Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0812(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0451/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0451/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0553

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 254kWORD 32k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες
Προδικαστικά ερωτήματα που αφορούν το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης *
P6_TA(2007)0553A6-0451/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου για τις αιτήσεις εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως που αφορούν το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (11824/2007 – C6-0292/2007 – 2007/0812(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11824/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 245, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0292/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0451/2007),

1.   εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Δικαστήριο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου