Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0217(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0455/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0455/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2007 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0580

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 257kWORD 34k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Προσαρμογή του παραρτήματος VIII της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας *
P6_TA(2007)0580A6-0455/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την προσαρμογή του παραρτήματος VIII της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (COM(2007)0594 – C6-0405/2007 –2007/0217(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0594),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 4, της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0405/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0455/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου