Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2001/0270(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0444/2007

Predkladané texty :

A6-0444/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2007 - 7.8
CRE 29/11/2007 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0552

Prijaté texty
PDF 392kWORD 81k
Štvrtok, 29. novembra 2007 - Brusel
Boj proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva *
P6_TA(2007)0552A6-0444/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva (11522/2007 – C6-0246/2007 – 2001/0270(CNS))

(Konzultačný postup - opätovná konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Rady (11522/2007),

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2001)0664)(1),

–   so zreteľom na svoju pozíciu zo 4. júla 2002(2),

–   so zreteľom na článok 34 ods. 2 písm. b) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada opäť konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0246/2007),

–   so zreteľom na článok 93, článok 51 a článok 55 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0444/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Rady;

2.   vyzýva Radu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Radou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 6
(6)  Členské štáty uznávajú, že boj proti rasizmu a xenofóbii si vyžaduje rôzne druhy opatrení v komplexnom rámci a nesmie sa obmedziť iba na trestné veci. Toto rámcové rozhodnutie sa obmedzuje na boj proti obzvlášť závažným formám rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva. Keďže kultúrne a právne tradície členských štátov sú do určitej miery rozdielne, najmä v tejto oblasti, úplná harmonizácia trestných práv nie je v súčasnosti možná.
(6)  Členské štáty uznávajú, že boj proti rasizmu a xenofóbii si vyžaduje rôzne druhy opatrení v komplexnom rámci a nesmie sa obmedziť iba na trestné veci. Treba presadzovať kultúru tolerancie naprieč štátom a spoločnosťou. Toto rámcové rozhodnutie sa obmedzuje na boj proti obzvlášť závažným formám rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva. Keďže kultúrne a právne tradície členských štátov sú do určitej miery rozdielne, najmä v tejto oblasti, úplná harmonizácia trestných práv nie je v súčasnosti možná.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Týmto rámcovým rozhodnutím sa ustanovuje minimálna úroveň harmonizácie a jeho účinnosť obmedzujú ustanovené výnimky, vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 1 ods.2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)  V legislatívnej politike by sa mala brať do úvahy skutočnosť, že v demokratickej spoločnosti je trestné právo vždy poslednou možnosťou. Mala by tiež zohľadňovať všetky dotknuté hodnoty, najmä právo na slobodu prejavu a právo každého jednotlivca na rovnaký prístup a rešpektovanie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Spáchanie rasovo motivovaného alebo xenofóbneho trestného činu verejným činiteľom by sa malo považovať za priťažujúcu okolnosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 1 odsek 1 písmeno b)
b) spáchanie skutku uvedeného v písm. a) prostredníctvom verejného rozširovania alebo distribúcie písomností, obrázkov alebo iných materiálov;
b) verejné rozširovanie alebo distribúcia písomností, obrázkov alebo iných materiálov, ktorých obsah predstavuje skutok uvedený v písm. a), c) alebo d);
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 1 odsek 1 písmeno e)
e)  Na účely odseku 1 sa môže každý členský štát rozhodnúť trestať iba skutky vykonané buď tak, že pravdepodobne narušia verejný poriadok alebo ak je skutok hrozbou, urážkou, alebo hanobením.
e)  Na účely tohto odseku sa môže každý členský štát rozhodnúť trestať iba skutky vykonané tak, že je skutok hrozbou, urážkou, alebo hanobením.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 1 odsek 1 písmeno f)
f)  Na účely odseku 1 má odkaz na náboženské vyznanie obsiahnuť aspoň skutky, ktoré sú zámienkou pre činy namierené voči skupine osôb, alebo členovi takejto skupiny, vymedzenej podľa rasy, farby pleti, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu.
f)  Na účely tohto odseku má odkaz na náboženské vyznanie obsiahnuť aspoň skutky, ktoré sú zámienkou pre činy namierené voči skupine osôb, alebo členovi takejto skupiny, vymedzenej podľa rasy, farby pleti, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu. Členský štát by však nemal vylúčiť z trestnoprávnej zodpovednosti ústne prejavy alebo správanie, ktoré môžu podnietiť rasovú nenávisť. Rešpektovanie slobody náboženského vyznania neobmedzuje účinnosť tohto rámcového rozhodnutia
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 1 odsek 2
2.  Každý členský štát môže v čase prijatia tohto rámcového rozhodnutia Radou vyhlásiť, že popieranie alebo hrubé zľahčovanie trestných činov uvedených v ods. 1 písm. c) a/alebo d) bude považovať za trestné, iba ak boli tieto trestné činy uznané konečným rozhodnutím vnútroštátneho súdu tohto členského štátu a/alebo medzinárodného súdu alebo len konečným rozhodnutím medzinárodného súdu.
2.  Každý členský štát môže v čase prijatia tohto rámcového rozhodnutia Radou vyhlásiť, že popieranie alebo hrubé zľahčovanie trestných činov uvedených v ods. 1 písm. c) a/alebo d) bude považovať za trestné, iba ak boli tieto trestné činy uznané konečným rozhodnutím vnútroštátneho súdu tohto členského štátu a/alebo medzinárodného súdu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 2 odsek 2
2.  Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby podnecovanie konania uvedeného v článku 1 písm. c) a d) bolo trestné.
2.  Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby podnecovanie konania uvedeného v článku 1 bolo trestné.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 5 odsek 1
1.  Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby právnické osoby mohli byť zodpovedné za skutky uvedené v článkoch 1 a 2 spáchané v ich prospech akoukoľvek osobou konajúcou buď samostatne alebo ako súčasť orgánu právnickej osoby, ktorá má v rámci právnickej osoby vedúce postavenie na základe:
1.  Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby právnické osoby mohli byť zodpovedné za skutky uvedené v článkoch 1 a 2 spáchané ktoroukoľvek osobou, ktorá má v rámci právnickej osoby vedúce postavenie na základe:
a) oprávnenia zastupovať právnickú osobu alebo
b) právomoci prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby, alebo
c) právomoci vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby.
a) oprávnenia zastupovať právnickú osobu alebo
b) právomoci prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby, alebo
c) právomoci vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby,
a ktorá skutok spáchala konajúc v tomto postavení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 5 odsek 2
2.  Okrem prípadov už ustanovených v odseku 1 prijme každý členský štát opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby mohli byť právnické osoby zodpovedné v prípade, že nedostatočný dohľad alebo kontrola osobou uvedenou v odseku 1 umožnila spáchanie skutku uvedeného v článkoch 1 a 2 v prospech tejto právnickej osoby osobou, ktorá patrí do jej právomoci.
2.  Okrem prípadov už ustanovených v odseku 1 prijme každý členský štát opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby mohli byť právnické osoby zodpovedné v prípade, že nedostatočný dohľad alebo kontrola osobou uvedenou v odseku 1 umožnila spáchanie skutku uvedeného v článkoch 1 a 2 osobou, ktorá patrí do jej právomoci a ktorej konanie je podľa vnútroštátnych právnych predpisov možné pripísať právnickej osobe.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 5 odsek 3
3.  Zodpovednosť právnickej osoby podľa odsekov 1 a 2 nevylučuje trestné konanie voči fyzickým osobám, ktoré sú páchateľmi alebo spolupáchateľmi pri skutkoch uvedených v článkoch 1 a 2.
3.  Zodpovednosť právnickej osoby podľa ods. 1 a 2 nevylučuje trestné konanie voči fyzickým osobám, ktoré sú páchateľmi, podnecovateľmi alebo spolupáchateľmi pri skutkoch uvedených v článkoch 1 a 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 7 a (nový)
Článok 7a
Minimálne ustanovenia
1.  Členské štáty môžu prijať alebo zachovať vyššiu úroveň ochrany v boji proti rasizmu a xenofóbii ako tú, ktorá vyplýva z tohto rámcového rozhodnutia.
2.  Vykonávanie tohto rámcového rozhodnutia nemôže byť dôvodom na zníženie existujúcej úrovne ochrany zabezpečenej členskými štátmi v oblastiach, ktorých sa týka toto rámcové rozhodnutie.
3.  Žiadne ustanovenie tohto rámcového rozhodnutia nemožno vykladať tak, že ovplyvňuje akékoľvek povinnosti uplatniteľné v členských štátoch podľa Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie zo 7. marca 1966. Členské štáty vykonávajú toto rámcové rozhodnutie v súlade s týmito povinnosťami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 7 odsek 2
2.  Toto rámcové rozhodnutie nevyžaduje od členských štátov, aby prijali opatrenia, ktoré odporujú základným zásadám vzťahujúcim sa na slobodu združovania a slobodu prejavu, najmä slobodu tlače a slobodu slova v iných médiách v podobe, v akej sú výsledkom ústavných tradícií alebo pravidlá, ktorými sa riadia práva a povinnosti tlače alebo iných médií a procesné záruky za ne, keď sa tieto pravidlá týkajú určenia alebo obmedzenia zodpovednosti.
2.  Toto rámcové rozhodnutie nevyžaduje od členských štátov, aby prijali opatrenia, ktoré odporujú základným zásadám spoločným pre členské štáty, ktoré sa vzťahujú sa na slobodu združovania a slobodu prejavu, najmä slobodu tlače a slobodu slova v iných médiách v podobe, v akej sú výsledkom ústavných tradícií alebo pravidlá, ktorými sa riadia práva a povinnosti tlače alebo iných médií a procesné záruky za ne, keď sa tieto pravidlá týkajú určenia alebo obmedzenia zodpovednosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 9 odsek 1
1.  Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, ktorými ustanoví svoju súdnu právomoc vo vzťahu k skutkom uvedeným v článkoch 1 a 2, ak tieto skutky boli spáchané:
1.  Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, ktorými ustanoví svoju súdnu právomoc vo vzťahu k skutkom uvedeným v článkoch 1 a 2, ak:
a) celé alebo čiastočne na jeho území alebo
a) boli tieto skutky spáchané úplne alebo čiastočne na jeho území alebo
b) jedným z jeho štátnych príslušníkov; alebo
b) boli tieto skutky spáchané jedným z jeho štátnych príslušníkov; alebo
c) v prospech právnickej osoby, ktorá má svoje ústredie na území tohto členského štátu.
c) ak ústredie právnickej osoby, ktorá môže byť zodpovedná, je na území tohto členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 10 odsek 3
3.  Rada preskúma toto rámcové rozhodnutie pred uplynutím troch rokov od lehoty uvedenej v článku 10 ods. 1. Pri príprave tohto preskúmania Rada osloví členské štáty, či mali ťažkosti v súdnej spolupráci v súvislosti s trestnými činmi uvedenými v článku 1 ods. 1. Rada tiež môže požiadať Eurojust, aby predložil správu o tom, či rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi spôsobili nejaké problémy pri súdnej spolupráci medzi členskými štátmi v tejto oblasti.
3.  Rada preskúma toto rámcové rozhodnutie pred uplynutím troch rokov od lehoty uvedenej v článku 10 ods. 1. Pri príprave tohto preskúmania Rada osloví členské štáty, či mali ťažkosti v súdnej spolupráci v súvislosti s trestnými činmi uvedenými v článku 1 ods. 1, a konzultuje s Európskym parlamentom. Pri preskúmavaní Rada zohľadní stanovisko Európskej agentúry pre základné práva a mimovládnych organizácií pôsobiacich v tejto oblasti. Rada tiež môže požiadať Eurojust, aby predložil správu o tom, či rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi spôsobili nejaké problémy pri súdnej spolupráci medzi členskými štátmi v tejto oblasti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 12
12.  Toto rámcové rozhodnutie sa vzťahuje na Gibraltár.
12.  Toto rámcové rozhodnutie sa vzťahuje aj na Gibraltár.

(1) Ú. v. EÚ C 75 E, 26.3.2002, s. 269.
(2) Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2003, s. 558.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia