Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0122(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0486/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0486/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 11/12/2007 - 9.12

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0589

Pieņemtie teksti
PDF 535kWORD 198k
Otrdiena, 2007. gada 11. decembris - Strasbūra
ENIAC kopuzņēmuma izveide *
P6_TA(2007)0589A6-0486/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu ENIAC (COM(2007)0356 – C6-0275/2007 – 2007/0122(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0356),

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1) (Finanšu regula), un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(2), un jo īpaši tā 47. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 171. un 172. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6-0275/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A6-0486/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītajai atsauces summai jāatbilst pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas 2007.-2013. gadam 1.a izdevumu kategorijas maksimālajam apjomam un 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punkta noteikumiem; atzīmē, ka attiecībā uz jebkādu finansējumu pēc 2013. gada, tiks novērtēta tā atbilstība sarunām par nākamo finanšu shēmu;

3.   atgādina, ka Budžeta komitejas atzinums nemazina nozīmi, kas ir 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punktā noteiktajai procedūrai, kura attiecas uz kopuzņēmuma ENIAC izveidi;

4.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK Līguma 250. panta 2. punktu;

5.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

6.   prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

7.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
8. apsvērums
(8)  Ar KTI nanoelektronikas jomā ir jāizveido ilgtspējīga publiskā un privātā sektora partnerība, kā arī jāveicina privātā sektora un valsts investīcijas un jāpalielina to apjoms nanoelektronikas jomā Eiropā, kas šajā regulā aptver dalībvalstis un Septītās programmas asociētās valstis. KTI nanoelektronikas jomā jāsasniedz pamatprogrammas, nozares, nacionālo pētniecības un attīstības programmu un starpvaldību pētniecības un attīstības shēmu resursu un finansējuma efektīva koordinācija un sinerģija, tādējādi veicinot Eiropas turpmāko izaugsmi, konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību. Visbeidzot tās mērķim jābūt šādam: veicināt sadarbību starp visām ieinteresētajām aprindām, proti, nozares pārstāvjiem, valsts iestādēm, akadēmiskajām aprindām un pētniecības centriem, apvienojot un mērķtiecīgi virzot pētniecības centienus.
(8)  Ar KTI nanoelektronikas jomā ir jāizveido ilgtspējīga publiskā un privātā sektora partnerība, kā arī jāveicina privātā sektora un valsts investīcijas un jāpalielina to apjoms nanoelektronikas jomā Eiropā, kas šajā regulā aptver dalībvalstis un Septītās programmas asociētās valstis. KTI nanoelektronikas jomā jāsasniedz pamatprogrammas, nozares, nacionālo pētniecības un attīstības programmu un starpvaldību pētniecības un attīstības shēmu resursu un finansējuma efektīva koordinācija un sinerģija, tādējādi veicinot Eiropas turpmāko izaugsmi, konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību. Visbeidzot tās mērķim jābūt šādam: veicināt sadarbību starp visām ieinteresētajām aprindām, proti, nozares pārstāvjiem, valsts iestādēm, akadēmiskajām aprindām un pētniecības centriem, tostarp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), un apvienojot un mērķtiecīgi virzot pētniecības centienus.
Grozījums Nr. 2
11. apsvērums
(11)  Ņemot vērā nanoelektronikas jomā uzsāktās KTI izvirzīto mērķu vērienīgumu un mērogu, piesaistāmo finanšu un tehnisko resursu apjomu un vajadzību sasniegt resursu un finansējuma efektīvu koordināciju un sinerģiju, ir nepieciešama Kopienas rīcība. Tāpēc saskaņā ar Līguma 171. pantu ir jāizveido kopuzņēmums (turpmāk tekstā ‐ "kopuzņēmums ENIAC") kā juridiska persona nanoelektronikas jomā uzsāktās KTI īstenošanai. Lai nodrošinātu Septītajā pamatprogrammā uzsākto pētniecības un attīstības pasākumu pienācīgu pārvaldību, kopuzņēmums ENIAC jāizveido uz laikposmu, kurš beidzas 2017. gada 31. decembrī un kuru var pagarināt.
(11)  Ņemot vērā nanoelektronikas jomā uzsāktās KTI izvirzīto mērķu vērienīgumu un mērogu, piesaistāmo finanšu un tehnisko resursu apjomu un vajadzību sasniegt resursu un finansējuma efektīvu koordināciju un sinerģiju, ir nepieciešama Kopienas rīcība. Tāpēc saskaņā ar Līguma 171. pantu ir jāizveido kopuzņēmums (turpmāk tekstā ‐ "kopuzņēmums ENIAC") kā juridiska persona nanoelektronikas jomā uzsāktās KTI īstenošanai. Lai nodrošinātu Septītajā pamatprogrammā uzsākto pētniecības un attīstības pasākumu pienācīgu pārvaldību, kopuzņēmums ENIAC jāizveido uz laikposmu, kurš beidzas 2017. gada 31. decembrī. Ir jānodrošina, ka pēc pēdējā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 2013. gadā uzsāktie projekti tiek īstenoti, uzraudzīti un finansēti līdz 2017. gadam.
Grozījums Nr. 3
12. apsvērums
(12)  Kopuzņēmumam ENIAC ir jābūt Kopienu izveidotai struktūrai, un Eiropas Parlamentam pēc Padomes ieteikuma jāizdod apstiprinājums par tā budžeta izpildi. Tomēr jāņem vērā arī specifika, kas saistīta ar to, ka KTI ir publiskā un privātā sektora partnerība, un jo īpaši ar privātā sektora ieguldījumiem tā budžetā.
12)  Kopuzņēmumam ENIAC ir jābūt Kopienu izveidotai struktūrai, un Eiropas Parlamentam, ņemot vērā Padomes ieteikumu, jāapstiprina tā budžeta izpilde.
Grozījums Nr. 4
12.a apsvērums (jauns)
(12a)  Kopienai un publiskajām ieinteresētajām pusēm jācenšas atzīt iespējas, ko sniedz kopīgas tehnoloģiju ierosmes kā jauni mehānismi publiskā un privātā sektora partnerībai, un tām jāsadarbojas ar privātajām ieinteresētajām personām, lai rastu efektīvāku risinājumu vispārējā Eiropas Savienības budžeta izpildei.
Grozījums Nr. 5
14. apsvērums
(14)  Kopuzņēmuma ENIAC mērķi jāīsteno, apkopojot publiskā un privātā sektora resursus, lai atbalstītu projektu veidā īstenotus pētniecības un attīstības pasākumus. Tāpēc kopuzņēmumam ENIAC ir jābūt spējīgam organizēt uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kuros konkursa kārtībā atlasa projektus pētniecības programmas daļu īstenošanai. Veicot šādus pētniecības un attīstības pasākumus, jāievēro Septītajā pamatprogrammā piemērojamie ētikas pamatprincipi.
(14)  Kopuzņēmuma ENIAC mērķi jāīsteno, apkopojot publiskā un privātā sektora resursus, lai atbalstītu projektu veidā īstenotus pētniecības un attīstības pasākumus un eksperimentālo paraugu izstrādi. Tāpēc kopuzņēmumam ENIAC ir jābūt spējīgam organizēt uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kuros konkursa kārtībā atlasa projektus pētniecības programmas daļu īstenošanai. Veicot šādus pētniecības un attīstības pasākumus, jāievēro Septītajā pamatprogrammā piemērojamie ētikas pamatprincipi.
Grozījums Nr. 6
22. apsvērums
(22)  Lai nodrošinātu stabilu nodarbināšanas kārtību un vienādu attieksmi pret personālu, kā arī piesaistītu kvalificētu augstākā līmeņa zinātnisko un tehnisko personālu, attiecībā uz visu kopuzņēmumā ENIAC nodarbināto personālu jāpiemēro Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (turpmāk tekstā ‐ "noteikumi par personālu").
Lai nodrošinātu efektīvu kopuzņēmuma ENIAC darbību, kā arī piesaistītu kvalificētu augstākā līmeņa zinātnisko un tehnisko personālu, vienojoties ar ENIAC kopuzņēmuma Valdi, Komisija un iesaistītās dalībvalstis var norīkot darbā kopuzņēmumā ENIAC tik ierēdņu, cik nepieciešams, un pieņemt darbā pārējos līgumdarbiniekus, ņemot vērā to, ka izmaksas personālam jāsaglabā zemas un kopuzņēmuma ENIAC izveides termiņš ir īss.
Grozījums Nr. 7
26. apsvērums
(26)  Iepriekš saņemot Komisijas piekrišanu, kopuzņēmumam ENIAC jāpieņem īpaši finanšu noteikumi, kuros ņemtas vērā tā īpašās darbības vajadzības, kas rodas jo īpaši tāpēc, ka efektīvi un laikus jāapvieno Kopienas un valsts finansējums pētniecības un attīstības pasākumu atbalstam. Noteikumu pamatā jābūt principiem, kas izklāstīti Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulā (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam1.
(26)  Finanšu noteikumos, ko piemēro kopuzņēmumam ENIAC, nedrīkst būt atkāpes no Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam1, ja vien šādas atkāpes nav saistītas ar īpašām darbības vajadzībām, jo īpaši tāpēc, ka efektīvi un laikus jāapvieno Kopienas un valsts finansējums pētniecības un attīstības pasākumu atbalstam. Lai pieņemtu noteikumus, kuros ir atkāpes no Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, iepriekš jāsaņem Komisijas piekrišana. Par atkāpēm jāinformē budžeta lēmējinstitūcija.
_____________________
1 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
_____________________
1 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp. Labotā versija OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.
Grozījums Nr. 8
1. panta 1. punkts
1.  Lai īstenotu nanoelektronikas jomā uzsākto kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu (turpmāk tekstā ‐ "KTI"), uz laikposmu, kas beidzas 2017. gada 31. decembrī, tiek dibināts kopuzņēmums Līguma 171. panta nozīmē (turpmāk tekstā ‐ "kopuzņēmums ENIAC"). Minēto laikposmu var pagarināt, pārskatot šo regulu.
1.  Lai īstenotu nanoelektronikas jomā uzsākto kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu (turpmāk tekstā ‐ "KTI"), uz laikposmu, kas beidzas 2017. gada 31. decembrī, tiek dibināts kopuzņēmums Līguma 171. panta nozīmē (turpmāk tekstā ‐ "kopuzņēmums ENIAC"). Ir jānodrošina, ka pēc pēdējā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 2013. gadā uzsāktie projekti tiek īstenoti, uzraudzīti un finansēti līdz 2017. gadam. Kopuzņēmums ENIAC ir tāda struktūra, kas minēta Finanšu regulas 185. pantā un 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punktā.
Grozījums Nr. 9
2. panta b) apakšpunkts
b) atbalsta pētniecības programmas īstenošanai vajadzīgos pasākumus (turpmāk tekstā ‐ "pētniecības un attīstības pasākumi"), proti, piešķir finansējumu dalībniekiem projektos, kuri konkursa kārtībā atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus;
b) atbalsta pētniecības programmas īstenošanai vajadzīgos pasākumus (turpmāk tekstā ‐ "pētniecības un attīstības pasākumi"), proti, piešķir finansējumu dalībniekiem projektos, kuri konkursa kārtībā atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus saistībā ar pētniecības un attīstības pasākumiem un eksperimentālu paraugu izstrādi;
Grozījums Nr. 10
2. panta c) apakšpunkts
c) veicina publiskā un privātā sektora partnerību, kuras mērķis ir mobilizēt un apvienot Kopienas, valsts un privātos centienus, palielināt kopējās investīcijas nanoelektronikas pētniecībā un attīstībā un sekmēt publiskā un privātā sektora sadarbību;
c) veicina publiskā un privātā sektora partnerību, kuras mērķis ir mobilizēt un apvienot Kopienas, valsts un privātos centienus, palielināt kopējās investīcijas nanoelektronikas pētniecībā un attīstībā, sekmēt publiskā un privātā sektora sadarbību un iegūt lielāku efektivitāti, apvienojot nanoelektronikas nozares ieinteresēto pušu, tostarp korporatīvo uzņēmumu, MVU un pētniecības un attīstības institūtu centienus;
Grozījums Nr. 11
2. panta d) apakšpunkts
d) nodrošina nanoelektronikas jomā uzsāktās KTI efektivitāti un ilgtspējību;
svītrots
Grozījums Nr. 12
3. panta 2. punkta b) apakšpunkts
b) jebkura valsts, kas nav ES dalībvalsts, kandidātvalsts vai asociētā valsts (turpmāk tekstā ‐ "trešā valsts") un kam ir pētniecības un attīstības politika vai programma nanoelektronikas jomā;
svītrots
Grozījums Nr. 13
4. panta 2. punkta b) apakšpunkts
b)  Kopienas finanšu ieguldījums līdz 10 miljoniem euro;
b)  Kopienas finanšu ieguldījums līdz EUR 10 miljoniem, ko veic ar iemaksām pa daļām līdz EUR 1,5 miljoniem gadā vai ar summu, kas līdzvērtīga 50 % ieguldījumu attiecībā uz AENEAS, izvēloties mazāko summu; jebkādai šā ieguldījuma daļai, kura nav izlietota attiecīgā gada laikā, ir jābūt pieejamai turpmākajos gados, lai finansētu pētniecības un attīstības pasākumus;
Grozījums Nr. 14
4. panta 3. punkta a) apakšpunkts
a) ar Kopienas finanšu ieguldījumu līdz 440 miljoniem euro projektu finansēšanai;
a) ar Kopienas finanšu ieguldījumu līdz EUR 440 miljoniem projektu finansēšanai, un kuru var palielināt par kādu Kopienas ieguldījumu neizlietoto daļu darbības izmaksu segšanai, kā paredzēts 2. punkta b) apakšpunktā;
Grozījums Nr. 15
6. panta virsraksts un 1. punkts
Finanšu noteikumi
1.  Kopuzņēmums ENIAC pieņem īpašus finanšu noteikumus, kuru pamatā ir Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 principi. Tajos var pieļaut atkāpes no minētās regulas, ja tas nepieciešams īpašām kopuzņēmuma ENIAC darbības vajadzībām un iepriekš ir saņemta Komisijas piekrišana.
Finanšu noteikumi
1.  Finanšu noteikumos, ko piemēro kopuzņēmumam ENIAC, nedrīkst būt atkāpes no Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, ja vien šādas atkāpes nav saistītas ar īpašām darbības vajadzībām un ja tās ir iepriekš saskaņotas ar Komisiju. Par atkāpēm informē budžeta lēmējinstitūciju.
Grozījums Nr. 16
8. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Komisija un dalībvalstis var, vienojoties ar kopuzņēmuma Valdi, norīkot attiecīgu skaitu ierēdņu darbā kopuzņēmumā ENIAC.
Grozījums Nr. 17
8. panta 3. punkts
3.  Vienojoties ar Komisiju, Valde pieņem vajadzīgos īstenošanas pasākumus saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 110. pantā un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā.
3.  Vienojoties ar Komisiju, Valde pieņem vajadzīgos īstenošanas pasākumus attiecībā uz Eiropas Kopienu un iesaistīto dalībvalstu ierēdņu nosūtīšanu darbā, kā arī uz papildu personāla nodarbinātību.
Grozījums Nr. 18
10. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Kopuzņēmums ENIAC ir pilnībā atbildīgs par savu saistību izpildi.
Grozījums Nr. 19
10. panta 1.b punkts (jauns)
1.b Kopuzņēmums ENIAC nav atbildīgs par tā dalībnieku finanšu saistību ievērošanu. Tas nav atbildīgs ne par vienu ENIAC dalībvalsti, kas nepilda savas saistības, kuras izriet no kopuzņēmuma ENIAC izsludinātiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.
Grozījums Nr. 20
10. panta 1.c punkts (jauns)
1.c Dalībnieki nav atbildīgi par kopuzņēmuma ENIAC finanšu saistību izpildi. Dalībnieku finansiālā atbildība ir tikai to iekšējā atbildība pret kopuzņēmumu ENIAC, nepārsniedzot saistības veikt ieguldījumu resursos, kā noteikts 4. pantā.
Grozījums Nr. 21
12. panta 2. punkts
2.  Komisija ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī un 2015. gada 31. decembrī veic kopuzņēmuma ENIAC starpposma novērtēšanu, piesaistot neatkarīgus ekspertus. Šis novērtējums attiecas uz kopuzņēmuma ENIAC darbības kvalitāti un efektivitāti, kā arī panākumiem izvirzīto mērķu sasniegšanā. Komisija novērtējuma secinājumus un savus atzinumus dara zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei.
2.  Komisija ne vēlāk kā 2011. gada 31. decembrī iesniedz kopuzņēmuma ENIAC novērtējumu, ko sagatavo, piesaistot neatkarīgus ekspertus. Šis novērtējums attiecas uz kopuzņēmuma ENIAC darbības kvalitāti un efektivitāti, kā arī panākumiem izvirzīto mērķu sasniegšanā. Komisija novērtējuma secinājumus un savus atzinumus dara zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei. Novērtējuma rezultātus ņem vērā, lai attiecīgā gadījumā izdarītu korekcijas izpētes programmā.
Grozījums Nr. 22
12. panta 4. punkts
4.  Apstiprinājumu par kopuzņēmuma ENIAC budžeta izpildi dod Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, ievērojot procedūru, kas paredzēta kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumos.
4.  Eiropas Parlaments, ņemot vērā Padomes ieteikumu, apstiprina kopuzņēmuma ENIAC budžeta izpildi.
Grozījums Nr. 23
16. pants
Komisija un AENEAS veic visas sagatavošanas darbības, kas vajadzīgas kopuzņēmuma ENIAC izveidošanai, līdz tā struktūrvienības ir pilnībā gatavas darbam.
Komisija un AENEAS veic visas sagatavošanas darbības, kas vajadzīgas kopuzņēmuma ENIAC izveidošanai, līdz tā struktūrvienības ir pilnībā gatavas darbam, un nodrošina kopuzņēmuma ENIAC pilnīgu gatavību darbam trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
Grozījums Nr. 24
17. pants
Starp kopuzņēmumu ENIAC un Beļģiju noslēdz uzņēmējas valsts nolīgumu par biroja izvietošanu, privilēģijām un neaizskaramību, un citu atbalstu, ko Beļģijai jāsniedz kopuzņēmumam ENIAC.
Starp kopuzņēmumu ENIAC un Beļģiju noslēdz uzņēmējas valsts nolīgumu par palīdzību saistībā ar biroja izvietošanu, privilēģijām un neaizskaramību un citu atbalstu, ko Beļģijai jāsniedz kopuzņēmumam ENIAC.
Grozījums Nr. 25
18. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". Tās darbība beidzas 2017. gada 31. decembrī.
Grozījums Nr. 26
Pielikuma 1. panta 3. punkts
3.  Kopuzņēmumu ENIAC uzskata par izveidotu dienā, kad šos statūtus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uz laikposmu, kas beidzas 2017. gada 31. decembrī.
3.  Kopuzņēmumu ENIAC uzskata par izveidotu dienā, kad šos statūtus publicē "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", uz laikposmu, kas beidzas 2017. gada 31. decembrī. Ir jānodrošina, ka pēc pēdējā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 2013. gadā uzsāktie projekti tiek īstenoti un finansēti līdz 2017. gada beigām.
Grozījums Nr. 28
Pielikuma 1. panta 4. punkts
4.  Izdarot grozījumus šajos statūtos saskaņā ar 22. panta noteikumiem, šo laikposmu var pagarināt, ņemot vērā rezultātus kopuzņēmuma ENIAC mērķu sasniegšanā, ja vien tiek nodrošināta tā finansiāla ilgtspējība.
svītrots
Grozījums Nr. 27
Pielikuma 1. panta 5.a punkts (jauns)
5.a Kopuzņēmums ENIAC ir tāda struktūra, kas minēta Finanšu regulas 185. pantā un 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punktā.
Grozījums Nr. 29
Pielikuma 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts
c) veicina publiskā un privātā sektora partnerību, kuras mērķis ir mobilizēt un apvienot Kopienas, valsts un privātos centienus, palielināt kopējās investīcijas nanoelektronikas pētniecībā un attīstībā un veicināt publiskā un privātā sektora sadarbību;
c) veicina publiskā un privātā sektora partnerību, kuras mērķis ir mobilizēt un apvienot Kopienas, valsts un privātos centienus, palielināt kopējās investīcijas nanoelektronikas pētniecībā un attīstībā, sekmēt publiskā un privātā sektora sadarbību un iegūt lielāku efektivitāti, apvienojot nanoelektronikas nozares visu ieinteresēto pušu, tostarp uzņēmumu, MVU un pētniecības un attīstības institūtu, centienus;
Grozījums Nr. 30
Pielikuma 2. panta 1. punkta d) apakšpunkts
d) nodrošina nanoelektronikas jomā uzsāktās KTI efektivitāti un ilgtspējību;
svītrots
Grozījums Nr. 31
Pielikuma 2. panta 2. punkta ea) apakšpunkts (jauns)
(ea) nodrošināt MVU līdzdalību, lai tiem varētu piešķirt vismaz 15 % pieejamā finansējuma.
Grozījums Nr. 32
Pielikuma 2. panta 2. punkta g) apakšpunkts
g) pārvaldīt kopuzņēmuma ENIAC pasākumu publiskošanu un izplatīšanu, ievērojot prasības par konfidencialitāti;
g) pārvaldīt kopuzņēmuma ENIAC pasākumu publiskošanu un izplatīšanu, īpašu vērību pievēršot pasākumu publiskošanai un izplatīšanai MVU un pētniecības centru vidū un ievērojot prasības par konfidencialitāti;
Grozījums Nr. 33
Pielikuma 2. panta 2. punkta h) apakšpunkts
h) publicēt informāciju par projektiem, norādot dalībnieku nosaukumu un kopuzņēmuma ENIAC piešķirtā finanšu ieguldījuma summu;
h) publicēt informāciju par projektiem, norādot dalībnieku nosaukumu un katra kopuzņēmuma ENIAC dalībnieka piešķirtā finanšu ieguldījuma summu, kā arī informāciju par MVU līdzdalību;
Grozījums Nr. 34
Pielikuma 3. panta 2. punkta b) apakšpunkts
b) jebkura valsts, kas nav ES dalībvalsts, kandidātvalsts vai asociētā valsts (turpmāk tekstā ‐ "trešā valsts") un kam ir pētniecības un attīstības politika vai programma nanoelektronikas jomā;
svītrots
Grozījums Nr. 35
Pielikuma 4. panta 3. punkts
3.  Visus trešo valstu pieteikumus par pievienošanos kopuzņēmumam ENIAC izskata Valde, kas sniedz ieteikumu Komisijai. Komisija var ierosināt grozīt šo regulu attiecībā uz trešās valsts pievienošanos, ja tai izdodas sekmīgi noslēgt sarunas ar kopuzņēmumu ENIAC.
svītrots
Grozījums Nr. 36
Pielikuma 4. panta 4. punkts
4.  Valdes lēmumus par jebkura cita tiesību subjekta pievienošanos vai Valdes ieteikumus par trešo valstu pievienošanos pieņem, ņemot vērā pieteikumu iesniedzēja atbilstību un potenciālo pievienoto vērtību kopuzņēmuma ENIAC mērķu sasniegšanā.
4.  Valdes lēmumus par jebkura cita tiesību subjekta pievienošanos pieņem, ņemot vērā pieteikumu iesniedzēja atbilstību un potenciālo pievienoto vērtību kopuzņēmuma ENIAC mērķu sasniegšanā.
Grozījums Nr. 37
Pielikuma 4. panta 5. punkts
5.  Ikviens dalībnieks var izbeigt dalību kopuzņēmumā ENIAC. Dalības izbeigšana stājas spēkā un nav atsaucama sešus mēnešus pēc paziņošanas citiem dalībniekiem; pēc tam bijušais dalībnieks tiek atbrīvots no visām saistībām, izņemot tās, kas bijušas spēkā jau pirms dalības izbeigšanas.
5.  Ikviens dalībnieks var izbeigt dalību kopuzņēmumā ENIAC. Dalības izbeigšana stājas spēkā un nav atsaucama sešus mēnešus pēc paziņošanas citiem dalībniekiem; pēc tam bijušais dalībnieks tiek atbrīvots no visām saistībām, izņemot tās, kas jau noteiktas ar kopuzņēmuma ENIAC lēmumiem saskaņā ar šiem statūtiem pirms dalībnieka dalības izbeigšanas.
Grozījums Nr. 38
Pielikuma 6. panta 1. punkta g) apakšpunkts
g)  Lēmumus pieņem ar vismaz 75 % balsu vairākumu, ja vien šajos statūtos nav skaidri noteikts citādi. Kopienai ir veto tiesības attiecībā uz visiem lēmumiem, ko Valde pieņēmusi par tās finanšu ieguldījuma izmantošanu, natūrā veiktu ieguldījumu novērtēšanas metodiku, visiem grozījumiem šajos statūtos un kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumiem.
g)  Lēmumus pieņem ar vismaz 75 % balsu vairākumu, ja vien šajos statūtos nav skaidri noteikts citādi. Kopienai ir veto tiesības attiecībā uz visiem lēmumiem, ko Valde pieņēmusi par tās finanšu ieguldījuma izmantošanu, natūrā veiktu ieguldījumu novērtēšanas metodiku, visiem grozījumiem šajos statūtos un kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumiem.
Grozījums Nr. 39
Pielikuma 6. panta 2. punkta c) apakšpunkts
c) apstiprina kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumus saskaņā ar šo statūtu 12. pantu;
c) pēc apspriešanās ar Komisiju apstiprina kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumus saskaņā ar šo statūtu 12. pantu;
Grozījums Nr. 40
Pielikuma 7. panta 1. punkta fa) apakšpunkts (jauns)
fa)  Sabiedrisko iestāžu padome var atļaut citām dalībvalstīm, kuras nav ENIAC dalībvalstis, piedalīties tā darbā novērotāju statusā.
Grozījums Nr. 41
Pielikuma 7. panta 3. punkta b) apakšpunkts
b)  Sabiedrisko iestāžu padome izvēl savu priekšsēdētāju.
b)  Sabiedrisko iestāžu padome ik pēc diviem gadiem izvēl savu priekšsēdētāju.
Grozījums Nr. 42
Pielikuma 9. panta 2. punkts
2.  Valde ieceļ izpilddirektoru uz laiku līdz trim gadiem, izvēloties no Komisijas ierosināto kandidātu saraksta. Pēc izpilddirektora darba izvērtēšanas, Valde var vienu reizi pagarināt viņa pilnvaru termiņu uz laiku ne ilgāku par četriem gadiem.
2.  Valde ieceļ izpilddirektoru, balstoties uz Komisijas ierosināto kandidātu sarakstu, pēc uzaicinājuma izteikt savu ieinteresētību, kas publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", interneta vietnē un Eiropas Savienības visu dalībvalstu preses izdevumos, uz laiku līdz trim gadiem. Pēc izpilddirektora darba izvērtēšanas Valde var pagarināt viņa pilnvaru termiņu uz laiku ne ilgāku par trim gadiem, pēc kura tādā pašā veidā publicē uzaicinājumu izteikt savu ieinteresētību.
Grozījums Nr. 43
Pielikuma 9. panta 3. punkta k) apakšpunkts
k) vajadzības gadījumā saskaņā ar kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumiem veikt projekta dalībnieku finanšu revīzijas ‐ tieši vai ar valsts iestāžu starpniecību;
k) vajadzības gadījumā saskaņā ar kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumiem veikt projekta dalībnieku finanšu revīzijas ‐ tieši vai ar valsts iestāžu starpniecību;
Grozījums Nr. 44
Pielikuma 9. panta 4. punkta f) apakšpunkts
f) palīdzību pārvaldīt uzaicinājumus piedalīties iepirkumu konkursā par kopuzņēmumam ENIAC vajadzīgo preču/pakalpojumu nodrošināšanu saskaņā ar kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumiem.
f) palīdzību pārvaldīt uzaicinājumus piedalīties iepirkumu konkursā par kopuzņēmumam ENIAC vajadzīgo preču/pakalpojumu nodrošināšanu saskaņā ar kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumiem.
Grozījums Nr. 45
Pielikuma 9. panta 5. punkts
5. . Šādus līgumus sagatavo saskaņā ar kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumu nosacījumiem.
5.  Par tādu sekretariāta pienākumu izpildi, kas nav saistīti ar finansēm, kopuzņēmums ENIAC var noslēgt līgumus ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem. Šādus līgumus sagatavo saskaņā ar kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumu nosacījumiem.
Grozījums Nr. 46
Pielikuma 10. panta 5. punkta c) apakšpunkts
c) ar tādu pētniecības un attīstības organizāciju ieguldījumiem natūrā, kas piedalās projektos un kam jāsedz sava daļa no projektu īstenošanai vajadzīgajām izmaksām. To kopējais ieguldījums kopuzņēmuma ENIAC darbības laikā ir vienāds ar vai lielāks par sabiedrisko iestāžu ieguldījumu.
c) ar ieguldījumiem natūrā, uz kuriem attiecas šādu ieguldījumu vērtības un atbilstības kopuzņēmuma ENIAC veiktajām darbībām novērtēšana un par kuriem ir jāsaņem Valdes piekrišana. Lai novērtētu ieguldījumus natūrā, Valde pieņem procedūru, kas pamatojas uz šādiem principiem:
- vispārējā pieeja būs balstīta uz Septītās pētniecības pamatprogrammas darbības veidu, saskaņā ar kuru pārskata līmenī novērtē projektos veiktos ieguldījumus natūrā;
- kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumu īstenošanas nosacījumus izmantos kā vadlīnijas;
- papildnoteikumus reglamentēs starptautiskie grāmatvedības standarti;
- ieguldījumu novērtēšanu veiks saskaņā ar attiecīgajā tirgū vispārpieņemtajām izmaksām (172. panta 2. punkta b) apakšpunkts Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam*)
Pārbaudi veic neatkarīgs revidents.
____________________
* (OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 478/2007 (OV L 111, 28.4.2007., 13. lpp.).
Grozījums Nr. 47
Pielikuma 10. panta 7. punkts
7.  Ja kāds kopuzņēmuma ENIAC dalībnieks izvairās pildīt savas saistības attiecībā uz iepriekš saskaņoto finanšu ieguldījumu kopuzņēmumā ENIAC, izpilddirektors sasauc Valdes sēdi, lai lemtu par to, vai pārējiem dalībniekiem būtu jāizbeidz viņa dalība kopuzņēmumā vai jāveic kādi citi pasākumi, līdz saistības tiek izpildītas.
7.  Ja kāds kopuzņēmuma ENIAC dalībnieks izvairās pildīt savas saistības attiecībā uz iepriekš saskaņoto finanšu ieguldījumu kopuzņēmumā ENIAC, izpilddirektors par to rakstiski informē dalībnieku un nosaka pietiekamu termiņu saistību izpildei. Ja noteiktajā termiņā saistības netiek izpildītas, izpilddirektors sasauc Valdes sēdi, lai lemtu par to, vai pārējiem dalībniekiem būtu jāizbeidz saistības neizpildījušā dalībnieka dalība kopuzņēmumā vai jāveic kādi citi pasākumi, līdz saistības tiek izpildītas.
Grozījums Nr. 48
Pielikuma 12. pants
Finanšu noteikumi
1.  Kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumus pieņem Valde.
Finanšu noteikumi
1.  Kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumus pieņem Valde pēc apspriešanās ar Komisiju.
2.  Finanšu noteikumu pamatā ir Finanšu pamatregulas principi, un tajos ir ietverti noteikumi par kopuzņēmuma ENIAC budžeta plānošanu un izpildi. Finanšu noteikumos drīkst pieļaut atkāpes no Finanšu pamatregulas, ja tas nepieciešams īpašām kopuzņēmuma ENIAC darbības vajadzībām un iepriekš ir saņemta Komisijas piekrišana.
2.  Finanšu noteikumos, ko piemēro kopuzņēmumam ENIAC, nedrīkst būt atkāpes no Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, ja vien šādas atkāpes nav saistītas ar īpašām darbības vajadzībām un ja tās ir iepriekš saskaņotas ar Komisiju. Par atkāpēm informē budžeta lēmējinstitūciju.
3.  Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma saskaņā ar kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumos paredzētu procedūru izdod apstiprinājumu par kopuzņēmuma ENIAC budžeta izpildi.
3.  Eiropas Parlaments, ņemot vērā Padomes ieteikumu, apstiprina kopuzņēmuma ENIAC budžeta izpildi.
Grozījums Nr. 49
Pielikuma 13. panta 1. punkts
1.  Daudzgadu stratēģiskajā plānā precīzi izklāsta stratēģiju un plānus kopuzņēmuma ENIAC mērķu sasniegšanai, iekļaujot pētniecības programmu.
1.  Daudzgadu stratēģiskajā plānā precīzi izklāsta stratēģiju un plānus kopuzņēmuma ENIAC mērķu sasniegšanai, iekļaujot pētniecības programmu. Ja Valde stratēģisko plānu ir apstiprinājusi, tam ir jābūt publiski pieejamam.
Grozījums Nr. 50
Pielikuma 13. panta 2. punkts
2.  Gada darba programmā izklāsta darbības jomu un budžetu uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu pētniecības programmu konkrētajam gadam.
2.  Gada darba programmā izklāsta darbības jomu un budžetu uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu pētniecības programmu konkrētajam gadam. Ja Valde gada darba programmu ir apstiprinājusi, tai ir jābūt publiski pieejamai.
Grozījums Nr. 51
Pielikuma 13. panta 3. punkts
3.  Ikgadējā īstenošanas plānā izklāsta plānu visu kopuzņēmuma ENIAC pasākumu īstenošanai konkrētajā gadā, ietverot plānotos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un darbības, kuras jāīsteno, izsludinot uzaicinājumus piedalīties konkursā. Izpilddirektors iesniedz Valdei ikgadējo īstenošanas plānu kopā ar gada budžeta plānu.
3.  Ikgadējā īstenošanas plānā izklāsta plānu visu kopuzņēmuma ENIAC pasākumu īstenošanai konkrētajā gadā, ietverot plānotos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un darbības, kuras jāīsteno, izsludinot uzaicinājumus piedalīties konkursā. Izpilddirektors iesniedz Valdei ikgadējo īstenošanas plānu kopā ar gada budžeta plānu. Ja Valde ikgadējo īstenošanas plānu ir apstiprinājusi, tam ir jābūt publiski pieejamam.
Grozījums Nr. 52
Pielikuma 13. panta 5. punkta otrā daļa
Izpilddirektors iesniedz gada darbības pārskatu kopā ar gada finanšu pārskatiem un bilanci.
Izpilddirektors iesniedz gada darbības pārskatu kopā ar gada finanšu pārskatiem un bilanci. Gada darbības pārskatā iekļauj MVU dalību kopuzņēmumā ENIAC un pētniecības un attīstības darbībās.
Grozījums Nr. 53
Pielikuma 13. panta 6. punkts
6.  Divos mēnešos pēc katra finanšu gada beigām kopuzņēmuma provizoriskos pārskatus iesniedz Komisijai un Eiropas Kopienu Revīzijas palātai (turpmāk tekstā ‐ "Revīzijas palāta"). Revīzijas palāta pēc katra finanšu gada beigām līdz 15. jūnijam iesniedz piezīmes par kopuzņēmuma provizoriskajiem pārskatiem.
6.  Divos mēnešos pēc katra finanšu gada beigām kopuzņēmuma provizoriskos pārskatus iesniedz Komisijai, Eiropas Kopienu Revīzijas palātai (turpmāk tekstā ‐ "Revīzijas palāta") un budžeta lēmējinstitūcijai. Revīzijas palāta pēc katra finanšu gada beigām līdz 15. jūnijam iesniedz piezīmes par kopuzņēmuma provizoriskajiem pārskatiem.
Grozījums Nr. 54
Pielikuma 14. panta 3. punkts
3.  Lai būtu iespējams īstenot projektus un piešķirt publiskos līdzekļus, kopuzņēmums ENIAC ar valsts tiesību subjektiem, kurus ENIAC dalībvalstis izraudzījušās šim nolūkam, noslēdz administratīvas vienošanās, ievērojot kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumus.
3.  Lai būtu iespējams īstenot projektus un piešķirt publiskos līdzekļus, kopuzņēmums ENIAC ar valsts tiesību subjektiem, kurus ENIAC dalībvalstis izraudzījušās šim nolūkam, noslēdz administratīvas vienošanās, ievērojot kopuzņēmuma ENIAC finanšu noteikumus.
Grozījums Nr. 55
Pielikuma 15. panta 4. punkta a) apakšpunkts
a)  Kopuzņēmuma ENIAC izsludinātajos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus var piedalīties dalībnieki, kas reģistrēti ENIAC dalībvalstīs un jebkurā citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai asociētā valstī.
a)  Kopuzņēmuma ENIAC izsludinātajos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus var piedalīties dalībnieki, kas reģistrēti ENIAC dalībvalstīs un jebkurā citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai asociētā valstī. Uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus jābūt pēc iespējas plašāk publiski pieejamiem, tostarp tīmekļa vietnē un Eiropas Savienības visu dalībvalstu preses izdevumos.
Grozījums Nr. 56
Pielikuma 17. panta 1. punkts
1.  Personāla resursus nosaka personālsastāva plānā, kas jāiekļauj gada budžeta plānā.
1.  Personāla resursus nosaka personālsastāva plānā, kas jāiekļauj gada budžeta plānā, un Komisijai tas jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kopā ar Eiropas Savienības provizorisko budžeta projektu.
Grozījums Nr. 57
Pielikuma 17. panta 2. punkts
2.  Kopuzņēmuma ENIAC darbinieki ir pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki, un ar tiem ir noslēgts līgums uz noteiktu laiku; to var pagarināt vienu reizi, kopējam laikposmam nepārsniedzot septiņus gadus.
2.  Kopuzņēmuma ENIAC darbinieki ir pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki, un ar tiem ir noslēgts līgums uz noteiktu laiku; to var pagarināt divas reizes, kopējam laikposmam nepārsniedzot desmit gadus. Turklāt Komisija var, vienojoties ar kopuzņēmuma Valdi, norīkot ierēdņus darbā kopuzņēmumā ENIAC.
Grozījums Nr. 58
Pielikuma 21. panta 5. punkts
5.  Ja visi fiziskie objekti ir atdoti, kā paredzēts 4. punktā, visus citus līdzekļus izmanto, lai segtu kopuzņēmuma ENIAC saistības un ar tā darbības izbeigšanu saistītos izdevumus. Visu pārpalikumu vai deficītu proporcionāli faktiskajam ieguldījumam kopuzņēmumā ENIAC sadala vai sedz dalībnieki, kas tādi ir darbības izbeigšanas brīdī.
5.  Ja visi fiziskie objekti ir atdoti, kā paredzēts 4. punktā, visus citus līdzekļus izmanto, lai segtu kopuzņēmuma ENIAC saistības un ar tā darbības izbeigšanu saistītos izdevumus. Visu pārpalikumu proporcionāli faktiskajam ieguldījumam kopuzņēmumā ENIAC sadala dalībnieki, kas tādi ir darbības izbeigšanas brīdī.
Grozījums Nr. 59
Pielikuma 22. panta 3. punkts
3.  Priekšlikumus statūtu grozījumiem saskaņā ar 6. panta noteikumiem apstiprina Valde, un tos iesniedz Komisijai lēmuma pieņemšanai.
3.  Priekšlikumus statūtu grozījumiem saskaņā ar 6. panta noteikumiem apstiprina valde, un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu tos iesniedz Komisijai lēmuma pieņemšanai.
Grozījums Nr. 61
Pielikuma 23. panta 2. punkta i) apakšpunkts
i)  "Piekļuves tiesības" ir neizņēmuma licences un lietotāja tiesības uz iepriekš uzkrātām vai jaunām zināšanām; tās neietver tiesības izsniegt apakšlicences, ja par to nav notikusi vienošanās projekta nolīgumā.
i)  "Piekļuves tiesības" ir neizņēmuma licences un lietotāja tiesības, ko piešķir saskaņā ar projekta nolīgumu uz iepriekš uzkrātām vai jaunām zināšanām; tās neietver tiesības izsniegt apakšlicences, ja par to nav notikusi vienošanās projekta nolīgumā.
Grozījums Nr. 62
Pielikuma 23. panta 3. punkta 3.2.1 daļa
3.2.1.  Viena projekta dalībnieki savā starpā noslēdz projekta nolīgumu, ar kuru cita starpā reglamentē piekļuves tiesības, kas jāpiešķir saskaņā ar šo pantu. Projekta dalībnieki var noteikt iepriekš uzkrātās zināšanas, kas vajadzīgas projekta īstenošanai, un attiecīgā gadījumā izslēgt no tā konkrētas iepriekš uzkrātās zināšanas.
3.2.1.  Viena projekta dalībnieki savā starpā noslēdz projekta nolīgumu, ar kuru cita starpā reglamentē piekļuves tiesības, kas jāpiešķir saskaņā ar šo pantu. Projekta dalībnieki var nolemt piešķirt plašākas piekļuves tiesības nekā šajā pantā noteiktās. Projekta dalībnieki var noteikt iepriekš uzkrātās zināšanas, kas vajadzīgas projekta īstenošanai, un attiecīgā gadījumā izslēgt no tā konkrētas iepriekš uzkrātās zināšanas.
Grozījums Nr. 63
Pielikuma 23. panta 3. punkta 3.2.4 daļa
3.2.4.  Viena projekta dalībniekiem ir piekļuves tiesības iepriekš uzkrātām zināšanām, ja tās ir vajadzīgas, lai izmantotu viņiem piederošās jaunās zināšanas, ja vien iepriekš uzkrāto zināšanu īpašnieks drīkst piešķirt šādas piekļuves tiesības. Šādas piekļuves tiesības piešķir kā neizņēmuma tiesības uz godīgu, saprātīgu un nediskriminējošu nosacījumu pamata.
3.2.4.  Viena projekta dalībniekiem ir piekļuves tiesības iepriekš uzkrātām zināšanām, ja tās ir vajadzīgas, lai izmantotu viņiem piederošās jaunās zināšanas, ja vien iepriekš uzkrāto zināšanu īpašnieks drīkst piešķirt šādas piekļuves tiesības. Šādas piekļuves tiesības piešķir kā neizņēmuma un citai personai nenododamas tiesības uz godīgu, saprātīgu un nediskriminējošu nosacījumu pamata.
Grozījums Nr. 64
Pielikuma 23. panta 3. punkta 3.3.1 daļa
3.3.1.  Ja jaunās zināšanas var rentabli izmantot, to īpašnieks i) nodrošina piemērotu un efektīvu aizsardzību, pienācīgi ievērojot savas un citu attiecīgā projekta dalībnieku likumiskās intereses, jo īpaši komerciālās intereses, un ii) izmanto tās vai nodrošina to izmantošanu.
3.3.1.  Ja jaunās zināšanas var rentabli izmantot, to īpašnieks i) nodrošina piemērotu un efektīvu aizsardzību un(ii) izmanto tās vai atļauj tās izmantot vai nu par brīvu, vai saskaņā ar godīgiem, saprātīgiem un nediskriminējošiem nosacījumiem, pienācīgi ievērojot savas un citu attiecīgā projekta dalībnieku likumiskās intereses, jo īpaši komerciālās intereses.
Grozījums Nr. 65
Pielikuma 23. panta 3. punkta 3.4.1 daļa
3.4.1.  Ja dalībnieks nodod tiesības uz jaunajām zināšanām, viņš tiesību saņēmējam nodod savas saistības attiecībā uz šīm jaunajām zināšanām, tostarp pienākumu nodot šādas saistības visiem turpmākajiem tiesību saņēmējiem. Šīs saistības ietver arī saistības attiecībā uz piekļuves tiesību piešķiršanu, kā arī izplatīšanu un izmantošanu.
3.4.1.  Ja dalībnieks nodod tiesības uz jaunajām zināšanām, viņš tiesību saņēmējam nodod savas saistības attiecībā uz šīm jaunajām zināšanām, tostarp pienākumu nodot šādas saistības visiem turpmākajiem tiesību saņēmējiem. Šīs saistības ietver arī saistības attiecībā uz piekļuves tiesību piešķiršanu, kā arī izplatīšanu un izmantošanu. Ja notiek šāda tiesību nodošana, attiecīgais dalībnieks iepriekš citiem šā projekta dalībniekiem dara zināmu tiesību saņēmēja vārdu (nosaukumu) un kontaktinformāciju.
Grozījums Nr. 66
Pielikuma 23. panta 3. punkta 3.4.2 daļa
3.4.2.  Ievērojot saistības attiecībā uz konfidencialitāti, ja projekta dalībniekam jānodod tālāk savas saistības sniegt piekļuves tiesības, tam vismaz 45 dienas pirms paredzētās nodošanas jāinformē citi dalībnieki, sniedzot arī pietiekamu informāciju par jauno zināšanu paredzēto jauno īpašnieku, lai citi dalībnieki varētu izmantot savas piekļuves tiesības. Pēc paziņojuma saņemšanas citi dalībnieki 30 dienu laikā vai citā termiņā, par ko iepriekš panākta rakstiska vienošanās, var izteikt iebildumus pret jebkuru paredzētu īpašumtiesību nodošanu, ja tas neatgriezeniski ietekmētu viņu piekļuves tiesības. Ja citi dalībnieki apliecina, ka viņu piekļuves tiesības tiktu neatgriezeniski ietekmētas, plānotā nodošana nenotiek, kamēr attiecīgie dalībnieki nav panākuši vienošanos.
svītrots

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(2) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika