Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0136(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0469/2007

Esitatud tekstid :

A6-0469/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/12/2007 - 9.10
CRE 11/12/2007 - 9.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0587

Vastuvõetud tekstid
PDF 280kWORD 50k
Teisipäev, 11. detsember 2007 - Strasbourg
Käibemaksumäärasid käsitlevad ajutised sätted *
P6_TA(2007)0587A6-0469/2007

Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses teatavate käibemaksumäärasid käsitlevate ajutiste sätetega (KOM(2007)0381 – C6-0253/2007 – 2007/0136(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0381),

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 93, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0253/2007),

–   võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile käibemaksumäärade kohta (välja arvatud harilikud maksumäärad) (KOM(2007)0380);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0469/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1
(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiviga 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, nähakse käibemaksumäärade valdkonnas ette teatavad maksuvabastused. Mõned neist maksuvabastustest lõpevad konkreetsel kuupäeval, samal ajal kui teised kehtivad lõpliku korra vastuvõtmiseni.
(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiviga 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, nähakse käibemaksumäärade valdkonnas ette teatavad maksuvabastused. Mõned neist maksuvabastustest lõpevad konkreetsel kuupäeval, samal ajal kui teised kehtivad ühendusesiseste tehingute lõpliku korra vastuvõtmiseni.
Muudatusettepanek 2
Põhjendus 1 A (uus)
(1 a)  Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele ei tohiks ühendus mõjutada liikmesriikide pädevust kaudse maksustamise valdkonnas, millest väljaspool on vajalik tagada siseturu tõrgeteta toimimine seoses käibemaksumäärade kehtestamisega. Eelkõige ei mõjuta põhimõtteliselt siseturu toimimist kohalikul tasandil osutatavad teenused – kui need ei hõlma piiriülest tegevust.
Muudatusettepanek 3
Põhjendus 2
(2)  Võrdsema kohtlemise tagamiseks liikmesriikide hulgas tuleks maksuvabastusi, mis ei ole vastuolus siseturu tõrgeteta toimimise ega ühenduse muude põhimõtetega, pikendada kuni 2010. aasta lõpuni, mil lõpeb minimaalne 15-protsendiline harilik maksumäär ja vähendatud määra töömahukatele teenustele kohaldamise eksperiment. Teatavaid maksuvabastusi seevastu ei tohiks pikendada.
(2)  Võrdse kohtlemise tagamiseks liikmesriikide hulgas tuleks maksuvabastusi, mis ei ole vastuolus siseturu tõrgeteta toimimise ega ühenduse muude poliitikavaldkondadega, pikendada kuni 2010. aasta lõpuni, mil lõpeb minimaalne 15-protsendiline harilik maksumäär ja vähendatud määra töömahukatele teenustele kohaldamise eksperiment. Teatavaid maksuvabastusi ei tohiks konkreetsetel põhjustel pikendada.
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 2 A (uus)
(2 a)  Ajavahemik 31. detsembrini 2010 peaks olema piisavalt pikk, et nõukogu jõuaks järeldusele, kas loobuda oma eesmärgist võtta kasutusele ühendusesiseste tehingute lõplik süsteem, mis põhineb päritoluriigis maksustamise põhimõttel ning käibemaksumäärade ühtlustamist taotleval lähenemisviisil.
Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 2 B (uus)
(2 b)  Ajavahemik 31. detsembrini 2010 peaks samuti olema piisavalt pikk, et nõukogu jõuaks järeldusele käibemaksumäärade lõpliku struktuuri osas, mis peaks hõlmama võimalusi, mille alusel liikmesriigid saaksid kohaldada erinevaid käibemaksumäärasid tingimusel, et on tagatud siseturu ja teiste ühenduse poliitikavaldkondade tõrgeteta toimimine. Selle perioodi jooksul tuleks kehtivaid eeskirju kohaldada kaalutlevalt, võttes arvesse piiripealseid juhtumeid, nii et liikmesriikidel ei takistataks põhjendatud poliitika eesmärkide saavutamist enne või pärast seda, kui nõukogu võtab vastu otsuse käibemaksu lõpliku struktuuri kohta.
Muudatusettepanek 6
Põhjendus 2 C (uus)
(2 c)  Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele ning pärast seda, kui nõukogu on võtnud vastu otsuse ühendusesiseste tehingute maksustamise lõpliku süsteemi kohta, peaksid liikmesriigid saama kohaldada vähendatud määrasid või erandlikel asjaoludel isegi nullmäärasid põhikaupadele ja -teenustele, nagu toit ja ravimid, lähtudes selgelt määratletud sotsiaalsetest, majanduslikest ja keskkondlikest huvidest ning lõpptarbija kasust.
Muudatusettepanek 7
Põhjendus 2 D (uus)
(2 d)  Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele ning pärast seda, kui nõukogu on võtnud vastu otsuse ühendusesiseste tehingute maksustamise lõpliku süsteemi kohta, peaksid liikmesriigid saama kohaldada vähendatud määrasid või erandlikel asjaoludel isegi nullmäärasid kohalikul tasandil osutatavatele teenustele, sealhulgas hariduse, heaolu, sotsiaalkindlustuse ja kultuuriga seotud teenustele ja pakutavatele kaupadele.
Muudatusettepanek 8
Põhjendus 2 E (uus)
(2 e)  Ühendusesiseste tehingute maksustamise tulevased süsteemid peaksid olema läbipaistvad ja lihtsalt hallatavad.
Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 6
(6)  Ungarile ja Slovakkiale võimaldatud maksuvabastusi ei tohiks pikendada, sest need liikmesriigid ei ole kohaldanud või ei kohalda enam vähendatud maksumäära.
(6)  Tuleks rõhutada, et need liikmesriigid, mis ei kohaldanud või enam ei kohalda 2007. aastal kehtivuse kaotanud ajutisi käibemaksuvabastusi, peaksid saama võimaluse kasutada selliseid ajutisi vabastusi kuni 31. detsembrini 2010.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika