Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0088(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0484/2007

Ingivna texter :

A6-0484/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2007 - 9.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0588

Antagna texter
PDF 357kWORD 183k
Tisdagen den 11 december 2007 - Strasbourg
Upprättandet av det gemensamma företaget Artemis *
P6_TA(2007)0588A6-0484/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem (KOM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0243),

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1) (budgetförordningen), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 47,

–   med beaktande av artiklarna 171 och 172 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0172/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för rättsliga frågor och budgetkontrollutskottet (A6-0484/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i förslaget till rättsakt måste vara förenligt med taket för rubrik 1a i den gällande fleråriga budgetramen 2007–2013 och med bestämmelserna i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet konstaterar att eventuell finansiering efter 2013 kommer att utvärderas i samband med förhandlingarna om nästa budgetram.

3.  Europaparlamentet påminner om att budgetutskottets yttrande inte föregriper resultatet av det förfarande i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 som är tillämpligt på upprättandet av det gemensamma företaget Artemis.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget och artikel 119 andra stycket i Euratomfördraget.

5.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

6.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 11
(11)  Åtgärder bör vidtas av gemenskapen, med tanke på ambitionsnivån och omfattningen på de fastställda målen för det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem, de stora finansiella och tekniska resurser som behöver mobiliseras och behovet av effektiv samordning och samverkan när det gäller resurser och finansiering. Därför är det nödvändigt att bilda ett gemensamt företag (nedan kallat det gemensamma företaget Artemis) i enlighet med artikel 171 i fördraget som ett rättssubjekt med ansvar för genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem. För att säkerställa lämplig förvaltning av FoU-verksamhet som inleds under sjunde ramprogrammet (2007-2013) bör det gemensamma företaget Artemis bildas för en period som avslutas den 31 december 2017 och som kan förlängas.
(11)  Åtgärder bör vidtas av gemenskapen, med tanke på ambitionsnivån och omfattningen på de fastställda målen för det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem, de stora finansiella och tekniska resurser som behöver mobiliseras och behovet av effektiv samordning och samverkan när det gäller resurser och finansiering. Därför är det nödvändigt att bilda ett gemensamt företag (nedan kallat det gemensamma företaget Artemis) i enlighet med artikel 171 i fördraget som ett rättssubjekt med ansvar för genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem. För att säkerställa lämplig förvaltning av FoU-verksamhet som inleds under sjunde ramprogrammet (2007-2013) bör det gemensamma företaget Artemis bildas för en period som avslutas den 31 december 2017. Man bör se till att projekt som fortfarande pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras till 2017.
Denna ändring kommer att gälla genomgående i hela texten.
Ändring 2
Skäl 12
(12)  Det gemensamma företaget Artemis bör vara ett organ som bildas av gemenskaperna och beslut om ansvarsfrihet för förvaltningen av dess budget bör antas av Europaparlamentet1, på rådets rekommendation, med beaktande av de gemensamma teknikinitiativens särskilda egenskaper som beror på att de är offentlig–privata partnerskap och på att den privata sektorn bidrar till budgeten.
(12)  Det gemensamma företaget Artemis bör beakta revisionsrättens behörighet att granska inkomst- och utgiftsredovisningarna för samtliga organ som inrättats av gemenskaperna och det bör erkänna de gemensamma teknikinitiativens särskilda egenskaper som beror på att dessa initiativ är nya mekanismer för att genomföra offentlig–privata partnerskap, i syfte att finna en effektivare lösning för beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget.
____________
1 Artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39).
Ändring 3
Skäl 21
(21)  Det är nödvändigt att säkerställa stabila anställningsvillkor och likabehandling av personal, samt locka specialiserad vetenskaplig och teknisk personal av högsta klass, och därför bör tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper tillämpas i enlighet med förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (tjänsteföreskrifterna) på all personal som rekryteras av det gemensamma företaget Artemis.
(21)  Det är nödvändigt att säkerställa stabila anställningsvillkor och likabehandling av personal, samt locka specialiserad vetenskaplig och teknisk personal av högsta klass, och därför bör kommissionen ha rätt att utstationera så många tjänstemän som behövs till det gemensamma företaget Artemis. Övrig personal bör rekryteras av det gemensamma företaget Artemis i enlighet med gällande arbetsrätt i värdlandet.
Ändring 4
Skäl 25
(25)  Det gemensamma företaget bör, efter föregående samråd med kommissionen, ha en egen budgetförordning som bygger på principerna i rambudgetförordningen1 och som tar hänsyn till de särskilda operativa behov som framför allt har sin grund i behovet av att kombinera gemenskapsfinansiering och nationell finansiering för att stödja FoU-verksamhet på ett effektivt sätt och utan dröjsmål.
(25)  Det gemensamma företagets budgetbestämmelser bör inte avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1 såvida detta inte är nödvändigt på grund av dess särskilda driftsbehov, särskilt nödvändigheten att kombinera gemenskapsfinansiering och nationell finansiering för att stödja FoU-verksamhet på ett effektivt sätt utan dröjsmål. Kommissionens förhandsgodkännande krävs för att anta bestämmelser som avviker från förordning (EG/Euratom) nr 2343/2002. Budgetmyndigheten ska underrättas om sådana avvikelser.
__________
1 Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39).
__________
1 EUT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.
Ändring 5
Artikel 1, punkt 1
1.  För genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem bildas härmed ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 171 fördraget, nedan kallat det gemensamma företaget Artemis, för en tidsperiod som avslutas den 31 december 2017. Denna period kan förlängas genom ändring av denna förordning.
1.  För genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem bildas härmed ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 171 fördraget, nedan kallat det gemensamma företaget Artemis, för en tidsperiod som avslutas den 31 december 2017. Det ska säkerställas att projekt som fortfarande pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras till 2017.
Ändring 6
Artikel 2, led d
(d)  Säkerställa effektiviteten och varaktigheten för det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem.
utgår
Ändring 7
Artikel 2, led da (nytt)
(da)  Främja små och medelstora företags deltagande i verksamheten.
Ändring 8
Artikel 4, punkt 2, led a
(a)  Ett finansiellt bidrag från Artemisia på upp till 20 miljoner euro eller upp till 1 % av de totala projektkostnaderna, varvid den högsta siffran skall gälla; bidraget får dock inte överstiga 30 miljoner euro
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 9
Artikel 4, punkt 2, stycke 1a (nytt)
Värdet av de bidrag som avses i led a och b ska inte överstiga 5 % av det gemensamma företaget Artemis totala budget.
Ändring 10
Artikel 4, punkt 3, led b
(b)  Finansiella bidrag från Artemis medlemsstater i form av årliga åtaganden som betalas ut direkt till forsknings- och utvecklingsorganisationer som deltar i forsknings- och utvecklingsverksamhet.
(b)  Finansiella bidrag från Artemis medlemsstater i form av årliga åtaganden som betalas ut direkt till forsknings- och utvecklingsorganisationer som deltar i forsknings- och utvecklingsverksamhet. Artemis medlemsstater ska se till att nationella medel tilldelas snarast möjligt.
Ändring 11
Artikel 4, punkt 3a (ny)
3a. Ett finansiellt bidrag till projektkostnaderna från offentliga medel, som ska villkoras av de bidrag in natura som forsknings- och utvecklingsorganisationer lämnar till projekten för att täcka sin andel av de nödvändiga kostnaderna för projektens genomförande.
Ändring 12
Artikel 6, punkt 1
1.  Det gemensamma företaget Artemis budgetförordning ska grunda sig på principerna i rambudgetförordningen. Den kan avvika från rambudgetförordningen om det gemensamma företaget Artemis särskilda driftsbehov så kräver, och efter samråd med kommissionen.
1.  Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Artemis får avvika från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002, endast om det krävs på grund av dess särskilda driftsbehov, under förutsättning att kommissionen ger sitt tillstånd på förhand. Budgetmyndigheten ska underrättas om alla sådana avvikelser.
Ändring 13
Artikel 7, punkt 5, led c
(c)  Utvärderings- och urvalsförfarandet skall säkerställa att tilldelningen av offentliga medel från det gemensamma företaget Artemis följer principerna om excellens och konkurrens.
(c)  Utvärderings- och urvalsförfarandet, som ska genomföras med hjälp av externa experter, ska säkerställa att tilldelningen av offentliga medel från det gemensamma företaget Artemis följer principerna om excellens och konkurrens.
Ändring 14
Artikel 8, punkt 1
1.  Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och bestämmelser som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapernas institutioner för tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter och anställningsvillkor skall gälla för det gemensamma företaget Artemis personal och dess verkställande direktör.
1.  Det gemensamma företaget Artemis ska rekrytera sin personal i enlighet med gällande bestämmelser i värdlandet. Kommissionen får utstationera så många tjänstemän som behövs till det gemensamma företaget Artemis.
Ändring 15
Artikel 8, punkt 2
2.  Det gemensamma företaget Artemis skall i fråga om sin personal ha de befogenheter som tillkommer tillsättningsmyndigheten enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och den myndighet som har befogenhet att ingå avtal enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.
utgår
Ändring 16
Artikel 8, punkt 3
3.  Styrelsen skall, i samförstånd med kommissionen, anta nödvändiga genomförandeåtgärder i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.
3.  Styrelsen ska, i samförstånd med kommissionen, anta nödvändiga genomförandeåtgärder för utstationering av tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
Ändring 17
Artikel 9
Artikel 9
utgår
Immunitet och privilegier
Det gemensamma företaget Artemis och dess personal skall omfattas av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.
Ändring 18
Artikel 10, punkt 1
1.  Det gemensamma företaget Artemis avtalsrättsliga ansvar skall omfattas av den lagstiftning som gäller för de relevanta avtalsbestämmelserna.
1.  Det gemensamma företaget Artemis avtalsrättsliga ansvar ska omfattas av de relevanta avtalsbestämmelserna samt av den lagstiftning som gäller för avtalet eller kontraktet i fråga.
Ändring 19
Artikel 10, punkt 3a (ny)
3a.  Det gemensamma företaget Artemis är ensamt ansvarigt för fullgörandet av sina skyldigheter.
Ändring 20
Artikel 10, punkt 3b (ny)
3b.  Det gemensamma företaget Artemis har inte ansvaret för att fullgöra sina medlemmars finansiella skyldigheter. Det är inte ansvarigt för eventuella Artemis-medlemsstater som inte fullgör skyldigheter som uppstått genom ansökningsomgångar som utlysts av det gemensamma företaget Artemis.
Ändring 21
Artikel 10, punkt 3c (ny)
3c.  Medlemmarna är inte ansvariga för några av det gemensamma företaget Artemis skyldigheter. Medlemmarnas finansiella ansvar ska endast vara ett internt ansvar gentemot det gemensamma företaget Artemis, begränsat till deras åtagande att bidra till resurserna enligt artikel 4.
Ändring 22
Artikel 12, punkt 2
2.  Senast den 31 december 2010 och den 31 december 2015 skall kommissionen med bistånd av oberoende experter göra preliminära utvärderingar av det gemensamma företaget Artemis. Utvärderingen skall avse det gemensamma företaget Artemis kvalitet och effektivitet och de framsteg som uppnåtts med hänsyn till fastställda mål. Kommissionen skall delge Europaparlamentet och rådet resultaten av denna utvärdering, åtföljda av egna anmärkningar.
2.  Senast den 31 december 2010 ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en preliminär utvärdering av det gemensamma företaget Artemis, som utarbetats med bistånd av oberoende experter. Utvärderingen ska avse det gemensamma företaget Artemis kvalitet och effektivitet och de framsteg som uppnåtts med hänsyn till fastställda mål.
Ändring 23
Artikel 12, punkt 3
3.  Senast den 31 mars 2018 skall kommissionen med bistånd av oberoende experter göra en slututvärdering av det gemensamma företaget Artemis. Resultaten av slututvärderingen skall läggas fram för Europaparlamentet och rådet.
utgår
Ändring 24
Artikel 12, punkt 4
4.  Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis skall ges av Europaparlamentet, på rekommendation av rådet, i enlighet med föreskrivet förfarande i det gemensamma företaget Artemis budgetförordning.
4.  Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis ska ges av Europaparlamentet, på rekommendation av rådet, i enlighet med föreskrivet förfarande i det gemensamma företaget Artemis budgetbestämmelser, med beaktande av revisionsrättens behörighet att granska inkomst- och utgiftsredovisningarna för samtliga organ som inrättats av gemenskaperna och med hänsyn till de gemensamma teknikinitiativens särskilda egenskaper som beror på att dessa initiativ är nya mekanismer för att genomföra offentlig-privata partnerskap, i syfte att finna en effektivare lösning för beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget.
Ändring 25
Artikel 17
Ett värdskapsavtal skall ingås mellan det gemensamma företaget Artemis och värdstaten beträffande kontorsutrymmen, privilegier och immunitet och annat stöd som Belgien skall ge det gemensamma företaget Artemis.
Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget Artemis och värdstaten beträffande hjälp med kontorsutrymmen, privilegier och immunitet och annat stöd som Belgien ska ge det gemensamma företaget Artemis.
Ändring 26
Bilaga, artikel 1, punkt 3
3.  Det gemensamma företaget Artemis skall upprättas från och med offentliggörandet av dessa stadgar i Europeiska unionens officiella tidning och vara aktivt fram till den 31 december 2017.
3.  Det gemensamma företaget Artemis ska upprättas från och med offentliggörandet av dessa stadgar i Europeiska unionens officiella tidning och vara aktivt fram till den 31 december 2017. Det ska säkerställas att projekt som fortfarande pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras till 2017.
Ändring 28
Bilaga, artikel 1, punkt 4
4.  Denna period får förlängas genom att dessa stadgar ändras i enlighet med bestämmelserna i artikel 23, med beaktande av de framsteg som gjorts när det gäller att uppnå målen för det gemensamma företaget Artemis och under förutsättning att den ekonomiska bärkraftigheten har säkerställts.
utgår
Ändring 27
Bilaga, artikel 1, punkt 5a (ny)
5a.  Det gemensamma företaget Artemis är ett organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen och punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.
Ändring 29
Bilaga, artikel 2, punkt 1, led d
(d)  Säkerställa att det gemensamma teknikinitiativet avseende inbyggda datasystem är ändamålsenligt och varaktigt.
utgår
Ändring 30
Bilaga, artikel 2, punkt 2, led da (nytt)
(da)  Främja små och medelstora företags deltagande i verksamheten.
Ändring 31
Bilaga, artikel 2, punkt 2, led h
(h)  Offentliggöra information om projekten, inbegripet namnet på deltagarna och storleken på det gemensamma företaget Artemis ekonomiska bidrag.
(h)  Offentliggöra information om projekten, inbegripet namnet på deltagarna och storleken per deltagare på det gemensamma företaget Artemis ekonomiska bidrag.
Ändring 32
Bilaga, artikel 4, punkt 4
4.  Styrelsen skall fatta beslut om tillträde för alla andra rättsubjekt och utfärda rekommendationer om tillträde för tredjeländer med beaktande av den sökandes relevans och potentiella mervärde när det gäller att uppnå det gemensamma företaget Artemis mål.
4.  Styrelsen ska fatta beslut om tillträde för alla andra rättsubjekt och utfärda rekommendationer om tillträde för tredjeländer med beaktande av den sökandes relevans och potentiella mervärde när det gäller att uppnå det gemensamma företaget Artemis mål. I händelse av en medlemskapsansökan ska styrelsen i god tid förse kommissionen med information om den bedömning som gjorts av sökanden och, i förekommande fall, om styrelsens rekommendation eller beslut. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till rådet.
Ändring 33
Bilaga, artikel 4, punkt 5
5.  Alla medlemsstater kan träda ur det gemensamma företaget Artemis. Utträdet skall träda i kraft och vara oåterkalleligt sex månader efter meddelande till de andra medlemmarna varefter den före detta medlemmen skall befrias från alla skyldigheter andra än de som redan existerade innan de trädde ur det gemensamma företaget.
5.  Alla medlemsstater kan träda ur det gemensamma företaget Artemis. Utträdet ska träda i kraft och vara oåterkalleligt sex månader efter meddelande till de andra medlemmarna varefter den före detta medlemmen ska befrias från alla skyldigheter andra än de som redan uppkommit genom beslut som det gemensamma företaget Artemis fattat i enlighet med dessa stadgar före utträdet. Kravet att lämna besked sex månader i förväg ska inte gälla när en medlems utträde baseras på och är en direkt följd av ändringar i stadgarna.
Ändring 34
Bilaga, artikel 6, punkt 2, led c
c) godkänna det gemensamma företaget Artemis budgetförordning i enlighet med artikel 13 i dessa stadgar,
c) godkänna det gemensamma företaget Artemis budgetbestämmelser i enlighet med artikel 13 i dessa stadgar efter samråd med kommissionen,
Ändring 35
Bilaga, artikel 7, punkt 2, led e
(e) godkänna inledandet av ansökningsomgångar,
(e) godkänna innehållet i, målen för och inledandet av ansökningsomgångar,
Ändring 36
Bilaga, artikel 7, punkt 3, led b
(b)  De offentliga deltagarnas råd skall välja sin ordförande.
(b)  De offentliga deltagarnas råd ska välja sin ordförande vartannat år. Samma ordförande kan väljas om högst två gånger.
Ändring 37
Bilaga, artikel 9, punkt 2
2.  Den verkställande direktören skall tillsättas av styrelsen på grundval av en förteckning över kandidater som kommissionen lagt fram och för en period på högst tre år. Efter en utvärdering av den verkställande direktörens arbete kan styrelsen förlänga dennes ämbetstid en gång för en period på högst fyra år.
2.  Den verkställande direktören ska tillsättas av styrelsen på grundval av en förteckning över kandidater som kommissionen lagt fram efter en inbjudan att lämna intresseanmälningar, vilken offentliggjorts i Europeiska unionens offentliga tidning och i andra tidskrifter eller på webbplatser, och för en period på högst tre år. Efter en utvärdering av den verkställande direktörens arbete kan styrelsen förlänga dennes ämbetstid en gång för en period på högst tre år.
Ändring 38
Bilaga, artikel 10, punkt 2, led b
(b)  Ett bidrag från gemenskapen för att finansiera FoU-verksamhet.
(b)  Ett bidrag från gemenskapen för att finansiera projekt.
Ändring 39
Bilaga, artikel 10, punkt 4, led a
(a)  Artemisia skall bidra med högst 20 miljoner euro eller högst 1 % av de sammanlagda kostnaderna för projekt, beroende på vilket av dessa belopp som är högst, dock högst 30 miljoner euro.
(a)  Artemisia ska bidra med högst 20 000 000 EUR eller högst 1 % av de sammanlagda kostnaderna för projekt, beroende på vilket av dessa belopp som är högst, dock högst 30 000 000 EUR. De sammanlagda kostnaderna för projekt är summan av de totala kostnaderna (enligt definitionen i fotnot 32) för samtliga projekt.
Ändring 40
Bilaga, artikel 10, punkt 4, led da (nytt)
(da)  Värdet av de bidrag som avses i leden a och b ska inte överstiga 5 % av det gemensamma företaget Artemis totala budget.
Ändring 41
Bilaga, artikel 10, punkt 5, led c
(c)  Bidrag i natura från forsknings- och utvecklingsorganisationer som deltar i projekt som skall stå för sin andel av de kostnader som krävs för att genomföra projekten. Deras samlade bidrag under det gemensamma företaget Artemis varaktighet skall minst vara lika stort som bidraget från de offentliga deltagarna.
(c)  Bidrag in natura från forsknings- och utvecklingsorganisationer som deltar i projekt som ska bedömas med avseende på deras värde och nytta för det gemensamma företaget Artemis verksamhet och godkännas av styrelsen. Bedömningsförfarandet för bidrag in natura ska antas av styrelsen. Det ska bygga på följande principer:
-  Det övergripande förfarandet ska grundas på sjunde ramprogrammets regler, där bidrag in natura till projekt bedöms på översynsnivå.
-  Genomförandebestämmelserna för det gemensamma företaget Artemis budgetbestämmelser ska användas som riktlinje.
-  Alla ytterligare frågor ska täckas av internationell redovisningsstandard.
-  Bidragen ska bedömas i enlighet med de värden som normalt sett gäller på den berörda marknaden (artikel 172.2 b i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget*).
Kontroll ska genomföras av en oberoende revisor.
_________
* EUT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EC, Euratom) nr 478/2007 (EUT L 111, 28.4.2007, s. 13).
Ändring 42
Bilaga, artikel 10, punkt 7
7.  Om någon av det gemensamma företaget Artemis medlemmar skulle försumma sina åtaganden när det gäller de avtalade ekonomiska bidraget till det gemensamma företaget Artemis, skall den verkställande direktören sammankalla ett styrelsemöte i syfte att besluta om de övriga medlemmarna skall dra in den berörda medlemmens medlemskap eller om någon annan åtgärd skall vidtas till dess att medlemsstaten har fullgjort sitt åtagande.
7.  Om någon av det gemensamma företaget Artemis medlemmar skulle försumma sina åtaganden när det gäller de avtalade ekonomiska bidraget till det gemensamma företaget Artemis, ska den verkställande direktören skriftligen underrätta medlemmen om detta och fastställa en rimlig tidsfrist för att åtgärda försummelsen. Om försummelsen fortfarande inte är åtgärdad när fristen löper ut ska den verkställande direktören sammankalla ett styrelsemöte i syfte att besluta om den berörda medlemmens medlemskap ska dras in eller om någon annan åtgärd ska vidtas till dess att medlemsstaten har fullgjort sitt åtagande.
Ändring 43
Bilaga, artikel 13, rubriken och punkterna 1-3
Budgetförordning
Budgetbestämmelser
1.  Budgetförordningen för det gemensamma företaget Artemis skall antas av styrelsen.
1.  Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Artemis ska antas av styrelsen efter samråd med kommissionen.
2.  Syftet med budgetförordningen är att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av det gemensamma företaget Artemis.
2.  Syftet med budgetbestämmelserna är att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av det gemensamma företaget Artemis.
3.  Budgetförordningen ska baseras på principerna i rambudgetförordningen och ska innehålla bestämmelser för planeringen och genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis. Budgetförordningen får avvika från rambudgetförordningen där så krävs med tanke på det gemensamma företaget Artemis särskilda driftsmässiga behov och efter föregående samråd med kommissionen.
3.  Det gemensamma företaget Artemis budgetbestämmelser får avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 endast om det krävs på grund av dess särskilda driftsbehov. Kommissionens förhandsgodkännande krävs för antagande av bestämmelser som avviker från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002. Budgetmyndigheten ska underrättas om alla sådana avvikelser.
Ändring 44
Bilaga, artikel 13, punkt 4
4.  Beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis bör antas av Europaparlamentet, på rådets rekommendation, i enlighet med ett förfarande som skall anges i budgetförordningen för det gemensamma företaget Artemis.
4.  Beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis bör antas av Europaparlamentet, på rådets rekommendation, i enlighet med ett förfarande som ska anges i budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Artemis, med beaktande av revisionsrättens behörighet att granska inkomst- och utgiftsredovisningarna för samtliga organ som inrättats av gemenskaperna och med hänsyn till de gemensamma teknikinitiativens särskilda egenskaper som beror på att dessa initiativ är nya mekanismer för att genomföra offentlig-privata partnerskap, i syfte att finna en effektivare lösning för beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget.
Ändring 45
Bilaga, artikel 14, punkt 1
1.  Den fleråriga strategiska planen skall innehålla strategin och planerna för hur man skall uppnå målen för det gemensamma företaget Artemis, inbegripet forskningsagendan.
1.  Den fleråriga strategiska planen ska innehålla strategin och planerna för hur man ska uppnå målen för det gemensamma företaget Artemis, inbegripet forskningsagendan. När den fleråriga strategiska planen har godkänts av styrelsen ska den offentliggöras.
Ändring 46
Bilaga, artikel 14, punkt 2
2.  Det årliga arbetsprogrammet skall beskriva omfattningen och budgeten för de ansökningsomgångar som krävs för att genomföra forskningsagendan ett givet år.
2.  Det årliga arbetsprogrammet ska beskriva omfattningen och budgeten för de ansökningsomgångar som krävs för att genomföra forskningsagendan ett givet år. När det årliga arbetsprogrammet har godkänts av styrelsen ska det offentliggöras.
Ändring 47
Bilaga, artikel 14, punkt 3
3.  Den årliga genomförandeplanen skall innehålla planen för hur all verksamhet inom ramen för det gemensamma företaget Artemis skall bedrivas ett givet år, inklusive planerade ansökningsomgångar och åtgärder som behöver genomföras genom anbudsförfaranden. Den verkställande direktören skall lägga fram den årliga genomförandeplanen för styrelsen tillsammans med årsbudgeten.
3.  Den årliga genomförandeplanen ska innehålla planen för hur all verksamhet inom ramen för det gemensamma företaget Artemis ska bedrivas ett givet år, inklusive planerade ansökningsomgångar och åtgärder som behöver genomföras genom anbudsförfaranden. Den verkställande direktören ska lägga fram den årliga genomförandeplanen för styrelsen tillsammans med årsbudgeten. När den årliga genomförandeplanen har godkänts av styrelsen ska den offentliggöras.
Ändring 48
Bilaga, artikel 14, punkt 5, andra stycket
Den årliga verksamhetsrapporten skall läggas fram av den verkställande direktören tillsammans med årsräkenskaperna och årsbokslutet.
Den årliga verksamhetsrapporten ska läggas fram av den verkställande direktören tillsammans med årsräkenskaperna och årsbokslutet. Den årliga verksamhetsrapporten ska innehålla uppgifter om små och medelstora företags deltagande i det gemensamma företaget Artemis FoU-verksamhet.
Ändring 49
Bilaga, artikel 14, punkt 6
6.  Årsräkenskaper och årsbokslut: Inom två månader från utgången av varje räkenskapsår skall den verkställande direktören lämna årsräkenskaperna och årsbokslutet för det föregående året till styrelsen för godkännande. Årsräkenskaperna och årsbokslutet för det föregående året skall lämnas till Europeiska revisionsrätten.
6.  Årsräkenskaper och årsbokslut: Inom två månader från utgången av varje räkenskapsår ska den verkställande direktören lämna årsräkenskaperna och årsbokslutet för det föregående året till styrelsen för godkännande. Årsräkenskaperna och årsbokslutet för det föregående året ska lämnas till Europeiska revisionsrätten och till budgetmyndigheten.
Ändring 50
Bilaga, artikel 15, punkt 2
2.  Det gemensamma företaget Artemis skall ingå avtal om ekonomiskt stöd med projektdeltagare för genomförandet av projekten. Dessa avtal om ekonomiskt stöd skall hänvisa till och, när så är lämpligt, bygga på motsvarande nationella avtal om ekonomiskt stöd enligt artikel 16.5 b.
2.  Det gemensamma företaget Artemis ska ingå avtal om ekonomiskt stöd med projektdeltagare för genomförandet av projekten. Villkoren för dessa avtal om ekonomiskt stöd ska vara förenliga med det gemensamma företaget Artemis budgetbestämmelser och ska hänvisa till och, när så är lämpligt, bygga på motsvarande nationella avtal om ekonomiskt stöd enligt artikel 16.5 b.
Ändring 51
Bilaga, artikel 16, punkt 4, led a
(a)  Ansökningsomgångar som utlyses av det gemensamma företaget Artemis skall vara öppna för deltagare som är etablerade i Artemis medlemsstater och i varje annan medlemsstat i Europeiska unionen eller annat associerat land.
a)  Ansökningsomgångar som utlyses av det gemensamma företaget Artemis ska vara öppna för deltagare som är etablerade i Artemis medlemsstater och i varje annan medlemsstat i Europeiska unionen eller annat associerat land. Utlysningen av ansökningsomgångarna ska ges största möjliga spridning via tidskrifter, webbplatser m.m.
Ändring 52
Bilaga, artikel 18, punkt 1
1.  Personalresurserna skall fastställas i den tjänsteförteckning som skall åtfölja årsbudgeten.
1.  Personalresurserna ska fastställas i den tjänsteförteckning som ska åtfölja årsbudgeten och som kommissionen ska översända till Europaparlamentet och rådet tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens budget.
Ändring 53
Bilaga, artikel 18, punkt 2
2.  Personalen i det gemensamma företaget Artemis skall bestå av tillfälligt anställda och kontraktsanställda som skall ha tidsbestämda kontrakt som kan förlängas till högst sju år totalt.
utgår
Ändring 54
Bilaga, artikel 19, punkt 6
6.  Medlemmarna är inte ansvariga för några av det gemensamma företaget Artemis finansiella skyldigheter. Medlemmarnas finansiella ansvar är endast ett internt ansvar gentemot det gemensamma företaget Artemis och det begränsas till deras åtagande att bidra till resurserna enligt artikel 10.2.
6.  Medlemmarna är inte ansvariga för några av det gemensamma företaget Artemis skyldigheter. Medlemmarnas finansiella ansvar är endast ett internt ansvar gentemot det gemensamma företaget Artemis och det begränsas till deras åtagande att bidra till resurserna enligt artikel 10.2.
Ändring 55
Bilaga, artikel 19, punkt 7
7.  Det gemensamma företaget Artemis finansiella ansvar för sina skulder är begränsat till medlemmarnas bidrag till de löpande kostnaderna enligt artikel 10.2.
7.  Med undantag för de ekonomiska bidragen till projektdeltagare i enlighet med artikel 16.5 a är det gemensamma företaget Artemis finansiella ansvar för sina skulder begränsat till medlemmarnas bidrag till de löpande kostnaderna enligt artikel 10.2.
Ändring 56
Bilaga, artikel 22, punkt 5
5.  När alla fysiska tillgångar har återlämnats enligt punkt 4 skall eventuella ytterligare tillgångar användas för att täcka det gemensamma företaget Artemis skulder och likvidationskostnaderna. Överskott eller underskott skall fördelas mellan eller täckas av de medlemmar som finns vid tidpunkten för likvidationen i förhållande till deras faktiska bidrag till det gemensamma företaget Artemis.
5.  När alla fysiska tillgångar har återlämnats enligt punkt 4 ska eventuella ytterligare tillgångar användas för att täcka det gemensamma företaget Artemis skulder och likvidationskostnaderna. Överskott ska fördelas mellan de medlemmar som finns vid tidpunkten för likvidationen i förhållande till deras faktiska bidrag till det gemensamma företaget Artemis.
Ändring 57
Bilaga, artikel 23, punkt 3
3.  Förslag till ändring av stadgarna skall godkännas av styrelsen enligt bestämmelserna i artikel 6 och överlämnas till kommissionen för beslut.
3.  Förslag till ändring av stadgarna ska godkännas av styrelsen enligt bestämmelserna i artikel 6 och överlämnas till kommissionen för beslut, efter samråd med Europaparlamentet.
Ändring 58
Bilaga, artikel 23, punkt 4
4.  Trots punkt 3 skall eventuella förslag till ändringar av artikel 1.3, artikel 4.3, artikel 10.4 b och artikel 10.5 a betraktas som en väsentlig aspekt och de förutsätter därför en ändring av denna förordning.
4.  Trots punkt 3 ska eventuella förslag till ändringar av artikel 1.3, artikel 4.3, artikel 6.1, artikel 7.1, artikel 9.2, artikel 10.4 b, artikel 10.5 a och artikel 19 betraktas som en väsentlig aspekt och de förutsätter därför en ändring av denna förordning.
Ändring 60
Bilaga, artikel 24, punkt 2, led i
(i) tillträdesrätt: icke-exklusiva licenser och användarrättigheter till förgrund och bakgrund, utom rätten att upplåta underlicens, såvida inget annat har avtalats i projektavtalet.
(i) tillträdesrätt: icke-exklusiva licenser och användarrättigheter till förgrund och bakgrund som ska beviljas inom ramen för projektavtal, utom rätten att upplåta underlicens, såvida inget annat har avtalats i projektavtalet.
Ändring 61
Bilaga, artikel 24, punkt 2, led j
(j) nödvändigt: "av tekniskt avgörande betydelse" för genomförandet av projektet och/eller för användningen av förgrund, och när det rör sig om immateriella rättigheter avses med nödvändig att intrång skulle ske i dessa immateriella rättigheter om tillträdesrätt inte skulle ges.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 62
Bilaga, artikel 24, punkt 3.2.1.
3.2.1.  Projektdeltagare i samma projekt skall sluta ett projektavtal med varandra som bl.a. skall reglera den tillträdesrätt som skall ges enligt denna artikel. Projektdeltagarna får definiera den bakgrund som är nödvändig för projektet, och vid behov avtala om att utesluta viss bakgrund.
3.2.1.  Projektdeltagare i samma projekt ska sluta ett projektavtal med varandra som bl.a. ska reglera den tillträdesrätt som ska ges enligt denna artikel. Projektdeltagarna får besluta att ge mer omfattande tillträdesrätt än vad som föreskrivs i denna artikel. Projektdeltagarna får definiera den bakgrund som är nödvändig för projektet, och vid behov avtala om att utesluta viss bakgrund.
Ändring 63
Bilaga, artikel 24, punkt 3.2.4.
3.2.4.  Deltagare i samma projekt skall ha tillträdesrätt till bakgrund om detta är nödvändigt för användningen av deras egen förgrund i det projektet, förutsatt att ägaren till bakgrunden har rätt att ge sådan tillträdesrätt. Denna tillträdesrätt skall vara icke-exklusiv och ges på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor.
3.2.4.  Deltagare i samma projekt ska ha tillträdesrätt till bakgrund om detta är nödvändigt för användningen av deras egen förgrund i det projektet, förutsatt att ägaren till bakgrunden har rätt att ge sådan tillträdesrätt. Denna tillträdesrätt ska vara icke-exklusiv och icke överlåtbar samt ges på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor.
Ändring 65
Bilaga, artikel 24, punkt 3.4.1.
3.4.1.  Om en deltagare överför äganderätt till förgrund, skall vederbörande låta sina skyldigheter avseende denna förgrund övergå på den övertagande parten, inbegripet skyldigheten att låta dessa skyldigheter övergå på en eventuell senare övertagande part. Detta gäller även för skyldigheterna avseende rörande tillträdesrätt, spridning och användning.
3.4.1.  Om en deltagare överför äganderätt till förgrund, ska vederbörande låta sina skyldigheter avseende denna förgrund övergå på den övertagande parten, särskilt skyldigheterna avseende tillträdesrätt samt dess spridning och användning. Vid en sådan överföring ska den berörda deltagaren underrätta övriga deltagare i samma projekt om den övertagande partens namn och kontaktuppgifter.
Ändring 66
Bilaga, artikel 24, punkt 3.4.2.
3.4.2.  Om inget annat följer av projektdeltagarens skyldigheter med avseende på sekretess skall denne, i de fall vederbörande är skyldig att överföra sina skyldigheter att tillhandahålla tillträdesrätt, minst 45 dagar i förväg meddela övriga deltagare om den planerade överföringen och ge dem tillräckligt med information om den planerade nye ägaren till förgrund för att de skall kunna utöva sin tillträdesrätt. Efter detta meddelande kan de andra deltagarna inom 30 dagar eller en annan skriftligt avtalad tidsfrist motsätta sig en planerad överföring av äganderätt om de anser att detta skulle få negativa konsekvenser för deras tillträdesrätt. Om någon av de övriga deltagarna visar att detta skulle få negativa konsekvenser för deras tillträdesrätt får den planerade överföringen inte ske innan en överkommelse har nåtts mellan de berörda deltagarna.
utgår

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy