Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0136(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0469/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0469/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/12/2007 - 9.10
CRE 11/12/2007 - 9.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0587

Hyväksytyt tekstit
PDF 200kWORD 51k
Tiistai 11. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Arvonlisäverokantoja koskevat väliaikaiset säännökset *
P6_TA(2007)0587A6-0469/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta joidenkin arvonlisäverokantoja koskevien väliaikaisten säännösten osalta (KOM(2007)0381 – C6-0253/2007 – 2007/0136(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0381),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0253/2007),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille muista arvonlisäverokannoista kuin yleisistä arvonlisäverokannoista (KOM(2007)0380,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0469/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE
(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetussa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY säädetään joistakin arvonlisäverokantoja koskevista poikkeuksista. Jotkut näistä poikkeuksista päättyvät tiettynä päivänä ja toiset taas ovat voimassa siihen asti, kun lopulliset järjestelyt otetaan käyttöön.
(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetussa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY säädetään joistakin arvonlisäverokantoja koskevista poikkeuksista. Jotkin näistä poikkeuksista päättyvät tiettynä päivänä ja toiset taas ovat voimassa siihen asti, kun yhteisön sisäisiä liiketoimia koskevat lopulliset järjestelyt otetaan käyttöön.
Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 1 A KAPPALE (uusi)
(1 a)  Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti yhteisön ei pitäisi puuttua jäsenvaltioiden välillisen verotuksen alan toimivaltaan enempää kuin on tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi arvonlisäverokantojen vahvistamisessa. Varsinkaan paikallisesti tuotetuilla palveluilla, sikäli kuin niihin ei kuulu rajatylittäviä toimintoja, ei yleensä ole vaikutuksia sisämarkkinoiden toimintaan.
Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE
(2)  Jotta jäsenvaltioiden kohtelu olisi tasapuolisempaa, poikkeuksia, jotka eivät ole ristiriidassa sisämarkkinoiden toimivuuden eivätkä muiden yhteisön politiikkojen kanssa, olisi jatkettava vuoden 2010 loppuun asti, jolloin yleisen verokannan 15 prosentin vähimmäisvaatimuksen soveltaminen ja kokeilu tiettyihin työvoimavaltaisiin palveluihin sovellettavista alennetuista verokannoista päättyvät. Toisia poikkeuksia ei sen sijaan ole syytä jatkaa.
(2)  Jotta jäsenvaltioiden kohtelu olisi tasapuolista, poikkeuksia, jotka eivät ole ristiriidassa sisämarkkinoiden toimivuuden eivätkä muiden yhteisön politiikkojen kanssa, olisi jatkettava vuoden 2010 loppuun asti, jolloin yleisen verokannan 15 prosentin vähimmäisvaatimuksen soveltaminen ja kokeilu tiettyihin työvoimavaltaisiin palveluihin sovellettavista alennetuista verokannoista päättyvät. Toisia poikkeuksia ei ole syytä jatkaa erityisistä syistä.
Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)
(2 a)  Joulukuun 31 päivään 2010 ulottuva ajanjakso olisi riittävän pitkä, jotta neuvosto voi sopia siitä, luovutaanko tavoittelemasta lopullista järjestelmää yhteisön sisäisten liiketoimien verottamiseksi alkuperämaaverotuksen periaatteella ja arvonlisäverokantojen yhdenmukaistamista.
Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 2 B KAPPALE (uusi)
(2 b)  Joulukuun 31 päivään 2010 ulottuva ajanjakso olisi myös riittävän pitkä, jotta neuvosto voi sopia arvonlisäverokantojen lopullisesta rakenteesta, mihin olisi kuuluttava jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa erilaisia arvonlisäverokantoja edellyttäen, että varmistetaan sisämarkkinoiden ja muiden yhteisön politiikkojen moitteeton toiminta. Kyseisen ajanjakson aikana olisi nykyisiä sääntöjä sovellettava harkitusti ja otettava rajatapaukset asianmukaisella tavalla huomioon, jotta ei estetä jäsenvaltioita pyrkimästä oikeutettuihin poliittisiin tavoitteisiin, ennen kuin neuvosto päättää arvonlisäveron lopullisesta rakenteesta, tai tämän jälkeen.
Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 2 C KAPPALE (uusi)
(2 c)  Neuvoston tehtyä päätöksen yhteisön sisäisten liiketoimien verotusta koskevasta lopullisesta järjestelmästä jäsenvaltioiden olisi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti voitava soveltaa elintarvikkeiden ja lääkkeiden kaltaisiin perushyödykkeisiin ja peruspalveluihin alennettuja verokantoja tai poikkeustapauksissa mahdollisesti jopa nollaverokantoja selkeästi määritellyistä sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristönsuojelullisista syistä ja lopullisten kuluttajien hyväksi.
Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 2 D KAPPALE (uusi)
(2 d)  Neuvoston tehtyä päätöksen yhteisön sisäisten liiketoimien verotusta koskevasta lopullisesta järjestelmästä jäsenvaltioiden olisi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti voitava soveltaa alennettuja verokantoja tai poikkeustapauksissa mahdollisesti jopa nollaverokantoja paikallisesti tuotettuihin palveluihin, mukaan lukien koulutus-, hyvinvointi- ja sosiaaliturvatyöhön sekä kulttuuriin liittyvät palvelut ja hyödykkeet.
Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 2 E KAPPALE (uusi)
(2 e)  Yhteisön sisäisten liiketoimien verotusta koskevien tulevien järjestelmien olisi oltava avoimia ja hallinnollisesti yksinkertaisia.
Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE
(6)  Unkarille ja Slovakialle myönnettyjä poikkeuksia ei pitäisi jatkaa, koska kyseiset jäsenvaltiot eivät ole soveltaneet tai eivät enää sovella alennettua verokantaa.
(6)  On syytä korostaa, että jäsenvaltioille, jotka eivät ole soveltaneet tai eivät enää sovella väliaikaisia arvonlisäveropoikkeuksia, joiden voimassaolo päättyy vuonna 2007, olisi annettava mahdollisuus hyödyntää kyseisiä väliaikaisia poikkeuksia 31 päivään joulukuuta 2010.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö