Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2003(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0409/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0409/2007

Συζήτηση :

PV 28/11/2007 - 24
CRE 28/11/2007 - 24

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.32
CRE 29/11/2007 - 7.32
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0576

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 404kWORD 114k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες
Εμπόριο και αλλαγή του κλίματος
P6_TA(2007)0576A6-0409/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εμπόριο και την αλλαγή του κλίματος (2007/2003(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των τριών ομάδων εργασίας της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) με τίτλο "Η θεμελίωση βάσει των φυσικών επιστημών", "Επιπτώσεις, προσαρμογή και ευπάθεια" και "Άμβλυνση της αλλαγής του κλίματος", που όλα δημοσιεύτηκαν το 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ για το εμπόριο(1),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "Περιορισμός της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου – Η πορεία προς το 2020 και μετέπειτα" (COM(2007)0002),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (COM(2006)0818),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση Stern για τις οικονομικές πτυχές της αλλαγής του κλίματος, η οποία παρουσιάστηκε στις 30 Οκτωβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο "Βιοκαύσιμα: είναι η θεραπεία χειρότερη από την ασθένεια;", της 11ης και 12ης Σεπτεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις του συμπροέδρου της ομάδας εργασίας ΙΙΙ της IPCC, κ. Bert Metz, και άλλων εμπειρογνωμόνων που διόρισε το Κοινοβούλιο, κατά την ακρόαση της 27ης Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις δράσεις αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης των τρίτων χωρών κατά της Κοινότητας (2004)(2),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με το διμερές εμπόριο και τις επενδυτικές σχέσεις, ιδίως εκείνα της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις προοπτικές σύναψης εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας(3) και της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τον περιορισμό του αντικτύπου των αερομεταφορών στην αλλαγή του κλίματος(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0409/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και οικολογικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος προσλαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις και ότι η ΕΕ, η οποία έχει ήδη αναλάβει ηγετικό πολιτικό ρόλο στον τομέα αυτό, οφείλει να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειες της,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και η μείωση των παγκόσμιων εκπομπών από το 2015 κιόλας, με μείωση κατά 25% έως 40% έως το 2020 στις ανεπτυγμένες χώρες, εκτιμάται ότι δεν διασφαλίζει την επίτευξη του στόχου να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας στους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 2˚C θα μείωνε, αλλά δεν θα εξάλειφε, τις δραματικές επιπτώσεις στη γεωργία, στα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, στις μεταναστεύσεις και στη βιοποικιλότητα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, τις τελευταίες δεκαετίες, το παγκόσμιο εμπόριο έχει αυξηθεί με ρυθμό υπερδιπλάσιο της αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος των θαλάσσιων μεταφορών είναι 40 φορές μεγαλύτερος του όγκου των εναέριων μεταφορών (σε τόνους/χλμ.), ωστόσο παράγει μόλις διπλάσιες εκπομπές ρυπογόνων αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ), ενώ τα φορτηγά παράγουν 4 φορές περισσότερες εκπομπές ΑΘ από ό,τι τα τρένα ανά τόνο/χλμ.,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία επιλογής στη χρήση των μέσων μεταφοράς είναι θεμελιώδης για το παγκόσμιο εμπόριο,

Ζ..   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης μοντέλων παραγωγής, κατανάλωσης και εμπορίου που θα περιορίζουν την αλλαγή του κλίματος και τον οικονομικό αντίκτυπό της και θα μεγιστοποιούν τη συνολική ευημερία,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα, η βιώσιμη διαχείριση της κυκλοφορίας και η μείωση των αποστάσεων μεταξύ των παραγωγών και από τους παραγωγούς έως τους καταναλωτές είναι στοιχεία που πρέπει να συνυπολογίζονται σε κάθε κοινοτική εμπορική πολιτική που αφορά το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί τον κύριο στόχο της κοινοτικής εμπορικής πολιτικής, επιδιώκοντας μεταξύ άλλων να διασφαλιστεί η επίσπευση της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και υψηλής ενεργειακής απόδοσης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τις επιπτώσεις των προϊόντων που αγοράζουν ως προς τις εκπομπές ΑΘ,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές πρέπει να ενσωματώνουν το κόστος παγκόσμιων κοινών αγαθών, όπως το σταθερό κλίμα,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίματος (COP 13) που θα πραγματοποιηθεί στο Μπαλί τον Δεκέμβριο του 2007 θα πρέπει να οδηγήσει στην έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη μιας παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας για μετά το Κιότο (που να καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013), που θα περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους για τις εκπομπές ΑΘ,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος θα έπρεπε να είναι η διασφάλιση της διεθνούς σύγκλισης ίσων κατά κεφαλήν εκπομπών ΑΘ έως το 2050,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που έχουν κυρώσει το πρωτόκολλο του Κιότο δεν έχουν δεχθεί πλήγμα στην ανταγωνιστικότητά τους (με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της τσιμεντοβιομηχανίας) και έχουν καταλάβει ηγετική θέση σε έναν κόσμο όπου οι εκπομπές ΑΘ μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι συνθήκες ανταγωνισμού ενδέχεται να μη συνεχισθούν στη μετά το Κιότο περίοδο εάν ορισμένες χώρες, ιδίως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Κίνα και η Ινδία, μεταξύ άλλων, δεν συνταχθούν με τον στόχο των "+2°C", στρεβλώνοντας έτσι τον ανταγωνισμό υπέρ εταιρειών που μετεγκαθίστανται σε τοποθεσίες όπου δεν υπάρχει ρύθμιση και αυξάνοντας τις εκπομπές ΑΘ που παράγονται κατά την παραγωγή και τη μεταφορά,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να αναπτυχθεί σε ευρύ μέτωπο και ότι, προκειμένου να είναι επιτυχής, απαιτείται η σύγκλιση όλων των κύριων παραγόντων παγκοσμίως, ανάλογα με το αντίστοιχο επίπεδο ανάπτυξής τους, προς θέσεις εμπορικής πολιτικής συμβατές με το στόχο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής,

Από τη συναίνεση στην πράξη

1.   χαιρετίζει την ευρεία επιστημονική και πολιτική συναίνεση σχετικά με τη σοβαρότητα της αλλαγής του κλίματος· συνιστά τη σύναψη μιας φιλόδοξης, παγκόσμιας συμφωνίας που θα διαδεχθεί εκείνη του Κιότο, σύμφωνα με το σενάριο της ομάδας εργασίας ΙΙΙ της IPCC σχετικά με την ανάγκη περιορισμού της ανόδου της θερμοκρασίας κατά 2°C και την πραγματοποίηση αντίστοιχων προσαρμογών σε άλλες διεθνείς συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο, την πολιτική αεροπορία και την πνευματική ιδιοκτησία· θεωρεί ότι ένα πλαίσιο μετά το 2012 θα πρέπει να επιτρέπει σε διάφορες χώρες να συμμετέχουν σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες, μέσω μιας βραχυπρόθεσμης, πολυσταδιακής προσέγγισης και ότι, μεσοπρόθεσμα, οι εκπομπές θα πρέπει να κατανέμονται κατά κεφαλήν, αρχικά στις αναπτυγμένες χώρες αλλά εν συνεχεία σε όλες τις χώρες· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εργαστούν προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης συναίνεσης για ένα πλαίσιο μετά το 2012 μέσω της διεύρυνσης της δέσμευσης προκειμένου να συμπεριληφθούν βασικοί παράγοντες που βρίσκονται επί του παρόντος εκτός του πρωτοκόλλου του Κιότο, κυρίως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, και σε συνεργασία με μεμονωμένα κράτη και επιχειρήσεις ελλείψει δέσμευσης από τις κυβερνήσεις τους·

2.   θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να επιδιώξουν την αυστηρή εφαρμογή της διαδικασίας του μηχανισμού επιβολής του πρωτοκόλλου του Κιότο, όταν τεθεί σε ισχύ, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι χώρες που δεν έχουν αποδεχτεί ή δεν εκπληρώνουν τους στόχους, δεν θα απολαμβάνουν αθέμιτο πλεονέκτημα και ότι όσο οι εταιρείες είναι ευάλωτες στον αθέμιτο ανταγωνισμό από χώρες που δεν αποδέχονται στόχους, η βιομηχανία θα δυσκολεύεται πάντοτε να βελτιώσει την αποδοτικότητα των λειτουργιών της ως προς άνθρακα· θεωρεί ότι, όταν μια χώρα υπερβαίνει τις επιτρεπόμενες εκπομπές κατά την πρώτη περίοδο δέσμευσης, θα πρέπει να υποχρεούται να καλύψει τη διαφορά στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης, συν μια επιπλέον μείωση 30% εν είδει κύρωσης· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ότι η απαίτηση αυτή θα εφαρμοστεί όσο το δυνατόν αυστηρότερα όταν τεθεί πλήρως σε ισχύ·

3.   χαιρετίζει τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο, ως κίνητρο για επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες που μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα, αλλά επισημαίνει ότι δεν είναι ακόμα επαρκής για μια σημαντική μεταβολή των επενδυτικών μοντέλων στους εν λόγω τομείς που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αλλαγή του κλίματος, όπως η παραγωγή ενέργειας, οι μεταφορές και η βιομηχανική χρήση της ενέργειας· θεωρεί ότι προκειμένου να διορθωθεί η κατάσταση, η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον αναπτυγμένο κόσμο αυξάνοντας τους διαθέσιμους πόρους μέσω του Παγκόσμιου Ταμείου Περιβάλλοντος·

4.   θεωρεί ότι το αυξανόμενο εμπόριο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θετικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας των πολιτών, εφόσον έχουν ληφθεί υπόψη τα προβλήματα που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο αυξανόμενος όγκος εμπορικών συναλλαγών συμβάλλει σημαντικά στην αλλαγή του κλίματος και θεωρεί ότι η εμπορική πολιτική πρέπει κατά συνέπεια να συνεισφέρει στην επίλυση του προβλήματος· τονίζει ότι, δεδομένης της αυξανόμενης συναίνεσης για τον επείγοντα χαρακτήρα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ πρέπει να εφαρμόζει ολοένα περισσότερο εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές που δημιουργούν οικονομικά κίνητρα για την εκπλήρωση των στόχων της πολιτικής σχετικά με την αλλαγή του κλίματος· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει αυτούς τους κανόνες προκειμένου να δημιουργήσει οικονομικά αντικίνητρα για δραστηριότητες μη φιλικές προς το κλίμα· φρονεί, εντούτοις, αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για προστατευτικές πολιτικές εις βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών·

5.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το σημερινό εμπορικό σύστημα οδηγεί σε παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας που βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε μεταφορές - που δεν επιβαρύνονται με τις περιβαλλοντικές δαπάνες που προκαλούν - ομογενών προϊόντων τα οποία θα μπορούσαν εξίσου καλά να παράγονται επιτόπου·

6.   επισημαίνει ότι, ενώ το εμπόριο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην ευημερία του ανθρώπου, ταυτόχρονα ο τομέας των μεταφορών (κυρίως των οδικών), χάρη στον οποίο πραγματοποιείται το εμπόριο αγαθών και πρώτων υλών, είναι η αιτία για το ένα τρίτο των εκπομπών ΑΘ παγκοσμίως· θεωρεί ότι τα μέτρα για την προώθηση της μετάβασης σε άλλους τρόπους μεταφοράς που είναι περισσότερο φιλικοί προς το περιβάλλον (όπως είναι οι σιδηροδρομικές και ναυσιπλοϊκές μεταφορές) και για τη μείωση των εκπομπών ΑΘ από τις εμπορευματικές μεταφορές είναι επιτακτικά·

7.   θεωρεί ότι η ΕΕ, ως παγκόσμιος εμπορικός εταίρος, δύναται κάλλιστα να συμβάλει στη μεταβολή των μοντέλων παραγωγής και μεταφοράς σε παγκόσμια κλίμακα· θεωρεί ότι, πρωτοπορώντας, η Ευρώπη θα βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση στο επίπεδο του ανταγωνισμού όταν θεσπιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο πιο αυστηρές ρυθμίσεις·

8.   υπενθυμίζει ότι η εξάλειψη των διοικητικών φραγμών για το εμπόριο και η δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με συντονισμένη πολυμερή δράση, πράγμα που περιλαμβάνεται στα ζωτικά συμφέροντα της ΕΕ, η οποία έχει πρωταρχικό ρόλο και στους δύο τομείς, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας·

Προς την πολυμερή προσέγγιση κατά της αλλαγής του κλίματος

9.   τονίζει την ανάγκη ισχυρής συνεργασίας μεταξύ του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations Environment Programme – UNEP), της σύμβασης-πλαισίου του ΟΗΕ για τις κλιματικές μεταβολές και του ΠΟΕ, και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια πρωτοβουλία για τη στήριξη του στόχου αυτού· ζητεί να συντελεστεί ταχεία πρόοδος όσον αφορά την ενημέρωση του ορισμού που δίνει ο ΠΟΕ στα περιβαλλοντικά αγαθά και τις υπηρεσίες, ιδίως κατά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα, συνιστά όμως, ως σημείο εκκίνησης, ειδική σύνδεση με την αλλαγή του κλίματος, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για την εξάλειψη των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων στα "πράσινα αγαθά και υπηρεσίες" τα οποία αποτρέπουν ή επιβραδύνουν τη διάδοση τεχνολογιών χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να εργαστεί προς την οικοδόμηση συναίνεσης για τη χορήγηση καθεστώτος παρατηρητή στις γραμματείες των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών (MEA) στις συνεδριάσεις όλων των οργάνων του ΠΟΕ που σχετίζονται με θέματα MEA· τονίζει ότι μια διαρκής λύση πρέπει να περιέχει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα που θα σέβεται τον κατάλληλο καταμερισμό εργασίας μεταξύ των καθεστώτων ΠΟΕ και MEA, βάσει καίριων αρμοδιοτήτων· είναι πεπεισμένο για την ανάγκη επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εμπορίου και Περιβάλλοντος του ΠΟΕ· συνιστά την εκπόνηση μελέτης σχετικά με ενδεχόμενες τροποποιήσεις της συμφωνίας TRIPs του ΠΟΕ ώστε να καταστεί δυνατή η υποχρεωτική χορήγηση αδείας χρήσης των απαραίτητων για το περιβάλλον τεχνολογιών· ζητεί τη θέσπιση σαφών και αυστηρών κανόνων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και για την αυστηρή παρακολούθηση της εφαρμογής τους παγκοσμίως·

10.   επιμένει ότι οι υποχρεώσεις βάσει των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η σύμβαση-πλαίσιο του ΟΗΕ για τις κλιματικές μεταβολές ή το Πρωτόκολλο του Κιότο, πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και ότι δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται η επίτευξη των στόχων τους με τη στενή ερμηνεία των εμπορικών κανόνων·

11.   θεωρεί ότι οι κανόνες του ΠΟΕ δεν θα πρέπει να αποτρέπουν τα κράτη μέλη από την ενθάρρυνση της περαιτέρω ανάπτυξης τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα εμμένοντας στην τεχνική ουδετερότητα, η οποία ενδέχεται να υπονομεύει τα κίνητρα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας ανανεώσιμης ενέργειας·

12.   ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο, και ιδίως στο πλαίσιο του ΠΟΕ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η εμπορική πολιτική στο σύνολό της, και σε σχέση με τις τάσεις του όγκου των συναλλαγών, θα λαμβάνει υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή,

13.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι οι κοινοτικές διμερείς εμπορικές συμφωνίες και οι πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες του ΠΟΕ συνάπτονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό του ΠΟΕ το οποίο ορίζει ότι η διεξαγωγή των διεθνών εμπορικών συναλλαγών πρέπει να επιτρέπει παράλληλα την καλύτερη δυνατή χρήση των παγκόσμιων πόρων σύμφωνα με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και αποβλέποντας στην προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος· συνιστά να προστεθεί στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT), που είναι η κεντρική συμφωνία του συστήματος του ΠΟΕ, "ρήτρα αειφορίας", η οποία να εκθέτει συμφωνημένες αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" ή την αρχή της προφύλαξης, σε σύγκριση με την οποία να μπορούν να κρίνονται τα αποτελέσματα·

14.   ζητεί εξάλλου από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι το όργανο επίλυσης διαφορών (ΟΕΔ) του ΠΟΕ λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 20 της GATT το οποίο επιτρέπει στα μέλη της να λαμβάνουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και μέτρων προστατευτισμού, αναγκαία για την προστασία ανθρώπων, ζώων ή φυτών ή γενικότερα της υγείας ή για τη διατήρηση των εξαντλήσιμων φυσικών πόρων·

15.   σημειώνει ότι η ΕΕ αποτελεί ήδη παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των τεχνολογιών εναλλακτικής ενέργειας, υποστηρίζοντας την Ινδία και την Κίνα, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο και τη μεταφορά τεχνολογίας σε σχέση με αιολικές και ηλιακές ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες, όπως είναι οι ηλιακοί συλλέκτες και οι ανεμογεννήτριες, επειδή, χάρη στις αποτελεσματικές και τεχνολογικά καινοτόμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η ΕΕ πρόκειται να καταστεί ηγετική δύναμη εντός της αγοράς στον τομέα των διεθνών εξαγωγών περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, και ότι τα προγράμματα Galileo και GMES (Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των εκπομπών CO2· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ενέργεια, και ιδίως το ζήτημα της ανανεώσιμης ενέργειας και της αποδοτικότητας, και η σχέση τους με την ενεργειακή ασφάλεια, θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του συνόλου των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας·

16.   απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας, να αναπτύξει και να προωθήσει τη "φιλική προς το κλίμα βιομηχανία" σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως δεδομένου ότι το εμπόριο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες· υπογραμμίζει ότι χρειάζεται να μειωθούν οι φραγμοί στο "πράσινο εμπόριο", καταργώντας π.χ. τους δασμούς για τα "πράσινα αγαθά" σε επίπεδο ΠΟΕ, αναθεωρώντας τους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ), διευκολύνοντας την είσοδο της πράσινης τεχνολογίας στην αγορά - επιτρέποντας σε ανησυχίες για το κλίμα να κατευθύνουν εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων -, καθώς και καταργώντας στρεβλωμένα κίνητρα και διαταράξεις της αγοράς, όπως οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα·

17.   ενθαρρύνει τη σύσταση Διεθνούς Οργανισμού για το Περιβάλλον, ο οποίος θα επιφορτιστεί με την αρμοδιότητα τήρησης των διεθνών συνθηκών και συμφωνιών προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, και ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα δραστηριοποιείται και θα συνεργάζεται με τον ΠΟΕ σε θέματα που άπτονται των επιπτώσεων του εμπορίου στο περιβάλλον·

18.   αναγνωρίζει ότι η ΕΕ φέρει ιστορική ευθύνη για εκπομπές ΑΘ και αντιλαμβάνεται ότι απαιτούνται ουσιαστικές αλλαγές στην εμπορική πολιτική της για να ενθαρρυνθεί η τοπική παραγωγή έτσι ώστε να μειωθούν οι ανάγκες μεταφοράς· τονίζει την ανάγκη περισσότερο εντατικής συνεργασίας, στον τομέα της τεχνολογίας, με αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες, ιδιαίτερα την Κίνα, τη Βραζιλία και την Ινδία, έτσι ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να εντάξουν την περιβαλλοντική προστασία στις πολιτικές τους· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι υφιστάμενοι μηχανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, όπως ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης είναι ανεπαρκείς και, κατά συνέπεια, ζητεί αυξημένη συγχρηματοδότηση και μέτρα για ανάπτυξη των ικανοτήτων·

19.   σημειώνει ότι η μεταφορά τεχνολογίας ενεργειακής απόδοσης και άλλων φιλικών προς το περιβάλλον μορφών τεχνολογίας από την ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την εκπομπή ΑΘ· σημειώνει ότι για την προαγωγή αυτής της μείωσης απαιτούνται κατάλληλες επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει κίνητρα μέσω κατάλληλης επικουρικής χρηματοδότησης και μεταφοράς τεχνογνωσίας·

20.   ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει συστηματικά ρήτρες προστασίας του περιβάλλοντος με ειδική μνεία στη μείωση των εκπομπών CO2 στις εμπορικές συμφωνίες της με τρίτα κράτη· ενθαρρύνει τη μεταφορά τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και συστήματα εμπορίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα προς τις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να αναπτύξουν με γοργούς ρυθμούς στο πλαίσιο των αξιολογήσεων των επιπτώσεων στην αειφορία ένα σκέλος που θα αφορά την αλλαγή του κλίματος, να τις συζητούν με το Κοινοβούλιο και να τις εφαρμόζουν συστηματικά πριν από τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών·

21.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει, στο πλαίσιο των συμφωνιών του ΠΟΕ, την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η "μέθοδος εκτίμησης των επιπτώσεων στην αειφορία" και με τον τρόπο αυτό να εκτιμάται, μακροπρόθεσμα, κατά πόσον η κατάταξη των περιβαλλοντικών αγαθών στον τομέα των πόρων ανανεώσιμης ενέργειας λαμβάνεται δεόντως υπόψη στις διμερείς και τις πολυμερείς συμφωνίες·

22.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις για τη νέα γενιά συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου (ΣΕΕ) με εταίρους στην Ασία και τη Λατινική Αμερική θα περιλαμβάνουν δεσμεύσεις όσον αφορά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές του εμπορίου, ιδίως σε σχέση με το εμπόριο και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμα αγαθά και υπηρεσίες, και της αειφόρου ανάπτυξης και την αποτελεσματική εφαρμογή των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών· συνιστά η ελευθέρωση του εμπορίου σε ανανεώσιμα αγαθά και τεχνολογίες και η αυξανόμενη πρόσβαση σε περιβαλλοντικές υπηρεσίες να αποτελέσουν βασικό στόχο για την Επιτροπή στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τις ΣΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη συστηματικής ένταξης πολιτικών συμβατών με τον ΠΟΕ για φιλικές προς το περιβάλλον δημόσιες συμβάσεις στις διμερείς συμφωνίες·

23.   ζητεί να διεξαχθούν εις βάθος αναλύσεις επιπτώσεων, υπό το πρίσμα του κλίματος, της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της βιωσιμότητας, όσον αφορά τα αποτελέσματα πολυμερών και διμερών συμφωνιών που αποτελούν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, και καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει ρητά την υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών σε όλες τις συμφωνίες παροχής βοήθειας για το εμπόριο ("aid-for-trade") και άλλου είδους κοινωνικο-οικονομικής αναπτυξιακής βοήθειας·

24.   υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη συγκρότηση φόρουμ για την αειφόρο ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στο κλίμα, στο πλαίσιο κάθε εμπορικής συμφωνίας, το οποίο θα είναι ανοικτό στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών (ιδίως των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον περιβαλλοντικό τομέα) και σε άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους και ζητεί να εξασφαλιστούν τα φόρα αυτά κατά τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις·

25.   τονίζει την ανάγκη να διευρυνθούν οι διάλογοι για την περιβαλλοντική πολιτική, καθώς και ο διάλογος για την ενεργειακή πολιτική που αποτελούν μέρος των συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες ή περιφέρειες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της αλλαγής του κλίματος και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για κριτήρια αξιολόγησης της προόδου ανάλογα με το είδος της χώρας·

26.   θεωρεί ότι τα προστατευόμενα οικοσυστήματα που διαδραματίζουν πολύτιμο ρόλο ως εστίες απορρόφησης άνθρακα και αποθέματα βιοποικιλότητας αποτελούν παγκόσμια δημόσια αγαθά και χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και διεθνούς οικονομικής υποστήριξης· προτείνει να συμπεριλαμβάνονται οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) σε όλες τις υφιστάμενες και μελλοντικές συμφωνίες που συνάπτονται με τρίτες χώρες·

27.   αναγνωρίζει ότι το εμπόριο πολύ συχνά οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση των οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα των δασών, σε αναπτυσσόμενες χώρες· προτρέπει τις βιομηχανικές χώρες να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την εκτεταμένη αποψίλωση που προκαλείται από το διεθνές εμπόριο· τονίζει με έμφαση το σημαντικό κλιματικό αντίκτυπο της αποψίλωσης και, κατά συνέπεια, τη μακροπρόθεσμη οικονομική αξία και σημασία της διατήρησης των δασών· ζητεί να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες εκ μέρους της ΕΕ, ώστε, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα, να θεσπιστούν μηχανισμοί ανταμοιβής προς "αποφυγή της αποψίλωσης", από κοινού με άλλα ισχυρά μέτρα για την προώθηση ενός υπεύθυνου εμπορίου φυσικών πόρων· υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές για την ενισχυμένη και την αειφόρο διαχείριση των δασών πρέπει να ασκούνται από τις ενδιαφερόμενες χώρες και καλεί την Επιτροπή να προσφέρει οικονομική και τεχνική βοήθεια από αυτή την άποψη· υπογραμμίζει ότι η βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κόστος ευκαιρίας των εναλλακτικών χρήσεων της γης, το κόστος παροχής και επιβολής της προστασίας και τις προκλήσεις της διαχείρισης της πολιτικής μετάβασης, καθώς θα εκτοπίζονται εδραιωμένα συμφέροντα· υπογραμμίζει ότι προκειμένου να αποφευχθεί η ανεργία στην ύπαιθρο και η μετανάστευση από την ύπαιθρο στις πόλεις, έχει ζωτική σημασία η ύπαρξη συμπληρωματικών προγραμμάτων που βοηθούν στον εντοπισμό νέων πηγών εισοδήματος·

28.   υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση της συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες σε τομείς μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και προσαρμογής σε αυτή μέσω της συγκρότησης μιας παγκόσμιας συμμαχίας για την άσκηση κλιματικής πολιτικής· τονίζει ότι η εντατικοποίηση του διαλόγου και η μετάβαση προς την ανάπτυξη και την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων σε τομείς κοινού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως η αλλαγή του κλίματος, η διαχείριση των αποβλήτων και η παράνομη υλοτόμηση, με βασικές αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Ουκρανία και η Νότια Αφρική, πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

29.   ζητεί την άμεση παύση της κρατικής στήριξης, μέσω πιστωτικών οργανισμών εξαγωγών και τραπεζών κρατικών επενδύσεων, για έργα ορυκτών καυσίμων και για διπλασιασμό των προσπαθειών για μεγαλύτερη μεταφορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης·

30.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν νομοθετικούς μηχανισμούς έτσι ώστε οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες για την αλλαγή του κλίματος που έχουν έργα στα οποία χορηγούν δάνεια ή εγγυήσεις και να επιβάλουν μορατόριουμ στη χρηματοδότηση έως ότου υπάρξουν επαρκή δεδομένα, σύμφωνα με συμβουλές από τον ΟΟΣΑ, την G8 και την Επισκόπηση των Εξορυκτικών Κλάδων·

31.   προτείνει την τροποποίηση της συμφωνίας για τις επιδοτήσεις του ΠΟΕ, προκειμένου να επανεισαχθεί ρήτρα η οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα να μην ζητείται έννομη προστασία για ορισμένες περιβαλλοντικές επιδοτήσεις·

Η ΕΕ μπορεί να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την αποφυγή της διαρροής CO2

32.   επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται να μειωθούν κατά 30% οι εκπομπές ΑΘ στην ΕΕ έως το 2020, ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις τρίτων χωρών·

33.   τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού για το συνολικό περιβαλλοντικό κόστος των καταναλωτικών προϊόντων· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν μέτρα σχετικά με την ενημέρωση για την ενέργεια που καταναλώνεται και τα ΑΘ που εκπέμπονται κατά την κατασκευή και τη μεταφορά προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στην ΕΕ, όπως π.χ. η πρόταση της κυβέρνησης του ΗΒ να καθιερώσει σε προϊόντα ετικέτες αποτυπώματος άνθρακα όπου θα επιδεικνύεται το επίπεδο της εκπομπής CO2, το οποίο προκαλείται από την παραγωγή, μεταφορά και πιθανή διάθεση του προϊόντος·

34.   επιμένει στη θέσπιση κοινών προτύπων και συστημάτων σήμανσης συμβατών με τον ΠΟΕ σχετικά με τις επιπτώσεις των διαφόρων προϊόντων όσον αφορά τα ΑΘ, μεταξύ άλλων και στα στάδια της παραγωγής και της μεταφοράς, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής για την ενημέρωση των καταναλωτών, προσφέροντάς τους έτσι την ευκαιρία να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2·

35.   ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει κατεπειγόντως μια κατάλληλη διαδικασία για την αξιολόγηση και τη σήμανση αυτών των οικολογικών αποτυπωμάτων και για την ανάπτυξη λογισμικού που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υπολογίζουν την ποσότητα των ΑΘ που εκπέμπονται από κάθε παραγωγική διαδικασία·

36.   τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ενσωματωθούν οι σχετικές με το εμπόριο εξωτερικές επιδράσεις (όπως οι επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον), δηλαδή να καταστούν δείκτης τιμής κατανοητός για την αγορά, και να προωθηθεί ο δίκαιος ανταγωνισμός με την εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" (ιδίως στους τομείς των οδικών και αεροπορικών μεταφορών), ιδεωδώς μέσω της παγκόσμιας επέκτασης του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών·

37.   επισημαίνει το πόσο αναπόσπαστα συνδεδεμένοι είναι οι τομείς εμπορίου και μεταφορών· ζητεί να διερευνηθούν όλα τα μέσα μεταφορών και ειδικότερα εκείνα των οποίων οι εκπομπές καυσαερίων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια· συγκεκριμένα δε η ναυσιπλοΐα ( της οποίας οι εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα θεωρούνται ότι είναι διπλάσιες εκείνων της αεροπορίας και θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 75% κατά τα προσεχή 15 έως 20 έτη)·

38.   χαιρετίζει, στο πλαίσιο της προσέγγισης του "αποτυπώματος", την ενδεχόμενη ένταξη των αεροσκαφών που προσγειώνονται στην Ευρώπη στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών· ζητεί την εξέταση της πρότασης να επεκταθεί το σύστημα ώστε να καλύπτει περισσότερους τομείς, μεταξύ άλλων και τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών·

39.   αναγνωρίζει την προώθηση λύσεων που να βασίζονται στις ΤΠΕ, την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους των μεταφορών στις τιμές καυσίμων, καθώς και την ενθάρρυνση των σιδηροδρομικών μεταφορών και της παράκτιας ναυσιπλοΐας, των βιώσιμων βιοκαυσίμων σε ένα με σχολαστικότητα σχεδιασμένο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, ως θεμελιώδη μέτρα για τη μείωση του αντικτύπου του εμπορίου και των μεταφορών στο κλίμα· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν μέτρα για την προώθηση και την επιλογή των ελάχιστα ρυπαινόντων τρόπων μεταφοράς, ιδιαίτερα εκπονώντας διατάξεις σχετικές με τους διάφορους μηχανισμούς αγοράς·

40.   απευθύνει έκκληση να υπολογίζονται οι ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα των μεταφορών λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφορετικών τρόπων μεταφορών και να εξεταστεί η χρήση εμπορικών μέσων συμβατών με την αγορά και τον ΠΟΕ (όπως η σήμανση και οι προδιαγραφές), που προάγουν την προστασία του κλίματος·

41.   θεωρεί ότι, δεδομένου ότι το πραγματικό κόστος των εκπομπών άνθρακα από τις οδικές μεταφορές δεν είναι γνωστό, ειδικά όσον αφορά τα τρόφιμα και άλλα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, τα συστήματα στήριξης για την προαγωγή της αειφόρου τοπικής παραγωγής θα πρέπει να θεωρούνται αποδεκτά και να προωθούνται ούτως ώστε να αποτρέπονται οι υπέρμετρες οδικές μεταφορές τροφίμων· συνιστά επίσης τη θέσπιση συμβατών με τον ΠΟΕ προτύπων σήμανσης όσον αφορά το κλίμα με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων·

42.   ανησυχεί ειδικότερα για τον πιθανό αρνητικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο των πολιτικών που ενθαρρύνουν τη χρήση των βιοκαυσίμων και της βιομάζας στην Ευρώπη· επαναλαμβάνει τις προγενέστερες εκκλήσεις του προς την Επιτροπή να ακολουθήσει συμβατό με τον ΠΟΕ σύστημα πιστοποίησης αειφορίας των βιοκαυσίμων (ή των αποθεμάτων τροφοδοσίας τους) ως προϋπόθεση για τη χρήση τους και για τη συμμόρφωσή τους προς τους υποχρεωτικούς τομεακούς στόχους με εμβέλεια σε όλη την ΕΕ· υπογραμμίζει ωστόσο τον σημαντικότατο ρόλο που έχει η ανάπτυξη καλλιεργειών βιοκαυσίμων πρώτης γενεάς για το μέλλον των ευρωπαίων γεωργών που έχουν πληγεί από τη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής και της κοινής οργάνωσης αγορών ζάχαρης· επιμένει κατά συνέπεια σε μέτρα που θα εξασφαλίζουν την αειφορία καθ" όλη τη διάρκεια του συνολικού κύκλου παραγωγής·

43.   ζητεί όλες οι συμφωνίες για την αγορά βιοκαυσίμων να υπόκεινται σε ρήτρες με σκοπό την προστασία τομέων που έχουν παραχωρηθεί στη βιοποικιλότητα και την παραγωγή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση·

44.   ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον κλιματολογικό αντίκτυπο των κοινοτικών εισαγωγών σόγιας και φοινικέλαιου λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματά τους επί της αποψίλωσης των τροπικών δασών, που πλήττει ιδιαίτερα τις περιοχές του Βόρνεο και του Αμαζονίου, και να λάβει μέτρα για να περιληφθούν οι κλιματολογικές δαπάνες στις τιμές·

45.   ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις βέλτιστες πρακτικές και τη συγκριτική αξιολόγηση όσον αφορά τη σχέση της τοποθεσίας με την αλλαγή του κλίματος, με ιδιαίτερη αναφορά στην ολοένα και περισσότερο κατακερματισμένη γεωγραφικά αλυσίδα παραγωγής, και στην παραγωγή "ακριβώς στην ώρα", και να υποβάλει σχετικές προτάσεις·

46.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μηχανισμούς συμβατούς με τον ΠΟΕ και εμπορικές πολιτικές φιλικές προς το κλίμα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα των τρίτων χωρών που δεν δεσμεύονται από το πρωτόκολλο του Κιότο και να εργαστεί προκειμένου να καταστεί σαφέστερη η παροχή τέτοιων δυνατοτήτων σε μελλοντικές εκδοχές του πρωτοκόλλου· θεωρεί ότι εμπορικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο εάν τα εναλλακτικά μέτρα είναι αναποτελεσματικά για την επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου· θεωρεί ότι τα εμπορικά μέτρα που χρησιμοποιούνται δεν θα πρέπει να περιορίζουν το εμπόριο περισσότερο από ό,τι χρειάζεται για την επίτευξη του στόχου και δεν θα πρέπει να αποτελούν αυθαίρετη ή αδικαιολόγητη διάκριση·

47.   συνιστά την ανάπτυξη, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, ενός συστήματος βασισμένου σε έγκυρα δεδομένα για τον κύκλο ζωής, ώστε να περιληφθούν τελικά αγαθά, όπως τα αυτοκίνητα, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός κ.λπ., σε αυτούς τους αντισταθμιστικούς φόρους όπου είναι απαραίτητο·

48.   επιμένει ότι οι μελλοντικές προτάσεις πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ, ιδίως εκείνες που υπαγορεύει ο ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου XX της GATT·

49.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να αξιολογηθούν οι κανόνες για τα αμυντικά εμπορικά μέτρα, όπως οι κανόνες για το αντιντάμπινγκ ή τις επιδοτήσεις, υπό την αιγίδα του ΠΟΕ, με στόχο να ληφθεί υπόψη, με οποιονδήποτε τρόπο, η περιφρόνηση παγκόσμιων, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συμφωνιών ή διεθνών συμφώνων που εκδηλώνεται υπό μορφή ντάμπινγκ ή αδικαιολόγητων επιδοτήσεων·

50.   τονίζει ταυτοχρόνως ότι κατά την αναθεώρηση των μέσων για την προάσπιση του εμπορίου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σκοπιμότητα των περιβαλλοντικών παραγόντων, προκειμένου να αποφευχθεί το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ προϊόντων που προέρχονται από χώρες που δεν επικυρώνουν το μετά το Κιότο πρωτόκολλο·

51.   υποστηρίζει την κινητροδότηση παραγωγής, με χορήγηση κρατικών ή κοινοτικών πόρων, και χρήσης, με μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας, προϊόντων τα οποία συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών CO2·

o
o   o

52.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0203.
(2) ΕΕ C 313 E, 20.12.2006, σ. 276.
(3) ΕΕ C 233 E, 28.9.2006, σ. 103.
(4) ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 400.
(5) ΕΕ C 303 E, 13.12.2006, σ. 119.
(6) ΕΕ C 280 E, 18.11.2006, σ. 120.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου