Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0088(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0484/2007

Pateikti tekstai :

A6-0484/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/12/2007 - 9.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0588

Priimti tekstai
PDF 551kWORD 182k
Antradienis, 2007 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras
Bendros įmonės ARTEMIS įsteigimas *
P6_TA(2007)0588A6-0484/2007

2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo, siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų bendrą technologijų iniciatyvą (COM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0243),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1) (Finansinis reglamentas) ir ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(2) (TIS) ir ypač į jo 47 punktą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 171 ir 172 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0172/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Teisės reikalų komiteto bei Biudžeto kontrolės komiteto nuomones (A6-0484/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   mano, kad teisės akto pasiūlyme nurodyta orientacinė suma turi atitikti viršutinę dabartinės daugiametės 2007–2013 m. finansinės programos 1a išlaidų kategorijos ribą ir 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 47 punkto nuostatas; pažymi, kad bet koks po 2013 m. numatytas finansavimas bus vertinamas atsižvelgiant į derybas dėl kitos finansinės programos;

3.   primena, kad 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punkte numatytos procedūros, kuri taikoma bendrosios įmonės ARTEMIS steigimui, rezultatai nepriklauso nuo Biudžeto komiteto pateiktos nuomonės;

4.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį ir Euratomo sutarties 119 straipsnio antrą pastraipą;

5.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

6.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

7.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Dėl įterptųjų kompiuterinių sistemų bendros technologijų iniciatyvos nustatytų tikslų ambicingumo ir masto, finansinių ir techninių išteklių, kurie turi būti sutelkti, masto ir veiksmingo išteklių ir finansavimo koordinavimo bei sinergijos poreikio imtis veiksmų reikia Bendrijai. Todėl remiantis Sutarties 171 straipsniu būtina įkurti bendrąją įmonę (toliau – bendroji įmonė ARTEMIS) kaip juridinį asmenį, atsakingą už įterptųjų kompiuterinių sistemų bendros technologijų iniciatyvos įgyvendinimą. Siekiant užtikrinti tinkamą MTP veiklos, inicijuotos pagal Septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.), valdymą, bendroji įmonė ARTEMIS turėtų būti įkurta laikotarpiui, pasibaigsiančiam 2017 m. gruodžio 31 d., kuris gali būti pratęstas.
(11)  Dėl įterptųjų kompiuterinių sistemų bendros technologijų iniciatyvos nustatytų tikslų ambicingumo ir masto, finansinių ir techninių išteklių, kurie turi būti sutelkti, masto ir veiksmingo išteklių ir finansavimo koordinavimo bei sinergijos poreikio imtis veiksmų reikia Bendrijai. Todėl remiantis Sutarties 171 straipsniu būtina įkurti bendrąją įmonę (toliau – bendroji įmonė ARTEMIS) kaip juridinį asmenį, atsakingą už įterptųjų kompiuterinių sistemų bendros technologijų iniciatyvos įgyvendinimą. Siekiant užtikrinti tinkamą MTP veiklos, inicijuotos pagal Septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.), valdymą, bendroji įmonė ARTEMIS turėtų būti įkurta laikotarpiui, pasibaigsiančiam 2017 m. gruodžio 31 d. Turi būti užtikrinta, kad 2013 m. po paskutinio kvietimo teikti paraiškas vis dar tebesitęsiantys projektai būtų įgyvendinami, stebimi ir finansuojami iki 2017 m.
(Priimtas šis pakeitimas bus taikomas visam tekstui.)
Pakeitimas 2
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Bendroji įmonė ARTEMIS turėtų būti Bendrijų įsteigta įstaiga, dėl kurios biudžeto įvykdymo sprendimą priimtų Europos Parlamentas1 Tarybai rekomendavus, vis dėlto atsižvelgiant į bendrų technologijų iniciatyvų, veikiančių viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės pagrindu, pobūdžio ir ypač privataus sektoriaus indėlio į biudžetą specifiškumą.
____________
1Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento, 185 straipsnis (OL L 357, 2002 12 31, p. 72; klaidų atitaisymas OL L 2, 2003 1 7, p. 39).
(12)  Bendroji įmonė ARTEMIS turėtų gerbti Audito Rūmų kompetenciją nagrinėti visų Bendrijų įsteigtų organų pajamų ir išlaidų ataskaitas ir pripažinti bendrųjų technologijų iniciatyvų pobūdį kaip naujas viešojo ir privataus sektorių partnerystės įgyvendinimo priemones, siekiant rasti veiksmingesnį Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimo sprendimą.
Pakeitimas 3
21 konstatuojamoji dalis
(21)  Dėl poreikio užtikrinti stabilias užimtumo sąlygas ir vienodą požiūrį į darbuotojus bei siekiant pritraukti profesionalių aukščiausio lygio mokslo ir technikos darbuotojų, visiems darbuotojams, įdarbintiems bendrosios įmonės ARTEMIS, reikia taikyti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (Tarnybos nuostatus).
(21)  Dėl poreikio užtikrinti stabilias užimtumo sąlygas ir vienodą požiūrį į darbuotojus bei pritraukti profesionalių aukščiausio lygio mokslo ir technikos darbuotojų, Komisija turi būti įgaliota komandiruoti tiek pareigūnų, kiek jų reikia bendrajai įmonei ARTEMIS. Visus kitus darbuotojus bendroji įmonė ARTEMIS turėtų įdarbinti vadovaudamasi priimančiosios valstybės darbo teisės aktais.
Pakeitimas 4
25 konstatuojamoji dalis
(25)  Bendrajai įmonei ARTEMIS turėtų būti taikomas, su sąlyga, kad prieš tai bus pasikonsultuota su Komisija, finansinio pagrindų reglamento principais pagrįstas atskiras finansinis reglamentas, kuriame būtų atsižvelgiama į specifinius veiklos poreikius, atsirandančius visų pirma dėl poreikio veiksmingai ir laiku sujungti Bendrijos ir nacionalinį finansavimą MTP veiklai remti.
_____________________
1 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje, OL L 357, 2002 12 31, p. 72; klaidų atitaisymas OL L 2, 2003 1 7, p. 39.
(25)   Finansinės taisyklės, taikomos bendrajai įmonei ARTEMIS, neturėtų nukrypti nuo 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, nurodytoms Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl bendrajam Europos Bendrijų biudžetui taikomo finansinio reglamento1 185 straipsnyje, nebent tai būtina atsižvelgiant į ypatingus jos veiklos poreikius, atsirandančius visų pirma dėl poreikio veiksmingai ir laiku sujungti Bendrijos ir nacionalinį finansavimą MTP veiklai remti. Tvirtinant bet kokią taisyklę, nukrypstančią nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, prieš tai reikia gauti išankstinį Komisijos sutikimą. Biudžeto valdymo institucijai turėtų būti pranešama apie bet kokius tokius nukrypimus.
_____________________
1 OL L 357, 2002 12 31, p. 72. Klaidų ištaisymas ║OL L 2 2003 1 7, p. 39.
Pakeitimas 5
1 straipsnio 1 dalis
1.  Siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų bendrą technologijų iniciatyvą, laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 31 d., kaip apibrėžta Sutarties 171 straipsnyje, įsteigiama bendroji įmonė (toliau – bendroji įmonė ARTEMIS). Šis laikotarpis gali būti pratęstas persvarsčius šį reglamentą.
1.  Siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų bendrą technologijų iniciatyvą, laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 31 d., kaip apibrėžta Sutarties 171 straipsnyje, įsteigiama bendroji įmonė (toliau – bendroji įmonė ARTEMIS). Turi būti užtikrinta, kad 2013 m. po paskutinio kvietimo teikti paraiškas vis dar tebesitęsiantys projektai būtų įgyvendinami, stebimi ir finansuojami iki 2017 m.
Pakeitimas 6
2 straipsnio d punktas
(d) užtikrina įterptųjų kompiuterinių sistemų bendros technologijų iniciatyvos veiksmingumą ir pastovumą;
Išbraukta.
Pakeitimas 7
2 straipsnio d a punktas (naujas)
(da) skatina mažas ir vidutines įmones (MVĮ) dalyvauti jos veikloje;
Pakeitimas 8
4 straipsnio 2 dalies a punktas
(a) finansinio ARTEMISIA įnašo iki 20 mln. EUR arba iki 1 % projektų bendrų išlaidų, atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė, bet ne daugiau kaip [30] mln. EUR;
(a) finansinio ARTEMISIA įnašo iki 20 mln. EUR arba iki 1 % projektų bendrų išlaidų, atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė, bet ne daugiau kaip 30 mln. EUR;
Pakeitimas 9
4 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)
Punktuose a ir b pateiktos įnašų sumos neviršija 5 proc. viso bendrosios įmonės biudžeto.
Pakeitimas 10
4 straipsnio 3 dalies b punktas
(b)  ARTEMIS valstybių narių finansinių įnašų pagal metinius įsipareigojimus, kurie bus tiesiogiai išmokėti mokslinių tyrimų ir plėtros organizacijoms, dalyvaujančioms MTP projektuose;
(b)  ARTEMIS valstybių narių finansinių įnašų pagal metinius įsipareigojimus, kurie bus tiesiogiai išmokėti mokslinių tyrimų ir plėtros organizacijoms, dalyvaujančioms MTP projektuose; ARTEMIS valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės lėšos būtų skiriamos kuo greičiau.
Pakeitimas 11
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Finansinis įnašas, skiriamas iš viešųjų lėšų projektų išlaidoms padengti, priklausys nuo natūrinių įnašų, kuriuos mokslinių tyrimų ir plėtros organizacijos skiria projektams, siekdamos padengti su projektų įgyvendinimu susijusią savo išlaidų dalį.
Pakeitimas 12
6 straipsnio 1 dalis
1.  Bendrosios įmonės ARTEMIS finansinis reglamentas yra pagrįstas finansinio pagrindų reglamento principais. Jis gali skirtis nuo finansinio pagrindų reglamento, kai to reikia atsižvelgiant į specifinius bendrosios įmonės ARTEMIS veiklos poreikius, su sąlyga, kad iš anksto bus pasikonsultuota su Komisija.
1.  Bendrosios įmonės ARTEMIS finansinės taisyklės nenukrypsta nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, nebent tai būtina atsižvelgiant į ypatingus jos veiklos poreikius su sąlyga, kad iš anksto bus gautas Komisijos sutikimas. Biudžeto valdymo institucijai pranešama apie bet kokius tokio pobūdžio nukrypimus.
Pakeitimas 13
7 straipsnio 5 dalies c punktas
(c)  Vertinimo ir atrankos proceso metu užtikrinama, kad bendrosios įmonės ARTEMIS viešojo finansavimo skyrimas būtų pagrįstas kompetencijos ir konkurencijos principais.
(c)  Vertinimo ir atrankos proceso, vykdomo padedant išorės ekspertams, metu užtikrinama, kad bendrosios įmonės ARTEMIS viešojo finansavimo skyrimas būtų pagrįstas kompetencijos ir konkurencijos principais.
Pakeitimas 14
8 straipsnio 1 dalis
1.  Bendrosios įmonės ARTEMIS personalui ir vykdomajam direktoriui taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos bei taisyklės, bendrai Europos bendrijos institucijų priimtos siekiant taikyti šiuos tarnybos nuostatus ir įdarbinimo sąlygas.
1.   Bendroji įmonė ARTEMIS įdarbina personalą vadovaudamasi priimančiojoje valstybėje galiojančiomis taisyklėmis. Komisija į bendrąją įmonę ARTEMIS gali komandiruoti tiek pareigūnų, kiek įmonei reikia.
Pakeitimas 15
8 straipsnio 2 dalis
2.  Personalo atžvilgiu bendroji įmonė ARTEMIS turi įgaliojimus, kurie pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus suteikti paskyrimo tarnybai ir pagal kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas – tarnybai, turinčiai teisę sudaryti darbo sutartis.
Išbraukta.
Pakeitimas 16
8 straipsnio 3 dalis
3.  Valdyba, susitarusi su Komisija, būtinas įgyvenimo priemones priima Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnyje ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygose numatyta tvarka.
3.  Valdyba, susitarusi su Komisija, priima būtinas įgyvendinimo priemones, susijusias su Europos Bendrijų pareigūnų komandiravimu.
Pakeitimas 17
9 straipsnis
9 straipsnis
Privilegijos ir imunitetai
Bendrajai įmonei ARTEMIS ir jos personalui taikomas Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.
Išbraukta.
Pakeitimas 18
10 straipsnio 1 dalis
1.  Bendrosios įmonės ARTEMIS atsakomybė už sutarties vykdymą nustatoma pagal įstatymus, taikomus atitinkamoms sutartinėms nuostatoms.
1.  Bendrosios įmonės ARTEMIS atsakomybė už sutarties vykdymą nustatoma pagal įstatymus, taikomus atitinkamoms sutartinėms nuostatoms, ir pagal įstatymus, galiojančius svarstomam susitarimui arba sutarčiai.
Pakeitimas 19
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a. bendroji įmonė ARTEMIS yra visiškai atsakinga už savo įsipareigojimų vykdymą;
Pakeitimas 20
10 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b. bendroji įmonė ARTEMIS neatsako už savo narių finansinių įsipareigojimų vykdymą. Ji neprisiima atsakomybės, jei, bendrajai įmonei ARTEMIS paskelbus kvietimą teikti paraiškas, kuri nors ARTEMIS priklausanti valstybė nevykdo savo įsipareigojimų;
Pakeitimas 21
10 straipsnio 3 c dalis (nauja)
3c. narės neatsako už jokius bendrosios įmonės ARTEMIS finansinius įsipareigojimus. Prisiimdamos finansinę atsakomybę, narės prisiima tik vidaus atsakomybę bendrosios įmonės ARTEMIS atžvilgiu. Kaip nurodoma 4 straipsnyje, ši atsakomybė siejama su narių įsipareigojimu mokėti finansinį įnašą.
Pakeitimas 22
12 straipsnio 2 dalis
2.  Ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija, padedama nepriklausomų ekspertų, atlieka tarpinius bendrosios įmonės ARTEMIS vertinimus. Tuomet vertinama bendrosios įmonės ARTEMIS veiklos kokybė ir veiksmingumas bei pažanga siekiant numatytų tikslų. Komisija kartu su pastabomis Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia to vertinimo išvadas.
2.  Ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai tarpinį bendrosios įmonės ARTEMIS vertinimą, parengtą padedant nepriklausomiems ekspertams.Tuomet vertinama bendrosios įmonės ARTEMIS veiklos kokybė ir veiksmingumas bei pažanga siekiant numatytų tikslų.
Pakeitimas 23
12 straipsnio 3 dalis
3.  Iki 2018 m. kovo 31 m. Komisija, padedama nepriklausomų ekspertų, atlieka galutinį bendrosios įmonės ARTEMIS veiklos vertinimą. Galutinio vertinimo rezultatai pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai.
Išbraukta.
Pakeitimas 24
12 straipsnio 4 dalis
4.  Bendrosios įmonės ARTEMIS biudžeto įvykdymo sprendimą bendrosios įmonės ARTEMIS finansiniame reglamente numatyta tvarka priima Europos Parlamentas Tarybai rekomendavus.
4.  Bendrosios įmonės ARTEMIS biudžeto įvykdymo sprendimą tvarka, kuri numatoma bendrosios įmonės ARTEMIS finansinėse taisyklėse, priima Europos Parlamentas Tarybai rekomendavus, atsižvelgdamas į Audito Rūmų kompetenciją nagrinėti visų Bendrijos įsteigtų organų pajamų ir išlaidų ataskaitas ir pripažindamas visas bendrąsias technologijų iniciatyvas kaip naujas priemones, skirtas įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystei, siekiant rasti veiksmingesnį Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimo sprendimą.
Pakeitimas 25
17 straipsnis
Bendroji įmonė ARTEMIS su priimančiąja valstybe sudaro susitarimą dėl priėmimo, susijusį su biuro patalpų suteikimu, privilegijomis bei imunitetu ir kita parama, kurią Belgija teiks bendrajai įmonei ARTEMIS.
Bendroji įmonė ARTEMIS su priimančiąja valstybe sudaro susitarimą dėl priėmimo, susijusį su pagalba sprendžiant biuro patalpų suteikimo, privilegijų bei imuniteto ir kitos paramos, kurią Belgija teiks bendrajai įmonei ARTEMIS, klausimus.
Pakeitimas 26
Priedo 1 straipsnio 3 dalis
3.  Bendroji įmonė ARTEMIS įsteigiama nuo šių įstatų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje laikotarpiui, pasibaigsiančiam 2017 m. gruodžio 31 d.
3.  Bendroji įmonė ARTEMIS įsteigiama nuo šių įstatų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje laikotarpiui, pasibaigsiančiam 2017 m. gruodžio 31 d. Turi būti užtikrinta, kad 2013 m. po paskutinio kvietimo teikti paraiškas vis dar tebesitęsiantys projektai būtų įgyvendinami, stebimi ir finansuojami iki 2017 m.
Pakeitimas 28
Priedo 1 straipsnio 4 dalis
4.  Šis laikotarpis gali būti pratęstas iš dalies pakeičiant šiuos įstatus, remiantis 23 straipsnio nuostatomis, atsižvelgiant į pažangą, padarytą siekiant bendrosios įmonės ARTEMIS tikslų, ir su sąlyga, kad užtikrinamas jos finansinis tvarumas.
Išbraukta.
Pakeitimas 27
Priedo 1 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Bendroji įmonė ARTEMIS – tai įstaiga, nurodyta Finansinio reglamento 185 straipsnyje ir 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punkte.
Pakeitimas 29
Priedo 2 straipsnio 1 dalies d punktas
(d) užtikrina įterptųjų kompiuterinių sistemų bendros technologijų iniciatyvos veiksmingumą ir pastovumą;
Išbraukta.
Pakeitimas 30
Priedo 2 straipsnio 2 dalies d a punktas
(da) skatinti MVĮ dalyvauti jos veikloje;
Pakeitimas 31
Priedo 2 straipsnio 2 dalies h punktas
(h) skelbti informaciją apie projektus, įskaitant dalyvių pavadinimus ir bendrosios įmonės ARTEMIS finansinio įnašo sumą;
(h) skelbti informaciją apie projektus, įskaitant dalyvių pavadinimus ir kiekvieno bendrosios įmonės ARTEMIS dalyvio finansinio įnašo sumą;
Pakeitimas 32
Priedo 4 straipsnio 4 dalis
4.  Valdyba priima sprendimus dėl bet kokio kito juridinio asmens prisijungimo arba rekomendacijas dėl trečiųjų šalių prisijungimo atsižvelgdama į pareiškėjo svarbą ir galimą pridėtinę vertę siekiant bendrosios įmonės ARTEMIS tikslų.
4.  Valdyba priima sprendimus dėl bet kokio kito juridinio asmens prisijungimo arba rekomendacijas dėl trečiųjų šalių prisijungimo atsižvelgdama į pareiškėjo svarbą ir galimą pridėtinę vertę siekiant bendrosios įmonės ARTEMIS tikslų. Gavusi paraišką dėl narystės, valdyba laiku suteikia Komisijai informacijos apie atliktą pareiškėjo vertinimą ir, jei būtina, apie valdybos rekomendaciją arba sprendimą. Komisija perduoda šią informaciją Tarybai.
Pakeitimas 33
Priedo 4 straipsnio 5 dalis
5.  Bet kuri narė gali pasitraukti iš bendrosios įmonės ARTEMIS. Pasitraukimas įsigalioja ir tampa neatšaukiamas praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo kitoms narėms, kuomet buvusioji narė atleidžiama nuo visų įsipareigojimų, išskyrus tuos, kurie jau buvo prisiimti prieš jos pasitraukimą.
5.  Bet kuri narė gali pasitraukti iš bendrosios įmonės ARTEMIS. Pasitraukimas įsigalioja ir tampa neatšaukiamas praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo kitoms narėms, kuomet buvusioji narė atleidžiama nuo visų įsipareigojimų, išskyrus tuos, kurie, vadovaujantis šiais įstatais, jau buvo vykdomi remiantis bendrosios įmonės ARTEMIS sprendimais, priimtais iki narei pasitraukiant. Įsipareigojimas pranešti prieš šešis mėnesius gali būti nevykdomas tuo atveju, kai pasitraukimas grindžiamas įstatų pakeitimu ir yra tiesioginė šio pakeitimo pasekmė.
Pakeitimas 34
Priedo 6 straipsnio 2 dalies c punktas
c) tvirtina bendrosios įmonės ARTEMIS finansinį reglamentą pagal šių įstatų 13 straipsnį;
(c) po konsultacijų su Komisija tvirtina bendrosios įmonės ARTEMIS finansines taisykles pagal šių įstatų 13 straipsnį;
Pakeitimas 35
Priedo 7 straipsnio 2 dalies e punktas
(e) patvirtina kvietimų teikti paraiškas pradžią;
(e) patvirtina kvietimų teikti paraiškas turinį, tikslus ir pradžią;
Pakeitimas 36
Priedo 7 straipsnio 3 dalies b punktas
(b)  Viešųjų institucijų taryba išsirenka primininką.
(b)  Viešųjų institucijų taryba kas dvejus metus išsirenka pirmininką. Tas pats pirmininkas gali būti perrenkamas ne daugiau kaip du kartus.
Pakeitimas 37
Priedo 9 straipsnio 2 dalis
2.  Vykdomąjį direktorių Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo ne daugiau kaip trejiems metams paskiria Valdyba. Įvertinusi vykdomojo direktoriaus darbo rezultatus, Valdyba jo paskyrimą gali vieną kartą pratęsti tolesniam ne daugiau kaip ketverių metų laikotarpiui.
2.  Vykdomąjį direktorių, remdamasi Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašu, ne daugiau kaip trejiems metams paskiria Valdyba po to, kai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir spaudoje ar internete paskelbiamas viešas kvietimas dalyvauti konkurse. Įvertinusi vykdomojo direktoriaus darbo rezultatus, Valdyba jo paskyrimą gali vieną kartą pratęsti tolesniam ne daugiau kaip trejų metų laikotarpiui.
Pakeitimas 38
Priedo 10 straipsnio 2 dalies b punktas
(b)  Bendrijos įnašas MTP veiklai finansuoti;
(b)  Bendrijos įnašas projektams finansuoti;
Pakeitimas 39
Priedo 10 straipsnio 4 dalies a punktas
(a)  ARTEMISIA atlieka įnašą iki 20 mln. EUR arba iki 1 % projektų bendrų išlaidų, atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė, bet ne daugiau kaip 30 mln. EUR;
(a)  ARTEMISIA atlieka įnašą iki 20 mln. EUR arba iki 1 % projektų bendrų išlaidų, atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė, bet ne daugiau kaip 30 mln. EUR. Bendrosios projektų išlaidos – tai visiems projektams skirtų bendrųjų išlaidų suma (kaip nurodoma 32 išnašoje).
Pakeitimas 40
Priedo 10 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)
(da) a ir b punktuose pateikta įnašų suma neviršija 5 % viso bendrosios įmonės biudžeto.
Pakeitimas 41
Priedo 10 straipsnio 5 dalies c punktas
(c) projektuose dalyvaujančių mokslinių tyrimų ir plėtros organizacijų, kurios padengia savo būtinųjų išlaidų dalį, siekdamos įvykdyti projektus, natūrinių įnašų. Jų bendras įnašas bendrosios įmonės ARTEMIS egzistavimo laikotarpiu yra lygus viešųjų institucijų įnašui arba už jį didesnis.
(c) projektuose dalyvaujančių mokslinių tyrimų ir plėtros organizacijų, kurių vertę ir svarbą vykdant bendrosios įmonės ARTEMIS veiklą nustato ir pripažįsta Valdyba. Natūrinių įnašų vertinimo procedūrą patvirtina Valdyba. Minėtoji procedūra grindžiama šiais principais:
- bendrasis principas bus grindžiamas Septintosios bendrosios programos modus operandi, kai projektams skiriami natūriniai įnašai įvertinami persvarstant šiuos projektus;
- kaip gairės bus naudojamos bendrosios įmonės ARTEMIS finansinio taisyklių įgyvendinimo taisyklės;
- sprendžiant papildomus klausimus bus remiamasi tarptautiniais apskaitos standartais;
- įnašai bus vertinami atsižvelgiant į atitinkamoje rinkoje bendrai priimtą vertę (2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento* įgyvendinimo taisyklių 172 straipsnio 2 dalies b punktas).
Vertinima atlieka nepriklausomas auditorius.
_________________
* OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais paketimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 478/2007 (OL L 111, 2007 4 28, p. 13).
Pakeitimas 42
Priedo 10 straipsnio 7 dalis
7.  Jeigu kuri nors bendrosios įmonės ARTEMIS narė nevykdytų įsipareigojimų dėl sutarto finansinio įnašo bendrajai įmonei ARTEMIS, vykdomasis direktorius sušaukia Valdybos posėdį, kad būtų nuspręsta, ar likusios narės turėtų panaikinti tos narės narystę ar imtis kokių nors kitų priemonių, kol ji įvykdys įsipareigojimus.
7.  Jeigu kuri nors bendrosios įmonės ARTEMIS narė nevykdytų įsipareigojimų dėl sutarto finansinio įnašo bendrajai įmonei ARTEMIS, vykdomasis direktorius tokią narę apie tai informuotų raštu ir nustatytų tinkamą laikotarpį, per kurį šis įnašas galėtų būti sumokėtas. Jei per šį laikotarpį įnašas nesumokamas, vykdomasis direktorius sušaukia Valdybos posėdį, kad būtų nuspręsta, ar įsipareigojimų nevykdančios narės narystė turėtų būti panaikinta, ar turėtų būti imamasi kokių nors kitų priemonių, kol ji įvykdys įsipareigojimus.
Pakeitimas 43
Priedo 13 straipsnio pavadinimas ir 1–3 dalys
Finansinis reglamentas
1.  Bendrosios įmonės ARTEMIS finansinį reglamentą priima Valdyba.
Finansinės taisyklės
1.  Po konsultacijų su Komisija Bendrosios įmonės ARTEMIS finansines taisykles priima Valdyba.
2.  Finansinio reglamento paskirtis – užtikrinti patikimą bendrosios įmonės ARTEMIS finansų valdymą.
2.  Finansinių taisyklių paskirtis – užtikrinti patikimą bendrosios įmonės ARTEMIS finansų valdymą.
3.  Finansinis reglamentas grindžiamas finansinio pagrindų reglamento principais; į jį įtraukiamos bendrosios įmonės ARTEMIS biudžeto planavimo ir įvykdymo nuostatos. Finansinis reglamentas gali skirtis nuo finansinio pagrindų reglamento, kai to reikia atsižvelgiant į specifinius bendrosios įmonės ARTEMIS veiklos poreikius, su sąlyga, kad iš anksto bus pasikonsultuota su Komisija.
3.  Bendrosios įmonės ARTEMIS finansinės taisyklės nenukrypsta nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 , nebent tai būtina atsižvelgiant į ypatingus jos veiklos poreikius. Prieš tvirtinant kiekvieną taisyklę, nukrypstančią nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, reikia gauti išankstinį Komisijos sutikimą. Biudžeto valdymo institucijai pranešama apie bet kokius tokio pobūdžio nukrypimus.
Pakeitimas 44
Priedo 13 straipsnio 4 dalis
4.  Bendrosios įmonės ARTEMIS biudžeto įvykdymo sprendimą tvarka, kuri numatoma bendrosios įmonės ARTEMIS finansiniame reglamente, priima Europos Parlamentas Tarybai rekomendavus.
4.  Bendrosios įmonės ARTEMIS biudžeto įvykdymo sprendimą tvarka, kuri numatoma bendrosios įmonės ARTEMIS finansinėse taisyklėse, priima Europos Parlamentas Tarybai rekomendavus, atsižvelgdamas į Audito Rūmų kompetenciją išnagrinėti visų Bendrijos įsteigtų organų pajamų ir išlaidų ataskaitas ir pripažindamas visas bendras technologijų iniciatyvas kaip naujas priemones įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę, siekiant rasti veiksmingesnį sprendimą Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimu.
Pakeitimas 45
Priedo 14 straipsnio 1 dalis
1.  Daugiamečiame strateginiame plane nurodoma bendrosios įmonės ARTEMIS tikslų siekimo strategija ir planai, įskaitant mokslinių tyrimų darbotvarkę.
1.  Daugiamečiame strateginiame plane nurodoma bendrosios įmonės ARTEMIS tikslų siekimo strategija ir planai, įskaitant mokslinių tyrimų darbotvarkę. Po to, kai daugiametį strateginį planą patvirtina Valdyba, jis turėtų būti skelbiamas viešai.
Pakeitimas 46
Priedo 14 straipsnio 2 dalis
2.  Metinėje darbo programoje nurodoma kvietimų teikti paraiškas, kurių reikia mokslinių tyrimų darbotvarkei įgyvendinti, apimtis ir biudžetas konkretiems metams.
2.  Metinėje darbo programoje nurodoma kvietimų teikti paraiškas, kurių reikia mokslinių tyrimų darbotvarkei įgyvendinti, apimtis ir biudžetas konkretiems metams. Po to, kai daugiametę darbo programą patvirtina Valdyba, ji turėtų būti skelbiama viešai.
Pakeitimas 47
Priedo 14 straipsnio 3 dalis
3.  Metiniame veiklos įgyvendinimo plane nurodomas visos bendrosios įmonės ARTEMIS veiklos vykdymo planas konkretiems metams, įskaitant suplanuotus kvietimus teikti paraiškas ir veiksmus, kuriuos reikia atlikti vykdant konkursus. Vykdomasis direktorius Valdybai pateikia metinį veiklos įgyvendinimo planą kartu su metiniu biudžeto planu.
3.  Metiniame veiklos įgyvendinimo plane nurodomas visos bendrosios įmonės ARTEMIS veiklos vykdymo planas konkretiems metams, įskaitant suplanuotus kvietimus teikti paraiškas ir veiksmus, kuriuos reikia atlikti vykdant konkursus. Vykdomasis direktorius Valdybai pateikia metinį veiklos įgyvendinimo planą kartu su metiniu biudžeto planu. Po to, kai metinį įgyvendinimo planą patvirtina Valdyba, jis turėtų būti skelbiamas viešai.
Pakeitimas 48
Priedo 14 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa
Vykdomasis direktorius pateikia metinę veiklos ataskaitą kartu su metine atskaitomybe ir balansu.
Vykdomasis direktorius pateikia metinę veiklos ataskaitą kartu su metine atskaitomybe ir balansu. Į metinę veiklos ataskaitą turėtų būti įtraukta informacija apie MVĮ dalyvavimą bendrosios įmonės ARTEMIS mokslinių tyrimų ir taikomojoje veikloje.
Pakeitimas 49
Priedo 14 straipsnio 6 dalis
6.  Metinė atskaitomybė ir balansas – per du mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos praėjusių metų metinę atskaitomybę ir balansą vykdomasis direktorius pateikia Valdybai patvirtinti. Praėjusių metų metinė atskaitomybė ir balansas pateikiamas Europos Audito Rūmams.
6.  Metinė atskaitomybė ir balansas – per du mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos praėjusių metų metinę atskaitomybę ir balansą vykdomasis direktorius pateikia Valdybai patvirtinti. Praėjusių metų metinė atskaitomybė ir balansas pateikiamas Europos Audito Rūmams ir biudžeto valdymo institucijai.
Pakeitimas 50
Priedo 15 straipsnio 2 dalis
2.  Projektams įgyvendinti bendroji įmonė ARTEMIS su projektų dalyviais sudaro susitarimus dėl subsidijų. Šiuose susitarimuose dėl subsidijų nurodomi atitinkami nacionaliniai susitarimai dėl subsidijų ir tam tikrais atvejais jais remiamasi, kaip nurodyta 16 straipsnio 5 dalies b punkte.
2.  Projektams įgyvendinti bendroji įmonė ARTEMIS su projektų dalyviais sudaro susitarimus dėl subsidijų. Sąlygos ir reikalavimai šiuose susitarimuose dėl subsidijų nustatomi remiantis bendrosios įmonės ARTEMIS finansinių taisyklių nuostatomis ir juose nurodomi atitinkami nacionaliniai susitarimai dėl subsidijų ir tam tikrais atvejais jais remiamasi, kaip nurodyta 16 straipsnio 5 dalies b punkte.
Pakeitimas 51
Priedo 16 straipsnio 4 dalies a punktas
(a)  Kvietimai teikti paraiškas, kuriuos pradeda vykdyti bendroji įmonė ARTEMIS, yra skirti dalyviams, įsisteigusiems ARTEMIS valstybėse narėse ir bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar asocijuotojoje šalyje.
(a)  Kvietimai teikti paraiškas, kuriuos pradeda vykdyti bendroji įmonė ARTEMIS, yra skirti dalyviams, įsisteigusiems ARTEMIS valstybėse narėse ir bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar asocijuotojoje šalyje. Kvietimai teikti paraiškas turi būti kuo viešesni, skelbiami periodinėje spaudoje, internete ir t. t.
Pakeitimas 52
Priedo 18 straipsnio 1 dalis
1.  Darbuotojų ištekliai nustatomi darbuotojų plane, pateikiamame metiniame biudžeto plane.
1.  Darbuotojų ištekliai nustatomi darbuotojų plane, kuris pateikiamas metiniame biudžeto plane ir kartu su preliminariu Europos Sąjungos biudžeto projektu Komisijos perduodamas Europos Parlamentui ir Tarybai.
Pakeitimas 53
Priedo 18 straipsnio 2 dalis
2.  Bendrosios įmonės ARTEMIS darbuotojai yra laikinieji tarnautojai ir sutartininkai, dirbantys pagal nustatytos trukmės darbo sutartis, kurias galima vieną kartą pratęsti, kad visa ilgiausia jų trukmė būtų septyneri metai.
Išbraukta.
Pakeitimas 54
Priedo 19 straipsnio 6 dalis
6.  Narės neatsako už jokius bendrosios įmonės ARTEMIS finansinius įsipareigojimus. Narių finansinė atsakomybė yra vidaus atsakomybė tik bendrosios įmonės ARTEMIS atžvilgiu ir apsiriboja jų įsipareigojimu papildyti išteklius, kaip išdėstyta 10 straipsnio 2 dalyje.
6.  Narės neatsako už jokius bendrosios įmonės ARTEMIS įsipareigojimus. Narių finansinė atsakomybė yra vidaus atsakomybė tik bendrosios įmonės ARTEMIS atžvilgiu ir apsiriboja jų įsipareigojimu papildyti išteklius, kaip išdėstyta 10 straipsnio 2 dalyje.
Pakeitimas 55
Priedo 19 straipsnio 7 dalis
7.  Bendrosios įmonės ARTEMIS finansinė atsakomybė už skolas apribojama įnašais, kuriuos jos narės atliko einamosioms išlaidoms padengti, kaip nustatyta 10 straipsnio 2 dalyje.
7.  Išskyrus projektų dalyvių finansinius įnašus, mokamus remiantis 16 straipsnio 5 dalies a punktu, bendrosios įmonės ARTEMIS finansinė atsakomybė už skolas apribojama įnašais, kuriuos jos narės atliko einamosioms išlaidoms padengti, kaip nustatyta 10 straipsnio 2 dalyje.
Pakeitimas 56
Priedo 22 straipsnio 5 dalis
5.  Jeigu bet koks fizinis turtas buvo sutvarkytas kaip numatyta 4 dalyje, bet koks kitas turtas naudojamas bendrosios įmonės ARTEMIS įsipareigojimams ir jos likvidavimo išlaidoms padengti. Bet koks perteklius ar deficitas paskirstomas arba padalijamas likvidavimo metu įmonei priklausančioms narėms, proporcingai pagal jų faktinį įnašą bendrajai įmonei ARTEMIS.
5.  Jeigu bet koks fizinis turtas buvo sutvarkytas kaip numatyta 4 dalyje, bet koks kitas turtas naudojamas bendrosios įmonės ARTEMIS įsipareigojimams ir jos likvidavimo išlaidoms padengti. Bet koks perteklius paskirstomas likvidavimo metu įmonei priklausančioms narėms, proporcingai pagal jų faktinį įnašą bendrajai įmonei ARTEMIS.
Pakeitimas 57
Priedo 23 straipsnio 3 dalis
3.  Pasiūlymus iš dalies keisti šiuos įstatus pagal 6 straipsnio nuostatas patvirtina Valdyba ir pateikia Komisijai, kad ji priimtų sprendimą.
3.  Pasiūlymus iš dalies keisti šiuos įstatus pagal 6 straipsnio nuostatas patvirtina Valdyba ir pateikia Komisijai, kad ji po konsultacijų su Europos Parlamentu priimtų sprendimą.
Pakeitimas 58
Priedo 23 straipsnio 4 dalis
4.  Nepaisant 3 dalies nuostatų, bet kokie siūlomi 1 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 3 dalies, 10 straipsnio 4 dalies b punkto ir to paties straipsnio 5 dalies a punkto pakeitimai laikomi esminiais, todėl norint juos pakeisti būtina persvarstyti šį reglamentą.
4.  Nepaisant 3 dalies nuostatų, bet kokie siūlomi 1 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 3 dalies, 6 straipsnio 1 dalies, 7 straipsnio 1 dalies, 9 straipsnio 2 dalies, 10 straipsnio 4 dalies b punkto ir to paties straipsnio 5 dalies a punkto ir 19 straipsnio pakeitimai laikomi esminiais, todėl norint juos pakeisti būtina persvarstyti šį reglamentą.
Pakeitimas 60
Priedo 24 straipsnio 2 dalies i punktas
(i)  "Prieigos teisė" reiškia neišimtines licencijas ir naudotojo teises į naujas ir pirmines žinias, išskyrus teisę į sublicencijas, jeigu projekto susitarime nesusitarta kitaip;
(i)  "Prieigos teisė" reiškia, kad pagal projektų susitarimus bus teikiamos neišimtinės licencijos, taip pat naudotojo teises į naujas ir pirmines žinias, išskyrus teisę į sublicencijas, jeigu projekto susitarime nesusitarta kitaip;
Pakeitimas 61
Priedo 24 straipsnio 2 dalies j punktas
(j)  "Reikalingas" reiškia esminis techniniu požiūriu projektui įgyvendinti ir (arba) naujoms žinioms panaudoti ir, kiek tai susiję su INT, reiškia, kad tos INT būtų pažeistos, jei prieigos teisės nebūtų suteiktos.
(j)  "Reikalingas" reiškia esminis techniniu požiūriu projektui įgyvendinti ir (arba) naujoms žinioms panaudoti ir, kiek tai susiję su INT, reiškia, kad tos INT būtų pažeistos, jei prieigos teisės nebūtų suteiktos.
Pakeitimas 62
Priedo 24 straipsnio 3 dalies 3.2.1 punktas
3.2.1.  To paties projekto dalyviai tarpusavyje sudaro projekto susitarimą, kuriame, inter alia, reguliuojamos prieigos teisės, suteikiamos pagal šį straipsnį. Projekto dalyviai gali apibrėžti, kokių pirminių žinių reikia projektui vykdyti, ir prireikus susitarti pašalinti tam tikras pirmines žinias.
3.2.1.  To paties projekto dalyviai tarpusavyje sudaro projekto susitarimą, kuriame, inter alia, reguliuojamos prieigos teisės, suteikiamos pagal šį straipsnį. Projekto dalyvių sprendimu gali būti suteikta daugiau prieigos teisių nei reikalaujama šiame straipsnyje. Projekto dalyviai gali apibrėžti, kokių pirminių žinių reikia projektui vykdyti, ir prireikus susitarti pašalinti tam tikras pirmines žinias.
Pakeitimas 63
Priedo 24 straipsnio 3 dalies 3.2.4 punktas
3.2.4.  To paties projekto dalyviai naudojasi prieigos prie pirminių žinių teisėmis, jeigu to reikia norint pasinaudoti jų pačių to projekto naujomis žiniomis, su sąlyga, kad pirminių žinių savininkas turi teisę jas suteikti. Tokios prieigos teisės suteikiamos neišimtiniu pagrindu teisingomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis.
3.2.4.  To paties projekto dalyviai naudojasi prieigos prie pirminių žinių teisėmis, jeigu to reikia norint pasinaudoti jų pačių to projekto naujomis žiniomis su sąlyga, kad pirminių žinių savininkas turi teisę jas suteikti. Tokios prieigos teisės suteikiamos neišimtiniu pagrindu be teisės perduoti teisingomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis.
Pakeitimas 65
Priedo 24 straipsnio 3 dalies 3.4.1 punktas
3.4.1.  Dalyvis, perduodamas naujų žinių nuosavybę, jų perėmėjui perduoda savo įsipareigojimus, susijusius su šiomis naujomis žiniomis, įskaitant įsipareigojimą perduoti tuos įsipareigojimus bet kokiam vėlesniam teisių perėmėjui. Šie įsipareigojimai apima įsipareigojimus, susijusius su prieigos teisių suteikimu, sklaida ir naudojimu.
3.4.1.  Dalyvis, perduodamas naujų žinių nuosavybę, jų perėmėjui perduoda savo įsipareigojimus, susijusius su šiomis naujomis žiniomis, ypač įsipareigojimus, susijusius su prieigos teisių suteikimu, sklaida ir naudojimu. Atlikęs tokį perdavimą, minėtasis dalyvis praneša kitiems to paties projekto dalyviams perėmėjo vardą ir kontaktinę informaciją.
Pakeitimas 66
Priedo 24 straipsnio 3 dalies 3.4.2 punktas
3.4.2.  Atsižvelgiant į konfidencialumo įsipareigojimus, kai projekto dalyvis turi perduoti savo įsipareigojimus, kad suteiktų prieigos teises, jis iš anksto mažiausiai prieš 45 dienas įspėja kitus dalyvius apie numatomą perdavimą, kartu suteikdamas pakankamai informacijos apie numatomą naują naujų žinių savininką, kad kiti dalyviai galėtų naudotis savo prieigos teisėmis. Per 30 dienų nuo įspėjimo ar per kitą raštu sutartą terminą bet kuris kitas dalyvis gali paprieštarauti bet kokiam numatomam nuosavybės perdavimui, jei tai neigiamai paveiktų jo prieigos teises. Jei kuris nors iš kitų dalyvių įrodo, kad jų prieigos teisėms būtų padarytas neigiamas poveikis, numatytas nuosavybės perdavimas neįvyksta, kol tarp susijusių dalyvių nepasiekiamas susitarimas.
Išbraukta.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).
(2) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika