Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0088(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0484/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0484/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/12/2007 - 9.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0588

Hyväksytyt tekstit
PDF 443kWORD 147k
Tiistai 11. joulukuuta 2007 - Strasbourg
ARTEMIS-yhteisyrityksen perustaminen *
P6_TA(2007)0588A6-0484/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi "ARTEMIS-yhteisyrityksen" perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi (KOM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0243),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) (varainhoitoasetus) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 47 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 171 ja 172 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0172/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0484/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn ohjeellisen määrän on oltava yhteensopiva tämänhetkisen monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) otsakkeen 1 a enimmäismäärän sekä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdan kanssa; toteaa, että vuoden 2013 jälkeistä rahoitusta on arvioitava seuraavasta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen yhteydessä;

3.   muistuttaa, ettei budjettivaliokunnan lausunto vaikuta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa vahvistetun, ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamiseen sovellettavan menettelyn tulokseen;

4.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 119 artiklan toisen kohdan mukaisesti;

5.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen kunnianhimoisuus ja laajuus, tarvittavien taloudellisten ja teknisten resurssien mittakaava sekä tarve saavuttaa resurssien ja rahoituksen toimiva koordinaatio ja synergia edellyttävät yhteisön tason toimia. Tätä varten on tarpeen perustaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla yhteisyritys (jäljempänä 'ARTEMIS-yhteisyritys') oikeussubjektiksi, joka vastaa sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamisesta. Seitsemännessä puiteohjelmassa (2007–2013) käynnistettyjen t&k-toimien asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi ARTEMIS-yhteisyritys olisi perustettava 31. joulukuuta 2017 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi, jota voidaan pidentää.
(11)  Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen kunnianhimoisuus ja laajuus, tarvittavien taloudellisten ja teknisten resurssien mittakaava sekä tarve saavuttaa resurssien ja rahoituksen toimiva koordinaatio ja synergia edellyttävät yhteisön tason toimia. Tätä varten on tarpeen perustaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla yhteisyritys (jäljempänä 'ARTEMIS-yhteisyritys') oikeussubjektiksi, joka vastaa sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamisesta. Seitsemännessä puiteohjelmassa (2007–2013) käynnistettyjen t&k-toimien asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi ARTEMIS-yhteisyritys olisi perustettava 31 päivään joulukuuta 2017 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi. Olisi varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen edelleen käynnissä olevat hankkeet pannaan täytäntöön ja että niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 saakka.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)
Tarkistus 2
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  ARTEMIS-yhteisyrityksen olisi oltava yhteisöjen perustama elin, jonka budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti1 ottaen huomioon erityispiirteet, jotka johtuvat yhteisten teknologia-aloitteiden luonteesta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksina ja varsinkin yksityisen sektorin osallistumisesta budjettiin.
(12)  ARTEMIS-yhteisyrityksen olisi kunnioitettava Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen toimivaltaa tarkastaa kaikkien yhteisöjen perustamien elinten tuloja ja menoja koskevat tilit ja sen olisi otettava huomioon yhteisten teknologia-aloitteiden erityispiirteet uusina menetelminä toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia toimivamman ratkaisun löytämiseksi yhteisön talousarvion toteuttamista koskevaan vastuuvapausmenettelyyn.
____________
1 Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artikla (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72; oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39).
Tarkistus 3
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Selkeiden ja läpinäkyvien työehtojen ja henkilöstön tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sekä erittäin ammattitaitoisen ja erikoistuneen tieteellisen ja teknisen henkilöstön saamiseksi ARTEMIS-yhteisyrityksen koko henkilöstöön olisi sovellettava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja (jäljempänä 'henkilöstösäännöt').
(21)  Selkeiden ja läpinäkyvien työehtojen ja henkilöstön tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sekä erittäin ammattitaitoisen ja erikoistuneen tieteellisen ja teknisen henkilöstön saamiseksi komission tulee voida lähettää ARTEMIS-yhteisyritykseen niin monta virkamiestä kuin tarvitaan. ARTEMIS-yhteisyritys palkkaa muun henkilöstön noudattaen isäntämaan työoikeutta.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  ARTEMIS-yhteisyrityksellä olisi oltava erilliset taloushallintoa koskevat säännöt, joista on neuvoteltu etukäteen komission kanssa ja jotka perustuvat varainhoidon puiteasetuksen1 periaatteisiin. Säännöissä olisi otettava huomioon yhteisyrityksen toiminnan erityisvaatimukset, joita aiheutuu erityisesti tarpeesta yhdistää yhteisön rahoitusta ja kansallista rahoitusta t&k-toiminnan tukemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.
(25)  ARTEMIS-yhteisyritykseen sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen ei tulisi poiketa Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19 päivänä marraskuuta 2002 annetusta komission asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/20021, elleivät tätä erityisesti edellytä sen toimintaan liittyvät tarpeet, erityisesti tarve yhdistää yhteisön rahoitusta ja kansallista rahoitusta t&k-toiminnan tukemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 poikkeavien sääntöjen hyväksyminen edellyttää komission etukäteen antamaa hyväksyntää. Tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
______
1 Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2343/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39).
______
1 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72. Oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39.
Tarkistus 5
1 artiklan 1 kohta
1.  Perustetaan sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustamissopimuksen 171 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys (jäljempänä 'ARTEMIS-yhteisyritys') 31 päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi ajaksi. Tätä toimikautta voidaan pidentää muuttamalla tätä asetusta.
1.  Perustetaan sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustamissopimuksen 171 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys (jäljempänä 'ARTEMIS-yhteisyritys') 31 päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi ajaksi. Varmistetaan, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen edelleen käynnissä olevat hankkeet pannaan täytäntöön ja että niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 saakka.
Tarkistus 6
2 artiklan d alakohta
(d) varmistaa sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen tuloksellisuus ja jatkuvuus,
Poistetaan.
Tarkistus 7
2 artiklan d a alakohta (uusi)
(d a) edistää pk-yritysten osallistumista sen toimintaan,
Tarkistus 8
4 artiklan 2 kohdan a alakohta
(a)  ARTEMISIA osallistuu rahoitukseen joko enintään 20 miljoonan euron suuruisella määrällä tai enintään 1 prosentin osuudella hankkeiden kokonaiskustannuksista, sen mukaan, kumpi määristä on suurempi, kuitenkin siten, että rahoituksen määrä on enintään 30 miljoonaa euroa,
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 9
4 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi)
Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen maksujen summa saa olla enintään 5 % ARTEMIS-yhteisyrityksen kokonaisbudjetista.
Tarkistus 10
4 artiklan 3 kohdan b alakohta
(b)  ARTEMIS-osakasvaltioiden rahoitusosuudet, jotka ilmenevät vuotuisten sitoumusten muodossa ja suoritetaan suoraan t&k-hankkeisiin osallistuville tutkimus- ja kehitysorganisaatioille,
(b)  ARTEMIS-osakasvaltioiden rahoitusosuudet, jotka ilmenevät vuotuisten sitoumusten muodossa ja suoritetaan suoraan t&k-hankkeisiin osallistuville tutkimus- ja kehitysorganisaatioille; ARTEMIS-osakasvaltioiden on taattava, että kansalliset varat myönnetään mahdollisimman nopeasti,
Tarkistus 11
4 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a.  Hankkeiden kustannusten rahoituksen julkisin varoin on oltava riippuvainen luontaissuorituksista, jotka hankkeisiin osallistuvat tutkimus- ja kehitysorganisaatiot maksavat hankkeille ja joilla ne kattavat osuutensa hankkeiden toteuttamisen edellyttämistä kustannuksista.
Tarkistus 12
6 artiklan 1 kohta
1.  ARTEMIS-yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen on perustuttava varainhoidon puiteasetuksen periaatteisiin. Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos ARTEMIS-yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja asiasta on etukäteen kuultu komissiota.
1.  ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt saavat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 vain, jos yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät, ja edellyttäen että komissiolta on saatu etukäteen hyväksyntä. Tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
Tarkistus 13
7 artiklan 5 kohdan c alakohta
(c)  Arviointi- ja valintaprosessissa on varmistettava, että ARTEMIS-yhteisyrityksen julkisen rahoituksen myöntämisessä noudatetaan huippuosaamisen ja kilpailun periaatteita.
(c)  Arviointi- ja valintaprosessissa, joka suoritetaan ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella, on varmistettava, että ARTEMIS-yhteisyrityksen julkisen rahoituksen myöntämisessä noudatetaan huippuosaamisen ja kilpailun periaatteita.
Tarkistus 14
8 artiklan 1 kohta
1.  ARTEMIS-yhteisyrityksen henkilöstöön ja pääjohtajaan sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä, Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan yhteisöjen toimielinten näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.
1.   ARTEMIS-yhteisyrityksen on henkilöstöä palkatessaan noudatettava isäntävaltiossa voimassa olevaa työoikeutta. Komissio voi lähettää ARTEMIS-yhteisyritykseen niin monta virkamiestä kuin tarvitaan.
Tarkistus 15
8 artiklan 2 kohta
2.  ARTEMIS-yhteisyritys käyttää oman henkilöstönsä suhteen niitä valtuuksia, jotka on siirretty nimittävälle viranomaiselle Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa.
Poistetaan.
Tarkistus 16
8 artiklan 3 kohta
3.  Hallintoneuvosto vahvistaa yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat täytäntöönpanosäännöt noudattaen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 110 artiklassa ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa säädettyjä menettelyjä.
3.  Hallintoneuvosto vahvistaa yhteisymmärryksessä komission kanssa Euroopan yhteisöjen virkamiesten lähettämistä koskevat tarvittavat täytäntöönpanosäännöt.
Tarkistus 17
9 artikla
9 artikla
Poistetaan.
Erioikeudet ja vapaudet
ARTEMIS-yhteisyritykseen ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.
Tarkistus 18
10 artiklan 1 kohta
1.  ARTEMIS-yhteisyrityksen sopimusperusteinen korvausvastuu määritellään kulloisiinkin sopimusmääräyksiin sovellettavassa lainsäädännössä.
1.  ARTEMIS-yhteisyrityksen sopimusperusteinen korvausvastuu määritellään kulloisiinkin sopimusmääräyksiin sovellettavassa lainsäädännössä sekä kulloiseenkin sopimukseen sovellettavassa lainsäädännössä.
Tarkistus 19
10 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a.  ARTEMIS-yhteisyritys vastaa yksin velvoitteistaan.
Tarkistus 20
10 artiklan 3 b kohta (uusi)
3 b.  ARTEMIS-yhteisyritys ei vastaa sen osakkaiden taloudellisista velvoitteista. Se ei ole korvausvastuussa, jos jokin ARTEMIS-osakasvaltio ei suoriudu ARTEMIS-yhteisyrityksen ehdotuspyynnöistä johtuvista velvoitteistaan.
Tarkistus 21
10 artiklan 3 c kohta (uusi)
3 c.  Osakkaat eivät ole vastuussa ARTEMIS-yhteisyrityksen velvoitteista. Osakkaiden taloudellinen korvausvastuu on pelkkä sisäinen korvausvastuu ARTEMIS-yhteisyritykselle ja rajoittuu rahoitusosuuteen, johon ne ovat sitoutuneet 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
Tarkistus 22
12 artiklan 2 kohta
2.  Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 ja 31 päivänä joulukuuta 2015 komissio laatii riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella väliarvioinnit ARTEMIS-yhteisyrityksestä. Arvioinnissa tarkastellaan ARTEMIS-yhteisyrityksen laadukkuutta, tuloksellisuutta ja edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Komissio toimittaa väliarviointien johtopäätökset ja niihin liittyvät huomautuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
2.  Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella laaditun väliarvioinnin ARTEMIS-yhteisyrityksestä. Arvioinnissa tarkastellaan ARTEMIS-yhteisyrityksen laadukkuutta, tuloksellisuutta ja edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.
Tarkistus 23
12 artiklan 3 kohta
3.  Komissio laatii viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2018 riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella loppuarvioinnin ARTEMIS-yhteisyrityksestä. Loppuarvioinnin tulokset esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Poistetaan.
Tarkistus 24
12 artiklan 4 kohta
4.  ARTEMIS-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti menettelyllä, josta määrätään ARTEMIS-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöissä.
4.  ARTEMIS-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti menettelyllä, josta määrätään ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevissa säännöissä. Vastuuvapauden myöntämisessä on otettava huomioon Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen toimivalta tarkastaa kaikkien yhteisön perustamien elinten tuloja ja menoja koskevat tilit sekä yhteisten teknologia-aloitteiden erityispiirteet uusina menetelminä toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia toimivamman ratkaisun löytämiseksi Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamista koskevaan vastuuvapausmenettelyyn.
Tarkistus 25
17 artikla
ARTEMIS-yhteisyrityksen ja isäntävaltion välillä tehdään sopimus toimistotiloista, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta isäntävaltion ARTEMIS-yhteisyritykselle antamasta tuesta.
ARTEMIS-yhteisyrityksen ja isäntävaltion välillä tehdään sopimus avustamisesta toimistotila-asioissa, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta isäntävaltion ARTEMIS-yhteisyritykselle antamasta tuesta.
Tarkistus 26
Liite, 1 artikla, 3 kohta
3.  ARTEMIS-yhteisyritys perustetaan päivänä, jona tämä yhtiöjärjestys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, toimikaudeksi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017.
3.  ARTEMIS-yhteisyritys perustetaan päivänä, jona tämä yhtiöjärjestys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, toimikaudeksi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017. On varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen edelleen käynnissä olevat hankkeet pannaan täytäntöön ja että niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 saakka.
Tarkistus 28
Liite, 1 artikla, 4 kohta
4.  Tätä toimikautta voidaan jatkaa muuttamalla yhtiöjärjestystä 23 artiklan säännösten mukaisesti ottaen huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunut edistyminen ja sillä edellytyksellä, että rahoituksen jatkuvuus on varmistettu.
Poistetaan.
Tarkistus 27
Liite, 1 artikla, 5 a kohta (uusi)
5 a.  ARTEMIS-yhteisyritys on varainhoitoasetuksen 185 artiklassa ja 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 artiklassa tarkoitettu elin.
Tarkistus 29
Liite, 2 artikla, 1 kohta, d alakohta
(d) varmistaa sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen tuloksellisuus ja jatkuvuus,
Poistetaan.
Tarkistus 30
Liite, 2 artikla, 2 kohta, d a alakohta (uusi)
(d a) edistää pk-yritysten osallistumista sen toimintaan,
Tarkistus 31
Liite, 2 artikla, 2 kohta, h alakohta
(h) julkaista hankkeita koskevaa tietoa, mukaan luettuina osallistujien nimet ja ARTEMIS-yhteisyrityksen rahoitusosuuden määrä,
(h) julkaista hankkeita koskevaa tietoa, mukaan luettuina osallistujien nimet ja ARTEMIS-yhteisyrityksen rahoitusosuuden määrä osallistujaa kohden,
Tarkistus 32
Liite, 4 artikla, 4 kohta
4.  Muiden oikeussubjektien liittymistä koskevat hallintoneuvoston päätökset tai kolmansien maiden liittymistä koskevat hallintoneuvoston suositukset on tehtävä ottaen huomioon hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen lisäarvo ARTEMIS-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
4.  Muiden oikeussubjektien liittymistä koskevat hallintoneuvoston päätökset tai kolmansien maiden liittymistä koskevat hallintoneuvoston suositukset on tehtävä ottaen huomioon hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen lisäarvo ARTEMIS-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kaikkiin jäsenyyksiä koskeviin hakemuksiin liittyen hallintoneuvosto antaa komissiolle ajoissa tiedot hakijaa koskevista arvioinneista ja tilanteen mukaan hallintoneuvoston suosituksesta tai päätöksestä. Komissio toimittaa nämä tiedot neuvostolle.
Tarkistus 33
Liite, 4 artikla, 5 kohta
5.  Osakas voi erota ARTEMIS-yhteisyrityksestä. Eroaminen tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen antamisesta muille osakkaille, minkä jälkeen entinen osakas vapautetaan kaikista muista velvoitteista kuin niistä, jotka sillä oli jo ennen eroamista.
5.  Osakas voi erota ARTEMIS-yhteisyrityksestä. Eroaminen tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen antamisesta muille osakkaille, minkä jälkeen entinen osakas vapautetaan kaikista muista velvoitteista kuin niistä, joihin ARTEMIS-yhteisyritys on sitoutunut päätöksillään tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti ennen osakkaan eroamista. Kuuden kuukauden ilmoitusvelvoitetta ei sovelleta, kun osakkaan eroaminen perustuu tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseen ja on suoraa seurausta siitä.
Tarkistus 34
Liite, 6 artikla, 2 kohta, 2 alakohta, c alakohta
(c) hyväksyä ARTEMIS-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöt tämän yhtiöjärjestyksen 13 artiklan mukaisesti,
(c) hyväksyä ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt tämän yhtiöjärjestyksen 13 artiklan mukaisesti komission kuulemisen jälkeen,
Tarkistus 35
Liite, 7 artikla, 2 kohta, e alakohta
(e) hyväksyy ehdotuspyyntöjen käynnistämisen,
(e) hyväksyy ehdotuspyyntöjen sisällön, tavoitteet sekä niiden käynnistämisen,
Tarkistus 36
Liite, 7 artikla, 3 kohta, b alakohta
(b)  Julkisten tahojen neuvosto valitsee puheenjohtajansa.
(b)  Julkisten tahojen neuvosto valitsee puheenjohtajansa kahden vuoden välein. Sama puheenjohtaja voidaan valita uudelleen enintään kahdesti.
Tarkistus 37
Liite, 9 artikla, 2 kohta
2.  Pääjohtajan nimittää hallintoneuvosto komission esittämästä ehdokasluettelosta enintään kolmen vuoden kaudeksi. Hallintoneuvoston tehtyä arvioinnin pääjohtajan toiminnasta se voi jatkaa tämän toimikautta kerran enintään neljällä vuodella.
2.  Pääjohtajan nimittää hallintoneuvosto komission esittämän ehdokasluettelon pohjalta enintään kolmen vuoden kaudeksi sen jälkeen, kun on julkaistu kiinnostuksenilmaisupyyntö Euroopan unionin virallisessa lehdessä, muissa määräajoin ilmestyvissä lehdissä tai Internet-sivuilla. Hallintoneuvoston tehtyä arvioinnin pääjohtajan toiminnasta se voi jatkaa tämän toimikautta kerran enintään kolmella vuodella.
Tarkistus 38
Liite, 10 artikla, 2 kohta, b alakohta
(b) yhteisön rahoitusosuus t&k-toimien rahoitukseen,
(b) yhteisön rahoitusosuus hankkeiden rahoitukseen,
Tarkistus 39
Liite, 10 artikla, 4 kohta, a alakohta
(a)  ARTEMISIA osallistuu rahoitukseen joko enintään 20 miljoonan euron suuruisella määrällä tai enintään 1 prosentin osuudella hankkeiden kokonaiskustannuksista, sen mukaan, kumpi määristä on suurempi, kuitenkin siten, että rahoituksen määrä on enintään 30 miljoonaa euroa,
(a)  ARTEMISIA osallistuu rahoitukseen joko enintään 20 miljoonan euron suuruisella määrällä tai enintään 1 prosentin osuudella hankkeiden kokonaiskustannuksista, sen mukaan, kumpi määristä on suurempi, kuitenkin siten, että rahoituksen määrä on enintään 30 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan kaikkien hankkeiden kaikkien kustannusten summaa (alaviitteen 32 määritelmä),
Tarkistus 40
Liite, 10 artikla, 4 kohta, d a alakohta (uusi)
(d a) edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen maksujen summa saa olla enintään 5 % ARTEMIS-yhteisyrityksen kokonaisbudjetista.
Tarkistus 41
Liite, 10 artikla, 5 kohta, c alakohta
(c) hankkeisiin osallistuvien sellaisten tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden luontaissuoritukset, joiden on kannettava oma osansa hankkeiden kustannuksista. Niiden kokonaisosuuden on ARTEMIS-yhteisyrityksen toimikauden aikana oltava yhtä suuri tai suurempi kuin julkisten tahojen osuus.
(c) hankkeisiin osallistuvien tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden luontaissuoritusten arvo ja merkityksellisyys ARTEMIS-yhteisyrityksen toimien toteuttamisen kannalta arvioidaan, ja niille on saatava hallintoneuvoston hyväksyntä. Hallintoneuvosto hyväksyy luontaissuoritusten arvon määrittämismenettelyn. Menettely perustuu seuraaviin periaatteisiin:
– yleinen lähestymistapa perustuu seitsemännen puiteohjelman toimintamalliin, jossa hankkeiden luontaissuorituksia arvioidaan jälkikäteen suoritettavan katselmuksen yhteydessä;
– ohjenuorana käytetään ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen soveltamissääntöjä;
– muihin kysymyksiin sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja;
– suoritusten arviointi tapahtuu kyseisillä markkinoilla yleisesti hyväksyttyjen arvojen mukaisesti (Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/20021 172 artiklan 2 kohdan b alakohta).
Todentamisen suorittaa riippumaton tarkastaja.
______
1 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 478/2007 (EUVL L 111, 28.4.2007, s. 13).
Tarkistus 42
Liite, 10 artikla, 7 kohta
7.  Jos jokin ARTEMIS-yhteisyrityksen osakas ei suoriudu velvoitteistaan, jotka koskevat sen sovittua rahoitusosuutta ARTEMIS-yhteisyrityksessä, pääjohtaja kutsuu hallintoneuvoston kokouksen koolle päättämään, pitäisikö muiden osakkaiden irtisanoa laiminlyövä osakas vai toteutetaanko muita toimia kunnes sen velvoitteet on hoidettu.
7.  Jos jokin ARTEMIS-yhteisyrityksen osakas ei suoriudu velvoitteistaan, jotka koskevat sen sovittua rahoitusosuutta ARTEMIS-yhteisyrityksessä, pääjohtaja ilmoittaa siitä osakkaalle kirjallisesti ja asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa tällainen laiminlyönti voidaan korjata. Jos laiminlyöntiä ei ole korjattu määräajan kuluessa, pääjohtaja kutsuu hallintoneuvoston kokouksen koolle päättämään, pitäisikö laiminlyövä osakas irtisanoa vai toteutetaanko muita toimia kunnes sen velvoitteet on hoidettu.
Tarkistus 43
Liite, 13 artikla, otsikko ja 1–3 kohta
Taloushallintoa koskevat säännöt
Varainhoitoa koskevat säännöt
1.  Hallintoneuvosto vahvistaa ARTEMIS-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöt.
1.  Hallintoneuvosto vahvistaa ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan.
2.  Taloushallinnon sääntöjen tarkoituksena on varmistaa ARTEMIS-yhteisyrityksen moitteeton varainhoito.
2.  Varainhoitoa koskevien sääntöjen tarkoituksena on varmistaa IMI-yhteisyrityksen moitteeton ja järkevä varainhoito.
3.  Taloushallinnon sääntöjen on perustuttava varainhoidon puiteasetuksen periaatteisiin ja niiden on sisällettävä määräykset ARTEMIS-yhteisyrityksen budjetin suunnittelua ja toteuttamista varten. Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos ARTEMIS-yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja jos asiasta on neuvoteltu etukäteen komission kanssa.
3.  ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt saavat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 vain, jos sen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät. Asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 poikkeavien sääntöjen hyväksyminen edellyttää komission etukäteen antamaa hyväksyntää. Tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
Tarkistus 44
Liite, 13 artikla, 4 kohta
4.  ARTEMIS-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti menettelyllä, josta määrätään ARTEMIS-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöissä.
4.  ARTEMIS-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti menettelyllä, josta määrätään ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevissa säännöissä. Vastuuvapauden myöntämisessä on otettava huomioon Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen toimivalta tarkastaa kaikkien yhteisön perustamien elinten tuloja ja menoja koskevat tilit sekä yhteisten teknologia-aloitteiden erityispiirteet uusina menetelminä toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia toimivamman ratkaisun löytämiseksi Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamista koskevaan vastuuvapausmenettelyyn.
Tarkistus 45
Liite, 14 artikla, 1 kohta
1.  Monivuotisessa strategisessa suunnitelmassa määritetään strategia ja suunnitelmat ARTEMIS-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, tutkimusohjelma mukaan luettuna.
1.  Monivuotisessa strategisessa suunnitelmassa määritetään strategia ja suunnitelmat ARTEMIS-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, tutkimusohjelma mukaan luettuna. Monivuotinen strategia julkistetaan, kun hallintoneuvosto on hyväksynyt sen.
Tarkistus 46
Liite, 14 artikla, 2 kohta
2.  Vuotuisessa työohjelmassa kuvataan tutkimusohjelman toteuttamiseksi tarvittavien ehdotuspyyntöjen laajuus ja budjetti kyseiselle vuodelle.
2.  Vuotuisessa työohjelmassa kuvataan tutkimusohjelman toteuttamiseksi tarvittavien ehdotuspyyntöjen laajuus ja budjetti kyseiselle vuodelle. Vuotuinen työohjelma julkistetaan, kun hallintoneuvosto on hyväksynyt sen.
Tarkistus 47
Liite, 14 artikla, 3 kohta
3.  Vuotuisessa toteutussuunnitelmassa määritetään suunnitelmat ARTEMIS-yhteisyrityksen kaikkien toimien toteuttamiseksi kyseisenä vuonna, mukaan luettuina kaavaillut ehdotuspyynnöt ja toimet, jotka on tarpeen toteuttaa tarjouspyyntöjen kautta. Pääjohtaja esittelee vuotuisen toteutussuunnitelman hallintoneuvostolle yhdessä vuosibudjetin kanssa.
3.  Vuotuisessa toteutussuunnitelmassa määritetään suunnitelmat ARTEMIS-yhteisyrityksen kaikkien toimien toteuttamiseksi kyseisenä vuonna, mukaan luettuina kaavaillut ehdotuspyynnöt ja toimet, jotka on tarpeen toteuttaa tarjouspyyntöjen kautta. Pääjohtaja esittelee vuotuisen toteutussuunnitelman hallintoneuvostolle yhdessä vuosibudjetin kanssa. Vuotuinen toteutussuunnitelma julkistetaan, kun hallintoneuvosto on hyväksynyt sen.
Tarkistus 48
Liite, 14 artikla, 5 kohta, 2 alakohta
Pääjohtaja esittelee vuotuisen toimintakertomuksen yhdessä vuotuisen tilinpäätöksen ja taseen kanssa.
Pääjohtaja esittelee vuotuisen toimintakertomuksen yhdessä vuotuisen tilinpäätöksen ja taseen kanssa. Tämä vuotuinen toimintakertomus käsittää pk-yrityksen osallistumisen ARTEMIS-yhteisyrityksen t&k-toimiin.
Tarkistus 49
Liite, 14 artikla, 6 kohta
6.  Vuotuinen tilinpäätös ja tase: pääjohtaja toimittaa kunkin tilivuoden päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja taseen hallintoneuvoston hyväksyttäviksi. Edellisen vuoden tilinpäätös ja tase on toimitettava Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle.
6.  Vuotuinen tilinpäätös ja tase: pääjohtaja toimittaa kunkin tilivuoden päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja taseen hallintoneuvoston hyväksyttäviksi. Edellisen vuoden tilinpäätös ja tase on toimitettava Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle ja budjettivallan käyttäjälle.
Tarkistus 50
Liite, 15 artikla, 2 kohta
2.  ARTEMIS-yhteisyritys tekee avustussopimuksia hankkeiden osallistujien kanssa hankkeiden toteuttamiseksi. Näiden avustussopimusten on viitattava ja tarpeen mukaan perustuttava vastaaviin kansallisiin avustussopimuksiin 16 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
2.  ARTEMIS-yhteisyritys tekee avustussopimuksia hankkeiden osallistujien kanssa hankkeiden toteuttamiseksi. Näiden avustussopimusten ehtojen on vastattava ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevia sääntöjä ja tarpeen mukaan perustuttava vastaaviin kansallisiin avustussopimuksiin 16 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
Tarkistus 51
Liite, 16 artikla, 4 kohta, a alakohta
(a)  ARTEMIS-yhteisyrityksen käynnistämiin ehdotuspyyntöihin voivat osallistua ARTEMIS-osakasvaltioihin ja muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai assosioituneisiin maihin sijoittautuneet osallistujat.
a)  ARTEMIS-yhteisyrityksen käynnistämiin ehdotuspyyntöihin voivat osallistua ARTEMIS-osakasvaltioihin ja muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai assosioituneisiin maihin sijoittautuneet osallistujat. Ehdotuspyynnöt julkistetaan mahdollisimman laajalti lehtien, Internet-sivustojen jne. avulla.
Tarkistus 52
Liite, 18 artikla, 1 kohta
1.  Henkilöstöresurssit määritellään vuosibudjettiin sisällytettävässä henkilöstötaulukossa.
1.  Henkilöstöresurssit määritellään vuosibudjettiin sisällytettävässä henkilöstötaulukossa ja ne esitetään komissiolle, Euroopan parlamentille sekä neuvostolle yhdessä Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.
Tarkistus 53
Liite, 18 artikla, 2 kohta
2.  ARTEMIS-yhteisyrityksen henkilöstön jäsenet ovat väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä, ja heidän kanssaan tehdään määräaikaiset työsopimukset, joita voidaan jatkaa kerran siten, että kokonaiskestoksi tulee enintään seitsemän vuotta.
Poistetaan.
Tarkistus 54
Liite, 19 artikla, 6 kohta
6.  Osakkaat eivät ole taloudellisessa vastuussa ARTEMIS-yhteisyrityksen taloudellisista velvoitteista. Osakkaiden taloudellinen korvausvastuu on pelkkä sisäinen korvausvastuu ARTEMIS-yhteisyritykselle ja rajoittuu rahoitusosuuteen, johon ne ovat sitoutuneet 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
6.  Osakkaat eivät ole taloudellisessa vastuussa ARTEMIS-yhteisyrityksen velvoitteista. Osakkaiden taloudellinen korvausvastuu on pelkkä sisäinen korvausvastuu ARTEMIS-yhteisyritykselle ja rajoittuu rahoitusosuuteen, johon ne ovat sitoutuneet 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Tarkistus 55
Liite, 19 artikla, 7 kohta
7.  ARTEMIS-yhteisyrityksen taloudellinen korvausvastuu sen veloista rajoittuu rahoitusosuuksiin, joita sen osakkaat ovat suorittaneet juokseviin kustannuksiin 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
7.   Lukuun ottamatta hankkeiden osanottajilta 16 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti perittäviä maksuja ARTEMIS-yhteisyrityksen taloudellinen korvausvastuu sen veloista rajoittuu rahoitusosuuksiin, joita sen osakkaat ovat suorittaneet juokseviin kustannuksiin 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Tarkistus 56
Liite, 22 artikla, 5 kohta
5.  Kun aineellinen omaisuus on palautettu 4 kohdassa säädetyllä tavalla, jäljelle jäävä omaisuus käytetään ARTEMIS-yhteisyrityksen korvausvastuiden ja sen purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Mahdollinen yli- tai alijäämä jaetaan purkamisajankohtana ARTEMIS-yhteisyrityksen osakkaina olevien kesken sen mukaan, mikä on kunkin osakkaan tosiasiallinen osuus ARTEMIS-yhteisyrityksessä.
5.  Kun aineellinen omaisuus on palautettu 4 kohdassa säädetyllä tavalla, jäljelle jäävä omaisuus käytetään ARTEMIS-yhteisyrityksen korvausvastuiden ja sen purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Mahdollinen ylijäämä jaetaan purkamisajankohtana ARTEMIS-yhteisyrityksen osakkaina olevien kesken sen mukaan, mikä on kunkin osakkaan tosiasiallinen osuus ARTEMIS-yhteisyrityksessä.
Tarkistus 57
Liite, 23 artikla, 3 kohta
3.  Hallintoneuvosto hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutosehdotukset 6 artiklan säännösten mukaisesti, ja ne toimitetaan komissiolle päätöstä varten.
3.  Hallintoneuvosto hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutosehdotukset 6 artiklan säännösten mukaisesti, ja ne toimitetaan komissiolle päätöstä varten parlamentin kuulemisen jälkeen.
Tarkistus 58
Liite, 23 artikla, 4 kohta
4.  Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, kaikkia 1 artiklan 3 kohtaan, 4 artiklan 3 kohtaan, 10 artiklan 4 kohdan b alakohtaan ja 10 artiklan 5 kohdan b kohtaan ehdotettuja muutoksia on pidettävä keskeisinä muutoksina, minkä vuoksi ne edellyttävät tämän asetuksen muuttamista.
4.  Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, kaikkia 1 artiklan 3 kohtaan, 4 artiklan 3 kohtaan, 6 artiklan 1 kohtaan, 7 artiklan 1 kohtaan, 9 artiklan 2 kohtaan, 10 artiklan 4 kohdan b alakohtaan ja 10 artiklan 5 kohdan a kohtaan sekä 19 artiklaan ehdotettuja muutoksia on pidettävä keskeisinä muutoksina, minkä vuoksi ne edellyttävät tämän asetuksen muuttamista.
Tarkistus 60
Liite, 24 artikla, 2 kohta, i alakohta
(i) 'käyttöoikeudella' rinnakkaislisenssejä ja käyttöoikeuksia tulos- ja tausta-aineistoon ilman oikeutta antaa alilisenssejä, paitsi jos hankesopimuksessa on toisin sovittu,
(i) 'käyttöoikeudella' hankesopimusten alaisuudessa myönnettäviä rinnakkaislisenssejä ja käyttöoikeuksia tulos- ja tausta-aineistoon ilman oikeutta antaa alilisenssejä, paitsi jos hankesopimuksessa on toisin sovittu,
Tarkistus 61
Liite, 24 artikla, 2 kohta, j alakohta
(j) 'tarvittavalla' hankkeen toteuttamisen kannalta ja/tai tulosaineiston käytön kannalta "teknisesti olennaista", ja immateriaalioikeuksien osalta sitä, että kyseisiä immateriaalioikeuksia loukattaisiin, mikäli käyttöoikeuksia ei myönnettäisi,
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 62
Liite, 24 artikla, 3 kohta, 3.2.1 alakohta
3.2.1.  Saman hankkeen osallistujat tekevät keskenään hankesopimuksen, jossa sovitaan muun muassa tämän artiklan mukaisesti myönnettävistä käyttöoikeuksista. Hankkeen osallistujat voivat määritellä hanketta varten tarvittavan tausta-aineiston ja yksilöidä tarvittaessa tausta-aineistoa, joka jätetään sopimuksen ulkopuolelle.
3.2.1.  Saman hankkeen osallistujat tekevät keskenään hankesopimuksen, jossa sovitaan muun muassa tämän artiklan mukaisesti myönnettävistä käyttöoikeuksista. Hankkeen osallistujat voivat päättää myöntää laajempia käyttöoikeuksia kuin tässä artiklassa vaaditaan. Hankkeen osallistujat voivat määritellä hanketta varten tarvittavan tausta-aineiston ja yksilöidä tarvittaessa tausta-aineistoa, joka jätetään sopimuksen ulkopuolelle.
Tarkistus 63
Liite, 24 artikla, 3 kohta, 3.2.4 alakohta
3.2.4.  Saman hankkeen osallistujille on myönnettävä käyttöoikeudet tausta-aineistoon, jos tausta-aineistoa tarvitaan niiden kyseisestä hankkeesta saaman oman tulosaineiston hyödyntämistä varten, edellyttäen, että tausta-aineiston omistajalla on oikeus myöntää ne. Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman yksinoikeutta oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
3.2.4.  Saman hankkeen osallistujille on myönnettävä käyttöoikeudet tausta-aineistoon, jos tausta-aineistoa tarvitaan niiden kyseisestä hankkeesta saaman oman tulosaineiston hyödyntämistä varten, edellyttäen, että tausta-aineiston omistajalla on oikeus myöntää ne. Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman yksinoikeutta ja siirtomahdollisuutta oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
Tarkistus 65
Liite, 24 artikla, 3 kohta, 3.4.1 alakohta
3.4.1.  Jos osallistuja siirtää tulosaineiston omistusoikeuden, sen on siirrettävä siirronsaajalle tulosaineistoa koskevat velvoitteensa, mukaan luettuna velvoite siirtää nämä velvoitteet muille mahdollisille siirronsaajille. Näihin velvoitteisiin sisältyvät velvoitteet, jotka koskevat käyttöoikeuksien myöntämistä sekä levittämistä ja hyödyntämistä.
3.4.1.  Jos osallistuja siirtää tulosaineiston omistusoikeuden, sen on siirrettävä siirronsaajalle tulosaineistoa koskevat velvoitteensa ja erityisesti velvoitteet, jotka koskevat käyttöoikeuden myöntämistä sekä levittämistä ja käyttöä. Asianomaisen osallistujan on ilmoitettava muille samaan hankkeeseen osallistujille siirronsaajan nimi ja yhteystiedot heti tällaisen siirron jälkeen.
Tarkistus 66
Liite, 24 artikla, 3 kohta, 3.4.2 alakohta
3.4.2.  Jos hankkeen osallistujan on siirrettävä käyttöoikeuksien myöntämistä koskevat velvoitteensa, sen on – jollei sen luottamuksellisuutta koskevista velvoitteista muuta johdu – ilmoitettava suunnitellusta siirrosta muille osallistujille ja annettava näille riittävät tiedot tulosaineiston uudesta omistajasta vähintään 45 päivää aikaisemmin, jotta muut osallistujat voisivat käyttää käyttöoikeuksiaan. Saatuaan ilmoituksen muut osallistujat voivat 30 päivän tai muun kirjallisesti sovitun ajan kuluessa kieltäytyä hyväksymästä suunniteltua omistusoikeuden siirtoa sillä perusteella, että se vaikuttaisi haitallisesti niiden käyttöoikeuksiin. Jos jo(t)kin muista osallistujista voi(vat) osoittaa, että suunniteltu omistusoikeuden siirto vaikuttaisi haitallisesti niiden käyttöoikeuksiin, siirtoa ei saa tehdä ennen kuin osallistujat ovat päässeet keskenään sopimukseen asiasta.
Poistetaan.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö