Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0088(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0484/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0484/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 11/12/2007 - 9.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0588

Pieņemtie teksti
PDF 463kWORD 186k
Otrdiena, 2007. gada 11. decembris - Strasbūra
ARTEMIS kopuzņēmums *
P6_TA(2007)0588A6-0484/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu iegulto datorsistēmu jomā uzsāktās kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas īstenošanai (COM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0243),

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1) (Finanšu regulu), un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(2), un jo īpaši tā 47. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 171. un 172. pantus, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C6-0172/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A6-0484/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītajai atsauces summai jāatbilst pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas 2007.–2013. gadam 1.a izdevumu kategorijas maksimālajam apjomam un 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punkta noteikumiem; atzīmē, ka attiecībā uz jebkādu finansējumu pēc 2013. gada, tiks novērtēta tā atbilstība sarunām par nākamo finanšu shēmu;

3.   atgādina, ka Budžeta komitejas atzinums nemazina 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punktā noteiktās procedūras rezultātu nozīmi, kas attiecas uz ARTEMIS kopuzņēmuma izveidi;

4.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu un Euratom līguma 119. panta otro daļu;

5.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

6.   prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

7.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
11. apsvērums
(11)  Ņemot vērā iegulto datorsistēmu jomā uzsāktās KTI izvirzīto mērķu apjomu un mērogu, mobilizējamo finanšu un tehnisko resursu apjomu un vajadzību sasniegt resursu un finansējuma spēcīgu koordināciju un sinerģiju, ir vajadzīga Kopienas rīcība. Tāpēc saskaņā ar Līguma 171. pantu ir jāizveido kopuzņēmums (turpmāk tekstā ‐ "ARTEMIS kopuzņēmums") kā juridiska persona iegulto datorsistēmu jomā uzsāktās KTI īstenošanai. Lai nodrošinātu Septītajā pamatprogrammā (2007.–2013.) uzsākto pētniecības un attīstības pasākumu pienācīgu pārvaldību, ARTEMIS kopuzņēmums jāizveido uz laikposmu, kurš beidzas 2017. gada 31. decembrī un kuru var pagarināt.
(11)  Ņemot vērā iegulto datorsistēmu jomā uzsāktās KTI izvirzīto mērķu apjomu un mērogu, mobilizējamo finanšu un tehnisko resursu apjomu un vajadzību sasniegt resursu un finansējuma spēcīgu koordināciju un sinerģiju, ir vajadzīga Kopienas rīcība. Tāpēc saskaņā ar Līguma 171. pantu ir jāizveido kopuzņēmums (turpmāk tekstā ‐ "ARTEMIS kopuzņēmums") kā juridiska persona iegulto datorsistēmu jomā uzsāktās KTI īstenošanai. Lai nodrošinātu Septītajā pamatprogrammā (2007.–2013.) uzsākto pētniecības un attīstības pasākumu pienācīgu pārvaldību, ARTEMIS kopuzņēmums jāizveido uz laikposmu, kurš beidzas 2017. gada 31. decembrī. Ir jānodrošina, ka pēc pēdējā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 2013. gadā, uzsāktie projekti tiek īstenoti, uzraudzīti un finansēti līdz 2017. gadam.
Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.
Grozījums Nr. 2
12. apsvērums
(12)  ARTEMIS kopuzņēmumam ir jābūt Kopienu izveidotai struktūrai, un Eiropas Parlamentam1 pēc Padomes ieteikuma jāizdod apstiprinājums par tā budžeta izpildi, vienlaikus ņemot vērā arī specifiku, kas saistīta ar to, ka KTI ir publiskā un privātā sektora partnerība un jo īpaši ar privātā sektora ieguldījumiem tā budžetā.
____________
1 Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam 185. pants (OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp; labots OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.).
(12)  ARTEMIS kopuzņēmumum ir jāievēro Revīzijas palātas revidentu pilnvaras pārbaudīt visu Kopienu izveidoto struktūru ieņēmumu un izdevumu pārskatus un jāatzīst kopīgu tehnoloģiju iniciatīvu kā jaunu mehānismu specifika publiskā un privātā sektora partnerības īstenošanai, lai rastu efektīvāku risinājumu vispārējā Eiropas Savienības budžeta izpildei.
Grozījums Nr. 3
21. apsvērums
(21)  Lai nodrošinātu stabilu nodarbināšanas kārtību un vienādu attieksmi pret personālu, kā arī piesaistītu kvalificētu augstākā līmeņa zinātnisko un tehnisko personālu, attiecībā uz visu ARTEMIS kopuzņēmumā nodarbināto personālu jāpiemēro Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (turpmāk tekstā ‐ "noteikumi par personālu").
(21)  Lai nodrošinātu stabilu nodarbināšanas kārtību un vienādu attieksmi pret personālu, kā arī piesaistītu kvalificētu augstākā līmeņa zinātnisko un tehnisko personālu, ir vajadzīgs, lai Komisija būtu pilnvarota nosūtīt uz ARTEMIS kopuzņēmumu tik darbinieku, cik ir nepieciešams. ARTEMIS kopuzņēmums pārējo personālu pieņem darbā saskaņā ar uzņēmējvalsts noteikumiem par nodarbinātību.
Grozījums Nr. 4
25. apsvērums
(25)  Pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Komisiju jāpieņem skaidri ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu noteikumi, kuru pamatā ir finanšu pamatregulas principi un kuros ņemtas vērā tā īpašās darbības vajadzības, kas rodas jo īpaši tāpēc, ka efektīvi un laikus jāapvieno Kopienas un valsts finansējums pētniecības un attīstības pasākumu atbalstam.
____________________________
1 Komisijas 2002. gada 23. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam. OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp. Labotā versija OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.
(25)  Finanšu noteikumos, ko piemēro ARTEMIS kopuzņēmumam, nedrīkst būt atkāpes no Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam1, ja vien šādas atkāpes nav saistītas ar īpašām darbības vajadzībām, jo īpaši tāpēc, ka efektīvi un laikus jāapvieno Kopienas un valsts finansējums pētniecības un attīstības pasākumu atbalstam. Lai pieņemtu noteikumus, kuros ir atkāpes no Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, iepriekš jāsaņem Komisijas piekrišana. Par jebkādām atkāpēm jāinformē budžeta lēmējiestāde.
_____________________
1 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp. Labotā versija OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.
Grozījums Nr. 5
1. panta 1. punkts
1.  Lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju iniciatīvu (KTI) iegulto datorsistēmu jomā, uz laikposmu, kas beidzas 2017. gada 31. decembrī, tiek dibināts kopuzņēmums Līguma 171. panta nozīmē (turpmāk tekstā ‐ "ARTEMIS kopuzņēmums"). Pārskatot šo regulu minēto laikposmu var pagarināt.
1.  Lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju iniciatīvu (KTI) iegulto datorsistēmu jomā, uz laikposmu, kas beidzas 2017. gada 31. decembrī, tiek dibināts kopuzņēmums Līguma 171. panta nozīmē (turpmāk tekstā ‐ "ARTEMIS kopuzņēmums"). Ir jānodrošina, ka, pēc pēdējā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 2013. gadā, uzsāktie projekti tiek īstenoti, uzraudzīti un finansēti līdz 2017. gadam.
Grozījums Nr. 6
2. panta d) apakšpunkts
d) nodrošina iegulto datorsistēmu jomā uzsāktās KTI efektivitāti un ilgtspējību;
svītrots
Grozījums Nr. 7
2. panta da) apakšpunkts (jauns)
da) sekmē mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) iesaistīšanos tā darbībās;
Grozījums Nr. 8
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts
a)  ARTEMISIA finanšu ieguldījums līdz 20 miljoniem euro vai līdz 1 % no kopējām projektu izmaksām, izvēloties lielāko summu, taču nepārsniedzot [30] miljonus euro;
a)  ARTEMISIA finanšu ieguldījums līdz 20 miljoniem euro vai līdz 1 % no kopējām projektu izmaksām, izvēloties lielāko summu, taču nepārsniedzot 30 miljonus euro;
Grozījums Nr. 9
4. panta 2. punkta 1.a daļa (jauna)
Ieguldījumu summa, kas norādīta a) un b) apakšpunktos nedrīkst pārsniegt 5 % no ARTEMIS kopuzņēmuma kopējā budžeta.
Grozījums Nr. 10
4. panta 3. punkta b) apakšpunkts
b)  ARTEMIS dalībvalstu finanšu ieguldījumi ikgadēju saistību veidā, izmaksājami tieši pētniecības un attīstības organizācijām, kas piedalās pētniecības un attīstības projektos;
b)  ARTEMIS dalībvalstu finanšu ieguldījumi ikgadēju saistību veidā, izmaksājami tieši pētniecības un attīstības organizācijām, kas piedalās pētniecības un attīstības projektos; ARTEMIS kopuzņēmuma dalībvalstis nodrošina, ka nacionālie naudas līdzekļi tiek piešķirti, cik vien ātri iespējams.
Grozījums Nr. 11
4. panta 3.a punkts (jauns)
3.a Publiskā finansējuma finanšu ieguldījumi projektu izmaksās ir atkarīgi no pētniecības un attīstības organizāciju projektos veiktajiem ieguldījumiem natūrā, lai tās segtu savu daļu no projektu izmaksām.
Grozījums Nr. 12
6. panta 1. punkts
1.  ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu noteikumu pamatā ir Finanšu pamatregulas principi. Tajos var pieļaut atkāpes no Finanšu pamatregulas, ja tas nepieciešams īpašām ARTEMIS kopuzņēmuma darbības vajadzībām un iepriekš saskaņots ar Komisiju.
1.  Finanšu noteikumos, ko piemēro ARTEMIS kopuzņēmumam, nedrīkst būt atkāpes no Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, ja vien šādas atkāpes nav saistītas ar īpašām darbības vajadzībām un ja tās ir iepriekš saskaņotas ar Komisiju. Par jebkādām atkāpēm jāinformē budžeta lēmējiestāde.
Grozījums Nr. 13
7. panta 5. punkta c) apakšpunkts
c)  Novērtēšanas un atlases procesā nodrošina to, ka ARTEMIS kopuzņēmuma publiskā finansējuma sadalē ievēro izcilības un konkurences principus.
c)  Novērtēšanas un atlases procesā , kuru realizē ar ārējo ekspertu palīdzību, nodrošina to, ka ARTEMIS kopuzņēmuma publiskā finansējuma sadalē ievēro izcilības un konkurences principus.
Grozījums Nr. 14
8. panta 1. punkts
1.  ARTEMIS kopuzņēmuma personālam un tā izpilddirektoram piemēro Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus, Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību un noteikumus, ko Eiropas Kopienu iestādes kopīgi pieņēmušas šo civildienesta noteikumu un nodarbināšanas kārtības piemērošanas nolūkos.
1.   ARTEMIS kopuzņēmums pieņem darbā tā personālu saskaņā ar uzņēmējvalsts piemērojamiem noteikumiem. Komisija var nosūtīt darbā uz ARTEMIS kopuzņēmumu tik darbinieku, cik ir nepieciešams.
Grozījums Nr. 15
8. panta 2. punkts
2.  Attiecībā uz personālu ARTEMIS kopuzņēmums izmanto pilnvaras, kādas Eiropas Kopienu civildienesta noteikumos paredzētas iecēlējiestādei un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā ‐ iestādei, kura pilnvarota slēgt līgumus.
svītrots
Grozījums Nr. 16
8. panta 3. punkts
3.  Vienojoties ar Komisiju, valde pieņem vajadzīgos īstenošanas pasākumus saskaņā ar kārtību, kas paredzēta Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 110. pantā un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā.
3.  Vienojoties ar Komisiju, valde pieņem vajadzīgos īstenošanas pasākumus attiecībā uz Eiropas Kopienu darbinieku nosūtīšanu darbā.
Grozījums Nr. 17
9. pants
9. pants
Privilēģijas un neaizskaramība
ARTEMIS kopuzņēmumam un tā personālam piemēro Protokolu par privilēģijām un neaizskaramību Eiropas Kopienās.
svītrots
Grozījums Nr. 18
10. panta 1. punkts
1.  ARTEMIS kopuzņēmuma līgumisko atbildību reglamentē tiesību akti, ko piemēro attiecīgajiem līguma noteikumiem.
1.  ARTEMIS kopuzņēmuma līgumisko atbildību reglamentē attiecīgie līguma noteikumi un tiesību akti, ko piemēro konkrētajam nolīgumam vai līgumam.
Grozījums Nr. 19
10. panta 3.a punkts (jauns)
3.a ARTEMIS kopuzņēmums ir pilnībā atbildīgs par savu saistību izpildi.
Grozījums Nr. 20
10. panta 3.b punkts (jauns)
3.b ARTEMIS kopuzņēmums nav atbildīgs par tā dalībnieku finanšu saistību izpildi. Tas nav atbildīgs ne par vienu ARTEMIS dalībvalsti, kas nepilda savas saistības, kuras izriet no ARTEMIS kopuzņēmuma izsludinātiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.
Grozījums Nr. 21
10. panta 3.c punkts (jauns)
3.c Dalībnieki nav atbildīgi par ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu saistību izpildi. Dalībnieku finansiālā atbildība ir tikai to iekšējā atbildība pret ARTEMIS kopuzņēmumu, un tā nepārsniedz saistības veikt ieguldījumu resursos, kā noteikts 4. pantā.
Grozījums Nr. 22
12. panta 2. punkts
2.  Komisija ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī un 2015. gada 31. decembrī veic ARTEMIS kopuzņēmuma starpposma novērtēšanu, piesaistot neatkarīgus ekspertus. Šis novērtējums attiecas uz ARTEMIS kopuzņēmuma darbības kvalitāti un lietderīgumu, kā arī panākumiem izvirzīto mērķu sasniegšanā. Komisija novērtējuma secinājumus un savus atzinumus dara zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei.
2.  Komisija ne vēlāk 2010. gada 31. decembrī iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ARTEMIS kopuzņēmuma starpposma novērtējumu, kuru sagatavojuši neatkarīgi eksperti. Šis novērtējums attiecas uz ARTEMIS kopuzņēmuma darbības kvalitāti un lietderīgumu, kā arī panākumiem izvirzīto mērķu sasniegšanā.
Grozījums Nr. 23
12. panta 3. punkts
3.  Līdz 2018. gada 31. martam Komisija veic ARTEMIS kopuzņēmuma nobeiguma novērtēšanu, piesaistot neatkarīgus ekspertus. Nobeiguma novērtējuma rezultātus iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.
svītrots
Grozījums Nr. 24
12. panta 4. punkts
4.  Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma saskaņā ar ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu noteikumos paredzētu procedūru izdod apstiprinājumu par ARTEMIS kopuzņēmuma budžeta izpildi.
4.  Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma saskaņā ar ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu noteikumos paredzētu procedūru izdod apstiprinājumu par ARTEMIS kopuzņēmuma budžeta izpildi, ievērojot Revīzijas palātas revidentu pilnvaras pārbaudīt visu Eiropas Kopienu izveidoto struktūru ieņēmumu un izdevumu pārskatus un atzīstot kopīgu tehnoloģiju iniciatīvu kā jaunu mehānismu specifiku publiskā un privātā sektora partnerības īstenošanai, lai rastu efektīvāku risinājumu vispārējā Eiropas Savienības budžeta izpildei.
Grozījums Nr. 25
17. pants
Starp ARTEMIS kopuzņēmumu un uzņēmēju valsti noslēdz uzņēmējas valsts nolīgumu par biroja izvietošanu, privilēģijām un neaizskaramību un citu atbalstu, ko Beļģijai jāsniedz ARTEMIS kopuzņēmumam.
Starp ARTEMIS kopuzņēmumu un uzņēmēju valsti noslēdz uzņēmējas valsts nolīgumu par palīdzību saistībā ar biroja izvietošanu, privilēģijām un neaizskaramību un citu atbalstu, ko Beļģijai jāsniedz ARTEMIS kopuzņēmumam.
Grozījums Nr. 26
Pielikuma 1. panta 3. punkts
3.  ARTEMIS kopuzņēmums ir uzskatāms par nodibinātu dienā, kad šos statūtus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uz laikposmu līdz 2017. gada 31. decembrim.
3.  ARTEMIS kopuzņēmums ir uzskatāms par nodibinātu dienā, kad šos statūtus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uz laikposmu līdz 2017. gada 31. decembrim. Ir jānodrošina, ka, pēc pēdējā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 2013. gadā, uzsāktie projekti tiek īstenoti, uzraudzīti un finansēti līdz 2017. gadam.
Grozījums Nr. 28
Pielikuma 1. panta 4. punkts
4.  Šo laikposmu var pagarināt, izdarot grozījumus šajos statūtos saskaņā ar 23. panta noteikumiem, ņemot vērā rezultātus ARTEMIS kopuzņēmuma mērķu sasniegšanā, ja tiek nodrošināta finansiālā ilgtspējība.
svītrots
Grozījums Nr. 27
Pielikuma 1. panta 5.a punkts (jauns)
5.a ARTEMIS kopuzņēmums ir struktūra, kas izveidota saskaņā ar Finanšu regulas 185. pantu un 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punktu.
Grozījums Nr. 29
Pielikuma 2. panta 1. punkta d) apakšpunkts
(d) nodrošina iegulto datorsistēmu jomā uzsāktās KTI efektivitāti un ilgtspējību;
svītrots
Grozījums Nr. 30
Pielikuma 2. panta 2. punkta da) apakšpunkts (jauns)
(da) sekmē MVU iesaistīšanos tā darbībās;
Grozījums Nr. 31
Pielikuma 2. panta 2. punkta h) apakšpunkts
h) publicēt informāciju par projektiem, norādot dalībnieku nosaukumu un ARTEMIS kopuzņēmuma piešķirtā finanšu ieguldījuma summu;
h) publicēt informāciju par projektiem, norādot dalībnieku nosaukumu un katra ARTEMIS kopuzņēmuma dalībnieka piešķirtā finanšu ieguldījuma summu;
Grozījums Nr. 32
Pielikuma 4. panta 4. punkts
4.  Valdes lēmumus par jebkuras citas juridiskas personas pievienošanos vai valdes ieteikumus par trešo valstu pievienošanos pieņem, ņemot vērā pieteikumu iesniedzēja atbilstību un potenciālo pievienoto vērtību ARTEMIS kopuzņēmuma mērķus sasniegšanā.
4.  Valdes lēmumus par jebkuras citas juridiskas personas pievienošanos vai valdes ieteikumus par trešo valstu pievienošanos pieņem, ņemot vērā pieteikumu iesniedzēja atbilstību un potenciālo pievienoto vērtību ARTEMIS kopuzņēmuma mērķus sasniegšanā. Ja tiek saņemts pieteikums dalībai kopuzņēmumā, valde savlaicīgi sniedz informāciju Komisijai par pieteikuma iesniedzēja pārbaudi un attiecīgā gadījumā par valdes ieteikumu vai lēmumu. Komisija šo informāciju nodod Padomei.
Grozījums Nr. 33
Pielikuma 4. panta 5. punkts
5.  Ikviens dalībnieks var izbeigt dalību ARTEMIS kopuzņēmumā. Dalības izbeigšana stājas spēkā un nav atsaucama sešus mēnešus pēc paziņošanas citiem dalībniekiem; pēc tam bijušais dalībnieks tiek atbrīvots no visām saistībām, izņemot tās, kas bijušas spēkā jau pirms dalības izbeigšanas.
5.  Ikviens dalībnieks var izbeigt dalību ARTEMIS kopuzņēmumā. Dalības izbeigšana stājas spēkā un nav atsaucama sešus mēnešus pēc paziņošanas citiem dalībniekiem; pēc tam bijušais dalībnieks tiek atbrīvots no visām saistībām, izņemot tās, kas jau noteiktas ar ARTEMIS kopuzņēmuma lēmumiem saskaņā ar šiem statūtiem, pirms dalībnieka dalības izbeigšanas. Saistību sešus mēnešus iepriekš sniegt paziņojumu nepiemēro, ja dalībnieka dalības izbeigšana kopuzņēmumā ir balstīta uz šo statūtu grozījumu un ir tiešs šā grozījuma rezultāts.
Grozījums Nr. 34
Pielikuma 6. panta 2. punkta c) apakšpunkts
c) apstiprina ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu noteikumus saskaņā ar šo statūtu 13. pantu;
c) pēc apspriešanās ar Komisiju apstiprina ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu noteikumus saskaņā ar šo statūtu 13. pantu;
Grozījums Nr. 35
Pielikuma 7. panta 2. punkta e) apakšpunkts
e) apstiprina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus izsludināšanu;
e) apstiprina saturu, mērķus un uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus izsludināšanu;
Grozījums Nr. 36
Pielikuma 7. panta 3. punkta b) apakšpunkts
b)  Sabiedrisko iestāžu padome izvēl savu priekšsēdētāju.
b)  Sabiedrisko iestāžu padome ik pēc diviem gadiem izvēl savu priekšsēdētāju. Priekšsēdētāju var atkārtoti ievēlēt tikai divreiz.
Grozījums Nr. 37
Pielikuma 9. panta 2. punkts
2.  Valde ieceļ izpilddirektoru, izvēloties no Komisijas ierosināto kandidātu saraksta, uz laiku līdz trim gadiem. Pēc direktora darba izvērtēšanas, valde var vienu reizi pagarināt izpilddirektora pilnvaru termiņu uz laiku ne ilgāku par četriem gadiem.
2.  Valde ieceļ izpilddirektoru, balstoties uz Komisijas ierosināto kandidātu sarakstu pēc uzaicinājuma izteikt savu ieinteresētību, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un presē vai internetā, uz laiku līdz trim gadiem. Pēc direktora darba izvērtēšanas, valde var vienu reizi pagarināt izpilddirektora pilnvaru termiņu uz laiku ne ilgāku par trim gadiem.
Grozījums Nr. 38
Pielikuma 10. panta 2. punkta b) apakšpunkts
b)  Kopienas ieguldījums pētniecības un attīstības pasākumu fondā;
b)  Kopienas ieguldījums projektu finansēšanai;
Grozījums Nr. 39
Pielikuma 10. panta 4. punkta a) apakšpunkts
a)  ARTEMISIA veic finanšu ieguldījumu līdz 20 miljoniem euro vai līdz 1 % no kopējām projektu izmaksām, izvēloties lielāko summu, taču nepārsniedzot 30 miljonus euro;
a)  ARTEMISIA veic finanšu ieguldījumu līdz 20 miljoniem euro vai līdz 1 % no kopējām projektu izmaksām, izvēloties lielāko summu, taču nepārsniedzot 30 miljonus euro; Kopējās izmaksas ir visu projektu kopējo izmaksu summa (kā norādīts 32. parindē);
Grozījums Nr. 40
Pielikuma 10. panta 4. punkta da) apakšpunkts (jauns)
da) a) un b) apakšpunktā minētā summa nedrīkst pārsniegt 5 % no ARTEMIS kopuzņēmuma kopējā budžeta.
Grozījums Nr. 41
Pielikuma 10. panta 5. punkta c) apakšpunkts
c) ar tādu pētniecības un attīstības organizāciju ieguldījumiem natūrā, kas piedalās projektos un kam jāsedz sava daļa no projektu īstenošanai vajadzīgajām izmaksām. To kopējais ieguldījums ARTEMIS kopuzņēmuma darbības laikā ir vienāds ar vai lielāks par sabiedrisko iestāžu ieguldījumu.
c) ar tādu pētniecības un attīstības organizāciju, kas piedalās projektos, ieguldījumiem natūrā, uz kuriem attiecas šādu ieguldījumu vērtības un atbilstības ARTEMIS kopuzņēmuma veiktajām darbībām novērtēšana un par kuriem ir jāsaņem valdes piekrišana. Valde pieņem procedūru, lai novērtētu ieguldījumus natūrā. Tai jābūt balstītai uz šādiem principiem:
- vispārējai pieeja būs balstīta uz Septītās pētniecības pamatprogrammas darbības veidu, saskaņā ar ko projektos veiktos ieguldījumus natūrā novērtē pārskata līmenī;
-  ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu noteikumu īstenošanas nosacījumus izmantos kā norādošu principu;
- papildnoteikumi būs paredzēti starptautiskajos grāmatvedības standartos;
- ieguldījumu novērtēšanu veiks saskaņā ar attiecīgajā tirgū vispārpieņemtajām vērtībām (Komisijas Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (2002. gada 23. decembris), ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam 17. panta 2. punkta b) apakšpunkts*).
Pārbaudi veic neatkarīgs revidents.
____________________
* (OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 478/2007 (OV L 111, 28.4.2007., 13. lpp.).
Grozījums Nr. 42
Pielikuma 10. panta 7. punkts
7.  Ja kāds ARTEMIS kopuzņēmuma dalībnieks izvairās pildīt savas saistības attiecībā uz iepriekš saskaņoto finanšu ieguldījumu ARTEMIS kopuzņēmumā, izpilddirektors sasauc valdes sēdi, lai lemtu par to, vai pārējiem dalībniekiem būtu jāizbeidz viņa dalība kopuzņēmumā vai jāveic kādi citi pasākumi, līdz saistības tiek izpildītas.
7.  Ja kāds ARTEMIS kopuzņēmuma dalībnieks izvairās pildīt savas saistības attiecībā uz iepriekš saskaņoto finanšu ieguldījumu ARTEMIS kopuzņēmumā, izpilddirektors par to rakstiski informē dalībnieku un nosaka pietiekamu termiņu saistību izpildei. Ja noteiktajā termiņā saistības netiek izpildītas, izpilddirektors sasauc valdes sēdi, lai lemtu par to, vai pārējiem dalībniekiem būtu jāizbeidz saistības neizpildījušā dalībnieka dalība kopuzņēmumā vai jāveic kādi citi pasākumi, līdz saistības tiek izpildītas.
Grozījums Nr. 43
Pielikuma 13. panta nosaukums un 1.-3. punkts
Finanšu noteikumi
1.  ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu noteikumus pieņem valde.
Finanšu noteikumi
1.  ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu noteikumus pieņem valde pēc apspriešanās ar Komisiju.
2.  Finanšu noteikumu mērķis ir nodrošināt ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu pareizu pārvaldību.
2.  Finanšu noteikumu mērķis ir nodrošināt ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu pareizu pārvaldību.
3.  Finanšu noteikumu pamatā ir Finanšu pamatregulas principi, un tajos ir ietverti noteikumi par ARTEMIS kopuzņēmuma budžeta plānošanu un izpildi. Finanšu noteikumos drīkst pieļaut atkāpes no Finanšu pamatregulas, ja tas nepieciešams īpašām ARTEMIS kopuzņēmuma darbības vajadzībām un iepriekš saskaņots ar Komisiju.
3.  ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu noteikumos nedrīkst būt atkāpes Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, ja vien šādas atkāpes nav saistītas ar īpašām darbības vajadzībām. Tādu noteikumu pieņemšana, kuros ir atkāpes no Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, iepriekš jāsaskaņo ar Komisiju. Par jebkādu atkāpi jāinformē budžeta lēmējiestāde.
Grozījums Nr. 44
Pielikuma 13. panta 4. punkts
4.  Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma saskaņā ar ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu noteikumos paredzētu procedūru izdod apstiprinājumu par ARTEMIS kopuzņēmuma budžeta izpildi.
4.  Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma saskaņā ar ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu noteikumos paredzētu procedūru izdod apstiprinājumu par ARTEMIS kopuzņēmuma budžeta izpildi, ievērojot Revīzijas palātas revidentu pilnvaras pārbaudīt visu Eiropas Kopienu izveidoto struktūru ieņēmumu un izdevumu pārskatus un atzīstot kopīgu tehnoloģiju iniciatīvu kā jaunu mehānismu specifiku publiskā un privātā sektora partnerības īstenošanai, lai rastu efektīvāku risinājumu vispārēja Eiropas Savienības budžeta izpildei.
Grozījums Nr. 45
Pielikuma 14. panta 1. punkts
1.  Daudzgadu stratēģiskajā plānā precīzi izklāsta stratēģiju un plānus ARTEMIS kopuzņēmuma mērķu sasniegšanai, iekļaujot pētniecības programmu.
1.  Daudzgadu stratēģiskajā plānā precīzi izklāsta stratēģiju un plānus ARTEMIS kopuzņēmuma mērķu sasniegšanai, iekļaujot pētniecības programmu. Ja valde stratēģisko plānu ir apstiprinājusi, tam ir jābūt publiski pieejamam.
Grozījums Nr. 46
Pielikuma 14. panta 2. punkts
2.  Gada darba programmā izklāsta darbības jomu un budžetu uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu pētniecības programmu konkrētajam gadam.
2.  Gada darba programmā izklāsta darbības jomu un budžetu uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu pētniecības programmu konkrētajam gadam. Ja Valde gada darba programmu ir apstiprinājusi, tai ir jābūt publiski pieejamai.
Grozījums Nr. 47
Pielikuma 14. panta 3. punkts
3.  Ikgadējā īstenošanas plānā izklāsta plānu visu ARTEMIS kopuzņēmuma pasākumu īstenošanai konkrētajā gadā, ietverot plānotos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un darbības, kuras jāīsteno, izsludinot uzaicinājumus piedalīties konkursā. Izpilddirektors iesniedz valdei ikgadējo īstenošanas plānu kopā ar gada budžeta plānu.
3.  Ikgadējā īstenošanas plānā izklāsta plānu visu ARTEMIS kopuzņēmuma pasākumu īstenošanai konkrētajā gadā, ietverot plānotos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un darbības, kuras jāīsteno, izsludinot uzaicinājumus piedalīties konkursā. Izpilddirektors iesniedz valdei ikgadējo īstenošanas plānu kopā ar gada budžeta plānu. Ja Valde ikgadējo īstenošanas plānu ir apstiprinājusi, tam ir jābūt publiski pieejamam.
Grozījums Nr. 48
Pielikuma 14. panta 5. punkta 2. apakšpunkts
5.  Gada darbības pārskatu iesniedz izpilddirektors kopā ar gada darbības pārskatu kopā ar gada finanšu pārskatiem un bilanci.
5.  Gada darbības pārskatu iesniedz izpilddirektors kopā ar gada darbības pārskatu kopā ar gada finanšu pārskatiem un bilanci. Gada darbības pārskatā iekļauj MVU dalību ARTEMIS kopuzņēmuma pētniecības un attīstības darbībās.
Grozījums Nr. 49
Pielikuma 14. panta 6. punkts
6.  Gada finanšu pārskati un bilance. Divu mēnešu laikā pēc katra finanšu gada slēgšanas izpilddirektors iesniedz apstiprināšanai valdē gada finanšu pārskatus un bilanci par iepriekšējo gadu. Gada finanšu pārskatus un bilanci par iepriekšējo gadu iesniedz Eiropas Revīzijas palātai.
6.  Gada finanšu pārskati un bilance. Divu mēnešu laikā pēc katra finanšu gada slēgšanas izpilddirektors iesniedz apstiprināšanai valdē gada finanšu pārskatus un bilanci par iepriekšējo gadu. Gada finanšu pārskatus un bilanci par iepriekšējo gadu iesniedz Eiropas Revīzijas palātai un budžeta lēmējiestādei.
Grozījums Nr. 50
Pielikuma 15. panta 2. punkts
2.  ARTEMIS kopuzņēmums slēdz piešķīruma nolīgumus ar projektu dalībniekiem par projektu īstenošanu. Attiecīgā gadījumā šajos piešķīruma nolīgumos atsaucas un pamatojas uz attiecīgiem valsts piešķīruma nolīgumiem, kā noteikts 16. panta 5. punkta c) apakšpunktā.
2.  ARTEMIS kopuzņēmums slēdz piešķīruma nolīgumus ar projektu dalībniekiem par projektu īstenošanu. Attiecīgā gadījumā šo piešķīruma nolīgumu noteikumi un nosacījumi ir saskaņā ar ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un atsaucas un pamatojas uz attiecīgiem valsts piešķīruma nolīgumiem, kā noteikts 16. panta 5. punkta c) apakšpunktā.
Grozījums Nr. 51
Pielikuma 16. panta 4. punkta a) apakšpunkts
a)  ARTEMIS kopuzņēmuma izsludinātajos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus var piedalīties dalībnieki, kas reģistrēti ARTEMIS dalībvalstīs un jebkurā citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai asociētā valstī.
a)  ARTEMIS kopuzņēmuma izsludinātajos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus var piedalīties dalībnieki, kas reģistrēti ARTEMIS dalībvalstīs un jebkurā citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai asociētā valstī. Uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus jābūt pēc iespējas plašāk publiski pieejamiem periodiskajos izdevumos, internetā un citur.
Grozījums Nr. 52
Pielikuma 18. panta 1. punkts
1.  Personāla resursus nosaka personālsastāva plānā, kas jāiekļauj gada budžeta plānā.
1.  Personāla resursus nosaka personālsastāva plānā, kas jāiekļauj gada budžeta plānā, un Komisijai tas jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kopā ar Eiropas Savienības provizorisko budžeta projektu.
Grozījums Nr. 53
Pielikuma 18. panta 2. punkts
2.  ARTEMIS kopuzņēmuma darbinieki ir pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki, un ar tiem ir noslēgts līgums uz noteiktu laiku; to var pagarināt vienu reizi, kopējam laikposmam nepārsniedzot septiņus gadus.
svītrots
Grozījums Nr. 54
Pielikuma 19. panta 6. punkts
6.  Dalībnieki nav atbildīgi par ARTEMIS kopuzņēmuma finanšu saistību izpildi. Dalībnieku finansiālā atbildība ir tikai to iekšējā atbildība pret ARTEMIS kopuzņēmumu, un tā nepārsniedz saistības veikt ieguldījumu resursos, kā noteikts 10. panta 2. punktā.
6.  Dalībnieki nav atbildīgi par ARTEMIS kopuzņēmuma saistību izpildi. Dalībnieku finansiālā atbildība ir tikai to iekšējā atbildība pret ARTEMIS kopuzņēmumu, un tā nepārsniedz saistības veikt ieguldījumu resursos, kā noteikts 10. panta 2. punktā.
Grozījums Nr. 55
Pielikuma 19. panta 7. punkts
7.  Dalībnieku finansiālā atbildība par ARTEMIS kopuzņēmuma parādiem nepārsniedz ieguldījumus, ko dalībnieki ir veikuši darbības izmaksu segšanai, kā noteikts 10. panta 2. punktā.
7.  Izņemot projekta dalībnieku finanšu ieguldījumus saskaņā ar 16. panta 5.punkta a) apakšpunktu, dalībnieku finansiālā atbildība par ARTEMIS kopuzņēmuma parādiem nepārsniedz ieguldījumus, ko dalībnieki ir veikuši darbības izmaksu segšanai, kā noteikts 10. panta 2. punktā.
Grozījums Nr. 56
Pielikuma 22. panta 5. punkts
5.  Ja visi fiziskie objekti ir atdoti, kā paredzēts 4. punktā, visus citus līdzekļus izmanto, lai segtu ARTEMIS kopuzņēmuma saistības un ar tā likvidāciju saistītās izmaksas. Visu pārpalikumu vai iztrūkumu proporcionāli faktiskajam ieguldījumam ARTEMIS kopuzņēmumā sadala vai sedz dalībnieki, kas tādi ir likvidācijas brīdi.
5.  Ja visi fiziskie objekti ir atdoti, kā paredzēts 4. punktā, visus citus līdzekļus izmanto, lai segtu ARTEMIS kopuzņēmuma saistības un ar tā likvidāciju saistītās izmaksas. Visu pārpalikumu proporcionāli faktiskajam ieguldījumam ARTEMIS kopuzņēmumā sadala dalībnieki, kas tādi ir likvidācijas brīdi
Grozījums Nr. 57
Pielikuma 23. panta 3. punkts
3.  Priekšlikumus statūtu grozījumiem saskaņā ar 6. panta noteikumiem apstiprina valde, un tos iesniedz Komisijai lēmuma pieņemšanai.
3.  Priekšlikumus statūtu grozījumiem saskaņā ar 6. panta noteikumiem apstiprina valde, un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu tos iesniedz Komisijai lēmuma pieņemšanai.
Grozījums Nr. 58
Pielikuma 23. panta 4. punkts
4.  Neraugoties uz 3. punktu, ikvienu ierosināto grozījumu 1. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 10. panta 4. punkta b) apakšpunktā un 10. panta 5. punkta a) apakšpunktā uzskata par būtisku grozījumu, ko var izdarīt tikai, pārskatot šo regulu.
4.  Neraugoties uz 3. punktu, ikvienu ierosināto grozījumu 1. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 6. panta 1. punktā, 7. panta 1. punktā, 9. panta 2. punktā, 10. panta 4. punkta b) apakšpunktā, 10. panta 5. punkta a) apakšpunktā un 19. pantā uzskata par būtisku grozījumu, ko var izdarīt tikai, pārskatot šo regulu.
Grozījums Nr. 60
Pielikuma 24. panta 2. punkta i) apakšpunkts
i)  "Piekļuves tiesības" ir neizņēmuma licences un lietotāja tiesības uz iepriekš uzkrātām vai jaunām zināšanām; tās neietver tiesības izsniegt apakšlicences, ja par to nav notikusi vienošanās projekta nolīgumā.
i)  "Piekļuves tiesības" ir neizņēmuma licences un lietotāja tiesības, kas tiek piešķirtas saskaņā ar projektu nolīgumiem, uz iepriekš uzkrātām vai jaunām zināšanām; tās neietver tiesības izsniegt apakšlicences, ja par to nav notikusi vienošanās projekta nolīgumā.
Grozījums Nr. 61
Pielikuma 24. panta 2. punkta j) apakšpunkts
j)  "Vajadzīgs" ir "tehniski nozīmīgs" projekta īstenošanai un/vai saistībā ar jauno zināšanu izmantošanu, un attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām nozīmē to, ka šīs intelektuālā īpašuma tiesības tiktu pārkāptas, ja netiktu piešķirtas piekļuves tiesības.
j)  "Vajadzīgs" ir "tehniski nozīmīgs" projekta īstenošanai un/vai saistībā ar jauno zināšanu Izmantošanu, un attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām nozīmē to, ka šīs intelektuālā īpašuma tiesības tiktu pārkāptas, ja netiktu piešķirtas piekļuves tiesības.
Grozījums Nr. 62
Pielikuma 24. panta 3. punkta 3.2.1. apakšpunkts
3.2.1.  Viena projekta dalībnieki savā starpā noslēdz projekta nolīgumu, ar kuru cita starpā reglamentē piekļuves tiesības, kas jāpiešķir saskaņā ar šo pantu. Projekta dalībnieki var noteikt iepriekš uzkrātās zināšanas, kas vajadzīgas projekta īstenošanai, un attiecīgā gadījumā izslēgt no tā konkrētas iepriekš uzkrātās zināšanas.
3.2.1.  Viena projekta dalībnieki savā starpā noslēdz projekta nolīgumu, ar kuru cita starpā reglamentē piekļuves tiesības, kas jāpiešķir saskaņā ar šo pantu. Projekta dalībnieki var nolemt piešķirt plašākas piekļuves tiesības nekā šajā pantā noteiktās. Projekta dalībnieki var noteikt iepriekš uzkrātās zināšanas, kas vajadzīgas projekta īstenošanai, un attiecīgā gadījumā izslēgt no tā konkrētas iepriekš uzkrātās zināšanas.
Grozījums Nr. 63
Pielikuma 24. panta 3. punkta 3.2.4. apakšpunkts
3.2.4.  Viena projekta dalībniekiem ir piekļuves tiesības iepriekš uzkrātām zināšanām, ja tās ir vajadzīgas, lai izmantotu viņiem piederošās jaunās zināšanas, ja vien iepriekš uzkrāto zināšanu īpašnieks drīkst piešķirt šādas piekļuves tiesības. Šādas piekļuves tiesības piešķir kā neizņēmuma tiesības, pamatojoties uz godīgiem, saprātīgiem un nediskriminējošiem nosacījumiem.
3.2.4.  Viena projekta dalībniekiem ir piekļuves tiesības iepriekš uzkrātām zināšanām, ja tās ir vajadzīgas, lai izmantotu viņiem piederošās jaunās zināšanas, ja vien iepriekš uzkrāto zināšanu īpašnieks drīkst piešķirt šādas piekļuves tiesības. Šādas piekļuves tiesības piešķir kā neizņēmuma tiesības, citai personai nenododamas tiesības, pamatojoties uz godīgiem, saprātīgiem un nediskriminējošiem nosacījumiem.
Grozījums Nr. 65
Pielikuma 24. panta 3. punkta 3.4.1 apakšpunkts
3.4.1.  Ja dalībnieks nodod tiesības uz jaunajām zināšanām, viņš tiesību saņēmējam nodod savas saistības attiecībā uz šīm jaunajām zināšanām, tostarp pienākumu nodot šādas saistības visiem turpmākajiem tiesību saņēmējiem. Šīs saistības ietver arī saistības attiecībā uz piekļuves tiesību piešķiršanu, kā arī izplatīšanu un izmantošanu.
3.4.1.  Ja dalībnieks nodod tiesības uz jaunajām zināšanām, viņš tiesību saņēmējam nodod savas saistības attiecībā uz šīm jaunajām zināšanām, īpaši saistības attiecībā uz piekļuves tiesību piešķiršanu, kā arī to izplatīšanu un izmantošanu. Ikvienas šādas nodošanas gadījumā attiecīgais dalībnieks citiem tā paša projekta dalībniekiem paziņo tiesību saņēmēja nosaukumu un kontaktinformāciju.
Grozījums Nr. 66
Pielikuma 24. panta 3. punkta 3.4.2 apakšpunkts
3.4.2.  Ievērojot saistības attiecībā uz konfidencialitāti, ja projekta dalībniekam jānodod tālāk savas saistības sniegt piekļuves tiesības, tam vismaz 45 dienas pirms paredzētās nodošanas jāinformē citi dalībnieki, sniedzot arī pietiekamu informāciju par jauno zināšanu paredzēto jauno īpašnieku, lai citi dalībnieki varētu izmantot savas piekļuves tiesības. Pēc paziņojuma saņemšanas citi dalībnieki 30 dienu laikā vai citā termiņā, par ko iepriekš panākta rakstiska vienošanās, var izteikt iebildumus pret jebkuru paredzētu īpašumtiesību nodošanu, ja tas neatgriezeniski ietekmētu viņu piekļuves tiesības. Ja citi dalībnieki apliecina, ka viņu piekļuves tiesības tiktu neatgriezeniski ietekmētas, plānotā nodošana nenotiek, kamēr attiecīgie dalībnieki nav panākuši vienošanos.
svītrots

(1) OV L 248, 16.09.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(2) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika