Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2006/0158(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0428/2007

Testi mressqa :

A6-0428/2007

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 29/11/2007 - 7.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2007)0551

Testi adottati
PDF 370kWORD 139k
Il-Ħamis, 29 ta' Novembru 2007 - Brussell
Ordni ta' sorveljanza fi proċeduri ta' qabel proċess legali *
P6_TA(2007)0551A6-0428/2007

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni qafas tal-Kunsill dwar l-ordni ta' sorveljanza Ewropea fil-proċeduri ta' qabel proċess legali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni (COM(2006)0468),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 31(1)(a) u (c), u l-Artikolu 34(2)(b) tat-Trattat UE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat ta' l-UE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0328/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 93 u 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0428/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tbiddel il-proposta tagħha f'dan is-sens, skond l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3.  Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni lejn il-ħtieġa li l-proċedura ta' arrest u ċediment tal-mandat ta' arrest Ewropew tkun adattata biex tkopri l-każijiet kollha fejn persuna ssuspettata trid tkun ittrasferita lura fl-Istat fejn se jsir il-proċess wara ksur ta' l-ordni ta' sorveljanza Ewropea;

4.  Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

5.  Jistieden lill-Kunsill sabiex jikkonsultah mill-ġdid jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sostanzjali;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni(1)   Emendi tal-Parlament
Emenda 1
Premessa 5
(5)  In order to avoid unnecessary costs and difficulties in relation to the transport of the suspect for the purposes of preliminary hearings or the trial, Member States should be allowed to use video links.
(5)  Sabiex jiġu evitati spejjeż bla bżonn u diffikultajiet f'dak li għandu x'jaqsam mat-trasport tal-persuna ssuspettata għall-iskopijiet ta' seduti preliminari ta' smigħ jew għall-proċess, l-Istati Membri għandhom jitħallew jużaw il-proċedura li jipprovdi għaliha l-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni dwar Assistenza Reċiproka fi Kwistjonijiet Kriminali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea1.
________________________
1ĠU C 197, 12.7.2000, p. 1.
Emenda 2
Premessa 6 a (ġdida)
(6a)  Fil-każ ta' ksur ta' ordni ta' sorveljanza Ewropea, l-awtorità tal-ħruġ tista' tiddeċiedi li toħroġ mandat ta' arrest Ewropew bl-iskop tat-trasferiment tal-persuna ssuspettata lejn l-Istat tal-ħruġ. F'ċirkustanzi bħal dawn, li għandhom ikunu limitati strettament għall-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni ta' Qafas, id-Deċiżjoni ta' Qafas 2002/584/JHA tkopri l-offiżi kollha li għalihom tista' tinħareġ ordni ta' sorveljanza Ewropea.
Emenda 3
Artikolu 1, paragrafu 1
This Framework Decision establishes a European supervision order and the pre-trial transfer procedures between Member States.
Din id-Deċizjoni Qafas tistabbilixxi ordni ta' sorveljanza Ewropea.
Emenda 4
Artikolu 1, paragrafu 2
A European supervision order is a judicial decision issued by a competent authority of a Member State in respect of a non-resident suspect for the purpose of the return of that person to his Member State of residence under the condition that he complies with supervision measures, in order to ensure the due course of justice and, in particular, to ensure that the person will be available to stand trial in the issuing Member State.
Ordni ta' sorveljanza Ewropew hija deċiżjoni ġudizzjarja maħruġa minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru fir-rigward ta' persuna ssuspettata li ma tkunx residenti hemm għall-iskop tar-ritorn ta' dik il-persuna fl-Istat Membru fejn ikollha r-residenza legali jew attwali tagħha, jew fi kwalunkwe Stat Membru ieħor, fil-każi meta l-persuna ssuspettata titlob dan u l-Istat Membru kkonċernat ikun ta l-kunsens tiegħu, taħt il-kundizzjoni li tikkonforma mal-miżuri ta' sorveljanza, sabiex jiġi żgurat l-andament dovut tal-ġustizzja u, b'mod partikulari, biex jiġi żgurat li l-persuna se tkun disponibbli biex tidher quddiem il-qorti fl-Istat Membru li jkun qed joħroġ l-ordni.
Emenda 5
Artikolu 3
Artikolu 3
Obligation to execute the European Supervision Order
Member States shall execute any European supervision order on the basis of the principle of mutual recognition and in accordance with the provisions of this Framework Decision.
imħassar
Emenda 6
Artikolu 4 a (ġdid)
Artikolu 4a
Spejjeż
1.  L-ispejjeż li jkunu saru fl-eżekuzzjoni ta' ordni ta' sorveljanza Ewropea fit-territorju ta' l-Istat li jesegwixxi l-ordni għandhom jitħallsu minn dak l-Istat Membru.
2.  L-ispejjeż l-oħra kollha għandhom jitħallsu mill-Istat tal-ħruġ.
Emenda7
Artikolu 5, paragrafu 1
1.  A European supervision order may be issued by the issuing authority after having informed the suspect of any obligations to be imposed pursuant to Article 6 and of the consequences, in particular of those set out in Articles 17 and 18.
1.  Wara li tinħareġ ordni ta' superviżjoni Ewropea, l-awtorità tal-ħruġ għandha tgħarraf lill-persuna ssuspettata dwar kull obbligu impost skond l-Artikolu 6 u dwar il-konsegwenzi, b'mod partikulari dawk stabbiliti fl-Artikoli 17 u 18.
Emenda 8
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 2
Obstructing the course of justice or engaging in criminal activity may constitute a breach of the European supervision order.
It-tfixkil ta' l-andament tal-ġustizzja jew it-twettiq ta' attività kriminali għandhom jikkostitwixxu ksur ta' l-ordni ta' sorveljanza Ewropea.
Emenda 9
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 3
The issuing authority may impose one or more of the following obligations on the suspect:
L-awtorità tal-ħruġ tista" timponi wieħed jew aktar mill-obbligi li ġejjin fuq il-persuna suspettata:
(a) to attend preliminary hearings relating to the offence(s) with which he has been charged or
(a) li tattendi s-seduti preliminari ta" smigħ relatati ma" l-offiża(i) li tkun qed tiġi akkużata biha jew
(b) not to enter specified places in the issuing State without authorisation; or
(b) li ma tiffrekwentax postijiet speċifikati fl-Istat li jkun ħareġ il-mandat, jew partijiet mit-territorju ta" l-Istat li jkun ħareġ il-mandat, jew ta" l-Istat li jesegwixxi l-mandat, mingħajr awtorizzazzjoni.
(c) to reimburse the costs for transferring him to a preliminary hearing or trial.
Emenda 10
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 3, punt (c a) ġdid
(ca) li tinforma lill-awtorità ta" l-eżekuzzjoni dwar kull bidla fil-post ta' residenza tiegħu fl-Istat ta' eżekuzzjoni.
Emenda 11
Artikolu 6, paragrafu 2, punt (c)
(c) to surrender his passport(s) or other identification papers to the executing authority;
imħassar
Emenda 12
Artikolu 6, paragrafu 2, punt (e)
(e) to be at his specified place of work in the executing State at specified times;
(e) li tkun fil-post speċifikat tax-xogħol, servizz, eċċ., tagħha fl-Istat li jesegwixxi f'ħinijiet speċifikati;
Emenda 13
Artikolu 6, paragrafu 2, punt (g a) (ġdid)
(ga) li tevita kuntatt ma' persuni jew oġġetti speċifikati;
Emenda 14
Article 6, paragraph 2, point (h)
(h) to undergo specified medical treatment.
(h) li tingħata trattament mediku speċifikat bil-kunsens tal-persuna ssuspettata
Emenda 15
Artikolu 6, paragrafu 2, punt (h a) (ġdid)
(ha) li tkun suġġetta għall-monitoraġġ elettroniku.
Emenda 16
Artikolu 6, paragrafu 2 a (ġdid)
2a.  Kull Stat Membru għandu javża lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, meta jkun qed jittrasponi din id-Deċiżjoni Qafas, dwar l-obbligi, apparti dawk stipulati fil-paragrafi 1 u 2, li hu ppreparat li jissorvelja. Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għandu jagħmel l-informazzjoni li tkun ġiet irċevuta disponibbli għall-Istati Membri kollha u għall-Kummissjoni.
Emenda 17
Artikolu 6, paragrafu 3
3.  Any obligations imposed by the issuing authority in accordance with paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall be recorded in the European supervision order.
3.  Kull obbligu impost mill-awtorità tal-ħruġ bi qbil mal-paragrafi 1 u 2 għandu jiġi rreġistrat fl-ordni ta' sorveljanza Ewropea.
Emenda 19
Artikolu 6, paragrafu 4, subparagrafu 1 a (ġdid)
Il-modifiki msemmija fis-subparagrafu 1 għandhom ikunu ta' natura teknika biss u minnhom infushom m'għandhomx jimponu obbligi addizzjonali fuq il-persuna ssuspettata.
Emenda 20
Artikolu 8, paragrafu 1 a (ġdid)
1a.  Fuq talba tal-persuna ssuspettata, l-ordni ta' sorveljanza Ewropea għandha tintbagħat lil kwalunkwe Stat Membru ieħor li l-awtorità kompetenti tiegħu tagħti l-kunsens tagħha li din tintbagħat.
Emenda 21
Artikolu 10, paragrafu 1
1.  A court, a judge, an investigating magistrate or a public prosecutor, in the requested State shall refuse to recognise and execute a European supervision order if it is clear that criminal proceedings for the offence in respect of which that order has been issued would infringe the ne bis in idem principle.
1.  L-awtorità kompetenti fl-Istat mitlub għandha tirrifjuta li tirrikonoxxi u li tesegwixxi ordni ta' sorveljanza Ewropea jekk ikun ċar li l-proċeduri kriminali għar-reat li fir-rigward tiegħu nħarġet l-ordni jkunu jiksru l-prinċipju ne bis in idem.
Emenda 22
Artikolu 10, paragrafu 2, parti introduttorja
2.  A court, a judge, an investigating magistrate or a public prosecutor, in the requested State may refuse to recognise and execute a European supervision order on one or more of the following grounds:
2.  L-awtorità kompetenti fl-Istat mitlub tista' tirrifjuta li tirrikonoxxi u li tesegwixxi ordni ta' sorveljanza Ewropea minħabba waħda jew iktar mir-raġunijiet li ġejjin:
Emenda 23
Artikolu 12, paragrafu 1
1.  A court, a judge, an investigating magistrate or a public prosecutor, in the requested State shall, as soon as possible and in any case within 5 days of receipt of the European supervision order, decide whether to recognise and execute it or to invoke grounds for non-recognition and non-execution. The competent authority in the requested State shall inform the issuing authority of that decision by any means capable of producing a written record.
1.  L-awtorità kompetenti fl-Istat mitlub għandha, mill-aktar fis possibbli u f'kull każ fi żmien ħamest ijiem minn meta tasal l-ordni ta' sorveljanza Ewropea, tiddeċiedi jekk tirrikonoxxihiex u tesegwixxihiex jew jekk tinvokax ir-raġunijiet biex ma tirrikonoxxihiex u ma tesegwixxihiex. L-awtorità kompetenti fl-Istat mitlub għandha tgħarraf lill-awtorità tal-ħruġ dwar dik id-deċiżjoni b'kull mezz li kapaċi jipproduċi rekord bil-miktub.
Emenda 24
Artikolu 12, paragrafu 3
3.  Where the European supervision order is incomplete, the court, the judge, the investigating magistrate or the public prosecutor in the requested State may postpone its decision on the recognition and execution of the order until it has been completed by the issuing authority.
3.  Meta l-ordni ta' sorveljanza Ewropea ma tkunx kompluta, l-awtorità kompetenti fl-Istat mitlub tista' tipposponi d-deċiżjoni tagħha dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' l-ordni sakemm tkun ġiet kompluta mill-awtorità tal-ħruġ.
Emenda 25
Artikolu 12, paragrafu 4
4.  If, in accordance with paragraph 3, the recognition and execution of the European supervision order is postponed, the court, the judge, the investigating magistrate or the public prosecutor in the requested State shall forthwith communicate a report detailing the grounds for postponement directly to the issuing authority by any means capable of producing a written record.
4.  Jekk, bi qbil mal-paragrafu 3, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' l-ordni ta' sorveljanza Ewropea jiġu posposti, l-awtorità kompetenti fl-Istat mitlub għandha minnufih tikkomunika rapport li jagħti d-dettalji dwar ir-raġunijiet għall-posponiment direttament lill-awtorità tal-ħrug b'kull mezz li kapaċi jipproduċi rekord bil-miktub.
Emenda 26
Artikolu 12, paragrafu 4 a (ġdid)
4a.  L-awtorità tal-ħruġ għandha tgħarraf lill-persuna ssuspettata dwar kull posponiment tar-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' l-ordni ta' sorveljanza Ewropea.
Emenda 27
Artikolu 13, paragrafu 4
4.  The suspect shall have the right to be heard by the issuing authority, in accordance with the law of the issuing State. This requirement may be satisfied through the use of appropriate video or telephone links with the issuing authority (hearing by video or telephone conference). The issuing authority shall also consult the executing authority on the review of the European supervision order.
4.  Il-persuna ssuspettata għandu jkollha d-dritt li tinstema' mill-awtorità tal-ħruġ, skond il-liġi ta' l-Istat li jkun ħareġ l-ordni. Dan ir-rekwiżit jista' jiġi sodisfatt skond il-proċedura prevista fl-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 bejn l-awtorità ta" l-eżekuzzjoni u l-awtorità tal-ħruġ. L-awtorità tal-ħruġ għandha tikkonsulta wkoll lill-awtorità ta" l-eżekuzzjoni dwar ir-reviżjoni ta' l-ordni ta' sorveljanza Ewropea.
Emenda 28
Artikolu 17, paragrafu 4
4.  Before the decision under paragraph 1 is taken, the suspect shall have the right to be heard by the issuing authority, in accordance with the law of the issuing State. This requirement may be satisfied through the use of appropriate video or telephone links between the executing and the issuing authority (hearing by video or telephone conference). The issuing authority shall also consult the executing authority.
4.  Qabel ma tittieħed id-deċiżjoni skond il-paragrafu 1, il-persuna ssuspettata għandu jkollha d-dritt li tinstema' mill-awtorità tal-ħruġ, skond il-liġi ta' l-Istat li jkun ħareġ l-ordni. Dan ir-rekwiżit jista' jiġi sodisfatt skond il-proċedura prevista fl-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 bejn l-awtorità ta" l-eżekuzzjoni u l-awtorità tal-ħruġ. L-awtorità li toħroġ l-ordni għandha wkoll tikkonsulta" lill-awtorità li tesegwiha.
Emenda 29
Artikolu 18
Conditions for arrest and transfer of the suspect
L-arrest u t-trasferiment tal-persuna ssuspettata
1.  If the issuing authority decides that the suspect must be arrested and transferred to the issuing State, the suspect shall be heard by a judicial authority of the Member State on whose territory he is arrested.
1.  Jekk l-awtorità tal-ħruġ tiddeċiedi li l-persuna ssuspettata trid tiġi arrestata u ttrasferita lejn l-Istat tal-ħruġ, din għandha toħroġ mandat ta' arrest Ewropew skond id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Qafas 2002/584/JHA.
2.  If the suspect consents to his transfer the Member State on whose territory the suspect is arrested shall forthwith transfer him to the issuing State.
2.   Minkejja l-Artikolu 2 (1) ta' dik id-Deċiżjoni ta' Qafas, mandat ta' arrest Ewropew , jista' jinħareġ f'każ bħal dan u l-persuna ssuspettata tista' tkun ittrasferita lejn l-Istat tal-ħruġ b'konnessjoni ma' l-offiżi kollha li għalihom tista' tinħareġ ordni ta' sorveljanza Ewropea.
3.  If the suspect does not consent to his transfer the Member State on whose territory he is arrested shall forthwith transfer him to the issuing State. It may refuse the arrest and transfer only
- if it is clear that criminal proceedings for the offence in respect of which that order has been issued would meanwhile infringe the ne bis in idem principle;
- if the suspect is being prosecuted in the executing Member State for the same facts as those on which the European supervision order is based;
- if the criminal prosecution or punishment of the suspect is statute-barred according to the law of the executing Member State and the acts fall within the jurisdiction of that Member State under its own criminal law;
- if the decision to arrest and transfer concerns new facts not covered by the European supervision order.
4.  A Member State other than the executing State may also refuse to arrest and transfer the suspect on the basis of one or more of the grounds set out in Article 10.
Emenda 30
Artikolu 20
Article 20
Time limits for transfer
imħassar
1.  The suspect shall be transferred to the issuing State pursuant to Article 18 on a date mutually agreed between member States concerned and in any event no later than 3 days following the arrest.
2.  The transfer of a suspect may exceptionally be temporarily postponed for serious humanitarian reasons, for example, if there are reasonable grounds for believing that transfer would manifestly endanger the suspect's life or health. The issuing authority shall immediately be informed of any such postponement and of the reasons thereof. The transfer of the suspect shall take place as soon as these grounds have ceased to exist on a date agreed between the Member States concerned.
Emenda 31
Artikolu 21
Article 21
Transit
imħassar
1.  Each Member State shall permit the transit through its territory of a suspect who is being transferred pursuant to the provisions of this Framework Decision provided that it has been informed of:
(a) the identity and nationality of the person subject to the European supervision order;
(b) the existence of a European supervision order;
(c) the nature and legal classification of the offence;
(d) the circumstances of the offence, including the date and place.
2.  Each Member State shall designate an authority responsible for receiving transit requests and the necessary documents, as well as any other official correspondence relating to transit requests. Member States shall communicate this designation to the Council.
3.  The transit request and the information provided for in paragraph 1 may be addressed to the authority designated pursuant to paragraph 2 by any means capable of producing a written record. The Member State of transit shall notify its decision by the same procedure.
4.  This Framework Decision does not apply in the case of transport by air without a scheduled stopover. However, if an unscheduled landing occurs, the issuing State shall provide the authority designated pursuant to paragraph 2 with the information provided for in paragraph 1.
Emenda 32
Artikolu 22, paragrafu 1 a (ġdid)
Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll fejn, għall–iskopijiet ta" l-Artikolu 6(2)(d), il-persuna ssuspettata tkun ġiet ipprojbita skond l-ordni ta" sorveljanza Ewropea milli tħalli l-post ta" residenza tagħha jew kwalunkwe post ta" abitazzjoni ieħor għat-tul kollu tal-perjodu stipulat fl-ordni.
Emenda 33
Titolu, taħt l-Artikolu 22, Kapitolu 5 a (ġdid)
KAPITOLU 5 a - PROTEZZJONI TAD-DATA
Emenda 34
Artikolu 22 a (ġdid)
Artikolu 22a
Protezzjoni tad-data
L-ipproċessar tad-data personali għall-iskop ta' din id-Deċiżjoni Qafas għandu jikkonforma ma' għall-anqas il-prinċipji bażiċi li ġejjin:
a) l-ipproċessar tad-data għandu jitwettaq biss sakemm hu permess mil-liġi u sakemm ikun meħtieġ u proporzjonat għall-iskop tal-ġbir u/jew aktar ipproċessar;
b) id-data għandha tinġabar biss għal skopijiet speċifikati u leġittimi u tkompli tiġi pproċessata b'mod komptatibbli ma' dawk l-iskopijiet;
c) id-data għandha tkun preċiża u aġġornata;
d) kategoriji speċjali ta' data dwar oriġini razzjali jew etnika, opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku, sħubija ma' partit jew trade union, orjentazzjoni sesswali jew saħħa għandhom ikunu pproċessati biss jekk ikunu assolutament meħtieġa għall-iskop ta' każ speċifiku u skond salvagwardji xierqa.
Emenda 35
Artikolu 22 b (ġdid)
Artikolu 22b
Drittijiet tas-suġġett tad-data
1.  Is-suġġetti kollha tad-data għandhom jiġu mgħarrfa bil-fatt li qed tiġi pproċessata data personali dwarhom.
Il-forniment ta' dak it-tagħrif jista' jiġi pospost fejn ikun hemm bżonn sabiex ma jixxekklux l-iskopijiet li għalihom qed tiġi pproċessata d-data.
2.  IS-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jikseb, bla dewmien żejjed, tagħrif dwar liema data qed tiġi pproċessata b'lingwa li jifhem/tifhem, kif ukoll biex jikkoreġi u, fejn ikun xieraq, iħassar data proċessata bi ksur tal-prinċipji msemmija fl-Artikolu 22a.
3.  Il-forniment ta' tagħrif skond il-paragrafi 1 jew 2 jista' jiġi miċħud jew pospost, fejn strettament ikun hemm bżonn:
(a) biex jitħarsu s-sigurtà u l-ordni pubbliku;
(b) biex jitwaqqaf reat;
(c) sabiex ma jixxekklux l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali;
(d) biex jitħarsu d-drittijiet ta' partijiet terzi.

(1)* Il-Proposta Uffiċjali tal-Kummissjoni għadha mhijiex disponibbli bil-Malti. It-Test bl-Ingliż qed jiġi riprodott għal finijiet ta' informazzjoni.

Avviż legali - Politika tal-privatezza