Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0031(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0276/2007

Ingivna texter :

A6-0276/2007

Debatter :

PV 28/11/2007 - 21
CRE 28/11/2007 - 21

Omröstningar :

PV 29/11/2007 - 7.15
CRE 29/11/2007 - 7.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0559

Antagna texter
PDF 192kWORD 35k
Torsdagen den 29 november 2007 - Bryssel
Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I
P6_TA(2007)0559A6-0276/2007
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 november 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen (KOM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0093),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0081/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0276/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 november 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen
P6_TC1-COD(2006)0031

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2008/51/EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy