερες από τις εξής υποχρεώσεις:
α) να παραστεί σε προκαταρκτικές ακροάσεις με αντικείμενο το αδίκημα ή τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται·
α) να παραστεί σε προκαταρκτικές ακροάσεις με αντικείμενο το αδίκημα ή τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται·
β) να μην εισέρχεται χωρίς άδεια σε συγκεκριμένα μέρη στο κράτος έκδοσης·
β) να μην συχνάζει χωρίς άδεια σε συγκεκριμένα μέρη ή περιοχές στο κράτος έκδοσης ή στο κράτος εκτέλεσης·
γ) να καταβάλει τα έξοδα για την προσαγωγή του σε προκαταρκτική ακρόαση ή σε δίκη.
Τροπολογία 10
Άρθρο 6, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο, στοιχείο (γα) (νέο)
γα) να ενημερώνει την αρχή εκτέλεσης για τυχόν αλλαγή του τόπου κατοικίας του στο κράτος εκτέλεσης·
Τροπολογία 11
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο γ)
γ) την παράδοση στην αρχή εκτέλεσης του διαβατηρίου ή διαβατηρίων ή άλλων εγγράφων πιστοποίησης της ταυτότητας·
Διαγράφεται
Τροπολογία 12
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο ε)
ε) την παρουσία του υπόπτου στον προκαθορισμένο τόπο εργασίας του στο κράτος εκτέλεσης σε προκαθορισμένες χρονικές στιγμές·
ε) την παρουσία του υπόπτου στον προκαθορισμένο τόπο εργασίας του, υπηρεσίας του κ.λπ. στο κράτος εκτέλεσης σε προκαθορισμένες χρονικές στιγμές·
Τροπολογία 13
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο ζα) (νέο)
ζα) την αποφυγή επαφής με συγκεκριμένα πρόσωπα ή αντικείμενα·
Τροπολογία 14
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο η)
η) την υποβολή σε συγκεκριμένη ιατρική αγωγή.
η) την υποβολή σε συγκεκριμένη ιατρική αγωγή υπό τον όρο της συγκατάθεσης του υπόπτου.
Τροπολογία 15
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο ηα) (νέο)
ηα) την υποβολή σε ηλεκτρονική παρακολούθηση.
Τροπολογία 16
Άρθρο 6, παράγραφος 2α (νέα)
. Κάθε κράτος μέλος, κατά τη μεταφορά της παρούσας απόφασης-πλαισίου, ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις την τήρηση των οποίων σκοπεύει να επιτηρήσει, με εξαίρεση εκείνες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου θέτει τις ληφθείσες πληροφορίες στη διάθεση όλων των κρατών μελών και της Επιτροπής.
Τροπολογία 17
Άρθρο 6, παράγραφος 3
3.  Οι υποχρεώσεις που ενδεχομένως επιβάλλονται από την αρχή έκδοσης δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου καταγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης.
3.  Οι υποχρεώσεις που ενδεχομένως επιβάλλονται από την αρχή έκδοσης δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 καταγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης.
Τροπολογία 19
Άρθρο 6, παράγραφος 4, εδάφιο 1α (νέο)
Οι τροποποιήσεις του εδαφίου 1 έχουν τεχνικό μόνο χαρακτήρα και δεν επιβάλλουν αφ' εαυτές πρόσθετες υποχρεώσεις στον ύποπτο.
Τροπολογία 20
Άρθρο 8, παράγραφος 1α (νέα)
. Μετά από αίτηση του υπόπτου, το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης διαβιβάζεται σε κάθε άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή του οποίου συγκατατίθεται στη διαβίβαση αυτή.
Τροπολογία 21
Άρθρο 10, παράγραφος 1
1.  Ένα δικαστήριο, δικαστής, ανακριτής δικαστής ή εισαγγελέας στο κράτος που λαμβάνει αίτηση αρνείται την αναγνώριση και εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης αν είναι σαφές ότι η ποινική διαδικασία για την αξιόποινη πράξη για την οποία έχει εκδοθεί το ένταλμα θα παραβίαζε την αρχή ne bis in idem (αρχή του δεδικασμένου).
1.  Η αρμόδια αρχή στο κράτος που λαμβάνει αίτηση αρνείται την αναγνώριση και εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης αν είναι σαφές ότι η ποινική διαδικασία για την αξιόποινη πράξη για την οποία έχει εκδοθεί το ένταλμα θα παραβίαζε την αρχή ne bis in idem (αρχή του δεδικασμένου).
Τροπολογία 22
Άρθρο 10, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση
2.  Ένα δικαστήριο, δικαστής, ανακριτής δικαστής ή εισαγγελέας στο κράτος που λαμβάνει αίτηση δύναται να αρνηθεί την αναγνώριση και εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:
2.  Η αρμόδια αρχή στο κράτος που λαμβάνει αίτηση δύναται να αρνηθεί την αναγνώριση και εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:
Τροπολογία 23
Άρθρο 12, παράγραφος 1
1.  Ένα δικαστήριο, δικαστής, ανακριτής δικαστής ή εισαγγελέας στο κράτος που λαμβάνει αίτηση αποφασίζει, το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός 5 ημερών από την παραλαβή του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης, σχετικά με το αν θα αναγνωρίσει και εκτελέσει το ένταλμα ή θα επικαλεσθεί λόγους για τη μη αναγνώριση και εκτέλεσή του. Η αρμόδια αρχή στο κράτος που έχει λάβει αίτηση ενημερώνει την αρχή έκδοσης για την απόφασή της με οποιοδήποτε μέσο ικανό να παραγάγει γραπτό τεκμήριο.
1.  Η αρμόδια αρχή στο κράτος που λαμβάνει αίτηση αποφασίζει, το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός 5 ημερών από την παραλαβή του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης, σχετικά με το αν θα αναγνωρίσει και εκτελέσει το ένταλμα ή θα επικαλεσθεί λόγους για τη μη αναγνώριση και εκτέλεσή του. Η αρμόδια αρχή στο κράτος που έχει λάβει αίτηση ενημερώνει την αρχή έκδοσης για την απόφασή της με οποιοδήποτε μέσο ικανό να παραγάγει γραπτό τεκμήριο.
Τροπολογία 24
Άρθρο 12, παράγραφος 3
3.  Σε περίπτωση που το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης είναι ελλιπές, το δικαστήριο, ο δικαστής, ο ανακριτής δικαστής ή ο εισαγγελέας στο κράτος που έχει λάβει αίτηση δύναται να αναβάλει τη λήψη απόφασης περί της αναγνώρισης και εκτέλεσης του εντάλματος μέχρις ότου αυτό συμπληρωθεί από την αρχή έκδοσης.
3.  Σε περίπτωση που το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης είναι ελλιπές, η αρμόδια αρχή στο κράτος που έχει λάβει αίτηση δύναται να αναβάλει τη λήψη απόφασης περί της αναγνώρισης και εκτέλεσης του εντάλματος μέχρις ότου αυτό συμπληρωθεί από την αρχή έκδοσης.
Τροπολογία 25
Άρθρο 12, παράγραφος 4
4.  Σε περίπτωση αναβολής της αναγνώρισης και εκτέλεσης ενός ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 3, το δικαστήριο, ο δικαστής, ο ανακριτής δικαστής ή ο εισαγγελέας στο κράτος που έχει λάβει αίτηση αποστέλλει πάραυτα απευθείας στην αρχή έκδοσης έκθεση με λεπτομερή παράθεση των λόγων που υπαγόρευσαν την αναβολή, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό οποιοδήποτε μέσο ικανό να παραγάγει γραπτό τεκμήριο.
4.  Σε περίπτωση αναβολής της αναγνώρισης και εκτέλεσης ενός ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 3, η αρμόδια αρχή στο κράτος που έχει λάβει αίτηση αποστέλλει πάραυτα απευθείας στην αρχή έκδοσης έκθεση με λεπτομερή παράθεση των λόγων που υπαγόρευσαν την αναβολή, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό οποιοδήποτε μέσο ικανό να παραγάγει γραπτό τεκμήριο.
Τροπολογία 26
Άρθρο 12, παράγραφος 4α (νέα)
. Η αρχή έκδοσης ενημερώνει τον ύποπτο για κάθε αναβολή της αναγνώρισης και εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης.
Τροπολογία 27
Άρθρο 13, παράγραφος 4
4.  Ο ύποπτος έχει το δικαίωμα να γίνει δεκτός σε ακρόαση από την αρχή έκδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους έκδοσης. Η απαίτηση αυτή μπορεί να τηρηθεί με τη χρήση κατάλληλης οπτικοακουστικής ή τηλεφωνικής σύνδεσης με την αρχή έκδοσης (ακρόαση μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής διάσκεψης). Η αρχή έκδοσης διαβουλεύεται επίσης με την αρχή εκτέλεσης σχετικά με την επανεξέταση του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης.
4.  Ο ύποπτος έχει το δικαίωμα να γίνει δεκτός σε ακρόαση από την αρχή έκδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους έκδοσης. Η απαίτηση αυτή μπορεί να τηρηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 10 της Σύμβασης της 29ης Μαΐου 2000 μεταξύ της αρχής εκτέλεσης και της αρχής έκδοσης. Η αρχή έκδοσης διαβουλεύεται επίσης με την αρχή εκτέλεσης σχετικά με την επανεξέταση του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης.
Τροπολογία 28
Άρθρο 17, παράγραφος 4
4.  Πριν από τη λήψη της απόφασης βάσει της παραγράφου 1, ο ύποπτος έχει το δικαίωμα να γίνει δεκτός σε ακρόαση από την αρχή έκδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους έκδοσης. Η απαίτηση αυτή μπορεί να τηρηθεί με τη χρήση κατάλληλης οπτικοακουστικής ή τηλεφωνικής σύνδεσης μεταξύ της αρχής εκτέλεσης και της αρχής έκδοσης (ακρόαση μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής διάσκεψης). Η αρχή έκδοσης διαβουλεύεται επίσης με την αρχή εκτέλεσης.
4.  Πριν από τη λήψη της απόφασης βάσει της παραγράφου 1, ο ύποπτος έχει το δικαίωμα να γίνει δεκτός σε ακρόαση από την αρχή έκδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους έκδοσης. Η απαίτηση αυτή μπορεί να τηρηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 10 της Σύμβσης της 29ης Μαΐου 2000 μεταξύ της αρχής εκτέλεσης και της αρχής έκδοσης. Η αρχή έκδοσης διαβουλεύεται επίσης με την αρχή εκτέλεσης.
Τροπολογία 29
Άρθρο 18
Προϋποθέσεις σύλληψης και μεταφοράς του υπόπτου
Σύλληψη και μεταφορά του υπόπτου
1.  Αν η αρχή έκδοσης αποφασίσει ότι ο ύποπτος πρέπει να συλληφθεί και να μεταφερθεί στο κράτος έκδοσης, είναι υποχρεωτική η ακρόαση του υπόπτου από δικαστική αρχή του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου πραγματοποιείται η σύλληψη.
1.  Αν η αρχή έκδοσης αποφασίσει ότι ο ύποπτος πρέπει να συλληφθεί και να μεταφερθεί στο κράτος έκδοσης, εκδίδει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ.
2.   Αν ο ύποπτος συγκατατίθεται στη μεταφορά του, το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου πραγματοποιείται η σύλληψη τον μεταφέρει πάραυτα στο κράτος έκδοσης.
2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, παράγραφος 1, της απόφασης-πλαισίου, είναι δυνατό να εκδοθεί, στην περίπτωση αυτή, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ο ύποπτος να μεταφερθεί στο κράτος έκδοσης σε σχέση με όλα τα αδικήματα για τα οποία μπορεί να εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης.
3.  Αν ο ύποπτος δεν συγκατατίθεται στη μεταφορά του, το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου πραγματοποιείται η σύλληψη τον μεταφέρει πάραυτα στο κράτος έκδοσης. Το πρώτο κράτος μέλος δύναται να αρνηθεί να προβεί στη σύλληψη και μεταφορά μόνον εφόσον:
- είναι σαφές ότι η άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα για το οποίο έχει εκδοθεί το συγκεκριμένο ένταλμα θα συνιστούσε πλέον παραβίαση της αρχής του δεδικασμένου (ne bis in idem)·
- ο ύποπτος διώκεται στο κράτος μέλος εκτέλεσης για τα ίδια πραγματικά περιστατικά επί των οποίων στηρίζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης·
- αν η ποινική δίωξη ή ο κολασμός του υπόπτου αποκλείεται δια νόμου με βάση τη νομοθεσία του κράτους μέλους εκτέλεσης και οι πράξεις που στοιχειοθετούν το αδίκημα υπάγονται στη δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους μέλους βάσει της ποινικής του νομοθεσίας·
- αν η απόφαση για τη σύλληψη και μεταφορά αφορά νέα πραγματικά περιστατικά που δεν καλύπτονται από το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης.
4.  Ένα κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος εκτέλεσης δύναται ομοίως να αρνηθεί τη σύλληψη και μεταφορά του υπόπτου επικαλούμενο έναν ή περισσότερους από τους λόγους που καθορίζονται στο άρθρο 10.
Τροπολογία 30
Άρθρο 20
Άρθρο 20
Προθεσμίες μεταφοράς
Διαγράφεται
1.  Ο ύποπτος μεταφέρεται στο κράτος έκδοσης κατ" εφαρμογή του άρθρου 18 σε ημερομηνία που συμφωνείται από κοινού μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών μελών και οπωσδήποτε εντός τριών ημερών από τη σύλληψη.
2.  Η μεταφορά ενός υπόπτου είναι δυνατό κατ" εξαίρεση να αναβληθεί προσωρινά για σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους, παραδείγματος χάρη αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να θεωρηθεί ότι η μεταφορά θα έθετε προδήλως σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του υπόπτου. Η αρχή έκδοσης ενημερώνεται αμέσως για κάθε τέτοια αναβολή και για τους λόγους που την υπαγορεύουν. Η μεταφορά του υπόπτου πραγματοποιείται μόλις εκλείψουν οι λόγοι της αναβολής, σε ημερομηνία που συμφωνείται μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών μελών.
Τροπολογία 31
Άρθρο 21
Άρθρο 21
Διέλευση
Διαγράφεται
1.  Έκαστο κράτος μέλος επιτρέπει τη διέλευση από το έδαφός του ενός υπόπτου που μεταφέρεται με βάση τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ενημερωθεί για τα εξής:
(α) ταυτότητα και ιθαγένεια του προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης·
(β) ύπαρξη ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης·
(γ) φύση και νομικός χαρακτηρισμός της αξιόποινης πράξης·
(δ) περιστάσεις τέλεσης της αξιόποινης πράξης, περιλαμβανομένης της ημερομηνίας και του τόπου.
2.  Έκαστο κράτος μέλος ορίζει μία αρχή αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων διέλευσης και των απαραίτητων εγγράφων, καθώς και κάθε άλλης επίσημης αλληλογραφίας σχετικά με τις αιτήσεις διέλευσης. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τον διορισμό της αρχής αυτής στο Συμβούλιο.
3.  Η αίτηση διέλευσης και τα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν να υποβάλλονται στην αρχή που έχει ορισθεί κατ" εφαρμογή της παραγράφου 2 με οποιοδήποτε μέσο ικανό να παραγάγει γραπτό τεκμήριο. Το κράτος μέλος διέλευσης κοινοποιεί την απόφασή του με την ίδια διαδικασία.
4.  Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν ισχύει σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς χωρίς προγραμματισμένο ενδιάμεσο σταθμό. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μη προγραμματισμένη προσγείωση, το κράτος έκδοσης παρέχει στην αρχή που έχει ορισθεί κατ" εφαρμογή της παραγράφου 2 τα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 32
Άρθρο 22, εδάφιο 1α (νέο)
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται και όταν το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο δ), επιβάλλει στον ύποπτο να μην απομακρύνεται από τον τόπο της κατοικίας του ή από οποιονδήποτε άλλο τόπο διαμονής για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που ορίζει το ένταλμα.
Τροπολογία 33
Τίτλος, μετά το άρθρο 22, Κεφάλαιο 5α (νέο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5a - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τροπολογία 34
Άρθρο 22α (νέο)
Άρθρο 22a
Προστασία δεδομένων
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαισίου πρέπει να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις ακόλουθες βασικές αρχές:
α) η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται μόνο στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος και είναι απαραίτητη και ανάλογη προς το σκοπό της συλλογής ή/και περαιτέρω επεξεργασίας τους·
β) τα δεδομένα συλλέγονται μόνο για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά τρόπο συμβατό με τους σκοπούς αυτούς·
γ) τα δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα·
δ) ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή την υγεία τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς μιας συγκεκριμένης υπόθεσης και σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις.
Τροπολογία 35
Άρθρο 22β (νέο)
Άρθρο 22β
Δικαιώματα των προσώπων που αφορά η επεξεργασία δεδομένων
1.  Τα πρόσωπα που αφορά η επεξεργασία δεδομένων ενημερώνονται για το γεγονός ότι τα προσωπικά τους δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας.
Η παροχή της πληροφορίας αυτής μπορεί να καθυστερεί, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να μην παρεμποδίζονται οι σκοποί που επιδιώκονται με την επεξεργασία των δεδομένων.
2.  Το πρόσωπο που αφορά η επεξεργασία δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες όσον αφορά το είδος των δεδομένων αυτών σε γλώσσα που κατανοεί, καθώς επίσης να διορθώσει και, όταν αυτό είναι απαραίτητο, να διαγράψει τα δεδομένα που έχουν τύχει επεξεργασίας κατά παράβαση των αρχών του άρθρου 22α.
3.  Η παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2 μπορεί να μη γίνει δεκτή ή να καθυστερήσει, όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο:
(α) για την προστασία της ασφάλειας και τη δημόσιας τάξης·
(β) για την πρόληψη εγκλήματος·
(γ) για τη μη παρακώλυση της διερεύνησης και δίωξης ποινικών αδικημάτων·
(δ) για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου