Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0088(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0484/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0484/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2007 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0588

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 570kWORD 213k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Σύσταση της κοινής επιχείρησης ARTEMIS *
P6_TA(2007)0588A6-0484/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση της "κοινής επιχείρησης ARTEMIS" για την υλοποίηση κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών (COM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0243),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1) και ειδικότερα το άρθρο 185 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2) (ΔΣ) και ειδικότερα την παράγραφο 47 της εν λόγω συμφωνίας,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 171 και 172 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0172/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0484/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που σημειώνεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1α του τρέχοντος πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου 2007-2013 και με όσα προβλέπει η παράγραφος 47 της Διοργανικής Συμφωνίας (ΔΣ) της 17ης Μαΐου 2006· παρατηρεί ότι οιαδήποτε χρηματοδότηση πέραν του 2013 θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το προσεχές χρηματοδοτικό πλαίσιο·

3.   υπενθυμίζει ότι η γνωμοδότηση την οποία εξέδωσε η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν προδικάζει την έκβαση της διαδικασίας του άρθρου 47 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006, η οποία έχει εφαρμογή στην ίδρυση της Κοινής Επιχείρησης ARTEMIS·

4.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 119, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης Ευρατόμ·

5.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

6.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Πρέπει να αποφέρει σχέδια και αρχιτεκτονικές αναφοράς που προσφέρουν κοινές αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις για δεδομένο εύρος εφαρμογών, ενδιάμεσο λογισμικό που επιτρέπει αρραγή συνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα, και ολοκληρωμένες μεθόδους συστημικού σχεδιασμού και εργαλεία για ταχεία ανάπτυξη και δημιουργία πρωτότυπων. Η φιλοδοξία και το πεδίο εφαρμογής των δηλωμένων στόχων της ΚΤΠ στα "ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών", η κλίμακα των οικονομικών και τεχνικών πόρων που πρέπει να ενεργοποιηθούν, καθώς και η ανάγκη για επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού και συνέργειας πόρων και χρηματοδότησης, απαιτούν ανάληψη δράσης από την Κοινότητα Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να συσταθεί κοινή επιχείρηση (εφεξής αναφερόμενη ως "κοινή επιχείρηση ARTEMIS") βάσει του άρθρου 171 της συνθήκης ΕΚ ως νομική οντότητα για την υλοποίηση της ΚΤΠ στα "ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών". Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση των δραστηριοτήτων Ε&Α που εισήχθησαν από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013), συγκροτείται η κοινή επιχείρηση ARTEMIS για χρονική περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017, η οποία είναι δυνατόν να παραταθεί.
(11)  Πρέπει να αποφέρει σχέδια και αρχιτεκτονικές αναφοράς που προσφέρουν κοινές αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις για δεδομένο εύρος εφαρμογών, ενδιάμεσο λογισμικό που επιτρέπει αρραγή συνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα, και ολοκληρωμένες μεθόδους συστημικού σχεδιασμού και εργαλεία για ταχεία ανάπτυξη και δημιουργία πρωτότυπων. Η φιλοδοξία και το πεδίο εφαρμογής των δηλωμένων στόχων της ΚΤΠ στα "ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών", η κλίμακα των οικονομικών και τεχνικών πόρων που πρέπει να ενεργοποιηθούν, καθώς και η ανάγκη για επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού και συνέργειας πόρων και χρηματοδότησης, απαιτούν ανάληψη δράσης από την Κοινότητα Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να συσταθεί κοινή επιχείρηση (εφεξής αναφερόμενη ως "κοινή επιχείρηση ARTEMIS") βάσει του άρθρου 171 της συνθήκης ΕΚ ως νομική οντότητα για την υλοποίηση της ΚΤΠ στα "ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών". Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση των δραστηριοτήτων Ε&Α που εισήχθησαν από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013), συγκροτείται η κοινή επιχείρηση ARTEMIS για χρονικό διάστημα που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017. Πρέπει να διασφαλισθεί ότι, μετά την τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το 2013, τα έργα που θα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη θα εκτελεστούν, θα παρακολουθούνται και θα χρηματοδοτηθούν μέχρι το 2017.
Η παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται σε ολόκληρο το κείμενο.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS πρέπει να είναι όργανο που θα συσταθεί από τις Κοινότητες και του οποίου απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του θα χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1 έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου, συνεκτιμώντας ωστόσο τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από το χαρακτήρα των ΚΤΠ ως συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και ιδίως από την συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στον προϋπολογισμό.
(12)  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS πρέπει να σέβεται την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά την εξέταση των λογαριασμών εσόδων και δαπανών όλων των οργανισμών που ιδρύονται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, και να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, ως νέων μηχανισμών για την εφαρμογή συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ώστε να εξευρεθεί αποτελεσματικότερη λύση σε σχέση με την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό της Κοινότητας.
____________
1 Άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τον Δημοσιονομικό Κανονισμό που εγαρμόζεται στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72. Διορθωτικό στην ΕΕ L 2, 7.1.2003, σ. 39).
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Η ανάγκη εξασφάλισης σταθερών συνθηκών απασχόλησης και ισότιμης μεταχείρισης του προσωπικού, καθώς και προσέλκυσης ειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού περιωπής, επιβάλλει την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ("κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης") σε όλα τα μέλη του προσωπικού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
(21)  Η ανάγκη εξασφάλισης σταθερών συνθηκών απασχόλησης και ισότιμης μεταχείρισης του προσωπικού, καθώς και προσέλκυσης ειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού περιωπής, επιβάλλει η Επιτροπή να έχει δικαίωμα απόσπασης όσων υπαλλήλων απαιτούνται για τη λειτουργία της κοινής επιχείρησης ARTEMIS. Το υπόλοιπο προσωπικό πρέπει να προσλαμβάνεται από την κοινή επιχείρηση ARTEMIS, σύμφωνα με τους κανόνες απασχόλησης της χώρας υποδοχής.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS πρέπει, με την επιφύλαξη προηγούμενης διαβούλευσης με την Επιτροπή, να διέπεται από χωριστό χρηματοοικονομικό κανονισμό βάσει των αρχών του πλαισίου χρηματοοικονομικού κανονισμού του 2002 που να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες της, οι οποίες προκύπτουν ιδίως από την ανάγκη συνδυασμού κοινοτικής και εθνικής χρηματοδότησης για την αποδοτική και έγκαιρη υποστήριξη δραστηριοτήτων Ε&Α.
(25)  Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για την κοινή επιχείρηση ARTEMIS δεν πρέπει να αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, εκτός αν αυτό απαιτείται ειδικά από τις επιχειρησιακές ανάγκες της, και ιδίως από την ανάγκη συνδυασμού κοινοτικής και εθνικής χρηματοδότησης για την αποδοτική και έγκαιρη υποστήριξη δραστηριοτήτων Ε&Α. Για τη θέσπιση οποιωνδήποτε κανόνων αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση της Επιτροπής. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρέπει να ενημερώνεται για τυχόν τέτοιες παρεκκλίσεις.
_________
1 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72· διορθωτικό στην ΕΕ L 2, 7.1.2003, σ. 39.
_____________
1 ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72. Διορθωτικό στην ΕΕ L 2, 7.1. 2003, σ. 39.
Τροπολογία 5
Άρθρο 1, παράγραφος 1
1.  Για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας (ΚΤΠ) στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών, συστήνεται κοινή επιχείρηση υπό την έννοια του άρθρου 171 της Συνθήκης, αναφερόμενη στο εξής ως "κοινή επιχείρηση ARTEMIS" για χρονική περίοδο η οποία λήγει στις 31.12.17. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί με αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού.
1.  Για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας (ΚΤΠ) στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών, συστήνεται κοινή επιχείρηση υπό την έννοια του άρθρου 171 της Συνθήκης, αναφερόμενη στο εξής ως "κοινή επιχείρηση ARTEMIS" για χρονικό διάστημα που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Διασφαλίζεται ότι, μετά την τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το 2013, τα έργα που θα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη θα εκτελεστούν, θα παρακολουθούνται και θα χρηματοδοτηθούν μέχρι το 2017.
Τροπολογία 6
Άρθρο 2, στοιχείο δ)
δ) να εξασφαλίσει την απόδοση και τη βιωσιμότητα των ΚΤΠ στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών·
Διαγράφεται
Τροπολογία 7
Άρθρο 2, στοιχείο δα) (νέο)
δα) να προωθηθεί η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δραστηριότητές του·
Τροπολογία 8
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο α)
(α) χρηματοοικονομική συνεισφορά από την ARTEMISIA έως 20 εκατ. ευρώ ή έως ποσοστό 1% του συνολικού κόστους των έργων, οποιοδήποτε ποσό είναι μεγαλύτερο, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 30 εκατ. ευρώ·
α) χρηματοοικονομική συνεισφορά από την ARTEMISIA έως 20 εκατομμύρια ΕUR ή έως ποσοστό 1% του συνολικού κόστους των έργων, οποιοδήποτε ποσό είναι μεγαλύτερο, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια ΕUR·
Τροπολογία 9
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο 1α (νέο)
Το ποσό των συνεισφορών στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία a) και β) δεν υπερβαίνουν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
Τροπολογία 10
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο β)
β) χρηματοοικονομικές συνεισφορές από κράτη μέλη της ARTEMIS υπό μορφή ετήσιων πιστώσεων που καταβάλλονται απευθείας σε οργανισμούς Ε&Α οι οποίοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες Ε&Α·
β) χρηματοοικονομικές συνεισφορές από κράτη μέλη της ARTEMIS υπό μορφή ετήσιων πιστώσεων που καταβάλλονται απευθείας σε οργανισμούς Ε&Α οι οποίοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες Ε&Α· τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS διασφαλίζουν τη χορήγηση εθνικών πόρων με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση.
Τροπολογία 11
Άρθρο 4, παράγραφος 3α (νέα)
3a. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές στο κόστος των έργων από δημόσιους πόρους θα εξαρτώνται από συνεισφορές σε είδος στα έργα, χορηγούμενες από ερευνητικούς και αναπτυξιακούς οργανισμούς για να καλυφθεί το μερίδιό τους στο κόστος των έργων.
Τροπολογία 12
Άρθρο 6, παράγραφος 1
1.  Ο δημοσιονομικός κανονισμός της κοινής επιχείρησης ARTEMIS βασίζεται στις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου. Μπορεί να αποκλίνει από τον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο εφόσον τούτο απαιτείται από τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης διαβούλευσης με την Επιτροπή.
1.  Οι δημοσιονομικοί κανόνες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS δεν αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, εκτός αν τούτο απαιτείται από τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες της, και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συγκατάθεσης της Επιτροπής. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται για παρόμοιες παρεκκλίσεις.
Τροπολογία 13
Άρθρο 7, παράγραφος 5, στοιχείο γ)
γ) Με τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής εξασφαλίζεται ότι η κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης της κοινής επιχείρησης ARTEMIS ακολουθεί τις αρχές της αριστείας και του ανταγωνισμού.
γ) Με τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής που πραγματοποιείται με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εξασφαλίζεται ότι η κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης της κοινής επιχείρησης ARTEMIS ακολουθεί τις αρχές της αριστείας και του ανταγωνισμού.
Τροπολογία 14
Άρθρο 8, παράγραφος 1
1.  Για το προσωπικό της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και για τον εκτελεστικό διευθυντή της ισχύουν οι αρχές του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών και οι κανόνες που θεσπίζονται από κοινού από τα θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους σκοπούς εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS.
1.   Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS προσλαμβάνει το προσωπικό της σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα υποδοχής. Η Επιτροπή μπορεί να αποσπά στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS όσους υπαλλήλους απαιτούνται.
Τροπολογία 15
Άρθρο 8, παράγραφος 2
2.  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS ασκεί έναντι του προσωπικού της τις εξουσίες που ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων αρχή από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 16
Άρθρο 8, παράγραφος 3
3.  Το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία με την Επιτροπή, εγκρίνει τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3.  Το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία με την Επιτροπή, εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής όσον αφορά την απόσπαση υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τροπολογία 17
Άρθρο 9
Άρθρο 9
Διαγράφεται
Προνόμια και ασυλίες
Το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζεται στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS και στο προσωπικό της.
Τροπολογία 18
Άρθρο 10, παράγραφος 1
1.  Η συμβατική ευθύνη της κοινής επιχείρησης ARTEMIS διέπεται από το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχετικές συμβατικές διατάξεις.
1.  Η συμβατική ευθύνη της κοινής επιχείρησης ARTEMIS διέπεται από τις σχετικές συμβατικές διατάξεις και από το δίκαιο που εφαρμόζεται στην εκάστοτε συμφωνία ή σύμβαση.
Τροπολογία 19
Άρθρο 10, παράγραφος 3α (νέα)
3a. Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
Τροπολογία 20
Άρθρο 10, παράγραφος 3β (νέα)
. Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS δεν ευθύνεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μελών της. Δεν ευθύνεται για κανένα κράτος μέλος της ARTEMIS που δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του οι οποίες απορρέουν από προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που έχει δρομολογήσει η κοινή επιχείρηση ARTEMIS.
Τροπολογία 21
Άρθρο 10, παράγραφος 3γ (νέα)
. Τα μέλη ουδεμία ευθύνη φέρουν για τις υποχρεώσεις της Κοινής Επιχείρησης ARTEMIS. Η οικονομική ευθύνη των μελών αποτελεί εσωτερική ευθύνη έναντι μόνον της Κοινής Επιχείρησης ARTEMIS και περιορίζεται στη δέσμευσή τους να συμβάλλουν στους πόρους, όπως ορίζει το άρθρο 4.
Τροπολογία 22
Άρθρο 12, παράγραφος 2
2.  Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2010 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή, επικουρούμενη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, διεξάγει ενδιάμεσες αξιολογήσεις της κοινής επιχείρησης ARTEMIS. Η εν λόγω αξιολόγηση αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, καθώς και την πρόοδο στην κατεύθυνση των στόχων που έχουν οριστεί. Η Επιτροπή ανακοινώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.
2.  Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, την οποία έχει προετοιμάσει επικουρούμενη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η εν λόγω αξιολόγηση αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, καθώς και την πρόοδο στην κατεύθυνση των στόχων που έχουν οριστεί.
Τροπολογία 23
Άρθρο 12, παράγραφος 3
3.  Έως την 31η Μαρτίου 2018, η Επιτροπή, επικουρούμενη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, διεξάγει τελική αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ARTEMIS. Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Διαγράφεται
Τροπολογία 24
Άρθρο 12, παράγραφος 4
4.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
4.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται από τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, με σεβασμό της αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά την εξέταση των λογαριασμών εσόδων και δαπανών όλων των οργανισμών που ιδρύονται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, και αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, ως νέων μηχανισμών για την εφαρμογή συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ώστε να εξευρεθεί αποτελεσματικότερη λύση σε σχέση με την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό της Κοινότητας.
Τροπολογία 25
Άρθρο 17
Μεταξύ της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και της φιλοξενούσας χώρας συνάπτεται συμφωνία φιλοξενίας όσον αφορά τη στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και τις ασυλίες και λοιπή στήριξη που θα προσφέρει το Βέλγιο στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS.
Μεταξύ της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και της φιλοξενούσας χώρας συνάπτεται συμφωνία φιλοξενίας όσον αφορά την υποστήριξη για τη στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και τις ασυλίες και λοιπή στήριξη που θα προσφέρει το Βέλγιο στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS.
Τροπολογία 26
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 3
3.  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS ιδρύεται από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για χρονική περίοδο που λήγει στις 31.12.2017.
3.  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS ιδρύεται από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για χρονικό διάστημα που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Διασφαλίζεται ότι, μετά την τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το 2013, τα έργα που θα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη θα εκτελούνται, θα παρακολουθούνται και θα χρηματοδοτούνται μέχρι το 2017.
Τροπολογία 28
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 4
4.  Η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, συνεκτιμώντας την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί οικονομική βιωσιμότητα.
Διαγράφεται
Τροπολογία 27
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 5α (νέα)
5α. Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS είναι οργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 185 του δημοσιονομικού κανονισμού και της παραγράφου 47 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαϊου 2006·
Τροπολογία 29
Παράρτημα, άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο δ)
δ) να εξασφαλίσει την απόδοση και τη βιωσιμότητα των ΚΤΠ στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών·
Διαγράφεται
Τροπολογία 30
Παράρτημα, άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο δα) (νέο)
δα) να προαγάγει τη συμμετοχή τον ΜΜΕ στις δραστηριότητές της·
Τροπολογία 31
Παράρτημα, άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο η)
η) να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα έργα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των συμμετεχόντων και του ποσού της χρηματοοικονομικής συνεισφοράς της κοινής επιχείρησης ARTEMIS·
η) να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα έργα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των συμμετεχόντων και του ποσού ανά συμμετέχοντα της χρηματοοικονομικής συνεισφοράς της κοινής επιχείρησης ARTEMIS ανά συμμετέχοντα·
Τροπολογία 32
Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 4
4.  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση οποιασδήποτε άλλης νομικής οντότητας ή σχετικά με συστάσεις του διοικητικού συμβουλίου για την προσχώρηση τρίτων χωρών λαμβάνουν υπόψη τη σημασία και τη δυνητική προστιθέμενη αξία του υποψηφίου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
4.  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση οποιασδήποτε άλλης νομικής οντότητας ή σχετικά με συστάσεις του διοικητικού συμβουλίου για την προσχώρηση τρίτων χωρών λαμβάνουν υπόψη τη σημασία και τη δυνητική προστιθέμενη αξία του υποψηφίου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS. Για κάθε αίτηση ένταξης, το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει εγκαίρως την Επιτροπή σχετικά με την πραγματοποιηθείσα αξιολόγηση του υποψηφίου και, εφόσον απαιτείται, σχετικά με τη σύσταση ή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 33
Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 5
5.  Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την κοινή επιχείρηση ARTEMIS. Η αποχώρηση καθίσταται οριστική και ανέκκλητη έξι μήνες έπειτα από την κοινοποίηση στα λοιπά μέλη, ύστερα από την οποία το πρώην μέλος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση εκτός των ήδη υφιστάμενων πριν από την αποχώρησή του.
5.  Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την κοινή επιχείρηση ARTEMIS. Η αποχώρηση καθίσταται οριστική και ανέκκλητη έξι μήνες έπειτα από την κοινοποίηση στα λοιπά μέλη, ύστερα από την οποία το πρώην μέλος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση εκτός των ήδη ανειλημμένων μέσω της απόφασης για την κοινή επιχείρηση ARTEMIS, σύμφωνα με το καταστατικό αυτό πριν από την αποχώρηση του μέλους. Η υποχρέωση για υποβολή εξάμηνης κοινοποίησης δεν εφαρμόζεται όταν η αποχώρηση μέλους οφείλεται σε τροποποίηση του καταστατικού και αποτελεί άμεση συνέπειά της.
Τροπολογία 34
Παράρτημα, άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο γ)
γ) εγκρίνει το δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ARTEMIS σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού·
γ) εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή·
Τροπολογία 35
Παράρτημα, άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο ε)
ε) εγκρίνει τη δρομολόγηση προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων·
ε) εγκρίνει το περιεχόμενο, τους στόχους και τη δρομολόγηση προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων·
Τροπολογία 36
Παράρτημα, άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο β)
β) Το συμβούλιο των δημόσιων αρχών εκλέγει τον πρόεδρο του.
β) Το συμβούλιο των δημόσιων αρχών εκλέγει τον πρόεδρο του ανά διετία. Ο ίδιος πρόεδρος μπορεί να επανεκλεγεί δύο μόνο φορές.
Τροπολογία 37
Παράρτημα, άρθρο 9, παράγραφος 2
2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή για χρονική περίοδο το πολύ τριών ετών. Έπειτα από αξιολόγηση των επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή, μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να παρατείνει τη θητεία του για μια περαιτέρω περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.
2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, μετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και σε άλλα έντυπα ή σε ιστοθέσεις του Διαδικτύου, για χρονικό διάστημα το πολύ τριών ετών. Έπειτα από αξιολόγηση των επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή, μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να παρατείνει τη θητεία του για μια περαιτέρω περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη.
Τροπολογία 38
Παράρτημα, άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο β)
β) κοινοτική συνεισφορά για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων E&A·
β) κοινοτική συνεισφορά για χρηματοδότηση των έργων·
Τροπολογία 39
Παράγραφος, άρθρο 10, παράγραφος 4, στοιχείο α)
α) η ARTEMISIA πραγματοποιεί συνεισφορά έως 20 εκατ. ευρώ ή έως ποσοστό 1% της συνολικής δαπάνης των έργων, οποιοδήποτε ποσό είναι υψηλότερο, που όμως δεν υπερβαίνει τα 30 εκατ. ευρώ·
α) η ARTEMISIA πραγματοποιεί συνεισφορά έως 20 εκατομμύρια ΕUR ή έως ποσοστό 1% της συνολικής δαπάνης των έργων, οποιοδήποτε ποσό είναι υψηλότερο, που όμως δεν υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια ΕUR· ως συνολική δαπάνη νοείται το ποσόν του συνολικού κόστους (όπως ορίζεται στην υποσημείωση 32) όλων των έργων.
Τροπολογία 40
Παράρτημα, άρθρο 10, παράγραφος 4, στοιχείο δα) (νέο)
δα) Το ποσό των συνεισφορών κατά τα στοιχεία a) και β) δεν υπερβαίνει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
Τροπολογία 41
Παράρτημα, άρθρο 10, παράγραφος 5, στοιχείο γ)
γ) συνεισφορές σε είδος από οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης που συμμετέχουν σε έργα, ως μερίδιό τους στις απαιτούμενες δαπάνες για τη διεξαγωγή των έργων. Η συνολική συνεισφορά τους κατά τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης ARTEMIS ισούται ή υπερβαίνει τη συνεισφορά των δημόσιων αρχών.
γ) συνεισφορές σε είδος από οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης που συμμετέχουν σε έργα, υπόκεινται σε αξιολόγηση της αξίας και της συνάφειάς τους σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και την αποδοχή τους από Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαδικασία αξιολόγησης των συνεισφορών σε είδος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Βασίζεται στις κάτωθι αρχές:
- η συνολική προσέγγιση βασίζεται στο modus operandi του 7ου προγράμματος πλαισίου, στο πλαίσιο του οποίου οι συνεισφορές σε είδος αξιολογούνται σε επίπεδο αναθεώρησης·
- ως κατευθυντήριος οδηγός λαμβάνονται οι δημοσιονομικοί κανόνες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS·
- συμπληρωματικά θέματα καλύπτονται από τις διεθνείς προδιαγραφές λογιστικής·
- η αποτίμηση των συνεισφορών γίνεται σύμφωνα με το γενικώς αποδεκτό κόστος στη συγκεκριμένη αγορά (άρθρο 172, παράγραφος 2, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*).
Η εξακρίβωση των στοιχείων πραγματοποιείται από ανεξάρτητο ελεγκτή.
_____________________
* ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 478/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 111, 28.4.2007, σ. 13).
Τροπολογία 42
Παράρτημα, άρθρο 10, παράγραφος 7
7.  Σε περίπτωση που μέλος της κοινής επιχείρησης ARTEMIS δεν ανταποκρίνεται στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συμφωνημένη χρηματοοικονομική συνεισφορά του στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS, ο εκτελεστικός διευθυντής συγκαλεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για να αποφασιστεί εάν τα υπόλοιπα μέλη θα αποβάλουν το μέλος που δεν συμμορφώνεται ή εάν πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
7.  Εφόσον μέλος της κοινής επιχείρησης ARTEMIS δεν ανταποκρίνεται στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συμφωνημένη χρηματοοικονομική συνεισφορά του στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει εγγράφως σχετικά το εν λόγω μέλος και τάσσει εύλογη προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να αποκατασταθεί η παράλειψη. Αν οι υποχρεώσεις δεν καλυφθούν εντός της εν λόγω προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής συγκαλεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για να αποφασιστεί εάν το μέλος που δεν συμμορφώνεται πρέπει να αποβληθεί ή εάν πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
Τροπολογία 43
Παράρτημα, άρθρο 13, τίτλος και παράγραφοι 1 έως 3
Δημοσιονομικός κανονισμός
1.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει και θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
Δημοσιονομικοί κανόνες
1.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει και θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή.
2.  Σκοπός του δημοσιονομικού κανονισμού είναι η εξασφάλιση χρηστής οικονομικής διαχείρισης της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
2.  Σκοπός των δημοσιονομικών κανόνων είναι η εξασφάλιση χρηστής οικονομικής διαχείρισης της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
3.  Ο δημοσιονομικός κανονισμός βασίζεται στις αρχές του πλαισίου δημοσιονομικού κανονισμού και περιλαμβάνει διατάξεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS. Ο δημοσιονομικός κανονισμός μπορεί να αποκλίνει από τον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο εφόσον τούτο απαιτείται από τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης διαβούλευσης με την Επιτροπή.
3.  Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για την κοινή επιχείρηση ARTEMIS δεν πρέπει να αποκλίνουν από τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, εκτός αν αυτό απαιτείται από τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες της. Απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση της Επιτροπής για οιουσδήποτε κανόνες αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται για παρόμοιες παρεκκλίσεις.
Τροπολογία 44
Παράρτημα, άρθρο 13, παράγραφος 4
4.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
4.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται από τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, με σεβασμό της αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά την εξέταση των λογαριασμών εσόδων και δαπανών όλων των οργανισμών που ιδρύονται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, και αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, ως νέων μηχανισμών για την εφαρμογή συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ώστε να εξευρεθεί αποτελεσματικότερη λύση σε σχέση με την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό της Κοινότητας.
Τροπολογία 45
Παράρτημα, άρθρο 14, παράγραφος 1
1.  Στον πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό προσδιορίζονται η στρατηγική και τα σχέδια για την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, συμπεριλαμβανομένου του θεματολογίου έρευνας.
1.  Στον πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό προσδιορίζονται η στρατηγική και τα σχέδια για την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, συμπεριλαμβανομένου του θεματολογίου έρευνας. Ο πολυετής στρατηγικός σχεδιασμός, αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δημοσιοποιείται.
Τροπολογία 46
Παράρτημα, άρθρο 14, παράγραφος 2
2.  Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών περιγράφεται το πεδίο εφαρμογής και ο προϋπολογισμός για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που απαιτούνται για την υλοποίηση του θεματολογίου έρευνας για ένα συγκεκριμένο έτος.
2.  Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών περιγράφεται το πεδίο εφαρμογής και ο προϋπολογισμός για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που απαιτούνται για την υλοποίηση του θεματολογίου έρευνας για ένα συγκεκριμένο έτος. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δημοσιοποιείται.
Τροπολογία 47
Παράρτημα, άρθρο 14, παράγραφος 3
3.  Στο ετήσιο σχέδιο υλοποίησης προσδιορίζεται το σχέδιο για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για ένα συγκεκριμένο έτος, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν μέσω διαγωνισμών. Το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή στο διοικητικό συμβούλιο μαζί με το ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού.
3.  Στο ετήσιο σχέδιο υλοποίησης προσδιορίζεται το σχέδιο για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για ένα συγκεκριμένο έτος, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν μέσω διαγωνισμών. Το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή στο διοικητικό συμβούλιο μαζί με το ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού. Το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης, αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δημοσιοποιείται.
Τροπολογία 48
Παράρτημα, άρθρο 14, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο
Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων παρουσιάζεται η πρόοδος της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για κάθε ημερολογιακό έτος, ιδίως σε σχέση με το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης για το εν λόγω έτος. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή μαζί με τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό.
Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων παρουσιάζεται η πρόοδος της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για κάθε ημερολογιακό έτος, ιδίως σε σχέση με το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης για το εν λόγω έτος. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή μαζί με τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό. Η εν λόγω ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε δραστηριότητες Ε&Α της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
Τροπολογία 49
Παράρτημα, άρθρο 14, παράγραφος 6
6.  Ετήσιοι λογαριασμοί και ισολογισμός: Εντός διμήνου από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό. Οι ετήσιοι λογαριασμοί και ο ισολογισμός για το προηγούμενο έτος υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
6.  Ετήσιοι λογαριασμοί και ισολογισμός: Εντός διμήνου από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό. Οι ετήσιοι λογαριασμοί και ο ισολογισμός για το προηγούμενο έτος υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.
Τροπολογία 50
Παράρτημα, άρθρο 15, παράγραφος 2
2.  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS συνάπτει συμφωνίες επιχορήγησης με συμμετέχοντες σε έργα για την υλοποίηση των έργων. Οι εν λόγω συμφωνίες επιχορήγησης αναφέρονται και, κατά περίπτωση, βασίζονται σε αντίστοιχες εθνικές συμφωνίες επιχορήγησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 5 στοιχείο β).
2.  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS συνάπτει συμφωνίες επιχορήγησης με συμμετέχοντες σε έργα για την υλοποίηση των έργων. Οι όροι και οι συνθήκες των εν λόγω συμφωνιών επιχορήγησης είναι σύμφωνες με τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και αναφέρονται και, κατά περίπτωση, βασίζονται σε αντίστοιχες εθνικές συμφωνίες επιχορήγησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 5 στοιχείο β).
Τροπολογία 51
Παράγραφος, άρθρο 16, παράγραφος 4, στοιχείο α)
α) Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που δρομολογούνται από την κοινή επιχείρηση ARTEMIS είναι ανοιχτές σε συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της ARTEMIS και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης ή συνδεδεμένης χώρας.
α) Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που δρομολογούνται από την κοινή επιχείρηση ARTEMIS είναι ανοιχτές σε συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της ARTEMIS και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης ή συνδεδεμένης χώρας. Οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων λαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή δημοσιοποίηση μέσω περιοδικών εκδόσεων, ιστοθέσεων στο Διαδίκτυο κ.λπ.
Τροπολογία 52
Παράρτημα, άρθρο 18, παράγραφος 1
1.  Το προσωπικό καθορίζεται στον πίνακα προσωπικού ο οποίος περιέχεται στον ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού.
1.  Το προσωπικό καθορίζεται στον πίνακα προσωπικού ο οποίος περιέχεται στο ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού και διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μαζί με το προσχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 53
Παράρτημα, άρθρο 18, παράγραφος 2
2.  Τα μέλη του προσωπικού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS είναι έκτακτοι υπάλληλοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι και συνάπτουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η διάρκεια των οποίων μπορεί να παραταθεί άπαξ έως μέγιστη χρονική περίοδο επτά ετών.
Διαγράφεται
Τροπολογία 54
Παράρτημα, άρθρο 19, παράγραφος 6
6.  Τα μέλη δεν είναι υπεύθυνα για καμία οικονομική υποχρέωση της κοινής επιχείρησης ARTEMIS. Η οικονομική ευθύνη των μελών είναι εσωτερική ευθύνη, αποκλειστικά έναντι της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, και περιορίζεται στην εκ μέρους τους ανάληψη δέσμευσης να συνεισφέρουν στους πόρους όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.
6.  Τα μέλη δεν είναι υπεύθυνα για καμία υποχρέωση της κοινής επιχείρησης ARTEMIS. Η οικονομική ευθύνη των μελών είναι εσωτερική ευθύνη, αποκλειστικά έναντι της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, και περιορίζεται στην εκ μέρους τους ανάληψη δέσμευσης να συνεισφέρουν στους πόρους όπως ορίζει το άρθρο 10, παράγραφος 2.
Τροπολογία 55
Παράρτημα, άρθρο 19, παράγραφος 7
7.  Η οικονομική ευθύνη της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για τις οφειλές της περιορίζεται στις συνεισφορές που έχουν πραγματοποιήσει τα κράτη μέλη στις τρέχουσες δαπάνες όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.
7.  Με εξαίρεση τις οικονομικές συνεισφορές των συμμετεχόντων σε έργο σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 5, σημείο α), η οικονομική ευθύνη της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για τις οφειλές της περιορίζεται στις συνεισφορές που έχουν πραγματοποιήσει τα κράτη μέλη στις τρέχουσες δαπάνες όπως ορίζει το άρθρο 10, παράγραφος 2.
Τροπολογία 56
Παράρτημα, άρθρο 22, παράγραφος 5
5.  Αφού επιστραφούν όλα τα στοιχεία υλικής υποστήριξης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, τυχόν περαιτέρω περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τα χρέη της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και τις δαπάνες που συνδέονται με τη διάλυσή της. Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα κατανέμεται μεταξύ των μελών που υπάρχουν κατά το χρόνο της διάλυσης ή καλύπτεται από τα μέλη αυτά κατ" αναλογία του πραγματικού ποσού της συνεισφοράς τους στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS.
5.  Αφού επιστραφούν όλα τα στοιχεία υλικής υποστήριξης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, τυχόν περαιτέρω περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τα χρέη της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και τις δαπάνες που συνδέονται με τη διάλυσή της. Τυχόν πλεόνασμα κατανέμεται μεταξύ των μελών που υπάρχουν κατά το χρόνο της διάλυσης κατ" αναλογία του πραγματικού ποσού της συνεισφοράς τους στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS.
Τροπολογία 57
Παράρτημα, άρθρο 23, παράγραφος 3
3.  Οι προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και υποβάλλονται προς απόφαση στην Επιτροπή.
3.  Οι προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και υποβάλλονται προς απόφαση στην Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 58
Παράρτημα, άρθρο 23, παράγραφος 4
4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κάθε τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 3, του άρθρου 4, του άρθρου 10 παράγραφος 4 δεύτερη περίπτωση και του άρθρου 10 παράγραφος 5 πρώτη περίπτωση, θεωρούνται ουσιώδη στοιχεία και επομένως υποβάλλονται προς έγκριση στο Συμβούλιο
4. 4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κάθε τροποποίηση του άρθρου 1, παράγραφος 3, του άρθρου 4, παράγραφος 3, του άρθρου 6, παράγραφος 1, του άρθρου 7, παράγραφος 1, του άρθρου 9, παράγραφος 2, του άρθρου 10, παράγραφος 4, δεύτερη περίπτωση, του άρθρου 10, παράγραφος 5, πρώτη περίπτωση, και του άρθρου 19 θεωρούνται ουσιώδη στοιχεία και επομένως υποβάλλονται προς έγκριση στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 60
Παράρτημα, άρθρο 24, παράγραφος 2, στοιχείο θ)
θ) "δικαίωμα πρόσβασης", μη αποκλειστικές άδειες και δικαιώματα χρηστών σε προϋπάρχοντα και νέα στοιχεία, στα οποία δικαιώματα δεν περιλαμβάνεται το δικαίωμα παραχώρησης περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη συμφωνία έργου·
θ) "δικαίωμα πρόσβασης", μη αποκλειστικές άδειες και δικαιώματα χρηστών σε προϋπάρχοντα και νέα στοιχεία, που χορηγούνται δυνάμει συμφωνιών έργου, στα οποία δικαιώματα δεν περιλαμβάνεται το δικαίωμα παραχώρησης περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη συμφωνία έργου·
Τροπολογία 61
Παράρτημα, άρθρο 24, παράγραφος 2, στοιχείο ι)
ι) "απαιτούμενο", σημαίνει "απαραίτητο από τεχνική άποψη" για την υλοποίηση του έργου ή/και σε σχέση με τη χρήση προϋπαρχόντων στοιχείων και, εφόσον αφορά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, σημαίνει ότι τα εν λόγω δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα φαλκιδεύονταν εάν δεν χορηγούνταν δικαιώματα πρόσβασης·
Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
Τροπολογία 62
Παράρτημα, άρθρο 24, παράγραφος 3, σημείο 3.2.1.
3.2.1.  Οι συμμετέχοντες στο ίδιο έργο συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνία έργου, η οποία μεταξύ άλλων διέπει τα δικαιώματα πρόσβασης που θα χορηγηθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι συμμετέχοντες στο έργο μπορούν να καθορίσουν και, κατά περίπτωση, μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τον αποκλεισμό συγκεκριμένων προϋπαρχόντων στοιχείων.
3.2.1.  Οι συμμετέχοντες στο ίδιο έργο συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνία έργου, η οποία μεταξύ άλλων διέπει τα δικαιώματα πρόσβασης που θα χορηγηθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι συμμετέχοντες στο έργο μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν ευρύτερα δικαιώματα πρόσβασης από όσα ορίζει το παρόν άρθρο. Οι συμμετέχοντες στο έργο μπορούν να καθορίσουν και, κατά περίπτωση, μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τον αποκλεισμό συγκεκριμένων προϋπαρχόντων στοιχείων.
Τροπολογία 63
Παράρτημα, άρθρο 24, παράγραφος 3, σημείο 3.2.4.
3.2.4.  Οι συμμετέχοντες στο ίδιο έργο διαθέτουν δικαιώματα πρόσβασης σε προϋπάρχοντα στοιχεία εφόσον τούτο απαιτείται για τη χρήση των δικών τους προϋπαρχόντων στοιχείων του εν λόγω έργου, υπό τον όρο ότι ο ιδιοκτήτης των προϋπαρχόντων στοιχείων δικαιούται να τα χορηγεί. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης χορηγούνται σε μη αποκλειστική βάση, υπό δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους.
3.2.4.  Οι συμμετέχοντες στο ίδιο έργο διαθέτουν δικαιώματα πρόσβασης σε προϋπάρχοντα στοιχεία εφόσον τούτο απαιτείται για τη χρήση των δικών τους προϋπαρχόντων στοιχείων του εν λόγω έργου, υπό τον όρο ότι ο ιδιοκτήτης των προϋπαρχόντων στοιχείων δικαιούται να τα χορηγεί. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης χορηγούνται σε μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη βάση, υπό δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους.
Τροπολογία 65
Παράρτημα, άρθρο 24, παράγραφος 3, σημείο 3.4.1.
3.4.1.  Κατά τη μεταβίβαση από συμμετέχοντα της ιδιοκτησίας νέων στοιχείων, μεταβιβάζονται επίσης και οι υποχρεώσεις του αναφορικά με τα εν λόγω νέα στοιχεία στον εκδοχέα, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης περαιτέρω μεταβίβασης των εν λόγω υποχρεώσεων σε κάθε επόμενο εκδοχέα. Στις εν λόγω υποχρεώσεις περιλαμβάνονται οι αναφερόμενες στην χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης, διάδοσης και χρήσης.
3.4.1.  Κατά τη μεταβίβαση από συμμετέχοντα της ιδιοκτησίας νέων στοιχείων, μεταβιβάζονται επίσης και οι υποχρεώσεις του αναφορικά με τα εν λόγω νέα στοιχεία στον εκδοχέα, ειδικότερα στις αναφερόμενες στην χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης, διάδοσης και χρήσης τους. Στο πλαίσιο κάθε τέτοιας μεταβίβασης, ο ενδιαφερόμενος συμμετέχων κοινοποιεί στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο ίδιο έργο το όνομα και τα στοιχεία επαφής του εκδοχέα.
Τροπολογία 66
Παράρτημα, Άρθρο 24, παράγραφος 3, σημείο 3.4.2.
3.4.2.  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του αναφορικά με την τήρηση του απορρήτου, όταν ένας συμμετέχων σε έργο απαιτείται να μεταβιβάσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης, ενημερώνει τους λοιπούς συμμετέχοντες τουλάχιστον 45 ημέρες προηγουμένως σχετικά με την προβλεπόμενη μεταβίβαση, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα επαρκή πληροφόρηση όσον αφορά τον προβλεπόμενο νέο ιδιοκτήτη των νέων στοιχείων ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασής τους. Έπειτα από ανακοίνωση, κάθε άλλος συμμετέχων μπορεί να αντιταχθεί, εντός τριάντα ημερών ή εντός διαφορετικής χρονικής προθεσμίας που είχε γραπτώς συμφωνηθεί, σε οποιαδήποτε προβλεπόμενη μεταβίβαση ιδιοκτησίας επικαλούμενος ότι θα επηρέαζε αρνητικά τα δικαιώματα πρόσβασής του. Εφόσον οποιοσδήποτε από τους λοιπούς συμμετέχοντες αποδείξει ότι επηρεάζονται αρνητικά τα δικαιώματα πρόσβασής του, δεν πραγματοποιείται η σκοπούμενη μεταβίβαση έως ότου επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων συμμετεχόντων.
Διαγράφεται

(1) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου