Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0122(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0486/2007

Pateikti tekstai :

A6-0486/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/12/2007 - 9.12

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0589

Priimti tekstai
PDF 551kWORD 192k
Antradienis, 2007 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras
Bendros įmonės ENIAC steigimas *
P6_TA(2007)0589A6-0486/2007

2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ENIAC (COM(2007)0356 – C6-0275/2007 – 2007/0122(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0356),

–   atsižvelgdama į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1) (Finansinis reglamentas), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(2) (TIS), ypač į jo 47 punktą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 171 ir 172 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0275/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A6-0486/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   mano, kad pasiūlyme dėl teisės akto numatyta orientacinė suma negali viršyti dabartinės daugiametės 2007–2013 m. finansinės programos 1a išlaidų kategorijos išlaidų viršutinės ribos ir atitikti 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo (TIS) 47 punkto nuostatas; pažymi, kad bet koks nuo 2013 m. numatytas finansavimas bus vertinamas derybų dėl kitos finansinės programos metu;

3.   primena, kad 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punkte numatytos procedūros, kuri taikoma bendrosios įmonės ENIAC steigimui, rezultatai nepriklauso nuo Biudžeto komiteto pateiktos nuomonėss;

4.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties  250 straipsnio  2 dalį;

5.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

6.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

7.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Nanoelektronikos BTI turėtų būti sukurta tvari viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė bei didinamos ir pritraukiamos privačiojo ir viešojo sektorių investicijos į nanoelektroniką Europoje, kuri šiame reglamente apima valstybes nares ir Septintosios bendrosios programos asocijuotąsias šalis. Ja taip pat turėtų būti pasiektas veiksmingas išteklių koordinavimas ir sinergija bei finansavimas pagal bendrąją programą, iš pramonės, nacionalinių mokslinių tyrimų ir plėtros programų bei tarpvyriausybinių mokslinių tyrimų ir plėtros sistemų lėšų ir taip prisidėta prie Europos ekonomikos augimo ateityje, konkurencingumo ir tvarios plėtros skatinimo. Galiausiai jos tikslas turėtų būti visų suinteresuotųjų šalių, tokių kaip pramonės, nacionalinių valdžios institucijų, akademinių ir mokslinių tyrimų centrų, dirbančių kartu ir pagrindinį dėmesį skiriančių moksliniams tyrimams, bendradarbiavimo skatinimas.
(8)  Nanoelektronikos BTI turėtų būti sukurta tvari viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė bei didinamos ir pritraukiamos privačiojo ir viešojo sektorių investicijos į nanoelektroniką Europoje, kuri šiame reglamente apima valstybes nares ir Septintosios bendrosios programos asocijuotąsias šalis. Ja taip pat turėtų būti pasiektas veiksmingas išteklių koordinavimas ir sinergija bei finansavimas pagal bendrąją programą, iš pramonės, nacionalinių mokslinių tyrimų ir plėtros programų bei tarpvyriausybinių mokslinių tyrimų ir plėtros sistemų lėšų ir taip prisidėta prie Europos ekonomikos augimo ateityje, konkurencingumo ir tvarios plėtros skatinimo. Galiausiai jos tikslas turėtų būti visų suinteresuotųjų šalių, tokių kaip pramonės, nacionalinių valdžios institucijų, akademinių ir mokslinių tyrimų centrų, įskaitant mažas ir vidutines įmones (MVĮ), dirbančių kartu ir pagrindinį dėmesį skiriančių moksliniams tyrimams, bendradarbiavimo skatinimas.
Pakeitimas 2
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Dėl nanoelektronikos BTI nustatytų tikslų ambicingumo ir masto, finansinių ir techninių išteklių, kurie turi būti sutelkti, masto ir veiksmingo išteklių ir finansavimo koordinavimo bei sinergijos poreikio imtis veiksmų reikia Bendrijai. Todėl remiantis Sutarties 171 straipsniu būtina įsteigti bendrąją įmonę (toliau – bendroji įmonė ENIAC) kaip juridinį asmenį, atsakingą už nanoelektronikos BTI įgyvendinimą. Siekiant užtikrinti tinkamą MTP veiklos, inicijuotos pagal Septintąją bendrąją programą, valdymą, bendroji įmonė ENIAC turėtų būti įsteigta laikotarpiui, pasibaigsiančiam 2017 m. gruodžio 31 d., kuris gali būti pratęstas.
(11)  Dėl nanoelektronikos BTI nustatytų tikslų ambicingumo ir masto, finansinių ir techninių išteklių, kurie turi būti sutelkti, masto ir veiksmingo išteklių ir finansavimo koordinavimo bei sinergijos poreikio imtis veiksmų reikia Bendrijai. Todėl remiantis Sutarties 171 straipsniu būtina įsteigti bendrąją įmonę (toliau – bendroji įmonė ENIAC) kaip juridinį asmenį, atsakingą už nanoelektronikos BTI įgyvendinimą. Siekiant užtikrinti tinkamą MTP veiklos, inicijuotos pagal Septintąją bendrąją programą, valdymą, bendroji įmonė ENIAC, turėtų būti įsteigta laikotarpiui, pasibaigsiančiam 2017 m. gruodžio 31 d. Turi būti užtikrinta, kad 2013 m. po paskutinio kvietimo teikti paraiškas vis dar tebesitęsiantys projektai būtų įgyvendinami, stebimi ir finansuojami iki 2017 m.
Pakeitimas 3
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Bendroji įmonė ENIAC turėtų būti Bendrijų įsteigta įstaiga, dėl kurios biudžeto įvykdymo sprendimą priimtų Europos Parlamentas Tarybai rekomendavus. Vis dėlto turėtų būti atsižvelgta į BTI, veikiančių viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerysčių pagrindu, pobūdžio ir ypač privačiojo sektoriaus indėlio į biudžetą specifiškumą.
(12)  Bendroji įmonė ENIAC turėtų būti Bendrijų įsteigta įstaiga, dėl kurios biudžeto įvykdymo sprendimą priimtų Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją.
Pakeitimas 4
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  Bendrija ir suinteresuotieji viešieji subjektai turėtų siekti pripažinti galimybes, kurias teikia bendros technologijų iniciatyvos, kaip naujas priemones viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei įgyvendinti, ir dirbti kartu su privačiaisiais suinteresuotaisiais subjektais siekiant rasti veiksmingesnių sprendimų, padėsiančių patvirtinti Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymą.
Pakeitimas 5
14 konstatuojamoji dalis
(14)  Bendrosios įmonės ENIAC tikslų turėtų būti siekiama sutelkiant viešojo ir privačiojo sektorių išteklius siekiant paremti veiklą, projektų forma vykdomą mokslinių tyrimų ir plėtros srityje. Tuo tikslu bendroji įmonė ENIAC turėtų galėti skelbti konkursinius kvietimus teikti paraiškas dėl projektų mokslinių tyrimų darbotvarkės dalims įgyvendinti. MTP veikla turėtų būti grindžiama pagrindiniais etiniais principais, nustatytais Septintojoje bendrojoje programoje.
(14)  Bendrosios įmonės ENIAC tikslų turėtų būti siekiama sutelkiant viešojo ir privataus sektorių išteklius siekiant paremti veiklą, projektų forma vykdomą mokslinių tyrimų ir plėtros bei prototipų gamybos srityje. Tuo tikslu bendroji įmonė ENIAC turėtų sugebėti skelbti konkursinius kvietimus teikti paraiškas dėl projektų mokslinių tyrimų darbotvarkės dalims įgyvendinti. MTP veikla turėtų būti grindžiama pagrindiniais etiniais principais, nustatytais Septintojoje bendrojoje programoje.
Pakeitimas 6
22 konstatuojamoji dalis
(22)  Dėl poreikio užtikrinti stabilias užimtumo sąlygas ir vienodą darbuotojų vertinimą bei siekiant pritraukti profesionalių aukščiausio lygio mokslo ir techninių darbuotojų, visiems darbuotojams, įdarbintiems bendrosios įmonės ENIAC, reikia taikyti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (Tarnybos nuostatus).
(22)  Dėl poreikio užtikrinti efektyvią bendrosios įmonės ENIAC veiklą, bei pritraukti profesionalių aukščiausio lygio mokslo ir techninių darbuotojų, reikia, kad Komisija ir dalyvaujančios valstybės narės, pritarus bendrosios įmonės ENIAC Valdybai ir vadovaudamasi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis (Tarnybos nuostatais), į bendrąją įmonę ENIAC komandiruotų tiek pareigūnų, kiek įmonei reikia, ir likusį reikiamą personalą įdarbintų pagal sutartis, atsižvelgiant į tai, kad personalo išlaidos turi būti mažos, o bendrosios įmonės ENIAC steigimo laikas trumpas.
Pakeitimas 7
26 konstatuojamoji dalis
26)  Bendroji įmonė ENIAC turėtų priimti, su sąlyga, kad prieš tai bus gautas Komisijos sutikimas, specialias finansines taisykles, kuriose būtų atsižvelgiama į specifinius veiklos poreikius, atsirandančius visų pirma dėl poreikio veiksmingai ir laiku sujungti Bendrijos ir nacionalinį finansavimą MTP veiklai remti. Jos turėtų būti pagrįstos 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje, nustatytais principais1.
(26)  Bendrajai įmonei ENIAC taikomos finansinės taisyklės turėtų nenukrypti nuo 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamente (EB) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento, 185 straipsnyje1, nebent tai būtina atsižvelgiant į specifinius įmonės veiklos poreikius, atsirandančius visų pirma dėl poreikio veiksmingai ir laiku sujungti Bendrijos ir nacionalinį finansavimą MTP veiklai remti. Norint priimti visas nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 nukrypstančias taisykles, reikėtų gauti išankstinį Komisijos sutikimą. Apie tokius nukrypimus reikėtų pranešti biudžeto valdymo institucijai.
_____________________
1 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
_____________________
OL L 357, 2002 12 31, p. 72. Klaidų ištaisymas OL L 2, 2003 1 7, p. 39.
Pakeitimas 8
1 straipsnio 1 dalis
1.  Siekiant įgyvendinti nanoelektronikos bendrą technologijų iniciatyvą (toliau – BTI) laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 31 d., kaip apibrėžta Sutarties 171 straipsnyje, įsteigiama bendroji įmonė (toliau – bendroji įmonė ENIAC). Šis laikotarpis gali būti pratęstas persvarsčius šį reglamentą.
1.  Siekiant įgyvendinti nanoelektronikos bendrą technologijų iniciatyvą (toliau – BTI) laikotarpiui, pasibaigsiančiam 2017 m. gruodžio 31 d., kaip apibrėžta Sutarties 171 straipsnyje, įsteigiama bendroji įmonė (toliau – bendroji įmonė ENIAC). Turi būti užtikrinta, kad 2013 m. po paskutinio kvietimo teikti paraiškas tebesitęsiantys projektai būtų įgyvendinami, stebimi ir finansuojami iki 2017 m. Bendroji įmonė ENIAC – tai įstaiga, įkurta pagal Finansinio reglamento 185 straipsnį ir 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punktą.
Pakeitimas 9
2 straipsnio b punktas
(b) remia veiklą, būtiną Mokslinių tyrimų darbotvarkei įgyvendinti (toliau − MTP veikla), būtent suteikdama finansavimą po konkursinių kvietimų teikti paraiškas paskelbimo atrinktų projektų dalyviams;
(b) remia veiklą, būtiną Mokslinių tyrimų darbotvarkei įgyvendinti (toliau − MTP veikla), būtent suteikdama finansavimą po MTP ir prototipų gamybos srities konkursinių kvietimų teikti paraiškas paskelbimo atrinktų projektų dalyviams;
Pakeitimas 10
2 straipsnio c punktas
(c) skatina viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, skirtą telkti ir koncentruoti Bendrijos, atskirų šalių ir privačių veikėjų pastangas, didinti bendras investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą nanoelektronikos srityje ir skatinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą;
(c) skatina viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, skirtą telkti ir koncentruoti Bendrijos, atskirų šalių ir privačių veikėjų pastangas, didinti bendras investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą nanoelektronikos srityje, skatinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą ir kurti suinteresuotų nanoelektronikos pramonės subjektų, įskaitant verslo subjektus, MVĮ ir MTP institutus, sąveiką;
Pakeitimas 11
2 straipsnio d punktas
(d) užtikrina nanoelektronikos BTI veiksmingumą ir pastovumą;
Išbraukta.
Pakeitimas 12
3 straipsnio 2 dalies b punktas
(b) bet kuri šalis, kuri nėra ES narė, šalis kandidatė ir asocijuotoji šalis (toliau – trečioji šalis), vykdanti MTP politiką ar programas nanoelektronikos srityje;
Išbraukta.
Pakeitimas 13
4 straipsnio 2 dalies b punktas
(b) finansinio Bendrijos įnašo iki 10 mln. EUR;
(b) finansinio Bendrijos įnašo iki 10 mln. EUR, mokamo dalimis iki 1,5 mln. EUR per metus, arba sumos, lygios 50 % AENEAS įnašo, atsižvelgiant į tai, kuris skaičius yra mažesnis; per einamuosius metus neišleista šio įnašo dalis perkeliama į kitus metus MTP veiklai;
Pakeitimas 14
4 straipsnio 3 dalies a punktas
(a) finansinio Bendrijos įnašo iki 440 mln. EUR projektams finansuoti;
(a) finansinio Bendrijos įnašo iki 410 mln. EUR projektams finansuoti, kuris gali būti padidintas bet kokia nepanaudota į einamąsias išlaidas perkelta Bendrijos įnašo dalimi, kaip numatyta 2 dalies b punkte;
Pakeitimas 15
6 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis
Finansinis reglamentas
1.  Bendroji įmonė ENIAC priima specialias finansines taisykles, pagrįstas reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 principais. Jos gali skirtis nuo to reglamento, kai to reikia atsižvelgiant į specifinius bendrosios įmonės ENIAC veiklos poreikius, su sąlyga, kad iš anksto bus gautas Komisijos sutikimas.
Finansinės taisyklės
1.  Bendrajai įmonei ENIAC taikomos finansinės taisyklės negali nukrypti nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, nebent to reikia atsižvelgiant į specifinius įmonės veiklos poreikius, su sąlyga, kad iš anksto bus gautas Komisijos sutikimas. Biudžeto valdymo institucijai pranešama apie tokius nukrypimus.
Pakeitimas 16
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Susitarusios su Valdyba Komisija ir valstybės narės gali komandiruoti pareigūnus į bendrąją įmonę ENIAC.
Pakeitimas 17
8 straipsnio 3 dalis
3.  Valdyba, susitarusi su Komisija, būtinas įgyvendinimo priemones priima Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnyje ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygose numatyta tvarka.
3.  Valdyba, susitarusi su Komisija, priima būtinas įgyvenimo priemones, susijusias su Europos Bendrijų ir dalyvaujančių valstybių narių pareigūnų komandiravimu ir papildomo personalo įdarbinimu.
Pakeitimas 18
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Bendroji įmonė ENIAC prisiima atsakomybę tik už savo įsipareigojimų vykdymą.
Pakeitimas 19
10 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Bendroji įmonė ENIAC neatsako už savo narių finansinių įsipareigojimų vykdymą. Ji neatsako už bet kurios ENIAC valstybės narės įsipareigojimų, susidarančių bendrajai įmonei ENIAC pradėjus vykdyti kvietimą teikti paraiškas, nevykdymą.
Pakeitimas 20
10 straipsnio 1 c dalis (nauja)
1c.  Narės neatsako už jokius bendrosios įmonės ENIAC įsipareigojimus. Narių finansinė atsakomybė yra vidaus atsakomybė tik bendrosios įmonės ENIAC atžvilgiu ir apsiriboja jų įsipareigojimu papildyti išteklius, kaip išdėstyta 4 straipsnyje.
Pakeitimas 21
12 straipsnio 2 dalis
2.  Ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija, padedama nepriklausomų ekspertų, atlieka tarpinius bendrosios įmonės ENIAC vertinimus. Tuomet vertinama bendrosios įmonės ENIAC veiklos kokybė ir veiksmingumas bei pažanga siekiant numatytų tikslų. Komisija kartu su pastabomis Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia to vertinimo išvadas.
2.  Ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 31 d. Komisija, padedama nepriklausomų ekspertų, atlieka ir pateikia tarpinį bendrosios įmonės ENIAC vertinimą. Tuomet vertinama bendrosios įmonės ENIAC veiklos kokybė ir veiksmingumas bei pažanga siekiant numatytų tikslų. Komisija kartu su pastabomis Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia to vertinimo išvadas. Į šio vertinimo rezultatus atsižvelgiama prireikus pakeisti mokslinių tyrimų darbotvarkę.
Pakeitimas 22
12 straipsnio 4 dalis
4.  Bendrosios įmonės ENIAC biudžeto įvykdymo sprendimą bendrosios įmonės ENIAC finansinėse taisyklėse numatyta tvarka priima Europos Parlamentas Tarybai rekomendavus.
4.  Bendrosios įmonės ENIAC biudžeto įvykdymo sprendimą bendrosios įmonės ENIAC finansinėse taisyklėse numatyta tvarka priima Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją.
Pakeitimas 23
16 straipsnis
Komisija ir AENEAS imasi visų būtinų parengiamųjų veiksmų bendrajai įmonei ENIAC įsteigti, kol visiškai pradės veikti jos organai.
Komisija ir AENEAS imasi visų būtinų parengiamųjų veiksmų bendrajai įmonei ENIAC įsteigti, kol visiškai pradės veikti jos organai ir užtikrina, kad bendroji įmonė ENIAC pradėtų visiškai veikti per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo.
Pakeitimas 24
17 straipsnis
Bendroji įmonė ENIAC su Belgija sudaro susitarimą dėl priėmimo, susijusį su biuro patalpų suteikimu, privilegijomis bei imunitetu ir kita parama, kurią Belgija teiks bendrajai įmonei ENIAC.
Bendroji įmonė ENIAC su Belgija sudaro priėmimo susitarimą dėl pagalbos, susijusios su biuro patalpų suteikimu, privilegijomis bei imunitetu ir kita parama, kurią Belgija teiks bendrajai įmonei ENIAC.
Pakeitimas 25
18 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.
Pakeitimas 26
Priedo 1 straipsnio 3 dalis
3.  Bendroji įmonė ENIAC įsteigiama nuo šių įstatų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje laikotarpiui, pasibaigsiančiam 2017 m. gruodžio 31 d.
3.  Bendroji įmonė ENIAC įsteigiama nuo šių įstatų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje laikotarpiui, pasibaigsiančiam 2017 m. gruodžio 31 d. Turi būti užtikrinta, kad 2013 m. po paskutinio kvietimo teikti paraiškas vis dar tebesitęsiantys projektai būtų įgyvendinami, stebimi ir finansuojami iki 2017 m.
Pakeitimas 28
Priedo 1 straipsnio 4 dalis
4.  Šis laikotarpis gali būti pratęstas iš dalies pakeičiant šiuos įstatus, remiantis 22 straipsnio nuostatomis, atsižvelgiant į pažangą, padarytą siekiant bendrosios įmonės ENIAC tikslų, ir su sąlyga, kad užtikrinamas jos finansinis tvarumas.
Išbraukta.
Pakeitimas 27
Priedo 1 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Bendroji įmonė ENIAC – tai įstaiga, nurodyta Finansinio reglamento 185 straipsnyje ir 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punkte.
Pakeitimas 29
Priedo 2 straipsnio 1 dalies c punktas
(c) skatina viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, skirtą telkti ir koncentruoti Bendrijos, atskirų šalių ir privačių veikėjų pastangas, didinti bendras investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą nanoelektronikos srityje ir skatinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą;
(c) skatina viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, skirtą telkti ir koncentruoti Bendrijos, atskirų šalių ir privačių veikėjų pastangas, didinti bendras investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą nanoelektronikos srityje, skatinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą ir kurti suinteresuotų nanoelektronikos pramonės subjektų, įskaitant verslo subjektus, MVĮ ir MTP institutus, sąveiką;
Pakeitimas 30
Priedo 2 straipsnio 1 dalies d punktas
(d) užtikrina nanoelektronikos BTI veiksmingumą ir pastovumą;
Išbraukta.
Pakeitimas 31
Priedo 2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
(ea) užtikrinti MVĮ dalyvavimą, kad bent 15 proc. gaunamų lėšų būtų skiriama MVĮ.
Pakeitimas 32
Priedo 2 straipsnio 2 dalies g punktas
(g) valdyti bendrosios įmonės ENIAC ryšius ir informacijos apie jos veiklą sklaidą atsižvelgiant į konfidencialumo įsipareigojimus;
(g) valdyti bendrosios įmonės ENIAC ryšius ir informacijos apie jos veiklą sklaidą atsižvelgiant į konfidencialumo įsipareigojimus ypatingą dėmesį skiriant ryšimas ir informacijos sklaidai MVĮ ir mokslinių tyrimų centrams;
Pakeitimas 33
Priedo 2 straipsnio 2 dalies h punktas
(h) skelbti informaciją apie projektus, įskaitant dalyvių pavadinimus ir bendrosios įmonės ENIAC finansinio įnašo sumą;
(h) skelbti informaciją apie projektus, įskaitant dalyvių pavadinimus ir kiekvienos bendrosios įmonės ENIAC narės finansinio įnašo sumą ir informaciją apie MVĮ dalyvavimą;
Pakeitimas 34
Priedo 3 straipsnio 2 dalies b punktas
(b) bet kuri šalis, kuri nėra ES narė, šalis kandidatė ir asocijuotoji šalis (toliau – trečioji šalis), vykdanti MTP politiką ar programas nanoelektronikos srityje;
Išbraukta.
Pakeitimas 35
Priedo 4 straipsnio 3 dalis
3.  Bet kokia paraiška dėl trečiųjų šalių narystės bendrojoje įmonėje ENIAC perduodama svarstyti Valdybai, kuri teikia rekomendaciją Komisijai. Komisija gali pateikti pasiūlymą iš dalies pakeisti šį reglamentą prisijungiant trečiajai šaliai, su sąlyga, kad derybos su bendrąja įmone ENIAC būtų sėkmingai užbaigtos.
Išbraukta.
Pakeitimas 36
Priedo 4 straipsnio 4 dalis
4.  Valdyba priima sprendimus dėl bet kokio kito juridinio asmens prisijungimo arba rekomendacijas dėl trečiųjų šalių prisijungimo atsižvelgdama į pareiškėjo svarbą ir galimą pridėtinę vertę siekiant bendrosios įmonės ENIAC tikslų.
4.  Valdyba priima sprendimus dėl bet kokio kito juridinio asmens prisijungimo atsižvelgdama į pareiškėjo svarbą ir galimą pridėtinę vertę siekiant bendrosios įmonės ENIAC tikslų.
Pakeitimas 37
Priedo 4 straipsnio 5 dalis
5.  Bet kuri narė gali pasitraukti iš bendrosios įmonės ENIAC. Pasitraukimas įsigalioja ir tampa neatšaukiamas praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo kitoms narėms, kuomet buvusioji narė atleidžiama nuo visų įsipareigojimų, išskyrus tuos, kurie jau buvo prisiimti prieš jos pasitraukimą.
5.  Bet kuri narė gali pasitraukti iš bendrosios įmonės ENIAC. Pasitraukimas įsigalioja ir tampa neatšaukiamas praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo kitoms narėms, kuomet buvusioji narė atleidžiama nuo visų įsipareigojimų, išskyrus tuos, kurie jau buvo prisiimti bendrosios įmonės ENIAC sprendimais pagal šiuos įstatus prieš narės pasitraukimą.
Pakeitimas 38
Priedo 6 straipsnio 1 dalies g punktas
(g)  Sprendimai priimami bent 75 % balsų dauguma, jeigu šiuose įstatuose aiškiai nenurodyta kitaip. Bendrija turi veto teisę visiems sprendimams, priimtiems šios Valdybos ir susijusiems su jos finansinio įnašo panaudojimu, natūrinių įnašų vertinimo metodika ir bet kokiais šių įstatų pakeitimais ir bendrosios įmonės ENIAC finansiniu reglamentu.
(g)  Sprendimai priimami bent 75 % balsų dauguma, jeigu šiuose įstatuose aiškiai nenurodyta kitaip. Bendrija turi veto teisę visiems sprendimams, priimtiems šios Valdybos ir susijusiems su jos finansinio įnašo panaudojimu, natūrinių įnašų vertinimo metodika ir bet kokiais šių įstatų pakeitimais ir bendrosios įmonės ENIAC finansinėmis taisyklėmis.
Pakeitimas 39
Priedo 6 straipsnio 2 dalies c punktas
(c) tvirtina bendrosios įmonės ENIAC finansinį reglamentą pagal šių įstatų 12 straipsnį;
(c) tvirtina bendrosios įmonės ENIAC finansines taisykles pagal šių įstatų 12 straipsnį, pasikonsultavusi su Komisija;
Pakeitimas 40
Priedo 7 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
(fa)  Viešųjų institucijų valdyba gali leisit valstybėms narėms, kurios nėra bendrosios įmonės ENIAC narės, dalyvauti jos veikloje stebėtojų teisėmis;
Pakeitimas 41
Priedo 7 straipsnio 3 dalies b punktas
(b)  Viešųjų institucijų taryba išsirenka primininką.
(b)  Viešųjų institucijų taryba kas dvejus metus renka pirmininką.
Pakeitimas 42
Priedo 9 straipsnio 2 dalis
2.  Vykdomąjį direktorių Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo ne daugiau kaip trejiems metams paskiria Valdyba. Įvertinusi vykdomojo direktoriaus darbo rezultatus, Valdyba jo paskyrimą gali vieną kartą pratęsti tolesniam ne daugiau kaip ketverių metų laikotarpiui.
2.  Vykdomąjį direktorių ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui skiria Valdyba, remdamasi Komisijos pasiūlytu kandidatų sąrašu, kuris sudaromas po to, kai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, visų Europos Sąjungos valstybių narių internete ir spaudoje paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas. Įvertinusi vykdomojo direktoriaus darbo rezultatus, Valdyba jo paskyrimą gali pratęsti tolesniam ne daugiau kaip trejų metų laikotarpiui, po kurio vėl taip pat paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas.
Pakeitimas 43
Priedo 9 straipsnio 3 dalies k punktas
(k) prireikus vykdyti projekto dalyvių finansinį auditą tiesiogiai arba per nacionalines viešąsias institucijas laikantis bendrosios įmonės ENIAC finansinio reglamento;
(k) prireikus vykdyti projekto dalyvių finansinį auditą tiesiogiai arba per nacionalines viešąsias institucijas laikantis bendrosios įmonės ENIAC finansinių taisyklių;
Pakeitimas 44
Priedo 9 straipsnio 4 dalies f punktas
(f) kvietimų į konkursus dėl bendrajai įmonei ENIAC reikalingų prekių ir (arba) paslaugų tvarkymą pagal bendrosios įmonės ENIAC finansinį reglamentą.
(f) kvietimų į konkursus dėl bendrajai įmonei ENIAC reikalingų prekių ir (arba) paslaugų tvarkymą pagal bendrosios įmonės ENIAC finansines taisykles.
Pakeitimas 45
Priedo 9 straipsnio 5 dalis
5.  Nefinansines sekretoriato užduotis bendroji įmonė ENIAC gali pagal sutartis perduoti vykdyti išorės paslaugų teikėjams. Tokios sutartys sudaromos vadovaujantis bendrosios įmonės ENIAC finansiniu reglamentu.
5.  Nefinansines sekretoriato užduotis bendroji įmonė ENIAC gali pagal sutartis perduoti vykdyti išorės paslaugų teikėjams. Tokios sutartys sudaromos vadovaujantis bendrosios įmonės ENIAC finansinėmis taisyklėmis.
Pakeitimas 46
Priedo 10 straipsnio 5 dalies c punktas
(c) projektuose dalyvaujančių MTP organizacijų, kurios padengia savo būtinųjų išlaidų dalį, siekdamos įvykdyti projektus, natūrinių įnašų. Jų bendras įnašas bendrosios įmonės ENIAC egzistavimo laikotarpiu yra lygus viešųjų institucijų įnašui arba už jį didesnis.
(c) išskyrus einamąsias bendrosios įmonės ENIAC išlaidas, nustatoma natūrinių įnašų vertė ir svarba vykdant bendrosios įmonės veiklą, o Valdyba sprendžia dėl jų priimtinumo. Valdyba patvirtina natūrinių įnašų vertinimo procedūrą, kuri grindžiama šiais principais:
- bendroji koncepcija bus grindžiama Septintosios bendrosios programos modus operandi, pagal kurį projektams skiriami natūriniai įnašai įvertinami vėliau vykstančio persvarstymo etapu;
- kaip gairės bus naudojamos ENIAC bendros įmonės finansinių taisyklių įgyvendinimo taisyklės;
- sprendžiant papildomus klausimus bus remiamasi tarptautiniais apskaitos standartais;
- įnašai bus vertinami remiantis atitinkamoje rinkoje bendrai priimtomis sąnaudomis (2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento* įgyvendinimo taisyklių 172 straipsnio 2 dalies b punktas).
Vertinimą atlieka nepriklausomas auditorius.
_________________
* OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais paketimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 478/2007 (OL L 111, 2007 4 28, p. 13).
Pakeitimas 47
Priedo 10 straipsnio 7 dalis
7.  Jeigu kuri nors bendrosios įmonės ENIAC narė nevykdytų įsipareigojimų dėl sutarto finansinio įnašo bendrajai įmonei ENIAC, vykdomasis direktorius sušaukia Valdybos posėdį, kad būtų nuspręsta, ar likusios narės turėtų panaikinti tos narės narystę ar imtis kokių nors kitų priemonių, kol ji įvykdys įsipareigojimus.
7.  Jeigu kuri nors bendrosios įmonės ENIAC narė nevykdytų įsipareigojimų dėl sutarto finansinio įnašo bendrajai įmonei ENIAC, vykdomasis direktorius šią narę informuotų apie tai raštu ir nustatytų priimtiną laikotarpį įnašui sumokėti. Jei per šį laikotarpį įnašas nesumokamas, vykdomasis direktorius sušaukia Valdybos posėdį, kad būtų nuspręsta, ar įsipareigojimų nevykdančios narės narystė turėtų būti panaikinta, ar turėtų būti imamasi kokių nors kitų priemonių, kol ji įvykdys įsipareigojimus.
Pakeitimas 48
Priedo 12 straipsnis
Finansinis reglamentas
1.  Bendrosios įmonės ENIAC finansinį reglamentą priima Valdyba.
Finansinės taisyklės
1.  Bendrosios įmonės ENIAC finansines taisykles priima Valdyba, pasikonsultavusi su Komisija.
2.  Finansinis reglamentas grindžiamas finansinio pagrindų reglamento principais; į jį įtraukiamos bendrosios įmonės ENIAC biudžeto planavimo ir įvykdymo nuostatos. Finansinis reglamentas gali skirtis nuo finansinio pagrindų reglamento, kai to reikia atsižvelgiant į specifinius bendrosios įmonės ENIAC veiklos poreikius, su sąlyga, kad iš anksto bus gautas Komisijos sutikimas.
2.  Bendrosios įmonės ENIAC finansinės taisyklės negali nukrypti nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, nebent to reikia atsižvelgiant į specifinius įmonės veiklos poreikius, ir su sąlyga, kad iš anksto bus gautas Komisijos sutikimas. Apie tokius nukrypimus pranešama biudžeto valdymo institucijai.
3.  Bendrosios įmonės ENIAC biudžeto įvykdymo sprendimą tvarka, kuri numatoma bendrosios įmonės ENIAC finansiniame reglamente, priima Europos Parlamentas Tarybai rekomendavus.
3.  Bendrosios įmonės ENIAC biudžeto įvykdymo sprendimą priima Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją.
Pakeitimas 49
Priedo 13 straipsnio 1 dalis
1.  Daugiamečiame strateginiame plane nurodoma bendrosios įmonės ENIAC tikslų siekimo strategija ir planai, įskaitant mokslinių tyrimų darbotvarkę.
1.  Daugiamečiame strateginiame plane nurodoma bendrosios įmonės ENIAC tikslų siekimo strategija ir planai, įskaitant mokslinių tyrimų darbotvarkę. Po to, kai daugiametį strateginį planą patvirtina Valdyba, jis paskelbiamas viešai.
Pakeitimas 50
Priedo 13 straipsnio 2 dalis
2.  Metinėje darbo programoje nurodoma kvietimų teikti paraiškas, kurių reikia mokslinių tyrimų darbotvarkei įgyvendinti, apimtis ir biudžetas konkretiems metams.
2.  Metinėje darbo programoje nurodoma kvietimų teikti paraiškas, kurių reikia mokslinių tyrimų darbotvarkei įgyvendinti, apimtis ir biudžetas konkretiems metams. Po to, kai metinę darbo programą patvirtina Valdyba, ji paskelbiama viešai.
Pakeitimas 51
Priedo 13 straipsnio 3 dalis
3.  Metiniame veiklos įgyvendinimo plane nurodomas visos bendrosios įmonės ENIAC veiklos vykdymo planas konkretiems metams, įskaitant suplanuotus kvietimus teikti paraiškas ir veiksmus, kuriuos reikia atlikti vykdant konkursus. Vykdomasis direktorius Valdybai pateikia metinį veiklos įgyvendinimo planą kartu su metiniu biudžeto planu.
3.  Metiniame veiklos įgyvendinimo plane nurodomas visos bendrosios įmonės ENIAC veiklos vykdymo planas konkretiems metams, įskaitant suplanuotus kvietimus teikti paraiškas ir veiksmus, kuriuos reikia atlikti vykdant konkursus. Vykdomasis direktorius Valdybai pateikia metinį veiklos įgyvendinimo planą kartu su metiniu biudžeto planu. Po to, kai metinį veiklos įgyvendinimo planą patvirtina Valdyba, jis paskelbiamas viešai.
Pakeitimas 52
Priedo 13 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa
Vykdomasis direktorius pateikia metinę veiklos ataskaitą kartu su metine atskaitomybe ir balansu.
Vykdomasis direktorius pateikia metinę veiklos ataskaitą kartu su metine atskaitomybe ir balansu. Metinėje veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie MVĮ dalyvavimą bendrosios įmonės ENIAC veikloje bei MTP veikloje.
Pakeitimas 53
Priedo 13 straipsnio 6 dalis
6.  Bendrosios įmonės laikinoji atskaitomybė pateikiama Komisijai ir Europos Bendrijų Audito Rūmams (toliau – Audito Rūmai) per du mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos. Audito rūmai iki birželio 15 dienos skaičiuojant nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos pateikia savo pastabas dėl bendrosios įmonės laikinosios atskaitomybės.
6.  Bendrosios įmonės laikinoji atskaitomybė pateikiama Komisijai, Europos Bendrijų Audito Rūmams (toliau – Audito Rūmai) ir biudžeto valdymo institucijai per du mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos. Audito Rūmai iki birželio 15 dienos skaičiuojant nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos pateikia savo pastabas dėl bendrosios įmonės laikinosios atskaitomybės.
Pakeitimas 54
Priedo 14 straipsnio 3 dalis
3.  Siekdama sudaryti galimybes projektams įgyvendinti ir viešajam finansavimui suteikti, bendroji įmonė ENIAC sudaro administracinius susitarimus su nacionaliniais subjektais, tuo tikslu paskirtais ENIAC valstybių narių, vadovaujantis bendrosios įmonės ENIAC finansiniu reglamentu.
3.  Siekdama sudaryti galimybes projektams įgyvendinti ir viešajam finansavimui suteikti, bendroji įmonė ENIAC sudaro administracinius susitarimus su nacionaliniais subjektais, tuo tikslu paskirtais ENIAC valstybių narių, vadovaujantis bendrosios įmonės ENIAC finansinėmis taisyklėmis.
Pakeitimas 55
Priedo 15 straipsnio 4 dalies a punktas
(a)  Kvietimai teikti paraiškas, kuriuos pradeda vykdyti bendroji įmonė ENIAC, yra skirti dalyviams, įsisteigusiems ENIAC valstybėse narėse ir bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar asocijuotojoje šalyje.
(a)  Kvietimai teikti paraiškas, kuriuos pradeda vykdyti bendroji įmonė ENIAC, yra skirti dalyviams, įsisteigusiems ENIAC valstybėse narėse ir bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar asocijuotojoje šalyje. Kvietimai teikti paraiškas paskelbiami kuo plačiau, įskaitant internetą ir spaudą visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.
Pakeitimas 56
Priedo 17 straipsnio 1 dalis
1.  Darbuotojų ištekliai nustatomi darbuotojų plane, pateikiamame metiniame biudžeto plane.
1.  Darbuotojų ištekliai nustatomi darbuotojų plane, pateikiamame metiniame biudžeto plane, ir Komisija juos kartu su Europos Sąjungos preliminariu biudžeto projektu perduoda Europos Parlamentui bei Tarybai.
Pakeitimas 57
Priedo 17 straipsnio 2 dalis
2.  Bendrosios įmonės ENIAC darbuotojai yra laikinieji tarnautojai ir sutartininkai, dirbantys pagal nustatytos trukmės darbo sutartis, kurias galima vieną kartą pratęsti, kad visa ilgiausia jų trukmė būtų septyneri metai.
2.  Bendrosios įmonės ENIAC darbuotojai yra laikinieji tarnautojai ir sutartininkai, dirbantys pagal nustatytos trukmės darbo sutartis, kurias galima du kartus pratęsti, kad visa ilgiausia jų trukmė būtų dešimt metų. Be to, susitarusi su Valdyba Komisija gali komandiruoti pareigūnus į bendrąją įmonę ENIAC.
Pakeitimas 58
Priedo 21 straipsnio 5 dalis
5.  Jeigu bet koks fizinis turtas buvo sutvarkytas kaip numatyta 4 dalyje, bet koks kitas turtas naudojamas bendrosios įmonės ENIAC įsipareigojimams ir jos likvidavimo išlaidoms padengti. Bet koks perteklius ar deficitas paskirstomas arba padalijamas likvidavimo metu įmonei priklausančioms narėms, proporcingai pagal jų faktinį įnašą bendrajai įmonei ENIAC.
5.  Jeigu bet koks fizinis turtas buvo sutvarkytas kaip numatyta 4 dalyje, bet koks kitas turtas naudojamas bendrosios įmonės ENIAC įsipareigojimams ir jos likvidavimo išlaidoms padengti. Bet koks perteklius paskirstomas likvidavimo metu įmonei priklausančioms narėms, proporcingai pagal jų faktinį įnašą bendrajai įmonei ENIAC.
Pakeitimas 59
Priedo 22 straipsnio 3 dalis
3.  Pasiūlymus iš dalies keisti šiuos įstatus pagal 6 straipsnio nuostatas patvirtina Valdyba ir pateikia Komisijai, kad ji priimtų sprendimą.
3.  Pasiūlymus iš dalies keisti šiuos įstatus pagal 6 straipsnio nuostatas patvirtina Valdyba ir pateikia Komisijai, kad ši priimtų sprendimą, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.
Pakeitimas 61
Priedo 23 straipsnio 2 dalies i punktas
(i)  "Prieigos teisė" reiškia neišimtines licencijas ir naudotojo teises į naujas ir pirmines žinias, išskyrus teisę į sublicencijas, jeigu projekto susitarime nesusitarta kitaip.
(i)  "Prieigos teisė" reiškia neišimtines licencijas ir naudotojo teises į naujas ir pirmines žinias, kurios turi būti suteikiamos pagal projekto susitarimą, išskyrus teisę į sublicencijas, jeigu projekto susitarime nesusitarta kitaip.
Pakeitimas 62
Priedo 23 straipsnio 3 dalies 3.2.1 punktas
3.2.1.  To paties projekto dalyviai tarpusavyje sudaro projekto susitarimą, kuriame, inter alia, reguliuojamos prieigos teisės, suteikiamos pagal šį straipsnį. Projekto dalyviai gali apibrėžti, kokių pirminių žinių reikia projektui vykdyti, ir prireikus susitarti pašalinti tam tikras pirmines žinias.
3.2.1.  To paties projekto dalyviai tarpusavyje sudaro projekto susitarimą, kuriame, inter alia, reguliuojamos prieigos teisės, suteikiamos pagal šį straipsnį. Projekto dalyvių sprendimu gali būti suteikta daugiau prieigos teisių nei reikalaujama šiame straipsnyje. Projekto dalyviai gali apibrėžti, kokių pirminių žinių reikia projektui vykdyti, ir prireikus susitarti pašalinti tam tikras pirmines žinias.
Pakeitimas 63
Priedo 23 straipsnio 3 dalies 3.2.4 punktas
3.2.4.  To paties projekto dalyviai naudojasi prieigos prie pirminių žinių teisėmis, jeigu to reikia norint pasinaudoti jų pačių to projekto naujomis žiniomis, su sąlyga, kad pirminių žinių savininkas turi teisę jas suteikti. Tokios prieigos teisės suteikiamos neišimtiniu pagrindu teisingomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis.
3.2.4.  To paties projekto dalyviai naudojasi prieigos prie pirminių žinių teisėmis, jeigu to reikia norint pasinaudoti jų pačių to projekto naujomis žiniomis, su sąlyga, kad pirminių žinių savininkas turi teisę jas suteikti. Tokios prieigos teisės suteikiamos neišimtiniu pagrindu ir be teisės perduoti teisingomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis.
Pakeitimas 64
Priedo 23 straipsnio 3 dalies 3.3.1 punktas
3.3.1.  Kai iš naujų žinių galima gauti pelno, jų savininkas: i) pasirūpina tinkama ir veiksminga jų apsauga, deramai atsižvelgęs į savo ir kitų susijusio projekto dalyvių teisėtus interesus, visų pirma komercinius interesus, ir ii) naudojasi jomis arba užtikrina, kad jos yra naudojamos.
3.3.1.  Kai iš naujų žinių galima gauti pelno, jų savininkas: i) pasirūpina tinkama ir veiksminga jų apsauga ir ii) naudojasi jomis arba sutiekia licenciją naudotis nemokant autorinių mokesčių arba teisingomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, deramai atsižvelgęs į savo ir kitų susijusio projekto dalyvių teisėtus interesus, visų pirma komercinius interesus.
Pakeitimas 65
Priedo 23 straipsnio 3 dalies 3.4.1 punktas
3.4.1.  Dalyvis, perduodamas naujų žinių nuosavybę, jų perėmėjui perduoda savo įsipareigojimus, susijusius su šiomis naujomis žiniomis, įskaitant įsipareigojimą perduoti tuos įsipareigojimus bet kokiam vėlesniam teisių perėmėjui. Šie įsipareigojimai apima įsipareigojimus, susijusius su prieigos teisių suteikimu, sklaida ir naudojimu.
3.4.1.  Dalyvis, perduodamas naujų žinių nuosavybę, jų perėmėjui perduoda savo įsipareigojimus, susijusius su šiomis naujomis žiniomis, įskaitant įsipareigojimą perduoti tuos įsipareigojimus bet kokiam vėlesniam teisių perėmėjui. Šie įsipareigojimai apima įsipareigojimus, susijusius su prieigos teisių suteikimu, sklaida ir naudojimu. Atlikdamas tokį perdavimą, minėtasis dalyvis kitiems to paties projekto dalyviams iš anksto praneša perėmėjo vardą ir kontaktinę informaciją.
Pakeitimas 66
Priedo 23 straipsnio 3 dalies 3.4.2 punktas
3.4.2.  Atsižvelgiant į konfidencialumo įsipareigojimus, kai projekto dalyvis turi perduoti savo įsipareigojimus, kad suteiktų prieigos teises, jis iš anksto mažiausiai prieš 45 dienas įspėja kitus dalyvius apie numatomą perdavimą, kartu suteikdamas pakankamai informacijos apie numatomą naują naujų žinių savininką, kad kiti dalyviai galėtų naudotis savo prieigos teisėmis. Per 30 dienų nuo įspėjimo ar per kitą raštu sutartą terminą bet kuris kitas dalyvis gali paprieštarauti bet kokiam numatomam nuosavybės perdavimui, jei tai neigiamai paveiktų jo prieigos teises. Jei kuris nors iš kitų dalyvių įrodo, kad jų prieigos teisėms būtų padarytas neigiamas poveikis, numatytas nuosavybės perdavimas neįvyksta, kol tarp susijusių dalyvių nepasiekiamas susitarimas.
Išbraukta.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).
(2) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika