Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0088(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0484/2007

Внесени текстове :

A6-0484/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/12/2007 - 9.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0588

Приети текстове
PDF 564kWORD 184k
Вторник, 11 декември 2007 г. - Страсбург
Съвместно предприятие ARTEMIS *
P6_TA(2007)0588A6-0484/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени изчислителни системи (COM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0243),

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности(1) (Финансов регламент), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., сключено между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(2) (МИС), и по-специално точка 47 от него,

–   като взе предвид членове 171 и 172 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0172/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на Комисията по бюджети (A6-0484/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение, трябва да е съвместима с горната граница на функция 1а от текущата многогодишна финансова рамка 2007 г.–2013 г., както и с разпоредбите на точка 47 от Междуинституционалното споразумение (МИС) от 17 май 2006 г.; отбелязва, че финансиране след 2013 г. ще се оценява в контекста на преговорите относно следващата финансова рамка;

3.  Припомня, че становището, представено от Комисията по бюджети, не предрешава резултата от процедурата, посочена в точка 47 от МИС от 17 май 2006 г., която е приложима към създаването на Съвместното предприятие ARTEMIS;

4.  Приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО и член 119, втори параграф от Договора за Евратом;

5.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

6.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
Съображение 11
(11)  Амбициозният характер и обхватът на обявените цели на СТИ за вградени изчислителни системи, мащабът на финансовите и технически средства, които трябва да бъдат събрани, и необходимостта от постигане на ефективна координация и синергия на ресурсите и финансирането изискват предприемане на действия от страна на Общността. Именно затова се налага да бъде създадено съвместно предприятие (наричано по-долу за краткост "Съвместното предприятие ARTEMIS"), по силата на член 171 от Договора, като юридическо лице, отговарящо за изпълнението на СТИ за вградени изчислителни системи. За да се осигури подходящо ръководство на НИРД, предприети в рамките на Седмата рамкова програма (2007-2013), Съвместното предприятие ARTEMIS трябва да се създаде за срок, който изтича на 31 декември 2017 г. и може да бъде удължен.
(11)  Амбициозният характер и обхватът на обявените цели на СТИ за вградени изчислителни системи, мащабът на финансовите и технически средства, които трябва да бъдат събрани, и необходимостта от постигане на ефективна координация и синергия на ресурсите и финансирането изискват предприемане на действия от страна на Общността. Именно затова се налага да бъде създадено съвместно предприятие (наричано по-долу за краткост "Съвместното предприятие ARTEMIS"), по силата на член 171 от Договора, като юридическо лице, отговарящо за изпълнението на СТИ за вградени изчислителни системи. За да се осигури подходящо ръководство на НИРД, предприети в рамките на Седмата рамкова програма (2007-2013), Съвместното предприятие ARTEMIS трябва да се създаде за срок, който изтича на 31 декември 2017 г. Следва да се гарантира, че след последната покана за предложения през 2013 г. проектите, които са все още незавършени, се изпълняват, наблюдават и финансират до 2017 г.
Това изменение се прилага за целия текст
Изменение 2
Съображение 12
(12)   Целесъобразно е Съвместното предприятие ARTEMIS да бъде учредено като орган от Общностите и да се предвиди възможност то да бъде освободено от изпълнение на своя бюджет от Европейския парламент1 по препоръка на Съвета, при отчитане на спецификата, дължаща се на природата на СТИ, доколкото се касае за публично-частни партньорства, и по-специално на вноските на частния сектор в неговия бюджет.
(12)  Съвместното предприятие ARTEMIS следва да се съобразява с компетенцията на Сметната палата да проверява приходните и разходните сметки на всички органи, учредени от Общностите, и да признае специфичните характеристики на съвместните технологични инициативи като нови механизми за прилагане на публично-частни партньорства, за да се намери по-ефикасно решение за целите на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския Съюз.
____________
Член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72; списък на грешки в OВ L 2, 7.1.2003 г., стр. 39).
Изменение 3
Съображение 21
(21)  За да се осигурят стабилни условия на заетост и равнопоставено отношение към служителите, както и за да се привлекат специализирани научни и технически кадри от най-висок ранг, Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности ("Правилник за длъжностните лица") трябва да се прилагат по отношение на всички служители, наети от Съвместното предприятие ARTEMIS.
(21)  За да се осигурят стабилни условия на заетост и равнопоставено отношение към служителите и за да се привлекат специализирани научни и технически кадри от най-висок ранг, Комисията трябва да има право да командирова толкова служители, колкото е необходимо, в Съвместното предприятие ARTEMIS. Останалите служители следва да се назначават от Съвместното предприятие ARTEMIS съобразно разпоредбите за назначаване на работа на страната-домакин.
Изменение 4
Съображение 25
(25)  Съвместното предприятие ARTEMIS трябва да разполага, при условие че е предварително консултирана с Комисията, отделна финансова уредба, основаваща се на принципите на рамковата финансова уредба1, която отчита специфичните му експлоатационни нужди, произтичащи, по-специално, от необходимостта да се съчетаят общностното и националното финансиране, така че да подкрепят НИРД по един ефикасен и навременен начин.
____________________________
1 Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за бюджета на Европейските общности. OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72. списък на грешки: ОВ L 2, 7.1.2003 г., стр. 39
(25)  Финансовите правила, приложими към Съвместното предприятие ARTEMIS, следва да не се отклоняват от Регламент (EО, Eвратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно Рамковия финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности1, освен ако това не се изисква от специфичните му експлоатационни нужди, по-специално от необходимостта да се съчетаят общностното и националното финансиране, така че да подкрепят НИРД по един ефикасен и навременен начин. За приемането на правила, които се отклоняват от Регламент (EО, Евратом) № 2343/2002, е необходимо предварителното съгласие на Комисията. Бюджетният орган следва да бъде уведомен за всяка подобна дерогация.
_____________________
1 OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72. Поправка в ОВ L 2, 7.1.2003 г., стр. 39.
Изменение 5
Член 1, параграф 1
1.  За целите на изпълнението на съвместната технологична инициатива (СТИ) за вградените изчислителни системи, с настоящия регламент се учредява за срок, който изтича на 31 декември 2017 година, съвместно предприятие по смисъла на член 171 от Договора, наричано по-долу за краткост "Съвместното предприятие ARTEMIS". Този срок може да бъде удължен с промяна в настоящия регламент.
1.  За целите на изпълнението на съвместната технологична инициатива (СТИ) за вградените изчислителни системи, с настоящия регламент се учредява за срок, който изтича на 31 декември 2017 година, съвместно предприятие по смисъла на член 171 от Договора, наричано по-долу за краткост "Съвместното предприятие ARTEMIS". Трябва да се гарантира, че след последната покана за предложения през 2013 г. текущите проекти се изпълняват, наблюдават и финансират до 2017 г.
Изменение 6
Член 2, буква г)
г) да осигури ефикасността и дълговечността на СТИ за вградени изчислителни системи;
заличава се
Изменение 7
Член 2, точка г а) (нова)
г а) да насърчава участието на малки и средни предприятия (МСП) в своите дейности;
Изменение 8
Член 4, параграф 2, буква а)
(а) финансова вноска на ARTEMISIA в размер до 20 млн. EUR или до 1  % от общите разходи по проектите, в зависимост от това, коя от двете суми е по-голяма, но без да превишава 30 млн. EUR
Настоящото изменение не засяга версията на български език.
Изменение 9
Член 4, параграф 2, алинея 1 а (нова)
Сумата на вноските, посочени в букви а) и б), не надхвърля 5  % от общия бюджет на Съвместното предприятие ARTEMIS.
Изменение 10
Член 4, параграф 3, буква б)
б) финансови вноски на държавите-членки на ARTEMIS под формата на годишни задължения, които се изплащат директно на изследователските и развойни организации, участващи в изследователските и развойни проекти;
б) финансови вноски на държавите-членки на ARTEMIS под формата на годишни задължения, които се изплащат директно на изследователските и развойни организации, участващи в изследователските и развойни проекти; държавите-членки, участващи в Съвместното предприятие ARTEMIS, гарантират отпускането на национални средства с минимално забавяне.
Изменение 11
Член 4, параграф 3 а (нов)
3a.  Финансовото участие на публични фондове в разходите по проектите е обвързано с апортните вноски в проектите на изследователските и развойни организации за финансиране на техния дял от разходите по проектите.
Изменение 12
Член 6, параграф 1
1.  Финансовата уредба на Съвместното предприятие ARTEMIS се основава на принципите на Рамковия финансов регламент. Тя може да се отклони от Рамковия финансов регламент, когато специфичните експлоатационни нужди на Съвместното предприятие ARTEMIS наложат това и при условие че предварително се направи необходимата консултация с Комисията.
1.  Финансовите правила на Съвместното предприятие ARTEMIS не се отклоняват от Регламент (EО, Eвратом) № 2343/2002, освен ако това не се изисква за неговите специфични експлоатационните нужди, и при условие че предварително е получено съгласието на Комисията. Бюджетният орган се уведомява за всяка такава дерогация.
Изменение 13
Член 7, параграф 5, буква в)
в) Процесът на оценка и подбор трябва да гарантира, че разпределянето на публичните финанси на Съвместното предприятие ARTEMIS следва принципите на компетентността и конкуренцията.
в) Процесът на оценка и подбор, който се извършва с помощта на външни експерти, трябва да гарантира, че разпределянето на публичните финанси на Съвместното предприятие ARTEMIS следва принципите на компетентността и конкуренцията.
Изменение 14
Член 8, параграф 1
1.  Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности, Условията за работа на другите служители на Европейските общности и правилата, съвместно приети от институциите на Европейската общност за целите на прилагането на този правилник и условия за работа, се прилагат по отношение на персонала на Съвместното предприятие ARTEMIS и неговия изпълнителен директор.
1.   Съвместното предприятие ARTEMIS назначава своите служители в съответствие с приложимите разпоредби на страната-домакин. Комисията може да командирова в съвместното предприятие ARTEMIS толкова служители, колкото е необходимо.
Изменение 15
Член 8, параграф 2
2.  Съвместното предприятие ARTEMIS упражнява по отношение на своя персонал правомощията, които са предоставени на органа по назначението с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на органа, упълномощен да сключва трудовите договори, с Условията за работа на другите служители на Европейските общности.
заличава се
Изменение 16
Член 8, параграф 3
3.  Управителният съвет приема, съгласувано с Комисията, необходимите мерки по прилагането, при спазване на разпоредбите на член 110 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на Условията за работа на другите служители на Европейските общности.
3.  Управителният съвет приема, съгласувано с Комисията, необходимите мерки по прилагането относно командироването на служители на Европейските общности.
Изменение 17
Член 9
Член 9
Привилегии и имунитети
Протоколът относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилага спрямо Съвместното предприятие ARTEMIS и неговите длъжностни лица.
заличава се
Изменение 18
Член 10, параграф 1
1.  Договорната отговорност на Съвместното предприятие ARTEMIS се урежда от приложимото право към относимите договорни разпоредби.
1.  Договорната отговорност на Съвместното предприятие ARTEMIS се урежда от относимите договорни разпоредби и приложимото право към въпросното споразумение или договор.
Изменение 19
Член 10, параграф 3 а (нов)
3a.  Съвместното предприятие ARTEMIS носи изцяло отговорност за изпълнението на своите задължения.
Изменение 20
Член 10, параграф 3 б (нов)
3б. Съвместното предприятие ARTEMIS не носи отговорност за изпълнението на финансовите задължения на своите членове. То не е отговорно за неизпълнението на задължения, произтичащи от покани за предложения от Съвместното предприятие ARTEMIS, от страна на никоя държава-членка на ARTEMIS.
Изменение 21
Член 10, параграф 3 в (нов)
3в. Членовете не носят отговорност за никое от задълженията на Съвместното предприятие ARTEMIS. Финансовата отговорност на членовете е единствено вътрешна отговорност по отношение на Съвместното предприятие ARTEMIS, като се свежда до задължението им да участват във финансирането, както е предвидено в член 4.
Изменение 22
Член 12, параграф 2
2.  Не по-късно от 31 декември 2010 г. и 31 декември 2015 г., Комисията извършва междинна оценка на Съвместното предприятие ARTEMIS с помощта на независими експерти. Тази оценка засяга качеството и ефективността на Съвместното предприятие ARTEMIS и постигнатия напредък по пътя към осъществяване на набелязаните цели. Комисията съобщава на Европейския парламент и Съвета заключенията от тази оценка, заедно със своите бележки по нея.
2.  Не по-късно от 31 декември 2010 г., Комисията представя на Европейския парламент и Съвета междинна оценка на Съвместното предприятие ARTEMIS, изготвена с помощта на независими експерти. Тази оценка засяга качеството и ефективността на Съвместното предприятие ARTEMIS и постигнатия напредък по пътя към осъществяване на набелязаните цели.
Изменение 23
Член 12, параграф 3
3.  До 31 март 2018 г. Комисията извършва окончателна оценка на Съвместното предприятие ARTEMIS със съдействието на независими експерти. Резултатите от окончателната оценка се представят на Европейския парламент и Съвета.
заличава се
Изменение24
Член 12, параграф 4
4.  Освобождаване от изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие ARTEMIS се прави от Европейския парламент, по препоръка на Съвета, в съответствие с предвидена във Финансовия правилник на Съвместното предприятие ARTEMIS процедура.
4.  Освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие ARTEMIS се прави от Европейския парламент, по препоръка на Съвета, в съответствие с предвидена във финансовите правила на Съвместното предприятие ARTEMIS процедура, като се зачита компетенцията на Сметната палата да проверява приходните и разходните сметки на всички органи, учредени от Европейските общности, и се признават специфичните характеристики на съвместните технологични инициативи като нови механизми за прилагане на публично-частни партньорства, за да се намери по-ефикасно решение за целите на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския Съюз.
Изменение 25
Член 17
Съвместното предприятие ARTEMIS и държавата-домакин трябва да сключат споразумение за съдействие от страна на държавата-домакин по отношение на работните помещения, привилегиите и имунитетите и всякаква друга подкрепа, каквато Белгия следва да окаже на Съвместното предприятие ARTEMIS.
Съвместното предприятие ARTEMIS и държавата-домакин сключват споразумение за съдействие от страна на държавата-домакин за оказване на помощ по отношение на работните помещения, привилегиите и имунитетите и всякаква друга подкрепа, каквато Белгия следва да окаже на Съвместното предприятие ARTEMIS.
Изменение 26
Приложение, член 1, параграф 3
3.  Съвместното предприятие ARTEMIS се учредява от датата на публикуване на този устав в Официален вестник на Европейските общности за срок, който изтича на 31 декември 2017 г.
3.  Съвместното предприятие ARTEMIS се учредява от датата на публикуване на този устав в Официален вестник на Европейския Съюз за срок, който изтича на 31 декември 2017 г. Гарантира се , че след последната покана за предложения през 2013 г. текущите проекти се изпълняват, наблюдават и финансират до 2017 г.
Изменение 28
Приложение, член 1, параграф 4
4.  Този срок може да бъде удължен чрез изменение на настоящия устав в съответствие с разпоредбите на член 23, като се вземе под внимание постигнатият напредък по пътя към осъществяване на целите на Съвместното предприятие ARTEMIS и при условие че е гарантирана финансовата му издръжка.
заличава се
Изменение 27
Приложение, член 1, параграф 5 а (нов)
5a.  Съвместното предприятие ARTEMIS е орган съобразно член 185 от Финансовия регламент и точка 47 от МИС от 17 май 2006 г.
Изменение 29
Приложение, член 2, параграф 1, буква г)
г) да осигури ефикасността и дълговечността на СТИ за вградени изчислителни системи;
заличава се
Изменение 30
Приложение, член 2, параграф 2, точка г а) (нова)
(г a) да насърчава участието на МСП в своите дейности;
Изменение 31
Приложение, член 2, параграф 2, буква з)
з) да публикува информация за проектите, включваща имената на участниците и размера на финансовата вноска на Съвместното предприятие ARTEMIS;
з) да публикува информация за проектите, включваща имената на участниците и размера на финансовата вноска за всеки участник, на Съвместното предприятие ARTEMIS;
Изменение 32
Приложение, член 4, параграф 4
4.  Решенията на Управителния съвет, свързани с присъединяването на всеки друг правен субект и препоръките на Управителния съвет по отношение на присъединяването на трети страни се вземат/правят при отчитане на целесъобразността на кандидатурата и на потенциалната прибавена стойност, която ще привнесе кандидатът за постигането на целите на Съвместното предприятие ARTEMIS.
4.  Решенията на Управителния съвет, свързани с присъединяването на всеки друг правен субект, или препоръките на Управителния съвет по отношение на присъединяването на трети страни се вземат/правят при отчитане на целесъобразността на кандидатурата и на потенциалната добавена стойност, която ще привнесе кандидатът за постигането на целите на Съвместното предприятие ARTEMIS. При заявление за членство Управителният съвет предоставя своевременна информация на Комисията по отношение на извършената оценка на кандидата и препоръката или решението на Управителния съвет, ако е приложимо. Комисията предава тази информация на Съвета.
Изменение 33
Приложение, член 4, параграф 5
5.  Всеки член може да се оттегли от Съвместното предприятие ARTEMIS. Оттеглянето произвежда действие и става неотменимо шест месеца след нотифицирането на останалите членове, след което бившият член се освобождава от всякакви задължения, без тези, които вече са съществували преди оттеглянето му.
5.  Всеки член може да се оттегли от Съвместното предприятие ARTEMIS. Оттеглянето произвежда действие и става неотменимо шест месеца след нотифицирането на останалите членове, след което бившият член се освобождава от всякакви задължения, без тези, които вече са били поети чрез решение на Съвместното предприятие ARTEMIS, в съответствие с настоящия устав, преди оттеглянето на въпросния участник. Задължението за предоставяне на шестмесечно предизвестие не се отнася за случаите, в които оттеглянето на участника е предизвикано от изменение на настоящия устав или е пряко последствие от такова изменение.
Изменение 34
Приложение, член 6, параграф 2, буква в)
в) одобрява финансовия правилник на Съвместното предприятие ARTEMIS в съответствие с член 13 от този устав;
в) одобрява финансовите правила на Съвместното предприятие ARTEMIS, в съответствие с член 13 от настоящия устав, след провеждане на консултация с Комисията;
Изменение 35
Приложение, член 7, параграф 2, буква д)
д) одобрява изпращането на покани за предложения;
д) одобрява съдържанието, целите и изпращането на покани за предложения;
Изменение 36
Приложение, член 7, параграф 3, буква б)
б) Общественият съвет избира свой председател.
б) Общественият съвет избира свой председател на всеки две години. Председателят не може да бъде преизбиран за повече от два мандата.
Изменение 37
Приложение, член 9, параграф 2
2.  Изпълнителният директор се назначава от Управителния съвет за максимален срок от три години, от списък с кандидати, предложен от Комисията. След оценка на резултатите от работата на изпълнителния директор, Управителният съвет може да поднови мандата му за максимален срок от четири години.
2.  Изпълнителният директор се назначава от Управителния съвет за максимален срок от три години, въз основа на списък с кандидати, предложен от Комисията, след покана за заявяване на интерес, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и в пресата или интернет сайтове. След оценка на резултатите от работата на изпълнителния директор, Управителният съвет може да поднови мандата му за максимален срок от три години.
Изменение 38
Приложение, член 10, параграф 2, буква б)
б) вноска от Общността за финансиране на ИРД;
б) вноска от Общността за финансиране на проектите;
Изменение 39
Приложение, член 10, параграф 4, буква а)
а) ARTEMISIA прави вноска с максимален размер 20 млн. EUR или до 1   % от общите разходи по проектите, в зависимост от това, коя от двете суми е по-голяма, но без да се надвишава сумата от 30 млн. EUR.
а) ARTEMISIA прави вноска с максимален размер 20 млн. EUR или до 1   % от общите разходи по проектите, в зависимост от това, коя от двете суми е по-голяма, но без да се надвишава сумата от 30 млн. EUR. Общи разходи по проектите означава сборът от всички разходи по всички проекти (в съответствие с определението, изложено в бележка под линия 32);
Изменение 40
Приложение, член 10, параграф 4, буква г а) (нова)
г а) сборът на вноските, посочени в точки а) и б), не превишава 5  % от общия бюджет на Съвместното предприятие ARTEMIS.
Изменение 41
Приложение, член 10, параграф 5, буква в)
в) апортни вноски на научноизследователските и развойни организации, участващи в проектите, които поемат своя дял от необходимите разходи по изпълнението на проектите. Тяхното общо финансово участие за целия срок на дейност на Съвместното предприятие ARTEMIS трябва да бъде равно на това на обществените органи или по-голямо от него.
в) апортни вноски на научноизследователските и развойни организации, участващи в проектите, които подлежат на оценка с оглед на стойността и значението им за извършването на дейностите на Съвместното предприятие ARTEMIS, както и на одобрение от страна на Управителния съвет. Процедурата по оценяване на апортни вноски се приема от Управителния съвет. Тя се основава на следните принципи:
- общият подход се основава на начина на действие на Седмата рамкова програма, според който апортните вноски за проектите се оценяват по време на прегледите;
- правилата за прилагане на финансовите правила на Съвместното предприятие ARTEMIS са ръководни;
- за допълнителни статии се прилагат Международните счетоводни стандарти;
- оценката на вноските се извършва в съответствие с общоприетите разходи на съответния пазар (член 172, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности*).
Извършва се проверка от независим одитор.
--  -------------------------
* ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) на Комисията № 478/2007 (ОВ L 111, 28.4.2007 г., стр. 13).
Изменение 42
Приложение, член 10, параграф 7
7.  Ако някой член на Съвместното предприятие ARTEMIS е в неизправност по отношение на поетите от него задължения във връзка с договорената финансова вноска в Съвместното предприятие ARTEMIS, изпълнителният директор свиква заседание на Управителния съвет, който решава дали останалите членове следва да прекратят членството на неизправния член или следва да се предприемат други мерки, докато този член изпълни своите задължения.
7.  Ако някой член на Съвместното предприятие ARTEMIS е в неизправност по отношение на поетите от него задължения във връзка с договорената финансова вноска в Съвместното предприятие ARTEMIS, изпълнителният директор съответно уведомява писмено този член и определя разумен срок, в който въпросните неизправности могат да бъдат отстранени. Ако неизправностите не бъдат отстранени в определения срок, изпълнителният директор свиква заседание на Управителния съвет, който решава дали членството на неизправния член следва да бъде прекратено, или следва да се предприемат други мерки, докато този член изпълни своите задължения.
Изменение 43
Приложение, член 13, заглавие и параграфи 1-3
Финансова уредба
1.  Финансовият правилник на Съвместното предприятие ARTEMIS се приема от Управителния съвет.
Финансови правила
1.  Финансовите правила на Съвместното предприятие ARTEMIS се приемат от Управителния съвет след провеждане на консултация с Комисията.
2.  Финансовият правилник има за цел да осигури разумно управление на финансите на Съвместното предприятие ARTEMIS.
2.  Финансовите правила имат за цел да осигурят разумно управление на финансите на Съвместното предприятие ARTEMIS.
3.  Финансовият правилник се основава на принципите на Рамковия финансов регламент и включва разпоредби относно планирането и изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие ARTEMIS. Финансовият правилник може да се отклони от Рамковия финансов регламент, когато специфичните експлоатационни нужди на Съвместното предприятие ARTEMIS наложат това и при условие че се направи предварителна консултация с Комисията.
3.  Финансовите правила на Съвместното предприятие ARTEMIS не се отклоняват от Регламент (EО, Eвратом) № 2343/2002, освен ако това не е необходимо за специфичните му експлоатационни нужди. За приемането на правила в отклонение от Регламент (EО, Евратом) № 2343/2002, е необходимо предварителното съгласие на Комисията. Бюджетният орган се уведомява за всяка такава дерогация.
Изменение 44
Приложение, член 13, параграф 4
4.  Освобождаване от изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие ARTEMIS се прави от Европейския парламент, по препоръка на Съветa, в съответствие с предвидена във Финансовия правилник на Съвместното предприятие ARTEMIS процедура.
4.  Освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие ARTEMIS се прави от Европейския парламент, по препоръка на Съвета, в съответствие с предвидена във финансовите правила на Съвместното предприятие ARTEMIS процедура, като се зачита компетенцията на Сметната палата да проверява приходните и разходните сметки на всички органи, учредени от Европейските общности, и се признават специфичните характеристики на съвместните технологични инициативи като нови механизми за прилагане на публично-частни партньорства, за да се намери по-ефикасно решение за целите на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския Съюз.
Изменение 45
Приложение, член 14, параграф 1
1.  Многогодишният стратегически план определя стратегията и плановете за постигане на целите на Съвместното предприятие ARTEMIS, включително изследователската програма.
1.  Многогодишният стратегически план определя стратегията и плановете за постигане на целите на Съвместното предприятие ARTEMIS, включително изследователската програма. Многогодишният стратегически план се публикува, след като бъде приет от Управителния съвет.
Изменение 46
Приложение, член 14, параграф 2
2.  Годишната работна програма описва обхвата и бюджета на поканите за предложения, необходими за изпълнението на изследователската програма за дадена година.
2.  Годишната работна програма описва обхвата и бюджета на поканите за предложения, необходими за изпълнението на изследователската програма за дадена година. Годишната работна програма се публикува, след като бъде приета от Управителния съвет.
Изменение 47
Приложение, член 14, параграф 3
3.  Годишният план за изпълнението определя плана за изпълнение на всички дейности на Съвместното предприятие ARTEMIS за дадена година, включително планираните покани за предложения и дейностите, които трябва да бъдат реализирани чрез покани за търг. Годишният план за изпълнението се представя от изпълнителния директор в Управителния съвет, заедно с годишния план за бюджета.
3.  Годишният план за изпълнението определя плана за изпълнение на всички дейности на Съвместното предприятие ARTEMIS за дадена година, включително планираните покани за предложения и дейностите, които трябва да бъдат реализирани чрез покани за търг. Годишният план за изпълнението се представя от изпълнителния директор в Управителния съвет, заедно с годишния план за бюджета. Годишният план за изпълнението се публикува, след като бъде приет от Управителния съвет.
Изменение 48
Приложение, член 14, параграф 5, алинея 2
5.  Годишният отчет за дейността се представя от изпълнителния директор заедно с годишния финансов отчет и счетоводния баланс.
5.  Годишният отчет за дейността се представя от изпълнителния директор заедно с годишния финансов отчет и счетоводния баланс. Годишният отчет за дейността отразява участието на МСП в НИРД на Съвместното предприятие ARTEMIS.
Изменение 49
Приложение, член 14, параграф 6
6.  Годишен финансов отчет и счетоводен баланс: в рамките на два месеца след приключването на всяка финансова година, годишният финансов отчет и счетоводният баланс за предходната година се внасят от изпълнителния директор в Управителния съвет за одобрение. Годишният финансов отчет и счетоводен баланс за предходната година се предоставят на Европейската сметна палата.
6.  Годишен финансов отчет и счетоводен баланс: в рамките на два месеца след приключването на всяка финансова година, годишният финансов отчет и счетоводният баланс за предходната година се внасят от изпълнителния директор в Управителния съвет за одобрение. Годишният финансов отчет и счетоводен баланс за предходната година се предоставят на Европейската сметна палата и на бюджетния орган.
Изменение 50
Приложение, член 15, параграф 2
2.  Съвместното предприятие ARTEMIS сключва грантови споразумения с участниците в проектите с цел изпълнение на тези проекти. Тези грантови споразумения съдържат препратка и се основават, когато това е възможно, на съответните национални грантови споразумения съгласно член 16, параграф 5, буква б).
2.  Съвместното предприятие ARTEMIS сключва грантови споразумения с участниците в проектите с цел изпълнение на тези проекти. Условията по тези грантови споразумения са в съответствие с финансовите правила на Съвместното предприятие ARTEMIS, съдържат препратка и се основават, когато това е възможно, на съответните национални грантови споразумения съгласно член 16, параграф 5, буква б).
Изменение 51
Приложение, член 16, параграф 4, буква а)
а) Поканите за предложения, публикувани от Съвместното предприятие ARTEMIS, са отворени за участниците, установили се в държавите-членки на ARTEMIS и във всяка друга държава-членка на Европейския съюз или асоциирана страна.
а) Поканите за предложения, публикувани от Съвместното предприятие ARTEMIS, са отворени за участниците, установили се в държавите-членки на ARTEMIS и във всяка друга държава-членка на Европейския съюз или асоциирана страна. Осигурява се възможно най-голяма публичност на поканите за предложения чрез публикуването им в периодични издания, интернет и т.н.
Изменение 52
Приложение, член 18, параграф 1
1.  Броят на служителите се определя с щатното разписание, което е включено в годишния план за бюджета.
1.  Броят на служителите се определя с щатното разписание, което е включено в годишния план за бюджета и се предава от Комисията на Европейския парламент и на Съвета, заедно с предварителния проектобюджет на Европейския съюз.
Изменение 53
Приложение, член 18, параграф 2
2.  Членовете на персонала на Съвместното предприятие ARTEMIS се делят на временно нает персонал и договорен персонал, работещи по срочни договори, чийто срок еднократно може да бъде подновен за максимален общ срок от седем години.
заличава се
Изменение 54
Приложение, член 19, параграф 6
6.  Членовете не носят отговорност за нито едно финансово задължение на Съвместното предприятие ARTEMIS. Финансовата отговорност на членовете е вътрешна отговорност само към Съвместното предприятие ARTEMIS и се ограничава до поетото от тях задължение да правят вноски за покриване на разходите по член 10, параграф 2.
6.  Членовете не носят отговорност за нито едно задължение на Съвместното предприятие ARTEMIS. Финансовата отговорност на членовете е вътрешна отговорност само към Съвместното предприятие ARTEMIS и се ограничава до поетото от тях задължение да правят вноски за покриване на разходите по член 10, параграф 2.
Изменение 55
Приложение, член 19, параграф 7
7.  Финансовата отговорност на Съвместното предприятие ARTEMIS по отношение на неговите задължения е ограничена и се свежда до вноските, които членовете са направили за покриване на текущите разходи съгласно член 10, параграф 2.
7.   С изключение на финансовите вноски за участниците в проектите, съгласно член 16, параграф 5, буква а), финансовата отговорност на Съвместното предприятие ARTEMIS по отношение на неговите задължения е ограничена и се свежда до вноските, които членовете са направили за покриване на текущите разходи съгласно член 10, параграф 2.
Изменение 56
Приложение, член 22, параграф 5
5.  След като всички физически активи бъдат възстановени съгласно разпоредбите на параграф 4, всички останали активи се използват за уреждане на задълженията на Съвместното предприятие ARTEMIS и покриване на разходите, свързани с неговата ликвидация. Всеки наличен излишък или дефицит се разпределя между членовете, съществуващи към момента на ликвидацията, или се покрива от тях, пропорционално на тяхната реална вноска в Съвместното предприятие ARTEMIS.
5.  След като всички физически активи бъдат възстановени съгласно разпоредбите на параграф 4, всички останали активи се използват за уреждане на задълженията на Съвместното предприятие ARTEMIS и покриване на разходите, свързани с неговата ликвидация. Всеки наличен излишък се разпределя между членовете, съществуващи към момента на ликвидацията, пропорционално на тяхната реална вноска в Съвместното предприятие ARTEMIS.
Изменение 57
Приложение, член 23, параграф 3
3.  Предложенията за промени в устава се одобряват от Управителния съвет съгласно разпоредбите на член 6 и се внасят в Комисията за вземане на решение.
3.  Предложенията за промени в устава се одобряват от Управителния съвет, съгласно разпоредбите на член 6, и се внасят в Комисията за вземане на решение, след консултация с Европейския парламент.
Изменение 58
Приложение, член 23, параграф 4
4.  Независимо от разпоредбите на параграф 3, всяко предложение за изменение на член 1, параграф 3, член 4, параграф 3, член 10, параграф 4, буква б) и член 10, параграф 5, буква а), се счита за съществена промяна, поради което изисква нова редакция на настоящия регламент.
4.  Независимо от разпоредбите на параграф 3, всяко предложение за изменение на член 1, параграф 3, член 4, параграф 3, член 6, параграф 1, член 7, параграф 1, член 9, параграф 2, член 10, параграф 4, буква б), член 10, параграф 5, буква а) и член 19 се счита за съществена промяна, поради което изисква нова редакция на настоящия регламент.
Изменение 60
Приложение, член 24, параграф 2, буква и)
и) "право на достъп" означава неизключителни лицензии и права на потребителя върху предварителна информация и ПИС или произтичаща информация и ПИС, които не включват правото на преотстъпване, освен ако не е договорено другояче в проектното споразумение;
и) "право на достъп" означава неизключителни лицензии и права на потребителя върху предварителна информация и ПИС или произтичаща информация и ПИС, предоставени по силата на проектните споразумения, които не включват правото на преотстъпване, освен ако не е договорено другояче в проектното споразумение;
Изменение 61
Приложение, член 24, параграф 2, буква й)
й) "необходим" означава "технически необходим" за изпълнението на проекта и/или по отношение на използването на произтичаща информация и ПИС и, когато се касае за права върху интелектуална собственост, означава, че тези права върху интелектуална собственост ще бъдат нарушени, ако не бъдат предоставени права на достъп;
Настоящото изменение не засяга версията на български език.
Изменение 62
Приложение, член 24, параграф 3, точка 3.2.1
3.2.1.  Участниците в един и същи проект сключват помежду си проектно споразумение, уреждащо, inter alia, правата на достъп, които следва да бъдат предоставени в съответствие с този член. Участниците в проекта могат да определят нуждите от предварителна информация и ПИС за целите на проекта и, когато това е подходящо, могат да решат да изключат конкретна предварителна информация и ПИС.
3.2.1.  Участниците в един и същи проект сключват помежду си проектно споразумение, уреждащо, inter alia, правата на достъп, които следва да бъдат предоставени в съответствие с този член. Участниците в проекта могат да решат да предоставят по-големи права на достъп, отколкото определените в настоящия член. Участниците в проекта могат да определят нуждите от предварителна информация и ПИС за целите на проекта, а когато това е подходящо, могат да решат да изключат конкретна предварителна информация и ПИС.
Изменение 63
Приложение, член 24, параграф 3, точка 3.2.4
3.2.4.  Участниците в един и същи проект се ползват с права на достъп до предварителната информация и ПИС, ако това е необходимо за ползването на тяхната собствена произтичаща информация и ПИС по този проект, при условие че собственикът на предварителната информация и ПИС има право да ги предоставя. Тези права на достъп се предоставят като неизключителни при справедливи, разумни и недискриминационни условия.
3.2.4.  Участниците в един и същи проект се ползват с права на достъп до предварителната информация и ПИС, ако това е необходимо за ползването на тяхната собствена произтичаща информация и ПИС по този проект, при условие че собственикът на предварителната информация и ПИС има право да ги предоставя. Тези права на достъп се предоставят като неизключителни и непрехвърляеми при справедливи, разумни и недискриминационни условия.
Изменение 65
Приложение, член 24, параграф 3, алинея 3.4, точка 3.4.1
3.4.1.  Когато участник прехвърля собственост върху произтичаща информация и ПИС, той прехвърля своите задължения по отношение на тази произтичаща информация и ПИС върху цесионера, включително задължението да прехвърли тези задължения върху всеки последващ цесионер. Тези задължения включват задължения, свързани с преотстъпването на права на достъп и огласяването и използването.
3.4.1.  Когато участник прехвърля собственост върху произтичаща информация и ПИС, той прехвърля своите задължения по отношение на тази произтичаща информация и ПИС върху цесионера, по-специално задължения, свързани с преотстъпването на права на достъп и тяхното огласяване и използване. При всяко подобно прехвърляне участникът уведомява останалите участници в проекта за името и данните за контакт с цесионера.
Изменение 66
Приложение, член 24, параграф 3, алинея 3.4, точка 3.4.2
3.4.2.  При запазване на задълженията относно поверителността, когато участник в един проект трябва да прехвърли своите задължения да предостави права на достъп, той трябва да изпрати минимум 45 дни преди това уведомление до останалите участници за планирания трансфер, заедно с достатъчно информация относно бъдещия собственик на произтичаща информация и ПИС, за да позволи на останалите участници да упражнят правата си на достъп. След нотифицирането, всеки друг участник има право да подаде възражение в срок от 30 дни или в рамките на друг отрязък от време, договорен в писмена форма, срещу всеки планиран трансфер на собственост, с аргумента че той ще се отрази неблагоприятно на правата му на достъп. Когато някой от останалите участници покаже, че ще бъдат неблагоприятно засегнати правата му на достъп, планираният трансфер не се извършва, докато не се постигне споразумение между заинтересованите участници.
заличава се

(1) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (OВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).
(2) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност