Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0158(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0428/2007

Predkladané texty :

A6-0428/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2007 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0551

Prijaté texty
PDF 505kWORD 139k
Štvrtok, 29. novembra 2007 - Brusel
Európsky príkaz na dohľad v predsúdnom konaní medzi členskými štátmi *
P6_TA(2007)0551A6-0428/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o európskom príkaze na dohľad v predsúdnom konaní medzi členskými štátmi Európskej únie (KOM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2006)0468),

–   so zreteľom na článok 31 ods. 1 písm. a) a c) a článok 34 ods. 2 písm. b) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0328/2006),

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0428/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   upozorňuje Komisiu, že postupy pri zatýkaní a odovzdávaní v rámci európskeho zatýkacieho rozkazu treba prispôsobiť tak, aby sa vzťahovali na všetky prípady, keď musí byť podozrivý v dôsledku porušenia európskeho príkazu na dohľad odovzdaný späť štátu, v ktorom prebieha konanie;

4.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 5
(5)  S cieľom vyhnúť sa zbytočným nákladom a ťažkostiam súvisiacim s dopravou, ktoré vznikajú pri zabezpečovaní účasti podozrivého na predsúdnom konaní a súdnom konaní, by členské štáty mali umožniť používanie audiovizuálnych prostriedkov.
(5)  S cieľom vyhnúť sa zbytočným nákladom a ťažkostiam súvisiacim s dopravou, ktoré vznikajú pri zabezpečovaní účasti podozrivého na predsúdnom konaní a súdnom konaní, by členské štáty mali mať možnosť používať postup ustanovený v článku 10 dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie1.
________________________
1 Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  V prípade porušenia európskeho príkazu na dohľad môže vydávajúci orgán rozhodnúť o vydaní európskeho zatýkacieho rozkazu na účely odovzdania podozrivého vydávajúcemu štátu. Za takýchto okolností, ktoré by mali byť prísne obmedzené na uplatňovanie tohto rámcového rozhodnutia, sa rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV vzťahuje na všetky skutky, v súvislosti s ktorými možno vydať európsky príkaz na dohľad.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 1 odsek 1
Týmto rámcovým rozhodnutím sa zavádza európsky príkaz na dohľad a postup odovzdania osoby medzi členskými štátmi v predsúdnom konaní.
Týmto rámcovým rozhodnutím sa zavádza európsky príkaz na dohľad.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 1 odsek 2
Európsky príkaz na dohľad je rozhodnutie vydané príslušným justičným orgánom členského štátu voči podozrivému, ktorý nemá bydlisko v tomto štáte, na účely odovzdania tohto podozrivého do členského štátu bydliska za predpokladu, že dodrží opatrenia dohľadu v predsúdnom konaní, ktorých cieľom je zaručiť riadny výkon spravodlivosti a najmä zabezpečiť, aby sa podozrivý dostavil na súd vo vydávajúcom členskom štáte.
Európsky príkaz na dohľad je rozhodnutie vydané príslušným justičným orgánom členského štátu voči podozrivému, ktorý nemá bydlisko v tomto štáte, na účely odovzdania tohto podozrivého do členského štátu jeho súčasného zákonného alebo obvyklého bydliska alebo do ktoréhokoľvek iného členského štátu, ak o to podozrivý požiada a ak s tým príslušný členský štát súhlasí, za predpokladu, že dodrží opatrenia dohľadu v predsúdnom konaní, ktorých cieľom je zaručiť riadny výkon spravodlivosti a najmä zabezpečiť, aby sa podozrivý dostavil na súd vo vydávajúcom členskom štáte.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3
Článok 3
Povinnosť vykonať európsky príkaz na dohľad
Členské štáty vykonajú každý európsky príkaz na dohľad na základe princípu vzájomného uznávania a v súlade s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 a (nový)
Článok 4a
Náklady
1.  Náklady, ktoré vznikli na území vykonávajúceho štátu pri vykonávaní európskeho príkazu na dohľad, hradí tento členský štát.
2.  Všetky ostatné náklady hradí vydávajúci štát.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 5 odsek 1
1.  Európsky príkaz na dohľad môže vydávajúci orgán vydať po poučení podozrivého o povinnostiach, ktoré mu budú uložené podľa článku 6, a o následkoch, stanovených najmä v článkoch 17 a 18.
1.  Po vydaní európskeho príkazu na dohľad vydávajúci orgán informuje podozrivého v jazyku, ktorému podozrivý rozumie, o povinnostiach uložených podľa článku 6, a o následkoch stanovených najmä v článkoch 17 a 18.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 6 odsek 1 pododsek 2
Marenie výkonu spravodlivosti alebo účasť na trestnej činnosti môžu znamenať porušenie európskeho príkazu na dohľad.
Marenie výkonu spravodlivosti alebo účasť na trestnej činnosti znamenajú porušenie európskeho príkazu na dohľad.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 6 odsek 1 pododsek 3
Vydávajúci orgán môže podozrivému uložiť jednu alebo viaceré z nasledujúcich povinností:
Vydávajúci orgán môže podozrivému uložiť jednu alebo viaceré z nasledujúcich povinností:
a) povinnosť zúčastňovať sa úkonov predsúdneho konania súvisiacich s trestným činom (trestnými činmi), pre ktorý je obvinený, alebo
a) povinnosť zúčastňovať sa úkonov predsúdneho konania súvisiacich s trestným činom (trestnými činmi), zo spáchania ktorého je obvinený, alebo
b) povinnosť nevstupovať bez povolenia na určité miesta vo vydávajúcom štáte, alebo
b) povinnosť nenavštevovať bez povolenia určité miesta alebo určité oblasti vo vydávajúcom štáte alebo vo vykonávajúcom štáte.
c) povinnosť nahradiť náklady na jeho odovzdanie za účelom účasti na predsúdnom konaní alebo súdnom konaní.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 6 odsek 1 pododsek 3 písmeno c a) (nové)
ca) povinnosť informovať výkonný orgán o každej zmene svojho bydliska vo vykonávajúcom štáte.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 6 odsek 2 písmeno c)
c) povinnosť odovzdať cestovný pas(-y) alebo iné doklady totožnosti vykonávajúcemu orgánu;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 6 odsek 2 písmeno e)
e) povinnosť zdržiavať sa v určenom čase v mieste výkonu práce vo vykonávajúcom štáte;
e) povinnosť zdržiavať sa v určenom čase na mieste výkonu práce, poskytovania služby atď. vo vykonávajúcom štáte;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 6 odsek 2 písmeno g a) (nové)
ga) vyhýbať sa kontaktu s určitými osobami alebo predmetmi;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 6 odsek 2 písmeno h)
h) povinnosť podstúpiť osobitné lekárske vyšetrenie.
h) povinnosť podstúpiť osobitné lekárske vyšetrenie so súhlasom podozrivého;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 6 odsek 2 písmeno h a) (nové)
ha) povinnosť podrobiť sa elektronickému sledovaniu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 6 odsek 2 a (nový)
2a.  Každý členský štát oznámi pri transpozícii tohto rámcového rozhodnutia Generálnemu sekretariátu Rady, na ktoré povinnosti okrem tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2, je pripravený dohliadať. Generálny sekretariát Rady sprístupní prijaté informácie všetkým členským štátom a Komisii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 6 odsek 3
3.  Všetky povinnosti uložené vydávajúcim orgánom podľa odsekov 1, 2 a 3 tohto článku sa zaznamenajú v európskom príkaze na dohľad.
3.  Všetky povinnosti uložené vydávajúcim orgánom podľa odsekov 1 a 2 sa zaznamenajú v európskom príkaze na dohľad.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 6 odsek 4 pododsek 1 a (nový)
Úpravy uvedené v pododseku 1 sú len technickej povahy a samotné neukladajú podozrivému dodatočné povinnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 8 odsek 1 a (nový)
1a.  Na požiadanie podozrivého sa európsky príkaz na dohľad sa prevedie do ktoréhokoľvek iného členského štátu, ktorého príslušný orgán s takýmto prenosom súhlasí.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 10 odsek 1
1.  Súd, sudca, vyšetrovací sudca alebo prokurátor v požiadanom štáte odmietnu uznanie alebo výkon európskeho príkazu na dohľad, ak z konania pre trestný čin, v ktorom bol tento príkaz vydaný, jednoznačne vyplýva, že by došlo k porušeniu zásady ne bis in idem.
1.  Príslušný orgán v požiadanom štáte odmietne uznanie alebo výkon európskeho príkazu na dohľad, ak z trestného konania za trestný čin, na základe ktorého bol tento príkaz vydaný, jednoznačne vyplýva, že by došlo k porušeniu zásady ne bis in idem.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 10 odsek 2 úvodná časť
2.  Súd, sudca, vyšetrovací sudca alebo prokurátor v požiadanom štáte môžu odmietnuť uznanie alebo výkon európskeho príkazu na dohľad z jedného alebo niekoľkých nasledujúcich dôvodov:
2.  Príslušný orgán v požiadanom štáte môže odmietnuť uznanie alebo výkon európskeho príkazu na dohľad z jedného alebo niekoľkých nasledujúcich dôvodov:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 12 odsek 1
1.  Súd, sudca, vyšetrovací sudca alebo prokurátor v požiadanom štáte rozhodne čo najskôr, v každom prípade však do piatich dní od prijatia európskeho príkazu na dohľad o tom, či sa príkaz uzná a vykoná alebo sa uplatnia dôvody pre odmietnutie jeho uznania a výkonu. Príslušný orgán požiadaného štátu informuje vydávajúci orgán o tomto rozhodnutí spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.
1.  Príslušný orgán v požiadanom štáte rozhodne čo najskôr, v každom prípade však do piatich dní od prijatia európskeho príkazu na dohľad o tom, či sa príkaz uzná a vykoná alebo sa uplatnia dôvody na odmietnutie jeho uznania a výkonu. Príslušný orgán požiadaného štátu informuje vydávajúci orgán o tomto rozhodnutí spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 12 odsek 3
3.  Ak je európsky príkaz na dohľad neúplný, súd, sudca, vyšetrovací sudca alebo prokurátor v požiadanom štáte môžu odložiť svoje rozhodnutie o uznaní a výkone až do doplnenia príkazu vydávajúcim orgánom.
3.  Ak je európsky príkaz na dohľad neúplný, príslušný orgán v požiadanom štáte môže odložiť svoje rozhodnutie o uznaní a výkone až do doplnenia príkazu vydávajúcim orgánom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 12 odsek 4
4.  Ak sú podľa odseku 3 uznanie a výkon príkazu odložené, súd, sudca, vyšetrovací sudca alebo prokurátor v požiadanom štáte bezodkladne odovzdajú podrobnú správu o dôvodoch odkladu priamo vydávajúcemu orgánu, a to spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.
4.  Ak sú podľa odseku 3 uznanie a výkon európskeho príkazu na dohľad odložené, príslušný orgán v požiadanom štáte bezodkladne odovzdá podrobnú správu o dôvodoch odkladu priamo vydávajúcemu orgánu, a to spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 12 odsek 4 a (nový)
4a.  Vydávajúci orgán informuje podozrivého o každom odklade uznania a výkonu európskeho príkazu na dohľad.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 13 odsek 4
4.  Podozrivý má právo byť vypočutý vydávajúcim orgánom v súlade s právom vydávajúceho štátu. Vydávajúci orgán môže výsluch vykonať prostredníctvom vhodných audiovizuálnych prostriedkov (videokonferencia alebo telefonická konferencia). Vydávajúci orgán takisto konzultuje preskúmanie európskeho príkazu na dohľad s vykonávajúcim orgánom.
4.  Podozrivý má právo byť vypočutý vydávajúcim orgánom v súlade s právom vydávajúceho štátu. Túto požiadavku možno splniť v súlade s postupom uvedeným v článku 10 dohovoru z 29. mája 2000 medzi vykonávajúcim a vydávajúcim orgánom. Vydávajúci orgán takisto konzultuje preskúmanie európskeho príkazu na dohľad s vykonávajúcim orgánom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 17 odsek 4
4.  Pred prijatím rozhodnutia podľa odseku 1 má podozrivý právo byť vypočutý vydávajúcim orgánom v súlade s právom vydávajúceho štátu. Výsluch možno vykonať využitím vhodných audiovizuálnych prostriedkov medzi vykonávajúcim a vydávajúcim orgánom (videokonferencia alebo telefonická konferencia). Vydávajúci orgán to takisto konzultuje s vykonávajúcim orgánom.
4.  Pred prijatím rozhodnutia podľa odseku 1 má podozrivý právo byť vypočutý vydávajúcim orgánom v súlade s právom vydávajúceho štátu. Túto požiadavku možno splniť v súlade s postupom uvedeným v článku 10 dohovoru z 29. mája 2000 medzi vykonávajúcim a vydávajúcim orgánom. Vydávajúci orgán to takisto konzultuje s vykonávajúcim orgánom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Podmienky zatknutia a odovzdania podozrivého
Zatknutie a odovzdanie podozrivého
1.  Ak vydávajúci orgán rozhodne, že podozrivý musí byť zatknutý a odovzdaný do vydávajúceho štátu, členský štát, na ktorého území bol podozrivý zatknutý, ho vypočuje.
1.  Ak vydávajúci orgán rozhodne, že podozrivý musí byť zatknutý a odovzdaný do vydávajúceho štátu, vydá európsky zatýkací rozkaz v súlade s ustanoveniami rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV.
2.   Ak podozrivý súhlasí so svojím odovzdaním, členský štát, na ktorého území bol zatknutý, ho bezodkladne odovzdá vydávajúcemu štátu.
2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 1 uvedeného rámcového rozhodnutia, európsky zatýkací rozkaz možno v takomto prípade vydať a podozrivý môže byť odovzdaný do vydávajúceho štátu v súvislosti so všetkými trestnými činmi, ktoré umožňujú vydanie európskeho príkazu na dohľad.
3.  Ak podozrivý nesúhlasí so svojím odovzdaním členský štát, na území ktorého bol zatknutý, ho bezodkladne odovzdá vydávajúcemu štátu. Zatknutie a odovzdanie podozrivého môže odmietnuť len
‐ ak je zrejmé, že konanie pre trestný čin, voči ktorému bol uvedený príkaz vydaný, by bolo v rozpore so zásadou ne bis in idem,
‐ ak je podozrivý stíhaný vo vykonávajúcom členskom štáte pre tie isté skutočnosti, z ktorých vychádza európsky príkaz na dohľad,
‐ ak je podľa práva vykonávajúceho štátu premlčané trestné stíhanie alebo premlčaný trest a spáchané skutky patria podľa trestného práva tohto štátu do jeho jurisdikcie,
‐ ak sa rozhodnutie o zatknutí a odovzdaní podozrivého týka nových skutočností, ktoré nie sú zahrnuté v európskom príkaze na dohľad.
4.  Členský štát, okrem vykonávajúceho štátu, môže odmietnuť zatknutie a odovzdanie podozrivého aj na základe jedného alebo viacerých dôvodov uvedených v článku 10.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 20
Článok 20
Lehoty na odovzdanie
vypúšťa sa
1.  Podozrivý je odovzdaný do vydávajúceho štátu podľa článku 18 v deň dohodnutý medzi dotknutými členskými štátmi, najneskôr však tri dni po jeho zatknutí.
2.  Odovzdanie podozrivého sa môže výnimočne dočasne odložiť z vážnych humanitárnych dôvodov, napríklad ak existujú dôvody domnievať sa, že by to zjavne ohrozilo život alebo zdravie podozrivého. Odklad odovzdania a jeho dôvody sa bezodkladne oznámia vydávajúcemu orgánu. Len čo tieto dôvody zaniknú, odovzdanie podozrivého sa uskutoční v deň, na ktorom sa dotknuté členské štáty dohodnú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 21
Článok 21
Tranzit
vypúšťa sa
1.  Každý členský štát povolí cez svoje územie tranzit podozrivého, ktorý je odovzdávaný podľa ustanovení tohto rámcového rozhodnutia za predpokladu, že tento štát bol informovaný:
a) o totožnosti a štátnej príslušnosti osoby, na ktorú sa vzťahuje európsky príkaz na dohľad;
b) o existencii európskeho príkazu na dohľad;
c) o povahe a právnej klasifikácii trestného činu;
d) o opise okolností trestného činu, vrátane dátumu a miesta.
2.  Každý členský štát určí orgán zodpovedný za prijímanie žiadostí o tranzit a potrebných dokladov, ako aj iných úradných písomností súvisiacich so žiadosťami o tranzit. Členské štáty oznámia určený orgán Generálnemu sekretariátu Rady.
3.  Žiadosť o tranzit a informácie uvedené v odseku 1 sa môžu adresovať orgánu podľa odseku 2 prostriedkami, ktoré umožňujú vyhotovenie písomného záznamu. Členský štát tranzitu oznámi svoje rozhodnutie prostredníctvom rovnakého postupu.
4.  Toto rámcové rozhodnutie sa neuplatňuje v prípade leteckej prepravy bez predpokladaného medzipristátia. Ak však dôjde k neplánovanému pristátiu, vydávajúci členský štát poskytne orgánu určenému podľa odseku 2 informácie uvedené v odseku 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 22 odsek 1 a (nový)
Odsek 1 sa uplatňuje aj vtedy, ak sa európskym príkazom na dohľad podozrivému zakazuje na účely článku 6 ods. 2 písm. d) opustiť jeho miesto bydliska alebo iné miesto pobytu počas celej doby stanovenej v danom príkaze.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Názov pod článkom 22 kapitola 5 a (nová)
KAPITOLA 5A – OCHRANA ÚDAJOV
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 22 a (nový)
Článok 22a
Ochrana údajov
Spracovanie osobných údajov na účely tohto rámcového rozhodnutia je v súlade aspoň s týmito základnými zásadami:
a) spracovanie údajov sa vykonáva len do tej miery, ktorú umožňuje zákon a ktorá je potrebná a primeraná na účely zhromažďovania údajov a/alebo ďalšieho spracovania;
b) údaje sa zhromažďujú len na stanovené a zákonom povolené účely a ďalej sa spracovávajú spôsobom zodpovedajúcim týmto účelom;
c) údaje sú presné a aktuálne;
d) osobitné kategórie údajov, ktoré sa týkajú rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského vyznania alebo filozofického presvedčenia, členstva v strane alebo odborovom hnutí, sexuálnej orientácie alebo zdravia, sa spracúvajú, iba ak je to absolútne nevyhnutné na účely konkrétneho prípadu a v súlade s náležitými zárukami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 22 b (nový)
Článok 22b
Práva osôb, ktorých sa údaje týkajú
1.  Všetky osoby, ktorých sa týkajú údaje, sú informované o skutočnosti, že sa spracovávajú ich osobné údaje.
Poskytnutie tejto informácie možno v prípade potreby odložiť, aby sa nemarili účely, na ktoré sa údaje spracovávajú.
2.  Osoba, ktorej sa týkajú údaje, má právo bez zbytočného odkladu dostať v jazyku, ktorý rozumie, informácie o tom, ktoré údaje sa spracovávajú, ako aj právo na opravu alebo prípadne výmaz údajov spracovávaných v rozpore so zásadami uvedenými v článku 22a.
3.  Poskytnutie informácií podľa odsekov 1 a 2 možno odmietnuť alebo odložiť, ak je to nevyhnutne potrebné na:
a) ochranu bezpečnosti a verejného poriadku;
b) predchádzanie trestnej činnosti;
c) zabránenie marenia vyšetrovania a stíhania trestných činov;
d) ochranu práv tretích osôb.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia