Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0122(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0486/2007

Předložené texty :

A6-0486/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/12/2007 - 9.12

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0589

Přijaté texty
PDF 488kWORD 207k
Úterý, 11. prosince 2007 - Štrasburk
Zřízení společného podniku ENIAC *
P6_TA(2007)0589A6-0486/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2007 o návrhu nařízení Rady o založení "společného podniku ENIAC" (KOM(2007)0356 – C6-0275/2007 – 2007/0122(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0356),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1) (finanční nařízení), a zejména na článek 185 uvedeného nařízení,

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení(2) (interinstitucionální dohoda), a zejména na bod 47 uvedené dohody,

-   s ohledem na články 171 a 172 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0275/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Rozpočtového výboru (A6-0486/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   má za to, že referenční částka uvedená v legislativním návrhu musí být v souladu se stropem okruhu 1a současného víceletého finančního rámce na období 2007–2013 a s ustanoveními bodu 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006; poznamenává, že financování po roce 2013 bude posouzeno při jednání o příštím finančním rámci;

3.   připomíná, že stanovisko vydané Rozpočtovým výborem nepředjímá konečný výsledek postupu stanoveného v bodě 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, který se na založení společného podniku ENIAC vztahuje;

4.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

5.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

6.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 8
(8)  Společná technologická iniciativa pro nanoelektroniku by měla vytvořit udržitelné partnerství veřejného a soukromého sektoru a zvýšit a stimulovat soukromé a veřejné investice do odvětví nanoelektroniky v evropských zemích, tj. pro účely tohoto nařízení v členských státech a zemích přidružených k sedmému rámcovému programu. Společná technologická iniciativa pro nanoelektroniku by měla dosáhnout účinné koordinace a součinnosti zdrojů a financování z rámcového programu, průmyslu, vnitrostátních výzkumných a vývojových programů a mezivládních výzkumných a vývojových projektů, a tím přispět ke zvýšení budoucího růstu, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje v Evropě. Jejím cílem by měla být také podpora spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty, jako jsou průmysl, vnitrostátní orgány, akademická obec a výzkumná střediska, umožňující spojit a orientovat výzkumné snahy.
(8)  Společná technologická iniciativa pro nanoelektroniku by měla vytvořit udržitelné partnerství veřejného a soukromého sektoru a zvýšit a stimulovat soukromé a veřejné investice do odvětví nanoelektroniky v evropských zemích, tj. pro účely tohoto nařízení v členských státech a zemích přidružených k sedmému rámcovému programu. Společná technologická iniciativa pro nanoelektroniku by měla dosáhnout účinné koordinace a součinnosti zdrojů a financování z rámcového programu, průmyslu, vnitrostátních výzkumných a vývojových programů a mezivládních výzkumných a vývojových projektů, a tím přispět ke zvýšení budoucího růstu, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje v Evropě. Jejím cílem by měla být také podpora spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty, jako jsou průmysl, včetně malých a středních podniků (MSP), vnitrostátní orgány, akademická obec a výzkumná střediska, prostřednictvím spojení a orientace výzkumných snah.
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 11
(11)  Ambice a šíře uvedených cílů společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku, rozsah finančních a technických zdrojů, které je třeba mobilizovat, a potřeba dosáhnout účinné koordinace a součinnosti zdrojů a financování vyžadují opatření na úrovni Společenství. Proto je nutné založit společný podnik (dále jen "společný podnik ENIAC") podle článku 171 Smlouvy o ES, jenž by byl právním subjektem odpovědným za provádění společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku. Pro zajištění vhodného řízení výzkumných a vývojových činností zahájených v rámci sedmého rámcového programu (2007 až 2013) by společný podnik ENIAC měl být zřízen na období do 31. prosince 2017 s tím, že toto období může být prodlouženo.
(11)  Ambice a šíře uvedených cílů společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku, rozsah finančních a technických zdrojů, které je třeba mobilizovat, a potřeba dosáhnout účinné koordinace a součinnosti zdrojů a financování vyžadují opatření na úrovni Společenství. Proto je nutné založit společný podnik (dále jen "společný podnik ENIAC") podle článku 171 Smlouvy o ES, jenž by byl právním subjektem odpovědným za provádění společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku. Pro zajištění vhodného řízení výzkumných a vývojových činností zahájených v rámci sedmého rámcového programu (2007 až 2013) by společný podnik ENIAC měl být zřízen na období do 31. prosince 2017. Mělo by se zajistit, aby se projekty probíhající i po poslední výzvě k předkládání návrhů v roce 2013 prováděly, kontrolovaly a financovaly až do roku 2017.
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 12
(12)  Společný podnik ENIAC by měl být subjektem vytvořeným Společenstvími, jemuž by absolutorium za plnění rozpočtu udílel Evropský parlament na základě doporučení Rady. Měly by se však zohlednit zvláštnosti, které vyplývají z povahy společné technologické iniciativy jakožto partnerství veřejného a soukromého sektoru a zejména zvláštnosti, které vyplývají z příspěvku soukromého sektoru do rozpočtu.
(12)  Společný podnik ENIAC by měl být subjektem vytvořeným Společenstvími, jemuž by absolutorium za plnění rozpočtu udílel Evropský parlament s přihlédnutím k doporučení Rady.
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 12a (nový)
(12a)  Společenství a všechny veřejné zainteresované subjekty by se měly snažit rozpoznat příležitosti, jež společné technologické iniciativy představují jakožto nový nástroj provádění partnerství veřejného a soukromého sektoru, a spolupracovat se soukromými zainteresovanými subjekty na nalezení účinnějšího řešení pro účely udělování absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie.
Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 14
(14)  Cíle společného podniku ENIAC by měly být naplňovány prostřednictvím spojení zdrojů z veřejného a soukromého sektoru na podporu výzkumných a vývojových činností v podobě projektů. Proto by společný podnik ENIAC měl být schopen organizovat otevřené výzvy k předkládání návrhů na projekty provádění jednotlivých částí plánu výzkumu. Tyto výzkumné a vývojové činnosti by měly odpovídat základním etickým zásadám uplatňovaným v sedmém rámcovém programu.
(14)  Cíle společného podniku ENIAC by měly být naplňovány prostřednictvím spojení zdrojů z veřejného a soukromého sektoru na podporu výzkumných a vývojových činností a činností týkajících se prototypizace v podobě projektů. Proto by společný podnik ENIAC měl být schopen organizovat otevřené výzvy k předkládání návrhů na projekty provádění jednotlivých částí plánu výzkumu. Tyto výzkumné a vývojové činnosti by měly odpovídat základním etickým zásadám uplatňovaným v sedmém rámcovém programu.
Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 22
(22)  Vzhledem k nutnosti zajistit zaměstnancům stabilní pracovní podmínky a rovné zacházení a k potřebě získat specializované vědecké i technické pracovníky špičkové úrovně je třeba, aby se na všechny zaměstnance přijímané společným podnikem ENIAC vztahoval Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto Společenství (dále jen "služební řád").
(22)  Vzhledem k nutnosti zajistit účinný provoz společného podniku ENIAC a k potřebě získat specializované vědecké i technické pracovníky špičkové úrovně je třeba, aby po dohodě se správní radou společného podniku ENIAC vyslala Komise do společného podniku ENIAC tolik úředníků, kolik bude potřeba, a aby přijala zbývající pracovníky jako smluvní zaměstnance a zohlednila při tom skutečnost, že by náklady na zaměstnance měly zůstat nízké a doba pro založení společného podniku ENIAC krátká.
Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 26
(26)  Společný podnik ENIAC by měl po předchozím souhlasu Komise přijmout specifická finanční pravidla, která zohlední jeho specifické provozní potřeby vyplývající zejména z potřeby slučovat vnitrostátní financování a financování Společenství na podporu výzkumných a vývojových činnosti účinně a včas. Měla by vycházet ze zásad stanovených v nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23.prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1.
(26)  Finanční pravidla platná pro společný podnik ENIAC by se neměla odchýlit od nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (EC, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1, pokud to nevyžadují jeho specifické provozní potřeby, zejména potřeba slučovat vnitrostátní financování a financování Společenství na podporu výzkumných a vývojových činnosti účinně a včas. Pro přijetí ustanovení, které se odchylují od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, je nezbytný předchozí souhlas Komise. Rozpočtový orgán je o jakékoli takovéto výjimce informován.
_____________________
1 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
_____________________
1 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72. Oprava zveřejněna v Úř. věst. L 2, 7.1.2003, s. 39.
Pozměňovací návrh 8
Čl. 1 odst. 1
1.  Za účelem provádění společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku se tímto zakládá společný podnik ve smyslu článku 171 Smlouvy (dále jen "společný podnik ENIAC"), a to na období do 31. prosince 2017. Tato lhůta může být prodloužena změnou tohoto nařízení.
1.  Za účelem provádění společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku se tímto zakládá společný podnik ve smyslu článku 171 Smlouvy (dále jen "společný podnik ENIAC"), a to na období do 31. prosince 2017. Mělo by se zajistit, že projekty probíhající i po poslední výzvě k předkládání návrhů v roce 2013, budou prováděny, kontrolovány a financovány až do roku 2017. Společný podnik ENIAC je subjektem zřízeným v souladu s článkem 185 finančního nařízení a bodem 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.
Pozměňovací návrh 9
Čl. 2 písm. b)
(b) podporovat činnosti potřebné pro provádění plánu výzkumu (dále jen "výzkumné a vývojové činnosti"), zejména poskytováním finančních prostředků účastníkům vybraných projektů v návaznosti na otevřené výzvy k předkládání návrhů;
(b) podporovat činnosti potřebné pro provádění plánu výzkumu (dále jen "výzkumné a vývojové činnosti"), zejména poskytováním finančních prostředků účastníkům vybraných projektů v návaznosti na otevřené výzvy k předkládání návrhů výzkumných a vývojových činností a činností týkající se prototypizace;
Pozměňovací návrh 10
Čl. 2 písm. c)
c) prosazovat partnerství veřejného a soukromého sektoru zaměřené na mobilizaci a spojení úsilí na úrovni Společenství, členských států i soukromého sektoru, na zvyšování celkových investic do výzkumu a vývoje v oblasti nanoelektroniky a na podporu spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem;
c) prosazovat partnerství veřejného a soukromého sektoru zaměřené na mobilizaci a spojení úsilí na úrovni Společenství, členských států i soukromého sektoru, na zvyšování celkových investic do výzkumu a vývoje v oblasti nanoelektroniky, na podporu spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a na rozvíjení součinnosti mezi zúčastněnými stranami z průmyslového odvětví nanoelektroniky, včetně firem, malých a středních podniků a výzkumných a vývojových institucí;
Pozměňovací návrh 11
Čl. 2 písm. d)
(d) zajistit účinnost a trvalost společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku;
vypouští se
Pozměňovací návrh 12
Čl. 3 odst. 2 písm. b)
b) jakákoli země mimo území EU, nekandidátská či nepřidružená země (dále jen "třetí země") provádějící výzkumné a vývojové politiky nebo programy v oblasti nanoelektroniky;
vypouští se
Pozměňovací návrh 13
Čl. 4 odst. 2 písm. b)
(b) finančního příspěvku Společenství v maximální výši 10 milionů EUR;
(b) finančního příspěvku Společenství v maximální výši 10 milionů EUR splatného ve splátkách až ve výši 1,5 milionu EUR ročně nebo v částce rovnající se 50 % příspěvku AENEAS, podle toho, která částka je nižší; jakákoli část tohoto příspěvku, která nebude vyčerpána v daném roce, bude v následujícím roce k dispozici na výzkumné a vývojové činnosti;
Pozměňovací návrh 14
Čl. 4 odst. 3 písm. a)
(a) finančního příspěvku Společenství ve výši až 440 milionů EUR na financování projektů;
(a) finančního příspěvku Společenství ve výši až 440 milionů EUR na financování projektů, který může být navýšen o jakoukoli nevyčerpanou část příspěvku Společenství na provozní náklady, jak je uvedeno v odst. 2 písm. b);
Pozměňovací návrh 15
Čl. 6 nadpis a odst. 1
Finanční nařízení
1.  Společný podnik ENIAC přijme specifická finanční pravidla vycházející ze zásad nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002. Tato finanční pravidla se od uvedeného nařízení mohou odchýlit, pokud to vyžadují specifické provozní potřeby společného podniku ENIAC, avšak pouze po předchozím souhlasu Komise.
Finanční pravidla
1.  Finanční pravidla platná pro společný podnik ENIAC se mohou od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 odchýlit, pouze pokud to vyžadují jeho specifické provozní potřeby a pouze po předchozím souhlasu Komise. Rozpočtový orgán je o jakékoli takovéto odchylce informován.
Pozměňovací návrh 16
Čl. 8 odst. 2a (nový)
2a.  Komise a členské státy mohou po dohodě se správní radou vyslat do společného podniku ENIAC určité množství úředníků.
Pozměňovací návrh 17
Čl. 8 odst. 3
3.  Správní rada po dohodě s Komisí přijme nezbytná prováděcí opatření v souladu s ustanoveními článku 110 Služebního řádu úředníků Evropských společenství a s Pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropských společenství.
3.  Správní rada po dohodě s Komisí přijme nezbytná prováděcí opatření týkající se vysílání úředníků Evropských společenství a zúčastněných členských států a přijímání dalšího personálu.
Pozměňovací návrh 18
Čl. 10 odst. 1a (nový)
1a.  Společný podnik ENIAC odpovídá pouze za plnění svých povinností.
Pozměňovací návrh 19
Čl. 10 odst. 1b (nový)
1b.  Společný podnik ENIAC neodpovídá za plnění finančních závazků svých členů. Neodpovídá ani za jakékoliv nesplnění povinností státu účastnícího se podniku ENIAC vzniklých v souvislosti s výzvami pro předkládání návrhů, které společný podnik ENIAC vyhlásil.
Pozměňovací návrh 20
Čl. 10 odst. 1c (nový)
1c.  Členové neodpovídají za plnění žádného ze závazků společného podniku ENIAC. Finanční odpovědnost členů spočívá pouze ve vnitřní odpovědností vůči společnému podniku ENIAC a je omezena na jejich závazek přispívat na financování podniku, jak je uvedeno v článku 4.
Pozměňovací návrh 21
Čl. 12 odst. 2
2.  Nejpozději do 31. prosince 2010 a do 31. prosince 2015 Komise provede předběžné zhodnocení společného podniku ENIAC s pomocí nezávislých odborníků. Toto hodnocení se týká kvality a účinnosti společného podniku ENIAC a pokroku dosaženého s ohledem na stanovené cíle. Komise sdělí závěry tohoto hodnocení společně s vlastními připomínkami Evropskému parlamentu a Radě.
2.  Do 31. prosince 2011 Komise předloží zhodnocení společného podniku ENIAC vypracované s pomocí nezávislých odborníků. Toto hodnocení se týká kvality a účinnosti společného podniku ENIAC a pokroku dosaženého s ohledem na stanovené cíle. Komise sdělí závěry tohoto hodnocení společně s vlastními připomínkami Evropskému parlamentu a Radě. Podle výsledků tohoto hodnocení bude v případě nutnosti přepracován výzkumný plán.
Pozměňovací návrh 22
Čl. 12 odst. 4
4.  Absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC uděluje Evropský parlament na základě doporučení Rady a v souladu s postupem stanoveným finančními pravidly společného podniku ENIAC.
4.  Absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC uděluje Evropský parlament s přihlédnutím k doporučení Rady.
Pozměňovací návrh 23
Článek 16
Komise a sdružení AENEAS přijmou veškerá předběžná opatření nutná k založení společného podniku ENIAC, dokud nebudou jeho orgány plně funkční.
Komise a sdružení AENEAS přijmou veškerá předběžná opatření nutná k založení společného podniku ENIAC, dokud nebudou jeho orgány plně funkční, a zajistí, aby byl společný podnik ENIAC plně funkční do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 24
Článek 17
Mezi společným podnikem ENIAC a Belgií bude uzavřena hostitelská dohoda o umístění kancelářských prostor, výsadách a imunitách a další podpoře, kterou má Belgie společnému podniku ENIAC poskytnout.
Mezi společným podnikem ENIAC a Belgií bude uzavřena hostitelská dohoda o pomoci, pokud jde o umístění kancelářských prostor, výsady a imunity a další podporu, kterou má Belgie společnému podniku ENIAC poskytnout.
Pozměňovací návrh 25
Článek 18
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Jeho platnost vyprší dne 31. prosince 2017.
Pozměňovací návrh 26
Příloha čl. 1 odst. 3
3.  Společný podnik ENIAC se zakládá na dobu od zveřejnění těchto stanov v Úředním věstníku Evropských společenství do 31. prosince 2017.
3.  Společný podnik ENIAC se zakládá na dobu od zveřejnění těchto stanov v Úředním věstníku Evropské unie do 31. prosince 2017. Musí se zajistit, aby projekty probíhající i po poslední výzvě k předkládání návrhů v roce 2013, byly prováděny, kontrolovány a financovány až do roku 2017.
Pozměňovací návrh 28
Příloha čl. 1 odst. 4
4.  Toto období může být prodlouženo změnou těchto stanov v souladu s ustanoveními článku 22, a to s přihlédnutím k pokroku při dosahování cílů společného podniku ENIAC a za předpokladu zajištění finanční udržitelnosti.
vypouští se
Pozměňovací návrh 27
Příloha čl. 1 odst. 5a (nový)
5a.  Společný podnik ENIAC je subjektem zřízeným v souladu s článkem 185 finančního nařízení a bodem 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.
Pozměňovací návrh 29
Příloha čl. 2 odst. 1 písm. c)
c) prosazovat partnerství veřejného a soukromého sektoru zaměřené na mobilizaci a spojení úsilí na úrovni Společenství, členských států i soukromého sektoru, na zvyšování celkových investic do výzkumu a vývoje v oblasti nanoelektroniky a na podporu spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem;
c) prosazovat partnerství veřejného a soukromého sektoru zaměřené na mobilizaci a spojení úsilí na úrovni Společenství, členských států i soukromého sektoru, na zvyšování celkových investic do výzkumu a vývoje v oblasti nanoelektroniky, na podporu spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a na rozvíjení součinnosti mezi zúčastněnými stranami z  odvětví nanoelektroniky, včetně firem, MSP a výzkumných a vývojových institucí;
Pozměňovací návrh 30
Příloha čl. 2 odst.1 písm. d)
d) zajistit účinnost a trvalost společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku;
vypouští se
Pozměňovací návrh 31
Příloha čl. 2 odst. 2 písm. ea) (nové)
ea) zajistit účast MSP, aby jim bylo možné poskytnout alespoň 15 % dostupných finančních prostředků;
Pozměňovací návrh 32
Příloha čl. 2 odst. 2 písm. g)
g) řídit komunikaci a šíření informací o činnosti společného podniku ENIAC s výhradou povinnosti zachovat mlčenlivost;
g) řídit komunikaci a šíření informací o činnosti společného podniku ENIAC s výhradou povinnosti zachovat mlčenlivost, se zvláštním důrazem na komunikaci a šíření informací MSP a výzkumným střediskům;
Pozměňovací návrh 33
Příloha čl. 2 odst. 2 písm. h)
(h) publikovat informace o projektech, včetně jmen účastníků a výše finančního příspěvku společného podniku ENIAC;
h) publikovat informace o projektech, včetně jmen účastníků, výše finančního příspěvku společného podniku ENIAC na jednoho účastníka a informací o účasti MSP;
Pozměňovací návrh 34
Příloha čl. 3 odst. 2 písm. b)
(b) jakákoli země mimo území EU, nekandidátská či nepřidružená země (dále jen "třetí země") provádějící výzkumné a vývojové politiky nebo programy v oblasti nanoelektroniky;
vypouští se
Pozměňovací návrh 35
Příloha čl. 4 odst. 3
3. veškeré žádosti třetích zemí o členství ve společném podniku ENIAC projednává správní rada, která předloží Komisi své doporučení. Komise může podávat návrhy na změnu tohoto nařízení, pokud jde o přistoupení třetí země, za předpokladu úspěšného uzavření jednání této země se společným podnikem ENIAC.
vypouští se
Pozměňovací návrh 36
Příloha čl. 4 odst. 4
4.  Správní rada rozhodne o přistoupení jakéhokoli jiného právního subjektu nebo doporučí přistoupení třetích zemí s ohledem na význam a potenciální přidanou hodnotu žadatele z hlediska cílů společného podniku ENIAC.
4.  Správní rada rozhodne o přistoupení jakéhokoli jiného právního subjektu s ohledem na význam a potenciální přidanou hodnotu žadatele z hlediska cílů společného podniku ENIAC.
Pozměňovací návrh 37
Příloha čl. 4 odst. 5
5.  Kterýkoli člen může ze společného podniku ENIAC vystoupit. Vystoupení se stává účinným a neodvolatelným šest měsíců po jeho oznámení ostatním členům, čímž je bývalý člen zbaven veškerých povinností kromě těch, které již měl před svým vystoupením.
5.  Kterýkoli člen může ze společného podniku ENIAC vystoupit. Vystoupení se stává účinným a neodvolatelným šest měsíců po jeho oznámení ostatním členům, čímž je bývalý člen zbaven veškerých povinností kromě těch, které převzal na základě rozhodnutí společného podniku ENIAC v souladu s těmito stanovami již před svým vystoupením.
Pozměňovací návrh 38
Příloha čl. 6 odst. 1 písm. g)
g)  Rozhodnutí se přijímají minimální většinou 75 % všech hlasů, není-li v těchto stanovách výslovně uvedeno jinak. Společenství má právo vetovat všechna rozhodnutí správní rady týkající se použití jeho finančního příspěvku, metodiky pro posouzení věcných příspěvků, jakýchkoli změn těchto stanov a finančního nařízení společného podniku ENIAC.
g) rozhodnutí se přijímají minimální většinou 75 % všech hlasů, není-li v těchto stanovách výslovně uvedeno jinak. Společenství má právo vetovat všechna rozhodnutí správní rady týkající se použití jeho finančního příspěvku, metodiky pro posouzení věcných příspěvků, jakýchkoli změn těchto stanov a finančních pravidel společného podniku ENIAC.
Pozměňovací návrh 39
Příloha čl. 6 odst. 2 písm.c)
c) schvaluje finanční nařízení společného podniku ENIAC podle článku 12 těchto stanov;
c) schvaluje po konzultaci s Komisí finanční pravidla společného podniku ENIAC podle článku 12 těchto stanov;
Pozměňovací návrh 40
Příloha čl. 7 odst. 1 písm. fa) (nové)
fa) rada správních orgánů může dát souhlas, aby se jiné členské státy, které nejsou členskými státy ENIAC, mohly účastnit jeho činností jako pozorovatelé.
Pozměňovací návrh 41
Příloha čl. 7 odst. 3 písm. b)
b)  Rada správních orgánů volí svého předsedu.
b)  Rada správních orgánů volí každé dva roky svého předsedu.
Pozměňovací návrh 42
Příloha čl. 9 odst. 2
2.  Výkonný ředitel je volen správní radou ze seznamu kandidátů sestaveného Komisí, a to na období maximálně tří let. Na základě zhodnocení pracovní výkonnosti výkonného ředitele může správní rada prodloužit jeho mandát, a to pouze jednou a maximálně o čtyři roky.
2.  Výkonný ředitel je volen správní radou na základě seznamu kandidátů sestaveného Komisí po zveřejnění výzvy k projevení zájmu v Úředním věstníku Evropské unie, na internetu a v tisku ve všech členských státech Evropské unie, a to na období maximálně tří let. Na základě zhodnocení pracovní výkonnosti výkonného ředitele může správní rada prodloužit jeho mandát maximálně o tři roky, a poté bude stejným způsobem zveřejněna výzva k projevení zájmu.
Pozměňovací návrh 43
Příloha čl. 9 odst. 3 písm. k)
(k) dle potřeby provádět finanční audity účastníků projektů, a to přímo nebo prostřednictvím vnitrostátních správních orgánů a v souladu s finančním nařízením společného podniku ENIAC;
k) dle potřeby provádět finanční audity účastníků projektů, a to přímo nebo prostřednictvím vnitrostátních správních orgánů a v souladu s finančními pravidly společného podniku ENIAC;
Pozměňovací návrh 44
Příloha čl. 9 odst. 4 písm. f)
(f) poskytuje podporu při správě nabídkových řízení pro požadavky společného podniku ENIAC na zboží a služby podle finančního nařízení společného podniku ENIAC.
f) poskytuje podporu při správě nabídkových řízení pro požadavky společného podniku ENIAC na zboží a služby podle finančních pravidel společného podniku ENIAC.
Pozměňovací návrh 45
Příloha čl. 9 odst. 5
5.  Nefinanční úkoly sekretariátu může společný podnik ENIAC smluvně zadat externím poskytovatelům služeb. Takové smlouvy se uzavírají v souladu s ustanoveními finančního nařízení společného podniku ENIAC.
5.  Nefinanční úkoly sekretariátu může společný podnik ENIAC smluvně zadat externím poskytovatelům služeb. Takové smlouvy se uzavírají v souladu s ustanoveními finančních pravidel společného podniku ENIAC.
Pozměňovací návrh 46
Příloha čl. 10 odst. 5 písm. c)
c) věcných příspěvků výzkumných a vývojových organizací účastnících se projektů, které ponesou svůj podíl na nezbytných nákladech na provádění projektů. Jejich celkový příspěvek po dobu trvání společného podniku ENIAC se rovná příspěvku správních orgánů nebo je vyšší.
c) věcných příspěvků, které budou hodnoceny z hlediska jejich hodnoty a významu pro činnosti společného podniků ENIAC a bude je schvalovat správní rada. Postup pro hodnocení věcných příspěvků stanoví správní rada a bude založen na těchto zásadách:
- celkový přístup bude založen na pracovních postupech sedmého rámcového programu, kde se věcné příspěvky na projekty posuzují na úrovni přezkumu;
- jako návod se použijí prováděcí pravidla finančních pravidel společného podniku ENIAC;
- dodatečné položky se zaúčtují podle mezinárodních účetních standardů;
- posuzování příspěvků se provádí podle nákladů všeobecně přijímaných na příslušném trhu (čl. 172 odst. 2 písm. b) nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství*)
Kontrolu provede nezávislý auditor.
___________
* Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES, Euratom) č. 478/2007 (Úř. věst. L 111, 28.4.2007, s. 13).
Pozměňovací návrh 47
Příloha čl. 10 odst. 7
7.  Nesplní-li některý člen společného podniku ENIAC své závazky týkající se jeho dohodnutého finančního příspěvku společnému podniku ENIAC, výkonný ředitel svolá zasedání správní rady, aby rozhodla, zda mají ostatní členové zrušit členství člena, který neplní své závazky, nebo zda mají být do splnění jeho povinností přijata jiná opatření.
7.  Nesplní-li některý člen společného podniku ENIAC své závazky týkající se jeho dohodnutého finančního příspěvku společnému podniku ENIAC, výkonný ředitel jej o tom písemně uvědomí a stanoví přiměřenou lhůtu, v níž lze zjednat nápravu. Nebude-li nedostatek v této lhůtě napraven, výkonný ředitel svolá zasedání správní rady, aby rozhodla, zda má být zrušeno členství člena neplnícího své závazky, nebo zda mají být do splnění jeho povinností přijata jiná opatření.
Pozměňovací návrh 48
Příloha článek 12
Finanční nařízení
1.  Finanční nařízení společného podniku ENIAC přijímá správní rada.
Finanční pravidla
1.  Finanční pravidla společného podniku ENIAC přijímá po konzultaci s Komisí správní rada.
2.  Finanční nařízení vychází ze zásad rámcového finančního nařízení a obsahuje ustanovení o plánování a provádění rozpočtu společného podniku ENIAC. Finanční nařízení se od rámcového finančního nařízení může odchýlit, pokud to vyžadují specifické provozní potřeby společného podniku ENIAC, avšak pouze po předchozím souhlasu Komise.
2.  Finanční pravidla platná pro společný podnik ENIAC se smí od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 odchýlit, pouze pokud to vyžadují jeho specifické provozní potřeby a pouze po předchozím souhlasu Komise. Rozpočtový orgán je o jakékoli takovéto odchylce informován.
3.  Absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC uděluje Evropský parlament na doporučení Rady v souladu s postupem, který se stanoví ve finančním nařízení společného podniku ENIAC.
3.  Absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC uděluje Evropský parlament s přihlédnutím k doporučení Rady.
Pozměňovací návrh 49
Příloha čl. 13 odst. 1
1.  Víceletý strategický plán stanoví strategii a plány k dosažení cílů společného podniku ENIAC, včetně plánu výzkumu.
1.  Víceletý strategický plán stanoví strategii a plány k dosažení cílů společného podniku ENIAC, včetně plánu výzkumu. Po schválení správní radou se víceletý strategický plán zveřejní.
Pozměňovací návrh 50
Příloha čl. 13 odst. 2
2.  Roční pracovní plán stanoví rozsah a rozpočet výzev k předkládání návrhů nezbytných k provádění plánu výzkumu na daný rok.
2.  Roční pracovní plán stanoví rozsah a rozpočet výzev k předkládání návrhů nezbytných k provádění plánu výzkumu na daný rok. Po schválení správní radou se roční pracovní plán zveřejní.
Pozměňovací návrh 51
Příloha čl. 13 odst. 3
3.  Roční prováděcí plán stanoví plán vykonávání veškerých činností společného podniku ENIAC na daný rok, včetně plánovaných výzev k předkládání návrhů a opatření, která je zapotřebí provést prostřednictvím nabídkových řízení. Roční prováděcí plán společně s ročním rozpočtovým plánem předkládá výkonný ředitel správní radě.
3.  Roční prováděcí plán stanoví plán vykonávání veškerých činností společného podniku ENIAC na daný rok, včetně plánovaných výzev k předkládání návrhů a opatření, která je zapotřebí provést prostřednictvím nabídkových řízení. Roční prováděcí plán společně s ročním rozpočtovým plánem předkládá výkonný ředitel správní radě. Po schválení správní radou se roční prováděcí plán zveřejní.
Pozměňovací návrh 52
Příloha čl. 13 odst. 5 druhý pododstavec
Výroční zprávu o činnosti předkládá výkonný ředitel společně s roční účetní závěrkou a rozvahou.
Výroční zprávu o činnosti předkládá výkonný ředitel společně s roční účetní závěrkou a rozvahou. Výroční zpráva o činnosti uvede informace o účasti malých a středních podniků na společném podniku ENIAC a na výzkumných a vývojových činnostech.
Pozměňovací návrh 53
Příloha čl. 13 odst. 6
6.  Do dvou měsíců po skončení každého rozpočtového roku musí být předběžná účetní závěrka společného podniku předložena Komisi a Účetnímu dvoru Evropských společenství ("Účetní dvůr"). Účetní dvůr předloží své připomínky k předběžné účetní závěrce společného podniku do 15. června po skončení každého rozpočtového roku.
6.  Do dvou měsíců po skončení každého rozpočtového roku musí být předběžná účetní závěrka společného podniku předložena Komisi, Účetnímu dvoru Evropských společenství ("Účetní dvůr") a rozpočtovému orgánu. Účetní dvůr předloží své připomínky k předběžné účetní závěrce společného podniku do 15. června po skončení každého rozpočtového roku.
Pozměňovací návrh 54
Příloha čl. 14 odst. 3
3.  Za účelem provádění projektů a přidělování veřejných finančních prostředků společný podnik ENIAC uzavírá správní dohody s vnitrostátními subjekty určenými pro tento účel členskými státy ENIAC v souladu s finančním nařízením společného podniku ENIAC.
3.  Za účelem provádění projektů a přidělování veřejných financí společný podnik ENIAC uzavírá správní dohody s vnitrostátními subjekty určenými pro tento účel členskými státy ENIAC v souladu s finančními pravidly společného podniku ENIAC.
Pozměňovací návrh 55
Příloha čl. 15 odst. 4 písm. a)
a)  Výzvy k předkládání návrhů zahájené společným podnikem ENIAC jsou otevřeny účastníkům usazeným v členských státech ENIAC a v jakémkoli jiném členském státě Evropské unie nebo přidružené zemi.
a)  Výzvy k předkládání návrhů zahájené společným podnikem ENIAC jsou otevřeny účastníkům usazeným v členských státech ENIAC a v jakémkoli jiném členském státě Evropské unie nebo přidružené zemi. Výzvy k předkládání návrhů se zveřejňují co nejšířeji, včetně internetu a v tisku ve všech členských státech Evropské unie.
Pozměňovací návrh 56
Příloha čl. 17 odst. 1
1.  Personální zdroje se určí v plánu pracovních míst, který je stanoven v ročním rozpočtovém plánu.
1.  Personální zdroje se určí v plánu pracovních míst, který je stanoven v ročním rozpočtovém plánu a který Komise spolu s předběžným návrhem rozpočtu Evropské unie předá Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 57
Příloha čl. 17 odst. 2
2.  Členy personálu společného podniku ENIAC tvoří dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci se smlouvami na dobu určitou, které je možno jedenkrát prodloužit, a to až na celkovou dobu sedmi let.
2.  Členy personálu společného podniku ENIAC tvoří dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci se smlouvami na dobu určitou, které je možno dvakrát prodloužit, a to až na celkovou dobu deseti let. Komise může dále po dohodě se správní radou vyslat úředníky do společného podniku ENIAC.
Pozměňovací návrh 58
Příloha čl. 21 odst. 5
5.  Po vrácení poskytnutých aktiv způsobem stanoveným v odstavci 4 budou zbývající aktiva použita na krytí závazků společného podniku ENIAC a nákladů souvisejících s jeho likvidací. Případný přebytek nebo schodek bude při likvidaci rozdělen mezi členy existující v době likvidace nebo jimi uhrazen v poměru ke skutečné výši jejich příspěvků společnému podniku ENIAC.
5.  Po vrácení poskytnutých aktiv způsobem stanoveným v odstavci 4 budou zbývající aktiva použita na krytí závazků společného podniku ENIAC a nákladů souvisejících s jeho likvidací. Případný přebytek bude při likvidaci rozdělen mezi členy existující v době likvidace v poměru ke skutečné výši jejich příspěvků společnému podniku ENIAC.
Pozměňovací návrh 59
Příloha čl. 22 odst. 3
3.  Návrhy na změnu stanov schvaluje správní rada podle ustanovení článku 6 a předkládá je Komisi k rozhodnutí.
3.  Návrhy na změnu stanov schvaluje správní rada podle ustanovení článku 6 a předkládá je Komisi k rozhodnutí po konzultaci s Parlamentem.
Pozměňovací návrh 61
Příloha čl. 23 odst. 2 písm. i)
i) "přístupovým právem" se rozumí nevýhradní licence a uživatelská práva k novým nebo dosavadním podkladům, přičemž tato práva nezahrnují právo poskytovat sublicence, není-li v dohodě o projektu stanoveno jinak;
i) "přístupovým právem" se rozumí nevýhradní licence a uživatelská práva k novým nebo dosavadním podkladům, která se mají udělovat na základě dohod o projektu, přičemž tato práva nezahrnují právo poskytovat sublicence, není-li v dohodě o projektu stanoveno jinak;
Pozměňovací návrh 62
Příloha čl. 23 odst. 3 pododstavec 3.2 bod 3.2.1
3.2.1.  Účastníci téhož projektu uzavřou mezi sebou dohodu o projektu, která upravuje mimo jiné i přístupová práva, která se mají poskytnout v souladu s tímto článkem. Účastníci projektu mohou vymezit dosavadní podklady nezbytné pro účely projektu, případně mohou konkrétní dosavadní podklady vyloučit.
3.2.1.  Účastníci téhož projektu uzavřou mezi sebou dohodu o projektu, která upravuje mimo jiné i přístupová práva, která se mají poskytnout v souladu s tímto článkem. Účastníci projektu mohou rozhodnout, že udělí širší přístupová práva, než vyžaduje tento článek. Účastníci projektu mohou vymezit dosavadní podklady nezbytné pro účely projektu, případně mohou konkrétní dosavadní podklady vyloučit.
Pozměňovací návrh 63
Příloha čl. 23 odst. 3 pododstavec 3.2 bod 3.2.4
3.2.4.  Účastníci téhož projektu požívají přístupových práv k dosavadním podkladům, pokud je to nezbytné k tomu, aby mohli využívat svých vlastních nových podkladů z tohoto projektu, a to za předpokladu, že vlastník dosavadních podkladů je oprávněn tato práva udělovat. Tato přístupová práva se udělují nevýhradně za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek.
3.2.4.  Účastníci téhož projektu požívají přístupových práv k dosavadním podkladům, pokud je to nezbytné k tomu, aby mohli využívat svých vlastních nových podkladů z tohoto projektu, a to za předpokladu, že vlastník dosavadních podkladů je oprávněn tato práva udělovat. Taková přístupová práva se udělují nevýhradně a nepřevoditelně za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek.
Pozměňovací návrh 64
Příloha čl. 23 odst. 3 pododstavec 3.3 bod 3.3.1
3.3.1.  Pokud je možné nové podklady výhodně využít, jejich vlastník (i) zajistí jejich přiměřenou a účinnou ochranu s náležitým přihlédnutím k oprávněným zájmům vlastním i ostatních účastníků dotčeného projektu, a to zejména obchodním zájmům, a (ii) využije je nebo zajistí jejich využití.
3.3.1.  Pokud je možné nové podklady výhodně využít, jejich vlastník (i) zajistí jejich přiměřenou a účinnou ochranu a (ii) využije je nebo povolí jejich využití, které bude bezplatné nebo se bude zakládat na spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínkách, a to s náležitým přihlédnutím k oprávněným zájmům vlastním i ostatních účastníků dotčeného projektu, a to zejména obchodním zájmům.
Pozměňovací návrh 65
Příloha čl. 23 odst. 3 pododstavec 3.4 bod 3.4.1
3.4.1.  Jestliže některý účastník převádí vlastnické právo na nové podklady, převede na nabyvatele i své povinnosti související s těmito novými podklady, zejména povinnost převést tyto povinnosti na jakéhokoli pozdějšího nabyvatele. Tyto povinnosti zahrnují povinnosti týkající se udělování přístupových práv, šíření a užívání.
3.4.1.  Jestliže některý účastník převádí vlastnické právo na nové podklady, převede na nabyvatele i své povinnosti související s těmito novými podklady, zejména povinnost převést tyto povinnosti na jakéhokoli pozdějšího nabyvatele. Tyto povinnosti zahrnují povinnosti týkající se udělování přístupových práv, šíření a užívání. V případě takového převodu oznámí předem dotčený účastník ostatním účastníkům téhož projektu jméno a kontaktní údaje nabyvatele.
Pozměňovací návrh 66
Příloha čl. 23 odst. 3 pododstavec 3.4 bod 3.4.2
3.4.2.  S výhradou povinnosti účastníka projektu zachovávat důvěrnost, je-li tento nucen postoupit své povinnosti v oblasti udělování přístupových práv, informuje o této skutečnosti písemně a v minimální lhůtě 45 dnů před zamýšleným převodem ostatní účastníky, přičemž poskytne dostatečné informace o novém majiteli nových podkladů tak, aby ostatní účastníci mohli uplatnit svá přístupová práva. Kterýkoli jiný účastník může do 30 dnů po tomto oznámení nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě vznést námitky k jakémukoli zamýšlenému převodu vlastnictví z důvodu, že by tímto převodem byla nepříznivě dotčena jeho přístupová práva. Pokud kterýkoli jiný účastník prokáže, že by byla nepříznivě dotčena jeho přístupová práva, zamýšlený převod se neuskuteční, dokud příslušní účastníci nedosáhnou dohody.
vypouští se

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí