Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0818(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0434/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0434/2007

Συζήτηση :

PV 29/11/2007 - 4
CRE 29/11/2007 - 4

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.25

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0569

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 250kWORD 31k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες
Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ιωάννης Σαρμάς)
P6_TA(2007)0569A6-0434/2007

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Ιωάννη Σαρμά ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C6-0309/2007 –2007/0818(CNS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 247, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 3, της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0309/2007),

–   έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών άκουσε το ορισθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εξέτασε τα προσόντα του υποψήφιου μέλους υπό το πρίσμα των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 247, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 2, της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 101 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0434/2007),

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σαρμά ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς επίσης στα λοιπά θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου