Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0122(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0486/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0486/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/12/2007 - 9.12

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0589

Hyväksytyt tekstit
PDF 449kWORD 163k
Tiistai 11. joulukuuta 2007 - Strasbourg
ENIAC-yhteisyrityksen perustaminen *
P6_TA(2007)0589A6-0486/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta (KOM(2007)0356 – C6-0275/2007 – 2007/0122(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0356),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) (varainhoitoasetus) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 47 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 171 ja 172 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0275/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0486/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn ohjeellisen määrän on oltava yhteensopiva tämänhetkisen monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) otsakkeen 1 a enimmäismäärän sekä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdan kanssa; toteaa, että vuoden 2013 jälkeistä rahoitusta on arvioitava seuraavasta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen yhteydessä;

3.   muistuttaa, ettei budjettivaliokunnan lausunto vaikuta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa vahvistetun, ENIAC-yhteisyrityksen perustamiseen sovellettavan menettelyn tulokseen;

4.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

5.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen tarkoitus on luoda kestävää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta sekä lisätä ja koota yhteen julkisia ja yksityisiä investointeja Euroopassa, millä tässä asetuksessa tarkoitetaan jäsenvaltioita ja seitsemänteen puiteohjelmaan assosioituneita maita. Nanoelektroniikkaa koskevalla yhteisellä teknologia-aloitteella pyritään myös resurssien ja rahoituksen koordinointiin ja synergioihin puiteohjelman, alan yritysten sekä kansallisten ja valtioiden välisten t&k-ohjelmien kesken, mikä osaltaan lujittaa Euroopan tulevaa kasvua, kilpailukykyä ja kestävää kehitystä. Tavoitteena olisi oltava myös yhteistyön edistäminen kaikkien sidosryhmien, kuten teollisuuden, kansallisten viranomaisten sekä tiedelaitosten ja tutkimuskeskusten välillä, minkä avulla tutkimustyötä voitaisiin koota yhteen ja kohdentaa.
(8)  Nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen tarkoitus on luoda kestävää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta sekä lisätä ja koota yhteen julkisia ja yksityisiä investointeja Euroopassa, millä tässä asetuksessa tarkoitetaan jäsenvaltioita ja seitsemänteen puiteohjelmaan assosioituneita maita. Nanoelektroniikkaa koskevalla yhteisellä teknologia-aloitteella pyritään myös resurssien ja rahoituksen koordinointiin ja synergioihin puiteohjelman, alan yritysten sekä kansallisten ja valtioiden välisten t&k-ohjelmien kesken, mikä osaltaan lujittaa Euroopan tulevaa kasvua, kilpailukykyä ja kestävää kehitystä. Tavoitteena olisi oltava myös yhteistyön edistäminen kaikkien sidosryhmien, kuten alan yritysten, pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) mukaan luettuina, kansallisten viranomaisten sekä tiedelaitosten ja tutkimuskeskusten välillä, kokoamalla yhteen ja kohdentamalla tutkimustyötä.
Tarkistus 2
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen kunnianhimoisuus ja laajuus, tarvittavien taloudellisten ja teknisten resurssien mittakaava sekä tarve saavuttaa resurssien ja rahoituksen toimiva koordinaatio ja synergia edellyttävät yhteisön tason toimia. Tätä varten on tarpeen perustaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla yhteisyritys (jäljempänä 'ENIAC-yhteisyritys') oikeussubjektiksi, joka vastaa nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamisesta. Seitsemännessä puiteohjelmassa (2007–2013) käynnistettyjen t&k-toimien asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi ENIAC-yhteisyritys olisi perustettava 31. joulukuuta 2017 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi, jota voidaan pidentää.
(11)  Nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen kunnianhimoisuus ja laajuus, tarvittavien taloudellisten ja teknisten resurssien mittakaava sekä tarve saavuttaa resurssien ja rahoituksen toimiva koordinaatio ja synergia edellyttävät yhteisön tason toimia. Tätä varten on tarpeen perustaa perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla yhteisyritys (jäljempänä 'ENIAC-yhteisyritys') oikeussubjektiksi, joka vastaa nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamisesta. Seitsemännessä puiteohjelmassa (2007–2013) käynnistettyjen t&k-toimien asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi ENIAC-yhteisyritys olisi perustettava 31 päivään joulukuuta 2017 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi. Olisi varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen vielä käynnissä olevat hankkeet toteutetaan ja niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 asti.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  ENIAC-yhteisyrityksen olisi oltava yhteisöjen perustama elin, jonka budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti ottaen huomioon erityispiirteet, jotka johtuvat yhteisten teknologia-aloitteiden luonteesta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksina ja varsinkin yksityisen sektorin osallistumisesta budjettiin.
(12)  ENIAC-yhteisyrityksen olisi oltava yhteisöjen perustama elin, jonka budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa Euroopan parlamentti ottaen huomioon neuvoston suosituksen.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Yhteisön ja julkisten sidosryhmien olisi pyrittävä tunnustamaan yhteisten teknologia-aloitteiden tarjoamat mahdollisuudet julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien uusiksi toteutuskeinoiksi ja tehtävä yhteistyötä yksityisten sidosryhmien kanssa tehokkaamman ratkaisun löytämiseksi Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamista koskevaan vastuuvapausmenettelyyn.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  ENIAC-yhteisyrityksen tavoitteet pyritään saavuttamaan kokoamalla yhteen yksityisen ja julkisen sektorin voimavaroja hankkeiden muodossa toteutettavien t&k-toimien tueksi. Tätä varten ENIAC-yhteisyrityksen olisi tutkimusohjelman osien toteuttamiseksi voitava järjestää kilpailuun perustuvia ehdotuspyyntöjä. T&k-toimissa olisi kunnioitettava seitsemännessä puiteohjelmassa sovellettavia eettisiä perusperiaatteita.
(14)  ENIAC-yhteisyrityksen tavoitteet pyritään saavuttamaan kokoamalla yhteen yksityisen ja julkisen sektorin voimavaroja hankkeiden muodossa toteutettavien t&k-toimien ja prototypointitoimien tueksi. Tätä varten ENIAC-yhteisyrityksen olisi tutkimusohjelman osien toteuttamiseksi voitava järjestää kilpailuun perustuvia ehdotuspyyntöjä. T&k-toimissa olisi kunnioitettava seitsemännessä puiteohjelmassa sovellettavia eettisiä perusperiaatteita.
Tarkistus 6
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Selkeiden ja avointen työehtojen ja henkilöstön tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sekä erittäin ammattitaitoisen ja erikoistuneen tieteellisen ja teknisen henkilöstön saamiseksi ENIAC-yhteisyrityksen koko henkilöstöön olisi sovellettava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja (jäljempänä 'henkilöstösäännöt').
(22)  ENIAC-yhteisyrityksen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi sekä erittäin ammattitaitoisen ja erikoistuneen tieteellisen ja teknisen henkilöstön saamiseksi komission ja osallistuvien jäsenvaltioiden olisi yhteisymmärryksessä ENIAC-yhteisyrityksen hallintoneuvoston kanssa voitava lähettää ENIAC-yhteisyritykseen tarvittava määrä virkamiehiä ja otettava puuttuva henkilöstö palvelukseen sopimussuhteiden perusteella ottaen huomioon, että henkilöstömenot olisi pidettävä alhaisina ja ENIAC-yhteisyrityksen perustamiselle varattu aika lyhyenä.
Tarkistus 7
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  ENIAC-yhteisyrityksellä olisi oltava erilliset taloushallintoa koskevat säännöt, joista on neuvoteltu etukäteen komission kanssa ja joissa otetaan huomioon yhteisyrityksen toiminnan erityisvaatimukset, joita aiheutuu erityisesti tarpeesta yhdistää yhteisön rahoitusta ja kansallista rahoitusta t&k-toiminnan tukemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Sääntöjen olisi nojauduttava periaatteisiin, joista säädetään Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 23 päivänä joulukuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2343/20021.
(26)  ENIAC-yhteisyritykseen sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen ei tulisi poiketa Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19 päivänä marraskuuta 2002 annetusta komission asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/20021, elleivät tätä edellytä sen toiminnan erityisvaatimukset ja erityisesti tarve yhdistää yhteisön rahoitusta ja kansallista rahoitusta t&k-toiminnan tukemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 poikkeavien sääntöjen hyväksyminen edellyttää komission etukäteen antamaa hyväksyntää. Kaikista tällaisista poikkeuksista olisi ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
______
1 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
______
1 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72. Oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39.
Tarkistus 8
1 artiklan 1 kohta
1.  Perustetaan nanoelektroniikka-alan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustamissopimuksen 171 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys (jäljempänä "ENIAC-yhteisyritys") 31. päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi ajaksi. Tätä toimikautta voidaan pidentää muuttamalla tätä asetusta.
1.  Perustetaan nanoelektroniikka-alan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustamissopimuksen 171 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys (jäljempänä "ENIAC-yhteisyritys") 31 päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi ajaksi. On varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen käynnissä olevat hankkeet toteutetaan ja niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 asti. ENIAC-yhteisyritys on varainhoitoasetuksen 185 artiklassa ja 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa tarkoitettu elin.
Tarkistus 9
2 artiklan b alakohta
(b) tukea tutkimusohjelman toteuttamiseksi tarvittavia toimia (jäljempänä 't&k-toimia') erityisesti myöntämällä rahoitusta kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella valittujen hankkeiden osallistujille;
(b) tukea tutkimusohjelman toteuttamiseksi tarvittavia toimia (jäljempänä 't&k-toimia') erityisesti myöntämällä rahoitusta kilpailuun perustuvien t&k-toimia ja prototypointia koskevien ehdotuspyyntöjen perusteella valittujen hankkeiden osallistujille;
Tarkistus 10
2 artiklan c alakohta
(c) edistää julkisen ja yksityisen sektorin välistä kumppanuutta, jolla pyritään käynnistämään ja yhdistämään yhteisön tasoisia, kansallisia ja yksityisiä toimia, lisäämään nanoelektroniikkaan kohdistuvien t&k-investointien kokonaismäärää ja edistämään yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä;
(c) edistää julkisen ja yksityisen sektorin välistä kumppanuutta, jolla pyritään käynnistämään ja yhdistämään yhteisön tasoisia, kansallisia ja yksityisiä toimia, lisäämään nanoelektroniikkaan kohdistuvien t&k-investointien kokonaismäärää, edistämään yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä ja luomaan yhteisvaikutuksia nanoelektroniikan alan sidosryhmien, myös suuryhtiöiden, pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämislaitosten, välillä;
Tarkistus 11
2 artiklan d alakohta
(d) varmistaa nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen tuloksellisuus ja jatkuvuus;
Poistetaan.
Tarkistus 12
3 artiklan 2 kohdan b alakohta
(b) kaikki EU:n ulkopuoliset maat, muut kuin ehdokasvaltiot ja muut kuin assosioituneet maat (jäljempänä "kolmannet maat"), jotka harjoittavat t&k-politiikkaa tai -ohjelmia nanoelektroniikka-alalla;
Poistetaan.
Tarkistus 13
4 artiklan 2 kohdan b alakohta
(b) yhteisön rahoitusosuus, joka on enintään 10 miljoonaa euroa,
(b) yhteisön rahoitusosuus, joka on enintään 10 miljoonaa euroa ja joka maksetaan vuosittain enintään 1,5 miljoonan euron erissä tai määränä, joka vastaa 50 prosenttia AENEASin rahoitusosuudesta sen mukaan, kumpi määristä on pienempi; tästä rahoitusosuudesta kuluvan vuoden aikana käyttämättä jäänyt osa annetaan t&k-toimien käyttöön seuraavina vuosina,
Tarkistus 14
4 artiklan 3 kohdan a alakohta
(a) yhteisön rahoitusosuus, joka on enintään 440 miljoonaa euroa hankkeiden rahoittamiseen,
(a) yhteisön rahoitusosuus, joka on enintään 440 miljoonaa euroa hankkeiden rahoittamiseen ja jota voidaan lisätä yhteisön 2 kohdan b alakohdan mukaisesti juokseviin kustannuksiin myöntämän rahoitusosuuden käyttämättä jääneellä määrällä,
Tarkistus 15
6 artiklan otsikko ja 1 kohta
Taloushallintoa koskevat säännöt
Varainhoitoa koskevat säännöt
1.  ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen on perustuttava varainhoidon puiteasetuksen periaatteisiin. Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos ENIAC-yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja asiasta on etukäteen kuultu komissiota.
1.  ENIAC-yhteisyritykseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt saavat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 vain, jos yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät, ja edellyttäen, että komissiolta on saatu etukäteen hyväksyntä. Kaikista tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
Tarkistus 16
8 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio ja jäsenvaltiot voivat yhteisymmärryksessä hallintoneuvoston kanssa lähettää virkamiehiä ENIAC-yhteisyritykseen.
Tarkistus 17
8 artiklan 3 kohta
3.  Hallintoneuvosto vahvistaa yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat täytäntöönpanosäännöt noudattaen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 110 artiklassa ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa säädettyjä menettelyjä.
3.  Hallintoneuvosto vahvistaa yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat Euroopan yhteisöjen ja osallistuvien jäsenvaltioiden virkamiesten lähettämistä ja lisähenkilöstön palvelukseen ottamista koskevat täytäntöönpanosäännöt.
Tarkistus 18
10 artiklan 1 a kohta (uusi)
1 a.  ENIAC-yhteisyritys vastaa yksin velvoitteistaan.
Tarkistus 19
10 artiklan 1 b kohta (uusi)
1 b.  ENIAC-yhteisyritys ei vastaa sen osakkaiden taloudellisista velvoitteista. Se ei ole korvausvastuussa, jos jokin ENIAC-osakasvaltio ei suoriudu ENIAC-yhteisyrityksen ehdotuspyynnöistä johtuvista velvoitteistaan.
Tarkistus 20
10 artiklan 1 c kohta (uusi)
1 c.  Osakkaat eivät ole taloudellisessa vastuussa ENIAC-yhteisyrityksen taloudellisista velvoitteista. Osakkaiden taloudellinen korvausvastuu on pelkkä sisäinen korvausvastuu ENIAC-yhteisyritykselle ja rajoittuu rahoitusosuuteen, johon ne ovat sitoutuneet 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
Tarkistus 21
12 artiklan 2 kohta
2.  Viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2010 ja 31. päivänä joulukuuta 2015 komissio laatii riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella väliarvioinnit ENIAC-yhteisyrityksestä. Arvioinnissa tarkastellaan ENIAC-yhteisyrityksen laadukkuutta, tuloksellisuutta ja edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Komissio toimittaa väliarviointien johtopäätökset ja niihin liittyvät huomautuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
2.  Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 komissio esittää riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella laaditun väliarvioinnin ENIAC-yhteisyrityksestä. Arvioinnissa tarkastellaan ENIAC-yhteisyrityksen laadukkuutta, tuloksellisuutta ja edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Komissio toimittaa väliarviointien johtopäätökset ja niihin liittyvät huomautuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon, jotta tutkimuslinjausta voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen.
Tarkistus 22
12 artiklan 4 kohta
4.  ENIAC-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti menettelyllä, josta määrätään ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöissä.
4.  Euroopan parlamentti antaa ENIAC-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden neuvoston suosituksen huomioon ottaen.
Tarkistus 23
16 artikla
Komission ja AENEASin on toteutettava kaikki tarvittavat valmistelevat toimenpiteet ENIAC-yhteisyrityksen perustamista varten siihen saakka kunnes sen toimielimet ovat täysin toimintakykyisiä.
Komission ja AENEASin on toteutettava kaikki tarvittavat valmistelevat toimenpiteet ENIAC-yhteisyrityksen perustamista varten siihen saakka kunnes sen toimielimet ovat täysin toimintakykyisiä ja varmistettava, että ENIAC-yhteisyritys on täysin toimintakykyinen kolmen kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 24
17 artikla
ENIAC-yhteisyrityksen ja Belgian valtion välillä tehdään sopimus toimistotiloista, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta isäntävaltion ENIAC-yhteisyritykselle antamasta tuesta.
ENIAC-yhteisyrityksen ja Belgian välillä tehdään sopimus avustamisesta toimistotila-asioissa, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta isäntävaltion ENIAC-yhteisyritykselle antamasta tuesta.
Tarkistus 25
18 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017.
Tarkistus 26
Liite, 1 artikla, 3 kohta
3.  ENIAC-yhteisyritys perustetaan päivänä, jona tämä yhtiöjärjestys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, toimikaudeksi, joka päättyy 31. päivänä joulukuuta 2017.
3.  ENIAC-yhteisyritys perustetaan päivänä, jona tämä yhtiöjärjestys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, toimikaudeksi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017. On varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen vielä käynnissä olevat hankkeet toteutetaan ja niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 asti.
Tarkistus 28
Liite, 1 artikla, 4 kohta
4.  Tätä toimikautta voidaan jatkaa muuttamalla yhtiöjärjestystä 22 artiklan säännösten mukaisesti ottaen huomioon ENIAC-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunut edistyminen ja sillä edellytyksellä, että rahoituksen jatkuvuus on varmistettu.
Poistetaan.
Tarkistus 27
Liite, 1 artikla, 5 a kohta (uusi)
5 a.  ENIAC-yhteisyritys on varainhoitoasetuksen 185 artiklassa ja 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa tarkoitettu elin.
Tarkistus 29
Liite, 2 artikla, 1 kohta, c alakohta
(c) edistää julkisen ja yksityisen sektorin välistä kumppanuutta, jolla pyritään käynnistämään ja yhdistämään yhteisön tasoisia, kansallisia ja yksityisiä pyrkimyksiä lisätä nanoelektroniikan t&k-investointien määrää ja edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittymistä;
(c) edistää julkisen ja yksityisen sektorin välistä kumppanuutta, jolla pyritään käynnistämään ja yhdistämään yhteisön tasoisia, kansallisia ja yksityisiä pyrkimyksiä lisätä nanoelektroniikan t&k-investointien määrää, edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittymistä ja luoda yhteisvaikutuksia kaikkien nanoelektroniikan alan sidosryhmien, myös suuryhtiöiden, pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämislaitosten, välillä;
Tarkistus 30
Liite, 2 artikla, 1 kohta, d alakohta
(d) varmistaa nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen tuloksellisuus ja jatkuvuus;
Poistetaan.
Tarkistus 31
Liite, 2 artikla, 2 kohta, e a alakohta (uusi)
(e a) varmistaa pk-yritysten osallistuminen myöntämällä niille vähintään 15 prosenttia käytettävissä olevasta rahoituksesta.
Tarkistus 32
Liite, 2 artikla, 2 kohta, g alakohta
(g) hallinnoida luottamuksellisuusvelvoitteiden rajoissa ENIAC-yhteisyrityksen toimia koskevaa tiedonvälitystä ja viestintää,
(g) hallinnoida luottamuksellisuusvelvoitteiden rajoissa ENIAC-yhteisyrityksen toimia koskevaa tiedonvälitystä ja viestintää korostaen erityisesti tiedonvälitystä ja viestintää pk-yrityksille ja tutkimuskeskuksille,
Tarkistus 33
Liite, 2 artikla, 2 kohta, h alakohta
(h) julkaista hankkeita koskevaa tietoa, mukaan luettuina osallistujien nimet ja ENIAC-yhteisyrityksen rahoitusosuuden määrä;
(h) julkaista hankkeita koskevaa tietoa, mukaan luettuina osallistujien nimet, ENIAC-yhteisyrityksen rahoitusosuuden määrä osallistujaa kohden ja tiedot pk-yritysten osallistumisesta;
Tarkistus 34
Liite, 3 artikla, 2 kohta, b alakohta
(b) kaikki EU:n ulkopuoliset maat, muut kuin ehdokasvaltiot ja muut kuin assosioituneet maat (jäljempänä "kolmannet maat"), jotka harjoittavat t&k-politiikkaa tai -ohjelmia nanoelektroniikka-alalla,
Poistetaan.
Tarkistus 35
Liite, 4 artikla, 3 kohta
3.  Hallintoneuvosto käsittelee ENIAC-yhteisyrityksen osakkuutta koskevat kolmansien maiden hakemukset ja antaa komissiolle asiaa koskevan suosituksen. Komissio voi ehdottaa tämän asetuksen muuttamista kolmannen maan liittymisen yhteydessä, mikäli neuvottelut ENIAC-yhteisyrityksen kanssa on saatettu onnistuneesti päätökseen.
Poistetaan.
Tarkistus 36
Liite, 4 artikla, 4 kohta
4.  Muiden oikeussubjektien liittymistä koskevat hallintoneuvoston päätökset tai kolmansien maiden liittymistä koskevat hallintoneuvoston suositukset on tehtävä ottaen huomioon hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen lisäarvo ENIAC-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
4.  Muiden oikeussubjektien liittymistä koskevat hallintoneuvoston päätökset on tehtävä ottaen huomioon hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen lisäarvo ENIAC-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
Tarkistus 37
Liite, 4 artikla, 5 kohta
5.  Osakas voi erota ENIAC-yhteisyrityksestä. Eroaminen tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen antamisesta muille osakkaille, minkä jälkeen entinen osakas vapautetaan kaikista muista velvoitteista kuin niistä, jotka sillä oli jo ennen eroamista.
5.  Osakas voi erota ENIAC-yhteisyrityksestä. Eroaminen tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen antamisesta muille osakkaille, minkä jälkeen entinen osakas vapautetaan kaikista muista velvoitteista kuin niistä, joihin ENIAC-yhteisyritys on sitoutunut päätöksillään tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti jo ennen osakkaan eroamista.
Tarkistus 38
Liite, 6 artikla, 1 kohta, g alakohta
(g)  Päätökset tehdään vähintään 75 %:n äänten enemmistöllä, ellei yhtiöjärjestyksessä nimenomaan toisin mainita. Yhteisöllä on veto-oikeus kaikkiin päätöksiin, jotka hallintoneuvosto tekee sen rahoitusosuuden käytöstä, tämän yhtiöjärjestyksen muutoksista ja ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöistä.
(g)  Päätökset tehdään vähintään 75 %:n enemmistöllä äänistä, ellei yhtiöjärjestyksessä nimenomaan toisin mainita. Yhteisöllä on veto-oikeus kaikkiin päätöksiin, jotka hallintoneuvosto tekee sen rahoitusosuuden käytöstä, tämän yhtiöjärjestyksen muutoksista ja ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevista säännöistä.
Tarkistus 39
Liite, 6 artikla, 2 kohta, c alakohta
(c) hyväksyä ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöt tämän yhtiöjärjestyksen 12 artiklan mukaisesti,
(c) hyväksyä ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt tämän yhtiöjärjestyksen 12 artiklan mukaisesti komission kuulemisen jälkeen,
Tarkistus 40
Liite, 7 artikla, 1 kohta, f a alakohta (uusi)
(f a)  Julkisten tahojen neuvosto voi antaa muille jäsenvaltioille, jotka eivät ole ENIAC-osakasvaltioita, luvan osallistua sen toimintaan tarkkailijoina.
Tarkistus 41
Liite, 7 artikla, 3 kohta, b alakohta
(b)  Julkisten tahojen neuvosto valitsee puheenjohtajansa.
(b)  Julkisten tahojen neuvosto valitsee puheenjohtajansa kahden vuoden välein.
Tarkistus 42
Liite, 9 artikla, 2 kohta
2.  Pääjohtajan nimittää hallintoneuvosto komission esittämästä ehdokasluettelosta enintään kolmen vuoden kaudeksi. Hallintoneuvoston tehtyä arvioinnin pääjohtajan toiminnasta se voi jatkaa tämän toimikautta kerran enintään neljällä vuodella.
2.  Pääjohtajan nimittää hallintoneuvosto komission esittämän ehdokasluettelon pohjalta enintään kolmen vuoden kaudeksi sen jälkeen, kun on julkaistu kiinnostuksenilmaisupyyntö Euroopan unionin virallisessa lehdessä, Internetissä ja kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden lehdistössä. Hallintoneuvoston tehtyä arvioinnin pääjohtajan toiminnasta se voi jatkaa tämän toimikautta enintään kolmella vuodella, minkä jälkeen on julkaistava kiinnostuksenilmaisupyyntö samalla tavalla.
Tarkistus 43
Liite, 9 artikla, 3 kohta, k alakohta
(k) suorittaa tarpeen mukaan hankkeiden osallistujien tilintarkastuksia suoraan tai kansallisten julkisten tahojen kautta ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen mukaisesti,
(k) suorittaa tarpeen mukaan hankkeiden osallistujien tilintarkastuksia suoraan tai kansallisten julkisten tahojen kautta ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti,
Tarkistus 44
Liite, 9 artikla, 4 kohta, f alakohta
(f)  ENIAC-yhteisyrityksen tavara- ja palvelutarpeisiin liittyvien tarjouspyyntöjen hallinnointi ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen mukaisesti.
(f)  ENIAC-yhteisyrityksen tavara- ja palvelutarpeisiin liittyvien tarjouspyyntöjen hallinnointi ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti.
Tarkistus 45
Liite, 9 artikla, 5 kohta
5.  ENIAC-yhteisyritys voi sopia sihteeristön muiden kuin taloushallintoon liittyvien tehtävien suorittamisesta ulkoisten palveluntarjoajien kanssa. Tällaiset sopimukset tehdään ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen mukaisesti.
5.  ENIAC-yhteisyritys voi sopia sihteeristön muiden kuin taloushallintoon liittyvien tehtävien suorittamisesta ulkoisten palveluntarjoajien kanssa. Tällaiset sopimukset tehdään ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti.
Tarkistus 46
Liite, 10 artikla, 5 kohta, c alakohta
(c) hankkeisiin osallistuvien sellaisten tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden luontaissuoritukset, joiden on kannettava oma osansa hankkeiden kustannuksista. Niiden kokonaisosuuden on ENIAC-yhteisyrityksen toimikauden aikana oltava yhtä suuri tai suurempi kuin julkisten tahojen osuus.
(c) luontaissuoritukset, joiden arvo ja merkityksellisyys yhteisyrityksen toimien toteuttamisen kannalta arvioidaan ja joille on saatava hallintoneuvoston hyväksyntä. Hallintoneuvosto hyväksyy luontaissuoritusten arviointimenettelyn, ja se perustuu seuraaviin periaatteisiin:
– yleinen lähestymistapa perustuu seitsemännen puiteohjelman toimintamalliin, jossa hankkeiden luontaissuorituksia arvioidaan jälkikäteen suoritettavan katselmuksen yhteydessä;
– ohjenuorana käytetään ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen soveltamissääntöjä;
– muihin kysymyksiin sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja;
– suoritusten arviointi tapahtuu kyseisillä markkinoilla yleisesti hyväksyttyjen kustannusten mukaisesti (Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/20021 172 artiklan 2 kohdan b alakohta).
Todentamisen suorittaa riippumaton tarkastaja.
______
1 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 478/2007 (EUVL L 111, 28.4.2007, s. 13).
Tarkistus 47
Liite, 10 artikla, 7 kohta
7.  Jos jokin ENIAC-yhteisyrityksen osakas ei suoriudu velvoitteistaan, jotka koskevat sen sovittua rahoitusosuutta ENIAC-yhteisyrityksessä, pääjohtaja kutsuu hallintoneuvoston kokouksen koolle päättämään, pitäisikö muiden osakkaiden irtisanoa laiminlyövä osakas vai toteutetaanko muita toimia kunnes sen velvoitteet on hoidettu.
7.  Jos jokin ENIAC-yhteisyrityksen osakas ei suoriudu velvoitteistaan, jotka koskevat sen sovittua rahoitusosuutta ENIAC-yhteisyrityksessä, pääjohtaja ilmoittaa siitä osakkaalle kirjallisesti ja asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa tällainen laiminlyönti voidaan korjata. Jos laiminlyöntiä ei ole korjattu määräajan kuluessa, pääjohtaja kutsuu hallintoneuvoston kokouksen koolle päättämään, pitäisikö laiminlyövä osakas irtisanoa vai toteutetaanko muita toimia kunnes sen velvoitteet on hoidettu.
Tarkistus 48
Liite, 12 artikla
Taloushallintoa koskevat säännöt
Varainhoitoa koskevat säännöt
1.  Hallintoneuvosto vahvistaa ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöt.
1.  Hallintoneuvosto vahvistaa ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt komission kuulemisen jälkeen.
2.  Taloushallinnon sääntöjen on perustuttava varainhoidon puiteasetuksen periaatteisiin ja niiden on sisällettävä määräykset ENIAC-yhteisyrityksen budjetin suunnittelua ja toteuttamista varten. Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos ENIAC-yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja jos asiasta on neuvoteltu etukäteen komission kanssa.
2.  ENIAC-yhteisyritykseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt saavat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 vain, jos sen toiminnan erityispiirteet tätä edellyttävät, ja edellyttäen, että komissiolta on saatu etukäteen hyväksyntä. Kaikista tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
3.  ENIAC-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti menettelyllä, josta määrätään ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöissä.
3.  Euroopan parlamentti antaa ENIAC-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden neuvoston suosituksen huomioon ottaen.
Tarkistus 49
Liite, 13 artikla, 1 kohta
1.  Monivuotisessa strategisessa suunnitelmassa määritetään strategia ja suunnitelmat ENIAC-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, tutkimusohjelma mukaan luettuna.
1.  Monivuotisessa strategisessa suunnitelmassa määritetään strategia ja suunnitelmat ENIAC-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, tutkimusohjelma mukaan luettuna. Monivuotinen strateginen suunnitelma julkistetaan, kun hallintoneuvosto on hyväksynyt sen.
Tarkistus 50
Liite, 13 artikla, 2 kohta
2.  Vuotuisessa työohjelmassa kuvataan tutkimusohjelman toteuttamiseksi tarvittavien ehdotuspyyntöjen laajuus ja budjetti kyseiselle vuodelle.
2.  Vuotuisessa työohjelmassa kuvataan tutkimusohjelman toteuttamiseksi tarvittavien ehdotuspyyntöjen laajuus ja budjetti kyseiselle vuodelle. Vuotuinen työohjelma julkistetaan, kun hallintoneuvosto on hyväksynyt sen.
Tarkistus 51
Liite, 13 artikla, 3 kohta
3.  Vuotuisessa toteutussuunnitelmassa määritetään suunnitelmat ENIAC-yhteisyrityksen kaikkien toimien toteuttamiseksi kyseisenä vuonna, mukaan luettuina kaavaillut ehdotuspyynnöt ja toimet, jotka on tarpeen toteuttaa tarjouspyyntöjen kautta. Pääjohtaja esittelee vuotuisen toteutussuunnitelman hallintoneuvostolle yhdessä vuosibudjetin kanssa.
3.  Vuotuisessa toteutussuunnitelmassa määritetään suunnitelmat ENIAC-yhteisyrityksen kaikkien toimien toteuttamiseksi kyseisenä vuonna, mukaan luettuina kaavaillut ehdotuspyynnöt ja toimet, jotka on tarpeen toteuttaa tarjouspyyntöjen kautta. Pääjohtaja esittelee vuotuisen toteutussuunnitelman hallintoneuvostolle yhdessä vuosibudjetin kanssa. Vuotuinen toteutussuunnitelma julkistetaan, kun hallintoneuvosto on hyväksynyt sen.
Tarkistus 52
Liite, 13 artikla, 5 kohta, 2 alakohta
Pääjohtaja esittelee vuotuisen toimintakertomuksen yhdessä vuotuisen tilinpäätöksen ja taseen kanssa.
Pääjohtaja esittelee vuotuisen toimintakertomuksen yhdessä vuotuisen tilinpäätöksen ja taseen kanssa. Vuotuisessa toimintakertomuksessa yksilöidään pk-yritysten osallistuminen ENIAC-yhteisyritykseen ja t&k-toimiin.
Tarkistus 53
Liite, 13 artikla, 6 kohta
6.  Kunkin tilivuoden päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa komissiolle ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle toimitetaan alustava tilinpäätös. Tilintarkastustuomioistuin antaa huomautuksensa yhteisyrityksen alustavasta tilinpäätöksestä kunkin tilivuoden päättymistä seuraavan kesäkuun 15. päivään mennessä.
6.  Kunkin tilivuoden päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa komissiolle ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle sekä budjettivallan käyttäjälle toimitetaan alustava tilinpäätös. Tilintarkastustuomioistuin antaa huomautuksensa yhteisyrityksen alustavasta tilinpäätöksestä kunkin tilivuoden päättymistä seuraavan kesäkuun 15. päivään mennessä.
Tarkistus 54
Liite, 14 artikla, 3 kohta
3.  Hankkeiden toteuttamisen ja julkisten varojen myöntämisen mahdollistamiseksi ENIAC-yhteisyritys toteuttaa hallinnolliset järjestelyt ENIAC-osakasvaltioiden tätä varten nimeämien kansallisten yksiköiden kanssa ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen mukaisesti.
3.  Hankkeiden toteuttamisen ja julkisten varojen myöntämisen mahdollistamiseksi ENIAC-yhteisyritys toteuttaa hallinnolliset järjestelyt ENIAC-osakasvaltioiden tätä varten nimeämien kansallisten yksiköiden kanssa ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti.
Tarkistus 55
Liite, 15 artikla, 4 kohta, a alakohta
(a)  ENIAC-yhteisyrityksen käynnistämiin ehdotuspyyntöihin voivat osallistua ENIAC-osakasvaltioihin ja muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai assosioituneisiin maihin sijoittautuneet osallistujat.
(a)  ENIAC-yhteisyrityksen käynnistämiin ehdotuspyyntöihin voivat osallistua ENIAC-osakasvaltioihin ja muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai assosioituneisiin maihin sijoittautuneet osallistujat. Ehdotuspyynnöt julkistetaan mahdollisimman laajasti, myös Internetissä ja kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden lehdistössä.
Tarkistus 56
Liite, 17 artikla, 1 kohta
1.  Henkilöstöresurssit määritellään vuosibudjettiin sisällytettävässä henkilöstötaulukossa.
1.  Henkilöstöresurssit määritellään vuosibudjettiin sisällytettävässä henkilöstötaulukossa ja komissio toimittaa ne Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhdessä Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.
Tarkistus 57
Liite, 17 artikla, 2 kohta
2.  ENIAC-yhteisyrityksen henkilöstön jäsenet ovat väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä, ja heidän kanssaan tehdään määräaikaiset työsopimukset, joita voidaan jatkaa kerran siten, että kokonaiskestoksi tulee enintään seitsemän vuotta.
2.  ENIAC-yhteisyrityksen henkilöstön jäsenet ovat väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä, ja heidän kanssaan tehdään määräaikaiset työsopimukset, joita voidaan jatkaa kahdesti siten, että kokonaiskestoksi tulee enintään kymmenen vuotta. Lisäksi komissio voi yhteisymmärryksessä hallintoneuvoston kanssa lähettää virkamiehiä ENIAC-yhteisyritykseen.
Tarkistus 58
Liite, 21 artikla, 5 kohta
5.  Kun aineellinen omaisuus on palautettu 4 kohdassa säädetyllä tavalla, jäljelle jäävä omaisuus käytetään ENIAC-yhteisyrityksen korvausvastuiden ja sen purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Mahdollinen yli- tai alijäämä jaetaan purkamisajankohtana osakkaina olevien kesken sen mukaan, mikä on kunkin osakkaan tosiasiallinen osuus ENIAC-yhteisyrityksessä.
5.  Kun aineellinen omaisuus on palautettu 4 kohdassa säädetyllä tavalla, jäljelle jäävä omaisuus käytetään ENIAC-yhteisyrityksen korvausvastuiden ja sen purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Mahdollinen ylijäämä jaetaan purkamisajankohtana osakkaina olevien kesken sen mukaan, mikä on kunkin osakkaan tosiasiallinen osuus ENIAC-yhteisyrityksessä.
Tarkistus 59
Liite, 22 artikla, 3 kohta
3.  Hallintoneuvosto hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutosehdotukset 6 artiklan säännösten mukaisesti, ja ne toimitetaan komissiolle päätöstä varten.
3.  Hallintoneuvosto hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutosehdotukset 6 artiklan säännösten mukaisesti, ja ne toimitetaan komissiolle Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen tehtävää päätöstä varten.
Tarkistus 61
Liite, 23 artikla, 2 kohta, i alakohta
(i) 'käyttöoikeudella' rinnakkaislisenssejä ja käyttöoikeuksia tulos- ja tausta-aineistoon ilman oikeutta antaa alilisenssejä, paitsi jos hankesopimuksessa on toisin sovittu,
(i) 'käyttöoikeudella' hankesopimusten alaisuudessa myönnettäviä rinnakkaislisenssejä ja käyttöoikeuksia tulos- ja tausta-aineistoon ilman oikeutta antaa alilisenssejä, paitsi jos hankesopimuksessa on toisin sovittu,
Tarkistus 62
Liite, 23 artikla, 3 kohta, 3.2.1 alakohta
3.2.1.  Saman hankkeen osallistujat tekevät keskenään hankesopimuksen, jossa sovitaan muun muassa tämän artiklan mukaisesti myönnettävistä käyttöoikeuksista. Hankkeen osallistujat voivat määritellä hanketta varten tarvittavan tausta-aineiston ja yksilöidä tarvittaessa tausta-aineistoa, joka jätetään sopimuksen ulkopuolelle.
3.2.1.  Saman hankkeen osallistujat tekevät keskenään hankesopimuksen, jossa sovitaan muun muassa tämän artiklan mukaisesti myönnettävistä käyttöoikeuksista. Hankkeen osallistujat voivat päättää myöntää laajempia käyttöoikeuksia kuin tässä artiklassa edellytetään. Hankkeen osallistujat voivat määritellä hanketta varten tarvittavan tausta-aineiston ja yksilöidä tarvittaessa tausta-aineistoa, joka jätetään sopimuksen ulkopuolelle.
Tarkistus 63
Liite, 23 artikla, 3 kohta, 3.2.4 alakohta
3.2.4.  Saman hankkeen osallistujille on myönnettävä käyttöoikeudet tausta-aineistoon, jos tausta-aineistoa tarvitaan niiden kyseisestä hankkeesta saaman oman tulosaineiston hyödyntämistä varten, edellyttäen, että tausta-aineiston omistajalla on oikeus myöntää ne. Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman yksinoikeutta oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
3.2.4.  Saman hankkeen osallistujille on myönnettävä käyttöoikeudet tausta-aineistoon, jos tausta-aineistoa tarvitaan niiden kyseisestä hankkeesta saaman oman tulosaineiston hyödyntämistä varten, edellyttäen, että tausta-aineiston omistajalla on oikeus myöntää ne. Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman yksinoikeutta ja siirtomahdollisuutta oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
Tarkistus 64
Liite, 23 artikla, 3 kohta, 3.3.1 alakohta
3.3.1.  Siltä osin kuin tulosaineisto on hyödynnettävissä kannattavasti, sen omistajan on (i) huolehdittava sen asianmukaisesta ja tehokkaasta suojaamisesta siten, että omistajan ja kyseisen hankkeen muiden osallistujien oikeutetut edut, erityisesti kaupalliset edut, otetaan asianmukaisesti huomioon, ja (ii) hyödynnettävä sitä tai huolehdittava siitä, että sitä hyödynnetään.
3.3.1.  Siltä osin kuin tulosaineisto on hyödynnettävissä kannattavasti, sen omistajan on (i) huolehdittava sen asianmukaisesta ja tehokkaasta suojaamisesta ja (ii) hyödynnettävä sitä tai annettava lupa sen hyödyntämiseen joko maksutta tai oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin siten, että omistajan ja kyseisen hankkeen muiden osallistujien oikeutetut edut, erityisesti kaupalliset edut, otetaan asianmukaisesti huomioon.
Tarkistus 65
Liite, 23 artikla, 3 kohta, 3.4.1 alakohta
3.4.1.  Jos osallistuja siirtää tulosaineiston omistusoikeuden, sen on siirrettävä siirronsaajalle tulosaineistoa koskevat velvoitteensa, mukaan luettuna velvoite siirtää nämä velvoitteet muille mahdollisille siirronsaajille. Näihin velvoitteisiin sisältyvät velvoitteet, jotka koskevat käyttöoikeuksien myöntämistä sekä levittämistä ja hyödyntämistä.
3.4.1.  Jos osallistuja siirtää tulosaineiston omistusoikeuden, sen on siirrettävä siirronsaajalle tulosaineistoa koskevat velvoitteensa, mukaan luettuna velvoite siirtää nämä velvoitteet muille mahdollisille siirronsaajille. Näihin velvoitteisiin sisältyvät velvoitteet, jotka koskevat käyttöoikeuksien myöntämistä sekä levittämistä ja hyödyntämistä. Tällaisen siirron yhteydessä asianomaisen osallistujan on ilmoitettava etukäteen muille saman hankkeen osallistujille siirronsaajan nimi ja yhteystiedot.
Tarkistus 66
Liite, 23 artikla, 3 kohta, 3.4.2 alakohta
3.4.2.  Jos hankkeen osallistujan on siirrettävä käyttöoikeuksien myöntämistä koskevat velvoitteensa, sen on – jollei sen luottamuksellisuutta koskevista velvoitteista muuta johdu – ilmoitettava suunnitellusta siirrosta muille osallistujille ja annettava näille riittävät tiedot tulosaineiston uudesta omistajasta vähintään 45 päivää aikaisemmin, jotta muut osallistujat voisivat käyttää käyttöoikeuksiaan. Saatuaan ilmoituksen muut osallistujat voivat 30 päivän tai muun kirjallisesti sovitun ajan kuluessa kieltäytyä hyväksymästä suunniteltua omistusoikeuden siirtoa sillä perusteella, että se vaikuttaisi haitallisesti niiden käyttöoikeuksiin. Jos jo(t)kin muista osallistujista voi(vat) osoittaa, että suunniteltu omistusoikeuden siirto vaikuttaisi haitallisesti niiden käyttöoikeuksiin, siirtoa ei saa tehdä ennen kuin osallistujat ovat päässeet keskenään sopimukseen asiasta.
Poistetaan.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö