Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0088(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0484/2007

Esitatud tekstid :

A6-0484/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/12/2007 - 9.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0588

Vastuvõetud tekstid
PDF 435kWORD 156k
Teisipäev, 11. detsember 2007 - Strasbourg
Ühisettevõte ARTEMIS *
P6_TA(2007)0588A6-0484/2007

Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb ühisettevõte ARTEMIS loomist ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides (KOM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0243);

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(1) (finantsmäärus), eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 47;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 171 ja 172, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0172/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A6-0484/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   on seisukohal, et õigusakti ettepanekus toodud võrdlussumma peab olema kooskõlas kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 rubriigi 1 a ülemmääraga ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 sätetega; märgib, et 2013. aasta järgset rahastamist hinnatakse järgmise finantsraamistiku läbirääkimiste raames;

3.   tuletab meelde, et eelarvekomisjoni esitatud arvamus ei enneta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 sätestatud menetluse tulemust, mida kohaldatakse ühisettevõtte ARTEMIS asutamise suhtes;

4.   palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2 ning Euratomi asutamislepingu artikli 119 teist lõiku;

5.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

6.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

7.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Põhjendus 11
(11)  Manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse siht ja ulatus, vajalikud rahalised ja tehnilised ressursid ning ressursside ja rahastamise tõhusa koordineerimise ja koostoime saavutamise vajadus nõuavad ühenduse meetmeid. Seetõttu on manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks vaja luua juriidilisest isikust ühisettevõte (edaspidi "ühisettevõte ARTEMIS") vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 171. Selleks et tagada seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) raames algatatud teadusuuringute asjakohane haldamine tuleks ühisettevõte ARTEMIS luua perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Perioodi võib pikendada.
(11)  Manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse siht ja ulatus, vajalikud rahalised ja tehnilised ressursid ning ressursside ja rahastamise tõhusa koordineerimise ja koostoime saavutamise vajadus nõuavad ühenduse meetmeid. Seetõttu on manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks vaja luua juriidilisest isikust ühisettevõte (edaspidi "ühisettevõte ARTEMIS") vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 171. Selleks et tagada seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) raames algatatud teadusuuringute asjakohane haldamine tuleks ühisettevõte ARTEMIS luua perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Pärast viimast konkursikutset 2013. aastal tuleks tagada pooleliolevate projektide rakendamine, järelevalve ja rahastamine kuni 2017. aastani.
(Käesolevat muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti suhtes.)
Muudatusettepanek 2
Põhjendus 12
(12)  Ühisettevõtte ARTEMIS peaks looma ühendus ja selle eelarve täitmise aruande peaks kinnitama Euroopa Parlament1 nõukogu soovituse põhjal, võttes siiski arvesse ühise tehnoloogiaalgatuse eripära, mis tuleneb avaliku ja erasektori partnerlusest ning eelkõige erasektori toetust eelarvele.
(12)  Ühisettevõtte ARTEMIS peaks arvestama asjaoluga, et kontrollikoja pädevusse kuulub kõikide ühenduse loodud organite tulu- ja kulukontode kontrollimine ja samuti peaks ta võtma arvesse ühise tehnoloogiaalgatuse kui uue avaliku ja erasektori partnerluse rakendamise mehhanismi eripära, et leida Euroopa Liidu üldeelarve täitmisele heakskiidu andmiseks tõhusam lahendus.
_________
1 Nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72; parandus ELT L 2, 7.1.2003, lk 39) artikkel 185.
Muudatusettepanek 3
Põhjendus 21
(21)  Vajadus tagada stabiilsed tööhõivetingimused ja töötajate võrdne kohtlemine ning kaasata kõrgelt kvalifitseeritud teadus- ja tehnikaspetsialiste, nõuab, et kõigi ühisettevõttesse ARTEMIS värvatavate töötajate suhtes kohaldataks Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi ("personalieeskirjad").
(21)  Vajadus tagada stabiilsed tööhõivetingimused ja töötajate võrdne kohtlemine ning kaasata kõrgelt kvalifitseeritud teadus- ja tehnikaspetsialiste nõuab, et komisjonil on volitused lähetada ühisettevõttesse ARTEMIS nii palju ametnikke kui vaja. Ülejäänud töötajad peaks ühisettevõte ARTEMIS värbama vastavalt asukohariigi tööõigusele.
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 25
(25)  Ühisettevõttel ARTEMIS peaks olema raamfinantsmääruse1 põhimõtetel rajanev eraldi finantsmäärus, mille suhtes on komisjoniga eelnevalt konsulteeritud, ning mille puhul võetakse arvesse selle tegevusega seotud erivajadusi, mis tulenevad eelkõige vajadusest ühendada ühenduse ja riiklik rahastamine teadus- ja arendustegevuse tõhusaks ja õigeaegseks toetamiseks.
(25)   Ühisettevõtte ARTEMIS suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei tohiks kõrvale kalduda komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)1, välja arvatud juhul, kui selle tegevusega seotud erivajadused seda eeldavad, eelkõige vajadus ühendada ühenduse ja riiklik rahastamine teadus- ja arendustegevuse tõhusaks ja õigeaegseks toetamiseks. Määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 kõrvalekalduvate eeskirjade vastuvõtmiseks on vaja komisjoni eelnevat nõusolekut. Sellistest kõrvalekaldumistest tuleks teavitada eelarvepädevaid institutsioone.
_________
1 Komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72; parandus ELT L 2, 07.01.2003, lk 39.
___________
1 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72. Parandus ELT L 2, 7.1.2003, lk 39.
Muudatusettepanek 5
Artikli 1 lõige 1
1.  Manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks asutatakse asutamislepingu artikli 171 tähenduses ühisettevõte (edaspidi "ühisettevõte ARTEMIS") perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Perioodi võib pikendada käesoleva määruse läbivaatamise kaudu.
1.  Manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks asutatakse asutamislepingu artikli 171 tähenduses ühisettevõte (edaspidi "ühisettevõte ARTEMIS") perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Pärast viimast konkursikutset 2013. aastal tuleks tagada pooleliolevate projektide rakendamine, järelevalve ja rahastamine kuni 2017. aastani.
Muudatusettepanek 6
Artikli 2 punkt d
(d) tagada manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse tõhusus ja kestvus;
välja jäetud
Muudatusettepanek 7
Artikli 2 punkt d a (uus)
d a) edendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kaasatust oma tegevusse;
Muudatusettepanek 8
Artikli 4 lõike 2 punkt a
(a)  ARTEMISIA rahaline toetus summas kuni 20 miljonit eurot või kuni 1% projektide kogukuludest, olenevalt sellest, kumb summa on suurem, kuid mitte üle 30 miljoni euro;
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 9
Artikli 4 lõike 2 esimene a lõik (uus)
Punktides a ja b osutatud toetuste summa ei tohi ületada 5 % ühisettevõtte ARTEMIS kogueelarvest.
Muudatusettepanek 10
Artikli 4 lõike 3 punkt b
(b)  ARTEMISe liikmesriikide rahalised toetused iga-aastaste kohustustena, mis makstakse otse välja uurimis- ja arendustegevuses osalevatele uurimis- ja arendusorganisatsioonidele;
b)  ARTEMISe liikmesriikide rahalised toetused iga-aastaste kohustustena, mis makstakse otse välja uurimis- ja arendustegevuses osalevatele uurimis- ja arendusorganisatsioonidele; ARTEMISe liikmesriigid tagavad, et riiklikud rahalised vahendid eraldatakse võimalikult kiiresti.
Muudatusettepanek 11
Artikli 4 lõige 3 a (uus)
3a.  Rahalise toetuse tingimuseks projektide kulude katteks riiklikest vahenditest on uurimis- ja arendusorganisatsioonide mitterahaline toetus projektidele, mis katab nende osa projektide elluviimise kuludest.
Muudatusettepanek 12
Artikli 6 lõige 1
1.  Ühisettevõtte ARTEMIS finantsmäärus põhineb raamfinantsmääruse põhimõtetel. See võib kõrvale kalduda raamfinantsmäärusest, kui ühisettevõtte ARTEMIS tegevusega seotud erivajadused seda nõuavad ning kui komisjoniga on eelnevalt konsulteeritud.
1.  Ühisettevõtte ARTEMIS suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei tohi kõrvale kalduda määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui tema tegevusega seotud erivajadused seda nõuavad ning kui komisjon annab selleks eelnevalt nõusoleku. Sellistest kõrvalekaldumistest teavitatakse eelarvepädevaid institutsioone.
Muudatusettepanek 13
Artikli 7 lõike 5 punkt c
(c)  Hindamis- ja valikuprotsessiga tagatakse, et ühisettevõtte ARTEMIS riikliku rahastamise jaotamisel järgitakse kompetentsuse ja konkurentsi põhimõtet.
c)  Välisekspertide abil teostatava hindamis- ja valikuprotsessiga tagatakse, et ühisettevõte ARTEMIS riikliku rahastamise jaotamisel järgitakse kompetentsuse ja konkurentsi põhimõtet.
Muudatusettepanek 14
Artikli 8 lõige 1
1.  Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi ning Euroopa ühenduse institutsioonide poolt nende personalieeskirjade ja teenistustingimuste kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud eeskirju kohaldatakse ühisettevõtte ARTEMIS personali ja tegevdirektori suhtes.
1.   Ühisettevõte ARTEMIS värbab töötajad vastavalt asukohariigis kohaldatavatele õigusaktidele. Komisjon võib lähetada ühisettevõttesse ARTEMIS nii palju ametnikke kui vaja.
Muudatusettepanek 15
Artikli 8 lõige 2
2.  Oma personali suhtes täidab ühisettevõte ARTEMIS volitusi, mis on ametisse nimetavale asutusele antud Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade kohaselt ning lepinguid sõlmima volitatud isikule antud Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt.
välja jäetud
Muudatusettepanek 16
Artikli 8 lõige 3
3.  Kokkuleppel komisjoniga võtab juhatus vajalikud rakendusmeetmed kooskõlas Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 110 ettenähtud korraga.
3.  Kokkuleppel komisjoniga võtab juhatus vajalikud rakendusmeetmed seoses Euroopa ühenduste ametnike lähetamisega.
Muudatusettepanek 17
Artikkel 9
Artikkel 9
välja jäetud
Privileegid ja immuniteedid
Ühisettevõtte ARTEMIS ja tema töötajate suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli.
Muudatusettepanek 18
Artikli 10 lõige 1
1.  Ühisettevõtte ARTEMIS lepingulist vastutust reguleeritakse asjaomaste lepingusätete suhtes kohaldatavate õigusaktidega.
1.  Ühisettevõtte ARTEMIS lepingulist vastutust reguleeritakse asjaomaste lepingusätete suhtes kohaldatavate õigusaktidega ning asjaomase kokkuleppe või lepingu suhtes kohaldatavate õigusaktidega.
Muudatusettepanek 19
Artikli 10 lõige 3 a (uus)
3 a.  Ühisettevõte ARTEMIS kannab ainuvastutust kõikide oma kohustuste täitmise eest.
Muudatusettepanek 20
Artikli 10 lõige 3 b (uus)
3 b.  Ühisettevõte ARTEMIS ei vastuta oma liikmete rahaliste kohustuste täitmise eest. Ta ei vastuta ühegi ARTEMISE liikmesriigi eest, kes ei täida oma kohustusi, mis tulenevad ühisettevõtte ARTEMIS poolt algatatud projektikonkurssidest.
Muudatusettepanek 21
Artikli 10 lõige 3 c (uus)
3 c.  Liikmed ei vastuta ühisettevõtte ARTEMIS ühegi rahalise kohustuse eest. Liikmete rahaline vastutus ühisettevõtte ARTEMIS suhtes on sisemine vastutus, piirdudes liikmete toetusega ressurssidesse vastavalt artiklile 4.
Muudatusettepanek 22
Artikli 12 lõige 2
2.  Komisjon teeb sõltumatute ekspertide abiga ühisettevõtte ARTEMIS vahehindamised hiljemalt 31. detsembriks 2010 ja 31. detsembriks 2015. Need hõlmavad ühisettevõtte ARTEMIS kvaliteedi ja tõhususe ning eesmärkide täitmisel saavutatud edusammude hindamist. Komisjon edastab hindamistulemused koos omapoolsete märkustega Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
2.  Komisjon esitab sõltumatute ekspertide abiga koostatud ühisettevõtte ARTEMIS vahehindamise hiljemalt 31. detsembriks 2010 Euroopa Parlamendile ja nõukogule. See hõlmab ühisettevõtte ARTEMIS kvaliteedi ja tõhususe ning eesmärkide täitmisel saavutatud edusammude hindamist.
Muudatusettepanek 23
Artikli 12 lõige 3
3.  Komisjon teeb sõltumatute ekspertide abiga ühisettevõtte ARTEMIS lõpliku hindamise 31. märtsiks 2018. Lõpliku hindamise tulemused esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
välja jäetud
Muudatusettepanek 24
Artikli 12 lõige 4
4.  Ühisettevõtte ARTEMIS eelarve täitmise aruande kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal vastavalt ühisettevõtte ARTEMIS finantsmääruses ettenähtud korrale.
4.  Ühisettevõtte ARTEMIS eelarve täitmise aruande kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal vastavalt ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjades ettenähtud korrale, arvestades asjaoluga, et kontrollikoja pädevusse kuulub kõikide Euroopa Ühenduses loodud organite tulu- ja kulukontode kontrollimine ja võttes samuti arvesse ühise tehnoloogiaalgatuse kui uue avaliku ja erasektori partnerluse rakendamise mehhanismi eripära, et leida Euroopa Liidu üldeelarve täitmisele heakskiidu andmiseks tõhusam lahendus.
Muudatusettepanek 25
Artikkel 17
Ühisettevõtte ARTEMIS ja asukohariigi vahel sõlmitakse asukohaleping, milles käsitletakse tööruume, privileege ja immuniteete ning Belgia poolt ühisettevõttele ARTEMIS antavat muud toetust.
Ühisettevõtte ARTEMIS ja asukohariigi vahel sõlmitakse asukohaleping, milles käsitletakse asukohariigi abi tööruumide, privileegide ja immuniteetide osas ning Belgia poolt ühisettevõttele ARTEMIS antavat muud toetust.
Muudatusettepanek 26
Lisa artikli 1 lõige 3
3.  Ühisettevõte ARTEMIS asutatakse käesoleva põhikirja avaldamisega Euroopa Liidu Teatajas perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017.
3.  Ühisettevõte ARTEMIS asutatakse käesoleva põhikirja avaldamisega Euroopa Liidu Teatajas perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Pärast viimast konkursikutset 2013. aastal tagatakse pooleliolevate projektide rakendamine, järelevalve ja rahastamine kuni 2017. aastani.
Muudatusettepanek 28
Lisa artikli 1 lõige 4
4.  Kõnealust perioodi võib pikendada, muutes käesolevat põhikirja vastavalt artiklile 23, võttes arvesse ühisettevõtte ARTEMIS eesmärkide täitmisel tehtud edusamme ning tingimusel, et tagatakse finantsiline jätkusuutlikkus.
välja jäetud
Muudatusettepanek 27
Lisa artikli 1 lõige 5 a (uus)
5 a.  Ühisettevõte ARTEMIS on asutus, millele on viidatud finantsmääruse artiklis 185 ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47.
Muudatusettepanek 29
Lisa artikli 2 lõike 1 punkt d
(d) tagada manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse tõhusus ja kestvus;
välja jäetud
Muudatusettepanek 30
Lisa artikli 2 lõike 2 punkt d a (uus)
d a) edendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kaasatust oma tegevusse;
Muudatusettepanek 31
Lisa artikli 2 lõike 2 punkt h
(h) avaldada teavet projektide kohta, sealhulgas osalejate nimed ja ühisettevõtte ARTEMIS rahalise panuse summa;
h) avaldada teavet projektide kohta, sealhulgas osalejate nimed ja ühisettevõtte ARTEMIS rahalise panuse summa osaleja kohta;
Muudatusettepanek 32
Lisa artikli 4 lõige 4
4.  Iga muu juriidilise isiku ühinemist käsitlevate otsuste või juhatuse kolmandaid riike käsitlevate soovituste tegemisel lähtutakse taotleja olulisusest ja võimalikust lisandväärtusest ühisettevõtte ARTEMIS eesmärkide saavutamise suhtes.
4.  Iga muu juriidilise isiku ühinemist käsitlevate otsuste või juhatuse kolmandaid riike käsitlevate soovituste tegemisel lähtutakse taotleja olulisusest ja võimalikust lisandväärtusest ühisettevõtte ARTEMIS eesmärkide saavutamise suhtes. Liikmeks astumise taotluse puhul esitab juhatus komisjonile õigeaegselt teabe taotlejat puudutavate hindamistulemuste ja vajaduse korral ka juhatuse soovituste või otsuste kohta. Komisjon edastab kõnealuse teabe nõukogule.
Muudatusettepanek 33
Lisa artikli 4 lõige 5
5.  Iga liige võib ühisettevõttest ARTEMIS välja astuda. Väljaastumine jõustub pöördumatult kuus kuud pärast sellest teistele liikmetele teatamist, millele järgnevalt vabastatakse endine liige kõikidest kohustustest, välja arvatud neist, mis kehtivad juba väljaastumisele eelnevalt.
5.  Iga liige võib ühisettevõttest ARTEMIS välja astuda. Väljaastumine jõustub pöördumatult kuus kuud pärast sellest teistele liikmetele teatamist, millele järgnevalt vabastatakse endine liige kõikidest kohustustest, välja arvatud neist, mis võeti ühisettevõtte ARTEMIS otsuse alusel vastavalt käesolevale põhikirjale liikme väljaastumisele eelnevalt. Kuuekuulist etteteatamistähtaega ei kohaldata, kui liikmesriigi väljaastumine on otseselt tingitud käesoleva põhikirja muutmisest.
Muudatusettepanek 34
Lisa artikli 6 lõike 2 punkt c
(c) kiita heaks käesoleva põhikirja artiklile 13 vastav ühisettevõtte ARTEMIS finantsmäärus;
c) kiita heaks käesoleva põhikirja artiklile 13 vastavad ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjad pärast komisjoniga konsulteerimist;
Muudatusettepanek 35
Lisa artikli 7 lõike 2 punkt e
(e) kiita heaks projektikonkursside algatamine;
e) kiita heaks projektikonkursside sisu, eesmärgid ja algatamine;
Muudatusettepanek 36
Lisa artikli 7 lõike 3 punkt b
(b)  Ametiasutuste nõukogu valib esimehe.
b)  Ametiasutuste nõukogu valib iga kahe aasta järel esimehe. Esimeest võib tagasi valida maksimaalselt kaks korda.
Muudatusettepanek 37
Lisa artikli 9 lõige 2
2.  Juhatus nimetab tegevdirektori ametisse komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast kuni kolmeks aastaks. Juhatus võib pärast tegevdirektori töötulemuste hindamist tema ametiaega ühe korra pikendada, kuid mitte rohkem kui neljaks aastaks.
2.  Juhatus nimetab tegevdirektori ametisse komisjoni esitatud kandidaatide nimekirja alusel kuni kolmeks aastaks. Sellele eelnevalt avaldatakse osalemiskutse Euroopa Liidu Teatajas ja teistes perioodilistes väljaannnetes või Internetis. Juhatus võib pärast tegevdirektori töötulemuste hindamist tema ametiaega ühe korra pikendada, kuid mitte rohkem kui kolmeks aastaks.
Muudatusettepanek 38
Lisa artikli 10 lõike 2 punkt b
(b) ühenduse toetust uurimis- ja arendustegevuse rahastamiseks;
b) ühenduse toetust projektide rahastamiseks;
Muudatusettepanek 39
Lisa artikli 10 lõike 4 punkt a
(a)  ARTEMISIA maksab rahalist toetust summas kuni 20 miljonit eurot või kuni 1% projektide kogukuludest, olenevalt sellest, kumb summa on suurem, kuid mitte üle 30 miljoni euro;
a)  ARTEMISIA maksab rahalist toetust summas kuni 20 miljonit eurot või kuni 1% projektide kogukuludest, olenevalt sellest, kumb summa on suurem, kuid mitte üle 30 miljoni euro. Projektide kogukulud – kõikide projektide (nagu määratletud allmärkuses 32) kogukulude summa;
Muudatusettepanek 40
Lisa artikli 10 lõike 4 punkt d a (uus)
d a) punktides a ja b osutatud toetuste summa ei tohi ületada 5% ühisettevõtte ARTEMIS kogueelarvest.
Muudatusettepanek 41
Lisa artikli 10 lõike 5 punkt c
(c) mitterahalised toetused projektides osalevatelt uurimis- ja arendusorganisatsioonidelt, kes kannavad oma osa projektide teostamiseks vajalikest kuludest. Nende kogutoetus ühisettevõtte ARTEMIS tegevusaja jooksul on vähemalt sama suur või suurem kui ametiasutuste toetus.
c) projektides osalevate uurimis- ja arendusorganisatsioonide mitterahalised toetused, mille puhul hinnatakse mitterahaliste toetuste väärtust ja asjakohasust ühisettevõtte ARTEMIS tegevuse seisukohast ja need peavad saama juhatuse heakskiidu. Juhatus võtab vastu mitterahaliste toetuste hindamismenetluse. See lähtub järgmistest põhimõtetest:
− üldine lähenemisviis põhineb seitsmenda raamprogrammi töömeetoditel, mille järgi mitterahalisi toetusi projektidele hinnatakse läbivaatamise käigus;
− juhisena kasutatakse ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjade rakenduseeskirju;
− muude küsimuste suhtes kohaldatakse rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid;
− toetuste hindamine toimub kooskõlas kõnealusel turul üldiselt heaks kiidetud väärtustega (komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad)1 artikli 172 lõike 2 punkt b).
Kontrolli teostab sõltumatu audiitor.
__________
1 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ, Euratom) nr 478/2007 (ELT L 111, 28.4.2007, lk 13).
Muudatusettepanek 42
Lisa artikli 10 lõige 7
7.  Kui ühisettevõtte ARTEMIS mis tahes liige ei täida oma kohustusi seoses kokkulepitud rahalise toetusega ühisettevõttele ARTEMIS, kutsub tegevdirektor kokku juhatuse koosoleku, et otsustada, kas ülejäänud liikmed peaksid oma kohustusi rikkunud liikme liikmestaatuse lõpetama või rakendama muid meetmeid kuni rikutud kohustuste täitmiseni.
7.  Kui ühisettevõtte ARTEMIS mis tahes liige ei täida oma kohustusi seoses kokkulepitud rahalise toetusega ühisettevõttele ARTEMIS, saadab tegevdirektor sellisele liikmele kirjaliku teatise ning määrab mõistliku aja, mille jooksul võib niisugust lepinguliste kohustuste täitmatajätmist parandada. Kui kohustused ei ole nimetatud aja jooksul täidetud, kutsub tegevdirektor kokku juhatuse koosoleku, et otsustada, kas oma kohustusi rikkunud liikme liikmestaatus tuleks lõpetada või rakendada muid meetmeid kuni rikutud kohustuste täitmiseni.
Muudatusettepanek 43
Lisa artikli 13 pealkiri ja lõiked 1 kuni 3
Finantsmäärus
1.  Ühisettevõtte ARTEMIS finantsmääruse võtab vastu juhatus.
Finantseeskirjad
1.  Juhatus võtab vastu ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjad, olles eelnevalt konsulteerinud komisjoniga.
2.  Finantsmääruse eesmärk on tagada ühisettevõtte ARTEMIS usaldusväärne finantsjuhtimine.
2.  Finantseeskirjade eesmärk on tagada ühisettevõtte ARTEMIS usaldusväärne finantsjuhtimine.
3.  Finantsmäärus põhineb raamfinantsmääruse põhimõtetel ning sisaldab sätteid ühisettevõtte ARTEMIS eelarve kavandamiseks ja täitmiseks. Finantsmäärus võib kõrvale kalduda raamfinantsmäärusest, kui ühisettevõtte ARTEMIS tegevusega seotud erivajadused seda nõuavad ning kui komisjoniga on eelnevalt konsulteeritud.
3.  Ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjad ei tohi kõrvale kalduda määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui tema tegevusega seotud erivajadused seda nõuavad. Määrusest (EÜ, Euratom) 2343/2002 nr kõrvalekalduvate eeskirjade vastuvõtmiseks on vaja komisjoni eelnevat nõusolekut. Sellistest kõrvalekaldumistest teavitatakse eelarvepädevaid institutsioone.
Muudatusettepanek 44
Lisa artikli 13 lõige 4
4.  Ühisettevõtte ARTEMIS eelarve täitmise aruande kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal vastavalt ühisettevõtte ARTEMIS finantsmääruses ettenähtud korrale.
4.  Ühisettevõtte ARTEMIS eelarve täitmise aruande kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal vastavalt ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjades ettenähtud korrale, arvestades asjaoluga, et kontrollikoja pädevusse kuulub kõikide ühenduses loodud organite tulu- ja kulukontode kontrollimine ja võttes samuti arvesse ühise tehnoloogiaalgatuse kui uue avaliku ja erasektori partnerluse rakendamise mehhanismi eripära, et leida Euroopa Liidu üldeelarve täitmisele heakskiidu andmiseks tõhusam lahendus.
Muudatusettepanek 45
Lisa artikli 14 lõige 1
1.  Mitmeaastases strateegiakavas määratakse kindlaks ühisettevõtte ARTEMIS eesmärkide, sealhulgas teadusuuringute kava täitmise strateegia ja kavad.
1.  Mitmeaastases strateegiakavas määratakse kindlaks ühisettevõtte ARTEMIS eesmärkide, sealhulgas teadusuuringute kava täitmise strateegia ja kavad. Mitmeaastane strateegiakava avalikustatakse pärast juhatuse heakskiitu.
Muudatusettepanek 46
Lisa artikli 14 lõige 2
2.  Iga-aastases tööprogrammis kirjeldatakse teadusuuringute kava rakendamiseks konkreetsel aastal vajalike projektikonkursside ulatust ja eelarvet.
2.  Iga-aastases tööprogrammis kirjeldatakse teadusuuringute kava rakendamiseks konkreetsel aastal vajalike projektikonkursside ulatust ja eelarvet. Iga-aastane tööprogramm avalikustatakse pärast juhatuse heakskiitu.
Muudatusettepanek 47
Lisa artikli 14 lõige 3
3.  Iga-aastases rakenduskavas määratakse kindlaks ühisettevõtte ARTEMIS kogu tegevuskava konkreetsel aastal, sealhulgas ettenähtud projektikonkursid ning hankekonkursside kaudu rakendamist vajavad meetmed. Tegevdirektor esitab iga-aastase rakenduskava juhatusele koos iga-aastase eelarvekavaga.
3.  Iga-aastases rakenduskavas määratakse kindlaks ühisettevõtte ARTEMIS kogu tegevuskava konkreetsel aastal, sealhulgas ettenähtud projektikonkursid ning hankekonkursside kaudu rakendamist vajavad meetmed. Tegevdirektor esitab iga-aastase rakenduskava juhatusele koos iga-aastase eelarvekavaga. Iga-aastane rakenduskava avalikustatakse pärast juhatuse heakskiitu.
Muudatusettepanek 48
Lisa artikli 14 lõike 5 teine lõik
Tegevdirektor esitab iga-aastase tegevusaruande koos raamatupidamise aastaaruande ja bilanssidega.
Tegevdirektor esitab iga-aastase tegevusaruande koos raamatupidamise aastaaruande ja bilanssidega. Iga-aastane tegevusaruanne sisaldab andmeid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemise kohta ühisettevõtte ARTEMIS uurimis- ja arendustegevuses.
Muudatusettepanek 49
Lisa artikli 14 lõige 6
6.  Raamatupidamise aastaaruanded ja bilansid: tegevdirektor esitab eelmise aasta raamatupidamise aastaaruande ja bilansid juhatusele heakskiitmiseks kahe kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Eelmise aasta raamatupidamise aastaaruanne ja bilansid esitatakse Euroopa Kontrollikojale selle nõudmisel.
6.  Raamatupidamise aastaaruanded ja bilansid: tegevdirektor esitab eelmise aasta raamatupidamise aastaaruande ja bilansid juhatusele heakskiitmiseks kahe kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Eelmise aasta raamatupidamise aastaaruanne ja bilansid esitatakse Euroopa Kontrollikojale ja eelarvepädevatele institutsioonidele.
Muudatusettepanek 50
Lisa artikli 15 lõige 2
2.  Projektide rakendamiseks sõlmib ühisettevõte ARTEMIS projektides osalejatega toetuslepingud. Kõnealustes toetuslepingutes viidatakse ja tuginetakse asjakohasel juhul artikli 16 lõike 5 punktis b osutatud vastavatele riiklikele toetuslepingutele.
2.  Projektide rakendamiseks sõlmib ühisettevõte ARTEMIS projektides osalejatega toetuslepingud. Kõnealuste toetuslepingute tingimused on vastavuses ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjad ning nendes viidatakse ja tuginetakse asjakohasel juhul artikli 16 lõike 5 punktis b osutatud vastavatele riiklikele toetuslepingutele.
Muudatusettepanek 51
Lisa artikli 16 lõike 4 punkt a
(a)  Ühisettevõtte ARTEMIS algatatud projektikonkursid on avatud ARTEMISe liikmesriikides ning Euroopa Liidu teistes liikmesriikides või assotsieerunud riikides asutatud osalejatele.
a)  Ühisettevõtte ARTEMIS algatatud projektikonkursid on avatud ARTEMISe liikmesriikides ning Euroopa Liidu teistes liikmesriikides või assotsieerunud riikides asutatud osalejatele. Projektikonkursid avalikustatakse võimalikult laialdaselt, kasutades selleks perioodilisi väljaandeid, Internetti jms.
Muudatusettepanek 52
Lisa artikli 18 lõige 1
1.  Töötajate koosseis määratakse kindlaks iga-aastases eelarvekavas sätestatud ametikohtade loeteluga.
1.  Töötajate koosseis määratakse kindlaks iga-aastases eelarvekavas sätestatud ametikohtade loeteluga ning komisjon edastab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos Euroopa Liidu üldeelarve esialgse projektiga.
Muudatusettepanek 53
Lisa artikli 18 lõige 2
2.  Ühisettevõtte ARTEMIS personal koosneb ajutistest ja lepingulistest töötajatest ning nendega sõlmitakse tähtajalised lepingud, mida on võimalik pikendada ühe korra nii, et lepingu kogukestus ei ületaks seitset aastat.
välja jäetud
Muudatusettepanek 54
Lisa artikli 19 lõige 6
6.  Liikmed ei vastuta ühisettevõtte ARTEMIS ühegi rahalise kohustuse eest. Liikmete rahaline vastutus ühisettevõtte ARTEMIS suhtes on sisemine vastutus ning piirdub liikmete toetusega ressurssidesse vastavalt artikli 10 lõikele 2.
6.  Liikmed ei vastuta ühisettevõtte ARTEMIS ühegi kohustuse eest. Liikmete rahaline vastutus ühisettevõtte ARTEMIS suhtes on sisemine vastutus ning piirdub liikmete toetusega ressurssidesse vastavalt artikli 10 lõikele 2.
Muudatusettepanek 55
Lisa artikli 19 lõige 7
7.  Ühisettevõtte ARTEMIS rahaline vastutus võlgnevuste eest piirdub liikmete poolt vastavalt artikli 10 lõikele 2 jooksvate kulude katmiseks makstud toetustega.
7.  Välja arvatud artikli 16 lõike 5 punktist a lähtuvad rahalised kohustused, mis on määratud projektis osalejatele, piirdub ühisettevõtte ARTEMIS rahaline vastutus võlgnevuste eest liikmete poolt vastavalt artikli 10 lõikele 2 jooksvate kulude katmiseks makstud toetustega.
Muudatusettepanek 56
Lisa artikli 22 lõige 5
5.  Kui kogu materiaalse vara küsimus on vastavalt lõikele 4 lahendatud, kasutatakse kõiki muid varasid ühisettevõtte ARTEMIS kohustuste ja selle tegevuse lõpetamise kulude katmiseks. Mis tahes ülejääk või puudujääk jagatakse või tasutakse proportsionaalselt nende liikmete vahel või nende poolt, kes on tegevuse lõpetamise ajal veel olemas, arvestades nende poolt ühisettevõttele ARTEMIS antud tegeliku toetuse osatähtsust.
5.  Kui kogu materiaalse vara küsimus on vastavalt lõikele 4 lahendatud, kasutatakse kõiki muid varasid ühisettevõtte ARTEMIS kohustuste ja selle tegevuse lõpetamise kulude katmiseks. Mis tahes ülejääk jagatakse proportsionaalselt nende liikmete vahel, kes on tegevuse lõpetamise ajal veel olemas, arvestades nende poolt ühisettevõttele ARTEMIS antud tegeliku toetuse osatähtsust.
Muudatusettepanek 57
Lisa artikli 23 lõige 3
3.  Põhikirja muudatusettepanekud kiidab heaks juhatus vastavalt artiklile 6 ja need esitatakse komisjonile otsuse tegemiseks.
3.  Põhikirja muudatusettepanekud kiidab heaks juhatus vastavalt artiklile 6 ja need esitatakse komisjonile otsuse tegemiseks pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist.
Muudatusettepanek 58
Lisa artikli 23 lõige 4
4.  Olenemata lõike 3 sätetest loetakse artikli 1 lõike 3, artikli 4 lõike 3, artikli 10 lõike 4 punkti b ning artikli 10 lõike 5 punkti a muudatusettepanekuid olulisteks osadeks ning eeldavad käesoleva määruse läbivaatamist.
4.  Olenemata lõike 3 sätetest loetakse artikli 1 lõike 3, artikli 4 lõike 3, artikli 6 lõike 1, artikli 7 lõike 1, artikli 9 lõike 2, artikli 10 lõike 4 punkti b, artikli 10 lõike 5 punkti a ja artikli 19 muudatusettepanekuid olulisteks osadeks ning need eeldavad käesoleva määruse läbivaatamist.
Muudatusettepanek 60
Lisa artikli 24 lõike 2 punkt i
(i) kasutusõigus – tausta ja teadmiste mittevälistavad litsentsid ja kasutajaõigused, mille hulka ei kuulu all-litsentsimise õigus, kui projektilepingus ei ole kokku lepitud teisiti;
i) "kasutusõigus" – projektilepingute alusel antavad tausta ja teadmiste mittevälistavad litsentsid ja kasutajaõigused, mille hulka ei kuulu all-litsentsimise õigus, kui projektilepingus ei ole kokku lepitud teisiti;
Muudatusettepanek 61
Lisa artikli 24 lõike 2 punkt j
(j) vajalik – tehniliselt hädavajalik projekti rakendamiseks ja/või teadmiste kasutamise suhtes; ning intellektuaalomandi õiguste korral tähendab see seda, et kasutusõiguste mitteandmise korral rikutakse intellektuaalomandi õigusi;
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 62
Lisa artikli 24 lõike 3 punkt 3.2.1.
3.2.1.  Samas projektis osalejad sõlmivad omavahel projektilepingu, millega muu hulgas reguleeritakse kooskõlas käesoleva artikliga antavaid kasutusõigusi. Projektis osalejad võivad määratleda tausta, mida on vaja projekti teostamiseks, ning vajaduse korral osa sellest välja jätta.
3.2.1.  Samas projektis osalejad sõlmivad omavahel projektilepingu, millega muu hulgas reguleeritakse kooskõlas käesoleva artikliga antavaid kasutusõigusi. Projektis osalejad võivad otsustada anda laiemaid kasutusõigusi kui käesolevas artiklis nõutakse. Projektis osalejad võivad määratleda tausta, mida on vaja projekti teostamiseks, ning vajaduse korral osa sellest välja jätta.
Muudatusettepanek 63
Lisa artikli 24 lõike 3 punkt 3.2.4.
3.2.4.  Samas projektis osalejatel on teadmiste kasutusõigused, kui see on vajalik nende enda teadmiste kasutamiseks kõnealuses projektis, tingimusel et tausta omanikul on õigus neid kasutusõigusi anda. Kõnesolevad kasutusõigused antakse ainuõiguseta ning õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel.
3.2.4.  Samas projektis osalejatel on teadmiste kasutusõigused, kui see on vajalik nende enda teadmiste kasutamiseks kõnealuses projektis, tingimusel et tausta omanikul on õigus neid kasutusõigusi anda. Kõnesolevad kasutusõigused antakse ainu- ja üleandmisõiguseta ning õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel.
Muudatusettepanek 65
Lisa artikli 24 lõike 3 punkt 3.4.1
3.4.1.  Kui osaleja annab teadmiste omandi üle, annab ta saajale üle oma nimetatud teadmistega seotud kohustused, sealhulgas kohustuse anda need kohustused üle järgmisele saajale. Kõnealused kohustused hõlmavad kasutusõiguste andmise ning levitamise ja kasutamisega seotud kohustusi.
3.4.1.  Kui osaleja annab teadmiste omandi üle, annab ta saajale üle oma nimetatud teadmistega seotud kohustused, eelkõige kasutusõiguste andmise ning nende levitamise ja kasutamisega seotud kohustused. Sellise üleandmise korral teatab asjaomane osaleja teistele samas projektis osalejatele saaja nime ja kontaktandmed.
Muudatusettepanek 66
Lisa artikli 24 lõike 3 punkt 3.4.2
3.4.2.  Juhul kui projektis osaleja on kohustatud kasutusõiguse tagamiseks andma oma kohustused edasi, teatab ta kavandatud üleandmisest konfidentsiaalsuskohustusi järgides teistele osalejatele vähemalt 45 päeva ette, ning edastab piisava teabe teadmiste uue omaniku kohta, et võimalda teistel osalistel oma kasutusõigusi kasutada. Pärast teatamist võib iga osaleja 30 päeva jooksul või kirjalikult kokku lepitud muu tähtaja jooksul esitada vastuväite omandi kavandatud üleandmisele, kui see kahjustaks tema kasutusõigusi. Kui üks osalejatest tõendab, et tema kasutusõigusi kahjustatakse, ei toimu kavandatav üleandmine enne, kui asjakohased osalejad on omavahel kokkuleppele jõudnud.
välja jäetud

(1)1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
(2)2 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika