Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0183(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0457/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0457/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2007 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0578

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 255kWORD 35k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Τροποποίηση της συμφωνίας ΕΚ/Μαρόκου σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *
P6_TA(2007)0578A6-0457/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου, σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0497 – C6-0329/2007 – 2007/0183(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2007)0497),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80, 300, παράγραφος 2 και 300, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0329/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51, 83, παράγραφος 7 και 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0457/2007),

1.   εγκρίνει τη σύναψη του Πρωτοκόλλου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου