Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0088(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0484/2007

Indgivne tekster :

A6-0484/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/12/2007 - 9.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0588

Vedtagne tekster
PDF 174kWORD 170k
Tirsdag den 11. december 2007 - Strasbourg
Oprettelse af Artemis-fællesforetagendet *
P6_TA(2007)0588A6-0484/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2007 om forslag til Rådets forordning om oprettelse af "Artemis-fællesforetagendet" til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (KOM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM (2007)0243),

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1) (finansforordningen), særlig artikel 185,

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA)(2), særlig punkt 47,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 171 og 172, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0172/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Budgetudvalget (A6-0484/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   finder, at det referencebeløb, der er angivet i lovgivningsforslaget, skal være foreneligt med loftet for udgiftsområde 1a i den nuværende flerårige finansielle ramme 2007-2013 og med bestemmelserne i punkt 47 i den interinstitutionelle aftale (IIA) af 17. maj 2006; påpeger, at enhver finansiering efter 2013 vil blive vurderet i forbindelse med forhandlingerne om den næste finansielle ramme;

3.   minder om, at Budgetudvalgets udtalelse ikke foregriber resultatet af den procedure, der er fastlagt i punkt 47 i IIA af 17. maj 2006, og som finder anvendelse på oprettelsen af Artemis-fællesforetagendet;

4.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2, og Euratom-traktatens artikel 119, stk. 2;

5.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

6.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

7.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 11
(11)  FTI vedrørende indlejrede computersystemer er ambitiøst og omfattende, de finansielle og tekniske ressourcer, der skal mobiliseres, er store, og der er behov for en effektiv koordinering og ressourcesynergi samt finansiering, så det forudsætter en indsats fra Fællesskabets side. Det er derfor nødvendigt at oprette et fællesforetagende (i det følgende benævnt "Artemis-fællesforetagendet"), jf. EF-traktatens artikel 171, som en juridisk person med henblik på gennemførelsen af FTI vedrørende indlejrede computersystemer. For at sikre en hensigtsmæssig forvaltning af de F&U-aktiviteter, som er påbegyndt, men ikke afsluttet i løbet af det syvende rammeprogram (2007-2013), bør Artemis-fællesforetagendet oprettes for en periode, der udløber den 31. december 2017, men som kan forlænges.
(11)  FTI vedrørende indlejrede computersystemer er ambitiøst og omfattende, de finansielle og tekniske ressourcer, der skal mobiliseres, er store, og der er behov for en effektiv koordinering og ressourcesynergi samt finansiering, så det forudsætter en indsats fra Fællesskabets side. Det er derfor nødvendigt at oprette et fællesforetagende (i det følgende benævnt "Artemis-fællesforetagendet"), jf. EF-traktatens artikel 171, som en juridisk person med henblik på gennemførelsen af FTI vedrørende indlejrede computersystemer. For at sikre en hensigtsmæssig forvaltning af de F&U-aktiviteter, som er påbegyndt, men ikke afsluttet i løbet af det syvende rammeprogram (2007-2013), bør Artemis-fællesforetagendet oprettes for en periode, der udløber den 31. december 2017. Det bør sikres, at igangværende projekter efter den sidste indkaldelse af forslag i 2013 gennemføres, kontrolleres og støttes frem til 2017.
(Denne ændring vedrører hele teksten)
Ændring 2
Betragtning 12
(12)  Artemis-fællesforetagendet bør være et organ, der er oprettet af Fællesskaberne, og decharge for gennemførelsen af dets budget bør gives af Europa-Parlamentet1 efter indstilling fra Rådet, idet der dog bør tages hensyn til de særtræk, der skyldes, at FTI'er er offentlige-private partnerskaber, og især at den private sektor bidrager til budgettet.
(12)  Artemis-fællesforetagendet bør respektere Revisionsrettens beføjelse til at gennemgå resultatopgørelser for alle organer oprettet af Fællesskaberne og bør anerkende de fælles teknologiinitiativers særtræk som nye mekanismer til gennemførelse af offentlig-private partnerskaber for at finde frem til en mere effektiv løsning med henblik på decharge for Den Europæiske Unions almindelige budget.
____________
1Artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. Berigtiget i EUT L 2 af 7.1.2003, s. 39).
Ændring 3
Betragtning 21
(21)  For at sikre personalet stabile beskæftigelsesvilkår og ligebehandling samt for at tiltrække specialiseret videnskabeligt og teknisk personale af højeste kvalitet bør hele Artemis-fællesforetagendets personale ansættes i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne ("personalevedtægten").
(21)  For at sikre personalet stabile beskæftigelsesvilkår og ligebehandling samt tiltrække specialiseret videnskabeligt og teknisk personale af højeste kvalitet bør Kommissionen bemyndiges til at detachere det nødvendige antal tjenestemænd til Artemis-fællesforetagendet. Det øvrige personale ansættes af Artemis-fællesforetagendet efter værtslandets arbejdsretlige bestemmelser.
Ændring 4
Betragtning 25
(25)  Efter forudgående samråd med Kommissionen bør Artemis-fællesforetagendet have en særskilt finansforordning på grundlag af principperne i rammefinansforordningen1, hvor der tages højde for de særlige behov, der gør sig gældende, bl.a. behovet for at kombinere fællesskabsfinansiering og national finansiering for at støtte F&U-aktiviteter effektivt og inden for en rimelig frist.
(25)  De finansielle bestemmelser for Artemis-fællesforetagendet bør ikke afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1, medmindre det er nødvendigt på grund af de særlige forhold, der karakteriserer dettes drift, bl.a. behovet for at kombinere fællesskabsfinansiering og national finansiering for at støtte F&U-aktiviteter effektivt og inden for en rimelig frist. Der kræves forudgående samtykke fra Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af bestemmelser, som afviger fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002. Budgetmyndigheden bør informeres om alle sådanne afvigelser.
____________________________
1 Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. Berigtigelse i EFT L 2 af 7.1.2003, s. 39.
____________________________
1 EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. Berigtigelse i EFT L 2 af 7.1.2003, s. 39.
Ændring 5
Artikel 1, stk. 1
1.  Med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ (FTI) vedrørende indlejrede computersystemer oprettes der herved et fællesforetagende (i det følgende benævnt "Artemis-fællesforetagendet"), jf. EF-traktatens artikel 171, for en periode, som udløber den 31. december 2017. Denne periode kan forlænges ved en revision af denne forordning.
1.  Med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ (FTI) vedrørende indlejrede computersystemer oprettes der herved et fællesforetagende (i det følgende benævnt "Artemis-fællesforetagendet"), jf. EF-traktatens artikel 171, for en periode, som udløber den 31. december 2017. Det sikres, at igangværende projekter efter den sidste indkaldelse af forslag i 2013 gennemføres, kontrolleres og støttes frem til 2017.
Ændring 6
Artikel 2, litra d
d) sikre, at FTI vedrørende indlejrede computersystemer er effektivt og holdbart
udgår
Ændring 7
Artikel 2, litra d a (nyt)
da) fremme små og mellemstore virksomheders (SMV)'ernes deltagelse i aktiviteterne
Ændring 8
Artikel 4, stk. 2, litra a
a) et finansielt bidrag fra ARTEMISIA på højst 20 mio. EUR eller højst 1 % af de samlede projektudgifter, alt efter hvilket af disse beløb der er det højeste, dog højst 30 mio. EUR.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 9
Artikel 4, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)
Summen af bidrag som anført i litra a) og b) må ikke overstige 5 % af det samlede budget for Artemis-fællesforetagendet.
Ændring 10
Artikel 4, stk. 3, litra b
b)  Artemis-medlemsstaters finansielle bidrag, der har form af årlige tilsagnserklæringer, og som udbetales direkte til forsknings- og udviklingsorganisationer, der deltager i F&U-projekterne
b)  Artemis-medlemsstaters finansielle bidrag, der har form af årlige tilsagnserklæringer, og som udbetales direkte til forsknings- og udviklingsorganisationer, der deltager i F&U-projekterne; Artemis-medlemsstaterne sikrer, at de nationale midler tildeles hurtigst muligt
Ændring 11
Artikel 4, stk. 3 a (nyt)
3a.  De finansielle bidrag til projektomkostningerne, der stammer fra offentlige midler, er betinget af de bidrag i naturalier, som forsknings- og udviklingsorganisationer yder til projekterne for at dække deres andel af projektomkostningerne.
Ændring 12
Artikel 6, stk. 1
1.  Artemis-fællesforetagendets finansforordning skal bygge på rammefinansforordningens principper. Finansforordningen kan afvige fra rammefinansforordningen, hvor det er nødvendigt af hensyn til de særlige krav, Artemis-fællesforetagendets drift stiller, og forudsat at afvigelserne er aftalt på forhånd med Kommissionen.
1.  De finansielle bestemmelser for Artemis-fællesforetagendet må ikke afvige fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, medmindre det er nødvendigt på grund af de særlige forhold, der karakteriserer dettes drift, og Kommissionen på forhånd giver sit samtykke. Budgetmyndigheden informeres om alle sådanne afvigelser.
Ændring 13
Artikel 7, stk. 5, litra c
c)  Evaluerings- og udvælgelsesprocessen skal sikre, at tildeling af offentlige midler fra Artemis-fællesforetagendet sker på grundlag af rammeprogrammets principper om høj kvalitet og konkurrence.
c)  Evaluerings- og udvælgelsesprocessen, der gennemføres med bistand fra eksterne eksperter, skal sikre, at tildeling af offentlige midler fra Artemis-fællesforetagendet sker på grundlag af rammeprogrammets principper om høj kvalitet og konkurrence.
Ændring 14
Artikel 8, stk. 1
1.  Artemis-fællesforetagendets personale og administrerende direktør er omfattet af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber samt de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af disse bestemmelser.
1.   Artemis-fællesforetagendet ansætter sit personale i overensstemmelse med gældende bestemmelser i værtslandet. Kommissionen kan udstationere så mange tjenestemænd til Artemis-fællesforetagendet, som der er behov for.
Ændring 15
Artikel 8, stk. 2
2.  Artemis-fællesforetagendet udøver over for personalet de beføjelser, som er overdraget til ansættelsesmyndigheden i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og til den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.
udgår
Ændring 16
Artikel 8, stk. 3
3.  Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser under iagttagelse af artikel 110 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.
3.  Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser for udstationering af tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
Ændring 17
Artikel 9
Artikel 9
udgår
Privilegier og immuniteter
Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for Artemis-fællesforetagendet og dets personale.
Ændring 18
Artikel 10, stk. 1
1.  For Artemis-fællesforetagendets ansvar i aftaleforhold gælder den lovgivning, der finder anvendelse på de relevante aftaleretlige bestemmelser.
1.  For Artemis-fællesforetagendets ansvar i aftaleforhold gælder de relevante aftaleretlige bestemmelser og den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende aftale eller kontrakt.
Ændring 19
Artikel 10, stk. 3 a (nyt)
3a.  Artemis-fællesforetagendet har alene ansvaret for at opfylde sine forpligtelser.
Ændring 20
Artikel 10, stk. 3 b (nyt)
3b.  Artemis-fællesforetagendet har ikke ansvaret for at opfylde sine medlemmers finansielle forpligtelser. Det kan ikke drages til ansvar, hvis Artemis-medlemsstater ikke opfylder deres forpligtelser i forbindelse med indkaldelser af forslag, der er iværksat af Artemis-fællesforetagendet.
Ændring 21
Artikel 10, stk. 3 c (nyt)
3c.  Medlemmerne kan ikke drages til ansvar for nogen af Artemis-fællesforetagendets finansielle forpligtelser. Medlemmernes økonomiske ansvar er udelukkende et internt ansvar over for Artemis-fællesforetagendet og begrænser sig til det bidrag til midlerne, de har givet tilsagn om, jf. artikel 4.
Ændring 22
Artikel 12, stk. 2
2.  Senest den 31. december 2010 og den 31. december 2015 gennemfører Kommissionen foreløbige evalueringer af Artemis-fællesforetagendet med bistand fra uafhængige eksperter. Evalueringen omhandler kvaliteten og effektiviteten af Artemis-fællesforetagendet samt fremskridt mod opfyldelsen af de fastlagte mål. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet konklusionen af evalueringen sammen med sine bemærkninger.
2.  Senest den 31. december 2010 forelægger Kommissionen en foreløbig evaluering af Artemis-fællesforetagendet udarbejdet med bistand fra uafhængige eksperter for Europa-Parlamentet og Rådet. Evalueringen omhandler kvaliteten og effektiviteten af Artemis-fællesforetagendet samt fremskridt mod opfyldelsen af de fastlagte mål.
Ændring 23
Artikel 12, stk. 3
3.  Senest den 31. marts 2018 gennemfører Kommissionen en endelig evaluering af Artemis-fællesforetagendet med bistand fra uafhængige eksperter. Resultaterne af denne endelige evaluering forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.
udgår
Ændring 24
Artikel 12, stk. 4
4.  Decharge for gennemførelsen af Artemis-fællesforetagendets budget gives af Europa-Parlamentet efter indstilling fra Rådet efter en procedure, der er fastsat i Artemis-fællesforetagendets finansforordning.
4.  Decharge for gennemførelsen af Artemis-fællesforetagendets budget gives af Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet efter en procedure, der er fastsat i Artemis-fællesforetagendets finansielle bestemmelser, som respekterer Revisionsrettens beføjelse til at gennemgå resultatopgørelser for alle organer oprettet af De Europæiske Fællesskaber og anerkender de fælles teknologiinitiativers særtræk som nye mekanismer til gennemførelse af offentlig-private partnerskaber for at finde frem til en mere effektiv løsning med henblik på decharge for Den Europæiske Unions almindelige budget.
Ændring 25
Artikel 17
Der indgås en værtsstatsaftale mellem Artemis-fællesforetagendet og værtsstaten om kontorlokaler, privilegier og immuniteter og anden støtte fra Belgien til Artemis-fællesforetagendet.
Der indgås en værtsstatsaftale mellem Artemis-fællesforetagendet og værtsstaten om bistand med hensyn til kontorlokaler, privilegier og immuniteter og anden støtte fra Belgien til Artemis-fællesforetagendet.
Ændring 26
Bilag, artikel 1, stk. 3
3.  Artemis-fællesforetagendet oprettes fra offentliggørelsen af disse vedtægter i Den Europæiske Unions Tidende for en periode, der udløber den 31. december 2017.
3.  Artemis-fællesforetagendet oprettes fra offentliggørelsen af disse vedtægter i Den Europæiske Unions Tidende for en periode, der udløber den 31. december 2017. Det sikres, at igangværende projekter efter den sidste indkaldelse af forslag i 2013 gennemføres, kontrolleres og støttes frem til 2017.
Ændring 28
Bilag, artikel 1, stk. 4
4.  Denne periode kan forlænges ved at ændre disse vedtægter i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 23 under hensyn til de fremskridt, der er opnået med hensyn til at opfylde målene for Artemis-fællesforetagendet, og under forudsætning af at den økonomiske levedygtighed er sikret.
udgår
Ændring 27
Bilag, artikel 1, stk. 5 a (nyt)
5a.  Artemis-fællesforetagendet er et organ som omhandlet i artikel 185 i finansforordningen og punkt 47 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.
Ændring 29
Bilag, artikel 2, stk. 1, litra d
d) sikre, at FTI vedrørende indlejrede computersystemer er effektivt og holdbart
udgår
Ændring 30
Bilag, artikel 2, stk. 2, litra d a (nyt)
da) fremme SMV'ernes deltagelse i aktiviteterne
Ændring 31
Bilag, artikel 2, stk. 2, litra h
h) offentliggøre oplysninger om projekter, herunder navne på deltagere, og om størrelsen af Artemis-fællesforetagendets finansielle bidrag
h) offentliggøre oplysninger om projekter, herunder navne på deltagere, og om størrelsen af Artemis-fællesforetagendets finansielle bidrag pr. deltager
Ændring 32
Bilag, artikel 4, stk. 4
4.  Bestyrelsens afgørelser om andre juridiske personers medlemskab eller indstillinger fra bestyrelsen vedrørende tredjelande som nye medlemmer træffes på grundlag af ansøgerens relevans og potentielle merværdi for så vidt angår indsatsen for at nå Artemis-fællesforetagendets mål.
4.  Bestyrelsens afgørelser om andre juridiske personers medlemskab eller indstillinger fra bestyrelsen vedrørende tredjelande som nye medlemmer træffes på grundlag af ansøgerens relevans og potentielle merværdi for så vidt angår indsatsen for at nå Artemis-fællesforetagendets mål. I forbindelse med en ansøgning om medlemskab underretter bestyrelsen i god tid Kommissionen om dens bedømmelse af ansøgeren og i givet fald om bestyrelsens indstilling eller afgørelse. Kommissionen fremsender disse oplysninger til Rådet.
Ændring 33
Bilag, artikel 4, stk. 5
5.  Et medlem kan udtræde af Artemis-fællesforetagendet. Udtrædelsen træder uigenkaldeligt i kraft seks måneder efter, at de øvrige medlemmer er underrettet herom, og det tidligere medlem løses derefter fra alle forpligtelser bortset fra dem, der eksisterede før udtrædelsen.
5.  Et medlem kan udtræde af Artemis-fællesforetagendet. Udtrædelsen træder uigenkaldeligt i kraft, seks måneder efter at de øvrige medlemmer er underrettet herom, og det tidligere medlem løses derefter fra alle forpligtelser bortset fra dem, der blev indgået i medfør af en afgørelse fra Artemis-fællesforetagendet i henhold til disse vedtægter forud for det pågældende medlems udtrædelse. Kravet om seks måneders varsel gælder ikke, når et medlems udtrædelse er en direkte konsekvens af en ændring af disse vedtægter.
Ændring 34
Bilag, artikel 6, stk. 2, litra c
c) godkende Artemis-fællesforetagendets finansforordning, jf. artikel 13
c) godkende Artemis-fællesforetagendets finansielle bestemmelser, jf. vedtægternes artikel 13, efter høring af Kommissionen
Ændring 35
Bilag, artikel 7, stk. 2, litra e
e) godkende iværksættelse af indkaldelser af forslag
e) godkende indholdet i, formålet med og iværksættelsen af indkaldelser af forslag
Ændring 36
Bilag, artikel 7, stk. 3, litra b
b)  Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder vælger selv sin formand.
b)  Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder vælger selv sin formand hvert andet år. En formand kan kun genvælges to gange.
Ændring 37
Bilag, artikel 9, stk. 2
2.  Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, for en periode på op til tre år. Bestyrelsen kan efter en bedømmelse af den administrerende direktør forlænge mandatet med endnu en periode på højst fire år.
2.  Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen for en periode på op til tre år på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter at der i Den Europæiske Unions Tidende og andre steder i pressen eller på internettet har været offentliggjort en indkaldelse af interessetilkendegivelser. Bestyrelsen kan efter en bedømmelse af den administrerende direktør forlænge mandatet med endnu en periode på højst tre år.
Ændring 38
Bilag, artikel 10, stk. 2, litra b
b) et fællesskabsbidrag til finansiering af F&U-aktiviteterne
b) et fællesskabsbidrag til finansiering af projekterne
Ændring 39
Bilag, artikel 10, stk. 4, litra a
a)  ARTEMISIA yder et bidrag på højst 20 mio. EUR eller højst 1 % af de samlede projektudgifter, alt efter hvilket af disse beløb der er det højeste, dog højst 30 mio. EUR.
a)  ARTEMISIA yder et bidrag på højst 20 mio. EUR eller højst 1 % af de samlede projektudgifter, alt efter hvilket af disse beløb der er det højeste, dog højst 30 mio. EUR. Ved samlede udgifter til gennemførelse af projektet forstås samtlige udgifter (som defineret i fodnote 32) vedrørende alle projekter.
Ændring 40
Bilag, artikel 10, stk. 4, litra d a (nyt)
da)  Summen af bidrag som anført i litra a) og b) må ikke overstige 5 % af det samlede budget for Artemis-fællesforetagendet.
Ændring 41
Bilag, artikel 10, stk. 5, litra c
c) bidrag i naturalier fra projektdeltagende forsknings- og udviklingsorganisationer som deres andel af de udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projekterne. Deres samlede bidrag i Artemis-fællesforetagendets levetid skal være mindst lige så stort som bidraget fra de offentlige myndigheder.
c) bidrag i naturalier fra projektdeltagende forsknings- og udviklingsorganisationer, som skal evalueres med henblik på værdi og relevans for gennemførelsen af Artemis-fællesforetagendets aktiviteter og godkendes af bestyrelsen. Proceduren for evaluering af bidrag i naturalier vedtages af bestyrelsen. Det skal baseres på følgende principper:
- den overordnede strategi baseres på modus operandi i det syvende rammeprogram, hvor naturaliebidrag til projekter vurderes på revisionsniveau
- gennemførelsesbestemmelserne for Artemis-fællesforetagendet anvendes som retningslinje
- yderligere punkter dækkes af internationale regnskabsstandarder (International Accounting Standards)
- vurderingen af bidrag finder sted i overensstemmelse med de generelt accepterede værdier på det pågældende marked (artikel 172, stk. 2, litra b), i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1.
Kontrollen foretages af en uafhængig revisor.
__________________
1 EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 478/2007 (EUT L 111 af 28.4.2007, s. 13).
Ændring 42
Bilag, artikel 10, stk. 7
7.  Hvis et medlem af Artemis-fællesforetagendet ikke overholder sine tilsagn vedrørende dets aftalte finansielle bidrag til Artemis-fællesforetagendet, indkalder den administrerende direktør til et bestyrelsesmøde med henblik på at beslutte, om de øvrige medlemmer skal fratage det skyldige medlem dets medlemskab, eller om der skal træffes andre foranstaltninger, indtil det har overholdt sine forpligtelser.
7.  Hvis et medlem af Artemis-fællesforetagendet ikke overholder sine tilsagn vedrørende dets aftalte finansielle bidrag til Artemis-fællesforetagendet, underretter den administrerende direktør skriftligt det pågældende medlem herom og fastsætter en rimelig frist, inden for hvilken medlemmet kan afhjælpe dette forhold. Såfremt den misligholdte forpligtelse ikke opfyldes inden fristens udløb, indkalder den administrerende direktør til et bestyrelsesmøde med henblik på at beslutte, om det skyldige medlem skal fratages sit medlemskab, eller om der skal træffes andre foranstaltninger, indtil det har overholdt sine forpligtelser.
Ændring 43
Bilag, artikel 13, titel og stk. 1-3
Finansforordning
Finansielle bestemmelser
1.  Artemis-fællesforetagendets finansforordning vedtages af bestyrelsen.
1.  Artemis-fællesforetagendets finansielle bestemmelser vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen.
2.  Formålet med finansforordningen er at sikre en sund finansiel forvaltning af Artemis-fællesforetagendet.
2.  Formålet med de finansielle bestemmelser er at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af Artemis-fællesforetagendet.
3.  Finansforordningen skal bygge på rammefinansforordningens principper og indeholde bestemmelser om planlægning og gennemførelse af Artemis-fællesforetagendets budget. Finansforordningen kan afvige fra rammefinansforordningen, hvor det er nødvendigt af hensyn til de særlige krav, Artemis-fællesforetagendets drift stiller, og forudsat at afvigelserne er aftalt på forhånd med Kommissionen.
3.  Artemis-fællesforetagendets finansielle bestemmelser må ikke afvige fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, medmindre det er nødvendigt på grund af de særlige forhold, der karakteriserer dettes drift. Der kræves forudgående samtykke fra Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af bestemmelser, som afviger fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002. Budgetmyndigheden informeres om alle sådanne afvigelser.
Ændring 44
Bilag, artikel 13, stk. 4
4.  Decharge for gennemførelsen af Artemis-fællesforetagendets budget gives af Europa-Parlamentet efter indstilling fra Rådet efter en procedure, der fastsættes i Artemis-fællesforetagendets finansforordning.
4.  Decharge for gennemførelsen af Artemis-fællesforetagendets budget gives af Europa-Parlamentet under hensyn til en henstilling fra Rådet efter en procedure, der fastsættes i Artemis-fællesforetagendets finansielle bestemmelser, som respekterer Revisionsrettens beføjelse til at gennemgå resultatopgørelser for alle organer oprettet af De Europæiske Fællesskaber og anerkender de fælles teknologiinitiativers særtræk som nye mekanismer til gennemførelse af offentlig-private partnerskaber for at finde frem til en mere effektiv løsning med henblik på decharge for Den Europæiske Unions almindelige budget.
Ændring 45
Bilag, artikel 14, stk. 1
1.  I den flerårige strategiplan anføres strategien og planerne for at nå Artemis-fællesforetagendets mål, herunder forskningsdagsordenen.
1.  I den flerårige strategiplan anføres strategien og planerne for at nå Artemis-fællesforetagendets mål, herunder forskningsdagsordenen. Den flerårige strategiplan offentliggøres, når den er blevet godkendt af bestyrelsen.
Ændring 46
Bilag, artikel 14, stk. 2
2.  I det årlige arbejdsprogram beskrives emneområdet og budgettet for de indkaldelser af forslag, der er behov for til at gennemføre forskningsdagsordenen i et givet år.
2.  I det årlige arbejdsprogram beskrives emneområdet og budgettet for de indkaldelser af forslag, der er behov for til at gennemføre forskningsdagsordenen i et givet år. Det årlige arbejdsprogram offentliggøres, når det er blevet godkendt af bestyrelsen.
Ændring 47
Bilag, artikel 14, stk. 3
3.  I den årlige gennemførelsesplan anføres planen for gennemførelsen af alle Artemis-fællesforetagendets aktiviteter i et givet år, herunder planlagte indkaldelser af forslag og foranstaltninger, der skal gennemføres via udbud. Den årlige gennemførelsesplan forelægges af den administrerende direktør for bestyrelsen sammen med den årlige budgetplan.
3.  I den årlige gennemførelsesplan anføres planen for gennemførelsen af alle Artemis-fællesforetagendets aktiviteter i et givet år, herunder planlagte indkaldelser af forslag og foranstaltninger, der skal gennemføres via udbud. Den årlige gennemførelsesplan forelægges af den administrerende direktør for bestyrelsen sammen med den årlige budgetplan. Den årlige gennemførelsesplan offentliggøres, når den er blevet godkendt af bestyrelsen.
Ændring 48
Bilag, artikel 14, stk. 5, afsnit 2
Den administrerende direktør fremlægger den årlige aktivitetsrapport sammen med de årlige regnskaber og statusopgørelser.
Den administrerende direktør fremlægger den årlige aktivitetsrapport sammen med de årlige resultatopgørelser og balancer. Den årlige aktivitetsrapport skal omfatte SMV'ernes deltagelse i Artemis-fællesforetagendets F&U-aktiviteter.
Ændring 49
Bilag, artikel 14, stk. 6
6.  Årsregnskab og statusopgørelser: Senest to måneder efter hvert regnskabsårs afslutning forelægger den administrerende direktør årsregnskabet og statusopgørelserne for det foregående år for bestyrelsen med henblik på godkendelse. Årsregnskabet og statusopgørelserne for det foregående år forelægges for De Europæiske Fællesskabers Revisionsret.
6.  Den årlige resultatopgørelse og balance: Senest to måneder efter hvert regnskabsårs afslutning forelægger den administrerende direktør resultatopgørelsen og balancen for det foregående år for bestyrelsen med henblik på godkendelse. Resultatopgørelsen og balancen for det foregående år forelægges for De Europæiske Fællesskabers Revisionsret og for budgetmyndigheden.
Ændring 50
Bilag, artikel 15, stk. 2
2.  Artemis-fællesforetagendet indgår tilskudsaftaler med projektdeltagerne med henblik på gennemførelsen af projekterne. Tilskudsaftalerne skal henvise til og, når det er relevant, bero på modsvarende nationale tilskudsaftaler, jf. artikel 16, stk. 5, litra b).
2.  Artemis-fællesforetagendet indgår tilskudsaftaler med projektdeltagerne med henblik på gennemførelsen af projekterne. Betingelserne i disse tilskudsaftaler skal være i overensstemmelse med Artemis-fællesforetagendets finansielle bestemmelser og skal henvise til og, når det er relevant, bero på modsvarende nationale tilskudsaftaler, jf. artikel 16, stk. 5, litra b).
Ændring 51
Bilag, artikel 16, stk. 4, litra a
a)  Deltagere med hjemsted i Artemis-medlemsstater og i andre EU-medlemsstater eller associerede lande kan deltage i indkaldelser af forslag, som Artemis-fællesforetagendet iværksætter.
a)  Deltagere med hjemsted i Artemis-medlemsstater og i andre EU-medlemsstater eller associerede lande kan deltage i indkaldelser af forslag, som Artemis-fællesforetagendet iværksætter. Indkaldelser af forslag offentliggøres i videst muligt omfang gennem pressen, på internettet og andre steder.
Ændring 52
Bilag, artikel 18, stk. 1
1.  Personaleressourcerne fastsættes i stillingsfortegnelsen, som skal anføres i den årlige budgetplan.
1.  Personaleressourcerne fastsættes i stillingsfortegnelsen, som skal anføres i den årlige budgetplan, og som fremsendes af Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.
Ændring 53
Bilag, artikel 18, stk. 2
2.  Artemis-fællesforetagendets medarbejdere ansættes som midlertidigt ansatte og kontraktansatte på tidsbegrænsede kontrakter, der kan forlænges én gang til en maksimal samlet periode på syv år.
udgår
Ændring 54
Bilag, artikel 19, stk. 6
6.  Medlemmerne kan ikke drages til ansvar for nogen af Artemis-fællesforetagendets finansielle forpligtelser. Medlemmernes økonomiske ansvar er udelukkende et internt ansvar over for Artemis-fællesforetagendet og begrænser sig til det bidrag til midlerne, de har givet tilsagn om, jf. artikel 10, stk. 2.
6.  Medlemmerne kan ikke drages til ansvar for nogen af Artemis-fællesforetagendets forpligtelser. Medlemmernes økonomiske ansvar er udelukkende et internt ansvar over for Artemis-fællesforetagendet og begrænser sig til det bidrag til midlerne, de har givet tilsagn om, jf. artikel 10, stk. 2.
Ændring 55
Bilag, artikel 19, stk. 7
7.  Artemis-fællesforetagendets økonomiske ansvar for gæld begrænses til de bidrag, medlemmerne har ydet til driftsudgifterne, jf. artikel 10, stk. 2.
7.  Bortset fra de finansielle bidrag til projektdeltagerne, jf. artikel 16, stk. 5, litra a), begrænses Artemis-fællesforetagendets økonomiske ansvar for gæld til de bidrag, medlemmerne har ydet til driftsudgifterne, jf. artikel 10, stk.2.
Ændring 56
Bilag, artikel 22, stk. 5
5.  Når fysiske aktiver, der indgår i støtten fra værtsstaten, er tilbageleveret som anført i stk. 4, anvendes eventuelle tilbageværende aktiver til at dække Artemis-fællesforetagendets passiver og afviklingsomkostningerne. Over- eller underskud fordeles mellem eller dækkes af eksisterende medlemmer på tidspunktet for afviklingen i forhold til deres faktiske bidrag til Artemis-fællesforetagendet.
5.  Når fysiske aktiver, der indgår i støtten fra værtsstaten, er tilbageleveret som anført i stk. 4, anvendes eventuelle tilbageværende aktiver til at dække Artemis-fællesforetagendets passiver og afviklingsomkostningerne. Overskud fordeles mellem eksisterende medlemmer på tidspunktet for afviklingen i forhold til deres faktiske bidrag til Artemis-fællesforetagendet.
Ændring 57
Bilag, artikel 23, stk. 3
3.  Forslag til vedtægtsændringer godkendes af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 6 og forelægges Kommissionen til godkendelse.
3.  Forslag til vedtægtsændringer godkendes af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 6 og forelægges Kommissionen til godkendelse efter høring af Europa-Parlamentet.
Ændring 58
Bilag, artikel 23, stk. 4
4.  Uanset stk. 3 anses forslag om ændringer af artikel 1, stk. 3, artikel 4, stk. 3, artikel 10, stk. 4, litra b), og artikel 10, stk. 5, litra a), for at berøre et væsentligt aspekt, og de forudsætter derfor en ændring af denne forordning.
4.  Uanset stk. 3 anses forslag om ændringer af artikel 1, stk. 3, artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 4, litra b), artikel 10, stk. 5, litra a), og artikel 19 for at berøre et væsentligt aspekt, og de forudsætter derfor en ændring af denne forordning.
Ændring 60
Bilag, artikel 24, stk. 2, litra i
i) "adgangsrettigheder": ikke-eksklusive licenser og brugerrettigheder til forgrund eller baggrund, idet disse rettigheder dog ikke omfatter retten til at meddele underlicens, medmindre andet er aftalt i projektaftalen
i) "adgangsrettigheder": ikke-eksklusive licenser og brugerrettigheder til forgrund eller baggrund, som tildeles i henhold til projektaftaler, idet disse rettigheder dog ikke omfatter retten til at meddele underlicens, medmindre andet er aftalt i projektaftalen
Ændring 61
Bilag, artikel 24, stk. 2, litra j
j) "nødvendig": af "teknisk afgørende betydning" for gennemførelsen af projektet og/eller for anvendelse af forgrund, og, når det drejer sig om intellektuelle ejendomsrettigheder, forstås ved "nødvendig", at de pågældende intellektuelle ejendomsrettigheder ville blive krænket, hvis der ikke blev givet adgangsrettigheder
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 62
Bilag, artikel 24, stk. 3, afsnit 3.2.1.
3.2.1.  Projektdeltagere i det samme projekt skal indgå en projektaftale med hinanden, der bl.a. indeholder bestemmelser om de adgangsrettigheder, der skal gives i henhold til denne artikel. Projektdeltagerne kan fastlægge, hvilken baggrund der er nødvendig for projektet, og de kan, hvis det er relevant, aftale at udelukke nærmere bestemt baggrund.
3.2.1.  Projektdeltagere i det samme projekt skal indgå en projektaftale med hinanden, der bl.a. indeholder bestemmelser om de adgangsrettigheder, der skal gives i henhold til denne artikel. Projektdeltagere kan beslutte at give mere omfattende adgangsrettigheder end de rettigheder, der foreskrives i denne artikel. Projektdeltagerne kan fastlægge, hvilken baggrund der er nødvendig for projektet, og de kan, hvis det er relevant, aftale at udelukke nærmere bestemt baggrund.
Ændring 63
Bilag, artikel 24, stk. 3, afsnit 3.2.4.
3.2.4.  Deltagere i samme projekt skal have adgangsrettigheder til baggrund, hvis det er nødvendigt for anvendelsen af deres egen forgrund i forbindelse med projektet, forudsat at ejeren af baggrunden er berettiget til at give sådanne rettigheder. Sådanne adgangsrettigheder gives på ikke-eksklusive vilkår og på fair, rimelige og ikke-diskriminerende betingelser.
3.2.4.  Deltagere i samme projekt skal have adgangsrettigheder til baggrund, hvis det er nødvendigt for anvendelsen af deres egen forgrund i forbindelse med projektet, forudsat at ejeren af baggrunden er berettiget til at give sådanne rettigheder. Sådanne adgangsrettigheder gives på ikke-eksklusive vilkår og på fair, rimelige og ikke-diskriminerende betingelser, og de kan ikke overføres.
Ændring 65
Bilag, artikel 24, stk. 3, afsnit 3.4.1
3.4.1.  Hvis en deltager overfører ejendomsret til forgrund, skal vedkommende lade sine forpligtelser vedrørende forgrunden overgå til erhververen, herunder forpligtelsen til at lade sådanne forpligtelser overgå til en evt. efterfølgende erhverver. Forpligtelserne omfatter bl.a. forpligtelser vedrørende adgangsrettigheder, formidling og anvendelse.
3.4.1.  Hvis en deltager overfører ejendomsret til forgrund, skal vedkommende lade sine forpligtelser vedrørende forgrunden overgå til erhververen, navnlig forpligtelser vedrørende adgangsrettigheder og formidling og anvendelse heraf. Ved en sådan overførsel underretter den berørte deltager de øvrige deltagere i samme projekt om erhververens navn og kontaktoplysninger.
Ændring 66
Bilag, artikel 24, stk. 3, afsnit 3.4.2
3.4.2.  Under overholdelse af tavshedspligten giver en projektdeltager, når denne skal lade forpligtelsen til at give adgangsrettigheder overgå til en anden, de øvrige deltagere meddelelse om en planlagt overførsel med mindst 45 dages varsel sammen med tilstrækkelige oplysninger om den planlagte nye ejer af forgrunden, således at de andre deltagere kan benytte sig af deres adgangsrettigheder. Efter en sådan meddelelse kan de andre deltagere inden 30 dage eller inden for en anden frist, der er aftalt skriftligt, modsætte sig en planlagt overførsel af ejendomsret med den begrundelse, at det ville have negative konsekvenser for deres adgangsrettigheder. Hvis en af de andre deltagere godtgør, at det ville have negative konsekvenser for vedkommendes adgangsrettigheder, finder den planlagte overførsel ikke sted, før der er indgået en aftale mellem de berørte deltagere.
udgår

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).
(2) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik