Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0122(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0486/2007

Esitatud tekstid :

A6-0486/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/12/2007 - 9.12

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0589

Vastuvõetud tekstid
PDF 434kWORD 153k
Teisipäev, 11. detsember 2007 - Strasbourg
Ühisettevõte ENIAC *
P6_TA(2007)0589A6-0486/2007

Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõte ENIAC (KOM(2007)0356 – C6-0275/2007 – 2007/0122(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0356),

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(1) (edaspidi "finantsmäärus"), eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 47;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 171 ja 172, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0275/2007),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust (A6-0486/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   on seisukohal, et õigusakti ettepanekus toodud võrdlussumma peab olema kooskõlas kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 rubriigi 1 a ülemmääraga ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 sätetega; märgib, et 2013. aasta järgset rahastamist hinnatakse järgmise finantsraamistiku läbirääkimiste raames;

3.   tuletab meelde, et eelarvekomisjoni esitatud arvamus ei enneta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 sätestatud menetluse tulemust, mida kohaldatakse ühisettevõte ENIAC asutamise suhtes;

4.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

5.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

6.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

7.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Põhjendus 8
(8)  Nanoelektroonika ühine tehnoloogiaalgatus peaks looma jätkusuutliku avaliku ja erasektori partnerluse ning suurendama ja võimendama era- ja avaliku sektori investeeringuid nanoelektroonika valdkonda Euroopas, mistõttu käesoleva määrusega hõlmatakse liikmesriigid ja seitsmenda raamprogrammiga assotsieerunud riigid. Nanoelektroonika ühine tehnoloogiaalgatus peaks samuti saavutama raamprogrammi, tööstuse, riiklike uurimis- ja arendusprogrammide ning valitsustevaheliste uurimis- ja arendusskeemide poolse ressursside ja rahastamise tõhusa koordineerimise ning koostoime, aidates sel moel kaasa Euroopa majanduskasvu, konkurentsivõime ja säästva arengu tugevdamisele tulevikus. Algatuse eesmärk peaks olema kõikide uurimisalaseid jõupingutusi ühendavate ja koondavate sidusrühmade, näiteks tööstusharu, riigiasutuste, akadeemiliste ringkondade ja uurimiskeskuste vahelise koostöö edendamine.
(8)  Nanoelektroonika ühine tehnoloogiaalgatus peaks looma jätkusuutliku avaliku ja erasektori partnerluse ning suurendama ja võimendama era- ja avaliku sektori investeeringuid nanoelektroonika valdkonda Euroopas, mistõttu käesoleva määrusega hõlmatakse liikmesriigid ja seitsmenda raamprogrammiga assotsieerunud riigid. Nanoelektroonika ühine tehnoloogiaalgatus peaks samuti saavutama raamprogrammi, tööstuse, riiklike uurimis- ja arendusprogrammide ning valitsustevaheliste uurimis- ja arendusskeemide poolse ressursside ja rahastamise tõhusa koordineerimise ning koostoime, aidates sel moel kaasa Euroopa majanduskasvu, konkurentsivõime ja säästva arengu tugevdamisele tulevikus. Algatuse eesmärk peaks olema sidusrühmade, näiteks tööstusharu, sealhulgas väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), riigiasutuste, akadeemiliste ringkondade ja uurimiskeskuste vahelise koostöö edendamine, ühendades ja koondades uurimisalaseid jõupingutusi.
Muudatusettepanek 2
Põhjendus 11
(11)  Nanoelektroonika ühise tehnoloogiaalgatuse siht ja ulatus, vajalikud rahalised ja tehnilised ressursid ning ressursside ja rahastamise tõhusa koordineerimise ja koostoime saavutamise vajadus nõuavad ühenduse meetmeid. Seetõttu on nanoelektroonika ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks vaja luua juriidilisest isikust ühisettevõte (edaspidi "ühisettevõte ENIAC") vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 171. Selleks et tagada seitsmenda raamprogrammi raames algatatud teadusuuringute asjakohane haldamine, tuleks ühisettevõte ENIAC luua perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017, ning seda perioodi võib pikendada.
(11)  Nanoelektroonika ühise tehnoloogiaalgatuse siht ja ulatus, vajalikud rahalised ja tehnilised ressursid ning ressursside ja rahastamise tõhusa koordineerimise ja koostoime saavutamise vajadus nõuavad ühenduse meetmeid. Seetõttu on nanoelektroonika ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks vaja luua juriidilisest isikust ühisettevõte (edaspidi "ühisettevõte ENIAC") vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 171. Selleks et tagada seitsmenda raamprogrammi raames algatatud teadusuuringute asjakohane haldamine, tuleks ühisettevõte ENIAC luua perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Tuleks tagada, et pärast viimast pakkumiskutset 2013. aastal rakendatakse, jälgitakse ja rahastatakse käimasolevaid projekte kuni 2017. aastani.
Muudatusettepanek 3
Põhjendus 12
(12)  Ühisettevõtte ENIAC peaks looma ühendus ja selle eelarve täitmise aruande peaks kinnitama Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal. Siiski tuleks arvesse võtta ühise tehnoloogiaalgatuse eripära, mis tuleneb avaliku ja erasektori partnerlusest ning eelkõige erasektori toetusest selle eelarvele.
(12)  Ühisettevõtte ENIAC peaks looma ühendused ja selle eelarve täitmise aruande peaks kinnitama Euroopa Parlament, võttes arvesse nõukogu soovitust.
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 12 a (uus)
(12 a)  Ühendus ja avaliku sektori sidusrühmad peaksid püüdma ühiste tehnoloogiaalgatuste pakutud võimalusi tunnustada avaliku ja erasektori partnerluse rakendamise uute mehhanismidena ning tegema erasektori sidusrühmadega koostööd, et leida tõhusamaid lahendusi Euroopa Liidu üldeelarve täitmiseks.
Muudatusettepanek 5
Põhjendus 14
(14)  Ühisettevõtte ENIAC eesmärkide poole tuleks püüelda avaliku ja erasektori ressursside ühendamise teel, et toetada uurimis- ja arendustegevust projektide kujul. Selleks peaks ühisettevõte ENIAC olema suuteline korraldama teadusuuringute kava rakendamise projektideks projektikonkursse. Uurimis- ja arendustegevus peaks järgima seitsmendas raamprogrammis kohaldatavaid eetika põhialuseid.
(14)  Ühisettevõtte ENIAC eesmärkide poole tuleks püüelda avaliku ja erasektori ressursside ühendamise teel, et toetada uurimis- ja arendustegevust ning prototüüpide loomist projektide kujul. Selleks peaks ühisettevõte ENIAC olema suuteline korraldama teadusuuringute kava rakendamise projektideks projektikonkursse. Uurimis- ja arendustegevus peaks järgima seitsmendas raamprogrammis kohaldatavaid eetika põhialuseid.
Muudatusettepanek 6
Põhjendus 22
(22)  Vajadus tagada stabiilsed tööhõivetingimused ja töötajate võrdne kohtlemine ning kaasata kõrgelt kvalifitseeritud teadus- ja tehnikaspetsialiste, nõuab, et kõigi ühisettevõttesse ENIAC värvatavate töötajate suhtes kohaldataks Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi ("personalieeskirjad").
(22)  Vajadus tagada ühisettevõtte ENIAC tõhus toimimine ning kaasata kõrgelt kvalifitseeritud teadus- ja tehnikaspetsialiste nõuab, et komisjon ja osalevad liikmesriigid saaksid lähetada kokkuleppel ühisettevõtte ENIAC juhatusega ühisettevõttesse ENIAC nii palju ametnikke, kui võib vaja minna, ja võtaks ülejäänud vajamineva personali tööle lepingu alusel, võttes arvesse asjaolu, et personalikulud tuleks hoida madalad ja ühisettevõtte ENIAC loomiseks kuluv aeg peaks olema lühike.
Muudatusettepanek 7
Põhjendus 26
(26)  Ühisettevõte ENIAC peaks vastu võtma oma üksikasjalikud rahastamiseeskirjad, mille komisjon peab eelnevalt heaks kiitma ning mis vastavad tema tegevusega seotud erivajadustele, mis tulenevad eelkõige vajadusest ühendada ühenduse ja riiklik rahastamine teadus- ja arendustegevuse tõhusaks ja õigeaegseks toetamiseks. Eeskirjad peaksid tuginema põhimõtetele, mis on sätestatud komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruses (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 1851.
(26)  Ühisettevõtte ENIAC suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei tohiks kõrvale kalduda komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)1, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad eriliselt tema tegevusega seotud erivajadused, eelkõige vajadus ühendada ühenduse ja riiklik rahastamine teadus- ja arendustegevuse tõhusaks ja õigeaegseks toetamiseks. Komisjoni eelnev nõusolek on vajalik eeskirjade vastuvõtmiseks, mis erinevad määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002. Eelarvepädevaid institutsioone tuleks teavitada kõikidest sellistest eranditest.
_____________________
1 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72; ELT eriväljaanne 01.04, lk 216.
_____________________
1 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72; parandus ELT L 2, 7.1.2003, lk 39.
Muudatusettepanek 8
Artikli 1 lõige 1
1.  Nanoelektroonika ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks asutatakse asutamislepingu artikli 171 tähenduses ühisettevõte (edaspidi "ühisettevõte ENIAC") perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Perioodi võib pikendada käesoleva määruse läbivaatamise kaudu.
1.  Nanoelektroonika ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks asutatakse asutamislepingu artikli 171 tähenduses ühisettevõte (edaspidi "ühisettevõte ENIAC") perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Tagatakse, et pärast viimast pakkumiskutset 2013. aastal rakendatakse, jälgitakse ja rahastatakse käimasolevaid projekte kuni 2017. aastani. Ühisettevõte ENIAC on finantsmääruse artiklis 185 ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta punktis 47 osutatud asutus.
Muudatusettepanek 9
Artikli 2 punkt b
(b) toetada teadusuuringute kava ellurakendamiseks vajalikku tegevust (edaspidi "uurimis- ja arendustegevus"), eelkõige määrata projektikonkursside alusel valitud projektides osalejatele rahalist toetust;
b) toetada teadusuuringute kava ellurakendamiseks vajalikku tegevust (edaspidi "uurimis- ja arendustegevus"), eelkõige määrata uurimis- ja arendustegevuse ning prototüüpide loomise projektikonkursside alusel valitud projektides osalejatele rahalist toetust;
Muudatusettepanek 10
Artikli 2 punkt c
(c) edendada avaliku ja erasektori partnerlust eesmärgiga mobiliseerida ja ühendada ühenduse, riikide ja erasektori jõupingutused, suurendades uurimis- ja arendustegevuse koguinvesteeringuid nanoelektroonika valdkonnas ning edendades avaliku ja erasektori vahelist koostööd;
c) edendada avaliku ja erasektori partnerlust eesmärgiga mobiliseerida ja ühendada ühenduse, riikide ja erasektori jõupingutused, suurendades uurimis- ja arendustegevuse koguinvesteeringuid nanoelektroonika valdkonnas ning edendades avaliku ja erasektori vahelist koostööd ja luua nanoelektroonikatööstuse sidusrühmade, sealhulgas äriühingud, VKEd ning uurimis- ja arendusinstituudid, vahelist sünergiat;
Muudatusettepanek 11
Artikli 2 punkt d
(d) tagada nanoelektroonika ühise tehnoloogiaalgatuse tõhusus ja kestvus;
välja jäetud
Muudatusettepanek 12
Artikli 3 lõike 2 punkt b
(b) kõik riigid, kes ei ole ELi liikmesriigid, kandidaatriigid ega assotsieerunud riigid (edaspidi "kolmandad riigid"), kuid kes rakendavad nanoelektroonika valdkonnas uurimis- ja arenduspoliitikat või -programme;
välja jäetud
Muudatusettepanek 13
Artikli 4 lõike 2 punkt b
(b) ühenduse rahaline toetus summas kuni 10 miljonit eurot;
b) ühenduse rahaline toetus summas kuni 10 miljonit eurot, mis kuulub maksmisele kuni 1,5 miljoni euro suuruste osamaksudena aastas või summana, mis on 50 % AENEASi poolsest toetusest, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem; iga toetuse osa, mida jooksva aasta jooksul ära ei kulutata, tehakse järgmistel aastatel teadus- ja arendustegevuse jaoks kättesaadavaks;
Muudatusettepanek 14
Artikli 4 lõike 3 punkt a
(a) projektide rahastamiseks ühenduse rahaline toetus summas kuni 440 miljonit eurot;
a) projektide rahastamiseks ühenduse rahaline toetus summas kuni 440 miljonit eurot, mida võib suurendada jooksvateks kuludeks antava ühenduse toetuse iga kulutamata osa võrra, nagu on sätestatud lõike 2 punktis b;
Muudatusettepanek 15
Artikli 6 pealkiri ja lõige 1
Finantsmäärus
1.  Ühisettevõte ENIAC võtab vastu üksikasjalikud rahastamiseeskirjad, mis põhinevad määruse (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 põhimõtetel. Need võivad kõrvale kalduda raamfinantsmäärusest, kui ühisettevõtte ENIAC tegevusega seotud erivajadused seda nõuavad ning kui komisjon on selleks andnud eelneva nõusoleku.
Finantseeskirjad
1.  Ühisettevõtte ENIAC suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei tohi kõrvale kalduda määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui tema tegevusega seotud erivajadused seda nõuavad ning kui komisjon on selleks andnud eelneva nõusoleku. Sellistest kõrvalekaldumistest teavitatakse eelarvepädevaid institutsioone.
Muudatusettepanek 16
Artikli 8 lõige 2 a (uus)
2a.  Komisjon ja liikmesriigid võivad kokkuleppel juhatusega lähetada ühisettevõttesse ENIAC ametnikke.
Muudatusettepanek 17
Artikli 8 lõige 3
3.  Kokkuleppel komisjoniga võtab juhatus vajalikud rakendusmeetmed kooskõlas Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 110 ettenähtud korraga.
3.  Kokkuleppel komisjoniga võtab juhatus vajalikud rakendusmeetmed Euroopa ühenduste ja osalevate liikmesriikide ametnike lähetamise ning täiendava personali värbamise suhtes.
Muudatusettepanek 18
Artikli 10 lõige 1 a (uus)
1 a.  Ühisettevõte ENIAC kannab ainuvastutust kõikide oma kohustuste täitmise eest.
Muudatusettepanek 19
Artikli 10 lõige 1 b (uus)
1 b.  Ühisettevõte ENIAC ei vastuta oma liikmete rahaliste kohustuste täitmise eest. Ta ei vastuta ühegi ENIACi liikmesriigi eest, kes ei täida oma kohustusi, mis tulenevad ühisettevõtte ENIAC algatatud projektikonkurssidest.
Muudatusettepanek 20
Artikli 10 lõige 1 c (uus)
1c.  Liikmed ei vastuta ühisettevõtte ENIAC ühegi rahalise kohustuse eest. Liikmete rahaline vastutus ühisettevõtte ENIAC suhtes on sisemine vastutus, mis piirdub liikmete toetusega ressurssidesse vastavalt artiklile 4.
Muudatusettepanek 21
Artikli 12 lõige 2
2.  Komisjon teeb sõltumatute ekspertide abiga ühisettevõtte ENIAC vahehindamised hiljemalt 31. detsembriks 2010 ja 31. detsembriks 2015. See hõlmab ühisettevõtte ENIAC kvaliteedi ja tõhususe ning eesmärkide täitmisel saavutatud edusammude hindamist. Komisjon edastab hindamistulemused koos omapoolsete märkustega Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
2.  Komisjon esitab koos sõltumatute ekspertidega ette valmistatud ühisettevõtte ENIAC hindamise hiljemalt 31. detsembriks 2011. See hõlmab ühisettevõtte ENIAC kvaliteedi ja tõhususe ning eesmärkide täitmisel saavutatud edusammude hindamist. Komisjon edastab hindamistulemused koos omapoolsete märkustega Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Hindamistulemustega tuleb arvestada, et vajadusel muuta teadusuuringute kava.
Muudatusettepanek 22
Artikli 12 lõige 4
4.  Ühisettevõtte ENIAC eelarve täitmise aruande kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal vastavalt ühisettevõtte ENIAC finantsmääruses ettenähtud korrale.
4.  Ühisettevõtte ENIAC eelarve täitmise kinnitab Euroopa Parlament, võttes arvesse nõukogu soovitust.
Muudatusettepanek 23
Artikkel 16
Komisjon ja AENEAS võtavad kõik vajalikud ettevalmistavad meetmed ühisettevõtte ENIAC asutamiseks, kuni tema juhtorganid täielikult tööle asuvad.
Komisjon ja AENEAS võtavad kõik vajalikud ettevalmistavad meetmed ühisettevõtte ENIAC asutamiseks, kuni tema juhtorganid täielikult tööle asuvad, ja tagavad, et ühisettevõte ENIAC hakkab kolme kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest täielikult tööle.
Muudatusettepanek 24
Artikkel 17
Ühisettevõtte ENIAC ja Belgia vahel sõlmitakse asukohaleping, milles käsitletakse tööruume, privileege ja immuniteete ning Belgia poolt ühisettevõttele ENIAC antavat muud toetust.
Ühisettevõtte ENIAC ja Belgia vahel sõlmitakse asukohaleping, milles käsitletakse abi seoses tööruumide kasutamise, privileegide ja immuniteetidega ning Belgia poolt ühisettevõttele ENIAC antava muu toetusega.
Muudatusettepanek 25
Artikkel 18
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Määrus kaotab kehtivuse 31. detsembril 2017.
Muudatusettepanek 26
Lisa artikli 1 lõige 3
3.  Ühisettevõte ENIAC asutatakse käesoleva põhikirja avaldamisega Euroopa Liidu Teatajas perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017.
3.  Ühisettevõte ENIAC asutatakse käesoleva põhikirja avaldamisega Euroopa Liidu Teatajas perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Tagatakse, et pärast viimast pakkumiskutset 2013. aastal rakendatakse, jälgitakse ja rahastatakse käimasolevaid projekte kuni 2017. aastani.
Muudatusettepanek 28
Lisa artikli 1 lõige 4
4.  Kõnealust perioodi võib pikendada, muutes käesolevat põhikirja vastavalt artiklile 22, võttes arvesse ühisettevõtte ENIAC eesmärkide täitmisel tehtud edusamme ning tingimusel, et tagatakse finantsiline jätkusuutlikkus.
välja jäetud
Muudatusettepanek 27
Lisa artikli 1 lõige 5 a (uus)
5 a.  Ühisettevõte ENIAC on finantsmääruse artiklis 185 ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 osutatud asutus.
Muudatusettepanek 29
Lisa artikli 2 lõike 1 punkt c
(c) edendada avaliku ja erasektori partnerlust, mille eesmärk on mobiliseerida ja ühendada ühenduse, riikide ja erasektori jõupingutused, suurendades uurimis- ja arendustegevuse koguinvesteeringuid nanoelektroonika valdkonnas ning edendades avaliku ja erasektori vahelist koostööd;
c) edendada avaliku ja erasektori partnerlust eesmärgiga mobiliseerida ja ühendada ühenduse, riikide ja erasektori jõupingutused, suurendades uurimis- ja arendustegevuse koguinvesteeringuid nanoelektroonika valdkonnas ning edendades avaliku ja erasektori vahelist koostööd ja luua kõigi nanoelektroonikatööstuse sidusrühmade, sealhulgas äriühingud, VKEd ning uurimis- ja arendusinstituudid, vahelist sünergiat;
Muudatusettepanek 30
Lisa artikli 2 lõike 1 punkt d
(d) tagada nanoelektroonika ühise tehnoloogiaalgatuse tõhusus ja kestvus;
välja jäetud
Muudatusettepanek 31
Lisa artikli 2 lõike 2 punkt e a (uus)
e a) tagada VKEde osalemine, et võimaldada neile eraldada vähemalt 15 % kasutusel olevatest rahalistest vahenditest.
Muudatusettepanek 32
Lisa artikli 2 lõike 2 punkt g
(g) korraldada ühisettevõtte ENIAC tegevusega seotud teabevahetust ja teabelevi konfidentsiaalsuskohustusi järgides;
g) korraldada ühisettevõtte ENIAC tegevusega seotud teabevahetust ja teabelevi konfidentsiaalsuskohustusi järgides, pannes erilist rõhku VKEdele ja uurimiskeskustele suunatud teabevahetusele ning teabelevile;
Muudatusettepanek 33
Lisa artikli 2 lõike 2 punkt h
(h) avaldada teavet projektide kohta, sealhulgas osalejate nimed ja ühisettevõtte ENIAC rahalise panuse summa;
h) avaldada teavet projektide kohta, sealhulgas osalejate nimed ja ühisettevõtte ENIAC rahalise panuse summa osaleja kohta ning teave VKEde osalemise kohta;
Muudatusettepanek 34
Lisa artikli 3 lõike 2 punkt b
(b) kõik riigid, kes ei ole ELi liikmesriigid, kandidaatriigid ega assotsieerunud riigid (edaspidi "kolmandad riigid"), kuid kes rakendavad nanoelektroonika valdkonnas uurimis- ja arenduspoliitikat või -programme;
välja jäetud
Muudatusettepanek 35
Lisa artikli 4 lõige 3
3.  Kolmandate riikide taotlusi ühisettevõttega ENIAC ühinemiseks kaalub juhatus ning esitab soovituse komisjonile. Komisjon võib teha ettepaneku muuta käesolevat määrust kolmanda riigi ühinemise kohta, kui läbirääkimised ühisettevõttega ENIAC on edukalt lõpule viidud.
välja jäetud
Muudatusettepanek 36
Lisa artikli 4 lõige 4
4.  Iga muu juriidilise isiku ühinemist käsitlevate otsuste või juhatuse kolmandaid riike käsitlevate soovituste tegemisel lähtutakse taotleja olulisusest ja võimalikust lisandväärtusest ühisettevõtte ENIAC eesmärkide saavutamise suhtes.
4.  Iga muu juriidilise isiku ühinemist käsitlevate otsuste tegemisel lähtutakse taotleja olulisusest ja võimalikust lisandväärtusest ühisettevõtte ENIAC eesmärkide saavutamise suhtes.
Muudatusettepanek 37
Lisa artikli 4 lõige 5
5.  Iga liige võib ühisettevõttest ENIAC välja astuda. Väljaastumine jõustub pöördumatult kuus kuud pärast sellest teistele liikmetele teatamist, millele järgnevalt vabastatakse endine liige kõikidest kohustustest, välja arvatud neist, mis kehtivad juba väljaastumisele eelnevalt.
5.  Iga liige võib ühisettevõttest ENIAC välja astuda. Väljaastumine jõustub pöördumatult kuus kuud pärast sellest teistele liikmetele teatamist, millele järgnevalt vabastatakse endine liige kõikidest kohustustest, välja arvatud neist, mis on juba enne liikme väljaastumist võetud ühisettevõtte ENIAC otsuste kaudu kooskõlas kõnealuse põhikirjaga.
Muudatusettepanek 38
Lisa artikli 6 lõike 1 punkt g
(g) Otsused võetakse vastu vähemalt 75% häälteenamusega, kui käesolevas põhikirjas ei ole otseselt sätestatud teisiti. Ühendusel on vetoõigus kõikide juhatuse otsuste suhtes, mis on seotud finantstoetuse kasutamisega, mitterahaliste toetuste väärtuse hindamisega, käesoleva põhikirja ning ühisettevõtte ENIAC finantsmääruse muutmisega.
g)  Otsused võetakse vastu vähemalt 75 % häälteenamusega, kui käesolevas põhikirjas ei ole otseselt sätestatud teisiti. Ühendusel on vetoõigus kõikide juhatuse otsuste suhtes, mis on seotud finantstoetuse kasutamisega, mitterahaliste toetuste väärtuse hindamisega, käesoleva põhikirja ning ühisettevõtte ENIAC finantseeskirjade muutmisega.
Muudatusettepanek 39
Lisa artikli 6 lõike 2 punkt c
(c) kiita heaks käesoleva põhikirja artiklile 12 vastav ühisettevõtte ENIAC finantsmäärus;
c) kiita pärast komisjoniga konsulteerimist heaks käesoleva põhikirja artiklile 12 vastavad ühisettevõtte ENIAC finantseeskirjad;
Muudatusettepanek 40
Lisa artikli 7 lõike 1 punkt f a (uus)
f a)  Ametivõimude nõukogu võib lubada teistel liikmesriikidel, kes ei ole ENIACi liikmesriigid, oma tegevusest vaatlejatena osa võtta;
Muudatusettepanek 41
Lisa artikli 7 lõike 3 punkt b
(b)  Ametivõimude nõukogu valib esimehe.
b)  Ametivõimude nõukogu valib iga kahe aasta järel esimehe.
Muudatusettepanek 42
Lisa artikli 9 lõige 2
2.  Juhatus nimetab tegevdirektori ametisse komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast kuni kolmeks aastaks. Juhatus võib pärast tegevdirektori töötulemuste hindamist tema ametiaega ühe korra pikendada, kuid mitte rohkem kui neljaks aastaks.
2.  Juhatus nimetab tegevdirektori ametisse komisjoni esitatud kandidaatide nimekirja alusel pärast Euroopa Liidu Teatajas, Internetis ja kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide ajakirjanduses avaldatud kutset konkursil osalemise huvist teatamiseks kuni kolmeks aastaks. Juhatus võib pärast tegevdirektori töötulemuste hindamist tema ametiaega pikendada mitte rohkem kui kolmeks aastaks, mille järel avaldatakse samal viisil kutse konkursil osalemise huvist teatamiseks.
Muudatusettepanek 43
Lisa artikli 9 lõike 3 punkt k
(k) vajaduse korral projektides osalejate finantsauditite teostamine kas otse või riiklike ametiasutuste kaudu, kooskõlas ühisettevõtte ENIAC finantsmäärusega;
k) vajaduse korral projektides osalejate finantsauditite teostamine kas otse või riiklike ametiasutuste kaudu kooskõlas ühisettevõtte ENIAC finantseeskirjadega;
Muudatusettepanek 44
Lisa artikli 9 lõike 4 punkt f
(f) ühisettevõttele ENIAC vajalike kaupade/teenuste hankekonkursside korraldamine vastavalt ühisettevõtte ENIAC finantsmäärusele.
f) ühisettevõttele ENIAC vajalike kaupade/teenuste hankekonkursside korraldamine vastavalt ühisettevõtte ENIAC finantseeskirjadele.
Muudatusettepanek 45
Lisa artikli 9 lõige 5
5.  Sekretariaadi nende ülesannete täitmiseks, mis ei ole seotud finantstehingutega, võib ühisettevõte ENIAC sõlmida lepingu väliste teenuseosutajatega. Kõnealused lepingud sõlmitakse ühisettevõtte ENIAC finantsmääruse kohaselt.
5.  Sekretariaadi nende ülesannete täitmiseks, mis ei ole seotud finantstehingutega, võib ühisettevõte ENIAC sõlmida lepingu väliste teenuseosutajatega. Kõnealused lepingud sõlmitakse ühisettevõtte ENIAC finantseeskirjade kohaselt.
Muudatusettepanek 46
Lisa artikli 10 lõike 5 punkt c
(c) mitterahalised toetused projektides osalevatelt uurimis- ja arendusorganisatsioonidelt, kes kannavad oma osa projektide teostamiseks vajalikest kuludest. Nende kogutoetus ühisettevõtte ENIAC tegevusaja jooksul on vähemalt sama suur või suurem kui ametivõimude toetus.
c) juhatus hindab mitterahaliste toetuste väärtust ja sobivust ühisettevõte ENIAC tegevuseks ning selle heaks kiitma. Mitterahaliste toetuste hindamise menetluse kinnitab juhatus ja see peab lähtuma järgmistest põhimõtetest:
  Üldine lähenemisviis tugineb seitsmenda raamprogrammi tegutsemisviisile, kus projektide mitterahalisi toetusi hinnatakse läbivaatamise tasandil.
  Suunisena kasutatakse ühisettevõtte ENIAC finantseeskirjade rakenduseeskirju.
  Muudes küsimustes lähtutakse rahvusvahelistest raamatupidamise standarditest.
  Hinnang toetustele antakse kooskõlas kõnealusel turul üldiselt heaks kiidetud kuludega (komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad)1 artikli 172 lõike 2 punkt b).
Kontrolli viib läbi sõltumatu audiitor.
__________
1 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ, Euratom) nr 478/2007 (ELT L 111, 28.4.2007, lk 13).
Muudatusettepanek 47
Lisa artikli 10 lõige 7
7.  Kui ühisettevõtte ENIAC mis tahes liige ei täida oma kohustusi seoses kokkulepitud rahalise toetusega ühisettevõttele ENIAC, kutsub tegevdirektor kokku juhatuse koosoleku, et otsustada, kas ülejäänud liikmed peaksid oma kohustusi rikkunud liikme liikmestaatuse lõpetama või rakendama muid meetmeid kuni rikutud kohustuste täitmiseni.
7.  Kui ühisettevõtte ENIAC mis tahes liige ei täida oma kohustusi seoses kokkulepitud rahalise toetusega ühisettevõttele ENIAC, annab tegevdirektor sellisele liikmele sellest kirjalikult teada ja kehtestab mõistliku ajavahemiku, mille jooksul on sellist rikkumist võimalik heastada. Kui rikkumist ei ole sellise ajavahemiku jooksul heastatud, kutsub tegevdirektor kokku juhatuse koosoleku, et otsustada, kas oma kohustusi rikkunud liikme liikmestaatus tuleks lõpetada või tuleks rakendada muid meetmeid kuni rikutud kohustuste täitmiseni.
Muudatusettepanek 48
Lisa artikkel 12
Finantsmäärus
1.  Juhatus võtab vastu ühisettevõtte ENIAC finantsmääruse.
Finantseeskirjad
1.  Juhatus võtab pärast komisjoniga konsulteerimist vastu ühisettevõtte ENIAC finantseeskirjad.
2.  Finantsmäärus põhineb raamfinantsmääruse1 põhimõtetel ning sisaldab sätteid ühisettevõtte ENIAC eelarve kavandamiseks ja täitmiseks. Finantsmäärus võib kõrvale kalduda raamfinantsmäärusest, kui ühisettevõtte ENIAC tegevusega seotud erivajadused seda nõuavad ning kui komisjon on selleks nõusoleku andnud.
2.  Ühisettevõtte ENIAC finantseeskirjad ei tohi kõrvale kalduda määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui tema tegevusega seotud erivajadused seda nõuavad ning kui komisjon on selleks nõusoleku andnud. Sellistest kõrvalekaldumistest teavitatakse eelarvepädevaid institutsioone.
3.  Ühisettevõtte ENIAC eelarve täitmise aruande kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal vastavalt ühisettevõtte ENIAC finantsmääruses ettenähtud korrale.
3.  Ühisettevõtte ENIAC eelarve täitmise aruande kinnitab Euroopa Parlament, võttes arvesse nõukogu soovitust.
Muudatusettepanek 49
Lisa artikli 13 lõige 1
1.  Mitmeaastases strateegiakavas määratakse kindlaks ühisettevõtte ENIAC eesmärkide, sealhulgas teadusuuringute kava täitmise strateegia ja kavad.
1.  Mitmeaastases strateegiakavas määratakse kindlaks ühisettevõtte ENIAC eesmärkide, sealhulgas teadusuuringute kava täitmise strateegia ja kavad. Mitmeaastane strateegiakava avalikustatakse pärast seda, kui juhatus on selle heaks kiitnud.
Muudatusettepanek 50
Lisa artikli 13 lõige 2
2.  Iga-aastases tööprogrammis kirjeldatakse teadusuuringute kava rakendamiseks konkreetsel aastal vajalike projektikonkursside ulatust ja eelarvet.
2.  Iga-aastases tööprogrammis kirjeldatakse teadusuuringute kava rakendamiseks konkreetsel aastal vajalike projektikonkursside ulatust ja eelarvet. Iga-aastane tööprogramm avalikustatakse pärast seda, kui juhatus on selle heaks kiitnud.
Muudatusettepanek 51
Lisa artikli 13 lõige 3
3.  Iga-aastases rakenduskavas määratakse kindlaks ühisettevõtte ENIAC kogu tegevuskava konkreetsel aastal, sealhulgas ettenähtud projektikonkursid ning hankekonkursside kaudu rakendamist vajavad meetmed. Tegevdirektor esitab iga-aastase rakenduskava juhatusele koos iga-aastase eelarvekavaga.
3.  Iga-aastases rakenduskavas määratakse kindlaks ühisettevõtte ENIAC kogu tegevuskava konkreetsel aastal, sealhulgas ettenähtud projektikonkursid ning hankekonkursside kaudu rakendamist vajavad meetmed. Tegevdirektor esitab iga-aastase rakenduskava juhatusele koos iga-aastase eelarvekavaga. Iga-aastane rakenduskava avalikustatakse pärast seda, kui juhatus on selle heaks kiitnud.
Muudatusettepanek 52
Lisa artikli 13 lõike 5 teine lõik
Tegevdirektor esitab iga-aastase tegevusaruande koos raamatupidamise aastaaruande ja bilanssidega.
Tegevdirektor esitab iga-aastase tegevusaruande koos raamatupidamise aastaaruande ja bilanssidega. Iga-aastases tegevusaruandes määratakse kindlaks VKEde osalus ühisettevõttes ENIAC ning teadus- ja arendustegevuses.
Muudatusettepanek 53
Lisa artikli 13 lõige 6
6.  Kahe kuu jooksul pärast iga majandusaasta lõppu esitatakse ühisettevõtte esialgne raamatupidamisaruanne komisjonile ja Euroopa Ühenduste kontrollikojale (edaspidi "kontrollikoda"). Kontrollikoda esitab hiljemalt majandusaastale järgneva aasta 15. juuniks oma märkused ühisettevõtte esialgse raamatupidamisaruande kohta.
6.  Kahe kuu jooksul pärast iga majandusaasta lõppu esitatakse ühisettevõtte esialgne raamatupidamisaruanne komisjonile ja Euroopa Ühenduste kontrollikojale (edaspidi "kontrollikoda") ja eelarvepädevatele institutsioonidele. Kontrollikoda esitab hiljemalt iga majandusaasta lõpule järgnevaks 15. juuniks oma tähelepanekud ühisettevõtte esialgse raamatupidamisaruande kohta.
Muudatusettepanek 54
Lisa artikli 14 lõige 3
3.  Selleks et hõlbustada projektide rakendamist ja avaliku sektori vahendite eraldamist, sõlmib ühisettevõte ENIAC halduskokkulepped ENIACi liikmesriikide poolt selleks nimetatud riiklike üksustega, kooskõlas ühisettevõtte ENIAC finantsmäärusega.
3.  Selleks et hõlbustada projektide rakendamist ja avaliku sektori vahendite eraldamist, sõlmib ühisettevõte ENIAC halduskokkulepped ENIACi liikmesriikide poolt selleks nimetatud riiklike üksustega, kooskõlas ühisettevõtte ENIAC finantseeskirjadega.
Muudatusettepanek 55
Lisa artikli 15 lõike 4 punkt a
(a)  Ühisettevõtte ENIAC algatatud projektikonkursid on avatud ENIACi liikmesriikides ning Euroopa Liidu teistes liikmesriikides või assotsieerunud riikides asutatud osalejatele.
a)  Ühisettevõtte ENIAC algatatud projektikonkursid on avatud ENIACi liikmesriikides ning Euroopa Liidu teistes liikmesriikides või assotsieerunud riikides asutatud osalejatele. Projektikonkursid avalikustatakse võimalikult suures ulatuses, sealhulgas Internetis ja kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide ajakirjanduses.
Muudatusettepanek 56
Lisa artikli 17 lõige 1
1.  Töötajate koosseis määratakse kindlaks iga-aastases eelarvekavas sätestatud ametikohtade loeteluga.
1.  Töötajate koosseis määratakse kindlaks iga-aastases eelarvekavas sätestatud ametikohtade loeteluga ning komisjon edastab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos Euroopa Liidu eelarve esialgse projektiga.
Muudatusettepanek 57
Lisa artikli 17 lõige 2
2.  Ühisettevõtte ENIAC personal koosneb ajutistest ja lepingulistest töötajatest ning nendega sõlmitakse tähtajalised lepingud, mida on võimalik pikendada ühe korra nii, et lepingu kogukestus ei ületaks seitset aastat.
2.  Ühisettevõtte ENIAC personal koosneb ajutistest ja lepingulistest töötajatest ning nendega sõlmitakse tähtajalised lepingud, mida on võimalik pikendada kaks korda nii, et lepingu kogukestus ei ületaks kümmet aastat. Lisaks võib komisjon kokkuleppel juhatusega lähetada ühisettevõttesse ENIAC ametnikke.
Muudatusettepanek 58
Lisa artikli 21 lõige 5
5.  Kui kogu materiaalse vara küsimus on vastavalt lõikele 4 lahendatud, kasutatakse kõiki muid varasid ühisettevõtte ENIAC kohustuste ja selle tegevuse lõpetamise kulude katmiseks. Mis tahes ülejääk või puudujääk jagatakse või tasutakse proportsionaalselt nende liikmete vahel või nende poolt, kes on tegevuse lõpetamise ajal veel olemas, arvestades nende poolt ühisettevõttele ENIAC antud tegeliku toetuse osatähtsust.
5.  Kui kogu materiaalse vara küsimus on vastavalt lõikele 4 lahendatud, kasutatakse kõiki muid varasid ühisettevõtte ENIAC kohustuste ja selle tegevuse lõpetamise kulude katmiseks. Mis tahes ülejääk jagatakse proportsionaalselt nende liikmete vahel, kes on tegevuse lõpetamise ajal veel olemas, arvestades nende poolt ühisettevõttele ENIAC antud tegeliku toetuse osatähtsust.
Muudatusettepanek 59
Lisa artikli 22 lõige 3
3.  Põhikirja muudatusettepanekud kiidab heaks juhatus vastavalt artiklile 6 ja need esitatakse komisjonile otsuse tegemiseks.
3.  Põhikirja muudatusettepanekud kiidab heaks juhatus vastavalt artiklile 6 ja need esitatakse komisjonile otsuse tegemiseks pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.
Muudatusettepanek 61
IV lisa artikli 23 lõike 2 punkt i
(i) kasutusõigus – tausta ja uute teadmiste lihtlitsentsid ja kasutajaõigused, mille hulka ei kuulu all-litsentsimise õigus, kui projektilepingus ei ole kokku lepitud teisiti;
i) "kasutusõigus" – projektilepingute alusel antavad tausta ja uute teadmiste lihtlitsentsid ja kasutajaõigused, mille hulka ei kuulu all-litsentsimise õigus, kui projektilepingus ei ole kokku lepitud teisiti;
Muudatusettepanek 62
Lisa artikli 23 lõike 3 punkt 3.2.1
3.2.1.  Samas projektis osalejad sõlmivad omavahel projektilepingu, millega muu hulgas reguleeritakse käesoleva artikli kohaselt antavaid kasutusõigusi. Projektis osalejad võivad määratleda tausta, mida on vaja projekti teostamiseks, ning vajaduse korral osa sellest välja jätta.
3.2.1.  Samas projektis osalejad sõlmivad omavahel projektilepingu, millega muu hulgas reguleeritakse käesoleva artikli kohaselt antavaid kasutusõigusi. Projektis osalejad võivad otsustada anda laialdasemaid kasutusõigusi, kui käesolev artikkel nõuab. Projektis osalejad võivad määratleda tausta, mida on vaja projekti teostamiseks, ning vajaduse korral osa sellest välja jätta.
Muudatusettepanek 63
Lisa artikli 23 lõike 3 punkt 3.2.4
3.2.4.  Samas projektis osalejad saavad tausta kasutusõigused, kui see on vajalik nende enda uute teadmiste kasutamiseks kõnealuses projektis, tingimusel et tausta omanikul on õigus neid kasutusõigusi anda. Kõnealused kasutusõigused antakse ainuõiguseta ning õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel.
3.2.4.  Samas projektis osalejad saavad tausta kasutusõigused, kui see on vajalik nende enda uute teadmiste kasutamiseks kõnealuses projektis, tingimusel et tausta omanikul on õigus neid kasutusõigusi anda. Kõnealused kasutusõigused antakse ainuõiguseta ja üleandmisõiguseta ning õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel.
Muudatusettepanek 64
Lisa artikli 23 lõike 3 punkt 3.3.1
3.3.1.  Kui uusi teadmisi on võimalik tulutoovalt kasutada, i) tagab nende omanik teadmiste asjakohase ja tõhusa kaitse, võttes arvesse enda ja teiste projektis osalejate õigustatud huve, eelkõige ärihuve, ning ii) kasutab neid või tagab nende kasutamise.
3.3.1.  Kui uusi teadmisi on võimalik tulutoovalt kasutada, i) tagab nende omanik teadmiste asjakohase ja tõhusa kaitse ning ii) kasutab neid või litsentsib nende kasutamise kasutustasuta või õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel, võttes arvesse enda ja teiste projektis osalejate õigustatud huve, eelkõige ärihuve.
Muudatusettepanek 65
Lisa artikli 23 lõike 3 punkt 3.4.1
3.4.1.  Kui osaleja annab uute teadmiste omandi üle, annab ta saajale üle kohustused, mis tal nimetatud uute teadmistega seoses on, sealhulgas kohustuse anda need kohustused üle igale järgmisele õiguste omanikule. Kõnealused kohustused hõlmavad kasutusõiguste andmise ning levitamise ja kasutamisega seotud kohustusi.
3.4.1.  Kui osaleja annab uute teadmiste omandi üle, annab ta saajale üle kohustused, mis tal nimetatud uute teadmistega seoses on, sealhulgas kohustuse anda need kohustused üle igale järgmisele õiguste omanikule. Kõnealused kohustused hõlmavad kasutusõiguste andmise ning levitamise ja kasutamisega seotud kohustusi. Sellise üleandmise korral teatab asjaomane osaleja teistele samas projektis osalejatele ette õiguste omandaja nime ja kontaktandmed.
Muudatusettepanek 66
Lisa artikli 23 lõike 3 punkt 3.4.2
3.4.2.  Juhul kui projektis osaleja on kohustatud kasutusõiguse tagamiseks andma oma kohustused edasi, teatab ta kavandatud üleandmisest konfidentsiaalsuskohustusi järgides teistele osalejatele vähemalt 45 päeva ette, ning edastab piisava teabe teadmiste uue omaniku kohta, et võimalda teistel osalistel oma kasutusõigusi kasutada. Pärast teatamist võib iga osaleja 30 päeva jooksul või kirjalikult kokku lepitud muu tähtaja jooksul esitada vastuväite omandi kavandatud üleandmisele, kui see kahjustaks tema kasutusõigusi. Kui üks osalejatest tõendab, et tema kasutusõigusi kahjustatakse, ei toimu kavandatav üleandmine enne, kui asjakohased osalejad on omavahel kokkuleppele jõudnud.
välja jäetud

(1)1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
(2)2 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika