Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0136(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0469/2007

Předložené texty :

A6-0469/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/12/2007 - 9.10
CRE 11/12/2007 - 9.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0587

Přijaté texty
PDF 300kWORD 58k
Úterý, 11. prosince 2007 - Štrasburk
Dočasná ustanovení pro sazby DPH *
P6_TA(2007)0587A6-0469/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2007 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty (KOM(2007)0381 – C6-0253/2007 –2007/0136 (CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0381),

-   s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0253/2007),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o jiných než základních sazbách DPH (KOM(2007)0380),

-   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0469/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 1
(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty stanoví určité výjimky v oblasti sazeb DPH. Platnost některých těchto výjimek skončí v přesně stanovený den, zatímco jiné potrvají až do zavedení konečného režimu.
(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty stanoví určité výjimky v oblasti sazeb DPH. Platnost některých těchto výjimek skončí v přesně stanovený den, zatímco jiné potrvají až do zavedení konečného režimu pro plnění uskutečňovaná uvnitř Společenství.
Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 1A (nový)
(1a)  V souladu se zásadou subsidiarity by Společenství nemělo zasahovat do působnosti členských států v oblasti nepřímých daní nad míru nezbytně nutnou pro zajištění řádného fungování vnitřního trhu, pokud jde o stanovování sazeb DPH. Zejména místně poskytované služby, které nemají žádný přeshraniční rozměr, fungování vnitřního trhu v zásadě nijak neovlivňují.
Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 2
(2)  Aby bylo členským státům zajištěno rovnější zacházení, měla by být platnost výjimek, jež nejsou v rozporu s řádným fungováním vnitřního trhu ani s ostatními politikami Společenství, prodloužena do konce roku 2010, což je lhůta, kdy skončí platnost minimální úrovně 15 % u základní sazby a pokusu uplatnit sníženou sazbu na služby s vysokým podílem lidské práce. Platnost jiných výjimek by naopak prodloužena být neměla.
(2)  Aby bylo členským státům zajištěno rovné zacházení, měla by být platnost výjimek, jež nejsou v rozporu s řádným fungováním vnitřního trhu ani s ostatními politikami Společenství, prodloužena do konce roku 2010, což je lhůta, kdy skončí platnost minimální úrovně 15 % u základní sazby a pokusu uplatnit sníženou sazbu na služby s vysokým podílem lidské práce. Platnost jiných výjimek by z konkrétních důvodů prodloužena být neměla.
Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 2A (nový)
(2a)  Období do 31. prosince 2010 by mělo být dostatečně dlouhé na to, aby se Rada dohodla ohledně upuštění od záměru zavést konečný daňový režim pro plnění poskytovaná uvnitř Společenství, založený na zásadě zdanění v zemi původu a na úsilí o sbližování sazeb DPH.
Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 2B (nový)
(2b)  Období do 31. prosince 2010 by také mělo být dostačující na to, aby se Rada dohodla na konečné struktuře sazeb DPH, která by členským státům umožňovala uplatňovat různé sazby DPH za předpokladu, že bude zajištěno hladké fungování vnitřního trhu a dalších politik Společenství. Během tohoto období by se stávající pravidla měla uplatňovat obezřetně a při zohlednění hraničních případů, aby členským státům nebylo předtím nebo poté, co Rada rozhodne o konečné struktuře daně z přidané hodnoty, bráněno v provádění legitimních cílů politik.
Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 2C (nový)
(2c)  V souladu se zásadou subsidiarity a poté, co Rada rozhodne o konečném daňovém režimu pro plnění uskutečňovaná uvnitř Společenství, by měly mít členské státy možnost uplatňovat snížené, nebo ve výjimečných případech případně i nulové, sazby u základního zboží a základních služeb, jako jsou potraviny a léky, z přesně vymezených sociálních, ekonomických a environmentálních důvodů a v zájmu konečného spotřebitele.
Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 2D (nový)
(2d)  V souladu se zásadou subsidiarity a poté, co Rada rozhodne o konečném daňovém režimu pro plnění uskutečňovaná uvnitř Společenství, by měly mít členské státy možnost uplatňovat snížené, nebo ve výjimečných případech případně i nulové, sazby u místně poskytovaných služeb, včetně služeb a zajišťování zboží s vazbou na vzdělání, vytvoření důstojných životních podmínek, sociální zabezpečení a kulturu.
Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 2E (nový)
(2e)  Budoucí režim zdanění uplatňovaného u plnění uskutečňovaných uvnitř Společenství by měl být transparentní a vycházet ze zásady správní jednoduchosti.
Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 6
(6)  Výjimky udělené Maďarsku a Slovensku by prodlouženy být neměly, protože tyto členské státy ještě neuplatňují nebo již neuplatňují sníženou sazbu.
(6)   Je třeba zdůraznit, že členským státům, které nevyužily nebo již nevyužívají dočasných odchylek v oblasti DPH, jejichž platnost skončila v roce 2007, by mělo být umožněno využívat těchto dočasných odchylek až do 31. prosince 2010.
Právní upozornění - Ochrana soukromí