Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0158(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0428/2007

Predložena besedila :

A6-0428/2007

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2007 - 7.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0551

Sprejeta besedila
PDF 336kWORD 127k
Četrtek, 29. november 2007 - Bruselj
Evropski nalog za nadzor v predsodnih postopkih *
P6_TA(2007)0551A6-0428/2007

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za nadzor v predsodnih postopkih med državami članicami Evropske unije (KOM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije (KOM(2006)0468),

–   ob upoštevanju člena 31(1)(a) in (c) ter člena 34(2)(b) Pogodbe EU,

–   ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0328/2006),

–   ob upoštevanju členov 93 in 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenja Odbora za pravne zadeve (A6-0428/2007),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.   opozarja Komisijo na potrebo, da se postopek prijetja in predaje pri evropskem nalogu za prijetje priredi tako, da bo zajemal vse primere, ko je treba osumljenca ponovno privesti v državo sojenja zaradi kršitve evropskega naloga za nadzor;

4.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
Uvodna izjava 5
(5)  Da bi se izognili nepotrebnim stroškom in težavam v zvezi s prevozom osumljenca za namen predhodnega zaslišanja ali sojenja, bi moralo biti državam članicam dovoljeno, da uporabljajo video povezave.
(5)  Da bi se izognili nepotrebnim stroškom in težavam v zvezi s prevozom osumljenca za namen predhodnega zaslišanja ali sojenja, bi moralo biti državam članicam dovoljeno, da uporabljajo postopek iz člena 10 Konvencije z dne 29. maja 2000 o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije1.
________________________
1UL C 197, 12.7.2000, str. 1.
Sprememba 2
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)  V primeru kršitve evropskega naloga za nadzor lahko organ, ki ga je izdal, sklene, da bo izdal evropski nalog za prijetje, da se osumljenca privede v državo izdajateljico. V teh okoliščinah, ki bi morale biti strogo omejene le na izvrševanje tega okvirnega sklepa, Okvirni sklep 2002/584/PNZ zajema vsa kazniva dejanja, v zvezi s katerimi je mogoče izdati evropski nalog za nadzor.
Sprememba 3
Člen 1, odstavek 1
Ta okvirni sklep določa evropski nalog za nadzor in predsodne postopke privedbe med državami članicami.
Ta okvirni sklep določa evropski nalog za nadzor.
Sprememba 4
Člen 1, odstavek 2
Evropski nalog za nadzor je sodna odločba, ki jo izda pristojni organ države članice v zvezi z osumljencem brez stalnega bivališča v tej državi članici, da temu osumljencu omogoči vrnitev v državo članico, v kateri ima stalno bivališče, pod pogojem, da ravna v skladu z nadzornimi ukrepi, katerih cilj je zagotoviti nemoteno delo sodišča, zlasti pa da bo osumljenec na voljo za sodno obravnavo pred sodiščem v državi članici izdaje.
Evropski nalog za nadzor je sodna odločba, ki jo izda pristojni organ države članice v zvezi z osumljencem brez stalnega bivališča v tej državi članici, da temu osumljencu omogoči vrnitev v državo članico, v kateri ima trenutno zakonito in običajno stalno bivališče, ali v katero koli drugo državo članico, če tako želi osumljenec in je zadevna država članica to odobrila, pod pogojem, da ravna v skladu z nadzornimi ukrepi, katerih cilj je zagotoviti nemoteno delo sodišča, zlasti pa da bo osumljenec na voljo za sodno obravnavo pred sodiščem v državi članici izdaje.
Sprememba 5
Člen 3
Člen 3
Obveznost izvršitve evropskega naloga za nadzor
Države članice izvršijo vse evropske naloge za nadzor na podlagi načela vzajemnega priznavanja in v skladu z določbami tega okvirnega sklepa.
Črtano
Sprememba 6
Člen 4 a (novo)
Člen 4a
Stroški
1.  Stroške, ki nastanejo zaradi izvršitve evropskega naloga za nadzor na ozemlju države izvršiteljice, nosi ta država članica.
2.  Vse druge stroške nosi država izdajateljica.
Sprememba 7
Člen 5, odstavek 1
1.  Organ izdaje lahko izda evropski nalog za nadzor potem, ko je osumljenca obvestil o kakršnih koli obveznostih, ki se naložijo v skladu s členom 6 in o posledicah, zlasti tistih, določenih v členih 17 in 18.
1.  Organ izdaje po izdaji evropskega naloga za nadzor obvesti osumljenca v jeziku, ki ga ta razume, o kakršnih koli obveznostih v skladu s členom 6 in o posledicah, zlasti tistih, določenih v členih 17 in 18.
Sprememba 8
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 2
Oviranje dela sodišča ali vključevanje v kriminalno dejavnost je lahko kršitev evropskega naloga za nadzor.
Oviranje dela sodišča ali vključevanje v kriminalno dejavnost je kršitev evropskega naloga za nadzor.
Sprememba 9
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 3
Organ izdaje lahko osumljencu naloži eno ali več obveznosti, in sicer:
Organ izdaje lahko osumljencu naloži eno ali več obveznosti, in sicer:
(a) obveznost udeležbe v predhodnih zaslišanjih v zvezi z dejanjem (dejanji), katerega (katerih) je bil obdolžen;
(a) obveznost udeležbe v predhodnih zaslišanjih v zvezi z dejanjem (dejanji), katerega (katerih) je bil obdolžen;
(b) da brez dovoljenja ne sme vstopati v določene prostore v državi izdaje; ali
(b) da brez dovoljenja ne sme obiskovati določenih prostorov v državi izdaje ali državi izvršitve oziroma delov ozemelj teh držav.
(c) da povrne stroške svoje privedbe na predhodno zaslišanje ali sodno obravnavo.
Sprememba 10
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 3, točka (c a) (novo)
(ca) da obvesti organ izvršitve o vsaki spremembi kraja stalnega bivališča v državi izvršitve.
Sprememba 11
Člen 6, odstavek 2, točka (c)
(c) obveznost, da organu izvršitve preda svoj(e) potni list (potne liste) ali druge dokumente o istovetnosti;
Črtano
Sprememba 12
Člen 6, odstavek 2, točka (e)
(e) da je ob določenem času na določenem kraju dela v državi izvršitve;
(e) da je ob določenem času na določenem kraju dela, službe idr. v državi izvršitve;
Sprememba 13
Člen 6, odstavek 2, točka (g a) (novo)
(ga) da se izogne stiku z določenimi osebami ali predmeti;
Sprememba 14
Člen 6, odstavek 2, točka (h)
(h) da opravi določeno zdravljenje.
(h) da opravi določeno zdravljenje, pod pogojem da osumljenec vanj privoli;
Sprememba 15
Člen 6, odstavek 2, točka (h a) (novo)
(ha) da se ga nadzira z elektronskimi sredstvi.
Sprememba 16
Člen 6, odstavek 2 a (novo)
2a.  Vsaka država članica pri prenosu tega okvirnega sklepa obvesti generalni sekretariat Sveta o obveznostih, ki jih bo nadzorovala, poleg tistih iz odstavkov 1 in 2. Generalni sekretariat Sveta omogoči vsem državam članicam in Komisiji dostop do prejetih informacij.
Sprememba 17
Člen 6, odstavek 3
3.  Vse obveznosti, ki jih naloži organ izdaje v skladu z odstavki 1, 2 in 3 tega člena, se evidentirajo v evropskem nalogu za nadzor.
3.  Vse obveznosti, ki jih naloži organ izdaje v skladu z odstavki 1 in 2, se evidentirajo v evropskem nalogu za nadzor.
Sprememba 19
Člen 6, odstavek 4, pododstavek 1 a (novo)
Spremembe iz pododstavka 1 so zgolj tehnične narave in ne določajo dodatnih obveznosti za osumljenca.
Sprememba 20
Člen 8, odstavek 1 a (novo)
1a.  Na zahtevo osumljenca se evropski nalog za nadzor prenese v vsako drugo državo članico, katere pristojni organ soglaša s tem prenosom.
Sprememba 21
Člen 10, odstavek 1
1.  Sodišče, sodnik, preiskovalni sodnik ali javni tožilec v zaprošeni državi zavrne priznanje in izvršitev evropskega naloga za nadzor, če je razvidno, da bi kazenski postopek za dejanje, v zvezi s katerim je bil nalog izdan, kršil načelo ne bis in idem.
1.  Pristojni organ v zaprošeni državi zavrne priznanje in izvršitev evropskega naloga za nadzor, če je razvidno, da bi kazenski postopek za dejanje, v zvezi s katerim je bil nalog izdan, kršil načelo ne bis in idem.
Sprememba 22
Člen 10, odstavek 2, uvodni del
2.  Sodišče, sodnik, preiskovalni sodnik ali javni tožilec v zaprošeni državi lahko zavrne priznanje in izvršitev evropskega naloga za nadzor iz enega ali več naslednjih razlogov:
2.  Pristojni organ v zaprošeni državi lahko zavrne priznanje in izvršitev evropskega naloga za nadzor iz enega ali več naslednjih razlogov:
Sprememba 23
Člen 12, odstavek 1
1.  Sodišče, sodnik, preiskovalni sodnik ali javni tožilec v zaprošeni državi čimprej in najpozneje v 5 dneh od prejetja evropskega naloga za nadzor odloči, ali nalog priznava in ali ga bo izvršil, ali pa se bo skliceval na razloge za nepriznanje in neizvršitev. Pristojni organ v zaprošeni državi obvesti organ izdaje o svoji odločitvi z uporabo kakršnega koli sredstva, ki omogoča izdelavo pisnega zapisa.
1.  Pristojni organ v zaprošeni državi čim prej in najpozneje v 5 dneh od prejetja evropskega naloga za nadzor odloči, ali nalog priznava in ali ga bo izvršil, ali pa se bo skliceval na razloge za nepriznanje in neizvršitev. Pristojni organ v zaprošeni državi obvesti organ izdaje o svoji odločitvi z uporabo kakršnega koli sredstva, ki omogoča izdelavo pisnega zapisa.
Sprememba 24
Člen 12, odstavek 3
3.  Če je evropski nalog za nadzor nepopoln, lahko sodišče, sodnik, preiskovalni sodnik ali javni tožilec v zaprošeni državi svojo odločitev o priznanju in izvršitvi naloga odloži, dokler organ izdaje naloga ne dopolni.
3.  Če je evropski nalog za nadzor nepopoln, lahko pristojni organ v zaprošeni državi svojo odločitev o priznanju in izvršitvi naloga odloži, dokler organ izdaje naloga ne dopolni.
Sprememba 25
Člen 12, odstavek 4
4.  Če sta v skladu z odstavkom 3 priznanje in izvršitev evropskega naloga za nadzor odložena, sodišče, sodnik, preiskovalni sodnik ali javni tožilec v zaprošeni državi takoj pošlje poročilo s podrobnostmi o razlogih za odlog neposredno organu izdaje z uporabo kakršnega koli sredstva, ki omogoča izdelavo pisnega zapisa.
4.  Če sta v skladu z odstavkom 3 priznanje in izvršitev evropskega naloga za nadzor odložena, pristojni organ v zaprošeni državi takoj pošlje poročilo s podrobnostmi o razlogih za odlog neposredno organu izdaje z uporabo kakršnega koli sredstva, ki omogoča izdelavo pisnega zapisa.
Sprememba 26
Člen 12, odstavek 4 a (novo)
4a.  Organ izdaje obvesti osumljenca o vsakem odlogu v zvezi s priznanjem in izvršitvijo evropskega naloga za nadzor.
Sprememba 27
Člen 13, odstavek 4
4.  Osumljenec ima pravico do zaslišanja pred organom izdaje v skladu z zakonodajo države izdaje. Tej zahtevi se lahko ugodi z uporabo ustreznih video ali telefonskih povezav z organom izdaje (zaslišanje prek video- ali telefonske konference). Poleg tega se organ izdaje posvetuje z organom izvršitve o ponovni presoji evropskega naloga za nadzor.
4.  Osumljenec ima pravico do zaslišanja pred organom izdaje v skladu z zakonodajo države izdaje. To zahtevo se lahko izpolni v skladu s postopkom iz člena 10 Konvencije z dne 29. maja 2000 med organom izvršitve in organom izdaje. Poleg tega se organ izdaje posvetuje z organom izvršitve o ponovni presoji evropskega naloga za nadzor.
Sprememba 28
Člen 17, odstavek 4
4.  Pred sprejetjem odločitve iz odstavka 1 ima osumljenec pravico do zaslišanja pred organom izdaje v skladu z zakonodajo države izdaje. Tej zahtevi se lahko ugodi z uporabo ustreznih video ali telefonskih povezav med organom izvršitve in organom izdaje (zaslišanje prek video- ali telefonske konference). Organ izdaje se tudi posvetuje z organom izvršitve.
4.  Pred sprejetjem odločitve iz odstavka 1 ima osumljenec pravico do zaslišanja pred organom izdaje v skladu z zakonodajo države izdaje. To zahtevo se lahko izpolni v skladu s postopkom iz člena 10 Konvencije z dne 29. maja 2000 med organom izvršitve in organom izdaje. Organ izdaje se tudi posvetuje z organom izvršitve.
Sprememba 29
Člen 18
Pogoji za aretacijo in privedbo osumljenca
Aretacija in privedba osumljenca
1.  Če organ izdaje odloči, da se osumljenec aretira in privede v državo izdaje, osumljenca zasliši pravosodni organ države članice, na ozemlju katere je bil aretiran.
1.  Če organ izdaje odloči, da se osumljenec aretira in privede v državo izdaje, izda evropski nalog za prijetje v skladu z določbami Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ.
2.   Če osumljenec privoli v svojo privedbo, država članica, na ozemlju katere je bil osumljenec aretiran, takoj privede osumljenca v državo izdaje.
2.   Ne glede na člen 2(1) Okvirnega sklepa je mogoče v takih primerih izdati evropski nalog za prijetje in privesti osumljenca v državo izdajateljico v zvezi z vsemi kaznivimi dejanji, za katere je mogoče izdati evropski nalog za nadzor.
3.  Če osumljenec ne privoli v svojo privedbo, država članica, na ozemlju katere je bil osumljenec aretiran, takoj privede osumljenca v državo izdaje. Aretacijo in privedbo lahko zavrne samo
- če je jasno, da bi kazenski postopek za dejanje, v zvezi s katerim je bil izdan nalog, prekršil načelo ne bis in idem;
- če je osumljenec preganjan v državi članici izvršitve zaradi dejstev, ki so ista kot dejstva, na katerih temelji evropski nalog za nadzor;
- če sta kazenski pregon ali kaznovanje osumljenca zastarela v skladu z zakonodajo države članice izvršitve, dejanja pa spadajo pod sodno pristojnost navedene države članice v skladu z njenim kazenskim pravom;
- čer se odločitev o aretaciji in privedbi nanaša na nova dejstva, ki niso zajeta v evropskem nalogu za nadzor.
4.  Država članica, ki ni država izvršitve, lahko tudi zavrne aretacijo in privedbo osumljenca na podlagi enega ali več razlogov, določenih v členu 10.
Sprememba 30
Člen 20
Člen 20
Roki za privedbo
črtano
1.  Osumljenec se privede v državo izdaje v skladu s členom 18 na datum, o katerem se zadevni državi članici dogovorita med seboj, najpozneje pa v 3 dneh po aretaciji.
2.  Privedba osumljenca se lahko izjemoma odloži zaradi resnih človekoljubnih razlogov, na primer če obstajajo utemeljeni razlogi, da bi lahko privedba občutno ogrozila življenje ali zdravje osumljenca. Organ izdaje se nemudoma obvesti o tovrstnem odlogu in o razlogih zanj. Privedba osumljenca se opravi, takoj ko ti razlogi prenehajo obstajati, na datum, o katerem se med seboj dogovorita zadevni državi članici.
Sprememba 31
Člen 21
Člen 21
Tranzit
črtano
1.  Vse države članice dovolijo čez svoje ozemlje tranzit osumljenca, ki je predmet privedbe, v skladu z določbami tega okvirnega sklepa, pod pogojem, da so bile obveščene o:
(a) istovetnosti in državljanstvu osebe, ki je predmet evropskega naloga za nadzor;
(b) obstoju evropskega naloga za nadzor;
(c) vrsto in pravno klasifikacijo kaznivega dejanja;
(d) okoliščinah kaznivega dejanja, vključno z datumom in krajem.
2.  Vsaka država članica imenuje organ, pristojen za sprejemanje zahtev za tranzit in potrebnih dokumentov kakor tudi kakršne koli druge uradne korespondence v zvezi z zahtevami za tranzit. Države članice podatke o tem imenovanju sporočijo Svetu.
3.  Zahteva za tranzit in informacije, določene v odstavku 1, se lahko naslovijo na organ, imenovan v skladu z odstavkom 2, z uporabo kakršnega koli sredstva, ki omogoča izdelavo pisnega zapisa. Država članica tranzita sporoči svojo odločitev z enakim postopkom.
4.  Ta okvirni sklep se ne uporablja za zračni prevoz brez načrtovanega postanka. Če pa pride do nenačrtovanega pristanka, država izdaje dostavi organu, imenovanemu v skladu z odstavkom 2, informacije, določene v odstavku 1.
Sprememba 32
Člen 22, odstavek 1 a (novo)
Odstavek 1 velja tudi v primerih, kjer je bilo z evropskim nalogom o nadzoru v skladu s členom 6(2)(d) osumljencu prepovedano zapustiti kraj stalnega bivališča ali drug kraj za celotno obdobje, določeno v nalogu.
Sprememba 33
Naslov pod členom 22, poglavje 5 a (novo)
POGLAVJE 5a – VARSTVO PODATKOV
Sprememba 34
Člen 22 a (novo)
Člen 22a
Varstvo osebnih podatkov
Obdelava osebnih podatkov za namen tega okvirnega sklepa je v skladu vsaj z naslednjimi temeljnimi načeli:
(a) podatki se obdelajo le, če to dovoljuje zakonodaja ter je to nujno in sorazmerno za zbiranje in/ali nadaljnjo obdelavo;
(b) podatki se lahko zbirajo le za posebne in zakonite namene ter se nadalje obdelujejo na način, ki je združljiv s temi nameni;
(c) podatki so točni in posodobljeni;
(d) posebne kategorije podatkov o rasnem ali etničnem poreklu, političnih mnenjih, verskih ali filozofskih prepričanjih, članstvu v stranki ali sindikatu, spolni usmerjenosti ali zdravstvenem stanju se obdelujejo le, če je to absolutno nujno za namen posebnega primera in ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov.
Sprememba 35
Člen 22 b (novo)
Člen 22b
Pravice osebe, na katero se podatki nanašajo
1.  Vse osebe, na katere se podatki nanašajo, se obvesti o obdelavi osebnih podatkov, ki jih zadevajo.
Zagotavljanje teh informacij se lahko po potrebi odloži, da se ne onemogoči doseganja namena obdelave podatkov.
2.  Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico, da brez nepotrebnega odlašanja in v jeziku, ki ga razume, pridobi informacije o tem, kateri podatki se obdelujejo, ter da se popravi in po potrebi izbriše podatke, ki so bili obdelani v nasprotju z načeli iz člena 22a.
3.  Zagotavljanje informacij iz odstavkov 1 ali 2 se lahko zavrne ali odloži, če je nujno treba:
(a) zagotoviti varnost in javni red;
(b) preprečiti kaznivo dejanje;
(c) preprečiti oviranje preiskave in pregona kaznivih dejanj;
(d) zaščititi pravice tretjih oseb.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov