Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0088(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0484/2007

Předložené texty :

A6-0484/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/12/2007 - 9.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0588

Přijaté texty
PDF 559kWORD 216k
Úterý, 11. prosince 2007 - Štrasburk
Zřízení "společného podniku ARTEMIS" *
P6_TA(2007)0588A6-0484/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2007 o návrhu nařízení Rady o založení "společného podniku ARTEMIS" pro provádění společné technologické iniciativy v oblasti vestavěných počítačových systémů (KOM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0243),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1) (finanční nařízení), a zejména na článek 185 uvedeného nařízení,

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení(2) (interinstitucionální dohoda), a zejména na bod 47 uvedené dohody,

-   s ohledem na články 171 a 172 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0172/2007),

-   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Rozpočtového výboru (A6-0484/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   má za to, že referenční částka uvedená v legislativním návrhu musí být v souladu se stropem okruhu 1a současného víceletého finančního rámce na období 2007–2013 a s ustanoveními bodu 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006; poznamenává, že financování po roce 2013 bude posuzováno při jednání o příštím finančním rámci;

3.   připomíná, že stanovisko vydané Rozpočtovým výborem nepředjímá konečný výsledek postupu stanoveného v bodě 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, který se na založení společného podniku ARTEMIS vztahuje;

4.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 119 odst. 2 Smlouvy o Euratomu změnila odpovídajícím způsobem;

5.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

6.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 11
(11)  Ambice a rozsah uvedených cílů společné technologické iniciativy v oblasti "vestavěných počítačových systémů", rozsah finančních a technických zdrojů, které je třeba mobilizovat, a potřeba dosáhnout účinné koordinace a součinnosti zdrojů a financování vyžadují akci na úrovni Společenství. Proto je nutné založit společný podnik (dále jen "společný podnik ARTEMIS") podle článku 171 Smlouvy o ES, jenž by byl právním subjektem odpovědným za provádění společné technologické iniciativy v oblasti "vestavěných počítačových systémů". V rámci zajištění odpovídajícího řízení výzkumné a vývojové činnosti zahájené v rámci sedmého rámcového programu (2007–2013) by společný podnik ARTEMIS měl být zřízen na období do 31. prosince 2017 s tím, že toto období může být prodlouženo.
(11)  Ambice a rozsah uvedených cílů společné technologické iniciativy v oblasti "vestavěných počítačových systémů", rozsah finančních a technických zdrojů, které je třeba mobilizovat, a potřeba dosáhnout účinné koordinace a součinnosti zdrojů a financování vyžadují akci na úrovni Společenství. Proto je nutné založit společný podnik (dále jen "společný podnik ARTEMIS") podle článku 171 Smlouvy o ES, jenž by byl právním subjektem odpovědným za provádění společné technologické iniciativy v oblasti "vestavěných počítačových systémů". V rámci zajištění odpovídajícího řízení výzkumné a vývojové činnosti zahájené v rámci sedmého rámcového programu (2007–2013) by společný podnik ARTEMIS měl být zřízen na období do 31. prosince 2017. Mělo by se zajistit, aby se po poslední výzvě k předkládání návrhů v roce 2013 probíhající projekty uskutečňovaly, sledovaly a financovaly až do roku 2017.
(Tato změna platí pro celý text.)
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 12
(12)  Společný podnik ARTEMIS by měl být subjektem vytvořeným Společenstvími, jemuž by absolutorium za provádění rozpočtu udílel Evropský parlament na základě doporučení Rady a s ohledem na specifika, která vyplývají z povahy společné technologické iniciativy jakožto partnerství veřejného a soukromého sektoru a zejména s ohledem na příspěvek soukromého sektoru do rozpočtu.
(12)  Společný podnik ARTEMIS by měl respektovat příslušnost Evropského účetního dvora pro přezkoumání výkazu příjmů a výdajů všech subjektů zřízených Společenstvími a měl by brát ohled na zvláštnosti společných technologických iniciativ jakožto nových mechanismů uskutečňování partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem nalezení účinnějšího řešení pro udělování absolutorií souhrnnému rozpočtu Evropské unie.
____________
1 Článek 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72; oprava v Úř. věst. L 2, 7.1. 2003, s. 39).
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 21
(21)  Vzhledem k nutnosti zajistit zaměstnancům stabilní pracovní podmínky a rovné zacházení a k potřebě získat specializované vědecké i technické pracovníky špičkové úrovně je třeba, aby se na všechny zaměstnance přijímané společným podnikem ARTEMIS vztahoval služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto Společenství (dále jen "služební řád").
(21)  Vzhledem k nutnosti zajistit zaměstnancům stabilní pracovní podmínky a rovné zacházení a k potřebě získat specializované vědecké i technické pracovníky špičkové úrovně je třeba, aby byla Komise oprávněna dočasně přidělit společnému podniku ARTEMIS tolik úředníků, kolik je třeba. Zbytek zaměstnanců by měl společný podnik ARTEMIS přijmout v souladu s právními předpisy hostitelského státu v oblasti zaměstnanosti.
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 25
(25)  Společný podnik ARTEMIS by měl po dohodě s Komisí vypracovat vlastní finanční nařízení založené na zásadách rámcového finančního nařízení1, které zohlední jeho specifické provozní potřeby vyplývající zejména z potřeby slučovat účinně a v rámci stanovených lhůt vnitrostátní financování a financování Společenství na podporu výzkumné a vývojové činnosti.
_____________________
1 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72); oprava v Úř. věst. L 2, 7.1. 2003, s. 39.
(25)  Finanční pravidla použitelná na společný podnik ARTEMIS by se neměla odchýlit od nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1, pokud to nevyžadují jeho specifické provozní potřeby, zejména potřeba slučovat účinně a v rámci stanovených lhůt vnitrostátní financování a financování Společenství na podporu výzkumné a vývojové činnosti. K přijetí všech pravidel, která se od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 odchylují, se vyžaduje předchozí souhlas Komise. Rozpočtový orgán by měl být o takových odchylkách informován.
_____________________
1 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72. Oprava zveřejněna v Úř. věst. L 2, 7.1.2003, s. 39.
Pozměňovací návrh 5
Čl. 1 odst. 1
1.  Za účelem provádění společné technologické iniciativy v oblasti vestavěných počítačových systémů se tímto zakládá společný podnik ve smyslu článku ve smyslu článku 171 Smlouvy (dále jen "společný podnik ARTEMIS"), a to na dobu určitou do 31. prosince 2017. Tato lhůta může být prodloužena změnou tohoto nařízení.
1.  Za účelem provádění společné technologické iniciativy v oblasti vestavěných počítačových systémů se tímto zakládá společný podnik ve smyslu článku ve smyslu článku 171 Smlouvy (dále jen "společný podnik ARTEMIS"), a to na dobu určitou do 31. prosince 2017. Zajistí se, aby se po poslední výzvě k předkládání návrhů v roce 2013 probíhající projekty uskutečňovaly, sledovaly a financovaly až do roku 2017.
Pozměňovací návrh 6
Čl. 2 písm. d)
d) zajistit účinnost a trvalost společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy;
vypouští se
Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 písm. da) (nové)
da) podporovat zapojení malých a středních podniků (MSP) do jeho činností;
Pozměňovací návrh 8
Čl. 4 odst. 2 písm. a)
a) sdružení ARTEMISIA přispěje maximální částkou 20 miliónů EUR resp. 1 % celkových nákladů na projekty, podle toho, která částka je vyšší, přičemž tato částka nepřesáhne [30] milionů EUR;
a) sdružení ARTEMISIA přispěje maximální částkou 20 miliónů EUR resp. 1 % celkových nákladů na projekty, podle toho, která částka je vyšší, přičemž tato částka nepřesáhne 30 milionů EUR;
Pozměňovací návrh 9
Čl. 4 odst. 2 pododstavec 1a (nový)
Výše příspěvků uvedených v písmenech a) a b) nepřesáhne 5 % celkového rozpočtu společného podniku ARTEMIS.
Pozměňovací návrh 10
Čl. 4 odst. 3 písm. b)
b) finanční příspěvky členských států ARTEMIS v podobě ročních závazků k přímému poskytování příspěvků výzkumným a vývojovým organizacím, které se účastní výzkumných a vývojových projektů;
b) finanční příspěvky členských států ARTEMIS v podobě ročních závazků k přímému poskytování příspěvků výzkumným a vývojovým organizacím, které se účastní výzkumných a vývojových projektů; členské státy ARTEMIS zajistí, aby byly vnitrostátní finanční prostředky přiděleny co nejdříve.
Pozměňovací návrh 11
Čl. 4 odst. 3a (nový)
3a.  Finanční příspěvky na náklady projektů z veřejných fondů jsou podmíněny věcnými příspěvky na projekty výzkumných a vývojových organizací, které tak svým podílem přispějí k pokrytí nákladů na projekty.
Pozměňovací návrh 12
Čl. 6 odst. 1
1.  Finanční nařízení společného podniku ARTEMIS bude založeno na zásadách rámcového finančního nařízení. Finanční nařízení se od rámcového finančního nařízení může odchýlit, pokud to vyžadují specifické provozní potřeby společného podniku ARTEMIS, avšak pouze po předchozí dohodě s Komisí.
1.  Pokud to vyžadují jeho zvláštní provozní potřeby, smí se finanční předpisy společného podniku ARTEMIS po předchozím souhlasu Komise odchýlit od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002. Rozpočtový orgán je o těchto odchylkách informován.
Pozměňovací návrh 13
Čl. 7 odst. 5 písm. c)
c)  Vyhodnocovací a výběrové řízení zajistí, aby při přidělování veřejného financování společného podniku ARTEMIS byly dodrženy zásady excelence a hospodářské soutěže.
c)  Vyhodnocovací a výběrové řízení, které se provádí s pomocí externích odborníků, zajistí, aby při přidělování veřejného financování společného podniku ARTEMIS byly dodrženy zásady excelence a hospodářské soutěže.
Pozměňovací návrh 14
Čl. 8 odst.1
1.  Na zaměstnance společného podniku ARTEMIS a na jeho výkonného ředitele se bude vztahovat služební řád úředníků Evropských společenství, pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a pravidla přijatá společně orgány Evropského společenství pro účely uplatnění tohoto služebního řádu a pracovního řádu.
1.   Společný podnik ARTEMIS přijímá zaměstnance v souladu s předpisy platnými v hostitelském státě. Komise může dočasně přidělit společnému podniku ARTEMIS tolik úředníků, kolik je třeba.
Pozměňovací návrh 15
Čl. 8 odst. 2
2.  Ve vztahu ke svým zaměstnancům bude společný podnik ARTEMIS uplatňovat stejné pravomoci, jako má dle služebního řádu úředníků Evropských společenství orgán se jmenovací pravomocí a orgán s pravomocí uzavírat smlouvy podle pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.
vypouští se
Pozměňovací návrh 16
Čl. 8 odst. 3
3.  Správní rada po dohodě s Komisí přijme nezbytná prováděcí opatření v souladu s ustanoveními článku 110 služebního řádu úředníků Evropských společenství a s pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropských společenství.
3.  Správní rada po dohodě s Komisí přijme nezbytná prováděcí opatření pro dočasné přidělení úředníků Evropských společenství.
Pozměňovací návrh 17
Článek 9
Článek 9
Výsady a imunity
Na společný podnik ARTEMIS a jeho zaměstnance se vztahuje protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.
vypouští se
Pozměňovací návrh 18
Čl. 10 odst.1
1.  Smluvní odpovědnost společného podniku ARTEMIS se řídí právem uplatnitelným na příslušná smluvní ustanovení.
1.  Smluvní odpovědnost společného podniku ARTEMIS se řídí příslušnými smluvními ustanoveními a právními přepisy, které se vztahují na danou dohodu nebo smlouvu.
Pozměňovací návrh 19
Čl. 10 odst. 3a (nový)
3a.  Společný podnik ARTEMIS odpovídá pouze za plnění svých povinností.
Pozměňovací návrh 20
Článek 10 odst. 3b (nový)
3b.  Společný podnik ARTEMIS neodpovídá za plnění finančních závazků svých členů. Neodpovídá ani za jakékoliv nesplnění povinností členského státu ARTEMIS vzniklých v souvislosti s výzvami pro předkládání návrhů vypsaných společným podnikem ARTEMIS.
Pozměňovací návrh 21
Čl. 10 odst. 3c (nový)
3c.  Členové neodpovídají za plnění závazků společného podniku ARTEMIS. Finanční odpovědnost členů spočívá pouze v interní odpovědnosti vůči společnému podniku ARTEMIS a je omezena na jejich závazek přispět do zdrojů podniku, jak je uvedeno v článku 4.
Pozměňovací návrh 22
Čl. 12 odst. 2
2.  Nejpozději do 31. prosince 2010 a do 31. prosince 2015 Komise provede předběžné zhodnocení společného podniku ARTEMIS za pomoci nezávislých odborníků. Toto hodnocení zahrnuje kvalitu a účinnost společného podniku ARTEMIS a dosažený pokrok s ohledem na stanovené cíle. Komise sdělí závěry tohoto hodnocení, společně s vlastními připomínkami, Evropskému parlamentu a Radě.
2.  Nejpozději do 31. prosince 2010 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě předběžné zhodnocení společného podniku ARTEMIS vyhotovené ve spolupráci s nezávislými odborníky. Toto hodnocení zahrnuje kvalitu a účinnost společného podniku ARTEMIS a dosažený pokrok s ohledem na stanovené cíle.
Pozměňovací návrh 23
Čl. 12 odst. 3
3.  Nejpozději do 31. března 2018 Komise provede konečné zhodnocení společného podniku ARTEMIS za pomoci nezávislých odborníků. Výsledky konečného hodnocení předloží Evropskému parlamentu a Radě.
vypouští se
Pozměňovací návrh 24
Čl. 12 odst. 4
4.  Absolutorium za provedení rozpočtu společného podniku ARTEMIS uděluje Evropský parlament na základě doporučení Rady a v souladu s postupem, který bude stanoven finančním nařízením společného podniku ARTEMIS.
4.  Absolutorium za provedení rozpočtu společného podniku ARTEMIS uděluje Evropský parlament na základě doporučení Rady v souladu s postupem, který bude stanoven finančními pravidly společného podniku ARTEMIS a respektuje příslušnost Účetního dvoru pro přezkoumání výkazu příjmů a výdajů všech subjektů zřízených Společenstvími a brát ohled na zvláštnosti společných technologických iniciativ jakožto nových mechanismů uskutečňování partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem nalezení účinnějšího řešení pro udělování absolutorií souhrnného rozpočtu Evropské unie.
Pozměňovací návrh 25
Článek 17
Mezi společným podnikem ARTEMIS a hostitelským státem bude uzavřena dohoda o sídle kancelářských prostor, výsad a imunit a další podpory, které má Belgie společnému podniku ARTEMIS poskytnout.
Mezi společným podnikem ARTEMIS a hostitelským státem bude uzavřena dohoda o pomoci, pokud jde o sídlo kancelářských prostor, výsady a imunity a další podporu, které má Belgie společnému podniku ARTEMIS poskytnout.
Pozměňovací návrh 26
Příloha čl. 1 odst. 3
3.  Společný podnik ARTEMIS se zakládá na dobu od zveřejnění těchto stanov v Úředním věstníku Evropských společenství do 31. prosince 2017.
3.  Společný podnik ARTEMIS se zakládá na dobu od zveřejnění těchto stanov v Úředním věstníku Evropské unie do 31. prosince 2017. Zajistí se, aby se po poslední výzvě k předkládání návrhů v roce 2013 projekty, které budou stále probíhat, uskutečňovaly, sledovaly a financovaly až do roku 2017.
Pozměňovací návrh 28
Příloha čl. 1 odst. 4
4.  Toto období může být prodlouženo změnou těchto stanov v souladu s ustanoveními článku 23, s přihlédnutím k pokroku při dosahování cílů společného podniku ARTEMIS a za předpokladu zajištění finanční udržitelnosti.
vypouští se
Pozměňovací návrh 27
Příloha čl. 1 odst. 5a (nový)
5a.  Společný podnik ARTEMIS je subjektem podle článku 185 finančního nařízení a bodu 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.
Pozměňovací návrh 29
Příloha čl. 2 odst. 1 písm. d)
d) zajistit účinnost a trvalost společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy;
vypouští se
Pozměňovací návrh 30
Příloha čl. 2 odst. 2 písm. da) (nové)
da) podporovat zapojení MSP do jeho činností;
Pozměňovací návrh 31
Příloha čl. 2 odst. 2 písm. h)
h) publikovat informace o projektech zahrnující jména účastníků a částku finančního příspěvku společného podniku ARTEMIS;
h) publikovat informace o projektech zahrnující jména účastníků a částku finančního příspěvku společného podniku ARTEMIS na jednoho účastníka;
Pozměňovací návrh 32
Příloha čl. 4 odst. 4
4.  Správní rada rozhodne o přistoupení jakéhokoli jiného právního subjektu nebo doporučí přistoupení třetích zemí s ohledem na význam a potenciální přidanou hodnotu žadatele z hlediska cílů společného podniku ARTEMIS.
4.  Správní rada rozhodne o přistoupení jakéhokoli jiného právního subjektu nebo doporučí přistoupení třetích zemí s ohledem na význam a potenciální přidanou hodnotu žadatele z hlediska cílů společného podniku ARTEMIS. V případě žádosti o členství poskytne správní rada Komisi včas informace o posouzení žadatele a ve vhodných případech o doporučení či rozhodnutí správní rady. Komise předá tyto informace Radě.
Pozměňovací návrh 33
Příloha čl. 4 odst. 5
5.  Kterýkoli člen může ze společného podniku ARTEMIS vystoupit. Vystoupení se stává účinným a neodvolatelným šest měsíců po jeho oznámení ostatním členům, čímž je bývalý člen zbaven veškerých povinností, kromě těch které již měl před svým vystoupením.
5.  Kterýkoli člen může ze společného podniku ARTEMIS vystoupit. Vystoupení se stává účinným a neodvolatelným šest měsíců po jeho oznámení ostatním členům, čímž je bývalý člen zbaven veškerých povinností, kromě těch, které převzal na základě rozhodnutí společného podniku ARTEMIS v souladu s těmito stanovami již před svým vystoupením. Povinnost učinit oznámení šest měsíců předem se nepoužije v případě, že vystoupení člena vyplývá ze změny těchto stanov a je jejím přímým důsledkem.
Pozměňovací návrh 34
Příloha čl. 6 odst. 2 písm. c)
c) schvaluje finanční nařízení společného podniku ARTEMIS podle článku 13 těchto stanov;
c) schvaluje po konzultaci s Komisí finanční pravidla společného podniku ARTEMIS podle článku 13 těchto stanov;
Pozměňovací návrh 35
Příloha čl. 7 odst. 2 písm. e)
e) schvaluje zahájení výzev k předkládání návrhů;
e) schvaluje obsah, cíle a zahájení výzev k předkládání návrhů;
Pozměňovací návrh 36
Příloha čl. 7 odst. 3 písm. b)
b)  Rada správních orgánů volí svého předsedu.
b)  Rada správních orgánů si volí svého předsedu každé dva roky. Tentýž předseda může být znovu zvolen nanejvýš dvakrát.
Pozměňovací návrh 37
Příloha čl. 9 odst. 2
2.  Výkonný ředitel je volen správní radou ze seznamu kandidátů sestaveného Komisí, a to na období maximálně tří let. Na základě zhodnocení pracovní výkonnosti výkonného ředitele může správní rada prodloužit jeho mandát, a to pouze jednou a maximálně o čtyři roky.
2.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada na základě seznamu kandidátů navržených Komisí po výběrovém řízení zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie a v tisku nebo na internetu na období maximálně tří let. Na základě zhodnocení pracovní výkonnosti výkonného ředitele může správní rada prodloužit jeho mandát, a to pouze jednou a maximálně o tři roky.
Pozměňovací návrh 38
Příloha čl. 10 odst. 2 písm. b)
b) příspěvek Společenství na financování výzkumné a vývojové činnosti;
b) příspěvek Společenství na financování projektů;
Pozměňovací návrh 39
Příloha čl. 10 odst. 4 písm. a)
a) sdružení ARTEMISIA přispěje částkou ve výši až 20 milionů EUR resp. 1 % celkových nákladů na projekty, podle toho, která částka je vyšší, tato částka však nepřesahuje 30 milionů EUR.
a) sdružení ARTEMISIA přispěje částkou ve výši až 20 milionů EUR resp. 1 % celkových nákladů na projekty, podle toho, která částka je vyšší, tato částka však nepřesahuje 30 milionů EUR. Celkové náklady na projekty znamenají součet veškerých nákladů (jak je uvedeno v poznámce pod čarou č. 32) všech projektů;
Pozměňovací návrh 40
Příloha čl. 10 odst. 4 písm. da) (nové)
da) výše příspěvků uvedených v písmenech (a) a (b) by neměla přesáhnout 5 % celkového rozpočtu společného podniku ARTEMIS.
Pozměňovací návrh 41
Příloha čl. 10 odst. 5 písm. c)
c) věcné příspěvky výzkumných a vývojových organizací účastnících se projektů, které ponesou svůj podíl na nezbytných nákladech na provádění projektů. Jejich celkový příspěvek po dobu trvání společného podniku ARTEMIS je roven příspěvku správních orgánů nebo vyšší.
c) věcné příspěvky výzkumných a vývojových organizací účastnících se projektů, které budou posouzeny z hlediska jejich hodnoty a významu pro provádění činností společného podniku ARTEMIS a schváleny správní radou. Správní rada přijme postup posuzování věcných příspěvků. Tento postup bude založen na těchto zásadách:
- celkový přístup bude založen na pracovních postupech sedmého rámcového programu, kde se věcné příspěvky na projekty posuzují na úrovni přezkumu;
- jako návod slouží prováděcí pravidla finančních pravidel společného podniku ARTEMIS;
- další položky se účtují podle mezinárodních účetních standardů;
- posuzování příspěvků se bude provádět v souladu s hodnotami všeobecně přijímanými na příslušném trhu (čl. 172 odst. 2 písm. b) finančního nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství*).
Přezkum provede nezávislý auditor.
___________
* Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1, zvláštní vydání v českém jazyce Kapitola 01 Svazek 04 s. 145. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES, Euratom) č. 478/2007 (Úř. věst. L 111, 28.4.2007, s. 13).
Pozměňovací návrh 42
Příloha čl. 10 odst. 7
7.  Nesplní-li některý člen společného podniku ARTEMIS své závazky týkající se jeho dohodnutého finančního příspěvku společnému podniku ARTEMIS, výkonný ředitel svolá zasedání správní rady, aby rozhodla, zda mají ostatní členové zrušit členství člena neplnícího své závazky, nebo zda mají být do splnění jeho povinností přijata jiná opatření.
7.  Nesplní-li některý člen společného podniku AERTEMIS své závazky týkající se jeho dohodnutého finančního příspěvku společnému podniku ARTEMIS, výkonný ředitel uvědomí daného člena o neplnění písemně a stanoví rozumnou lhůtu, v níž lze zjednat nápravu. Nebude-li neplnění napraveno v této lhůtě, výkonný ředitel svolá zasedání správní rady, aby rozhodla, zda má být zrušeno členství člena neplnícího své závazky, nebo zda mají být do splnění jeho povinností přijata jiná opatření.
Pozměňovací návrh 43
Příloha čl. 13, hlava a odst. 1 až 3
Finanční nařízení
1.  Finanční nařízení společného podniku ARTEMIS přijímá správní rada.
Finanční předpisy
1.  Finanční předpisy společného podniku ARTEMIS přijímá správní rada po konzultaci s Komisí.
2.  Účelem finančního nařízení je zajistit řádné finanční řízení společného podniku ARTEMIS.
2.  Účelem finančních předpisů je zajistit rozumné finanční řízení společného podniku ARTEMIS.
3.  Toto finanční nařízení bude založeno na zásadách rámcového finančního nařízení a bude obsahovat ustanovení o plánování a provádění rozpočtu společného podniku ARTEMIS. Finanční nařízení se od rámcového finančního nařízení může odchýlit, pokud to vyžadují specifické provozní potřeby společného podniku ARTEMIS, avšak pouze po předchozí dohodě s Komisí.
3.  Finanční předpisy společného podniku ARTEMIS se nesmějí odchýlit od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, ledaže to vyžadují specifické provozní potřeby. K přijetí všech pravidel, která se od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 odchylují, se vyžaduje předchozí souhlas Komise. Rozpočtový orgán je o těchto odchylkách informován.
Pozměňovací návrh 44
Příloha čl. 13 odst. 4
4.  Absolutorium za provedení rozpočtu společného podniku ARTEMIS uděluje Evropský parlament na základě doporučení Rady a v souladu s postupem, který bude stanoven finančním nařízením společného podniku ARTEMIS.
4.  Absolutorium za provedení rozpočtu společného podniku ARTEMIS uděluje Evropský parlament na doporučení Rady v souladu s postupem, který bude stanoven finančními pravidly společného podniku ARTEMIS a bude respektovat příslušnost Evropského účetního dvoru pro přezkoumání výkazu příjmů a výdajů všech subjektů zřízených Společenstvím a bude brát ohled na zvláštnosti společných technologických iniciativ jako nových mechanismů uskutečňování partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem nalezení účinnějšího řešení pro udělování absolutorií souhrnnému rozpočtu Evropské unie.
Pozměňovací návrh 45
Příloha čl. 14 odst. 1
1.  Víceletý strategický plán stanoví strategii a plány k dosažení cílů společného podniku ARTEMIS, včetně výzkumného programu.
1.  Víceletý strategický plán stanoví strategii a plány k dosažení cílů společného podniku ARTEMIS, včetně výzkumného programu. Jakmile jej správní rada schválí, bude víceletý strategický plán zveřejněn.
Pozměňovací návrh 46
Příloha čl. 14 odst. 2
2.  Roční pracovní program stanoví rozsah a rozpočet výzev k předkládání návrhů nezbytných k provádění výzkumného programu na daný rok.
2.  Roční pracovní program stanoví rozsah a rozpočet výzev k předkládání návrhů nezbytných k provádění výzkumného programu na daný rok. Jakmile jej správní rada schválí, roční pracovní plán se zveřejní.
Pozměňovací návrh 47
Příloha čl. 14 odst. 3
3.  Roční prováděcí plán stanoví plán vykonávání veškerých činností společného podniku ARTEMIS na daný rok, včetně plánovaných výzev k předkládání návrhů a kroků, které je zapotřebí provést prostřednictvím výzev k předkládání návrhů. Roční prováděcí plán předkládá výkonný ředitel správní radě společně s ročním rozpočtovým plánem.
3.  Roční prováděcí plán stanoví plán vykonávání veškerých činností společného podniku ARTEMIS na daný rok, včetně plánovaných výzev k předkládání návrhů a kroků, které je zapotřebí provést prostřednictvím výzev k předkládání návrhů. Roční prováděcí plán předkládá výkonný ředitel správní radě společně s ročním rozpočtovým plánem. Jakmile jej správní rada schválí, roční prováděcí plán se zveřejní.
Pozměňovací návrh 48
Příloha čl. 14 odst. 5 druhý pododstavec
Výroční zprávu o činnosti předkládá výkonný ředitel společně s roční účetní závěrkou a rozvahou.
Výroční zprávu o činnosti předkládá výkonný ředitel společně s roční účetní závěrkou a rozvahou. Tato výroční zpráva o činnosti zahrnuje účast MSP na výzkumných a vývojových činnostech společného podniku ARTEMIS.
Pozměňovací návrh 49
Příloha čl. 14 odst. 6
6.  Roční účetní závěrka a rozvaha: Do dvou měsíců od konce každého rozpočtového roku předloží výkonný ředitel správní radě ke schválení roční účetní závěrku a rozvahu za předchozí rok. Roční účetní závěrka a rozvaha za předchozí rok je předkládána Evropskému účetnímu dvoru.
6.  Roční účetní závěrka a rozvaha: Do dvou měsíců od konce každého rozpočtového roku předloží výkonný ředitel správní radě ke schválení roční účetní závěrku a rozvahu za předchozí rok. Roční závěrka a rozvaha za předcházející rok se předloží Účetnímu dvoru Evropských společenství a rozpočtovému orgánu.
Pozměňovací návrh 50
Příloha čl. 15 odst. 2
2.  Společný podnik ARTEMIS uzavírá grantové dohody s účastníky projektů k provádění těchto projektů. Tyto grantové dohody odkazují na odpovídající vnitrostátní grantové dohody podle čl. 16 odst. 5 písm. b) a v případě potřeby z nich vycházejí.
2.  Společný podnik ARTEMIS uzavírá grantové dohody s účastníky projektů k provádění těchto projektů. Podmínky těchto grantových dohod jsou v souladu s finančními předpisy společného podniku ARTEMIS a odkazují na odpovídající vnitrostátní grantové dohody podle čl. 16 odst. 5 písm. b) a v případě potřeby z nich vycházejí.
Pozměňovací návrh 51
Příloha čl. 16 odst. 4 písm. a)
a)  Výzvy k předkládání návrhů vypsané společným podnikem ARTEMIS jsou otevřeny účastníkům usazeným v členských státech ARTEMIS a v jakémkoli členském státě Evropské unie nebo přidružené zemi.
a)  Výzvy k předkládání návrhů vypsané společným podnikem ARTEMIS jsou otevřeny účastníkům usazeným v členských státech ARTEMIS a v jakémkoli členském státě Evropské unie nebo přidružené zemi. Výzvy k předkládání návrhů budou uveřejněny v co nejširším rozsahu v tisku, na internetu atd.
Pozměňovací návrh 52
Příloha čl. 18 odst. 1
1.  Počet pracovních míst se řídí plánem pracovních míst, který bude stanoven v ročním rozpočtovém plánu.
1.  Počet pracovních míst se řídí plánem pracovních míst, který je stanoven v ročním rozpočtu a který Komise spolu s předběžným návrhem rozpočtu Evropské unie předá Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 53
Příloha čl. 18 odst. 2
2.  Zaměstnanci společného podniku ARTEMIS budou dočasní a smluvní zaměstnanci s pracovní smlouvou na dobu určitou, která může být prodloužena pouze jednou, a to na maximální celkovou dobu sedmi let.
vypouští se
Pozměňovací návrh 54
Příloha čl. 19 odst. 6
6.  Členové neodpovídají za plnění finančních závazků společného podniku ARTEMIS. Finanční odpovědnost členů spočívá v interní odpovědností vůči společnému podniku ARTEMIS a je omezena na jejich závazek přispět do zdrojů podniku, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 2.
6.  Členové neodpovídají za plnění závazků společného podniku ARTEMIS. Finanční odpovědnost členů spočívá v interní odpovědností vůči společnému podniku ARTEMIS a je omezena na jejich závazek přispět do zdrojů podniku, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 2.
Pozměňovací návrh 55
Příloha čl. 19 odst. 7
7.  Finanční odpovědnost společného podniku ARTEMIS za své závazky je omezena na příspěvky, které poskytli členové na provozní náklady podle čl. 10 odst. 2.
7.  Finanční odpovědnost společného podniku ARTEMIS za své závazky je, s výjimkou finančních příspěvků splatných účastníkům projektu podle čl. 16 odst. 5 písm. a), omezena na příspěvky, které poskytli členové na provozní náklady podle čl. 10 odst. 2.
Pozměňovací návrh 56
Příloha čl. 22 odst. 5
5.  Po vrácení poskytnutých aktiv způsobem stanoveným v odstavci 4 se zbývající aktiva použijí na krytí závazků společného podniku ARTEMIS a nákladů souvisejících s jeho likvidací. Případný přebytek nebo schodek bude při likvidaci rozdělen mezi členy existující v době likvidace, nebo jimi uhrazen v poměru ke skutečné celkové výši jejich příspěvků společnému podniku ARTEMIS.
5.  Po vrácení poskytnutých aktiv způsobem stanoveným v odstavci 4 se zbývající aktiva použijí na krytí závazků společného podniku ARTEMIS a nákladů souvisejících s jeho likvidací. Zbývající aktiva budou při likvidaci rozdělena mezi členy existující v době likvidace v poměru ke skutečné výši jejich příspěvků společnému podniku ARTEMIS.
Pozměňovací návrh 57
Příloha čl. 23 odst. 3
3.  Návrhy na změnu stanov schvaluje správní rada podle ustanovení článku 6 a předkládá je Komisi k rozhodnutí.
3.  Návrhy na změnu stanov schvaluje po konzultaci s Evropským parlamentem správní rada podle ustanovení článku 6 a předkládá je Komisi k rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 58
Příloha čl. 23 odst. 4
4.  Aniž by byla dotčena ustanovení odstavce 3, jakákoli změna navržená v čl. 1 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 10 odst. 4 písm. b) a čl. 10 odst. 5 písm. a) bude považována za zásadní a musí být provedena formou revize tohoto nařízení.
4.  Aniž by byla dotčena ustanovení odstavce 3, jakákoli změna navržená v čl. 1 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1, čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 4 písm. b), čl. 10 odst. 5 písm. a) a článku 19 bude považována za zásadní a musí být provedena formou revize tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 60
Příloha čl. 24 odst. 2 písm. i)
i)  "Přístupovým právem" se rozumí nevýhradní licence a uživatelská práva k novým nebo dosavadním podkladům, přičemž tato práva nezahrnují právo poskytovat sublicence, není-li v dohodě o projektu stanoveno jinak;
i)  "Přístupovým právem" se rozumí nevýhradní licence a uživatelská práva k novým nebo dosavadním podkladům, která se mají udělovat na základě dohod o projektu, přičemž tato práva nezahrnují právo poskytovat sublicence, není-li v dohodě o projektu stanoveno jinak;
Pozměňovací návrh 61
Příloha čl. 24 odst. 2 písm. j)
j)  "Nezbytným" se rozumí "technicky zásadní" z hlediska provádění projektu a/nebo ve vztahu k používání nových podkladů, a jsou-li dotčena práva duševního vlastnictví, rozumí se, že by došlo k porušení těchto práv duševního vlastnictví, nebudou-li poskytnuta přístupová práva;
netýká se českého znění
Pozměňovací návrh 62
Příloha čl. 24 odst. 3 bod 3.2.1.
3.2.1.  Účastníci téhož projektu uzavřou mezi sebou dohodu o projektu, která bude upravovat mimo jiné i poskytnutá přístupová práva v souladu s tímto článkem. Účastníci projektu mohou definovat dosavadní podklady nezbytné pro účely projektu, případně mohou konkrétní dosavadní podklady vyloučit.
3.2.1.  Účastníci téhož projektu uzavřou mezi sebou dohodu o projektu, která bude upravovat mimo jiné i poskytnutá přístupová práva v souladu s tímto článkem. Účastníci projektu mohou rozhodnout, že udělí širší přístupová práva, než vyžaduje tento článek. Účastníci projektu mohou definovat dosavadní podklady nezbytné pro účely projektu, případně mohou konkrétní dosavadní podklady vyloučit.
Pozměňovací návrh 63
Příloha čl. 24 odst. 3 bod 3.2.4.
3.2.4.  Účastníci téhož projektu požívají přístupových práv k dosavadním podkladům, pokud je to nezbytné k tomu, aby mohli využívat svých vlastních nových podkladů z tohoto projektu, za předpokladu, že vlastník dosavadních podkladů je oprávněn tato práva udělovat. Taková přístupová práva se udělují nevýhradně za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek.
3.2.4.  Účastníci téhož projektu požívají přístupových práv k dosavadním podkladům, pokud je to nezbytné k tomu, aby mohli využívat svých vlastních nových podkladů z tohoto projektu, za předpokladu, že vlastník dosavadních podkladů je oprávněn tato práva udělovat. Taková přístupová práva se udělují nevýhradně a nepřenosně za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek.
Pozměňovací návrh 65
Příloha čl. 24 odst. 3 bod 3.4.1
3.4.1.  Jestliže některý účastník převádí své vlastnické právo k novým podkladům, převede na nabyvatele i své povinnosti související s těmito novými podklady, zejména povinnost převést tyto povinnosti na jakéhokoli pozdějšího nabyvatele. Tyto povinnosti budou zahrnovat zejména povinnosti týkající se udělování přístupových práv, šíření a užívání.
3.4.1.  Jestliže některý účastník převádí své vlastnické právo k novým podkladům, převede na nabyvatele i své povinnosti související s těmito novými podklady, zejména povinnosti týkající se udělování přístupových práv a jejich šíření a užívání. Při každém takovém převodu oznámí daný účastník ostatním účastníkům téhož projektu jméno a kontaktní údaje nabyvatele.
Pozměňovací návrh 66
Příloha čl. 24 odst. 3 bod 3.4.2
3.4.2.  S výhradou povinnosti účastníka projektu zachovávat důvěrnost, je-li tento nucen postoupit své povinnosti v oblasti udělování přístupových práv, informuje o této skutečnosti písemně a v minimální lhůtě 45 dnů před zamýšleným převodem ostatní účastníky, přičemž poskytne dostatečné informace o novém majiteli nových podkladů tak, aby ostatní účastníci mohli uplatnit svá přístupová práva. Kterýkoli jiný účastník může do 30 dnů po tomto oznámení resp. v jiné písemně dohodnuté lhůtě vznést námitky k jakémukoli zamýšlenému převodu vlastnictví, pokud prokáže, že by tímto převodem byla poškozena jeho přístupová práva. Pokud kterýkoli jiný účastník prokáže, že by byla poškozena jeho přístupová práva, zamýšlený převod se neuskuteční, dokud mezi dotčenými účastníky nedojde k dohodě.
vypouští se

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí