Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0103(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0475/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0475/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2007 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0584

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 253kWORD 32k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (κωδικοποιημένη έκδοση) *
P6_TA(2007)0584A6-0475/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού (Ευρατόμ) του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0302 – C6-0205/2007 – 2007/0103(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0302),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0205/2007),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ης Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0475/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου